CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. 127, SimpangEnamMawar, 22000 Jerteh, Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Ku antan, semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara, Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdaridahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Tetapi, sayainginmenambah, mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBaha saMelayu. BagipelajaranlainsepertiMatematik, kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Sehubungandenganitubersama samainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. Untukmengakhirilembaranini ,sayamengucapkanselamatmajujaya. Sekiansahaja.Terimakasih. Sahabatmu, .....««««««««.. ( ABDULLAH SANI ) UPSR

127. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. . Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak.. BagipelajaranlainsepertiMatematik. Saudara. Untukmengakhirilembaranini .««««««««...Terimakasih. ( ABDULLAH SANI ) UPSR . 22000 Jerteh.CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. SimpangEnamMawar. semoga di dalamkeadaansihatsejahtera.. Sekiansahaja.Tetapi. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Sehubungandenganitubersamasamainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. sayainginmenambah. Sahabatmu. Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Kuantan. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia. kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdari dahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan.. mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.sayamengucapkanselamatma jujaya. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBahasaMelayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful