LAMPIRAN ‘A’

MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR, LAWATAN RASMI
DAN LAWATAN PERSENDIRIAN KELUAR NEGERI
(BORANG MENGIKUT KEPERLUAN SURAT PEKELILING AM
BIL.1 TAHUN 1984)

1

Nama Persidangan/Seminar/LawatanRasmi : ....................................................................
(sertakan surat jemputan / tawaran)
..............................................................................................................................................

2

Tujuan : ...............................................................................................................................

3

Tempat hendak diadakan : ..................................................................................................

4

Tempoh : Dari ..................................................... hingga ...................................................
5

i

Bilangan Peserta

......................................................................

ii

Nama Ketua Rombongan / Kumpulan .......................................................................
(Jika bilangannya lebih daripada satu)

iii

Keterangan Peserta :
Nama

Nama Jawatan dan Gred Gaji

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

iv

Sebutkan sama ada pegawai-pegawai Kedutaan ....................................................
Malaysia di negeri tempat persidangan/seminar ....................................................
lawatan rasmi itu diadakan akan menyertai
....................................................
persidangan itu. Sekiranya menyertai, nyatakan ....................................................
mengapa kehadiran pegawai-pegawai daripada ....................................................
negeri itu diperlukan :

6

Kerapan menghadiri Persidangan/Seminar/
Lawatan Rasmi dalam setahun

...................................................

Perbelanjaan dibiayai oleh :

...................................................

7

....... .. Sosialis dan Negara terhad) 11 Tambang : RM ..... kali a............ Berapa kali pegawai tersebut melibatkan perkara 5 (iii) telah menghadiri Persidangan/ Seminar/Lawatan Rasmi di Luar Negeri : (i) Tahun semasa ( ) …………………........................... sila gunakan lampiran tambahan (ii) Tahun lepas ( ) ……………………............ Tujuan : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh: ……………………………………………………………………… b........... Penginapan : RM .... Tujuan : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh: ……………………………………………………………………… c Jika lebih 2 kali dan pegawai yang terlibat lebih daripada seorang.. Lain-lain : RM ........... Tujuan : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh: ……………………………………………………………………… b.....................2 8....... Tujuan : ……………………………………………………………………… c Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh : ……………………………………………………………………… Jika lebih 2 kali dan pegawai yang terlibat lebih daripada seorang......................... Jika perbelanjaan dibiayai oleh Kerajaan................................. 10 Kelulusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar (Jika Persidangan/ Seminar/Lawatan Rasmi itu diadakan di negara Komunis.. Sila nyataka butir-butir perbelanjaan 9............ Faedah (“Immediate”) kepada Negara kepada Negara : . .. ...... kelulusan perbendaharaan hendaklah diperloehi terlebih dahulu dan salinan kelulusan dikembarkan bersama permohonan ini. Sara Hidup : RM .................................................. kali a... sila gunakan lampiran tambahan ...

...................... Tandatangan Pemohon Tarikh 12 (DIISI OLEH PEGAWAI PELAJARAN DAERAH / PENGETUA / GURU BESAR) Pengarah Pelajaran Pahang Ulasan : .............. ......... ............................................................................... Tarikh 13 (DIISI OLEH PENGARAH PELAJARAN) Keputusan Pengarah Pelajaran .................. ............................................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................ Pengarah Pelajaran Pahang ......................... Tarikh ...................................................................3 ............................................................................................................................................... Tandatangan dan Cop Rasmi PPD / Pengetua / Guru Besar ....................................... ......................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful