P. 1
CONTOH Report Compile

CONTOH Report Compile

|Views: 909|Likes:
Published by drridzuan

More info:

Published by: drridzuan on Jul 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Pengenalan
 • 1.2 Latar belakang
 • 1.4 Kerangka Konsep
 • 1.5.1 Objektif Kajian
 • 1.6 Kepentingan Kajian
 • 1.8 Penerangan Terminologi
 • 2.1 Pengenalan
 • 2.2 Literatur Berkaitan
 • 2.3 Teori Kecerdasan Pelbagai
 • 3.1 Pengenalan
 • 3.2 Rekabentuk Kajian
 • 3.3 Populasi Kajian
 • 3.4 Sampel Kajian
 • 3.5.1 Ujian Bertulis
 • 3.5.2 Soal Selidik
 • 3.5.3 Prosedur Pengumpulan Data
 • 3.6 Analisis Data
 • 4.1 Pendahuluan
 • 4.2.1 Kenal Huruf Jawi
 • 4.2.2 Menulis dan Menyambung Huruf Jawi
 • 4.2.3 Kemahiran Membaca Jawi
 • 4.2.4 Kelancaran Membaca Jawi
 • 4.2.5 Permulaan Belajar Jawi
 • 4.2.6 Kekerapan Membaca Jawi
 • 4.2.7 Jenis Bahan Bacaan Jawi
 • 4.2.8 Minat Membaca Bahan Bacaan Jawi
 • 4.2.9 Kelas Tambahan Jawi
 • 4.2.10 Minat Kelas Tambahan Jawi
 • 4.2.11 Pelajaran Jawi Sangat Susah?
 • 4.2.12 Membaca Jawi Senang, Menulisnya Susah ?
 • 4.2.13 Tidak Mahir Jawi maka Tidak Mahir Al-Quran ?
 • 4.2.14 Saya Akan Menguasai Jawi Jika Bersungguh
 • 4.2.15 Kesesuaian/Keberkesanan Kaedah Pengajaran Guru
 • 4.3.1 ANALISA DATA
 • 4.3.2 PENGUJIAN HIPOTESIS
 • 4.4 Kesimpulan
 • 5.1 Pendahuluan
 • 5.2 Rumusan Dapatan Kajian Kuasi Eksperimen
 • 5.3 Perbincangan
 • 5.4 Kelemahan Kaedah Berbantukan Komputer
 • 5.5 Ringkasan dan Ulasan
 • 5.6 Cadangan
 • 5.7 Cadangan Kajian Lanjutan
 • 5.8 Penutup

Abstrak Cabaran yang melanda dunia pendidikan kini menuntut setiap pihak yang terlibat untuk turut sama

memikirkan pendekatan yang lebih berkesan dan praktikal yang boleh dilaksanakan guna untuk menangani isu-isu dan persoalan-persoalan yang timbul mengenai keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah. Pemilihan kaedah yang akan digunakan oleh guruguru untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas adalah suatu keputusan yang penting kerana ia bakal menentukan samada sesuatu pengajaran itu berkesan ataupun tidak dan samada pembelajaran yang berkesan turut berlaku. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan menarik adalah perlu untuk menjamin proses pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Penggunaan perkakasan berteknologi seperti peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT didapati mempunyai kemampuan untuk menjana dan menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Ia telah memberikan suatu dimensi baru kepada dunia pendidikan berbanding dengan kaedah konvensional sedia ada iaitu ‘Talk and Chalk’ yang telah lapuk. Kajian ini akan cuba memastikan keberkesanan Kaedah Pengajaran-Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) secara integrasi dengan kaedah-kaedah pengajaran sedia ada yang lain untuk mengajar jawi di peringkat Tahun 2 sekolah rendah. Ia seterusnya boleh dijadikan asas kepada pengenalan kaedah alternatif untuk mengajar asas membaca dan menulis jawi, dan pengajaran pemulihan jawi di sekolah rendah.

Bab 1

Masalah Kajian 1.1 Pengenalan

Tulisan Jawi telah mula digunakan di Tanah Melayu apabila pedagang-pedagang dari tanah Arab datang berdagang dan membawa bersama mereka agama Islam iaitu pada abad ke 12. Bukti penggunaan tulisan Jawi (tulisan arab yang disesuaikan) untuk bahasa Melayu ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 22 Februari, 1303 (Syed Naquib, 1970). Sejak dari itu agama Islam dan tulisan Jawi berkembang dan bertapak dengan kukuh di kepulauan Melayu. Ia telah digunakan pada hampir semua hasil karya dan kesusasteraan di Alam Melayu dan dokumen rasmi serta perundangan. Kemahiran menulis dan membaca Jawi adalah asas yang penting untuk seseorang mendalami ilmu agama Islam kerana panduan utamanya iaitu Al-Quran adalah ditulis dalam tulisan Jawi. Begitu juga buku rujukan Islam dan teks yang digunakan di sekolah-sekolah adalah didalam tulisan tersebut. Tetapi mulai tahun 1960an penguasaan Jawi di kalangan pelajar Islam di sekolah mulai merosot, kerana Jawi telah diganti dengan tulisan rumi untuk menerbitkan buku teks dan buku-buku rujukan Islam di sekolah. Atas desakan banyak pihak, pada pertengahan 1980an tulisan Jawi telah diguna semula untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. Namun begitu kemahiran membaca dan menulis jawi di kalangan pelajar adalah masih kurang memuaskan. Huruf-huruf Jawi yang digunakan sekarang adalah dipinjam dari bahasa Arab dan telah ditambah beberapa huruf sesuai untuk mengeja dan menulis perkataan bahasa Melayu. Tulisan Jawi adalah asas yang penting sekali untuk mengajar dan belajar sesuatu mengenai agama Islam di Malaysia. Sepanjang lima abad penggunaannya, sistem ejaan jawi untuk bahasa Melayu telah mengalami beberapa perubahan yang ketara. Kajian mengenai peringkat-peringkat dalam proses perubahan ini telah dibuat oleh beberapa orang sarjana tempatan dan luar negara. W.G. Shellabear (1901) misalnya, telah menghasilkan The Evolution of Malay Spelling; R.J Wilkinson (1903) telah menulis dan menerbitkan Kamus Jawi Melayu – Inggeris, yang mengguna ‘sistem ejaan Jawi tua’. Winstedt (1913; 1939) juga turut mengekalkan penggunaan

2

sistem ejaan Jawi tua ini. Sistem ejaan Jawi yang moden ialah sistem ejaan yang dinamakan Jawi Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku-Buku Diraja Johor (P.Bm.P.B) atau singkatannya Buku Katan telah dihasilkan oleh Major Dato’ Mohd. Said Sulaiman dan buku Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi oleh Za’ba (1949). Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mengemaskinikan sistem ejaan jawi dan telah menerbitkan sebuah buku Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan pada tahun 1986. Dalam tahun 2001 DBP menerbitkan pula buku Daftar Kata Bahasa Melayu Rumi – Jawi yang mengandungi kira-kira 45,000 kata masukan: 18,400 kata asas dan 26,600 kata terbitan. Buku ini dianggap oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pelajaran, sebagai rujukan utama untuk ejaan Jawi bahasa Melayu sekarang. Semua buku teks dan buku tambahan Pendidikan Islam yang terdapat di sekolah memakai sistem ejaan jawi DBP. Hashim Musa, telah menulis sebuah buku Sejarah Perkembagan Tulisan Jawi, terbitan DBP, 1999 dan edisi kedua 2006. Ia mengandungi huraian yang komprehensif tentang sejarah perkembangan tulisan Jawi dan perubahan sistem ejaannya.

1.2 Latar belakang Sejak abad ke 15 dan seterusnya, pengajaran Islam dalam bahasa Melayu dengan mengguna kitab dan buku tulisan jawi diajar di masjid, surau, madarasah, sekolah pondok dan di rumah tok guru di merata tempat di Malaysia dan Indonesia. Pendidikan Islam tradisi ini sangat berpengaruh di kalangan orang Melayu. Semasa zaman penjajahan Inggeris di Malaysia, Pendidikan Islam (Islamic Studies) tidak diajar di sekolah kerajaan, sama ada di Sekolah Melayu atau di sekolah Inggeris. Tetapi tulisan Jawi diguna untuk mengajar membaca dan menulis di Sekolah Melayu Darjah 1 - 6. Kebanyakan murid Muslim belajar agama Islam di sekolah agama di sebelah petang, dengan mengguna buku tulisan Jawi.

3

Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang baru memaktubkan Agama Islam sebagai agama rasmi negara, dan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan. Dengan itu Pendidikan Islam diajar sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Tetapi skrip tulisan rasmi bahasa Melayu ialah skrip rumi. Tulisan jawi sudah tidak dianggap penting dalam urusan rasmi, termasuk dalam pendidikan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963, (dan dikaji semula 1967), juga mengiktiraf skrip rumi sebagai skrip rasmi. Apabila rumi digunakan sebagai skrip rasmi bahasa Melayu dan Pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah, tulisan Jawi tidak lagi diajar di sekolah kerajaan. Kemahiran murid-murid mulai merosot sehingga ada di antara pelajar yang mendapati sukar untuk membaca Al-Quran. Hanya sistem ‘sekolah agama’ di negeri-negeri seperti Johor, Kelantan dan Selangor membolehkan pelajar mempelajari agama Islam dalam tulisan Jawi. Kemorosotan ini berlarutan hinggalah ke awal tahun 1980an.

1.3 Pernyataan Masalah Satu kajian mengenai keberkesanan kaedah Pengajaran Berbantukan Komputer terhadap prestasi jawi murid sekolah rendah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan beberapa kajian dalam tahun 1987 mengenai penguasaan jawi di kalangan pelajar di beberapa buah negeri. Hasil dari kajian itu, telah dilaporkan bahawa 30.6 % murid Tahun 6 yang mengambil peperiksaan percubaan UPSR tidak boleh membaca jawi. Di Negeri Sembilan pula telah dilaporkan bahawa 48.3% murid Tahun 6 yang menduduki peperiksaan akhir Tahun 6 pada tahun 1989, adalah ‘lemah’ dalam Jawi. Sementara di negeri Kedah pula terdapat 65.5% ‘lemah’ Jawi. Dapatan yang hampir sama juga telah dilaporkan oleh negerinegeri lain. Mustapha Yazid (1991) dalam kajiannya mendapati murid sekolah rendah lemah Jawi, dan beliau menyatakan bahawa ini, antara lain, adalah disebabkan oleh

4

kelemahan pengajaran Jawi di sekolah. Dapatan yang sama diperolehi oleh Norlaila Sulaiman (1992/93) di kalangan murid di tiga buah sekolah rendah. Masa yang terhad dan kaedah yang kurang berkesan adalah di antara punca yang dikenal pasti sebagai sebab kelemahan murid dalam membaca dan menulis Jawi.

1.4 Kerangka Konsep

Kaedah pengajaran Rajah 1. Kerangka konsep : Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Jawi 1.5 Tujuan Kajian Tahap kesediaan guru Pencapaian jawi

Tahap penglibatan pelajar Kajian ini adalah bertujuan untuk mempertingkatkan pencapaian murid tahun 2 sekolah rendah dalam pelajaran Jawi.

1.5.1 Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk meninjau sejauh manakah kelemahan penguasaan kemahiran murid dalam pengajaran dan pembelajaran jawi di sekolah dan memastikan samada kaedah pengajaran berbantukan komputer dapat mempertingkatkan pencapaian Jawi murid tahun 2. Kajian ini juga bertujuan untuk menjawab beberapa persoalan iaitu : • • Sejauh manakah guru mengamalkan kaedah ICT, berdasarkan kepada PBK yang diintegrasikan dengan kaedah-kaedah lain pengajaran? Sejauh manakah guru mendapati kaedah PBK ini berkesan dalam pengajaranpembelajaran jawi murid Tahun 2, dan sebagai kaedah untuk pengajaran pemulihan jawi murid Tahun 3 – 6?

5

Mewujudkan suasana yang menarik dan kondusif dapat menggalakkan lagi proses pembelajaran murid.1. 1. Pencapaian bererti skor yang didapati dari ujian pra dan pos yang dijalankan ke atas kumpulan kajian. Penggunaan pelbagai bentuk kaedah pengajaran yang diintegrasikan akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran bertambah menarik.8 Penerangan Terminologi PBK ialah pengajaran berbantukan komputer di mana komputer digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai alat bantu mengajar. Pemilihan sampel dan pengagihan juga tidak dilakukan dengan kaedah rawak sebenar seperti mana yang diperlukan oleh kaedah pensampelan bagi kajian kuantitatif. 6 . Batasan Kajian Hasil kajian ini adalah didapati daripada sampel yang populasinya terhad kepada murid tahun 2 dari sebuah sekolah sahaja dan oleh itu mungkin memerlukan kepada kajian selanjutnya yang meliputi skop populasi yang lebih luas sebelum suatu kesimpulan yang lebih umum dapat dibuat. Pensampelan dibuat mengikut kaedah kuasi-eksperimen di mana subjek-subjek bagi kedua-dua kumpulan diambil dari kelas-kelas yang sedia ada tanpa sebarang pemilihan atau pengagihan. Adalah dijangkakan ini akan menarik minat murid untuk mengikuti proses pembelajaran dan akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Murid boleh turut bersama secara lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.6 Kepentingan Kajian Hasil kajian ini akan dapat membantu para pendidik untuk mencari kaedah atau pendekatan yang berbeza dari kebiasaan untuk mengajar Jawi tahun 2.

Tahap 1 (Tahun 1 – 3) merupakan waktu penting untuk memberi asas membaca 7 .Bab 2 Tinjauan Literatur 2. Pengajaran Jawi merupakan komponen penting dalam program pengukuhan Pendidikan Islam. Objektif pengajaran-pembelajaran Jawi ialah supaya semua murid dapat membaca dan menulis Jawi dengan baik sebelum tamat Tahun 6 sekolah rendah.1 Pengenalan Kajian tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran jawi secara ICT di sekolah rendah tidak begitu banyak dilakukan. Ini akan membolehkan mereka membaca buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan jawi dan menulis jawapan dalam tulisan Jawi.

Ini memakan masa lebih dari tiga bulan. telah banyak pembaharuan yang dilakukan terhadap sukatan pelajaran serta kaedah dan teknik pengajaran yang diamalkan sekian lama seperti matematik dan sains dalam bahasa inggeris. Satu waktu (30 minit) seminggu diperuntukkan untuk belajar Jawi. Murid banyak diajar cara yang betul untuk menulis perkataan huruf Jawi. 8 . Komputer mempunyai banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bidang tugas para pendidik. Dalam bidang pengajaran dan pembelajaran pula. Penggunaan komputer tidak dapat dipisahkan lagi daripada kehidupan seharian manusia. Pemilihan dan gabungan pelbagai media menepati gaya pembelajaran individu seperti penggunaan teknik laman web dan perisian simulasi yang meningkatkan penganalisaan maklumat dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kaedah pengajaran yang biasa diamalkan ialah ‘kaedah abjad’ dan ‘kaedah terus’di samping juga kaedah campuran. Murid diajar untuk mengenal huruf dan menulis setiap huruf tunggal dalam abjad Jawi. Komputer digunakan dalam hampir segenap sudut kehidupan manusia. penggunaan kaedah ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam bidang pengurusan misalnya. Kewujudan penggunaan komputer bukan sahaja dapat merangsang pemikiran pelajar bahkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Zoraini Wati Abas. sekolah bestari dan makmal ICT sekolah. kerja-kerja mengendali dan mengemaskini maklumat para pelajar boleh dilaksanakan dengan mudah dan cepat dengan bantuan suatu sistem pengkalan data yang cekap. ms. Ini akan memastikan pihak pentadbir mendapat maklumat yang terkini tentang seseorang pelajar dan akan membantu melicinkan pengurusan sekolah. 1993.dan menulis jawi kepada murid. Murid membuat latihan menyalin suku-kata untuk menulisnya dalam tulisan Jawi yang ‘betul’ dan ‘cantik’. 27). Kemudian murid diajar membentuk dan membaca perkataan. Dunia pendidikan kini juga tidak terlepas dari arus perkembangan global ini. Hukum-hukum mengeja dan menulis Jawi Za’ba dijadikan panduan oleh guru untuk mengajar murid mengeja dan menulis perkataan.

2.2 Literatur Berkaitan Kelemahan murid dalam membaca dan menulis jawi di peringkat sekolah rendah dan menengah dikesan sejak tahun 1980an itu berterusan sehingga ke tahun-tahun 1990an. Kajian mengenai kaedah pengajaran jawi oleh Abdul Haris Anuar (1991) mendapati bahawa terdapat perbezaan kaedah mengajar di kalangan guru-guru. dan lebih 45% yang tidak boleh membaca teks Jawi. Walaupun keadaan bertambah baik sejak itu. manakala 20% lagi kaedah campuran. 20% Kaedah Terus. Tidak ada usaha dan kaedah ‘pengajaran pemulihan jawi’ dijalankan di sekolah. kajian tinjauan (Isahak Julai 2004) di kalangan 78 orang guru sekolah rendah dan 78 guru menengah di Pulau Pinang mendapati masih terdapat pelajar mereka yang lemah Jawi. Beliau seterusnya melapurkan bahawa 60% daripada mereka menggunakan kaedah Abjad. Kajian tinjauan di kalangan 112 guru Pendidikan Islam Tingkatan 1 di Selangor oleh Sarin bin Talib dalam tahun 1995 mendapati 75 % guru menyatakan separuh daripada pelajar mereka tidak boleh membaca buku teks Jawi Pendidikan Islam. 65-68% menyatakan pelajar mereka tidak boleh membaca Quran dan Hadith. dan oleh itu menjadikan ianya kurang bermakna bagi mereka. Kajian Isahak Haron dan Hasan Basri (1995) tentang prestasi Jawi pelajar Tingkatan 2 dan 4 di beberapa buah sekolah di Selangor dan Pahang mendapati lebih 65% tidak boleh menulis Jawi. Kelemahan membaca dan menulis Jawi di peringkat sekolah rendah dan menengah menyebabkan murid tidak dapat membaca teks Pendidikan Islam yang ditulis dalam Jawi dan ini mengurangkan keupayaan mereka memahami kandungan mata pelajaran tersebut. Dapatan kajian oleh penyelidik-penyelidik yang dinyatakan di sini menunjukkan bahawa 9 . Kaedah Abjad dan variasinya adalah kaedah yang sejak lama diamalkan di sekolah Melayu dulu dan di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Agama sekarang.

bahan-bahan sumber dalam bentuk elektronik. penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sememangnya membawa manfaat kepada para pelajar. 2006 ). Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak sama dan searah. Penggunaan perisian-perisian yang dibangunkan khas untuk sesuatu mata pelajaran. penggunaan CD-ROM berasaskan subjek. Ghani dan Kanesan. Secara keseluruhannya. Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal. ICT untuk Jawi adalah kaedah alternatif yang dijangka lebih menarik dan berkesan dalam pengajaran-pembelajaran membaca dan menulis Jawi di peringkat awal Tahun 1 dan 2.3 Teori Kecerdasan Pelbagai Kesediaan belajar antara seorang individu dengan individu yang lain adalah tidak setara. Di antara aktivitinya ialah murid belajar membentuk perkataan seperti ‘abu ubi. kerana mereka minat ‘bermain’ dengan sesuatu yang baru. Murid juga cepat menunjukkan minat untuk belajar jawi dengan bantuan bahan multimedia. emosi dan sosial mereka tetap berbeza. Penggunaan kemudahan animasi dan grafik secara berperingkat-peringkat juga dapat meningkatkan dan memudahkan pemahaman murid terhadap sesuatu konsep atau prosedur ( Ngang.perlunya usaha untuk mencari kaedah bagi memperbaiki pengajaran-pembelajaran Jawi di peringkat rendah terutama di peringkat permulaan Tahun 1 dan 2. batu ‘ dari suku kata ‘ba bi bu. Menurut Howard Gardner (1983). Murid mudah mengingat apa yang mereka bina. mental. ta ti tu’ dengan berbantukan paparan ‘Kad imbasan’ oleh komputer yang akan dipaparkan melalui projektor ke skrin. 2. seseorang mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kecerdasan berikut : Verbal-Linguistik Logik-Matematik 10 . penggunaan pangkalan data elektronik adalah aspek-aspek penting yang boleh meningkatkan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Jawi. baba. Mengguna kaedah alternatif kepada kaedah abjad sekarang adalah satu cara untuk memperbaiki keberkesanan pengajaran-pembelajaran Jawi di sekolah rendah.

11 . Pada kebiasaannya ia mengandungi persembahan isi kandungan pelajaran yang diselitkan dengan unsur-unsur muzik. grafik yang menarik dan berwarna-warni. Pendekatan ICT dapat menggabungkan beberapa kecerdasan yang diutarakan oleh Gardner di dalam suatu pakej bahan P&P multimedia yang menarik. Kaedah dan pendekatan P&P yang dibangunkan dengan berpandukan kepada teori ini menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid.Visual-Ruang Kinestetik Intrapersonal Muzik Interpersonal Naturalis Oleh yang demikian perancangan kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan perlulah mengambil kira persamaan dan perbezaan di antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara berlainan. Ia juga mengandungi bahagian latihan pengukuhan di mana murid dapat menjalankan aktiviti pengukuhan untuk menguji kefahaman mereka terhadap isi kandungan pelajaran dengan berbantukan komputer.

Bahan untuk proses rawatan ini adalah berbentuk suatu persembahan multimedia interaktif yang dipilih oleh pengkaji dari 12 . Kumpulan eksperimen kemudiannya diberikan rawatan iaitu pengajaran dengan kaedah berbantukan komputer (PBK).1 Pengenalan Secara amnya keseluruhan kajian ini mengikut model induktif di mana data dicerap dengan menggunakan instrumen tertentu dan seterusnya dianalisis dan hasilnya suatu kesimpulan dapat dibuat mengenai persoalan yang dikemukakan.BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. 3. Pemilihan kaedah ini dibuat kerana pengkaji menggunakan sampel pelajar dari kelas-kelas sedia ada sebagai subjek untuk kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan tanpa pemilihan dan pembahagian.2 Rekabentuk Kajian Kajian kuantitatif ini menggunakan Rekabentuk Kajian Eksperimen untuk mengukur secara kuantitatif hubungan diantara pembolehubah tak-bersandar dengan pembolehubah bersandar. Kedua-dua kumpulan diberi ujian pra di awal tempoh kajian untuk memastikan tahap pencapaian semasa mereka. Ianya mengaplikasikan rekabentuk berkumpulan-kawalanujianpra-ujianpos.

4 Sampel Kajian Kajian ini dijalankan ke atas sekumpulan 75 orang murid tahun 2 di Sekolah Kebangsaan Binjal di dalam daerah Kubang Pasu di negeri Kedah Darulaman secara kuasi-eksperimen. Satu daripada kelas atau kumpulan ini didedahkan kepada pengajaran berbantukan komputer (PBK) manakala yang satu lagi berfungsi sebagai kawalan kepada dapatan kajian.3 Populasi Kajian Populasi kajian ini adalah murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Binjal.5 Instrumen Kajian Untuk melaksanakan kajian ini. Variasi ini digunakan kerana subjek-subjek adalah dari 2 kelas sedia ada tanpa ada sebarang pemilihan dibuat. Manakala kumpulan kawalan menjalani proses pengajaran seperti sedia ada. 3. 3. Borang soal selidik juga diberikan kepada murid. 2 set soalan ujian bertulis iaitu ujian pra dan ujian pos. Kedah. 13 . Jitra. 3.perisian untuk mata pelajaran jawi yang terdapat di pasaran. Keputusan dari ujian ini dianalisa dan dibandingkan dengan keputusan bagi ujian pra terdahulu untuk menilai keberkesanan kaedah pengajaran yang telah dijalankan. Setelah selesai proses pengajaran suatu ujian pos diberikan kepada kedua-dua kumpulan. pengkaji menggunakan analisa keputusan terdahulu murid.

Oleh kerana kajian dijalankan di sekolah di mana pengkaji bertugas maka kebenaran untuk menjalankan kajian di sekolah terbabit tidak menimbulkan masalah. 3. Ujian pra diberikan terlebih dahulu pada permulaan tempoh kajian.5.5. Soalan-soalan tertumpu kepada kemahiran menulis Jawi.2 Soal Selidik Borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar mengandungi 15 soalan-soalan mengenai sikap dan minat pelajar terhadap tulisan Jawi. Di antara tempoh rawatan.3 Prosedur Pengumpulan Data Kajian kuantitatif ini menggunakan skor peperiksaan. 14 . soal selidik dikendalikan dengan menggunakan borang soal selidik dan dibantu oleh guru kelas. ujian pencapaian dan soalselidik. Hasil dari analisa ujian pra digunakan untuk merancang proses rawatan. 3. Pelajar dikehendaki memberi respons berdasarkan kepada pilihan yang diberi.1 Ujian Bertulis Ujian ini terdiri dari 2 set soalan iaitu ujian pra dan ujian pos. Setelah selesai tempoh rawatan ujian pos pula dijalankan dengan bantuan guru kelas. ujian pos dan borang soal selidik.5. Ini seterusnya diikuti oleh proses rawatan itu sendiri bagi kumpulan rawatan manakala kumpulan kawalan meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data ialah ujian pra. Hasil dari ujian pos dikumpulkan untuk dibandingkan dengan keputusan bagi ujian pra.3. Ujian-ujian ini mengandungi 12 soalan bertulis setiap satunya. Pengkaji mentadbir sendiri ujian pra dan ujian pos dengan dibantu oleh guru kelas terbabit.

Ujian untuk perbezaan min dua kumpulan data iaitu Ujian t berpasangan digunakan untuk menentukan perbezaan min di antara kedua-dua kumpulan data. BAB 4 KEPUTUSAN 4. Dalam kajian ini pengkaji ingin mengenal pasti keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi .3.6 Analisis Data Data atau cerapan yang didapati hasil dari kajian ini berdasarkan kepada skor yang didapati dari kedua-dua ujian pra dan pos dianalisa secara kuantitatif menggunakan Teorem Kecenderungan Memusat. 2. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian responden dalam ujian pra dan ujian pos sebelum dan setelah mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran Jawi menggunakan Kaedah Berbantukan Komputer. Dapatan skor-skor ujian pra dan ujian pos kumpulan kajian dan kumpulan kawalan dibandingkan dengan menggunakan ujian-t. Data kajian kuasi eksperimen melalui ujian pra dan ujian pos. Persoalan ini akan terjawab dalam bab ini.1 Pendahuluan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian yang telah dijalankan. Pembentangan dapatan kajian ini akan mengikut susunan berikut: 1. Hubung kaitan atau kolerasi antara dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar dan takbersandar juga ditentukan. Data tinjauan latar belakang responden melalui soal selidik. Min bagi skor-skor tersebut akan menjawab persoalan kajian ini sama ada akan menerima atau menolak hipotesis nol 15 . Min dan varians yang didapati bagi kedua-dua kumpulan rawatan dan kawalan kemudiannya dibanding untuk menentukan samada terdapat perbezaan di antara nilai sebelum dan selepas rawatan.

2. menulis dan seterusnya memahami bahan-bahan yang bertulisan Jawi.1 Kenal Huruf Jawi Madah pujangga “tak kenal maka tak cinta”. Dapatannya dipaparkan seperti berikut: 4. Respons kenal huruf Jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut : 16 . Hipotesis Nol: Tidak terdapat perbezaan skor yang signifikan antara ujian pra dan ujian pos (Ho: μ1 = μ2) T1 = T2 Hipotesis Alternatif : Terdapat perbezaan skor yang signifikan antara ujian pra dan ujian pos (H1: μ1 ≠ μ2) T1 ≠ T2 4. pandangan mereka berkaitan tahap tulisan jawi. Pengiraan ujian-t menggunakan program Microsoft Excel 2003. Dengan mengenali huruf-huruf Jawi barulah seseorang akan dapat membaca. pengalaman keluarga mereka berkaitan tulisan Jawi yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran tulisan Jawi dan kaedah yang boleh membantu mereka dalam mempertingkatkan tahap penguasaan tulisan Jawi. Oleh itu untuk menyintai tulisan Jawi seseorang itu haruslah terlebih dahulu mengenali akan huruf-hurufnya.yang telah dinyatakan.2 Analisis Latar Belakang Responden Kajian latar belakang responden hanya ditinjau dari aspek sikap mereka terhadap tulisan Jawi. Perasaan cinta itu akan berputik sedikit demi sedikit apabila kita telah mengenali akan sesuatu itu.

7% ) menyatakan kenal huruf Jawi. 25 20 22 16 15 10 5 1 0 ya tidak 2 Kumpulan kajian Kumpulan kawalan Carta 1 : Taburan kekerapan responden mengikut kenal huruf jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kenal huruf Jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.3% Kumpulan kawalan 16 88. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 2 orang.7% 1 4. seramai 2 orang ( 11. tahap kenal huruf Jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan. Dengan ini didapati.9% ) menyatakan kenal huruf jawi. didapati responden daripada kumpulan kajian hanya seramai 1 orang. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. Bagi skala ya.1% Jadual 1: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kenal Huruf Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut kenal huruf jawi.9% 2 11. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap mengenali akan huruf-huruf Jawi.1% ) menyatakan tidak kenal huruf Jawi. daripada jumlah 18 orang didapati 16 orang ( 88. didapati seramai 22 orang ( 95. seramai 1 orang ( 4.3% ) tidak kenal huruf jawi. Bagi skala tidak.Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 22 95. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 6 orang. 17 . Bagi responden kumpulan kawalan pula.

18 .0% ) menyatakan boleh menulis dan menyambung huruf Jawi.8% Jadual 2: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kebolehan menulis dan menyambung Huruf Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan responden mengikut kebolehan menulis dan menyambung huruf Jawi. didapati seramai 20 orang ( 87. seramai 3 orang ( 13.2% 5 27.0% Kumpulan kawalan 13 72.2 Menulis dan Menyambung Huruf Jawi Menulis huruf dengan betul dan cantik serta menyambung huruf-huruf jawi dengan betul mengikut hukum-hukum serta peraturannya adalah penting kepada peningkatan tahap penguasaan tulisan tersebut serta pencapaian murid di dalam peperiksaan. daripada jumlah 18 orang didapati 13 orang ( 72.0% ) tidak boleh menulis dan menyambung huruf Jawi.4.0% 3 13. seramai 5 orang ( 27.8% ) menyatakan tidak boleh menulis dan menyambung huruf Jawi.2% ) menyatakan boleh menulis dan menyambung huruf Jawi. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap boleh menulis dan menyambung huruf-huruf Jawi. Respons kepada menulis dan menyambung huruf jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut : Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 20 87. Menulis dan menyambung huruf-huruf dengan betul adalah kunci kepada penyampaian maklumat bertulis dengan cekap dan berkesan.2. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. Bagi responden kumpulan kawalan pula.

Bagi skala tidak. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang. Dengan ini didapati. tahap kebolehan menulis dan menyambung huruf Jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan.1% 7 38. Kemahiran membaca bererti murid akan dapat mengikuti dan mengulangkaji pelajaran yang berkaitan dengan Jawi dengan lebih mudah dan berkesan.9% .2. Respons kepada kemahiran membaca Jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut : Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 17 73.3 Kemahiran Membaca Jawi Dapat membaca jawi dengan betul adalah penting kepada pencapaian murid di dalam peperiksaan.9% 6 26. Bagi skala ya. 4.1% 19 Kumpulan kawalan 11 61.25 20 15 10 5 0 ya tidak Carta 2 : Taburan kekerapan responden mengikut dapat menulis dan menyambung huruf jawi 5 3 20 13 Kumpulan Kajian Kumpulan Kawalan Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kebolehan menulis dan menyambung huruf Jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. didapati responden daripada kumpulan kajian hanya seramai 3 orang. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 5 orang.

Bagi skala tidak. daripada jumlah 18 orang didapati 11 orang ( 61. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap mahir membaca Jawi.9% ) menyatakan mahir membaca Jawi. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 6 orang. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 7 orang. seramai 6 orang ( 26. tahap kemahiran membaca jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan.Jadual 3: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kemahiran membaca Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.9% ) menyatakan tidak mahir membaca jawi.1% ) tidak mahir membaca Jawi. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Dengan ini didapati. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 11 Kumpulan Kajian 6 7 Kumpulan Kawalan ya tidak Carta 3 : Taburan kekerapan responden mengikut kemahiran membaca Jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kemahiran membaca jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 4. didapati seramai 17 orang ( 73.4 Kelancaran Membaca Jawi 20 . seramai 7 orang ( 38.2. Bagi skala ya. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 6 orang. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.1% ) menyatakan mahir membaca Jawi. mengikut kemahiran membaca Jawi.

7% ) menyatakan lancar membaca Jawi. mengikut kelancaran membaca Jawi.3% 0 Kumpulan kawalan 4 23. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada pada tahap kelancaran yang sederhana dalam membaca Jawi. seramai 18 orang ( 78. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Ia membolehkan murid mencapai maklumat dengan lebih cepat dan mempercepatkan proses pembelaajaran. daripada jumlah 17 orang didapati 4 orang ( 23. seramai 10 orang ( 58.3% ) menyatakan kelancaran yang sederhana dalam membaca Jawi dan tidak ada yang tidak lancar membaca Jawi. Respons kepada kelancaran membaca Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Lancar Sederhana Tidak Lancar Kumpulan kajian 5 21.8% 3 17. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.6% Jadual 4: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kelancaran membaca Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.Dapat membaca jawi dengan lancar merupakan kesinambungan bagi item kemahiran membaca.7% 18 78.8% ) menyatakan sederhana lancer dalam membaca Jawi.5% 10 58.5% ) menyatakan lancer membaca Jawi. didapati seramai 5 orang ( 21. 21 . dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.

4. Dengan ini didapati.20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 10 kumpulan kajian kumpulan kawalan 5 4 0 3 lancar sederhana tidak lancar Carta 4 : Taburan kekerapan responden mengikut kelancaran membaca Jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kelancaran membaca jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.7% 11 61. Respons kepada permulaan belajar Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Ibu Bapa Tadika Kumpulan kajian 6 26.5 Permulaan Belajar Jawi Murid mempunyai permulaan belajar atau pengalaman dengan tulisan yang berbezabeza. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang.2. Bagi skala lancar. Tempoh pengalaman ini merupakan pelajaran tak rasmi bagi murid dan ianya boleh mempengaruhi tahap pencapaian murid di masa depan. tahap kelancaran membaca jawi kumpulan kajian melebihi kumpulan kawalan.1% 22 . Tidak ada respons tidak lancar bagi kumpulan kajian manakala 3 orang tidak lancar membaca jawi bagi kumpulan kawalan. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 18 orang.1% 15 65. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 10 orang.2% Kumpulan kawalan 5 27. Bagi skala sederhana.

2% ) menyatakan tadika sebagai tapak permulaan mereka belajar jawi dan 2 orang pula mula belajar apabila di sekolah rendah.1% ) menyatakan mula belajar jawi daripada ibu bapa. responden daripada kumpulan kajian melebihi bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang.1% ) menyatakan mula belajar Jawi ketika di tadika dan 2 orang ( 11. seramai 11 orang ( 61. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 15 orang. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden belajar Jawi bermula di tadika. manakala responden daripada kumpulan 23 . seramai 15 orang ( 65. Bagi skala ibu bapa.1% Jadual 5: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Permulaan Belajar Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. 20 15 15 10 5 0 ibu bapa tadika sekolah rendah Carta 5 : Taburan kekerapan responden m engikut perm ulaan belajar jaw i 6 5 2 2 11 kumpulan kajian kumpulan kaw alan Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan permulaan belajar jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.1% ) ketika di sekolah rendah. Bagi skala tadika. didapati seramai 6 orang ( 26. mengikut permulaan belajar jawi.7% 2 11. Bagi responden kumpulan kawalan pula. daripada jumlah 18 orang didapati 5 orang ( 27.Sekolah Rendah 2 8.7% ) menyatakan mula belajar Jawi dengan ibu bapa.

titik permulaan belajar Jawi kedua-dua kumpulan adalah lebih kurang sama..6 Kekerapan Membaca Jawi Murid yang kerap membaca Jawi akan meningkatkan kecekapan dirinya dengan Jawi. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.6% ) sahaja yang tidak pernah membaca bahan bacaan Jawi. seramai 11 orang ( 61.3% ) menyatakan mereka hanya kadang-kadang sahaja membaca bahan bacaan Jawi dan tidak ada yang tidak pernah membaca bahan bacaan Jawi. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.3% ) menyatakan selalu membaca bahan bacaan Jawi.3% 0 Kumpulan kawalan 6 33.1% ) menyatakan kadang-kadang sahaja mereka membaca bahan bacaan Jawi dan 1 orang ( 5.1% 1 5. Seramai 2 respons masing-masingnya untuk skala sekolah rendah bagi kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Kekerapan ini membantu pencapaian murid dalam matapelajaran terbabit. Dengan ini didapati. Respons kepada kekerapan membaca Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Selalu Kadang-kadang Tidak pernah Kumpulan kajian 5 21. Ini menunjukkan 24 . seramai 18 orang ( 78. mengikut kekerapan membaca bahan bacaan Jawi. 4.3% 11 61.7% 18 78. didapati seramai 5 orang ( 21. daripada jumlah 18 orang didapati 6 orang ( 33.2.7% ) menyatakan selalu membaca bahan bacaan Jawi.6% Jadual 6: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Kekerapan Membaca Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.kawalan seramai 11 orang.

Tidak ada yang tidak pernah membaca bahan bacaan jawi bagi kumpulan kajian manakala bagi kumpulan kawalan terdapat 1 orang yang tidak pernah membaca jawi. bilangan responden yang selalu membaca bahan bacaan jawi adalah lebih bagi kumpulan kawalan.4% 1 .3% 2 25 Kumpulan kawalan 14 82. Respons kepada jenis bahan bacaan jawi murid dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Buku Teks Surat Khabar Kumpulan kajian 21 91. Ini adalah kerana bahan yang berbeza mempunyai tahap bahasa dan bentuk penulisan serta kandungan yang berbeza. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 11 orang.bahawa majoriti responden hanya kadang-kadang sahaja membaca bahan bacaan Jawi.7 Jenis Bahan Bacaan Jawi Penguasaan jawi murid juga dipengaruhi oleh jenis bahan bacaan jawi yang kerap dibaca oleh murid. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 18 orang. responden daripada kumpulan kajian kurang daripada bilangan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang. Bagi skala kadang-kadang.2. 2 0 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 s la e lu 5 6 1 8 1 1 k m u nk jia u p la a n k m u nk w la u p la a a n 0 k d n -k d n aag aag 1 t a pra id k en h C r a6:T b r nk k r p nr s o d nmn ik tk k r p nmma a at a ua e e a a e p n e e g u e e a a e b c ja i w Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan kekerapan membaca bahan bacaan jawi responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Dengan ini didapati. Bagi skala selalu. 4.

didapati seramai 21 orang ( 91. responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden 26 .8% 2 11.Tidak ada 8. seramai 2 orang ( 8. daripada jumlah 17 orang didapati 14 orang ( 82.4% ) menyatakan buku teks sebagai bahan bacaan Jawi. Bagi skala buku teks. mengikut jenis bahan bacaan Jawi.3% ) menyatakan buku teks sebagai bahan bacaan Jawi.7% 0 5. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden hanya terhad kepada buku teks sahaja sebagai bahan bacaan Jawi. 25 20 15 10 5 0 21 14 kum pulan kajian kum pulan kawalan 2 1 2 0 buk tek u s surat k habar tak ada C arta 7 : Taburan kekerapan responden mengikut jenis bahan bacaan jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut jenis bahan bacaan Jawi daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.7% ) menyatakan surat khabar sebagai bahan bacaan Jawi mereka dan tidak ada yang tidak mempunyai bahan bacaan Jawi. Bagi responden kumpulan kawalan pula.8% ) menyatakan surat khabar sebagai bahan bacaan Jawi dan 2 orang ( 11.8% ) sahaja yang tidak pernah ada bahan bacaan jawi.. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.8% Jadual 7: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Jenis Bahan Bacaan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. seramai 1 orang ( 5.

Bagi skala surat khabar.2.8% ) 27 . seramai 8 orang ( 34. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 2 orang.8% 8 34. Dengan ini didapati.8 Minat Membaca Bahan Bacaan Jawi Sikap ( minat ) terhadap sesuatu mata pelajaran kadang kala mempengaruhi cara pembelajaran dan pencapaian.4% 7 38. daripada jumlah 18 orang didapati 8 orang ( 44.8% 1 4. seramai 7 orang ( 38. Bagi responden kumpulan kawalan pula.8% 3 16.8% Jadual 8: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Minat Membaca Bahan Bacaan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.4% ) sahaja yang kurang berminat membaca bahan bacaan Jawi.4% ) menyatakan minat membaca bahan bacaan Jawi. Tidak ada yang tidak mempunyai bahan bacaan Jawi bagi kumpulan kajian manakala bagi kumpulan kawalan terdapat 2 orang yang tidak mempunyai bahan bacaan Jawi. bilangan responden yang mempunyai sekurang-kurangnya satu bahan bacaan Jawi yang lebih tinggi adalah dari kumpulan kajian.8% ) menyatakan minat membaca bahan bacaan Jawi.daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang. Minat responden membaca bahan bacaan Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Berminat Sederhana Minat Kurang Berminat Kumpulan kajian 14 60.4% Kumpulan kawalan 8 44. didapati seramai 14 orang ( 60. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang..8% ) mempunyai minat yang sederhana dalam membaca bahan bacaan Jawi dan 1 orang ( 4. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 1 orang. mengikut minat membaca bahan bacaan Jawi. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 4.

4. Yang kurang berminat membaca bahan bacaan Jawi adalah 1 orang bagi kumpulan kajian dan 3 orang bagi kumpulan kawalan.mempunyai minat yang sederhana dan 3 orang ( 16.2. bilangan responden yang berminat membaca bahan bacaan Jawi yang lebih tinggi adalah dari kumpulan kajian.9 Kelas Tambahan Jawi Kelas tambahan bagi sesuatu mata pelajaran biasanya dapat membantu meningkatkan pencapaian murid bagi matapelajaran tersebut. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden menunjukkan minat membaca bahan bacaan Jawi. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 8 8 7 kumpulan kajian kumpulan kawalan 3 1 minat sederhana minat kurang minat Carta 8 : Taburan kekerapan responden mengikut minat membaca bahan bacaan Jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut minat membaca bahan bacaan Jawi daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi skala minat. Respons samada mereka pernah mengikuti kelas tambahan Jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Kumpulan kajian 28 Kumpulan kawalan . Dengan ini didapati. Bagi skala sederhana minat pula.8% ) sahaja yang kurang berminat membaca bahan bacaan Jawi. responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 6 orang. manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 7 orang. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 8 orang.

0% 11 50.0% ) lagi tidak pernah mengikuti kelas tambahan untuk Jawi. Responden kumpulan kajian yang seramai 22 orang.3% Jadual 9: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pernah Mengikuti Kelas Tambahan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. mengikut pernah mengikuti kelas tambahan Jawi. 29 .0% ) menyatakan pernah mengikuti kelas tambahan untuk Jawi. didapati seramai 11 orang ( 50.Ya Tidak 11 50. 14 12 10 8 6 4 2 0 ya 11 12 11 6 kumpulan kajian kumpulan kawalan tidak Carta 9 : Taburan kekerapan responden mengikut pernah mengikuti kelas tambahan jawi Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pernah mengikuti kelas tambahan untuk jawi daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi skala tidak pula. Bagi responden kumpulan kawalan pula. bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah kurang daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 1 orang. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden pernah mengikuti kelas tambahan untuk Jawi. Bagi skala ya. daripada jumlah 18 orang didapati 12 orang ( 66.7% ) menyatakan pernah mengikuti kelas tambahan jawi dan selebihnya iaitu 6 orang ( 33. didapati responden daripada kumpulan kajian adalah seramai 11 orang..7% 6 33.3% ) lagi tidak pernah mengikuti kelas tambahan Jawi. seramai 11 orang ( 50. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.0% 12 66.

3% 5 22.8% Jadual 10: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Minat Kelas Tambahan Jawi Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. Respons minat kelas tambahan jawi dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 17 77. 30 . didapati seramai 17 orang ( 77. Responden kumpulan kajian yang seramai 22 orang. seramai 5 orang ( 22.2.7% ) lagi tidak berminat untuk mengikuti kelas tambahan untuk jawi. Ia merujuk kepada sikap murid terhadap kelas tambahan. daripada jumlah 18 orang didapati 13 orang ( 72.8% ) lagi tidak berminat untuk mengikuti kelas tambahan jawi.2% ) menyatakan minat untuk mengikuti kelas tambahan jawi dan selebihnya iaitu 5 orang ( 27.7% Kumpulan kawalan 13 72. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 4.manakala responden daripada kumpulan kawalan seramai 6 orang. Dengan ini didapati. bilangan responden yang pernah mengikuti kelas tambahan adalah lebih tinggi bagi kumpulan kawalan. mengikut minat kelas tambahan jawi.10 Minat Kelas Tambahan Jawi Berminat dengan kelas tambahan jawi adalah kesinambungan bagi item kelas tambahan jawi. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden minat untuk mengikuti kelas tambahan untuk Jawi.3% ) menyatakan minat mengikuti kelas tambahan untuk jawi. Bagi responden kumpulan kawalan pula.2% 5 27.

bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 4 orang. Respons samada jawi adalah susah dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Kumpulan kajian 9 40. Bagi skala tidak pula. Dengan ini didapati.2. Murid mungkin mendapat gambaran pertama yang mencorakkan pemikirannya mengenai sesuatu mata pelajaran.4% .1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 1 7 1 3 k mu nk jia u p la a n k mu nk wla u p la a a n 5 5 y a Cr a1 :T br n e ea a r s o dn e g u m a k l s at 0 a ua k k r pn ep ne mni t i t e k n a t m h na i ab ajw a t a id k Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut minat untuk mengikuti kelas tambahan untuk jawi.11 Pelajaran Jawi Sangat Susah? Psikologi juga memainkan peranan menentukan pencapaian murid dalam pelajaran. bilangan responden yang minat untuk mengikuti kelas tambahan adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian 4. Bagi skala ya. didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah sama dengan responden daripada kumpulan kawalan iaitu seramai 5 orang. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.6% 8 44.3% 31 Kumpulan kawalan 1 5.9% 6 27.

dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi responden kumpulan kawalan pula. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 8 orang.6% ) menyatakan tidak bersetuju bahawa Jawi adalah sangat susah. didapati seramai 9 orang ( 40.8% ) setuju bahawa Jawi adalah sangat susah. daripada jumlah 18 orang didapati 1 orang ( 5. mengikut “Jawi sangat susah?”. Bagi skala kurang setuju pula. Bagi skala tidak setuju.0% ) bersetuju bahawa Jawi adalah sangat susah. 10 8 6 4 2 0 9 6 8 9 7 kumpulan kajian kumpulan kawalan 1 tidak setuju kurang setuju setuju Carta 11 : Taburan kekerapan responden mengikut pendapat jawi sangat susah Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut “jawi sangat susah?”. 32 . seramai 6 orang ( 27. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.Setuju 7 31.4% ) kurang setuju Jawi adalah sangat susah manakala 9 orang ( 50. 8 orang ( 44. Responden kumpulan kajian yang seramai 22 orang.9% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa jawi adalah sangat susah. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa jawi adalah sangat susah.0% Jadual 11: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pendapat Jawi Sangat Susah Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.3% ) kurang setuju yang jawi adalah sangat susah manakala 7 orang ( 31.8% 9 50.

didapati seramai 9 orang ( 39.8% 4 23. seramai 10 orang ( 43. Menulisnya Susah ? “Alah bias. lama kelamaan ianya akan menjadi senang. bilangan responden yang bersetuju bahawa jawi adalah sangat susah adalah lebih tinggi bagi kumpulan kawalan.4% Kumpulan kawalan 2 11. daripada jumlah 17 orang didapati seramai 2 orang ( 11. seramai 4 orang ( 23. 4. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.5% 11 64. Dengan ini didapati.5% ) kurang setuju yang jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis manakala 33 .5% 4 17. begitulah bunyinya peribahasa melayu. 7 orang bagi kumpulan kajian dan 9 orang bagi kumpulan kawalan. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi responden kumpulan kawalan pula.didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah 6 orang berbanding 8 orang bagi kumpulan kawalan. Maksudnya apabila kita dah selalu melakukan sesuatu yang pada mulanya kita anggap susah.4% ) setuju bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis.2.8% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis.5% ) kurang setuju yang jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis manakala 4 orang ( 17. Bagi skala setuju pula.12 Membaca Jawi Senang.1% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis. mengikut pendapat bahawa jawi senang dibaca tetapi susah ditulis.1% 10 43. Respons samada jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Setuju Kumpulan kajian 9 39. tegal biasa”.7% Jadual 12: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pendapat Jawi Senang dibaca tetapi Susah ditulis Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.

Kelemahan menguasai jawi bolehlah disamaertikan dengan kelemahan menguasai Al-Quran. Bagi skala tidak setuju.11 orang ( 64. 4 orang bagi kumpulan kajian dan 11 orang bagi kumpulan kawalan.13 Tidak Mahir Jawi maka Tidak Mahir Al-Quran ? Persoalan ini adalah lanjutan dari yang sebelum ini. Dengan ini didapati.2. didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah 10 orang berbanding 4 orang bagi kumpulan kawalan. Bagi skala setuju pula. bilangan responden yang bersetuju bahawa Jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis adalah lebih tinggi bagi kumpulan kawalan. Bagi skala kurang setuju pula. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. 4. Ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pendapat di antara kumpulan kajian dan kumpulan kawalan mengenai pernyataan bahawa Jawi senang dibaca tetapi susah ditulis. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang. 1 2 1 0 1 0 8 6 4 4 2 2 0 t a s t ju id k eu k r n s t ju ua g eu 4 9 1 1 k m u nk jia u p la a n k m u nk w la u p la a a n s t ju eu C r a1 :T b r nk k r p nr s o d nmn ik t p n a a ja i a t 2 a ua e e a a e p n e e g u e d p t w s n n d a at t p s s hd u e a g ib c e a i ua it lis Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pendapat bahawa senang dibaca tetapi susah ditulis.7% ) setuju bahawa jawi adalah senang dibaca tetapi susah ditulis. Respons samada 34 . Al-Quran menggunakan huruf Arab yang daripada mana huruf-huruf jawi diasaskan.

seramai 7 orang ( 38.0% ) kurang setuju tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran manakala 6 orang ( 26. mengikut pendapat bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran. daripada jumlah 18 orang didapati seramai 7 orang ( 38. Ini menunjukkan bahawa majority responden tidak atau kurang bersetuju dengan pendapat bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.9% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.2% Jadual 13: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pendapat Tidak mahir Jawi maka Tidak Mahir Al-Quran Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.9% 7 38.1% ) setuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran.tidak mahir jawi adalah sama dengan tidak mahir Al-Quran dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Setuju Kumpulan kajian 14 60.9% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. seramai 3 orang ( 13.9% 3 13.1% Kumpulan kawalan 7 38. 35 . Bagi responden kumpulan kawalan pula.9% ) juga kurang setuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran manakala 4 orang ( 22.0% 6 26. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang.2% ) setuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran. didapati seramai 14 orang ( 60.9% 4 22.

Kesungguhan dalam mempelajari selok belok tulisan jawi akan membawa kepada kejayaan dalam bidang yang melibatkan tulisan tersebut. Dengan ini didapati. 4.3% 0 Kumpulan kawalan 4 22.2% 6 36 . daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan.16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 7 3 7 6 4 kum pulan kajian kum pulan kawalan tidak setuju kurang setuju setuju Carta 13 : Taburan kekerapan responden mengikut pendapat tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Q uran Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pendapat bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran. Respons kepada pernyataan ini dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Tidak setuju Kurang setuju Kumpulan kajian 1 4. bilangan responden daripada kumpulan kajian melebihi daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 7 orang.2. bilangan responden yang tidak bersetuju bahawa tidak mahir jawi maka tidak mahir Al-Quran adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian. didapati bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah 3 orang berbanding 7 orang bagi kumpulan kawalan. Bagi skala setuju pula. 6 orang bagi kumpulan kajian dan 4 orang bagi kumpulan kawalan.14 Saya Akan Menguasai Jawi Jika Bersungguh Kesungguhan dalam mengerjakan sesuatu adalah kunci kepada kejayaan. Bagi skala tidak setuju. Bagi skala kurang setuju pula.

Bagi responden kumpulan kawalan pula.Setuju 22 95.3% ) kurang setuju bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh” manakala 8 orang ( 44. Ini menunjukkan bahawa majority responden bersetuju dengan pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh” “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.7% 33. seramai 6 orang ( 33. didapati hanya seramai 1 orang ( 4.4% Jadual 14: Taburan Kekerapan Responden Mengikut Pernyataan “Saya akan Menguasai Jawi jika Bersungguh” Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden.4% ) bersetuju bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.3% 8 44. daripada jumlah 18 orang didapati seramai 4 orang ( 22.2% ) tidak bersetuju mengatakan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. mengikut pernyataan “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.7% ) bersetuju dengan pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. 25 20 15 10 5 0 tidak setuju kurang setuju 4 1 0 6 22 kum pulan kajian 8 kum pulan kawalan setuju Carta 14 : Taburan kekerapan responden mengikut pernyataan "S aya akan Menguasai Jawi jika B ersungguh" 37 . dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang. selebihnya iaitu 22 orang ( 95.3% ) sahaja tidak bersetuju dengan pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”.

daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Bagi skala setuju pula.Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengikut pernyataan bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh”. Bagi responden kumpulan kawalan pula. Kesesuaian kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah penting dalam memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Bagi skala kurang setuju pula.8% ) tidak bersetuju bahawa kaedah yang 38 .15 Kesesuaian/Keberkesanan Kaedah Pengajaran Guru Murid diminta untuk memberi pendapat mengenai kesesuaian atau keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru.2. Respons mengenai hal ini dipaparkan dalam jadual dan carta berikut: Pernyataan Ya Tidak Kumpulan kajian 23 100.2% 5 27. didapati tiada responden daripada kumpulan kajian berbanding 6 orang bagi kumpulan kawalan. dari kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. bilangan responden yang bersetuju bahawa “Saya akan menguasai jawi jika bersungguh” adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian. 22 orang bagi kumpulan kajian dan 8 orang bagi kumpulan kawalan. mengenai kesesuaian atau keberkesanan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru. Responden kumpulan kajian yang seramai 23 orang semuanya bersetuju bahawa kaedah yang digunakan oleh guru adalah sesuai. bilangan responden daripada kumpulan kajian adalah kurang daripada bilangan responden kumpulan kawalan iaitu seramai 3 orang.2% ) bersetuju bahawa kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru adalah sesuai manakala 5 orang ( 27. Dengan ini didapati. 4.8% Jadual 15: Taburan Kekerapan Responden Mengenai Kesesuaian/Keberkesanan Kaedah Pengajaran Guru Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan pengakuan responden. daripada jumlah 18 orang didapati seramai 13 orang ( 72. Bagi skala tidak setuju.0% 0 Kumpulan kawalan 13 72.

25 20 15 10 5 0 23 13 5 0 ya tidak kumpulan kajian kumpulan kaw alan Carta 15 : Taburan kekerapan responden m engikut kesesuaian kaedah pengajaran digunakan guru Carta bar di atas menunjukkan perbandingan pengakuan responden mengenai kesesuaian kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru.digunakan guru adalah sesuai. daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. Semua responden daripada kumpulan kajian memilih skala ya berbanding dengan 13 bagi kumpulan kawalan.t P dua hujung . 4. Dengan ini didapati. Ini menunjukkan bahawa majority responden bersetuju bahawa kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru adalah sesuai. Tiada responden dari kumpulan kajian yang memilih skala tidak berbanding 5 orang bagi kumpulan kawalan.3 Analisis Kajian Kuasi Eksperimen Berdasarkan soalan-soalan yang diberikan kepada responden dalam ujian pra dan ujian pos. Kumpulan n Min ujian pra Min ujian pos Beza min (pos – pra) 39 Sisihan piawai Nilai . berikut dipaparkan pencapaian responden daripada kumpulan kajian dan kumpulan kawalan. bilangan responden yang bersetuju bahawa kaedah pengajaran oleh guru adalah sesuai adalah lebih tinggi bagi kumpulan kajian.

hipotesis nul dan alternatif kajian adalah : 40 . Bentuk rawatan ini adalah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dengan menggunakan persembahan multimedia interaktif menggunakan perisian komputer.1 20.1 57.98 -0.61 0.3. Data yang dicerap daripada eksperimen ini telah dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 2003 daripada Microsoft Office 2003 keluaran Microsoft Corporation.1 ANALISA DATA Variasi reka bentuk Kuasi Eksperimen telah digunakan bagi kajian ini kerana responden adalah dari dua kelas yang sedia ada dan tidak dapat pisahkan.4 6. Ringkasan perbandingan hasil ujian bagi kumpulan kajian dan kawalan Kajian telah dilaksanakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat untuk menentukan keberkesanan kaedah pengajaran berbantukan komputer ini menggunakan reka bentuk eksperimen dari variasi kuasi-eksperimen. 4.3 0. 4.4 64. Responden adalah terdiri daripada 75 orang murid tahun dua dari Sekolah Kebangsaan Binjal iaitu 30 murid dari kelas 2 Bestari (kumpulan kajian) dan 35 murid dari kelas 2 Bijak (kumpulan kawalan).06 0.2 PENGUJIAN HIPOTESIS Kajian adalah untuk melihat keberkesanan kaedah pengajaran berbantukan komputer.59 11.7 56.3.54 Jadual 16.17 -1. Rekabentuk kajian yang telah di jalankan adalah reka bentuk eksperimen di mana data dikumpulkan dari ujian pra dan ujian pos dan terdapat satu tempoh rawatan selama 7 minggu bagi kumpulan eksperimen.4 1.Kajian Kawalan Beza min 30 35 56.7 7.

658321982 0 34 -0.44136461 151.H0 : Kaedah Pengajaran tidak berkesan Berbanding dengan H1 : Kaedah Pengajaran berkesan Taburan t digunakan dengan aras keertian α = 0.66111 35 Min Varians Bil Cerapan Korelasi Pearson Hipotesis Beza Min Darjah Kebebasan Statistik t P(T<=t) satu-hujung t kritikal satu-hujung P(T<=t) dua-hujung t kritikal dua-hujung Jadual 17. Bagi kumpulan kawalan : Keluaran yang dijanakan oleh Excel bagi ujian-t berpasangan : Ujian-t: Min untuk dua sampel berpasangan Ujian Pra 56. Hipotesis Nol akan diterima jika Statiktik-t terletak di dalam Selang Keyakinan dan akan ditolak jika sebaliknya.28571429 205. Data ujian-t berpasangan untuk kumpulan kawalan 41 . Statistik deskriptif dengan aras keyakinan 95% kemudiannya dilakukan bagi keduadua sample data untuk mendapatkan Selang Keyakinan 95%.612254912 0.0%).544442336 2.4453782 35 0.05 Dua sampel masing-masing untuk setiap kumpulan ujian adalah bersandar maka ujian-t berpasangan untuk menentukan min sampel telah digunakan.272221168 1.690924198 0. Selang Keyakinan 95% adalah μ ± Aras Keyakinan (95.032244498 Ujian Pos 57.

0%) 1.91044776 19.17 Aras keyakinan (95.28358209 32.700957138 0.84 Keputusannya : Statistik t0.2.0.6971065 0.54 Microsoft Excel digunakan sekali lagi untuk mendapatkan statistik deskriptif bagi data kumpulan kawalan.16 Sisihan piawai = 11.15565032 1.68 .0%) = 3.62686567 40. Data statistic deskriptif untuk kumpulan kawalan Hasilnya : Min = 1.791044776 12.61 Nilap P (dua hujung) = 0.Purata bagi beza ujian pos dan ujian pra juga didapatkan seperti yang boleh dilihat di bahagian lampiran.44776119 35 3. Hasilnya : Purata beza min = 1.0.887531316 1.84 iaitu ( .16 ± 3.644988909 51.74626866 11.16 Darjah kebebasan = 34 Statistik t0.61 Selang Keyakinan 95% : 1. Keluaran yang dijanakan adalah : Kumpulan kawalan Min Ralat piawai Median Mod Sisihan piawai Varians sample Kurtosis Pencongan Julat Minimum Maksimum Jumlah Bilangan Aras Keyakinan(95.05(34) = .05(34) = .835925132 Jadual 18.16678586 124. 5 ) 42 .

66667 293.3333 30 0.H0 tidak ditolak Kaedah tidak berkesan Bagi kumpulan kajian : Keluaran yang dijanakan oleh Excel bagi ujian-t berpasangan : Ujian-t: Min untuk dua sampel berpasangan Ujian Pra 56.05(29) = .433333333 43 .1 332.057583 2.04523 Ujian Pos 64.1.5759 30 Min Varians Bil Cerapan Korelasi Pearson Hipotesis Beza Min Darjah Kebebasan Statistik t P(T<=t) satu-hujung t kritikal satu-hujung P(T<=t) dua-hujung t kritikal dua-hujung Jadual 19. Data ujian-t berpasangan untuk kumpulan kajian Purata bagi beza ujian pos dan ujian pra juga didapatkan seperti yang boleh dilihat di bahagian lampiran.323256 0 29 -1. Hasilnya : Purata beza min = 7.06 Microsoft Excel digunakan sekali lagi untuk mendapatkan statistic deskriptif bagi data kumpulan kajian.9773 0. Keluaran yang dijanakan adalah : Kumpulan kajian Min 7.98 Nilap P (dua hujung) = 0.028791 1.43 Darjah kebebasan = 29 Statistik t0.699127 0.

Ralat piawai Median Mod Sisihan piawai Varians sampel Kurtosis Pencongan Julat Minimum Maksimum Jumlah Bilangan Aras Keyakinan(95.69 Keputusannya : Statistik t0.759335761 6 6 20.59 Aras keyakinan (95.43 ± 7.355294412 104 -50 54 223 30 7.9781609 2.1.26 .07991629 -0.12 ) H0 ditolak Kaedah berkesan 4.0%) = 7.05(29) = . Data statistic deskriptif untuk kumpulan kajian Hasilnya : Min = 7.69 iaitu ( .59072998 423.98 Selang Keyakinan 95% : 7. 15.0%) 3. 44 .4 Kesimpulan Suatu ujian-t berpasangan telah dibuat untuk menentukan keberkesanan kaedah pengajaran jawi berbantukan komputer.0.43 Sisihan piawai = 20.688704817 Jadual 20.

Rumusan-rumusan yang akan dikemukakan ini bukanlah yang muktamad tentang kekuatan dan kelemahan Kaedah Berbantukan Komputer.06. 45 . Selang Keyakinan 95% sekitar min beza skor adalah (-0. nilai p dua hujung = 0.43. memberikan bukti bahawa kaedah pengajaran adalah berkesan. Segala persoalan yang diutarakan dalam tesis ini akan dibincangkan dan dihuraikan dalam bab perbincangan ini. Oleh sebab pemilihan sampel kajian adalah terbatas. N= 30) adalah lebih besar daripada sifar. pengkaji akan membuat rumusan dapatan kajian yang telah diperoleh. Bahagian ini akan membuat rumusan dapatan kajian yang dibentangkan dalam bab empat. tetapi hanya terhadap sampel kajian dan persekitaran mereka sahaja.12). dapatan kajian ini tidak dianggap sebagai ciri yang menyeluruh untuk semua guru dan pelajar Jawi. BAB 5 PERBINCANGAN dan CADANGAN 5.26.1 Pendahuluan Dalam bab ini. 15. Kajian lanjutan daripada berbagai-bagai sudut kaedah ini juga akan dicadangkan pada akhir bab ini agar dapat diteroka oleh pihak-pihak yang berminat berdasarkan latar belakang kajian mereka yang tersendiri. pengalaman yang dapat dikutip sepanjang menjalankan kajian ini akan dihuraikan juga agar strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran Jawi yang diperoleh dapat dikongsi bersama. Pengkaji juga akan membincangkan cadangan penambahbaikan kaedah yang dikaji ini agar menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh responden untuk meneruskan pembelajaran Jawi mereka.Min beza skor (M=7. bagi melihat sejauh mana tujuan kajian ini dapat direalisasikan.98. Di samping itu.59. SD =20. t(29)= -1.

5. Kementerian Pendidikan Malaysia (1987). Kajian mengenai keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran terkini seperti ‘Kaedah Berbantukan Komputer’ atau ICT untuk Jawi ini adalah masih agak kekurangan. kajian oleh Mustapha Yazid (1991) dan kajian oleh Norlaila Sulaiman (1992/93) misalnya telah mengenal pasti kelemahan penguasaan Jawi di kalangan murid sekolah rendah dan juga antara faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada kelemahan ini.Kajian analisis mengenai Kelemahan Penguasaan Jawi di kalangan murid sekolah rendah telah banyak dilakukan oleh pelbagai pihak di semua peringkat pembelajaran Jawi. Kajian oleh Bahagian Pendidikan Islam. Kebanyakan daripada kajian-kajian ini menjurus kepada kajian keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada seperti ‘kaedah abjad’ dan ‘kaedah terus’ seperti yang diamalkan oleh kebanyakan tenaga pengajar di kebanyakan sekolah-sekolah rendah di Malaysia.2 Rumusan Dapatan Kajian Kuasi Eksperimen Rekabentuk kuasi eksperimen telah digunakan untuk mengukur keberkesanan penggunaan kaedah ini.7 . Keberkesanan kaedah ini telah diukur dengan ujian penguasaan kemahiran proses Jawi. Ini menunjukkan bahawa min skor bagi ujian pra untuk kedua-dua 46 . Dengan terhasilnya dapatan daripada kajian ‘Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer’ ini pengkaji amat berharap ianya akan menjadi suatu inspirasi dan titik tolak kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk cuba meneroka dengan lebih lanjut akan kemampuan kaedah ini dalam menghasilkan peningkatan dalam penguasaan Jawi murid-murid sekolah rendah.3 manakala min ujian pra untuk kumpulan rawatan pula adalah 56.10 ) yang mempelajari Jawi menggunakan kaedah tradisional. Dapatan ujian pra dan ujian pos kumpulan kajian yang mempelajari Jawi menggunakan Kaedah Berbantukan Komputer telah memperoleh pencapaian ( beza min ujian pra dan ujian pos: 7. Dari ujian-t untuk kedua-dua kumpulan didapati bahawa min skor untuk ujian pra bagi kumpulan kawalan adalah 56.40 ) berbanding dengan pencapaian kumpulan kawalan ( beza min ujian pra dan ujian pos: 1.

4 Kelemahan Kaedah Berbantukan Komputer Sesuatu yang baru secara kebiasaannya memang terdedah kepada kelemahan. Ini juga bererti jika terdapat perbezaan dalam pencapaian akhir maka perbezaan tersebut adalah hasil daripada aktiviti rawatan yang telah diberikan. didapati bahawa Min beza skor (M=7.43. 5. Kaedah Berbantukan Komputer ini tidak terlepas daripada fenomena ini. Oleh itu disarankan agar guru sendiri menokok tambah kepada kandungan asal perisian tersebut untuk memperlihatkan variasi daripada kandungan asal perisian. Berikut diperturunkan cadangan penambahbaikannya: Kaedah Berbantukan Komputer menggunakan perisian komputer yang biasanya didapati di dalam pasaran. Kandungan perisian ini biasanya adalah terhad dan kebanyakkannya mengikut teks yang asal.98.59. pembinaan item soalan berasaskan kemahiran jawi. N= 30) adalah lebih besar daripada sifar. Pengalaman dari segi pengurusan kurikulum berasaskan Kaedah Berbantukan Komputer. memberikan bukti bahawa kaedah pengajaran adalah berkesan. 47 . merancang proses pengajaran dan pembelajaran Jawi menggunakan Kaedah Berbantukan Komputer dan meningkatkan motivasi belajar tulisan Jawi melalui Kaedah Berbantukan Komputer.06. oleh itu tiada variasi. t(29)= -1. nilai p dua hujung = 0. 5. SD =20. Ini membawa erti bahawa kedua-dua kumpulan mempunyai pencapaian awal yang hampir sama.kumpulan adalah lebih kurang sama iaitu puratanya adalah 56.5 . Dari ujian-t berpasangan bagi kumpulan kajian.3 Perbincangan Kajian ini telah memberikan satu pengalaman yang cukup bermakna kepada pengkaji. pengkaji dapati bahawa beberapa prinsip kaedah ini perlu digugurkan dan digantikan dengan yang lain. Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui sepanjang menjalankan kajian ini. membina bahan bantu mengajar berasaskan multimedia.

Kaedah Berbantukan Komputer dikenal pasti dapat memenuhi objektif ini kerana kaedah ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik responden.5 Ringkasan dan Ulasan Kaedah Berbantukan Komputer merupakan kaedah yang memupuk kemahiran Jawi dengan menggunakan satu perisian multimedia khas yang dibina berdasarkan kemahiran Jawi. Proses ini berlaku semasa responden berada dalam situasi perbincangan dan menilai hasil kerja sesama mereka sendiri. Selain itu. yang tidak terpilih sebagai responden kajian. Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. 48 . adalah wajar jika Kaedah Berbantukan Komputer diperluaskan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi responden untuk masa-masa akan datang dan diperluaskan penggunaannya kepada rakan-rakan mereka dari tahap yang sama dalam kelas-kelas lain. rohani dan intelek seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara. Oleh itu. Kaedah ini juga telah memberikan peluang kepada responden untuk memperkembangkan keupayaan kognitif mereka. didapati responden telah memberikan nilai yang positif dari segi sikap mereka terhadap kemahiran Jawi dan peningkatan prestasi Jawi. dapatan kajian soalan terbuka dan pemerhatian proses pengajaran dan pembelajaran menunjukkan bahawa interaksi antara responden yang diperlukan dalam pelaksanaan Kaedah Berbantukan Komputer telah dapat menjadikan pembelajaran Jawi lebih menyeronokkan. malah kaedah ini juga berkesan dalam menerapkan nilai-nilai kemahiran berfikir pelajar kepada smart thinking. Ia boleh disesuaikan dengan tajuk-tajuk Jawi yang ada. Merujuk kepada dapatan kajian yang diperoleh dan dianalisis.5. Dengan harapan kaedah ini dapat membantu mereka dalam proses menguasai kemahiran Jawi sebagaimana kaedah ini telah membantu responden kajian dalam meningkatkan prestasi kemahiran Jawi dan menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif.

lama kelamaan minat pelajar akan timbul atau meningkat untuk terus belajar tulisan Jawi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Guru seharusnya merancang penggunaan sesuatu kaedah agar selari dengan tahap pelajar. Kaedah pengajaran yang berasaskan sumber boleh menarik minat pelajar.Kajian ini mendapati bahawa Kaedah Berbantukan Komputer berbanding dengan strategi tradisional adalah berkesan untuk meningkatkan prestasi responden. Dengan ini. Guru seharusnya memberikan peluang kepada pelajar memainkan peranan menggunakan media yang disediakan secara individu atau berkumpulan. Guru perlu menilai keberkesanan kaedah yang digunakan dari semasa ke semasa agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kurikulum pelajaran Jawi. 5. Guru seharusnya mempelbagaikan penggunaan media untuk menerangkan konsep jawi bagi menjimatkan masa. Guru yang kreatif dapat mempelbagaikan pendekatan atau kaedah pengajaran. 49 .6 Cadangan Dapatan kajian ini telah menunjukkan keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi. Apabila mempelajari Jawi dalam keadaan yang menyeronokkan. sedangkan kumpulan kawalan dalam kajian ini telah membuktikan bahawasanya kaedah tradisional kurang sesuai untuk membentuk kemahiran Jawi bagi kebanyakan responden dan selalu menghasilkan kesan negatif kepada guru dan responden. Cara ini juga boleh memberikan pengalaman yang menyeronokkan kepada pelajar. diharap kajian ini dapat memberikan manfaat kepada guru-guru yang mengajar Jawi.

Namun demikian. Lebih banyak kajian boleh dilakukan berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran Jawi. Kajian keberkesanan penggunaan Kaedah Berbantukan Komputer boleh dilakukan pada peringkat awal pembelajaran Jawi iaitu pada peringkat Tahun Satu sekolah Rendah.5. Oleh itu. dapatan kajian ini diharap dapat memberikan maklumat awal yang boleh dijadikan landasan untuk kajian-kajian selanjutnya. Murid-murid Tahun Satu sekolah rendah sekarang didedahkan dengan mata pelajaran Jawi. Keberkesanan dan kejayaan penggunaan Kaedah Berbantukan Komputer sangat bergantung kepada kecekapan profesionalisma seseorang guru mengurus pembelajaran. keberkesanan penggunaan Kaedah Berbantukan Komputer kepada mereka boleh diukur. kajian lanjutan sewajarnya dijalankan bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Jawi. Justru itu.7 Cadangan Kajian Lanjutan Dapatan kajian ini bukanlah perkara yang muktamad berkaitan Kaedah Berbantukan Komputer dan bahan yang disediakan berkonsepkan kaedah ini. 50 . Keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam situasi-situasi yang lain wajar menjadi fokus kajian lanjutan. Satu aspek lagi yang boleh diteroka adalah kesan pembolehubah jantina yang mana ini tidak ditinjau oleh kajian ini.

apatah lagi guru dan pelajar yang berada dalam kelas bersempadankan dinding dalam kawasan seluas 10 meter persegi. malahan lebih berpusatkan pelajar.8 Penutup Pada keseluruhannya. mahu tidak mahu kita hendaklah berupaya memanfaatkan kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyampaikan pengajaran. Pada hari ini proses pengajaran dan pembelajaran tidak lagi berpusatkan guru. Hasil pembelajaran yang dirangka hendaklah lebih mirip kepada penggunaan pancaindera komunikasi seperti mata untuk membaca. minda untuk berfikir dan hati untuk menjiwai dan menyimpan maklumat. kajian ini telah menunjukkan terdapat keberkesanan Kaedah Berbantukan Komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas sebenarnya adalah satu proses komunikasi yang sangat penting. Kalau kemudahan teknologi maklumat dapat mendekatkan jarak yang jauh sehingga tiada sempadan antara mereka. Guru hendaklah mampu menyediakan bahan pembelajaran yang berkesan untuk pelajar ( Mat Noor. Dalam kajian ini pengkaji telah melihat kepada satu kaedah yang telah banyak digunakan untuk mengajar mata pelajaran yang lain iaitu mata pelajaran teras dalam bahasa Inggeris dan cuba mengaplikasikan kepada pelajaran Jawi. telinga untuk mendengar.5. 51 . tangan untuk menulis. Sebagai seorang pendidik yang berada di era siber. 1998 ). Guru hanya berperanan sebagai pengurus pembelajaran yang melaksanakan tugasnya bagi memastikan pembelajaran berlaku pada kadar yang maksima. Setiap kaedah mempunyai cara persembahan bahannya yang tersendiri. Komunikasi yang mempunyai matlamat yang lebih jauh dan luas iaitu corak kehidupan dan peradaban manusia pada masa akan datang. lidah untuk bertutur. Atas dasar inilah maka bahan berteknologi juga telah disediakan bagi melaksanakan Kaedah Berbantukan Komputer di samping bahan sokongan yang berupa kad dan lembaran kerja. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Kaedah Berbantukan Komputer adalah signifikan untuk mempermudah kemahiran menulis dan menyambung huruf Jawi.

(1995). Universiti Kebangsaan Malaysia.Rujukan Amat Juhari Moain. Pengajaran bacaan jawi menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata dengan bantuan huruf rumi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 52 . Sukatan Pelajaran Agama Islam. (1996). (1991). Tesis Sarjana. Rashid. Masalah-Masalah pengajaran Pendidikan Islam (KBSR): Satu kajian persepsi Guru-Guru Rendah. Sejarah Aksara Jawi. Fakulti Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. (1982). Sekolah Rendah. Sarjana Pendidikan. Dewi Maslehah Md Yusop. Amir Mohd. Universiti Malaya Kementerian Pendidikan Malaysia. Laporan Penyelidikan.

(1991). 53 . Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Buku Panduan Khas Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Pelajaran Jawi Tahap Satu.Kementerian Pendidikan Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->