CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. 127, SimpangEnamMawar, 22000 Jerteh, Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Ku antan, semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara, Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdaridahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Tetapi, sayainginmenambah, mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBaha saMelayu. BagipelajaranlainsepertiMatematik, kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Sehubungandenganitubersama samainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. Untukmengakhirilembaranini ,sayamengucapkanselamatmajujaya. Sekiansahaja.Terimakasih. Sahabatmu, .....««««««««.. ( ABDULLAH SANI ) UPSR

Terengganu DarulIman.sayamengucapkanselamatma jujaya.. Saudara.Terimakasih. Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR.««««««««. Sekiansahaja. Untukmengakhirilembaranini .. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia. BagipelajaranlainsepertiMatematik. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBahasaMelayu. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. semoga di dalamkeadaansihatsejahtera.CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. . kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu.Tetapi. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Kuantan.Sehubungandenganitubersamasamainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. 127..Sayaberanggapanbegitukeranasajakdari dahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan.. Sahabatmu. 22000 Jerteh. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. SimpangEnamMawar. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara. ( ABDULLAH SANI ) UPSR . sayainginmenambah.. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful