1.0 KEMAHIRAN BERBAHASA 1.

1 KEMAHIRAN Kemahiran merupakan kebolehan semulajadi yang diperolehi oleh manusia yang menjadikan ianya pintar, pandai dan cekap dalam melakukan sesuatu. Tahap penguasaan kemahiran bergantung kepada sejauh mana seseorang itu melatih dirinya sehingga ke tahap maksimum. Berbahasa pula ialah berasal daripada kata akar bahasa yang bermaksud system yang teratur berupa lambang – lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu perasaan dan fikiran bahasa tersebut. Kemahiran berbahasa merupakan satu cabang ilmu dalam skop bahasa yang meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berbahasa ini merupakan teras kepada individu yang ingin menguasai bahasa baku. Penguasaan kesemua kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan. Guru perlu kreatif dalam menarik perhatian murid – murid agar ilmu yang disampaikan berkesan. Kemahiran berbahasa terbahagi kepada dua iaitu kemahiran bukan lisan seperti membaca dan menulis dan kemahiran lisan melibatkan dua kompenon asas seperti mendengar dan bertutur. 1.2 Kemahiran Mendengar 1.2.1 Pengenalan Kemahiran mendengar bermaksud kebolehan mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti perbualan, soal jawab dan perbincangan. Alat pendengaran yang digunakan untuk mendengar ialah telinga. Pelajar yang menguasai kemahiran ini dapat mendengar dengan baik dan membalas ransangan yang diterima setelah mentafsir apa yang didengar. Kemahiran ini juga dimulakan pada peringkat awal dalam pengajaran bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan kefasihan pelajar bercakap dalam bahasa yang dipelajari itu.

Individu lebih banyak mendengar melalui pengalaman daripada melalui kecerdasan otaknya.Percakapan dan pendengaran berkait rapat antara satu sama lain. iv. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. 1. Pedengaran berlaku melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara berperingkatperingkat. bergantung kepada percakapan dan pendengaran. Pendengaran boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara iaitu : i. Mendengar memerlukan perhatian yang tinggi kerana ia melibatkan proses kognitif untuk memahami dan memproses maklumat yang didengari. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. vii. Mendengar adalah kemahiran asas dan utama dalam proses komunikasi. difahami dan diingati. Menurut ILA (1996). Pendengaran merupakan gabungan segala yang didengari. Murid yang gagal menguasai kemahiran ini tidak akan memberi perhatian yang penuh dan gagal untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.2. v. ii. Kebiasaannya individu akan mendengar dahulu sebelum bertutur. iii.2 Konsep-konsep Penting dalam Pendengaran.3 Kemahiran Bertutur. . 1. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan. vi. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. hujah dan bukti. Aspek fizikal. terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu. Menurutnya lagi. kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran.

kesihatan. Pertuturan berlaku pada peringkat pelahiran setelah penutur dapat lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecergasan otaknya. persekitaran dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur. tetapi mesti ditiru dan diajuk. Model yang baik sangat diperlukan untuk hasil tindak balas yang baik. Dalam ilmu linguistik. jeda dan persediaan tidak dapat digambarkan dengan jelas. tekanan. Pertuturan merupakan gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan oleh individu. Merupakan kemahiran berinteraksi melibatkan penggunaan bahasa. rentak . . Kemahiran bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat artikulator manusia iaitu sebutan.3. Kemahiran bertutur berlaku pada peringkat pelahiran yang tidak boleh dicipta oleh pelajar. Seperti yang telah diketahui. Hal ini kerana dalam bahasa tulisan. ii.3. bahasa lisan atau pertuturan menggunakan bahasa akan menghasilkan interaksi dua hala yang sempurna berbanding bahasa tulisan.1 Definisi Kemahiran Bertutur. hubungan antara kemahiran bertutur dengan kemahiran mendengar adalah saling berkait rapat. Konsep ajukan dan tiruan ini perlu dikuasai untuk hasil pertuturan yang baik. aspek sebutan seperti intonasi.1. iv. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada melalui kecergasan otaknya. kemahiran bertutur melibatkan beberapa konsep iaitu : i. 1. Aspek fizikal. iii. Oleh itu.2 Konsep Bertutur.

malahan membaca adalah lebih jauh daripada itu. Menurut Zulkifley Hamid (1994). Membaca dapat membina proses pemikiran seperti kebolehan menilai.4. Tabiat berbahasa yang baik itu pula membolehkan penutur berinteraksi atau berkomunikasi secara berkesan.4 Kemahiran Membaca.v.1 Definisi kemahiran membaca. Pembacaan yang aktif akan menyebabkan seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi menerusi pengalamanpengalaman biasa yang lain dalam kehidupan harian. 1. 1. Membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambang-lambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca. Kemahiran membaca adalah lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur.2 Konsep membaca. Pertuturan yang dapat dikuasai dengan baik akan menghasilkan tabiat berbahasa yang baik. mengulas dan mengkritik apa . Seseorang yang berjaya menguasai kemahiran membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah tembok pemisah yang maha besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam pelbagai bentuk karya 1. Proses ini dinamakan komunikasi secara langsung dengan bahan bacaan.4. Pumfrey (1977) berpendapat membaca tidak tertumpu kepada sifat mekaniknya. Membaca adalah proses kebalikan daripada proses menulis. Melalui pembacaan. memahami dan mengingati fakta yang diperolehi serta membuat interpretasi secara bijak dan analisis. membaca merupakan proses dinamik yang kompleks seperti membaca pantas. individu dapat meningkatkan tahap pemikiran dan menjana idea kreatif dan kritis dalam pelbagai aspek.

menulis ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. bina sikap dan cita – cita serta fikiran yang terbuka dan positif.1 Definisi Menulis Secara umumnya. Definisi ini seolah . menulis juga bermaksud melahirkan perasaan (fikiran dan lain-lain) dengan catatan yang memakai huruf.” Sebenarnya. memahami kehendak situasi dan asprasi masyarakat sekeliling. Proses satu hala ini ditentang oleh psikolinguistik kognitif kerana tidak mengambil kira peranan yang dimainkan oleh pembaca dalam memahami material yang dibaca. Namun begitu. 1. menulis merupakan perlakuan menggunakan pen. “Menulis adalah keperluan peribadi bukan kerana tugas di dalamnya tetapi ada kesenangan dan ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ini merupakan satu proses satu hala yang sangat bercanggah dengan keadaan sebenarnya.olah mengetepikan peranan yang dimainkan oleh pembaca. menulis bermaksud segala kegiatan menterjemahkan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat yang bermakna. pensel dan lain-lain. kapur. definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. Tulisan pula merupakan bahasa yang . pensel atau sebarang alat tulis bagi menulis atau menaip sebarang idea mahupun pernyataan. Psikolinguitik kognitif pula menolak definisi membaca menurut fahaman teori pembelajaran lama yang menyatakan proses membaca merupakan cara mengenal kata – kata dalam hati dan kemudian diproses dalam minda untuk mengetahui makna kata – kata itu. Pembaca berperanan sebagai satu organisma yang pasif yang hanya menunggu proses pemahaman makna yang dibaca.5. Ada nilai yang tak ternilai dalam kegiatan ini. Di samping itu. Menurut Paul Jennings pula dalam The Reading Bug. 1.yang dibaca dengan tepat.5 Kemahiran Menulis. membuat surat atau mengarang.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pelajaran menulis dan membaca bukanlah sesuatu yang terpisah sifatnya malah seharusnya dijalankan serentak atau dalam masa selari.bertulis dengan lambang-lambang bunyi di samping sebagai alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan individu. Tulisan berhubung rapat dengan membaca di mana kedua-duanya mementingkan teknik dan akal. Di sekolah-sekolah. alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan. penggunaan bahasa.kanak telah pandai menulis ketika masuk sekolah. Ini tidaklah merisaukan kerana sewaktu mereka menulis mereka juga membaca. Walaupun pada dasarnya membaca seharusnya mendahului tulisan tetapi kadangkala kanak. Membaca tidak mungkin ada kalau tidak ada tulisan begitu juga sebaliknya. Konsep menulis secara khusus dikaitkan dengan proses penyaluran ilmu. peranan tulisan sangat penting kerana aktiviti ini bertindak sebagai alat bagi menghubungkan segala isi pelajaran dengan buah fikiran seseorang.3 Konsep Menulis.5. idea atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis. . 1. Oleh yang demikian. kemahiran menulis bersifat dinamik kerana ianya membantu ke arah pemahaman pemikiran terhadap proses penulisan dalam suasana pengajaran dan pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful