Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Oleh Prof. Dr. Othman bin Lebar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Apa dia Cadangan Penyelidikan? ‡ Proses mencerna idea kajian yang umum dan luas tetapi menarik kepada set-set tindakan yang mampu diuruskan bagi menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai.

kewangan . sumber serta tenaga manusia yang ada ‡ Membentangkan cadangan kajian dalam cara yang menyakinkan untuk mendapatkan sokongan.Langkah-langkah menyediakan cadangan kajian ‡ Menentukan soalan-soalan khusus yang ingin dijawab oleh kajian ‡ Memikirkan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah tindakan untuk menjawab soalan ‡ Menentukan langkah-langkah tindakan yang sesuai diambil berdasarkan masa.

Pertimbangan ‡ Dalam proses menyediakan cadangan kajian yang muktamad. perlu dipertimbangkan di antara apa yang kita suka lakukan dengan apa yang kita boleh lakukan dengan munasabah. .

Dapat menggambarkan kepada pembaca idea-idea utama cadangan .Perkataan dapat menggambarkan fokus cadangan .Gunakan hanya satu ayat .Cadangan Penyelidikan ‡ TAJUK .Perlu jelas/tidak kabur .

Definisi Pembolehubah Kajian .Hipotesis Kajian ± Umum & Khusus .Pengenalan .Rumusan .Pernyataan masalah .Pendekatan Teori .Komponen Cadangan Penyelidikan ‡ Bab 1 : Pengenalan Kajian .Tujuan kajian ± Umum & Khusus .Latarbelakang .Definisi operasional pembolehubah .Definisi konsep pembolehubah .Kesignifikanan Kajian .

Fokus kepada Pembolehubah A .Fokus kepada Pembolehubah B .Pengenalan .Rumusan .Fokus kepada hubungan Pembolehubah A & B .Komponen Cadangan Kajian ‡ Bab 2: Tinjauan Literatur .

Komponen Cadangan Kajian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bab Metodologi Kajian Rekabentuk Persampelan Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi Data Bentuk Laporan .

Komponen Cadangan Kajian ‡ Anggaran Perbelanjaan ‡ Jadual kajian ‡ Bibliografi ‡ Lampiran .

Latarbelakang ‡ Secara umumnya. Antaranya: ‡ i. latarbelakang perlu menjelaskan beberapa objektif. dapat menjangkau golongan audien yang tertentu ‡ Memperkenalkan topik dan permasalahan kajian. menjelaskan masalah yang membawa kepada kajian ‡ iii. dapat menimbulkan minat pembaca kepada topik ‡ ii. . meletakkan kajian dalam konteks literatur yang lebih luas ‡ iv. ‡ Menjelaskan secara ringkas metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan kajian.

Pernyataan masalah ‡ menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji. Boleh lah disokong dengan pandangan serta dapatan kajian yang berkaitan .

Objektif kajian ‡Nyatakan objektif umum dan objektif spesifik .

kementerian pendidikan .Kepentingan kajian ‡ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. ibubapa. sekolah.

Batasan kajian ‡ Batasan darisegi: .Subjek .Konteks .Konstruk .

‡ Jelaskan secara ringkas kandungan tinjauan literatur (dalam satu perenggan) ‡ Perbincangan teori berkaitan ± boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tematema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji ± perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ‡ Rumusan perkara-perkara yang telah dibincangkan .Tinjauan Literatur ‡ literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham.

Metodologi ‡ Dijelaskan mengikut urutan sub-topik yang biasa digunakan dalam cadangan penyelidikan ‡ Rekabentuk kajian ‡ Jelaskan paradigma dan ciri-ciri kajian tindakan ‡ Jelaskan konsep kajian tindakan serta tokohtokoh yang membincangkan tentang konsep dan definisi kajian tindakan ‡ Jelaskan peranan penyelidik ‡ Jelaskan bagaimana akses kepada tempat kajian dan subjek kajian akan dibuat .

Persampelan ‡ Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ± terutama dalam konteks kajian berbentuk kajian tindakan ‡ Pemilihan subjek kajian ± justifikasi pemilihan .

ujian ‡ Jelaskan instrumen untuk mengumpul data . soalselidik. teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (participation observation atau unobstrusive observation).Prosedur Pengumpulan data ‡ Jelaskan metod. teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ‡ Untuk kajian tindakan. analisis dokumen berkaitan. temubual (berstruktur atau tidak berstruktur).

Analisis data dan interpretasi data ‡ Jelaskan langkah-langkah dan teknik analisis data yang sesuai digunakan untuk data berbentuk kualitatif dan kuantitatif .

Teknik melapor kajian ‡Bentuk laporan yang akan digunakan: Formal? Naratif? .

Jadual kajian ‡ Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menyediakan kertas cadangan serta perlaksanaan kajian mengikut tempoh masa yang sesuai serta mengikut urutan langkah-langkah dalam kajian ‡ Perlu dipertimbangkan masa. sumber serta kemudahan akses kepada maklumat dan subjek kajian .

Anggaran Perbelanjaan ‡ Menyediakan kos yang diperlukan untuk melaksanakan kajian ‡ Kos yang disediakan perlu bersesuaian dengan masa. aktiviti-aktiviti serta tindakan yang akan dijalankan .

soalan kajian yang baik . sesuai dan praktikal .metod yang terperinci.pasukan penyelidik yang berkelayakan .RUMUSAN ‡ Kualiti keseluruhan cadangan yang baik: .rekabentuk kajian yang sesuai .

instrumen dan metod intervensi yang sesuai .isu etika dikemukakan dengan baik .kerangka analisis yang baik .kajian lepas yang relevan .RUMUSAN ‡ Cadangan yang berkualiti: .penjadualan yang realistik .tajuk yang bermaklumat .populasi dan sampel yang sesuai .soalan kajian yang jelas .pengukuran.latarbelakang dan rasional yang meyakinkan .saiz sampel yang mencukupi .bajet yang sesuai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful