1.

0

Pengenalan Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Segala puji dan

selawat kepada Nabi pilihanNya Muhammad SAW. Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya, kajian yang releven untuk memperkasakan para pelajar dalam dunia yang bergerak kearah aliran globalisasi disamping mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam pengkhususan masing-masing telah dapat disempurnakan. Kajian saya yang bertajuk PBB:Hak Asasi Manusia Sejagat ini diharap dapat memberikan sedikit sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan bukan sahaja bagi saya yang mengkaji malah diharap dapat dimanfaatkan oleh mereka yang lain untuk kajian yang lebih lanjut. PBB adalah sebuah organisasi yang menjadi titik besar dalam pe nyatuan negaranegara sedunia. Jadi tidak hairanlah sekiranya, badan dunia ini bertanggungjawab dalam pemeliharaan hubungan dan penyelarasan antarabangsa. Bidang hak asasi manusia juga turut diambil berat oleh badan dunia ini dengan perlantikan Pesuruhjaya Tinggi khusus berkenaan hak asasi manusia. Inilah bukti kesungguhan PBB dalam pemantapan perlaksanaan hak asasi manusia sejagat. Hak asasi manusia juga bukanlah sesuatu yang baru kerana ia telah dipraktikkan sejak dari dahulu lagi dan sejarah membuktikan ia telah diamalkan sejak zaman feudal lagi sehinggalah sekarang. Maka tidak hairanlah, ia semakin berkembang dan banyak kupasan lanjut berkenaannya diperlukan. Namun yang menjadi persoalan adalah adakah PBB terus relevan sebagai pen dorong penaung hak asasi manusia sejagat dalam era globalisasi ini. Isu-isu semasa akhir-akhir ini sedikit sebanyak sebenarnya telah mencalar imej PBB. Lihat sahaja pencabulan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika Syarikat yang menyerang Iraq yang langsung tidak dapat dihalang oleh PBB. Tetapi kita tidak boleh melihat kedaifan PBB sahaja, tetapi juga mengkaji sumbangan yang telah deberikan oleh badan dunia itu. Isu Apertheid misalnya boleh menjadi suatu contoh yang terbaik.

Tajuk-tajuk yang dibincangkan merangkumi sejarah PBB, maksud, struktur dan perkembangan hak asasi manusia, Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia dan cabaran hak asasi manusia. Berdasarkan kajian dan pembacaan kami. Semua perbincangan dalam setiap tajuk dikupas untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan PBB dalam hak asasi manusia. Rujukan tambahan melalui daftar bibliografi yang disertakan pada setiap perbincangan dan kajian lanjutan bagi menambahkan kefahaman berkenaan tajuk ini bol h e diteruskan lagi kerana perbincangan berkenaan tajuk ini semakin meluas dari masa ke semasa kerana ia bertindakbalas dengan isu-isu yang berlaku di seluruh dunia. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terma kasih kepada pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, En Kassim Bin Thukiman yang menjadi tempat rujukan saya untuk membuat kajian ini. Juga ibu bapa saya yang tidak jemu-jemu memberikan dorongan untuk terus menimba ilmu pengetahuan di Universiti Teknologi Malaysia ini. Akhirnya saya memanjatkan doa kehadrat Allah SWT supaya dilimpahkan rahmat kepada semua pencinta ilmu pengetahuan yang terdiri dari golongan pendidik dan pelajar yang tidak jemu -jemu berusaha untuk memartabatkan Agama Allah SWT di muka bumi ini, serta berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. AMIN YA RABBAL ALAMIN.

2.0

SEJARAH PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB ialah sebuah organisasi antarabangsa

yang dianggotai oleh negara negara di seluruh dunia. Pertubuhan ini dibentuk pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California sebagai lanjutan kepada Dumbarton Oaks Conference di Washington DC. Perhimpunan Agong yang pertama yang disertai oleh 51 negara yang diadakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari 1919 hingga 1946, satu persatuan yang sama diwujudkan yang dikenali sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Persatuan ini boleh dianggap sebagai permulaan kepada PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dibuka kepada semua negara yang menginginkan keamanan dan menerima p iagam PBB. Perhimpunan Agong diadakan untuk menerima penyertaan anggota baru yang telah

menyekat peperangan dan menggubal peraturan peraturan peperangan. Pada April 2004. sebuah organisasi yang dicetuskan dibawah keadaan yang sama semasa Perang Dunia Pertama. sebanyak 191 negara telah menyertai pertubuhan ini. Kedua-dua organisasi itu sekarang adalah agensi-agensi istimewa dibawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Syarikat Franklin D. telah digunakan untuk pertama kalinya dalam "Deklarasi oleh Bangsabangsa Bersatu" pada 1 Januari 1942. Persidangan Keamanan Antarabangsa (International Peace Conference) telah diadakan di Den Hague. Roosevelt. Belanda untuk memperkemas institusi institusi untuk menyelesaikan krisis secara aman.dicadangkan oleh Majlis Keselamatan PBB. dan ditubuhkan dalam tahun 1919 dibawah Perjanjian Versailles "untuk mempromosikan kerjasama antarabangsa dan untuk mencapai keamanan dan keselamatan. Nama "Bangsa-bangsa Bersatu". Pendahulu Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu ialah Liga Negara-negara. Dalam tahun 1899. apabila wakil-wakil dari 26 negara berikrar untuk negara masing-masing untuk terus bersama-sama menentang Kuasa Paksi. Dalam tahun 1945. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa yang ditubuhkan dalam tahun 1865 sebagai Kesatuan Telegraf Antarabangsa. semasa Perang Dunia Kedua. Negara-negara mula-mula menubuhkan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa untuk bekerjasama dalam perkara-perkara tertentu. dan Kesatuan Pos Sejagat telah ditubuhkan dalam tahun 1874." Organisasi Buruh Antarabangsa juga ditubuhkan dibawah Perjanjian Versailles sebagai sebuah ajensi gabungan Liga itu. Perhimpunan itu menyetujui Peraturan Penyelesaian Aman Untuk Persengketaan Antarabangsa (Convention for the Pacific Settlement of International Disputes) dan menubuhkan Mahkamah Arbitrasi Tetap yang mula dibuka pada tahun 1902. Liga Negara-negara menghentikan aktiviti-aktiviti nya selepas gagal untuk menyekat Perang Dunia Kedua. wakil-wakil dari 50 negara-negara berhimpun di San Francisco di .

kebebasan beragama. apabila Piagamnya diluluskan oleh Cina. kebudayaan dan ekonomi: Hak kepada pendidikan.1 Tafsiran Moden Di arena antarabangsa.0 Maksud Hak Asasi Manusia. Perancis. menganut sesuatu agama. yang tidak menghantar wakil pada Perhimpunan. tempat tinggal serta persekitaran yang selamat. bergerak dan lain-lain. (2) Hak sosial. kebebasan daripada penderaan dan kesaksamaan di bawah undang-undang. pekerjaan dan rekreasi. Kamus Dewan menakrifkan hak asasi sebagai hak yang dasar atau pokok seperti hak bebas mengeluarkan pendapat. 3. Kovenan Antarabangsa Hak-hak Sivil and Politik 1966 dan Kovenan Antarabangsa Hak-hak Ekonomi. hak menikmati perkhidmatan yang minimum berkenaan kesihatan. Contoh yang diberi itu sebenarnya hanya merujuk kepada makna tradisi hak asasi manusia. terdapat 3 dokumen penting berkenaan Hak Asasi Manusia iaitu Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. kebebasan berkumpul dan menubuhkan persatuan. United Kingdom. Kesatuan Soviet. hak asasi manusia merangkumi tetapi tidak terbatas kepada hak-hak berikut: (1) Hak sivil dan politik: Hak kebebasan bercakap. Dalam kedua-dua kovenan antarabangsa tersebut.Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu Berkenaan Organisasi Antarabangsa untuk membuat Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. 3. Kesatuan Soviet. Delegasi-delegasi pula berbincang mengenai cadangan-cadangan yang diajukan oleh wakil-wakil Cina. makna hak asasi harus diberi tafsiran yang lebih luas. Piagam itu ditandatangani pada 26 hb Jun 1945 oleh wakil-wakil dari 50 negaranegara itu. United Kingdom dan Amerika Syarikatdi Dumbarton Oaks. Sosial dan Kebudayaan 1966. Amerika Syarikat dan majoriti negaranegara yang telah menandatangani Piagam itu. . Ini adalah ringkasan sejarah rasmi bagaimana Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu terwujud. Poland. menandatanganinya kemudian dan menjadi salah satu dari 51 Negara Ahli asal. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu secara rasmi tertubuh pada 24 Oktober 1945. Amerika Syarikat dalam bulan August October 1944. Dengan perkembangan zaman.

ketenteraman awam serta kebajikan ummah. Bagi tamudun lama Cina pula. Konsep kontrak sosial menggariskan hubungan antara ahli-ahli masyarakat di mana setiap ahli melepaskan hak individu tertentu untuk mendapatkan keselamatan sosial yang bersifat kepentingan ramai. Dalam setiap hak asasi manusia yang tertera. Majlis Islam juga telah mengisytiharkan Perisytiharan Islam terhadap Hak Asasi Manusia yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah.2 Perbezaan Paradigma Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia mulai mendapat tempat di arena antarabangsa melalui Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. Kumpulan lain juga menerima pakai piawaian hak asasi manusia. imbangan antara hak individu dan hak ramai merupakan topik utama dalam perdebatan berkenaan hak asasi manusia. Perisytiharan ini lebih mementingkan semangat ummah yang membawa konsep komuniti. telah mengemukakan konsep ³Kontrak Sosial´ pada tahun 1762. semua pihak adalah tertakluk kepada batasan untuk memenuhi syarat moral. kemudian dilanjutkan persetujuan itu ke peringkat kampung dan negara. Perisytiharan tersebut dipelopori oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang keahliannya terdiri daripada kebanyakan negaranegara merdeka di dunia. Setiap hak asasi manusia yang ditera dalam perisytiharan itu membawa bersama tanggungjawab tertentu. Sementara itu.Ahli falsafah Barat. Susunan . Rousseau. Pemikiran Rousseau ini telah menampakkan pengaruhnya dalam pemikiran hak asasi moden. susunan masyarakat berasaskan persetujuan dalam keluarga. Komuniti Europah (European Community) misalnya telah mendeklarasikan Konvensyen Eropah mengenai Hak Asasi dan Kebebasan Asasi 1950 yang mempunyai kuasa mengikat dari segi undang-undang terhadap negara anggota Komuniti Eropah. 3. Maka sepanjang pembentukan tamadun moden.

Old Testament. hak dan tanggungjawab setiap manusia. perundangan Rome. Hak asasi manusia sebenarnya menggambarkan toleransi dalam agama yang menjadi asas keamanan dan kemajuan. Perbezaan dari satu tamadun ke tamadun yang lain menampakkan perbezaan persepsi antara hak asasi manusia. konsep hak asasi manusia telah lama wujud dalam tradisi dan dokumen yang lebih awal. Contohnya. walaupun mungkin mereka tidak mempunyai perbendaharaan kata atau perkataan yang secara langsung menggambarkan hak asasi m anusia (Alan Gewirth. Lama sebelum undang-undang dan garis panduan tersebut didokumenkan. Walau bagaimanapun. dan juga dalam masyarakat primitif. 3. UDHR sendiri telah digubal berdasarkan dokumen seperti English Magna Carta of 1215. US Bill of Rights of 1776. falsafah Greek. Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) telah dijadikan panduan untuk lebih banyak lagi piagam hak asasi manusia. Kebanyakkan masyarakat juga mempunyai tradisi yang mengatakan "Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda mahu mereka berbuat kepada anda" dan juga mempunyai sistem hak dan tanggungjawab. Agama secara amnya membincangkan persoalan mengenai kewajipan. Di satu pihak terdapat unsur individualistik yang mementingkan hak individu dan bersifat bertentangan dengan hak ramai. dan French Declaration of the Rights of Man and Citizens of 1789.3 Perkembangan Tafsiran Hak Asasi Manusia. yang merupakan asas hak asasi manusia. masyarakat dan agama telahpun mengiktiraf hak asasi manusia. antara hak-hak yang diperuntukkan dalam . Konsep hak asasi manusia boleh ditemui dalam pemikiran masyarakat feudal.masyarakat Cina yang berasaskan fahaman Confucius sememangnya berbeza dengan di negara-negara Barat yang lebih individualistik. 1989). Di satu pihak yang lain pula terdapat semangat komuniti yang tinggi yang mementingkan hak ramai daripada hak individu. Agama mengajar kita untuk menyayangi dan menghormati sesama sendiri dan mempertahankan kehormatan orang lain. Sejak pengisytiharannya.

Hak asasi manusia bersifat sejagat. Perlindungan Daripada Penyeksaan.4 Tafsiran Setiausaha Agung Hak asasi manusia adalah asas kepada kewujudan manusia dan kewujudan bersama manusia.iaitu abad ke -21. Kesamarataan dan Larangan Terhadap Diskriminasi Yang Tidak Diizinkan. ialah Hak Untuk Hidup. gelombang aspirasi ke arah kebebasan dan kemerdekaan manusia dari penindasan penjajahan meningkat dan terbuka dengan menggunakan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai alat perjuangan yang efektif . Kumpulan Terpinggir. Perlindungan Kemuliaan dan Reputasi. Kemuncak perjuangan kemanusiaan itu telah menghasilkan perubahan yang sangat luas dan menyeluruh pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya gelombang ketuanan sendiri di seluruh dunia dan menyaksikan terbentuknya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat di seluruh dunia.Perisytiharan Hak Asasi Manusia Oleh Majlis Islam Sedunia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Pelarian. perjalanan sejarah manusia telah memasuki abad baru. dan lain-lain. Berteraskan prinsip hak asasi manusialah kita membina kesucian maruah manusia. Keadilan. Menjelang berakhirnya abad ke-20. . kita telah menyaksikan berbagai pergolakan yang terjadi di mana-mana yang secara dasarnya boleh membawa kepada ketidakadilan serta ketidakbebasan seperti yang pernah dialami oleh manusia pada era kolonial. Kebebasan. 3. dikumpul oleh cendiakawan Islam yang terkemuka.0 STRUKTUR HUBUNGAN DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA Sejak awal abad ke-20. Hak asasilah yang menjadikan kita manusia. Sekarang. Perlindungan Daripada Penyalahgunaan Kuasa. tidak boleh dibahagikan dan saling bergantung. Perbicaraan Yang Adil. 4.

Bahkan. Ini adalah bergantung kepada samada kekuatan terletak pada institusi kerajaan atau kekuatan perseorangan rakyat biasa. .Kini. Struktur kekuasaan dalam hubungan antara negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat tidak adil. Dulu. Oleh karena itu. hubungan kekuasaan antara negara dan aliran perjuangan di zaman dulu dan sekarang mengalami perubahan dari segi struktur. hubungan antarabangsa dimainkan oleh kerajaan dan rakyat yang terbahagi kepada hubungan Kerajaan dengan Kerajaan. pola hubungan itu berubah menjadi bervariasi.dan Rakyat dengan Rakyat. baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan. konsep dan prosedur-prosedur hak asasi manusia dewasa ini selain harus dilihat dalam konteks hubungan kekuasaan politik. dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional. seperti Kerajaan dengan Rakyat dan sebagainya. konsep hubungan kekuasaan itu sendiripun juga mengalami perubahan berkenaan dengan kenyataan bahwa elemen-elemen kekuasaan itu dewasa ini tidak saja terikat dengan kedudukan politik malah juga berhubung rapat dengan kekuasaan pada sumber ekonomi. Masalah yang kita hadapi ini adalah kerana pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia itu haruslah dilihat dalam konteks µrelationalistic perspectives of power¶ yang tepat. Bahkan suatu pemerintahan negara lain dapat bertindak untuk melindungi warganegara dari negara lain atas nama perlindungan hak asasi manusia (suaka politik). Konsep dan prosedur hak asasi manusia boleh dikaitkan dengan persoalan-persoalan: 1. Sekarang. dan teknologi industri yang memainkan peranan yang makin penting dewasa ini. juga harus dikaitkan dengan konteks hubungan kekuasaan ekonomi dan industri.

makin tinggi pula kedudukannya dalam stratifikasi atau peringkat pergaulan bersama. Makin banyak faktor-faktor tersebut di atas dikuasai oleh seseorang. kelompok orang ataupun suatu bangsa di atas orang lain atau kelompok lain atau bangsa lain. atau sekelompok orang ataupun oleh suatu bangsa. Struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal dengan pengguna dalam bidang perindustrian. nasional. politik.2. salah satu aspek penting yang tak dapat dibuang erkenaan dengan persoalan hak asasi manusia adalah bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan dinamika µperjuangan kelas¶ (istilah Karl Marx) yang menuntut keadilan. Struktur kekuasaan yang tidak demokratis di kalangan negara-negara yang menerapkan sistem otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi. dapat dapat mencetuskan ketidakadilan yang mendorong munculnya gerakan perjuangan hak asasi manusia dimana-mana. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pola hubungan µatas-bawah¶. 5. nama baik. antara suatu pemerintahan dengan rakyatnya. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. makin tinggi peringkat seseorang. dan kekuatan fizikal. tingkat pendidikan. makin besar pula kekuasaan yang dimilikinya serta makin besar pula potensinya untuk memperlakukan orang lain itu secara sewenang-wenang demi keuntungannya sendiri. Di pihak lain. maupun global antara lain adalah faktor kekayaan dan sumber-sumber ekonomi. termasuk kekuatan ketenteraan. baik pada peringkat tempatan. Dalam hubungan-hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara membangun.0 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA . Karena itu. 3.

3 Generasi Ketiga Pada perkembangan generasi ketiga. dimana sebelumnya idea-idea perlindungan hak asasi manusia diwartakan dalam deklarasi di beberapa buah Negara. berubah menjadi dokumendokumen yang rasmi. konsep hak asasi manusia merangkumi pula keupayaan untuk mengejar kemajuan ekonomi. elemen dasar konsep hak asasi manusia merangkumi soal prinsip integrasi manusia. Kemuncak perkembangan generasi kedua ini tercapai dengan termetrainya µInternational Couvenant on Economic. termasuk hak ke atas pendidikan. keutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sivil dan politik. hak untuk menentukan status politik dan sebagainya.1 Generasi Pertama Pemikiran mengenai konsep hak asasi manusia yang telah lama berkembang dalam pemikiran para ilmuan sejak era µenlightenment¶ di Eropah. Hak untuk pembangunan ini merangkumi persamaan hak untuk maju yang berlaku bagi semua . 5. Dalam perkembangan generasi pertama ini. muncul konsep baru hak asasi manusia iaitu merangkumi pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau µrights to development¶. seperti di Amerika Syarikat dengan Declaration of Independence dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. sosial dan kebudayaan. Kemuncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah dengan temetrainya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada tahun 1948. Perkembangan ketiga-tiga generasi konsep hak asasi manusia itu ialah : 5. Social and Cultural Rights¶ pada tahun 1966 5.Sering dikemukakan bahawa pengertian konsep hak asasi manusia dalam sejarah instrument hukum internasional sekurang-kurangnya telah menjangkau perkembangan tiga generasi.2 Generasi Kedua Perkembangan selanjutnya yang disebut sebagai hak asasi manusia generasi kedua.

sedangkan sifat hubungan kekuasaan dalam konsep Generasi Kedua bersifat lebih bersifat horizontal. pengertian konsep HAM generasi kedua dan generasi ketiga sebelumnya adalah perkembangan variasi yang sama dalam perkembangan konsep Generasi Pertama.4 Generasi Keempat Konsep hak asasi manusia yang terakhir inilah yang paling tepat disebut sebagai Konsep Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. 2. Fenomena jaringan kekuasaan MNC ini merangkumi kawasan yang sangat luas. pendidikan. kesihatan. menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi. 1. kita menyakiskan munculnya beberapa fenomena baru yang tidak pernah ada ataupun kurang mendapat perhatian pada masa-masa sebelumnya. malahlebih luas dari kekuasaan negara. Hak untuk pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berinteraksi dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. sosial dan kebudayaan.bangsa dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai sabahagian dari kehidupan bangsa tersebut. bangsa Persia (Iran). Apa yang menjadi persoalan adalah implikasi implikasi yang ditimbulkan oleh kekuasaan modal yang ada di balik perusahaan besar itu terhadap kepentingan pengguna produk yang dihasilkannya . Munculnya fenomena monopoli berbagai syarikat berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi Multi National Corporations (MNC¶s) di seluruh dunia. kerana sifat hubungan kekuasaan yang berbeza dari konsep Hak Asasi Manusia sebelumnya. . seperti bangsa Kurdi yang tersebar di negara Turki dan Iraq. pendapatan. Sifat hubungan kekuasaan dalam konsep Generasi Pertama bersifat vertikal. Iraq. Menjelang berakhirnya abad ke-20. 5. peluang pekerjaan dan lain-lain.Masalahnya adalah bagaimana hak -hak atau kepentingan-kepentingan pengguna dapat terus dijamin tanpa mengorbankan kepentingan pengeluar iaitu satu bahagian penting dalam pengertian hak asasi manusia. Dengan demikian. Pada abad ke-20 juga telah muncul fenomena µNations without State¶. bangsa Cina Nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua negara di dunia. dan Bosnia yang terpaksa berhijrah kerana masalah politik yang mereka hadapi di negera asal mereka. Persoalan status kewarganegaraan mereka yang berhijrah dapat diatasi dengan melalui proses undang-undang tertentu yang diwartakan untuk tujuan ini.

Switzerland dan juga di ibu pejabat PBB di New York.3. Pejabat Pesuruhjaya Tinggi bagi Hak Asasi Manusia (OHCHR) adalah di Palais Wilson. Mereka ini turut membawa bersama keluarga yang akhirnya membentuk lingkungan masyarakat yang lebih luas. iaitu kelompok orang yang dikenali sebagai µglobal citizens¶. Mereka ini mula-mula berjumlah sedikit dan hanya terdiri dari kalangan diplomatik yang membentuk kelompok tersendiri. Dari fenomena pertama dan kedua di atas. Jeneva. 6. Setiap satunya mempunyai matlamat untuk mepromosi dan melindungi persetujuan antarbangsa berkenaan hak asasi manusia ± perdagangan. Bagi para pengusaha asing yang menanamkan modal di berbagai negara. Hak-hak ini digazet di dalam Peristiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR). politik dan social. Terdapat pelbagai institusi dan agensi berkenaan sumber manusia. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi ini diwujudkan pada tahun 1993. Setiap orang di dunia adalah sama dan bebas dilindungi oleh deklarasi ini atas inisiatif PBB. ekonomi. tetapi aktif ke negara-negara lain seperti µglobal citizens¶ yang bebas bergerak kemana-mana di seluruh dunia. Dari kedua golongan penghijrah ini maka muncullah fenomena baru di kalangan banyak warga dunia. mereka juga membentuk kelas sosial tersendiri. 6. meskipun secara rasmi memiliki status kewarganegaraan tertentu.1 Kepimpinan .0 Pesuruhjaya Tinggi Peseruhjaya Tinggi adalah pegawai tinggi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia dan berhubung terus dengan Setiausaha Agung. budaya. mulai penghujung abad ke-20 telah pula berkembang suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap masyarakat di negara -negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional.

0 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (UDHR). . OHCHR sentiasa mengadakan perjanjian dengan mana-mana organisasi. menjemput wakil-wakil agama dan penasihat. 6. OHCHR menyebarkan maklumat dan mempromosikan pendidikan hak asasi manusia di seluruh dunia.4 Maklumat Hak Asasi Manusia. Untuk memantapkan kerjasama ini. OHCHR menggalakkan ikatan antara negara. 6. agama dan kumpulan antarabangsa untuk memastikan perlaksanaan kepada perjuangan hak manusia akan lebih kukuh. Ia akan bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain dalam PBB untuk memenuhi matlamat ini dan akan mengambil bahagian sepenuhnya dalam program PBB seperti keamanan dan keselamatan. 6. Pesuruhjaya Tinggi juga bertanggungjawab membawa bersama-sama pelbagai institusi dan organisasi bekerja untuk hak asasi manusia seluruh dunia dan akan menggalakkan mereka berganding dalam memperjuangkan hak asasi manusia.3 Perhubungan Antarabangsa. Beliau juga akan turun padang untuk melihat mesej hak asasi manusia telah diterima semua pihak. OHCHR akan memastikan hebahan tentang perjumpaan hak asasi manusia disebarkan pada media.Pesuruhjaya Tinggi memimpin pergerakan hak asasi manusia antarabangsa dengan bertindak sebagai pembela dan jurucakap kepada mangsa. Bekerja dengan Jabatan Perhubungan Awam PBB. pembangunan koperat.2 Penekanan Hak Asasi Manusia Dalam PBB Pesuruhjaya Tinggi diberi tugas mengembangkan hak asasi manusia. ekonomi dan hal ehwal sosial. Ia juga secara objektif boleh didapati dalam laman web termasuk penerangan terperinci berkenaan hak asasi manusia 7. Pesuruhjaya Tinggi akan kerap membuat kenyataan awam apabila berlaku krisis hak asasi manusia.

Untuk mencapai matlamat tersebut. tahanan perang Soviet. wanita dan kanak -kanak. 7. contohnya penjajahan orang China di Tibet. Pada 10 Disember 1948. dan pengalaman pemerintahan ketenteraan di beberapa negara.telah mencetuskan kesedaran kepada dunia berkenaan perlindungan hak asasi manusia. telah membawa hak asasi manusia ke pentas antarabangsa. Cubaan Nazi dari German untuk menghapuskan semua Yahudi dari Eropah dan membunuh jutaan yang lain rakyat Poland. daripada hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi. telah menggerakkan perhatian dunia terhadap hak asasi manusia. sosial dan kebudayaan. Ia menyenaraikan pelbagai hak asasi manusia.Peristiwa-peristiwa politik yang berlaku. Perang Dunia ke II terutamanya.2 Tunggak Utama Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia (UDHR) diterima pakai oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) ini adalah berasaskan empat tunggak kebebasan daripada ketakutan dan kemahuan dan kebebasan bersuara dan kepercayaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dianggotai oleh kebanyakan negara di dunia telah mengambil inisiatif untuk berakujanji mempromosi dan menggalakkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap lelaki. perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menerimapakai dan mengisytiharkan Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat untuk mempromosikan rasa hormat kepada pelbagai hak-hak asasi manusia. perbalahan etnik di Sri Lanka. orang gipsi. sosial dan kebudayaan. 7. pertubuhan tersebut telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dan menugaskannya untuk menyediakan deraf dokumen yang menerangkan maksud hak-hak asas dan kebebasan yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu. orang-orang cacat fikiran dan cacat fizikal dan musuh politik . 7.3 Ringkasan Perisytiharan .1 Inisiatif Antarabangsa. daripada hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi. isu homoseksual.

tidak ada mana-mana negara. Artikel 3 hingga 21 merangkumi hak-hak sivil dan politik.Ringkasan 30 Artikel daripada Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat seperti berikut ini memberikan gambaran keseluruhan tentang prinsip hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir.4 Hak dan Tanggungjawab Mengikut Artikel 29(2) dan 30 dalam UDHR. Artikel 22 hingga 27 merujuk kepada hak-hak ekonomi. Dua atikel yang pertama adalah prinsip yang menjadi asas untuk semua hak-hak asasi manusia. kebebasan dan keselamatan diri terjamin Artikel 4 Artikel 5 Bebas daripada diperhambakan Bebas daripada seksaan atau . hak asasi manusia mestilah dilaksanakan dengan bertanggungjawab. Tiga atikel yang terakhir pula menyediakan rangka bagi perpaduan yang melindungi hak asasi manusia sejagat. sosial dan kebudayaan. 7. ketenteraman awam dan kebajikan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik. kumpulan atau perseorangan yang berhak untuk melibatkan diri dalam apa-apa jua kegiatan atau melakukan apa-apa perbuatan dengan tujuan memusnahkan apa-apa hak dan kebebasan seperti yang termaktub dalam UDHR. Ringkasan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB Hak untuk kebebasan dan sama rata dari segi maruah dan hak Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bebas daripada diskriminasi Hak untuk hidup. keperluan-keperluan sepatutnya bagi akhlak. Ini bermaksud hak-hak dan kebebasan tertakluk kepada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang bagi tujuan menjamin pengiktirafan dan penghormatan yang sepatutnya terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain.

tidak berperikemanusiaan atau menghinakan. Artikel 6 Hak kepada pengiktirafan di mana jua sebagai seorang insan di sisi undang-undang. menyurat Artikel 13 Hak bebas di bergerak dalam dan negara daripada keluarga diganggu dan surat- bermastautin sendiri Artikel 14 Hak mendapat perlindungan untuk pelarian Artikel 15 Hak menjadi rakyat dalam sesebuah negara Artikel 16 Hak untuk berkahwin dan perlindungan untuk keluarga Artikel 17 Artikel 18 Hak memiliki harta Kebebasan kepercayaan dan agama .layanan atau hukuman yang zalim. Artikel 7 Hak untuk pertimbangan sama rata di sisi undang-undang Artikel 8 Hak untuk menuntut keadilan di mahkamah Artikel 9 Bebas daripada ditangkap atau dipenjarakan tanpa sebab Artikel 10 Hak perbicaraan mahkamah yang adil dan terbuka Artikel 11 Hak dianggap tidak bersalah sehingga dibukti salah Artikel 12 Bebas kediaman.

Artikel 19 Artikel 20 Kebebasan pendapat dan informasi Hak berhimpun secara aman dan persatuan Artikel 21 Hak mengambil bahagian dalam kerajaan. . mengundi dan menggunakan kemudahan awam Artikel 22 Artikel 23 Hak keselamatan sosial Hak untuk bekerja dan mendapat upah yang setimpal Artikel 24 Hak berehat dan bercuti Artikel 25 Hak untuk taraf hidup yang sempurna keselesaan Artikel 26 Artikel 27 untuk kesihatan dan Hak mendapat pendidikan Hak mengambil bahagian didalam kehidupan bermasyarakat Artikel 28 Hak untuk order sosial yang menjamin hak asasi manusia Artikel 29 Bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam perkembangan individu Artikel 30 Kebebasan daripada campurtangan mana-mana pihak yang boleh memusnahkan hak dan kebebasan yang tersenarai .

pelarian.0 Cabaran Semasa Hak Asasi Manusia. pengangguran. kemiskinan. Sebenarnya tidak ada cacat celanya tentang PBB dari segi perancangan PBB berkenaan perlindungan Hak Asasi Manusia. kerana setelah lebih 50 tahun ditubuhkan begitu banyak badan-badan yang dikhususkan untuk melaksanakan tugas masing-masing di bawah PBB. Apa yang perlu sekarang ialah mencari fomula bagaimana ia boleh menjadikan rancangan itu sesuatu yang boleh direalisasikan dan bukannya tampak hebat dari segi dasarnya sahaja. tiada tempat perlindungan. Setakat ini. Masih banyak krisis hak asasi manusia perlu diselesaikan antaranya penganiyaan. masyarakat dunia kelihatannya masih tercari-cari apakah maksud sebenarnya dan hasilnya lebih banyak masalah yang timbul daripada penyelesaian.Penahanan tanpa bicara dianggap pencabulan hak asasi manusia dalam UDHR yang masih lagi dipraktikkan oleh beberapa negara atas alasan keselamatan. Pengakhiran perang dingin telah melahirkan berbagai pendapat untuk mendefinasikan ³orde dunia baru´. . Disinilah letaknya peranan PBB sebagai badan induk dunia menyelaraskan perlaksanaan Hak Asasi Manusia sejagat.1 Hak Asasi Sejagat dan Perbezaan Budaya. 8. 8. dan anvaman terhadap kestabilan alam sekitar.

Pelanggaran kepada mana-mana perkara ini sebenarnya boleh diujuk kepada Mahkamah Keadilan antarabangsa(ICJ). Ia diwujudkan untuk memenuhi piagam PBB itu sendiri iatu hak asasi manusia adalah milik semua dan tiada pengecualian. Charles Norchiu menekankan bahawa pengisytiharan sejagat mewakili sempadan persetujuan berkenaan hak asasi tanpa terikat dengan budaya dan tradisi. Tetapi secara teknikalnya banyak kes pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diheret ke mahkamah ini atas banyak sebab. diskriminasi wanita. Social and Cultural Rights. Hak asasi sejagat seterusnya dikukuhkan lagi denagan dua konvenan antarabangsa iaitu ³International Covenant on Economic.Situasi ini membawa kepada dilema yang panjang. diskriminasi perkauman.2 Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Antarabangsa. Contohnya Negara Islam yang melaksanakan hukum rejam sampai mati dikahalayak ramai bagi penzina yang telah berkahwin akan dilabel sebagai pancabul hak asasi manusia oleh pihak lain sedangkan apa yang dilakasanakan mereka selaras dengan tuntutan agama dan mempunyai hikmah yang tersendiri. Berkenaan isu semasa iaitu ³Agenda Global´. and International Covenant on Civil and Political Rights´ yang mengambil berat berkenaan dengan pencabulan hak asasi manusia seperti pembunuhan etnik.. tetapi banyak daripadanya tidak terialisasi seperti yang diharapkan. PBB yang berharapan besar supaya isu hak asasi manusia ini diseragamkana mempunyai m asalah untuk menyelesaikan masalah ini. Hak asasi manusia secara jelasnya diwartakan dalam undang-undang antarabangsa. toleransi beragama. Malah banyak lagi yang diwartakan tetapi yang paling popular dan menjadi garis panduan umum ialah Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi manusia. hak kanak-kanak dan golongan minoriti. Semua manusia secara azalinya dilahirkan dengan h asasi ak dan ia bukan keistimewaan untuk golongan tertentu sahaja.diwujudkan pula Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia yang memberikan garis panduan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia. Bagaimana Hak Asasi Manusia sejagat boleh diaplikasikan dalam dunia yang dipisahkan dengan kebudayaan yang berbeza? Ini kerana setiap negara mempunyai sekurang-kurangnya beberapa perbezaan untuk mendefinasi hak asasi manusia. Oleh kerana itu walaupun telah diwujudkan deklarasi khas berkenaan hak asasi manusia sejagat. Contohnya . Sebagai lanjutan kepada µInternational Bill Of Right¶ yang diwujudkan lebih awal. 8.

Paling dasyat apabila negara-negara kuasa bessar ini iaitu Amerika Syarikat. untuk memiskinkan yang miskin. PBB diletakkan harapan yang tinggi untuk memberi pelindungan yang sepatu tnya disediakan oleh lima anggota tetap. Dana Kewangan Antarabangsa (IMF). Semuanya jelas . Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) di New York. Britain.penjajahan Amerika terhadap Iraq yang jelas mencabul hak asasi rakyat iraq dalam penentuan sendiri kepimpinan negara tidak dapat dicegah oleh undang-undang antatarabangsa. dilapah dan dibentuk semula supaya mereka boleh berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh tuan-tuan boneka.4 Isu Berpanjangan Palestin menjadi bukti kegagalan PBB dalam menangani isu hak asasi manusia yang berterusan dalam jangka masa yang lama. terawangawang. ³Agensi-agensi PBB telah dikerat. PBB boleh diperlekehkan. Mereka diberi tanggungjawab besar ini sedangakan ditangan merekalah adanya senjata yang berbahaya yang mampu memusnahkan dunia. memenjarakan mereka yang disyaki pengganas. 8. tidak berdaya dalam usaha untuk menjadi lebih relevan. Amerika Syarikatpada 25 September 2003 pernah berkata. diketepikan. Semuanya bermula dengan kemenangan dalam peperangan dunia kedua dan sumbangan besar dalam penubuhan PBB. Bekas Perdana Menteri Malaysia. Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) kini telah bertukar kepada alat hegemoni. tidak berdaya untuk melindungi negara miskin dan lemah. Pembunuhan rakyat Palestin yang tidak berdosa. meroboh rumah kediaman. runtuh di atas kelemahannya. dikurniakan kuasa veto yang boleh membatalkan apa -apa resolusi PBB yang tidak selaras dengan kehendak mereka. Tetapi timbul masalah apabila wujudnya dominasi kuasa besar dalam badan dunia itu. Tambahan pula mereka adalan anggota tetap majlis keselamatan PBB yang diberi kuasa untk menjaga keselamatan dunia.dan pengambilan tanah secara haram adalah isu yang telah berlangsung setelah sekian lama. Peranchis. dan Rusia.3 Dominasi Kuasa besar Walau PBB yang ditubuhkan pada asalnya adalah untuk semua. China. Bank Dunia.´ Bukanlah sesuatu yang memeranjatkan hari ini bahawa perbezaaan antara yang kaya dan miskin menjadi terlalu luas. Datuk Seri Dr. Inikah yang diharapkan dari perwartaan keadilan? 8. mengayakan yang kaya.

Ini terrmasuklah yang berada dalam proses penstrukturan kini yang tidak pasti keberkesanannya tatkala zionis yang berlindung disebalik kuasa besar sering sahaja mencari alasan melengah-lengahkanya. Keputusan yang diputuskan oleh "Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) yang dinaungi PBB berkenaan pembinaan tembok itu yang disifatkan sebagai haram hanya menyaksikan keputusan itu hanya sekadar menyedapkan halwa telinga masyarakat antarabangsa sedangkan perlaksanaannya tidaklah seperti yang diharapkan.´ Beliau turut terkorban dan menjadi mangsa kepada krisis kemanusiaan yang tidak berkesudahan. .mencabul hak asasi penduduk Palestin seperti yang termaktub dalam Hak Kebebasan konvensyen Geneva kali ke-4 yang menyebut dalam syeksen 14. Setelah melihat peranan PBB dari berbagai sudut berkenaan hak asasi manusia. akhirnya kajian berkenaan PBB:Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat disiapkan. Majlis Pertahanan Bangsa-bangsa Bersatu telah melaporkan tidak kurang daripada 87 perjanjian berkenaan Palestin sejak tahun 1948.1 Pembinaan dinding dan regim yang terlibat adalah sama sekali bertentangan dengan undang2 antarabangsa.0 Penutup Alhamdulillah. 9. Secara beransur-ansur. Jika tidak sampai bilabilapun resolusi hanya akan tinggal resolusi. Paling penting agensi-agensi penting PBB mesti dibebaskan daripada dominasi mana-mana negara. Apapun alasannya PBB sebuah badan dunia yang besar tidak seharusnya tunduk kepada desakan mana-mana pihak dan bersifat lebih berkecuali. Berbagai ketetapan yang dikeluarkan oleh PBB berkenaan isu ini. ia juga harus berusaha berubah menjadi lebih demokratik supaya matlamat ini akan tercapai. ³Adakah hati kalian tidak bergelora melihat kekejaman yang berlaku terhadap kami sehingga tiada satu kaum pun bangkit menyatakan kemarahan kerana Allah. Pemimpin Hamas As-Syahid Sheikh Ahmad Yassin pernah berkata. kami dapat menyimpulkan bahawa PBB perlu mengorak langkah d rastik untuk membetulkan kepincangan yang berlaku dalam perlaksanaan harapan seluruh warga dunia selaras dengan penubuhannya.

Itulah landasan yang paling penting dimana PBB perlu memastikan ia menjadi badan yang benar-benar telus dahulu sebelum mengorak langkah seterusnya.Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Encik Kassim Bin Thukiman atas dorongan dan tunjuk ajar berterusan kepada kami dalam menyiapkan kajian ini. maka penyelewengan akan meningkat sehingga berlaku pemberontakan yang diiringi dengan pelbagai bentuk kemusnahan. golongan yang berkuasa mesti menunjukkan komitmen kepada semua idea-idea murni ini. Dan mereka boleh bermula dengan menstrukturkan semula PBB. Sekiranya kita mahukan demokrasi didalam PBB pula . kedaulatan undang-undang dan penghormatan hak asasi manusia. Inilah yang berlaku kepada Saddam Hussein di peringkat nasional malah ia boleh terjadi di mana-mana termasuk antarabangsa. sesungguhnya banyak daripada masalah yang kita hadapi hari ini dapat diselesaikan. Diharapkan kajian ini bukan sahaja memberi pengetahuan kepada kami sahaja tetapi juga para pencinta ilmu yang lainnya. Sebab itulah budaya kritikan perlu disemarakkan didalam PBB ini kerana apabila kritikan dihalang. Jika kita berani mengakui. khususnya dalam pemansuhan sistem undi veto sebuah negara yang merupakan amalan tidak demokratik. Bibliografi . Akhirnya kami memanjat sekali lagi ribuan syukur ke hadrat Allah SWT kerana memberi kami petunjuk serta hidayah untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian.Kini sudah sampai masanya kita merenung sejenak dan membuat pertimbangan daripada apa yang berlaku.

html United Nation in Brief http://www. Majlis Peguam Malaysia. Constitutional Law in Malayisa and Singapore. Kuala Lumpur.asp . Isu Kotemporari Hak Asasi Manusia http://pelitarakyat. Kevin Tan Yew Lee . Wong Hon Wai.my/bm/penerangan hak asasi manusia. Malayan law Journal.html Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) http://www.suhakam.html Sejarah ringkas hak asasi manusia http://www.alhewar. http://www.my/bm/ pengisytiharan sejagat hak asasi manusia.asp Agus Suboyo. Yeo Tiong Ming dan Lee Kiat Seng . The Habibie Center.ch/data. Perisytiharan Islam mengenai Hak Asasi Manusia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) http://www. 1991 . 2001.unhchr.1989.org/aboutun/charter/ United Nations High Commissioner for Human Rights . 2000. Peraduan Menulis Makalah Undang-undang.un.com/ISLAMDECL. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/artikel.org.suhakam. Institute for Democracy and Human Rights. Kuala Lumpur. Kamus Dewan Edisi Baru .org. Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful