PENGENALAN Semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, penubuhan taska telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya.

Penubuhan ini adalah disebabkan kepesatan penduduk dan perkembangan ekonomi negara yang menggalakkan ibu bapa untuk keluar bekerja bagi meningkatkan sosio ekonomi keluarga. Oleh itu taska menjadi rumah kedua bagi anak-anak semasa ibu bapa mereka keluar bekerja. Kementerian Kebajikan Masyarakat merupakan tunjang utama bagi memastikan mutu asuhan yang baik dari segi fizikal, alat kelengkapan, kebersihan ,persekitaran dan keselamatan anak-anak . Justeru itu, perlu diwujudkan satu undang-undang atau garis panduan yang menjadi rujukan kepada individu atau p e n g u s a h a u n t u k m e n u b u h k a n T a s k a . R e n t e t a n d a r i p a d a i t u , A k t a T a m a n Asuhan kanak-kanak menjadi garis panduan yang perlu dipatuhi sama ada untuk pendaftaran, pengawalan dan pemantauan (A) Akta Taman Asuhan kanak-kanak (Akta 308) adalah ditakrifkan sebagai “…..mana-mana premis di mana empat orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat tahun dan lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijagadengan upah “.Akta ini memberi pengecualian kepada institusi-institusi yang berikut : (a) Hospital Kerajaan ataupun swasta yang berlesen di bawah AktaHospital Swasta, 1971. (b) Institusi yang dikecualikan daripada peruntukan Akta Taman AsuhanKanak-kanak 1984, oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. (c) Sekolah kindergarten ataupun asuhan yang didaftarkan di bawah AktaPelajaran 1961. (d) Rumah Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh KerajaanPersekutuan ataupun Negeri. Akta ini merangkumi dua kategori TASKA iaitu :(a)TASKA di rumah yang menerima masuk kurang daripada sepuluhkanak - kanak. (b) TASKA di institusi yang menerima masuk sepuluh orang atau lebihkanak - kanak. Tujuan pembentukan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) : •A k t a T a m a n A s u h a n k a n a k - k a n a k a d a l a h t er m a k t u b di d a l a m Undang –undang Malaysia. •Akta ini merupakan garis panduan yang mesti dipatuhi sama adauntuk pendaftaran, pengawalan dan pemantauan. •Semua Taman Asuhan Kanak-kanak sama ada di tempat

Berikut adalah antara seksyen yang terkandung dalam Akta 308 : •S e k s y e n 4 : S e m u a t a m a n a s u h a n k a n a k.kerja. institusi adalah tertakluk kepada akta. .persendirian.k a n a k m e s t i d i d a f t a r k a n d i bawah Kebajikan Masyarakat. Di dalam akta ini terkandung beberapa seksyen yang perlu dipatuhi oleh setiappengusaha taska.Akta 308 dapat menggalakkan dan memudahkan kemajuan sesuatu sistempendaftaran dan pengawalan yang sempurna bagi semua taska di negara ini. •Akta diwujudkan bertujuan untuk menjamin kualiti perkhidmatankanak-kanak. •Sekiranya tidak mematuhi akta dan peraturan yang telah ditetapkan boleh akan didakwa di mahkamah.