LAMPIRAN ‘A’

MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR, LAWATAN RASMI
DAN LAWATAN PERSENDIRIAN KELUAR NEGERI
(BORANG MENGIKUT KEPERLUAN SURAT PEKELILING AM
BIL.1 TAHUN 1984)

1

Nama Persidangan/Seminar/LawatanRasmi : ....................................................................
(sertakan surat jemputan / tawaran)
..............................................................................................................................................

2

Tujuan : ...............................................................................................................................

3

Tempat hendak diadakan : ..................................................................................................

4

Tempoh : Dari ..................................................... hingga ...................................................
5

i

Bilangan Peserta

......................................................................

ii

Nama Ketua Rombongan / Kumpulan .......................................................................
(Jika bilangannya lebih daripada satu)

iii

Keterangan Peserta :
Nama

Nama Jawatan dan Gred Gaji

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

.........................................................

iv

Sebutkan sama ada pegawai-pegawai Kedutaan ....................................................
Malaysia di negeri tempat persidangan/seminar ....................................................
lawatan rasmi itu diadakan akan menyertai
....................................................
persidangan itu. Sekiranya menyertai, nyatakan ....................................................
mengapa kehadiran pegawai-pegawai daripada ....................................................
negeri itu diperlukan :

6

Kerapan menghadiri Persidangan/Seminar/
Lawatan Rasmi dalam setahun

...................................................

Perbelanjaan dibiayai oleh :

...................................................

7

.............. 10 Kelulusan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar (Jika Persidangan/ Seminar/Lawatan Rasmi itu diadakan di negara Komunis............ Faedah (“Immediate”) kepada Negara kepada Negara : ................ kali a...............................2 8............. Sosialis dan Negara terhad) 11 Tambang : RM ... Tujuan : ……………………………………………………………………… c Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh : ……………………………………………………………………… Jika lebih 2 kali dan pegawai yang terlibat lebih daripada seorang............ . sila gunakan lampiran tambahan (ii) Tahun lepas ( ) ……………………......... kali a.................... Berapa kali pegawai tersebut melibatkan perkara 5 (iii) telah menghadiri Persidangan/ Seminar/Lawatan Rasmi di Luar Negeri : (i) Tahun semasa ( ) …………………........ Sara Hidup : RM ....................... Tujuan : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh: ……………………………………………………………………… b. sila gunakan lampiran tambahan ................... Jika perbelanjaan dibiayai oleh Kerajaan..... Tujuan : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh: ……………………………………………………………………… b. Tujuan : ……………………………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………………………… Tempoh: ……………………………………………………………………… c Jika lebih 2 kali dan pegawai yang terlibat lebih daripada seorang........ Sila nyataka butir-butir perbelanjaan 9.... ............................. Lain-lain : RM ............. .... kelulusan perbendaharaan hendaklah diperloehi terlebih dahulu dan salinan kelulusan dikembarkan bersama permohonan ini. Penginapan : RM ............

.................................................................................................................................................................... Tarikh 13 (DIISI OLEH PENGARAH PELAJARAN) Keputusan Pengarah Pelajaran ................................................................................... ................................................................................... Pengarah Pelajaran Pahang ...... Tandatangan dan Cop Rasmi PPD / Pengetua / Guru Besar .......................................................................3 ............ ......................................................................... Tarikh ........................................................... ............................................................................ ............................................................................................................................................................. ...................................................... . Tandatangan Pemohon Tarikh 12 (DIISI OLEH PEGAWAI PELAJARAN DAERAH / PENGETUA / GURU BESAR) Pengarah Pelajaran Pahang Ulasan : .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful