SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2011

SPESIFIKASI TUGAS

KETUA UNIT KO KURIKULUM

1

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU

2011

SENARAI TUGAS KETUA UNIT KO KURIKULUM (DG44)

Bil

Dimensi

Wajaran (%) 55%

Elemen

Spesifikasi Tugas

Huraian Tugas

1.

Pengurusan

Mengurus dan mentadbir

Perancangan Strategik

y Menyelaras Perancangan Strategik Tahunan bagi memenuhi misi dan visi IPG y Menyediakan takwim dan Perancangan Tahunan aktiviti kokurikulum

Urus Tadbir Unit

y Menyediakan laporan penilaian prestasi pelaksanaan kokurikulum tahunan y Menyediakan surat pelantikan serta spesifikasi tugas Penolong Ketua Unit, Penyelaras,Ketua Pensyarah Penasihat dan Pensyarah Penasihat y Menyampaikan taklimat kepada semua Penyelaras, Ketua Pensyarah Penasihat, Pensyarah Penasihat dan pelajar y Membuat pemantauan terhadap pelaksanaan aktiviti kokurikulum y Memantau stor, peralatan, padang dan gelanggang dalam keadaan selamat y Merancang pelaksanaan Program Bina Insan Guru

Pengurusan Pejabat 2

y Memastikan pentadbiran unit mengikut arahan Perkhidmatan JPA 1974, Perintah-Perintah Am,

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Bil Dimensi Wajaran (%) Elemen Spesifikasi Tugas

2011

Huraian Tugas Arahan Perbendaharaan, Financial Procedure Act 1957 (Akta 1961), Tatacara Pengurusan Stor, Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta 174 dan Pekeliling-Pekeliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. y Memastikan keselamatan fail dan rekod sulit, bangunan serta harta benda institut terjamin.

Pengurusan Sumber Manusia

y y

Merancang dan menyelaras senarai tugas pegawai dan kakitangan di Unit Kokurikulum Memastikan pelaksanaan tugas-tugas pegawai dan kakitangan mengikut Arahan Perkhidmatan JPA 1974, Perintah-Perintah Am, Arahan Perbendaharaan, Financial Procedure Act 1957 (Akta 1961), Tatacara Pengurusan Stor, Akta Rahsia Rasmi 1972. Akta 174 dan PekelilingPekeliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa Mengenal pasti kursus yang sesuai untuk pegawai di jabatan dan membuat penyelarasan dengan Ketua Unit Latihan Dalam Perkhidmatan (KU LDP).

Latihan Pembangunan Staf

y

Penilaian prestasi

y

y

Memastikan disiplin pegawai dan staf sokongan terkawal selaras dengan Perintah Am dan Pekeliling Perkhidmatan. Menilai Laporan Penilaian Prestasi Tahunan pegawai dan staf sokongan.

3

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Bil Dimensi Wajaran (%) Elemen Spesifikasi Tugas Perjawatan y

2011

Huraian Tugas Memastikan staf yang mencukupi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan mengikut Anggaran Belanja Mengurus (ABM) perjawatan Menjalinkan hubungan yang baik di antara staf dan menyediakan suasana kerja yang kondusif. Merancang aktiviti, menyelaras dan mengawal selia penyediaan maklumat bagi keperluan menyediakan bajet unit Mengawal selia dan memantau pelaksanaan program dan memastikan perancangan dipatuhi

Komunikasi interpersonal Pengurusan kewangan

y

y

y

Perancangan, pelaksanaan dan pelaporan, penilaian dan pentaksiran

y y y y

Merancang dan menyelaras penilaian program dan pelaporan Merancang dan melaksana pentaksiran dan penilaian aktiviti kokurikulum pelajar Menyimpan rekod penilaian dibawah kelolaan unit. Menyelaras pengumpulan rekod markah pelajar

Pengawalan aset kerajaan

y

Mematuhi pekeliling Perbendaharaan bilangan 5/2007 berkaitan dengan tatatcara pengurusan Aset Alih Kerajaan

2.

Penyelidikan Dan Inovasi

5%

Penyelidikan Dan Pembangunan

Perancangan dan pelaksanaan penyelidikan pendidikan

y Merancang, mengagih dan memantau pelaksanaan penyelidikan yang berkaitan dengan unit y Melaksanakan penyelidikan yang berimpak

4

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Bil Dimensi Wajaran (%) Elemen Spesifikasi Tugas y

2011

Huraian Tugas Menulis dan membentang hasil kajian yang berkaitan

Inovasi

Perancangan dan pelaksanaan inovasi pendidikan

y y

Merancang dan melaksanakan inovasi pendidikan di Unit Kokurikulum Menghasilkan inovasi pendidikan

Penerbitan

Perancangan dan pelaksanaan penulisan serta penerbitan

y

y y

Menggalakan penghasilan penulisan serta penerbitan buku/ jurnal/ artikel/ makalah/ secara dalam talian (online) dalam kalangan pegawai unit Mendokumentasikan hasil penyelidikan/ iinovasi/ penulisan. Menyebarluaskan hasil penyelidikan/ inovasi/ penulisan. Memberi latihan dalam bidang kepakaran kepada pensyarah IPG dan pihak luar.

3.

Perkhidmatan dan Penglibatan

10%

Latihan

Latihan pembangunan profesional

y

Konsultansi

Merancang dan melaksanakan perkhidmatan konsultansi

y

y y y

Menyediakan perancangan konsultansi dalam bidang kepakaran untuk pensyarah IPG dan pihak luar Membuat tinjauan keperluan pelanggan Mengenalpasti masalah pelanggan Merancang dan melaksanakan konsultansi yang diperlukan

5

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Bil Dimensi Wajaran (%) Elemen Spesifikasi Tugas y y y Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

2011

Huraian Tugas Merancang dan melaksanakan penyeliaan program/aktiviti unit Membimbing dan memantau program/aktiviti yang diselia itu. Menyediakan laporan penyeliaan bagi tujuan penambahbaikan

Penyeliaan

Pengurusan dan pelaksanaan penyeliaan

4.

15%

TMK dalam pengurusan

Integrasi TMK dalam pengurusan

y

y

y

Mengintegrasi kemudahan TMK (kolaborasi, perkongsian & komunikasi) dalam pengurusan IPG KPM, IPG Kampus dan unit Mengintegrasi kemudahan TMK (kolaborasi, perkongsian & komunikasi) dalam pengurusan kendiri Menggunakan kemudahan TMK dalam pengurusan konsultasi.

TMK dalam Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)

Integrasi TMK dalam penyelidikan

y

Menggunakan, mendorong dan membimbing pensyarah unit menggunakan kemudahan TMK (kolaborasi, perkongsian & komunikasi) dalam penyelidikan unit.

Kualiti Peribadi 5. 15% Kemahiran generik Elemen kemahiran generik y y y Mempraktik elemen-elemen kemahiran generik dalam P&P. Mengamalkan kepimpinan dan pengurus dan berkualiti dalam jabatan/unit. Mengawal disiplin dan tatatertib serta mewujudkan suasana kerja yang baik dalam kalangan pensyarah jabatan/unit.

6

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Bil Dimensi Wajaran (%) Elemen Spesifikasi Tugas y Amalan nilai murni Etika Profesionalisme Keguruan Etika Profesion Keguruan/Dasar/ Pekeliling Perkhidmatan/Arahan Perbendaharaan/ Perintah Am Akta Pendidikan 550/Akta 174 y y

2011

Huraian Tugas Meningkatkan diri dalam akauntabiliti/integriti dalam menjalankan tugas Mengamalkan nilai-nilai dalam perkhidmatan

y

y y y

Mematuhi Akta Pendidikan 550 dan Akta 174 Mematuhi arahan/perintah am dan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Mematuhi serta menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengarah dan timbalan pengarah dari semasa ke semasa Mempertingkat dan memantapkan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang tugas. Meningkatkan profesionalisme melalui perkongsian pintar dengan institusi dalam dan luar negara.

Regulasi Kendiri Penaakulan praktik y Sentiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan bidang tugas semasa melalui pemantauan diri, penilaian kendiri, dan reaksi diri dan persekitaran kerja yang sesuai. Menggalakkan amalan refleksi dan tanggungjawab profesion dalam organisasi Mewujudkan suasana kerja yang harmoni dalam organisasi Sentiasa berusaha untuk membina persahabatan, berbudi pekerti mulia, menerima pandangan orang lain, dan mengetahui batas

Kesedaran Kendiri Kemahiran Sosial

Amalan refleksi

y

Kemahiran sosial

y y

7

SPESIFIKASI TUGAS INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Bil Dimensi Wajaran (%) Elemen Spesifikasi Tugas

2011

Huraian Tugas hubungan dengan orang lain.

Empati

Amalan sifat empati

y y

Menghargai sumbangan pensyarah dan pihak luar yang memberi sumbangan kepada jabatan Menggalakkan sifat empati dalam kalangan pensyarah semasa menjalankan tugas

8