CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. 127, SimpangEnamMawar, 22000 Jerteh, Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Ku antan, semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara, Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdaridahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Tetapi, sayainginmenambah, mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBaha saMelayu. BagipelajaranlainsepertiMatematik, kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Sehubungandenganitubersama samainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. Untukmengakhirilembaranini ,sayamengucapkanselamatmajujaya. Sekiansahaja.Terimakasih. Sahabatmu, .....««««««««.. ( ABDULLAH SANI ) UPSR

Rajin-rajinlahmembuatrujukan. kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu.Tetapi.. 22000 Jerteh. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.sayamengucapkanselamatma jujaya.CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. . Mungkinketikainisaudaratelahbersedia. 127. BagipelajaranlainsepertiMatematik. Sahabatmu. SimpangEnamMawar.Sehubungandenganitubersamasamainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdari dahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak.. Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR.Terimakasih. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBahasaMelayu. ( ABDULLAH SANI ) UPSR . Saudara.. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Kuantan. Sekiansahaja. sayainginmenambah. Untukmengakhirilembaranini ...««««««««. Terengganu DarulIman. mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi.