P. 1
REFLEKSI

REFLEKSI

|Views: 69|Likes:
Published by B.f. Soon

More info:

Published by: B.f. Soon on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2013

pdf

text

original

REFLEKSI Pada April 2008 yang lalu, pelajar PISMP PJ2 telahdiberisatutugasankerjakursuspendekpendidikan PISMP Semester 2 pensyarahbagimatapelajaranLiterasiBahasaMelayu.

Kami diberimasaselamabeberapamingguuntukmenyiapkantugasanini.Dalammasa yang agaksingkatitu, kami telahdikehendakimendapatkanmaklumatdanmembuatanalisistentangaktivitiprabacaan, pratulisan, pemulihanmembacadanpemulihanmenulis. Perkarapertama yang sayalakukanialahmembahagikantugasanmengikutmasasupayatidakberlakupelanggaranwaktuuntukmeny iapkankerja-kerja yang lain. Sayaterpaksaberbuatbegituuntukmenghadapimasalahkekanganmasa.Terdapatsedikitmaklumatmengena iaktivitiprabacaandalam nota pembelajaransaya, jadiinidapatmemudahkantugasantugasaninidisiapkanpadawaktunya. Sayamenghadapimasalahdalammencarimaklumattambahahanuntukmenyiapkantugasanini.Agaksukarun tukmencarimaklumattambahandaripadaperpustakaanlantaranjumlahbuku yang terhad.Manakala, daripada internet, sayatelahberjayamendapatagakbanyakmaklumattambahan, namun, kebanyakandaripadanyaadalahdalambahasa Indonesia daninimenyukarkansayauntukmentafsirkannyakedalambahasaMelayu. Sepanjangmenyelesaikantugasanini, jikaadamasalah yang timbul, kaedahmusyawarahdanrujukanpadapensyarah yang berpengalamandidapatimenjadipenyelesaian yang amatberguna.Kerjasamadanperpaduanmerupakantunggakkejayaansesuatu program itu.Bak kata pepatah, Bulat air keranapembetung, bulatmanusiakeranamuafakat . Kami perlubersatupadudansentiasabergandingbahuwalaudalamapajuakeadaansekalipun. Namun, walaupunmenghadapipelbagaimasalah, sayatelahberjayauntukmenyiapkantugasaninidalammasa yang ditetapkan.Iniadalahberkatkerjasamadanmuafakatantarasemuapihak.Kemahiranmembuatkeputusantela hdapatdilatihsecaratidaklangsung.Malahpelbagaipengalamanbarutelahdapatdiraihdandapatdigunakand alammenempuh arena perguruan yang semakinmencabarpadamasa yang akandatang.

Disediakanoleh, NorAzlinbt Nor Shah PISMP PJ2 Sem 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->