Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Oleh Prof. Dr. Othman bin Lebar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Apa dia Cadangan Penyelidikan? ‡ Proses mencerna idea kajian yang umum dan luas tetapi menarik kepada set-set tindakan yang mampu diuruskan bagi menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai.

kewangan . sumber serta tenaga manusia yang ada ‡ Membentangkan cadangan kajian dalam cara yang menyakinkan untuk mendapatkan sokongan.Langkah-langkah menyediakan cadangan kajian ‡ Menentukan soalan-soalan khusus yang ingin dijawab oleh kajian ‡ Memikirkan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah tindakan untuk menjawab soalan ‡ Menentukan langkah-langkah tindakan yang sesuai diambil berdasarkan masa.

.Pertimbangan ‡ Dalam proses menyediakan cadangan kajian yang muktamad. perlu dipertimbangkan di antara apa yang kita suka lakukan dengan apa yang kita boleh lakukan dengan munasabah.

Gunakan hanya satu ayat .Dapat menggambarkan kepada pembaca idea-idea utama cadangan .Cadangan Penyelidikan ‡ TAJUK .Perlu jelas/tidak kabur .Perkataan dapat menggambarkan fokus cadangan .

Kesignifikanan Kajian .Latarbelakang .Definisi operasional pembolehubah .Rumusan .Pernyataan masalah .Hipotesis Kajian ± Umum & Khusus .Definisi Pembolehubah Kajian .Pengenalan .Tujuan kajian ± Umum & Khusus .Definisi konsep pembolehubah .Pendekatan Teori .Komponen Cadangan Penyelidikan ‡ Bab 1 : Pengenalan Kajian .

Rumusan .Fokus kepada Pembolehubah A .Fokus kepada Pembolehubah B .Fokus kepada hubungan Pembolehubah A & B .Pengenalan .Komponen Cadangan Kajian ‡ Bab 2: Tinjauan Literatur .

Komponen Cadangan Kajian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bab Metodologi Kajian Rekabentuk Persampelan Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi Data Bentuk Laporan .

Komponen Cadangan Kajian ‡ Anggaran Perbelanjaan ‡ Jadual kajian ‡ Bibliografi ‡ Lampiran .

dapat menjangkau golongan audien yang tertentu ‡ Memperkenalkan topik dan permasalahan kajian. dapat menimbulkan minat pembaca kepada topik ‡ ii. ‡ Menjelaskan secara ringkas metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan kajian. latarbelakang perlu menjelaskan beberapa objektif. meletakkan kajian dalam konteks literatur yang lebih luas ‡ iv.Latarbelakang ‡ Secara umumnya. menjelaskan masalah yang membawa kepada kajian ‡ iii. . Antaranya: ‡ i.

Boleh lah disokong dengan pandangan serta dapatan kajian yang berkaitan .Pernyataan masalah ‡ menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji.

Objektif kajian ‡Nyatakan objektif umum dan objektif spesifik .

kementerian pendidikan .Kepentingan kajian ‡ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. sekolah. ibubapa.

Konteks .Batasan kajian ‡ Batasan darisegi: .Konstruk .Subjek .

‡ Jelaskan secara ringkas kandungan tinjauan literatur (dalam satu perenggan) ‡ Perbincangan teori berkaitan ± boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tematema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji ± perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ‡ Rumusan perkara-perkara yang telah dibincangkan .Tinjauan Literatur ‡ literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham.

Metodologi ‡ Dijelaskan mengikut urutan sub-topik yang biasa digunakan dalam cadangan penyelidikan ‡ Rekabentuk kajian ‡ Jelaskan paradigma dan ciri-ciri kajian tindakan ‡ Jelaskan konsep kajian tindakan serta tokohtokoh yang membincangkan tentang konsep dan definisi kajian tindakan ‡ Jelaskan peranan penyelidik ‡ Jelaskan bagaimana akses kepada tempat kajian dan subjek kajian akan dibuat .

Persampelan ‡ Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ± terutama dalam konteks kajian berbentuk kajian tindakan ‡ Pemilihan subjek kajian ± justifikasi pemilihan .

soalselidik. teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ‡ Untuk kajian tindakan. analisis dokumen berkaitan.Prosedur Pengumpulan data ‡ Jelaskan metod. ujian ‡ Jelaskan instrumen untuk mengumpul data . temubual (berstruktur atau tidak berstruktur). teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (participation observation atau unobstrusive observation).

Analisis data dan interpretasi data ‡ Jelaskan langkah-langkah dan teknik analisis data yang sesuai digunakan untuk data berbentuk kualitatif dan kuantitatif .

Teknik melapor kajian ‡Bentuk laporan yang akan digunakan: Formal? Naratif? .

sumber serta kemudahan akses kepada maklumat dan subjek kajian .Jadual kajian ‡ Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menyediakan kertas cadangan serta perlaksanaan kajian mengikut tempoh masa yang sesuai serta mengikut urutan langkah-langkah dalam kajian ‡ Perlu dipertimbangkan masa.

Anggaran Perbelanjaan ‡ Menyediakan kos yang diperlukan untuk melaksanakan kajian ‡ Kos yang disediakan perlu bersesuaian dengan masa. aktiviti-aktiviti serta tindakan yang akan dijalankan .

metod yang terperinci.pasukan penyelidik yang berkelayakan .rekabentuk kajian yang sesuai .RUMUSAN ‡ Kualiti keseluruhan cadangan yang baik: .soalan kajian yang baik . sesuai dan praktikal .

isu etika dikemukakan dengan baik .kajian lepas yang relevan . instrumen dan metod intervensi yang sesuai .latarbelakang dan rasional yang meyakinkan .saiz sampel yang mencukupi .tajuk yang bermaklumat .pengukuran.soalan kajian yang jelas .bajet yang sesuai .RUMUSAN ‡ Cadangan yang berkualiti: .populasi dan sampel yang sesuai .penjadualan yang realistik .kerangka analisis yang baik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful