Menyediakan Cadangan Penyelidikan

Oleh Prof. Dr. Othman bin Lebar Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Apa dia Cadangan Penyelidikan? ‡ Proses mencerna idea kajian yang umum dan luas tetapi menarik kepada set-set tindakan yang mampu diuruskan bagi menghasilkan dapatan kajian yang sah dan boleh dipercayai.

Langkah-langkah menyediakan cadangan kajian ‡ Menentukan soalan-soalan khusus yang ingin dijawab oleh kajian ‡ Memikirkan kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah tindakan untuk menjawab soalan ‡ Menentukan langkah-langkah tindakan yang sesuai diambil berdasarkan masa. sumber serta tenaga manusia yang ada ‡ Membentangkan cadangan kajian dalam cara yang menyakinkan untuk mendapatkan sokongan. kewangan .

Pertimbangan ‡ Dalam proses menyediakan cadangan kajian yang muktamad. perlu dipertimbangkan di antara apa yang kita suka lakukan dengan apa yang kita boleh lakukan dengan munasabah. .

Gunakan hanya satu ayat .Cadangan Penyelidikan ‡ TAJUK .Perlu jelas/tidak kabur .Perkataan dapat menggambarkan fokus cadangan .Dapat menggambarkan kepada pembaca idea-idea utama cadangan .

Rumusan .Definisi operasional pembolehubah .Pendekatan Teori .Latarbelakang .Hipotesis Kajian ± Umum & Khusus .Komponen Cadangan Penyelidikan ‡ Bab 1 : Pengenalan Kajian .Tujuan kajian ± Umum & Khusus .Definisi Pembolehubah Kajian .Definisi konsep pembolehubah .Kesignifikanan Kajian .Pengenalan .Pernyataan masalah .

Fokus kepada Pembolehubah A .Rumusan .Fokus kepada hubungan Pembolehubah A & B .Komponen Cadangan Kajian ‡ Bab 2: Tinjauan Literatur .Pengenalan .Fokus kepada Pembolehubah B .

Komponen Cadangan Kajian ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bab Metodologi Kajian Rekabentuk Persampelan Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi Data Bentuk Laporan .

Komponen Cadangan Kajian ‡ Anggaran Perbelanjaan ‡ Jadual kajian ‡ Bibliografi ‡ Lampiran .

menjelaskan masalah yang membawa kepada kajian ‡ iii. dapat menjangkau golongan audien yang tertentu ‡ Memperkenalkan topik dan permasalahan kajian. ‡ Menjelaskan secara ringkas metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan kajian. Antaranya: ‡ i. dapat menimbulkan minat pembaca kepada topik ‡ ii. meletakkan kajian dalam konteks literatur yang lebih luas ‡ iv.Latarbelakang ‡ Secara umumnya. . latarbelakang perlu menjelaskan beberapa objektif.

Pernyataan masalah ‡ menyatakan apakah masalahnya dan serta mengapa masalah tersebut perlu dikaji. Boleh lah disokong dengan pandangan serta dapatan kajian yang berkaitan .

Objektif kajian ‡Nyatakan objektif umum dan objektif spesifik .

Kepentingan kajian ‡ Nyatakan kumpulan sasaran yang akan mendapat faedah daripada kajian ini seperti guru. kementerian pendidikan . ibubapa. sekolah.

Batasan kajian ‡ Batasan darisegi: .Konstruk .Konteks .Subjek .

Tinjauan Literatur ‡ literatur yang ditinjau dan dibincangkan itu perlu disusun mengikut urutan yang lebih sesuai dan mudah difaham. ‡ Jelaskan secara ringkas kandungan tinjauan literatur (dalam satu perenggan) ‡ Perbincangan teori berkaitan ± boleh dibincangkan mengikut sub-topik atau tematema tertentu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji ± perlu dikaitkan dengan kajian yang telah dijalankan ‡ Rumusan perkara-perkara yang telah dibincangkan .

Metodologi ‡ Dijelaskan mengikut urutan sub-topik yang biasa digunakan dalam cadangan penyelidikan ‡ Rekabentuk kajian ‡ Jelaskan paradigma dan ciri-ciri kajian tindakan ‡ Jelaskan konsep kajian tindakan serta tokohtokoh yang membincangkan tentang konsep dan definisi kajian tindakan ‡ Jelaskan peranan penyelidik ‡ Jelaskan bagaimana akses kepada tempat kajian dan subjek kajian akan dibuat .

Persampelan ‡ Nyatakan teknik persampelan yang akan digunakan ± terutama dalam konteks kajian berbentuk kajian tindakan ‡ Pemilihan subjek kajian ± justifikasi pemilihan .

teknik dan alat pengumpulan data serta justifikasi pemilihan metod yang sesuai ‡ Untuk kajian tindakan. temubual (berstruktur atau tidak berstruktur). ujian ‡ Jelaskan instrumen untuk mengumpul data . analisis dokumen berkaitan. teknik yang biasa digunakan adalah pemerhatian (participation observation atau unobstrusive observation). soalselidik.Prosedur Pengumpulan data ‡ Jelaskan metod.

Analisis data dan interpretasi data ‡ Jelaskan langkah-langkah dan teknik analisis data yang sesuai digunakan untuk data berbentuk kualitatif dan kuantitatif .

Teknik melapor kajian ‡Bentuk laporan yang akan digunakan: Formal? Naratif? .

sumber serta kemudahan akses kepada maklumat dan subjek kajian .Jadual kajian ‡ Tindakan-tindakan yang akan diambil dalam menyediakan kertas cadangan serta perlaksanaan kajian mengikut tempoh masa yang sesuai serta mengikut urutan langkah-langkah dalam kajian ‡ Perlu dipertimbangkan masa.

Anggaran Perbelanjaan ‡ Menyediakan kos yang diperlukan untuk melaksanakan kajian ‡ Kos yang disediakan perlu bersesuaian dengan masa. aktiviti-aktiviti serta tindakan yang akan dijalankan .

sesuai dan praktikal .metod yang terperinci.pasukan penyelidik yang berkelayakan .RUMUSAN ‡ Kualiti keseluruhan cadangan yang baik: .soalan kajian yang baik .rekabentuk kajian yang sesuai .

RUMUSAN ‡ Cadangan yang berkualiti: .latarbelakang dan rasional yang meyakinkan .saiz sampel yang mencukupi .populasi dan sampel yang sesuai .kajian lepas yang relevan .bajet yang sesuai .tajuk yang bermaklumat .pengukuran.kerangka analisis yang baik . instrumen dan metod intervensi yang sesuai .penjadualan yang realistik .soalan kajian yang jelas .isu etika dikemukakan dengan baik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful