CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak. 127, SimpangEnamMawar, 22000 Jerteh, Terengganu DarulIman. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Ku antan, semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Saudara, Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR. Mungkinketikainisaudaratelahbersedia.Sayaberanggapanbegitukeranasajakdaridahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara.Tetapi, sayainginmenambah, mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBaha saMelayu. BagipelajaranlainsepertiMatematik, kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada. Rajin-rajinlahmembuatrujukan.Sehubungandenganitubersama samainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. Untukmengakhirilembaranini ,sayamengucapkanselamatmajujaya. Sekiansahaja.Terimakasih. Sahabatmu, .....««««««««.. ( ABDULLAH SANI ) UPSR

. Tuliskan sepucuk surat kepada sahabat kamu itu.Sehubungandenganitubersamasamainisayasertakancontoh-contohsoalanpeperiksaansekolahsayauntukrujukansaudara. sayainginmenambah. 24 Mac 2011 KehadapansahabatkuHalim yang berada di Kuantan. Guru sayaselalumenasihati agar kitajanganmudahberasapuashatidenganilmu di dada.Tetapi..Terimakasih. semoga di dalamkeadaansihatsejahtera. Tanyakan tentang persediaannya dan seterusnya usaha-usaha yang kamu berdua lakukan untuk lebih berjaya dalam peperiksaan itu kelak.. SimpangEnamMawar. Sekiansahaja. Kita jugaperlurajinmembacasuratkhabarataumajalahuntukmempertingkatkanBahasaMelayu. Terengganu DarulIman. Sayajugaberusahamengamalkanprinsipsaudara. 22000 Jerteh. mungkinsaudarabersetujubahawapembelajaran di kelassahajatidakmencukupi. Sahabatmu..««««««««. Rajin-rajinlahmembuatrujukan. Semogakitasama-samaberjayamendapatkanlima ¶A· dalampeperiksaan kelak. BagipelajaranlainsepertiMatematik. ( ABDULLAH SANI ) UPSR . Mungkinketikainisaudaratelahbersedia. . Untukmengakhirilembaranini .Sayaberanggapanbegitukeranasajakdari dahulula gisaudaramengamalkanprinsipiaitubelajarbersungguh sungguhbagaikanesokharipeperiksaan. 127. Kira-kiraduabulanlagikitaakanmenghadapipeperiksaan UPSR.CONTOH KARANGAN SURAT TIDAK RASMI Tajuk : Kamu mempunyai seorang sahabat yang bakal menduduki peperiksaan UPSR. kitahendaklahrajinmembuatlatihansendiri.sayamengucapkanselamatma jujaya.. Saudara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful