ArcaAsemblaj

Asemblajadalahhimpunanbahan-bahan yang disusundanmempunyaidayaestetikataupuncaraperletakan yang menimbulkansuatumakna. Walaupunpadakebiasaannyaaktivitiinidikaitkanpadahimpunanbe ntuk-bentukduadimensi, ianyajugabolehdihasilkandalambentuktigadimensi.Arcaassembl ajmulamendapatperhatian di Amerika Syarikat sekitartahun 1950-andan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkankaryaassemblajnya yang berjudul Sky Cathedral. Karyabeliauinimengagabungkankonsepkubisdaribahanterbuang seperti kaki kerusi, batangpenyapu, pintu cabinet danpelbagaibahankutipan lain terutamanyadaripelbagaibahankayu. Penciptaanarcaasemblajtermasyhuriaitu¶ Bicycle Wheel · oleh Marcel Duchamp mulamemikathatipenarcapelukis lain keranakonsepassemblajbeliaudipermudahdandikonsepisecarale bihtelusiaitumengadunsepitudangbasikaldengankerusikayu yang kelihatanberjayamenghasilkanassemblaj yang berkonotasitinggi.