REFLEKSI Pada April 2008 yang lalu, pelajar PISMP PJ2 telahdiberisatutugasankerjakursuspendekpendidikan PISMP Semester 2 pensyarahbagimatapelajaranLiterasiBahasaMelayu.

Kami diberimasaselamabeberapamingguuntukmenyiapkantugasanini.Dalammasa yang agaksingkatitu, kami telahdikehendakimendapatkanmaklumatdanmembuatanalisistentangaktivitiprabacaan, pratulisan, pemulihanmembacadanpemulihanmenulis. Perkarapertama yang sayalakukanialahmembahagikantugasanmengikutmasasupayatidakberlakupelanggaranwaktuuntukmeny iapkankerja-kerja yang lain. Sayaterpaksaberbuatbegituuntukmenghadapimasalahkekanganmasa.Terdapatsedikitmaklumatmengena iaktivitiprabacaandalam nota pembelajaransaya, jadiinidapatmemudahkantugasantugasaninidisiapkanpadawaktunya. Sayamenghadapimasalahdalammencarimaklumattambahahanuntukmenyiapkantugasanini.Agaksukarun tukmencarimaklumattambahandaripadaperpustakaanlantaranjumlahbuku yang terhad.Manakala, daripada internet, sayatelahberjayamendapatagakbanyakmaklumattambahan, namun, kebanyakandaripadanyaadalahdalambahasa Indonesia daninimenyukarkansayauntukmentafsirkannyakedalambahasaMelayu. Sepanjangmenyelesaikantugasanini, jikaadamasalah yang timbul, kaedahmusyawarahdanrujukanpadapensyarah yang berpengalamandidapatimenjadipenyelesaian yang amatberguna.Kerjasamadanperpaduanmerupakantunggakkejayaansesuatu program itu.Bak kata pepatah, Bulat air keranapembetung, bulatmanusiakeranamuafakat . Kami perlubersatupadudansentiasabergandingbahuwalaudalamapajuakeadaansekalipun. Namun, walaupunmenghadapipelbagaimasalah, sayatelahberjayauntukmenyiapkantugasaninidalammasa yang ditetapkan.Iniadalahberkatkerjasamadanmuafakatantarasemuapihak.Kemahiranmembuatkeputusantela hdapatdilatihsecaratidaklangsung.Malahpelbagaipengalamanbarutelahdapatdiraihdandapatdigunakand alammenempuh arena perguruan yang semakinmencabarpadamasa yang akandatang.

Disediakanoleh, NorAzlinbt Nor Shah PISMP PJ2 Sem 2