1.

0

Pengenalan Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Segala puji dan

selawat kepada Nabi pilihanNya Muhammad SAW. Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya, kajian yang releven untuk memperkasakan para pelajar dalam dunia yang bergerak kearah aliran globalisasi disamping mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam pengkhususan masing-masing telah dapat disempurnakan. Kajian saya yang bertajuk PBB:Hak Asasi Manusia Sejagat ini diharap dapat memberikan sedikit sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan bukan sahaja bagi saya yang mengkaji malah diharap dapat dimanfaatkan oleh mereka yang lain untuk kajian yang lebih lanjut. PBB adalah sebuah organisasi yang menjadi titik besar dalam pe nyatuan negaranegara sedunia. Jadi tidak hairanlah sekiranya, badan dunia ini bertanggungjawab dalam pemeliharaan hubungan dan penyelarasan antarabangsa. Bidang hak asasi manusia juga turut diambil berat oleh badan dunia ini dengan perlantikan Pesuruhjaya Tinggi khusus berkenaan hak asasi manusia. Inilah bukti kesungguhan PBB dalam pemantapan perlaksanaan hak asasi manusia sejagat. Hak asasi manusia juga bukanlah sesuatu yang baru kerana ia telah dipraktikkan sejak dari dahulu lagi dan sejarah membuktikan ia telah diamalkan sejak zaman feudal lagi sehinggalah sekarang. Maka tidak hairanlah, ia semakin berkembang dan banyak kupasan lanjut berkenaannya diperlukan. Namun yang menjadi persoalan adalah adakah PBB terus relevan sebagai pen dorong penaung hak asasi manusia sejagat dalam era globalisasi ini. Isu-isu semasa akhir-akhir ini sedikit sebanyak sebenarnya telah mencalar imej PBB. Lihat sahaja pencabulan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika Syarikat yang menyerang Iraq yang langsung tidak dapat dihalang oleh PBB. Tetapi kita tidak boleh melihat kedaifan PBB sahaja, tetapi juga mengkaji sumbangan yang telah deberikan oleh badan dunia itu. Isu Apertheid misalnya boleh menjadi suatu contoh yang terbaik.

Tajuk-tajuk yang dibincangkan merangkumi sejarah PBB, maksud, struktur dan perkembangan hak asasi manusia, Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia dan cabaran hak asasi manusia. Berdasarkan kajian dan pembacaan kami. Semua perbincangan dalam setiap tajuk dikupas untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan PBB dalam hak asasi manusia. Rujukan tambahan melalui daftar bibliografi yang disertakan pada setiap perbincangan dan kajian lanjutan bagi menambahkan kefahaman berkenaan tajuk ini bol h e diteruskan lagi kerana perbincangan berkenaan tajuk ini semakin meluas dari masa ke semasa kerana ia bertindakbalas dengan isu-isu yang berlaku di seluruh dunia. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terma kasih kepada pensyarah Universiti Teknologi Malaysia, En Kassim Bin Thukiman yang menjadi tempat rujukan saya untuk membuat kajian ini. Juga ibu bapa saya yang tidak jemu-jemu memberikan dorongan untuk terus menimba ilmu pengetahuan di Universiti Teknologi Malaysia ini. Akhirnya saya memanjatkan doa kehadrat Allah SWT supaya dilimpahkan rahmat kepada semua pencinta ilmu pengetahuan yang terdiri dari golongan pendidik dan pelajar yang tidak jemu -jemu berusaha untuk memartabatkan Agama Allah SWT di muka bumi ini, serta berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. AMIN YA RABBAL ALAMIN.

2.0

SEJARAH PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB ialah sebuah organisasi antarabangsa

yang dianggotai oleh negara negara di seluruh dunia. Pertubuhan ini dibentuk pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California sebagai lanjutan kepada Dumbarton Oaks Conference di Washington DC. Perhimpunan Agong yang pertama yang disertai oleh 51 negara yang diadakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari 1919 hingga 1946, satu persatuan yang sama diwujudkan yang dikenali sebagai Liga Bangsa-Bangsa. Persatuan ini boleh dianggap sebagai permulaan kepada PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dibuka kepada semua negara yang menginginkan keamanan dan menerima p iagam PBB. Perhimpunan Agong diadakan untuk menerima penyertaan anggota baru yang telah

" Organisasi Buruh Antarabangsa juga ditubuhkan dibawah Perjanjian Versailles sebagai sebuah ajensi gabungan Liga itu. wakil-wakil dari 50 negara-negara berhimpun di San Francisco di . sebuah organisasi yang dicetuskan dibawah keadaan yang sama semasa Perang Dunia Pertama. Belanda untuk memperkemas institusi institusi untuk menyelesaikan krisis secara aman. Kedua-dua organisasi itu sekarang adalah agensi-agensi istimewa dibawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perhimpunan itu menyetujui Peraturan Penyelesaian Aman Untuk Persengketaan Antarabangsa (Convention for the Pacific Settlement of International Disputes) dan menubuhkan Mahkamah Arbitrasi Tetap yang mula dibuka pada tahun 1902. telah digunakan untuk pertama kalinya dalam "Deklarasi oleh Bangsabangsa Bersatu" pada 1 Januari 1942. Dalam tahun 1945. Persidangan Keamanan Antarabangsa (International Peace Conference) telah diadakan di Den Hague. menyekat peperangan dan menggubal peraturan peraturan peperangan.dicadangkan oleh Majlis Keselamatan PBB. Pendahulu Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu ialah Liga Negara-negara. Liga Negara-negara menghentikan aktiviti-aktiviti nya selepas gagal untuk menyekat Perang Dunia Kedua. Pada April 2004. sebanyak 191 negara telah menyertai pertubuhan ini. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa yang ditubuhkan dalam tahun 1865 sebagai Kesatuan Telegraf Antarabangsa. dan Kesatuan Pos Sejagat telah ditubuhkan dalam tahun 1874. apabila wakil-wakil dari 26 negara berikrar untuk negara masing-masing untuk terus bersama-sama menentang Kuasa Paksi. telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Syarikat Franklin D. dan ditubuhkan dalam tahun 1919 dibawah Perjanjian Versailles "untuk mempromosikan kerjasama antarabangsa dan untuk mencapai keamanan dan keselamatan. Negara-negara mula-mula menubuhkan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa untuk bekerjasama dalam perkara-perkara tertentu. Roosevelt. Nama "Bangsa-bangsa Bersatu". semasa Perang Dunia Kedua. Dalam tahun 1899.

0 Maksud Hak Asasi Manusia. Poland. hak asasi manusia merangkumi tetapi tidak terbatas kepada hak-hak berikut: (1) Hak sivil dan politik: Hak kebebasan bercakap. kebebasan daripada penderaan dan kesaksamaan di bawah undang-undang. menganut sesuatu agama. United Kingdom. kebebasan berkumpul dan menubuhkan persatuan. (2) Hak sosial. United Kingdom dan Amerika Syarikatdi Dumbarton Oaks. yang tidak menghantar wakil pada Perhimpunan. Delegasi-delegasi pula berbincang mengenai cadangan-cadangan yang diajukan oleh wakil-wakil Cina. Amerika Syarikat dalam bulan August October 1944. bergerak dan lain-lain.1 Tafsiran Moden Di arena antarabangsa. pekerjaan dan rekreasi. Kesatuan Soviet. Kamus Dewan menakrifkan hak asasi sebagai hak yang dasar atau pokok seperti hak bebas mengeluarkan pendapat. Contoh yang diberi itu sebenarnya hanya merujuk kepada makna tradisi hak asasi manusia. Dengan perkembangan zaman.Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu Berkenaan Organisasi Antarabangsa untuk membuat Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Kesatuan Soviet. . apabila Piagamnya diluluskan oleh Cina. Ini adalah ringkasan sejarah rasmi bagaimana Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu terwujud. Sosial dan Kebudayaan 1966. terdapat 3 dokumen penting berkenaan Hak Asasi Manusia iaitu Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. kebebasan beragama. 3. 3. menandatanganinya kemudian dan menjadi salah satu dari 51 Negara Ahli asal. makna hak asasi harus diberi tafsiran yang lebih luas. kebudayaan dan ekonomi: Hak kepada pendidikan. Dalam kedua-dua kovenan antarabangsa tersebut. Piagam itu ditandatangani pada 26 hb Jun 1945 oleh wakil-wakil dari 50 negaranegara itu. Kovenan Antarabangsa Hak-hak Sivil and Politik 1966 dan Kovenan Antarabangsa Hak-hak Ekonomi. Perancis. Amerika Syarikat dan majoriti negaranegara yang telah menandatangani Piagam itu. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu secara rasmi tertubuh pada 24 Oktober 1945. hak menikmati perkhidmatan yang minimum berkenaan kesihatan. tempat tinggal serta persekitaran yang selamat.

kemudian dilanjutkan persetujuan itu ke peringkat kampung dan negara.2 Perbezaan Paradigma Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia mulai mendapat tempat di arena antarabangsa melalui Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. susunan masyarakat berasaskan persetujuan dalam keluarga. Konsep kontrak sosial menggariskan hubungan antara ahli-ahli masyarakat di mana setiap ahli melepaskan hak individu tertentu untuk mendapatkan keselamatan sosial yang bersifat kepentingan ramai. imbangan antara hak individu dan hak ramai merupakan topik utama dalam perdebatan berkenaan hak asasi manusia. ketenteraman awam serta kebajikan ummah. semua pihak adalah tertakluk kepada batasan untuk memenuhi syarat moral. telah mengemukakan konsep ³Kontrak Sosial´ pada tahun 1762. Susunan . Bagi tamudun lama Cina pula. Dalam setiap hak asasi manusia yang tertera.Ahli falsafah Barat. Perisytiharan tersebut dipelopori oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang keahliannya terdiri daripada kebanyakan negaranegara merdeka di dunia. Setiap hak asasi manusia yang ditera dalam perisytiharan itu membawa bersama tanggungjawab tertentu. 3. Perisytiharan ini lebih mementingkan semangat ummah yang membawa konsep komuniti. Kumpulan lain juga menerima pakai piawaian hak asasi manusia. Majlis Islam juga telah mengisytiharkan Perisytiharan Islam terhadap Hak Asasi Manusia yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Sementara itu. Maka sepanjang pembentukan tamadun moden. Rousseau. Komuniti Europah (European Community) misalnya telah mendeklarasikan Konvensyen Eropah mengenai Hak Asasi dan Kebebasan Asasi 1950 yang mempunyai kuasa mengikat dari segi undang-undang terhadap negara anggota Komuniti Eropah. Pemikiran Rousseau ini telah menampakkan pengaruhnya dalam pemikiran hak asasi moden.

Walau bagaimanapun. Konsep hak asasi manusia boleh ditemui dalam pemikiran masyarakat feudal. 3. Hak asasi manusia sebenarnya menggambarkan toleransi dalam agama yang menjadi asas keamanan dan kemajuan. US Bill of Rights of 1776. perundangan Rome.masyarakat Cina yang berasaskan fahaman Confucius sememangnya berbeza dengan di negara-negara Barat yang lebih individualistik. Agama secara amnya membincangkan persoalan mengenai kewajipan. Perbezaan dari satu tamadun ke tamadun yang lain menampakkan perbezaan persepsi antara hak asasi manusia. Di satu pihak yang lain pula terdapat semangat komuniti yang tinggi yang mementingkan hak ramai daripada hak individu. 1989). hak dan tanggungjawab setiap manusia. Kebanyakkan masyarakat juga mempunyai tradisi yang mengatakan "Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda mahu mereka berbuat kepada anda" dan juga mempunyai sistem hak dan tanggungjawab. Sejak pengisytiharannya. dan juga dalam masyarakat primitif. Agama mengajar kita untuk menyayangi dan menghormati sesama sendiri dan mempertahankan kehormatan orang lain. Di satu pihak terdapat unsur individualistik yang mementingkan hak individu dan bersifat bertentangan dengan hak ramai. UDHR sendiri telah digubal berdasarkan dokumen seperti English Magna Carta of 1215. Contohnya. Old Testament. antara hak-hak yang diperuntukkan dalam . Lama sebelum undang-undang dan garis panduan tersebut didokumenkan. walaupun mungkin mereka tidak mempunyai perbendaharaan kata atau perkataan yang secara langsung menggambarkan hak asasi m anusia (Alan Gewirth. Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) telah dijadikan panduan untuk lebih banyak lagi piagam hak asasi manusia. falsafah Greek. masyarakat dan agama telahpun mengiktiraf hak asasi manusia.3 Perkembangan Tafsiran Hak Asasi Manusia. yang merupakan asas hak asasi manusia. dan French Declaration of the Rights of Man and Citizens of 1789. konsep hak asasi manusia telah lama wujud dalam tradisi dan dokumen yang lebih awal.

dan lain-lain. dikumpul oleh cendiakawan Islam yang terkemuka. Menjelang berakhirnya abad ke-20. Berteraskan prinsip hak asasi manusialah kita membina kesucian maruah manusia. Kebebasan. Perlindungan Kemuliaan dan Reputasi. . 3. Pelarian. Perlindungan Daripada Penyeksaan. Kumpulan Terpinggir. tidak boleh dibahagikan dan saling bergantung. Kemuncak perjuangan kemanusiaan itu telah menghasilkan perubahan yang sangat luas dan menyeluruh pada pertengahan abad ke-20 dengan munculnya gelombang ketuanan sendiri di seluruh dunia dan menyaksikan terbentuknya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat di seluruh dunia. kita telah menyaksikan berbagai pergolakan yang terjadi di mana-mana yang secara dasarnya boleh membawa kepada ketidakadilan serta ketidakbebasan seperti yang pernah dialami oleh manusia pada era kolonial.Perisytiharan Hak Asasi Manusia Oleh Majlis Islam Sedunia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Perlindungan Daripada Penyalahgunaan Kuasa.4 Tafsiran Setiausaha Agung Hak asasi manusia adalah asas kepada kewujudan manusia dan kewujudan bersama manusia. Hak asasi manusia bersifat sejagat. Hak asasilah yang menjadikan kita manusia. Keadilan. Sekarang.iaitu abad ke -21.0 STRUKTUR HUBUNGAN DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA Sejak awal abad ke-20. perjalanan sejarah manusia telah memasuki abad baru. ialah Hak Untuk Hidup. Perbicaraan Yang Adil. gelombang aspirasi ke arah kebebasan dan kemerdekaan manusia dari penindasan penjajahan meningkat dan terbuka dengan menggunakan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai alat perjuangan yang efektif . Kesamarataan dan Larangan Terhadap Diskriminasi Yang Tidak Diizinkan. 4.

seperti Kerajaan dengan Rakyat dan sebagainya. juga harus dikaitkan dengan konteks hubungan kekuasaan ekonomi dan industri. hubungan kekuasaan antara negara dan aliran perjuangan di zaman dulu dan sekarang mengalami perubahan dari segi struktur. pola hubungan itu berubah menjadi bervariasi. Bahkan.dan Rakyat dengan Rakyat. dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional. Konsep dan prosedur hak asasi manusia boleh dikaitkan dengan persoalan-persoalan: 1. dan teknologi industri yang memainkan peranan yang makin penting dewasa ini. Bahkan suatu pemerintahan negara lain dapat bertindak untuk melindungi warganegara dari negara lain atas nama perlindungan hak asasi manusia (suaka politik). Dulu. . hubungan antarabangsa dimainkan oleh kerajaan dan rakyat yang terbahagi kepada hubungan Kerajaan dengan Kerajaan.Kini. Ini adalah bergantung kepada samada kekuatan terletak pada institusi kerajaan atau kekuatan perseorangan rakyat biasa. Sekarang. Struktur kekuasaan dalam hubungan antara negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat tidak adil. konsep dan prosedur-prosedur hak asasi manusia dewasa ini selain harus dilihat dalam konteks hubungan kekuasaan politik. Masalah yang kita hadapi ini adalah kerana pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia itu haruslah dilihat dalam konteks µrelationalistic perspectives of power¶ yang tepat. konsep hubungan kekuasaan itu sendiripun juga mengalami perubahan berkenaan dengan kenyataan bahwa elemen-elemen kekuasaan itu dewasa ini tidak saja terikat dengan kedudukan politik malah juga berhubung rapat dengan kekuasaan pada sumber ekonomi. baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu.

2. Dalam hubungan-hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara membangun. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pola hubungan µatas-bawah¶. makin besar pula kekuasaan yang dimilikinya serta makin besar pula potensinya untuk memperlakukan orang lain itu secara sewenang-wenang demi keuntungannya sendiri. nama baik. dan kekuatan fizikal. Makin banyak faktor-faktor tersebut di atas dikuasai oleh seseorang. makin tinggi peringkat seseorang.0 PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA . 5. dapat dapat mencetuskan ketidakadilan yang mendorong munculnya gerakan perjuangan hak asasi manusia dimana-mana. atau sekelompok orang ataupun oleh suatu bangsa. maupun global antara lain adalah faktor kekayaan dan sumber-sumber ekonomi. Karena itu. tingkat pendidikan. kelompok orang ataupun suatu bangsa di atas orang lain atau kelompok lain atau bangsa lain. salah satu aspek penting yang tak dapat dibuang erkenaan dengan persoalan hak asasi manusia adalah bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan dinamika µperjuangan kelas¶ (istilah Karl Marx) yang menuntut keadilan. Struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal dengan pengguna dalam bidang perindustrian. 3. nasional. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Struktur kekuasaan yang tidak demokratis di kalangan negara-negara yang menerapkan sistem otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi. antara suatu pemerintahan dengan rakyatnya. Di pihak lain. makin tinggi pula kedudukannya dalam stratifikasi atau peringkat pergaulan bersama. baik pada peringkat tempatan. politik. termasuk kekuatan ketenteraan.

berubah menjadi dokumendokumen yang rasmi. seperti di Amerika Syarikat dengan Declaration of Independence dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. termasuk hak ke atas pendidikan. Hak untuk pembangunan ini merangkumi persamaan hak untuk maju yang berlaku bagi semua .Sering dikemukakan bahawa pengertian konsep hak asasi manusia dalam sejarah instrument hukum internasional sekurang-kurangnya telah menjangkau perkembangan tiga generasi.3 Generasi Ketiga Pada perkembangan generasi ketiga. dimana sebelumnya idea-idea perlindungan hak asasi manusia diwartakan dalam deklarasi di beberapa buah Negara. Perkembangan ketiga-tiga generasi konsep hak asasi manusia itu ialah : 5. keutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sivil dan politik. Kemuncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah dengan temetrainya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada tahun 1948.2 Generasi Kedua Perkembangan selanjutnya yang disebut sebagai hak asasi manusia generasi kedua. 5. hak untuk menentukan status politik dan sebagainya. sosial dan kebudayaan.1 Generasi Pertama Pemikiran mengenai konsep hak asasi manusia yang telah lama berkembang dalam pemikiran para ilmuan sejak era µenlightenment¶ di Eropah. Dalam perkembangan generasi pertama ini. muncul konsep baru hak asasi manusia iaitu merangkumi pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau µrights to development¶. elemen dasar konsep hak asasi manusia merangkumi soal prinsip integrasi manusia. Kemuncak perkembangan generasi kedua ini tercapai dengan termetrainya µInternational Couvenant on Economic. konsep hak asasi manusia merangkumi pula keupayaan untuk mengejar kemajuan ekonomi. Social and Cultural Rights¶ pada tahun 1966 5.

. Menjelang berakhirnya abad ke-20.Masalahnya adalah bagaimana hak -hak atau kepentingan-kepentingan pengguna dapat terus dijamin tanpa mengorbankan kepentingan pengeluar iaitu satu bahagian penting dalam pengertian hak asasi manusia. Dengan demikian. kerana sifat hubungan kekuasaan yang berbeza dari konsep Hak Asasi Manusia sebelumnya. bangsa Cina Nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua negara di dunia. malahlebih luas dari kekuasaan negara. Hak untuk pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berinteraksi dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. pendidikan. Apa yang menjadi persoalan adalah implikasi implikasi yang ditimbulkan oleh kekuasaan modal yang ada di balik perusahaan besar itu terhadap kepentingan pengguna produk yang dihasilkannya . Iraq. Fenomena jaringan kekuasaan MNC ini merangkumi kawasan yang sangat luas. Munculnya fenomena monopoli berbagai syarikat berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi Multi National Corporations (MNC¶s) di seluruh dunia.bangsa dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai sabahagian dari kehidupan bangsa tersebut. 5. Pada abad ke-20 juga telah muncul fenomena µNations without State¶. pengertian konsep HAM generasi kedua dan generasi ketiga sebelumnya adalah perkembangan variasi yang sama dalam perkembangan konsep Generasi Pertama. Sifat hubungan kekuasaan dalam konsep Generasi Pertama bersifat vertikal. pendapatan. seperti bangsa Kurdi yang tersebar di negara Turki dan Iraq. bangsa Persia (Iran). sedangkan sifat hubungan kekuasaan dalam konsep Generasi Kedua bersifat lebih bersifat horizontal. kesihatan. kita menyakiskan munculnya beberapa fenomena baru yang tidak pernah ada ataupun kurang mendapat perhatian pada masa-masa sebelumnya. peluang pekerjaan dan lain-lain. dan Bosnia yang terpaksa berhijrah kerana masalah politik yang mereka hadapi di negera asal mereka. sosial dan kebudayaan. Persoalan status kewarganegaraan mereka yang berhijrah dapat diatasi dengan melalui proses undang-undang tertentu yang diwartakan untuk tujuan ini. menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi. 2. 1.4 Generasi Keempat Konsep hak asasi manusia yang terakhir inilah yang paling tepat disebut sebagai Konsep Hak Asasi Manusia Generasi Kedua.

Terdapat pelbagai institusi dan agensi berkenaan sumber manusia. mereka juga membentuk kelas sosial tersendiri. iaitu kelompok orang yang dikenali sebagai µglobal citizens¶. meskipun secara rasmi memiliki status kewarganegaraan tertentu. 6. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi ini diwujudkan pada tahun 1993. Dari kedua golongan penghijrah ini maka muncullah fenomena baru di kalangan banyak warga dunia.0 Pesuruhjaya Tinggi Peseruhjaya Tinggi adalah pegawai tinggi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia dan berhubung terus dengan Setiausaha Agung. budaya. mulai penghujung abad ke-20 telah pula berkembang suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap masyarakat di negara -negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional. Dari fenomena pertama dan kedua di atas. Bagi para pengusaha asing yang menanamkan modal di berbagai negara. Mereka ini turut membawa bersama keluarga yang akhirnya membentuk lingkungan masyarakat yang lebih luas. ekonomi. politik dan social. Pejabat Pesuruhjaya Tinggi bagi Hak Asasi Manusia (OHCHR) adalah di Palais Wilson. Setiap satunya mempunyai matlamat untuk mepromosi dan melindungi persetujuan antarbangsa berkenaan hak asasi manusia ± perdagangan. Setiap orang di dunia adalah sama dan bebas dilindungi oleh deklarasi ini atas inisiatif PBB.3.1 Kepimpinan . Mereka ini mula-mula berjumlah sedikit dan hanya terdiri dari kalangan diplomatik yang membentuk kelompok tersendiri. Jeneva. tetapi aktif ke negara-negara lain seperti µglobal citizens¶ yang bebas bergerak kemana-mana di seluruh dunia. Hak-hak ini digazet di dalam Peristiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR). Switzerland dan juga di ibu pejabat PBB di New York. 6.

OHCHR akan memastikan hebahan tentang perjumpaan hak asasi manusia disebarkan pada media. pembangunan koperat. Pesuruhjaya Tinggi akan kerap membuat kenyataan awam apabila berlaku krisis hak asasi manusia. Beliau juga akan turun padang untuk melihat mesej hak asasi manusia telah diterima semua pihak. OHCHR menggalakkan ikatan antara negara. OHCHR menyebarkan maklumat dan mempromosikan pendidikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Ia akan bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain dalam PBB untuk memenuhi matlamat ini dan akan mengambil bahagian sepenuhnya dalam program PBB seperti keamanan dan keselamatan. 6. ekonomi dan hal ehwal sosial.2 Penekanan Hak Asasi Manusia Dalam PBB Pesuruhjaya Tinggi diberi tugas mengembangkan hak asasi manusia. menjemput wakil-wakil agama dan penasihat. 6.0 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (UDHR). OHCHR sentiasa mengadakan perjanjian dengan mana-mana organisasi.4 Maklumat Hak Asasi Manusia. Ia juga secara objektif boleh didapati dalam laman web termasuk penerangan terperinci berkenaan hak asasi manusia 7. Bekerja dengan Jabatan Perhubungan Awam PBB. agama dan kumpulan antarabangsa untuk memastikan perlaksanaan kepada perjuangan hak manusia akan lebih kukuh. Pesuruhjaya Tinggi juga bertanggungjawab membawa bersama-sama pelbagai institusi dan organisasi bekerja untuk hak asasi manusia seluruh dunia dan akan menggalakkan mereka berganding dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Untuk memantapkan kerjasama ini. 6. .3 Perhubungan Antarabangsa.Pesuruhjaya Tinggi memimpin pergerakan hak asasi manusia antarabangsa dengan bertindak sebagai pembela dan jurucakap kepada mangsa.

Untuk mencapai matlamat tersebut. pertubuhan tersebut telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dan menugaskannya untuk menyediakan deraf dokumen yang menerangkan maksud hak-hak asas dan kebebasan yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu. telah menggerakkan perhatian dunia terhadap hak asasi manusia. daripada hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi. telah membawa hak asasi manusia ke pentas antarabangsa. daripada hak sivil dan politik sehinggalah hak ekonomi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dianggotai oleh kebanyakan negara di dunia telah mengambil inisiatif untuk berakujanji mempromosi dan menggalakkan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap lelaki. perbalahan etnik di Sri Lanka.telah mencetuskan kesedaran kepada dunia berkenaan perlindungan hak asasi manusia. wanita dan kanak -kanak. Pada 10 Disember 1948. 7. tahanan perang Soviet. Ia menyenaraikan pelbagai hak asasi manusia.2 Tunggak Utama Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia (UDHR) diterima pakai oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) ini adalah berasaskan empat tunggak kebebasan daripada ketakutan dan kemahuan dan kebebasan bersuara dan kepercayaan. isu homoseksual. 7. perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menerimapakai dan mengisytiharkan Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat untuk mempromosikan rasa hormat kepada pelbagai hak-hak asasi manusia.Peristiwa-peristiwa politik yang berlaku. sosial dan kebudayaan. dan pengalaman pemerintahan ketenteraan di beberapa negara.1 Inisiatif Antarabangsa. 7. orang-orang cacat fikiran dan cacat fizikal dan musuh politik . sosial dan kebudayaan. Cubaan Nazi dari German untuk menghapuskan semua Yahudi dari Eropah dan membunuh jutaan yang lain rakyat Poland.3 Ringkasan Perisytiharan . orang gipsi. Perang Dunia ke II terutamanya. contohnya penjajahan orang China di Tibet.

hak asasi manusia mestilah dilaksanakan dengan bertanggungjawab. 7. tidak ada mana-mana negara. Ringkasan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB Hak untuk kebebasan dan sama rata dari segi maruah dan hak Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bebas daripada diskriminasi Hak untuk hidup. kebebasan dan keselamatan diri terjamin Artikel 4 Artikel 5 Bebas daripada diperhambakan Bebas daripada seksaan atau . kumpulan atau perseorangan yang berhak untuk melibatkan diri dalam apa-apa jua kegiatan atau melakukan apa-apa perbuatan dengan tujuan memusnahkan apa-apa hak dan kebebasan seperti yang termaktub dalam UDHR. Dua atikel yang pertama adalah prinsip yang menjadi asas untuk semua hak-hak asasi manusia.4 Hak dan Tanggungjawab Mengikut Artikel 29(2) dan 30 dalam UDHR. sosial dan kebudayaan. Ini bermaksud hak-hak dan kebebasan tertakluk kepada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang bagi tujuan menjamin pengiktirafan dan penghormatan yang sepatutnya terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain. Artikel 22 hingga 27 merujuk kepada hak-hak ekonomi. keperluan-keperluan sepatutnya bagi akhlak. Tiga atikel yang terakhir pula menyediakan rangka bagi perpaduan yang melindungi hak asasi manusia sejagat.Ringkasan 30 Artikel daripada Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat seperti berikut ini memberikan gambaran keseluruhan tentang prinsip hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Artikel 3 hingga 21 merangkumi hak-hak sivil dan politik. ketenteraman awam dan kebajikan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik.

layanan atau hukuman yang zalim. tidak berperikemanusiaan atau menghinakan. Artikel 6 Hak kepada pengiktirafan di mana jua sebagai seorang insan di sisi undang-undang. menyurat Artikel 13 Hak bebas di bergerak dalam dan negara daripada keluarga diganggu dan surat- bermastautin sendiri Artikel 14 Hak mendapat perlindungan untuk pelarian Artikel 15 Hak menjadi rakyat dalam sesebuah negara Artikel 16 Hak untuk berkahwin dan perlindungan untuk keluarga Artikel 17 Artikel 18 Hak memiliki harta Kebebasan kepercayaan dan agama . Artikel 7 Hak untuk pertimbangan sama rata di sisi undang-undang Artikel 8 Hak untuk menuntut keadilan di mahkamah Artikel 9 Bebas daripada ditangkap atau dipenjarakan tanpa sebab Artikel 10 Hak perbicaraan mahkamah yang adil dan terbuka Artikel 11 Hak dianggap tidak bersalah sehingga dibukti salah Artikel 12 Bebas kediaman.

mengundi dan menggunakan kemudahan awam Artikel 22 Artikel 23 Hak keselamatan sosial Hak untuk bekerja dan mendapat upah yang setimpal Artikel 24 Hak berehat dan bercuti Artikel 25 Hak untuk taraf hidup yang sempurna keselesaan Artikel 26 Artikel 27 untuk kesihatan dan Hak mendapat pendidikan Hak mengambil bahagian didalam kehidupan bermasyarakat Artikel 28 Hak untuk order sosial yang menjamin hak asasi manusia Artikel 29 Bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam perkembangan individu Artikel 30 Kebebasan daripada campurtangan mana-mana pihak yang boleh memusnahkan hak dan kebebasan yang tersenarai .Artikel 19 Artikel 20 Kebebasan pendapat dan informasi Hak berhimpun secara aman dan persatuan Artikel 21 Hak mengambil bahagian dalam kerajaan. .

dan anvaman terhadap kestabilan alam sekitar.1 Hak Asasi Sejagat dan Perbezaan Budaya. Masih banyak krisis hak asasi manusia perlu diselesaikan antaranya penganiyaan. Pengakhiran perang dingin telah melahirkan berbagai pendapat untuk mendefinasikan ³orde dunia baru´. . pelarian. masyarakat dunia kelihatannya masih tercari-cari apakah maksud sebenarnya dan hasilnya lebih banyak masalah yang timbul daripada penyelesaian. pengangguran. 8. 8. kerana setelah lebih 50 tahun ditubuhkan begitu banyak badan-badan yang dikhususkan untuk melaksanakan tugas masing-masing di bawah PBB. Disinilah letaknya peranan PBB sebagai badan induk dunia menyelaraskan perlaksanaan Hak Asasi Manusia sejagat. Apa yang perlu sekarang ialah mencari fomula bagaimana ia boleh menjadikan rancangan itu sesuatu yang boleh direalisasikan dan bukannya tampak hebat dari segi dasarnya sahaja.Penahanan tanpa bicara dianggap pencabulan hak asasi manusia dalam UDHR yang masih lagi dipraktikkan oleh beberapa negara atas alasan keselamatan. Sebenarnya tidak ada cacat celanya tentang PBB dari segi perancangan PBB berkenaan perlindungan Hak Asasi Manusia.0 Cabaran Semasa Hak Asasi Manusia. kemiskinan. Setakat ini. tiada tempat perlindungan.

diskriminasi perkauman. Oleh kerana itu walaupun telah diwujudkan deklarasi khas berkenaan hak asasi manusia sejagat. Hak asasi manusia secara jelasnya diwartakan dalam undang-undang antarabangsa.Situasi ini membawa kepada dilema yang panjang. Contohnya . Malah banyak lagi yang diwartakan tetapi yang paling popular dan menjadi garis panduan umum ialah Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi manusia. Berkenaan isu semasa iaitu ³Agenda Global´. Hak asasi sejagat seterusnya dikukuhkan lagi denagan dua konvenan antarabangsa iaitu ³International Covenant on Economic. PBB yang berharapan besar supaya isu hak asasi manusia ini diseragamkana mempunyai m asalah untuk menyelesaikan masalah ini. 8. Ia diwujudkan untuk memenuhi piagam PBB itu sendiri iatu hak asasi manusia adalah milik semua dan tiada pengecualian.. tetapi banyak daripadanya tidak terialisasi seperti yang diharapkan. Social and Cultural Rights. hak kanak-kanak dan golongan minoriti. Bagaimana Hak Asasi Manusia sejagat boleh diaplikasikan dalam dunia yang dipisahkan dengan kebudayaan yang berbeza? Ini kerana setiap negara mempunyai sekurang-kurangnya beberapa perbezaan untuk mendefinasi hak asasi manusia. diskriminasi wanita. Sebagai lanjutan kepada µInternational Bill Of Right¶ yang diwujudkan lebih awal. Semua manusia secara azalinya dilahirkan dengan h asasi ak dan ia bukan keistimewaan untuk golongan tertentu sahaja. Tetapi secara teknikalnya banyak kes pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diheret ke mahkamah ini atas banyak sebab.diwujudkan pula Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia yang memberikan garis panduan berkenaan dengan Hak Asasi Manusia.2 Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Antarabangsa. toleransi beragama. Pelanggaran kepada mana-mana perkara ini sebenarnya boleh diujuk kepada Mahkamah Keadilan antarabangsa(ICJ). and International Covenant on Civil and Political Rights´ yang mengambil berat berkenaan dengan pencabulan hak asasi manusia seperti pembunuhan etnik. Contohnya Negara Islam yang melaksanakan hukum rejam sampai mati dikahalayak ramai bagi penzina yang telah berkahwin akan dilabel sebagai pancabul hak asasi manusia oleh pihak lain sedangkan apa yang dilakasanakan mereka selaras dengan tuntutan agama dan mempunyai hikmah yang tersendiri. Charles Norchiu menekankan bahawa pengisytiharan sejagat mewakili sempadan persetujuan berkenaan hak asasi tanpa terikat dengan budaya dan tradisi.

Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) kini telah bertukar kepada alat hegemoni. ³Agensi-agensi PBB telah dikerat. Inikah yang diharapkan dari perwartaan keadilan? 8.4 Isu Berpanjangan Palestin menjadi bukti kegagalan PBB dalam menangani isu hak asasi manusia yang berterusan dalam jangka masa yang lama. dan Rusia. Peranchis. Britain. Mahathir Mohamad di Perhimpunan Agung Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) di New York. mengayakan yang kaya. Tetapi timbul masalah apabila wujudnya dominasi kuasa besar dalam badan dunia itu. Mereka diberi tanggungjawab besar ini sedangakan ditangan merekalah adanya senjata yang berbahaya yang mampu memusnahkan dunia. Datuk Seri Dr. dikurniakan kuasa veto yang boleh membatalkan apa -apa resolusi PBB yang tidak selaras dengan kehendak mereka. China.dan pengambilan tanah secara haram adalah isu yang telah berlangsung setelah sekian lama. Amerika Syarikatpada 25 September 2003 pernah berkata. untuk memiskinkan yang miskin. dilapah dan dibentuk semula supaya mereka boleh berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh tuan-tuan boneka. memenjarakan mereka yang disyaki pengganas. Bank Dunia. Semuanya bermula dengan kemenangan dalam peperangan dunia kedua dan sumbangan besar dalam penubuhan PBB. PBB boleh diperlekehkan. 8. Dana Kewangan Antarabangsa (IMF). tidak berdaya dalam usaha untuk menjadi lebih relevan.´ Bukanlah sesuatu yang memeranjatkan hari ini bahawa perbezaaan antara yang kaya dan miskin menjadi terlalu luas. Pembunuhan rakyat Palestin yang tidak berdosa.3 Dominasi Kuasa besar Walau PBB yang ditubuhkan pada asalnya adalah untuk semua. meroboh rumah kediaman. Semuanya jelas . Paling dasyat apabila negara-negara kuasa bessar ini iaitu Amerika Syarikat. diketepikan. runtuh di atas kelemahannya.penjajahan Amerika terhadap Iraq yang jelas mencabul hak asasi rakyat iraq dalam penentuan sendiri kepimpinan negara tidak dapat dicegah oleh undang-undang antatarabangsa. tidak berdaya untuk melindungi negara miskin dan lemah. Bekas Perdana Menteri Malaysia. terawangawang. Tambahan pula mereka adalan anggota tetap majlis keselamatan PBB yang diberi kuasa untk menjaga keselamatan dunia. PBB diletakkan harapan yang tinggi untuk memberi pelindungan yang sepatu tnya disediakan oleh lima anggota tetap.

Berbagai ketetapan yang dikeluarkan oleh PBB berkenaan isu ini.1 Pembinaan dinding dan regim yang terlibat adalah sama sekali bertentangan dengan undang2 antarabangsa. . Jika tidak sampai bilabilapun resolusi hanya akan tinggal resolusi. Ini terrmasuklah yang berada dalam proses penstrukturan kini yang tidak pasti keberkesanannya tatkala zionis yang berlindung disebalik kuasa besar sering sahaja mencari alasan melengah-lengahkanya. Pemimpin Hamas As-Syahid Sheikh Ahmad Yassin pernah berkata.0 Penutup Alhamdulillah. akhirnya kajian berkenaan PBB:Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat disiapkan. Majlis Pertahanan Bangsa-bangsa Bersatu telah melaporkan tidak kurang daripada 87 perjanjian berkenaan Palestin sejak tahun 1948. kami dapat menyimpulkan bahawa PBB perlu mengorak langkah d rastik untuk membetulkan kepincangan yang berlaku dalam perlaksanaan harapan seluruh warga dunia selaras dengan penubuhannya.´ Beliau turut terkorban dan menjadi mangsa kepada krisis kemanusiaan yang tidak berkesudahan. Setelah melihat peranan PBB dari berbagai sudut berkenaan hak asasi manusia. Keputusan yang diputuskan oleh "Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) yang dinaungi PBB berkenaan pembinaan tembok itu yang disifatkan sebagai haram hanya menyaksikan keputusan itu hanya sekadar menyedapkan halwa telinga masyarakat antarabangsa sedangkan perlaksanaannya tidaklah seperti yang diharapkan. ia juga harus berusaha berubah menjadi lebih demokratik supaya matlamat ini akan tercapai. ³Adakah hati kalian tidak bergelora melihat kekejaman yang berlaku terhadap kami sehingga tiada satu kaum pun bangkit menyatakan kemarahan kerana Allah. Paling penting agensi-agensi penting PBB mesti dibebaskan daripada dominasi mana-mana negara. 9. Apapun alasannya PBB sebuah badan dunia yang besar tidak seharusnya tunduk kepada desakan mana-mana pihak dan bersifat lebih berkecuali.mencabul hak asasi penduduk Palestin seperti yang termaktub dalam Hak Kebebasan konvensyen Geneva kali ke-4 yang menyebut dalam syeksen 14. Secara beransur-ansur.

kedaulatan undang-undang dan penghormatan hak asasi manusia. Dan mereka boleh bermula dengan menstrukturkan semula PBB. Bibliografi . Inilah yang berlaku kepada Saddam Hussein di peringkat nasional malah ia boleh terjadi di mana-mana termasuk antarabangsa. sesungguhnya banyak daripada masalah yang kita hadapi hari ini dapat diselesaikan. Sekiranya kita mahukan demokrasi didalam PBB pula . Akhirnya kami memanjat sekali lagi ribuan syukur ke hadrat Allah SWT kerana memberi kami petunjuk serta hidayah untuk menyiapkan tugasan ini. Sebab itulah budaya kritikan perlu disemarakkan didalam PBB ini kerana apabila kritikan dihalang. khususnya dalam pemansuhan sistem undi veto sebuah negara yang merupakan amalan tidak demokratik. golongan yang berkuasa mesti menunjukkan komitmen kepada semua idea-idea murni ini. maka penyelewengan akan meningkat sehingga berlaku pemberontakan yang diiringi dengan pelbagai bentuk kemusnahan.Kini sudah sampai masanya kita merenung sejenak dan membuat pertimbangan daripada apa yang berlaku. Sekian. Jika kita berani mengakui. Diharapkan kajian ini bukan sahaja memberi pengetahuan kepada kami sahaja tetapi juga para pencinta ilmu yang lainnya. Itulah landasan yang paling penting dimana PBB perlu memastikan ia menjadi badan yang benar-benar telus dahulu sebelum mengorak langkah seterusnya.Tidak lupa juga ucapan terima kasih kami kepada Encik Kassim Bin Thukiman atas dorongan dan tunjuk ajar berterusan kepada kami dalam menyiapkan kajian ini.

html Sejarah ringkas hak asasi manusia http://www.html United Nation in Brief http://www. Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia. 2000.my/bm/penerangan hak asasi manusia. Institute for Democracy and Human Rights.asp .org. The Habibie Center.suhakam. Peraduan Menulis Makalah Undang-undang. Kuala Lumpur.asp Agus Suboyo.com/ISLAMDECL. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991 . 2001.com/artikel. Kevin Tan Yew Lee .un.my/bm/ pengisytiharan sejagat hak asasi manusia. http://www. Constitutional Law in Malayisa and Singapore. Perisytiharan Islam mengenai Hak Asasi Manusia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) http://www.1989. Malayan law Journal.suhakam. Majlis Peguam Malaysia.ch/data. Kamus Dewan Edisi Baru . Isu Kotemporari Hak Asasi Manusia http://pelitarakyat. Wong Hon Wai.html Pengisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia (Universal Islamic Declaration of Human Rights) http://www.org/aboutun/charter/ United Nations High Commissioner for Human Rights . Kuala Lumpur.unhchr.alhewar. Yeo Tiong Ming dan Lee Kiat Seng .org.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful