CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. 127, SimpangEnamMawar, 22000 Jerteh, Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Ku antan, semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara, Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdaridahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Tetapi, sayainginmenambah, mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBaha saMelayu. BagipelajaranlainsepertiMatematik, kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Sehubungandenganitubersama samainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. Untukmengakhirilembaranini ,sayamengucapkanselamatmajujaya. Sekiansahaja.Terimakasih. Sahabatmu, .....««««««««.. ( ABDULLAH SANI ) UPSR

Terimakasih. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBahasaMelayu.Tetapi. Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Sahabatmu.. BagipelajaranlainsepertiMatematik.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdari dahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan.Sehubungandenganitubersamasamainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. 127. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara. Sekiansahaja. 22000 Jerteh. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. SimpangEnamMawar..««««««««.CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Kuantan. ( ABDULLAH SANI ) UPSR .. Rajin-rajinlahmembuatrujukan. Untukmengakhirilembaranini . Terengganu DarulIman. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia... Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. sayainginmenambah. semoga di dalamkeadaansihatsejahtera.sayamengucapkanselamatma jujaya. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. . Saudara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful