CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. 127, SimpangEnamMawar, 22000 Jerteh, Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Ku antan, semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara, Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdaridahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Tetapi, sayainginmenambah, mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBaha saMelayu. BagipelajaranlainsepertiMatematik, kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Sehubungandenganitubersama samainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. Untukmengakhirilembaranini ,sayamengucapkanselamatmajujaya. Sekiansahaja.Terimakasih. Sahabatmu, .....««««««««.. ( ABDULLAH SANI ) UPSR

sayamengucapkanselamatma jujaya. SimpangEnamMawar.. Sahabatmu. . Terengganu DarulIman.Tetapi.CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. Untukmengakhirilembaranini . 127.. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. Sekiansahaja. Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.««««««««.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdari dahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Terimakasih. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara. kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. ( ABDULLAH SANI ) UPSR . Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBahasaMelayu.. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia..Sehubungandenganitubersamasamainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. sayainginmenambah.. 22000 Jerteh. BagipelajaranlainsepertiMatematik. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Kuantan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful