Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Oleh Prof. Dr. Othman bin Lebar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Apa dia Cadangan Penyelidikan? ‡ Proses mencerna idea kajian yang umum dan luas tetapi menarik kepada set-set tindakan yang mampu diuruskan bagi menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai.

kewangan .Langkah-langkah menyediakan cadangan kajian ‡ Menentukan soalan-soalan khusus yang ingin dijawab oleh kajian ‡ Memikirkan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah tindakan untuk menjawab soalan ‡ Menentukan langkah-langkah tindakan yang sesuai diambil berdasarkan masa. sumber serta tenaga manusia yang ada ‡ Membentangkan cadangan kajian dalam cara yang menyakinkan untuk mendapatkan sokongan.

perlu dipertimbangkan di antara apa yang kita suka lakukan dengan apa yang kita boleh lakukan dengan munasabah.Pertimbangan ‡ Dalam proses menyediakan cadangan kajian yang muktamad. .

Dapat menggambarkan kepada pembaca idea-idea utama cadangan .Perkataan dapat menggambarkan fokus cadangan .Perlu jelas/tidak kabur .Gunakan hanya satu ayat .Cadangan Penyelidikan ‡ TAJUK .

Komponen Cadangan Penyelidikan ‡ Bab 1 : Pengenalan Kajian .Kesignifikanan Kajian .Tujuan kajian ± Umum & Khusus .Rumusan .Latarbelakang .Pendekatan Teori .Definisi konsep pembolehubah .Definisi operasional pembolehubah .Pernyataan masalah .Definisi Pembolehubah Kajian .Pengenalan .Hipotesis Kajian ± Umum & Khusus .

Fokus kepada hubungan Pembolehubah A & B .Fokus kepada Pembolehubah A .Rumusan .Fokus kepada Pembolehubah B .Pengenalan .Komponen Cadangan Kajian ‡ Bab 2: Tinjauan Literatur .

Komponen Cadangan Kajian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bab Metodologi Kajian Rekabentuk Persampelan Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi Data Bentuk Laporan .

Komponen Cadangan Kajian ‡ Anggaran Perbelanjaan ‡ Jadual kajian ‡ Bibliografi ‡ Lampiran .

. ‡ Menjelaskan secara ringkas metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan kajian. dapat menimbulkan minat pembaca kepada topik ‡ ii. latarbelakang perlu menjelaskan beberapa objektif.Latarbelakang ‡ Secara umumnya. menjelaskan masalah yang membawa kepada kajian ‡ iii. dapat menjangkau golongan audien yang tertentu ‡ Memperkenalkan topik dan permasalahan kajian. meletakkan kajian dalam konteks literatur yang lebih luas ‡ iv. Antaranya: ‡ i.

Pernyataan masalah ‡ menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji. Boleh lah disokong dengan pandangan serta dapatan kajian yang berkaitan .

Objektif kajian ‡Nyatakan objektif umum dan objektif spesifik .

Kepentingan kajian ‡ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. sekolah. ibubapa. kementerian pendidikan .

Batasan kajian ‡ Batasan darisegi: .Konstruk .Subjek .Konteks .

Tinjauan Literatur ‡ literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham. ‡ Jelaskan secara ringkas kandungan tinjauan literatur (dalam satu perenggan) ‡ Perbincangan teori berkaitan ± boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tematema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji ± perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ‡ Rumusan perkara-perkara yang telah dibincangkan .

Metodologi ‡ Dijelaskan mengikut urutan sub-topik yang biasa digunakan dalam cadangan penyelidikan ‡ Rekabentuk kajian ‡ Jelaskan paradigma dan ciri-ciri kajian tindakan ‡ Jelaskan konsep kajian tindakan serta tokohtokoh yang membincangkan tentang konsep dan definisi kajian tindakan ‡ Jelaskan peranan penyelidik ‡ Jelaskan bagaimana akses kepada tempat kajian dan subjek kajian akan dibuat .

Persampelan ‡ Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ± terutama dalam konteks kajian berbentuk kajian tindakan ‡ Pemilihan subjek kajian ± justifikasi pemilihan .

Prosedur Pengumpulan data ‡ Jelaskan metod. teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ‡ Untuk kajian tindakan. teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (participation observation atau unobstrusive observation). soalselidik. temubual (berstruktur atau tidak berstruktur). ujian ‡ Jelaskan instrumen untuk mengumpul data . analisis dokumen berkaitan.

Analisis data dan interpretasi data ‡ Jelaskan langkah-langkah dan teknik analisis data yang sesuai digunakan untuk data berbentuk kualitatif dan kuantitatif .

Teknik melapor kajian ‡Bentuk laporan yang akan digunakan: Formal? Naratif? .

sumber serta kemudahan akses kepada maklumat dan subjek kajian .Jadual kajian ‡ Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menyediakan kertas cadangan serta perlaksanaan kajian mengikut tempoh masa yang sesuai serta mengikut urutan langkah-langkah dalam kajian ‡ Perlu dipertimbangkan masa.

Anggaran Perbelanjaan ‡ Menyediakan kos yang diperlukan untuk melaksanakan kajian ‡ Kos yang disediakan perlu bersesuaian dengan masa. aktiviti-aktiviti serta tindakan yang akan dijalankan .

soalan kajian yang baik .RUMUSAN ‡ Kualiti keseluruhan cadangan yang baik: .pasukan penyelidik yang berkelayakan .metod yang terperinci. sesuai dan praktikal .rekabentuk kajian yang sesuai .

saiz sampel yang mencukupi .tajuk yang bermaklumat .pengukuran. instrumen dan metod intervensi yang sesuai .populasi dan sampel yang sesuai .kajian lepas yang relevan .isu etika dikemukakan dengan baik .soalan kajian yang jelas .bajet yang sesuai .kerangka analisis yang baik .penjadualan yang realistik .latarbelakang dan rasional yang meyakinkan .RUMUSAN ‡ Cadangan yang berkualiti: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful