Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu ...

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/

Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu dan akhirat pada hatimu
Kami sampaikan tanpa cinta dunia
Pengumpan: Tulisan Komentar « Takfir dan kesalahpahaman Pelaku kebid’ahan »

Bid’ah dan Ibadah
15 Juli 2011 oleh mutiarazuhud | Sunting Kesalahpahaman tentang bid’ah diakibatkan kesalahpahaman tentang ibadah Segala sikap atau perbuatan seorang hamba Allah hendaklah merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah ta’ala yang artinya “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (beribadah) kepada-Ku” (QS Adz Dzaariyaat [51] : 56) “dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)” (QS Al Hijr [15]:99 ) Umumnya pembagian ibadah terbagi kedalam ibadah mahdah (khusus) dan ibadah ghairu mahdah (umum).. Mereka berpendapat bahwa ibadah mahdah adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla atau habluminallah sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah yang bernilai ibadah, berhubungan antar manusia (habluminannas), muamalah. Bahkan sebagian berpendapat bahwa ibadah ghairu mahdah adalah urusan dunia yang bernilai atau diniatkan sebagai ibadah. Setelah kami kaji lebih dalam ternyata pembagian ibadah dalam habluminallah dan habluminannas / muamalah tidak tepat karena ternyata tidak ada dalil dari Al Qur’an dan Hadits yang dapat kita pergunakan untuk pembagian tersebut. Ada dalam Al Qur’an menyebutkan habluminallah dan habluminannas dalam, “dhuribat ‘alayhimudz dzillatu ayna maa tsuqifuu illaa bihablin mina allaahi wahablin minannaasi wabaauu bighadhabin mina allaahi”.

1 of 20

7/20/2011 8:56 AM

Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu ...

http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah” (QS Ali Imran [3]:112) Ayat ini tidak ada kaitan dengan kaum muslim namun menerangkan bahwa kaum non muslim akan selalu diliputi kehinaan selama mereka tidak berpegang kepada tali (agama) Allah dan kaum non muslim tidak berpegang pada tali (perjanjian) dengan (pemerintahan) kaum muslim untuk mendapatkan perlindungan. Bagi kaum muslim diterangkan dalam surah yang sama pada ayat yang berbeda, “wa’tashimuu bihablillaahi jamii’an walaa tafarraquu“ “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai“ (QS Ali Imran [3]:103 ) Jelas bahwa bagi kaum muslim seluruh sikap dan perbuatan haruslah berpegang kepada tali (agama) Allah (habluminallah ) atau selalu mengingat Allah (dzikrullah). Sehingga berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah pun harus mengingat Allah (dzikrullah) atau mereferensi kepada Al Qur’an dan Hadits Dugaan kami pembagian ibadah kaitannya dengan habluminallah (ibadah mahdah) dan habluminannas (ibadah ghairu mahdah) malah memperkuat pemahaman kaum sekularisme bahwa ada perbuatan atau urusan manusia yang tidak perlu mereferensi kepada Al Qur’an dan Hadits namun atas kesepakatan antar manusia belaka. Oleh karenanya pada hakikatnya ibadah terbagi dalam dua kategori utama yakni amal ketaatan dan amal kebaikan. Amal ketaatan adalah segala kewajiban, batas/larangan dan pengharaman yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Dia tidak lupa. Kita tidak boleh memperbincangkan (mempertanyakan) lagi tentang amal ketaatan. Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka jangan kamu langgar dia; dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepada kamu, Dia tidak lupa, maka jangan kamu perbincangkan dia.” (Riwayat Daraquthni, dihasankan oleh an-Nawawi). Amal ketaatan disebut juga dibeberapa hadits sebagai “urusan kami”, “urusan dalam agama” Amal ketaatan adalah perkara syariat atau perkara menjalankan kewajibanNya dan menjauhi laranganNya (batas/larangan dan pengharaman). Hakikat perkara syariat adalah syarat yang harus ditaati atau dipenuhi sebagai hamba Allah. Amal ketaatan atau perkara syariat , telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah dijelaskan oleh Rasulullah.. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Tidak tertinggal sedikitpun yang mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah dijelaskan bagimu ” (HR Ath Thabraani dalam Al Mu’jamul Kabiir no. 1647)

2 of 20

7/20/2011 8:56 AM

Inilah yang dimaksud bid’ah dlolalah yakni perkara baru dalam amal ketaatan (kewajiban.wordpress. Hal ini telah kami uraiakan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud. larangan dan pengharaman dikatakan sebuah kesesatan (bid’ah dlolalah) karena mereka membuat perkara baru dalam perkara yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla untuk menetapkannya. Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud. “Betul! Tetapi mereka itu telah menetapkan haram terhadap sesuatu yang halal. Amal kebaikan tidak terkait dicontoh atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang menetapkan dan yang mengikuti adalah penyembahan terhadap sesama manusia.com/2011/07/05/membuat-perkara-baru/ http://mutiarazuhud. Amal kebaikan tidak seluruhnya dicantumkan dalam Al Qur’an dan Hadits.com/2011/07/10/baru-tidak-tertolak/ Perkara baru (tidak dicontohkan oleh Rasulullah) dalam amal kebaikan (amal sholeh) selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits tetap perkara baik. Jika ulama menetapkan atau berfatwa dalam perkara kewajiban.. Pada masa kini dapat kita jumpai ulama serampangan membuat larangan tanpa dalil dari Al Qur’an dan Hadits yang pada hakikatnya mereka terjerumus ke dalam bid’ah dlolalah.com/2011/07/04/terjerumus-bidah/ http://mutiarazuhud..” (Riwayat Tarmizi) Hal ini telah kami uraikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress. Selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits adalah perkara yang baik.wordpress. Hal ini jelas merupakan sebuah kesesatan.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Makna dari “mendekatkan kamu dari surga” adalah menjalankan kewajiban Makna dari “menjauhkanmu dari neraka” adalah menjauhi batas/larangan dan pengharaman (perkara haram). larangan dan pengharaman.wordpress. larangan dan pengharaman. Tidak boleh mengada-ada atau membuat perkara baru (bid’ah) dalam perkara kewajiban. dan menghalalkan sesuatu yang haram. http://mutiarazuhud. Amal ketaatan atau perkara syariat telah sempurna.com/2011/07/03/bentuk-penyembahan/ Amal kebaikan adalah segala perkara diluar amal ketaatan atau diluar perkara syariat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits. Tidak boleh ditambah maupun dikurangi. larangan dan pengharaman).Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .com/2011/07/07/bidah-dalam-larangan/ Kenapa membuat perkara baru dalam perkara kewajiban.wordpress. wajib berdasarkan atau “turunan” dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. 3 of 20 7/20/2011 8:56 AM . Imam as Syafi’i ~rahimullah membolehkan perkara baru dalam amal kebaikan (amal sholeh).wordpress. Yang demikian itulah penyembahannya kepada mereka. kemudian mereka mengikutinya. Bisa saja terjadi perkara baru dalam amal kebaikan yang dilakukan manusia sampai akhir zaman.

yakni Say-yidina Muhammad.com/2011/di-balik-pemujaan-wahabi/ Peringatan Maulid Nabi dapat kita pergunakan untuk intropeksi diri sejauh mana kita telah meneladani Rasulullah. dan pembuka pintu kemudahan. Isra Mi’raj. ikutilah aku.wordpress. “Ya Allah. juga memiliki matan (redaksi) sholawat yang merupakan perkara baru atau tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah yakni seperti.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ dikatakan beliau sebagai. Namun di sisi selain sebagian mereka melakukan kegiatan sejenis haul bagi ulama mereka seperti yang diuraikan dalam http://www.. selama orang-orang yang ingat menyebut-Mu dan orang-orang yang lalai melupakan untuk menyebut-Mu ” atau “Ya Allah. pe-nawar duka. untaian doa dan dzikir (ratib) Al Hadad. Dalam perkara sholawatpun. maka hal itu adalah bid’ah yang dhalalah. manusia pilihan. Perhatikan masa lampaumu untuk hari esokmu” (QS al Hasyr [59] : 18 ) . rahsia di antara segala rahasia. http://mutiarazuhud.” (QS Ali Imron [3]:31 ) 4 of 20 7/20/2011 8:56 AM . Sholawat Nariyah. Sholat Ba’dar dan sholawat-sholawat lainnya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah termasuk amal kebaikan (amal sholeh) selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits Mereka salah pikir (fikr) atau salah paham bahwa mereka memasukkan sebagai contoh peringatan Maulid Nabi sebagai perkara syariat atau amal ketaatan atau kewajiban bagi kaum muslim padahal jumhur ulama tidak ada yang menetapkan bahwa peringatan Maulid sebagai perkara syariat atau kewajiban bagi muslim. Dan apa yang baru terjadi dari kebaikan dan tidak menyalahi sedikitpun dari hal tersebut. Kalau ulama yang menetapkan seperti itu maka itulah yang dikatakan membuat perkara baru dalam syariat atau kewajiban yang merupakan bid’ah dlolalah Mereka mengada-ada dalam larangan terhadap peringatan Maulid. limpahkanlah shalawat atas cahaya di antara segala cahaya. bahkan bermanfaat untuk mempererat tali silaturahim dan menebarkan salam diantara sesama saudara muslim. selama tidak dilakukan secara berlebihan atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits adalah boleh saja.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muhammad.” Sholawat adalah termasuk yang kami katakan “ungkapan cinta” atau segala amal kebaikan (amal sholeh) merupakan “ungkapan cinta” sedangkan menjalankan amal ketaatan adala sebagai “bukti cinta”. peringatan ulang tahun ataupun haul seorang ulama. bagi kehidupan kita hari ini maupun esok. Orang yang menjalankan amal ketaatan atau “bukti cinta” adalah disebut orang beriman (mukmin) “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. juga kepada ke-luarganya yang suci dan sahabatnya yang baik. Imam Syafi’i ~ rahimullah yang telah disepekati oleh mayoritas umat muslim.forsansalaf. sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karunia-Nya. limpakanlah shalawat atas Nabi kami. “apa yang baru terjadi dari kebaikan“ Imam Asy Syafi’i ~rahimullah berkata “Apa yang baru terjadi dan menyalahi kitab al Quran atau sunnah Rasul atau ijma’ atau ucapan sahabat. maka hal itu adalah bid’ah mahmudah (terpuji)” Jadi dapat kita pahami bahwa perkara peringatan Maulid.. Sedangkan kegiatan perayaannya. Imam Mujtahid Mutlak. Firman Allah Azza wa Jalla. Wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad “.

maka mereka akan masuk surga. tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki…“(QS An-Nuur 5 of 20 7/20/2011 8:56 AM . Janji Allah swt dalam firmanNya yang artinya. (meskipun ia telah berupaya keras). maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. (ibadahnya nampak ikhlas. Jika Allah tidak memberi kemudahan (niscaya ia tidak dapat melakukannya.kecuali jika diijinkan oleh Allah. jika kamu berpaling. Karena amal ketaatan yang ia lakukan tidaklah dapat dilakukan dengan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah. maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir” (QS Ali Imron [3]:32 ) “dan ta’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana firman Allah ta’ala:”…Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya. http://mutiarazuhud. (QS Al Mu’min [40]:40 ) “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh. dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla akan dimasukkan kedalam surga tanpa dihisab. (QS Ali Imran [3]:114 ) Orang sholeh (sholihin/muhsin/muhsinin) atau orang yang menjalankan amal ketaatan (orang beriman) dan mengerjakan amal kebaikan .wordpress. sebagai keutamaan yang diberikan kepadanya. dan ketaatannya demikian tinggi) dan jalan kehidupannya pantas untuk diteladani. Seseorang tidak bisa dipastikan masuk surga-walaupun ia telah melakukan amal ketaatan yang baik. mereka itu termasuk orang-orang yang shaleh” . (QS An Nisaa’ [4]:124 “Bukti cinta” adalah upaya kita mendekatkan dari surga dan menjauhkan dari neraka Sedangkan “ungkapan cinta” adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih kecintaanNya.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ “Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya. “…..Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu . Maka dengan keutamaan dan karunia-Nya itu ia masuk surga. niscaya tidak ada seorangpun dari kamu yang bersih (dari perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya. dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebaikan. Dan jika Allah tidak mengarunianya hidayah) niscaya ia tidak mendapat hidayah selama-lamanya. mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman. Atau keridhoanNya Kita tidak bisa mengandalkan “bukti cinta” atau amal ketaatan saja untuk mendapatkan kehidupan yang baik kelak di akhirat (masuk surga) namun kita perlu kecintaan atau keridhoanNya sehinga Allah Azza wa Jalla menempatkan kita pada kehidupan yang baik di akhirat kelak (masuk surga) Seseorang masuk surga bukan hanya karena amal ketaatan saja. baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman.” (QS Ali Imran [3]:148 ) “mereka menyuruh kepada yang ma’ruf.” (QS Al Anfaal [8]:1 ) Orang yang menjalankan amal ketaatan dan diikuti amal kebaikan disebut orang sholeh (sholihin/muhsin/muhsinin) “Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan..

http://mutiarazuhud. Turmudzi) Dekat dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam artinya dekat pula kepada Allah Azza wa Jalla karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Ar Rahmaan Ar Rahiim. mereka menolak kebaikan dalam bentuk salam setelah usai sholat berjama’ah.. Bahkan mereka cemberut atau menangkis. Hamba-Ku akan senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan sunnah (amal kebaikan / amal sholeh) hingga Aku mencintainya“.Dan mereka berkata:”segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS Al Baqarah [2]: 148) “Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatanperbuatan yang baik dan mereka berdo’a kepada Kami dengan harap dan cemas.” (QS Al Anbiyaa [21]:90 ) “Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu . Marilah kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam baik dengan sholawat yang sebagaimana yang dicontohkannya atau dengan sholawat sebagaimana kita ingin mengungkapkan kecintaan kita kepada Allah ta’ala dan RasulNya.. “Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amal ibadah yang lebih aku cintai dari pada perkara yang Aku wajibkan (amal ketaatan).com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ [24]:21 ) Allah juga berfirman memberitakan tentang penduduk surga:”. Kab Bogor 16830 6 of 20 7/20/2011 8:56 AM ... (HR Bukhari) Oleh karena mereka salah pikir (fikr) atau salah paham . Wassalam Zon di Jonggol.“(Al-A’raaf [7] : 43) Oleh karenanya untuk meraih kecintaan atau keridhoanNya maka lakukanlah dan berlomba-lombalah dalam amal kebaikan (amal sholeh) “Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.” (QS Ali Imran [3]:148 ) Allah Azza wa Jalla mengatakan pula dalam sebuah hadits qudsi yang artinya. Alangkah baiknya kita bersalam-salaman setelah sholat berjama’ah baik sebelum dzikir atau sesudah berdzikir berjamaah ataupun sendiri.wordpress. dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Bahkan baik sekali bersalam-salaman sesudah berdzikir berjama’ah diiringi sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga memungkinkan kita lebih banyak bersholawat. Dari Ibnu Mas’ud ra. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : ”Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. adalah mereka yang paling banyak membaca shalawat untukku” (HR.

http://mutiarazuhud.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Share this: Facebook Ditulis dalam Islam. Sholeh | Tinggalkan sebuah Komentar Suka Be the first to like this post. Kirim Komentar Bismillaahirrahmaanirrahiim Ilahi Anta Maqsudi Waridhoka Matlubi Tuhan hanya Engkaulah yang kumaksud dan ridhoMu yang kuharap eBOOK PENTING AQIDAH / I'TIQAD Ahlussunnah Wal Jama'ah Video File Video Konspirasi Cari 7 of 20 7/20/2011 8:56 AM . bid'ah. Komentar RSS Tinggalkan Balasan Guest Masuk Masuk Beritahu saya balasan komentar lewat surat elektronik. ketaatan.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu . mahmudah. Umum | Bertanda Amal. Beritahu saya tulisan baru lewat surat elektronik.. Kesalahpahaman. dlolalah..wordpress. Kebaikan.

..Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Tulisan khusus Posisi kita di sisi Allah Tauhid Af'al Peta Perbuatan/Ibadah Tips bertasawuf Hakikat manusia Tulisan Terakhir Ulama terkena hasut Hadits Dhoif Pelaku kebid’ahan Bid’ah dan Ibadah Takfir dan kesalahpahaman Hindarilah mencela Bertasyabuh yang terlarang Baru tidak tertolak Wushul ke hadiratNya Tiada menghalangiNya Ikutilah Salafush Sholeh Indikator muslim baik Keironian Salafi Lima puluh aqidah Bid’ah dalam larangan Indeks Tulisan (Daftar seluruh tulisan) Indeks Tulisan Tulisan Teratas Ilmu Tasawuf Hadits Dhoif Wilayah Nejd Ulama terkena hasut Bid'ah dan Ibadah Kesalahpahaman Bagaimana Mengikutinya Tentang al-Bara Pembagian Tauhid 8 of 20 7/20/2011 8:56 AM .wordpress. http://mutiarazuhud.

wordpress. http://mutiarazuhud.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Terjemahkan saja Tentang Manhaj Salaf Tentang Generasi Terbaik Tentang Tasawuf Tentang Ahlulkubur Pujian Bagi Rasulullah Tentang Berjama'ah Tentang Ibadah Tentang Bid'ah Sunnah Nabi saw Komentar Terakhir Jaelani on Hadits Dhoif mamo cemani gombong on Hadits Dhoif andi on Bertasyabuh yang terlaran… andi on Hadits Dhoif Nazri Zainal on Hadits Dhoif mamo cemani gombong on Hadits Dhoif ahmadsyahid on Pelaku kebid’ahan mutiarazuhud on Ma’rifatullah mamo cemani gombong on Ma’rifatullah mutiarazuhud on Ma’rifatullah Seputar Tasawuf Tips bertasawuf Penjelasan bertasawuf Rasulullah bertasawuf Melupakan Tasawuf Tasawuf dalam Islam 9 of 20 7/20/2011 8:56 AM ..Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu ..

wordpress.. http://mutiarazuhud.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu ..com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Mengenal Tasawuf Istilah Tasawuf Perlunya Tasawuf Tentang Tasawuf Kaum Sufi Tasawuf Atha’illah Perjalanan Hidup (Suluk) Wushul ke hadiratNya Tiada menghalangiNya Indikator muslim baik Ma’rifatullah Langit dan Bumi Zuhud Imam Syafi’i Dzurriyat Rasulullah Bukan tempat istirahat Ulama Dahulu Wali Sanga Mereka Dapat Memandang Satu Masuk Surga Doa terkabul Manusia paling mulia Ulama yang Sholeh Aku adalah dekat Wara Diam Sifat Zuhud Pengikut Salafush Sholeh Pengenalan Tuhan Hakikat manusia Siapa kami Menghukum yang berdosa Zuhud dan Dunia Perantara Orang Sholeh Bertawasullah Tips bertasawuf Mencintai Rasulullah Rasulullah Hidup Di manakah Rasulullah Penjelasan bertasawuf Rasulullah bertasawuf Perjalanan menuju Allah Lillahi ta’ala Hakikat Berdoa Allah itu Nyata Siapakah Wali Allah Ridho Allah Ta'ala Dimensi Jiwa 10 of 20 7/20/2011 8:56 AM .

Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu ..wordpress.. http://mutiarazuhud.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Tentang Roh Kenali diri Tharikat Allah bersama kita Perbaguslah hubungan dengan Allah Keselamatan Dunia Akhirat Hakikat Puasa Rahasia Kehidupan (Suluk) Mengenal Allah Menolak tentang Ihsan Terhalang melihat Allah Muslim tingkatan Ihsan Mengingat Allah Tanpa arah dan tempat Di mana Allah Zuhudlah di dunia Sampai kehadhirat Allah Tips Sholat Khusyu’ Hidup bukan pilihan Alat atau Sarana Memandang Dosa Perlunya Akhlak Kesombongan Pendidikan Akhlak Ulil Albab Kaum Sufi Tasawuf Atha’illah Saya bersaksi Mereka Lalai Tujuan Hidup Manisnya Iman Seolah melihat Allah itu dekat Menjadi Muslim Terbaik Inginkah anda bahagia Seputar sufi dan yang saya alami Mengapa Harus Berserah Kategori Islam Bertasyabuh yang terlarang Baru tidak tertolak Ikutilah Salafush Sholeh Lima puluh aqidah Perlukah khilafah Sanad Ilmu Panjang Umur Berdiskusi vs Berdebat Kiriman Amal 11 of 20 7/20/2011 8:56 AM .

.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu . http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Perang melalui pemahaman Makna Majaz Ingin menjadi tuhan Pendangkalan agama Seputar kuburan Kuburan dan Masjid Riwayat Tahlilan Hati yang berma’rifat Tahlilan dan Anak Sholeh Berdoa dan adab berdoa Thola’al Badru ‘alaina Daripada urat leher Bukan tempat bagiNya Prasangka Manusia Belaka Baik dan Benar Ulama di antara kita Pengetahuan hal ghaib Atasi Bahaya Radikalisme Riwayat Al Baqi Tak Jadi dituliskan Siapakah yang jahiliyah Sejak abad ke 1 H Kekuatan di luar penguasa Ukhuwah dengan cinta Walau satu ayat Sholawat dalam Sholat Hakikat Sayyidina Dekat Wali Allah Jadilah muhsin Hindari dalam dakwah Tidak ada larangan Sertifikat Pengikut Rasulullah Dengan Rasulullah ittiba li rasulihi Lau Kaana Khoiron Apa Kaitannya Sholawat Badar Karena doa Robithoh Bom Bunuh Diri Bukan Manusia Biasa Peta Manusia Jika itu baik Paham Individualisme Mereka yang melesat Tentang Allah ta’ala Nothing Likes Him Kebutuhan Bermazhab Hanung menuai kritik 12 of 20 7/20/2011 8:56 AM ..

.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .wordpress.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Fungsi hadits bid’ah Berita Duka Ulama Kurikulum Keyakinan Ilmiah Dengan Rasulullah NU bercerminlah Praktis Memahami Bid’ah Fitnah Kubur Mengelola Kebencian Butuh Fatwa Ulama Muslim bukanlah ekstrimis Pemisahan Tuhan Abdullah Hamba Allah Terjemahkan saja Ikhtilaf dalam Persatuan Ulama bukan ahlinya Takut dan Harap Mazhab ataukah Manhaj Paham anti Mazhab Menuhankan Pendapat Sendiri Perjalanan Hidup Jalan yang lurus Berselisih Mengapa Berselisih Perbedaan Pemahaman Kemajuan Umat Islam Mukmin Musyrik Indahnya Keragaman Agama hanya Islam Wahabi Syiah Liberal Akhlak Rasulullah Nasehat Sayyidina Ali ra Syaikh Nawawi Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Dicintai Allah Memahami suatu kaum Pemahaman Harfiah Amal Sholeh Orang Orang Beriman Osama bin Laden Hikmah Maulid Nabi saw Gigitlah Sunnah Melampaui batas Urusan kami Kesalahpahaman Bid’ah Syariat bukanlah beban 13 of 20 7/20/2011 8:56 AM .. http://mutiarazuhud.

.. http://mutiarazuhud.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Tidak bertempat Kolaborasi Pakailah baju baru Ibadah Ketaatan dan Kebaikan Pengharaman Ibadah Kegemparan sebuah kaidah Ibadah dan Bid’ah Kesalahpahaman tentang Ibadah Ekstrem dalam Pemikiran Agama Berjamaah dan Kepemimpinan Pujian Bagi Rasulullah Jawaban Tuduhan ESQ Mohonkan Ampunan Mereka bukan Musyrik Salahpaham Pemahaman Generasi Terbaik Tasawuf dalam Islam Berdalil atau berdalih Riwayat Ahlussunah Wal-Jamaah Jama'atul Muslimin Pilih Jama’ah Firqah Musyabbihah Firqah Masuk Surga Imam Mujtahid Empat Madzhab Perlunya Madzhab Jaharkan Bismillah Istilah Tasawuf Perlunya Tasawuf Tentang Tasawuf Zuhud Resiko Jadi Presiden Gemar Retorika Fatwa untuk Penguasa Kita Butuh Gaza Bulat dukung Palestina Ibnu Arabi Perbedaan Pemahaman Kezuhudan Pemimpin Baha'iyah Nabi Isa Diangkat Ajaran Lain = Rekayasa Manusia Etik dengan Non Muslim Selain Islam = Sesat Jangan Memfitnah Buya HAMKA Toleransi beragama 14 of 20 7/20/2011 8:56 AM .wordpress.

. Ulama berikan bimbingan pilpres 2009 Keputusan berkoalisi yang keliru ? Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Kedaulatan Allah Konsep Ekonomi berdasarkan Ketuhanan Harapan dan doa bagi pemimpin Indonesia Tunjukilah pemimpin kami jalan yang lurus Allah lah yang memberi rezeki Seruan kepada Umat Islam Tentang Wahabi Salaf(i) Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Taimiyah Ibn Qayyim Al Jawziyyah Nashirudin al Albani Salaf ala Ibnu Taimiyah Madzhab Salaf Mengangkat Taimiyah Keironian Salafi Bid’ah dalam larangan Pembatal Keislaman Membuat perkara baru Terjerumus Bid’ah Bentuk penyembahan Pengganggu Ukhuwah Islamiyah Pemahaman Ibnu Taimiyah Hindari kekufuran i’tiqod Istilah yang menyesatkan Bid’ah paling gawat Boleh jadi fitnah Mereka masih bertanya Mengapa harus Salafi Ikutilah orang sholeh Adakah Manhaj Salaf Tetap perkara baik Ada Apa Wahhabi Memahami al bara 15 of 20 7/20/2011 8:56 AM .. http://mutiarazuhud.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Bahaya Laten Penghambaan sesama manusia Kekeliruan Pluralisme Sekularisme Pluralisme Liberalisme Di balik Krisis Bersatulah Petunjuk Allah Taatilah Ulama Alhamdulillah.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .wordpress.

com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Bid’ah yang sesat Lagi tentang Bid’ah Inikah Salafi Indonesia Jarh wa ta’dil Mantan Salafi Penetapan di mana Tuhan bersemayam Aqidah Mereka Memuliakan Kaki Al Ibanah Penguasa Wahhabi Menjadi Fitnah Bagaimana mengikutinya Peduli Salafy Peta Salafy Waspadai Wahhabi Pembagian Tauhid Virus Salafy Wahabi Bersekutu dengan Amerika Mengapa Bicarakan Wahabi Tafsir Makna Istiwa Takfir (Pengkafiran) Wahabi dan Saudi Pemimpin dalam Islam Fanatik Pendapat Taubat seorang ustadz Pemahaman Salaf Tegakan Ukhuwah Islamiyah Pertengkaran Wahabi Salafi Wilayah Nejd I’tiqad Salafi Di atas langit Hadits Jariyah Tempat dan Arah Tauhid jadi tiga Allah Turun Taqlid dan Ittiba’ Ta’wil Bid'ah dan Ibadah Dalil Bid’ah Memahami bid’ah Mengatasnamakan Salaf Kita diadu domba Ideologi Salafisme Kami Sampaikan Tinggalkanlah Salaf(i) 16 of 20 7/20/2011 8:56 AM . http://mutiarazuhud..wordpress..Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .

wordpress.273 hits Link Sumber Kajian Af'al (perbuatan) Al Ashairah Al Hikam Al Langkati Al-Bayan Allah Ada Tanpa Tempat Almukminun Artikel Islami 17 of 20 7/20/2011 8:56 AM ..Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu . http://mutiarazuhud.. Blog Stats 120.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Keterhubungan Salaf(i) Keluar Salaf(i) Wahabi Orang Muda Mengapa Salaf(i) Saudaraku Salaf(i) Waspada Salaf(i) Divide et impera Potret Salaf(i) Kelemahan Salaf(i) Banyak Perbedaan Tanggapan Modernisasi Agama Modernisasi Agama Salaf dan Salaf(i) Kategori Islam (339) Pemikiran Tokoh (12) Politik (23) Umum (360) Arsip Bulanan Langganan Surel Klik untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan baru melalu surel.

com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Artikel Pejuang Islam Bicara Salaf(i) Wahabi Bid'ah dan Sunnah Cahaya Sufi CyberMQ Da'wah dengan Hikmah Daarul Mukhtar Dakwah Sunniy Dakwah Tasawuf Dakwatuna Dinasti Saud DT Jakarta Dzikir Dzikir Jahar eBook anti virus Eramuslim INSIST Kabar Berita Kartun Ahmad Antawirya Kartun Islami Matahati Kaum Salaf(i) Kelemahan Al Albani Kullu artinya Sebagian Lintas Islam Majelis Dzikir Arbabul Hija Majelis Rasulullah Menyenangi Kenyataan Muhaddis Tanpa Sanad Mursyid.Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .. Wushul Nusantaranews Pelita Hati Pencerahan Hati Pencinta Al-Qur'an Pengagum Rasulullah Penolakan Salafy Pentingnya bermadzhab Perlunya Mazhab Pujian Bagi Rasulullah Pusat Konsultasi Syariah Qur'an dan Sunnah Rabithah Alawiyah Sepertiga malam terakhir Shi'ar Islam Siapakah Wali Allah SMBIYF Studi Islam Sufi Medan Sufi News 18 of 20 7/20/2011 8:56 AM .wordpress.. http://mutiarazuhud. Thariqah.

Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .. http://mutiarazuhud.wordpress..com WordPress.org Arsip Juli 2011 (23) Juni 2011 (21) Mei 2011 (36) April 2011 (22) Maret 2011 (25) Februari 2011 (24) Januari 2011 (26) Desember 2010 (3) November 2010 (6) Oktober 2010 (17) September 2010 (13) Agustus 2010 (15) Juli 2010 (15) Juni 2010 (16) Mei 2010 (15) April 2010 (25) Maret 2010 (9) Februari 2010 (13) Januari 2010 (6) Desember 2009 (5) November 2009 (9) Oktober 2009 (3) September 2009 (2) Juli 2009 (11) Juni 2009 (14) Mei 2009 (3) April 2009 (2) Maret 2009 (2) Files Heboh (perlu dikaji dahulu) Ahlussunnah Bantah Ahmad Ibn Taimiyah Ibnu Taimiyah Tobat Dinasti Saud Satu Trah Dengan Yahudi ? Bangsa Yahudi dan Palestina yang Sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab oleh AAS 19 of 20 7/20/2011 8:56 AM .com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Tanzili Ummatan Wasathan Ummati Press Wahabi ajak kemunduran Wahabi Perusak Agama Warna Islam WordPress.

. 20 of 20 7/20/2011 8:56 AM .Bid’ah dan Ibadah « Mutiara Zuhud – Letakkan dunia pada tanganmu .wordpress.Freemasonry di Asia Tenggara KEPPRES No 69/2000 Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila Inilah ASWAJA Gerakan salafi modern di indonesia Memahami karakter salafi Kajian ilmiah tentang harokah salafy Fatwa alBani tentang Palestina Fatwa Abdul Aziz tentang Palestina Pertanyaan atau saran silahkan melalui kolom komentar atau melalui email atau hubungi kami di +62 21 377 99 080 Blog at WordPress. http://mutiarazuhud.com/2011/07/15/bidah-dan-ibadah/ Muhammad bin Abdul Wahab With Hemper Abdullah Pattani .. Theme: MistyLook by Sadish.com.