DoaSolatSunatHajat .. .. ..

Allahummarzuqna, Ya Rabbi fahamannabiyyiin, 'ilhaamalmalaikatiilmuqarrabbin, fii 'aafiyaati, yaArhamarraahimiin wahifzaalmursaliin, wa

.

Ya Allah Yatuhan kami, Tuhan yang menguasailangitdanbumi.Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatMu. . Jadikanlah kami hambahambaMu yang sentiasabersyukuratasapajua yang kami miliki. EngkauMahamengetahui, Kamitidakmengetahuiapa-apa. JikaEngkaumengetahuibahawaperkaraitubaikuntuk kami, dunia kami dankesudahanurusan kami, padamasakinidanakandatangmakatentukannyauntuk kami danpermudahkannyakepada kami. Ya Allah YaTuhan Kami, Bersempenadengansolathajatpadahari yang penuhberakahini, kami inginmemohonkepadamu agar diberikankecemerlangan di dalampeperiksaan UPSR yang bakalmenjelang.Lapangkanlahhati-hati kami untukmenerimasegalailmu yang telahdiberikanoleh guru guru kami.Berikanlah kami kekuatanfikirandanketabahandalammenghadapipeperiksaan.Kurniakanlahkepada kami kesihatan yang baik agar kami dapatmenumpukanperhatiandengansebaiknya. Sesungguhnya kami bertawakalkepadamuYa Allah, Kabulkanlahdoa-doa kami, sesungguhnyaEngkaumahamendengarpermintaanhamba-hambamuini. ³Ya Allah!Sesungguhnya kami menitipapa yang kami baca, fahamdanhafalkepadaMu. Makakembalikanlahiakepada kami ketika kami memerlukannya. SesungguhnyaEngkaumahaberkuasa di atassegalasesuatu.´

, . .