RODA IDEA : MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT KOMPONEN ELEKTRONIK MURID-MURID TINGKATAN 2B

Oleh SHAMSUDDIN BIN HARON MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL SMK Munshi Abdullah, Kulaijaya, Johor ABSTRAK
Dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2, Bab Elektronik adalah topik yang boleh dikatakan agak sukar kerana murid perlu mengenal pasti sepenuhnya komponen-komponen elektronik dari aspek nama, rupa, simbol dan juga fungsinya. Kajian ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran murid untuk mengingat kesemua aspek tersebut bagi setiap 9 jenis komponen yang mesti dipelajari oleh semua murid menggunakan kaedah grafik ‘roda idea’. Seramai 20 orang murid dari Tingkatan 2B telah dijadikan kumpulan sasaran dalam kajian tindakan ini untuk melihat sejauhmana keberkesanan kaedah yang telah dicadangkan. Perancangan tindakan difokuskan kepada penguasaan kemahiran mengingat setiap aspek bagi tiap-tiap komponen dengan menyenaraikan nama, mengenal pasti rupa sebenar dan juga simbol dan menyatakan fungsi komponen tersebut. Tinjauan awal telah dilaksanakan dengan melaui semakan kerja rumah, ujian lisan, analisis ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid melakukan kesilapan menamakan komponen berdasarkan rupa dan simbol, kesilapan mengenal pasti rupa simbol apabila ditunjukkan rupa dan namanya serta kesilapan menyatakan fungsinya. 4 sesi pengajaran dan pembelajaran (35 minit setiap sesi) telah dijalankan untuk melaksanakan aktiviti ini bagi meningkatkan kemahiran mengingat mereka terhadap 9 jenis komponen elektronik. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi pelajar. Pelajar lebih mudah mengingat keempat-empat aspek bagi setiap komponen dengan susunan grafik yang mudah dan menarik. Daripada 20 orang murid dalam sasaran kajian ini, seramai 7 orang dapat mengusai sepenuhnya dan selebihnya menunjukkan keputusan yang meningkat berbanding ujian pra yang telah dijalankan. Kaedah ini telah membantu pelajar untuk mengusai topik ini. Penggunaan kaedah grafik ‘roda idea’ boleh meningkatkan kemahiran murid mengingat kesemua aspek bagi setiap komponen elektronik.

1.0

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MASA LALU Bab Elektronik merupakan salah satu topik dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup

Bersepadu Tingkatan 2 dan merupakan topik dalam bahagian Teras yang perlu dipelajari oleh Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik

semua murid tidak kira murid itu mengambil Pilihan ERT, Perdagangan, Pertanian atau Kemahiran Teknikal. Pengalaman saya pada dua tahun yang lepas, topik ini adalah topik yang agak sukar bagi murid-murid untuk mengingat kesemua komponen elektronik yang perlu dikenalpasti. Sewaktu menyemak latihan murid Tingkatan 2B, didapati hampir kesemua murid tidak dapat menjawab soalan latihan dengan markah penuh yang bermaksud semua komponen elektronik berdasarkan nama, rupa sebenar, simbol dan fungsi tidak dapat dipadankan dengan betul. Murid-murid tidak mengenal kesemua 9 jenis komponen elektronik sepenuhnya dari segi rupa sebenar, nama, simbol dan fungsi. Kalau sebahagian mereka betul dari segi nama dan rupa, mereka akan melakukan kesilapan untuk menentukan simbol atau fungsi komponen tersebut. Dalam ujian topikal yang lepas, tiada seorang pun yang betul 100% soalan berkaitan dengan komponen elektronik. Apabila ditanyakan kepada mereka, mereka menjawab ”alah, banyaklah nak ingat cikgu, mana boleh ingat semua..” Guru selalu menyuruh mereka supaya mengingat kesemua maklumat penting bagi kesemua komponen tersebut kerana ia sangat penting untuk subtajuk yang terakhir dalam bab elektronik iaitu menterjemah lukisan skematik. Tambahan pula, mereka semua adalah murid-murid yang mengambil Pilihan Kemahiran Teknikal, yang mana mereka akan mempelajari tajuk elektronik tambahan dalam bahagian Pilihan Kemahiran Teknikal pula. Memang disedari bahawa agak susah dan mengambil masa untuk murid mengingat dan mengenal sepenuhnya komponen elektronik tersebut. Mengajar kesemua 9 jenis komponen ini mengambil masa yang agak lama, apatah lagi untuk mengulang ajar semula dari A hingga Z setiap komponen tersebut. Kadang-kadang timbul pertanyaan, adakah cara guru mengajar selama ini tidak banyak membantu mereka? Apakah kaedah yang digunakan membosankan? Apakah yang perlu dilakukan bagi membantu mereka? Apabila ditanyakan kepada guru KHB yang lain, mereka pun mengatakan mengalami masalah yang sama. Pada tahun sebelum ini, penggunaan ’peta minda’ yang dibina sendiri oleh guru telah dilaksanakan sewaktu P&P. Namun kaedah ini tidak banyak membantu. Sekiranya tindakan yang berkesan tidak diambil, murid-murid sudah pasti tidak dapat menguasai sepenuhnya topik ini dan mereka akan bertambah keliru dengan maklumat-maklumat penting setiap komponen elektronik. Akhirnya mereka bosan dan tidak dapat menjawab dengan baik atau mengusai subtopik akhir dalam bab Elektronik ini iaitu ’menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar’. 2.0 FOKUS KAJIAN

Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik

3. peratusan lulus murid dalam ujian atau peperiksaan yang akan dijalankan akan dapat ditingkatkan melalui kaedah ini. murid-murid akan dibantu untuk mengenal pasti dan mengingat sepenuhnya empat aspek bagi setiap komponen elektronik yang perlu dipelajari. Antara kesilapan murid-murid sekiranya tidak mengingat kesemua aspek ini ialah : i. Dan akhirnya sudah tentu murid tidak dapat menjawab soalan menterjemah lukisan skematik dengan baik. iii.2. Kesilapan menyatakan fungsi komponen berdasarkan nama. simbol dan fungsi secara ringkas dan padat. diperbuat dari bahan apa. rupa sebenar. Dengan menggunakan kaedah ’roda idea’.1 Murid-murid dapat menamakan komponen-komponen elektronik.2 Objektif Khusus 3. cara penyambungan dan sebagainya dalam topik Elektronik. simbol dan fungsi. murid tidak akan menguasai sepenuhnya tajuk ini memandangkan 70% tajuk ini adalah berkaitan dengan komponen elektronik di atas yang merangkumi aspek nama. 3. focus akan diberi kepada empat aspek sahaja iaitu nama. Justeru. Mereka juga akan pasti menghadapi kesukaran yang sama apabila bertemu dengan tajuk yang sama dalam Bahagian Kemahiran Teknikal yang memperkenalkan komponen yang lain.1 Objektif Umum Meningkatkan kemahiran mengingat komponen-komponen elektronik muridmurid Tingkatan 2B menggunakan kaedah ‘roda idea’. ii. Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik .. ciri-ciri. rupa sebenar. Hal ini kerana keempat-empat aspek ini penting bagi murid untuk menguasai subtopik yang sukar iaitu ’menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar’. rupa sebenar atau simbolnya. Kesilapan menamakan komponen berdasarkan rupa sebenar dan simbol Kesilapan mengenal pasti atau melukiskan simbol berdasarkan rupa sebenar atau namanya.0 OBJEKTIF KAJIAN Selepas kajian ini dijalankan murid diharap dapat mencapai objekif berikut: 3. rupa sebenar. fungsi. simbol. Sekiranya masalah ini tidak diatasi.Walaupun setiap komponen mempunyai banyak maklumat yang perlu diberi perhatian oleh murid-murid termasuklah nama.

0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada 20 orang murid dari Tingkatan 2B.1.3.3 Ujian Pra – untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan sah.1 Tinjauan Masalah 5. saya memulakan tinjauan masalah ini dengan menyemak buku latihan murid untuk menilai sejauhmana amalan saya dalam P&P berkesan atau tidak dan untuk mendapatkan bukti bahawa kaedah P&P yang biasa yang saya amalkan tahun-tahun sebelum ini untuk tajuk Elektronik menyebabkan murid tidak menguasai sepenuhnya.Berdasarkan pengalaman mengajar pada tahun-tahun yang lepas.5 Murid-murid dapat mengenal pasti rupa sebenar komponen-komponen elektronik. Murid-murid dapat menyatakan kesemua aspek dalam satu grafik ’roda idea’.2.2 Analisis Tinjauan Masalah Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . 4. 5.2.2 Ujian Lisan – Saya juga telah mengadakan ujian lisan kepada setiap murid untuk mengesan tahap penguasaan murid. Setiap murid dikehendaki menjawab soalan yang diberikan (Lampiran 1).4 3. untuk melihat tahap penguasaan murid saya telah mengadakan Ujian Pra. Murid-murid dapat menyatakan fungsi komponen-komponen elektronik.2 3.3 3.1 Menyemak Buku Latihan . 5.2.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5. Murid-murid dapat mengenal pasti simbol komponen-komponen elektronik berdasarkan nama dan rupa komponen.1. topik ini agak sukar untuk murid-murid mengingat kesemua isi penting mengenai komponen elektronik dalam topik ini. 5. Saya dapati. 100% murid tidak menguasai sepenuhnya.1. 5.2. Pada tahun ini.

rupa. Namun jika dikira dari segi peratus. Kesemua murid tiada yang mendapat markah penuh berdasarkan jumlah soalan yang diberikan. simbol dan fungsi Banyak kesalahan dari segi sebutan nama komponen dan menyatakan fungsi komponen. Graf 1 : Peratus lulus setiap murid sasaran bagi Ujian Pra 5. simbol dan fungsi.Langkah Langkah 1 Langkah 2 Cara Penilaian Menyemak buku latihan Ujian Lisan Kumpulan Sasaran 20 orang murid 2B 20 orang murid 2B Masalah yang telah dikenalpasti Banyak kesalahan dari segi nama.1 Pemerhatian Tinjauan Masalah Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . Langkah 3 Ujian Pra 20 orang murid 2B Berikut adalah peratus lulus dari ujian Pra yang dijalankan. banyak kesalahan dari aspek nama. Setiap bahagian ada saja murid yang membuat kesilapan. 6 orang murid mendapat gred A dan ada juga yang belum menguasai topik ini iaitu seramai 4 orang mendapat gred E.2. Setelah membuat ujian Pra.

hanya 6 orang sahaja yang mendapat gred A. Antara aktiviti tersebut ialah : i. iv.Saya telah membuat pemerhatian dari tinjauan masalah yang dijalankan.3 Tindakan yang dijalankan Saya menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang sebelum ini. Jika dinilai dalam bentuk gred. semua murid tidak menjawab dengan betul kesemua soalan yang diberikan. hasil semakan buku latihan. v. ii. Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti berikut : Bil Tarikh 1 2 April 2009 Nama Aktiviti Aktiviti 1 – Menyenaraikan kesemua nama komponen elektronik 2 2 April 2009 Aktiviti 2 – Mengenal pasti semua rupa sebenar 3 2 April 2009 komponen elektronik Aktiviti 3 – Mengenal pasti simbol komponen elektronik Nama Bahan Buku Teks Kemahiran Hidup Tg. semua murid tidak dapat menjawab 100 % betul kesemua soalan yang diberikan. Terdapat 5 aktiviti yang dijalankan dan satu Ujian Pos telah diadakan untuk melihat tahap penguasaan murid. vi. Pemerhatian ke atas ujian Pra juga. 2 (ms 30) Rajah komponen berukuran lebih kurang 4x4 cm Rajah simbol komponen berukuran lebih kurang 4x4 cm Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik 20 keping 20 keping Kuantiti - . 5. iii. Aktiviti 1 – Menyenaraikan kesemua nama komponen elektronik Aktiviti 2 – Mengenal pasti semua rupa sebenar komponen Aktiviti 3 – Mengenal pasti simbol komponen Aktiviti 4 – Menyatakan fungsi komponen Aktiviti 5 – Membina grafik roda idea Ujian Pos Kesemua aktiviti ini dijalankan dengan 2 sesi P&P (70 minit setiap sesi) iaitu pada 2 April 2009 dan 7 April 2009.

Berikut adalah nama komponen yang perlu diketahui oleh murid-murid : a) LED (Diod Pemancar Cahaya) b) Perintang Tetap c) Perintang Boleh Laras d) Suis Togel e) Suis Tekan f) Kapasitor Berkutub Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . 5. ii. Pemerhatian dan Refleksi 5.4 2 April 2009 Aktiviti 4 – Menyatakan fungsi komponen elektronik Senarai fungsi komponen dicetak di atas sekeping kertas bersaiz A4 Rajah roda idea bersaiz A4 Lembaran soalan bersaiz A4 20 helai 5 6 7 April 2009 7 April 2009 Aktiviti 5 – Membina grafik roda idea Ujian Pos 20 helai 20 helai Bahan lain yang digunakan ialah 5 botol gam cair dan gunting. iv. Murid-murid diminta menyebut kesemua nama-nama komponen tersebut dengan sebutan yang betul. Saya telah meminta murid-murid menyenaraikan kesemua komponenkomponen elektronik dalam buku nota.1 Aktiviti 1 : Menyenaraikan kesemua nama komponen elektronik Cara pelaksanaan : i.4 Pelaksanaan Tindakan .4. Murid-murid merujuk buku teks untuk mendapatkan nama komponen tersebut. iii.

Jadi mereka agak janggal sedikit. murid-murid kelihatan agak seronok dan kelas agak bising sedikit. Guru dan murid sama-sama bersoal jawab menentukan nama komponen bagi setiap rajah dan ditulis pada sebelah belakang rajah. tetapi setelah ditegur barulah mereka mengikut arahan saya. Saya juga rasa terkilan kerana tidak memberitahu pada mereka terlebih awal tentang aktiviti yang ingin dijalankan pada sesi pertemuan sebelumnya. 5. Saya tidak memberitahu mereka apa yang sebenar yang ingin saya lakukan.4. iv. Rajah sebenar komponen adalah seperti berikut : Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik .2 Aktiviti 2 – Mengenal pasti semua rupa sebenar komponen Cara pelaksanaan : i.g) Kapasitor Tidak Berkutub h) Transistor i) Buzer Pemerhatian : Murid-murid pada awalnya kurang memberi perhatian. ii. Sebahagian besar murid tidak dapat menyebut nama komponen dengan betul. Refleksi : Sepanjang aktiviti yang dijalankan. Saya telah menyediakan rajah sebenar komponen yang telah dipotong dan yang berukuran lebih kurang 4x4 cm setiap satu komponen dan diberikan kepada setiap murid. Tapi saya dapat mententeramkan mereka dengan sesi perbincangan. iii. Nama dan ejaan boleh dirujuk dalam aktiviti 1.

Sepatutnya saya meletakkan salah seorang murid yang pandai dalam kumpulan mereka ini.3 i. Semasa tingkatan 1. 5.4. Mereka duduk dalam satu kumpulan. Ini kerana mereka adalah muridmurid dari Peralihan sebelum ini. Tapi beberapa orang murid yang agak lemah sedikit dalam pelajaran dimana mereka adalah bekas murid-murid peralihan kurang faham dengan arahan saya Refleksi : Saya terpaksa memberi lebih sedikit perhatian kepada murid-murid yang agak lemah dalam penguasaan bahasa Melayu. Namun saya berasa gembira kerana murid-murid sudah memberi kerjasama. Mereka nampak seronok dan sudah dapat memberi tumpuan. keputusan mereka tidak memberansangkan. Namun nasib baik ada seorang murid baru yang sederhana dalam kumpulan itu yang membantu rakan lain. Aktiviti 3 – Mengenal pasti simbol komponen Cara pelaksanaan : Saya menyediakan rajah simbol setiap komponen yang telah dipotong berukuran lebih kurang 4x4 cm dan diberikan kepada setiap orang murid.Pemerhatian : Murid-murid sudah nampak sesuatu kelainan sesi P&P pada hari itu. Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . Tapi kelas agak bising ketika sesi bersoal jawab.

Guru dan murid sama-sama menentukan simbol komponen berdasarkan rajah komponen dan disusun secara berpasangan. Saya nampak murid-murid menghadapi sedikit kesukaran untuk mencari pasangan rupa dan simbolnya. Ini adalah antara objektif yang perlu dicapai agar murid dapat mengenal sepenuhnya di antara rupa sebenar dengan simbolnya. iv. Jadi saya berikan mereka seorang Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . Murid kemudian diminta menulis nama komponen dibelakang simbol yang diberi. Ini bertujuan supaya murid lebih kerap menyebut dan menulis nama komponen-komponen elektronik tersebut.ii. namun dikhuatiri mereka salah melukisnya. murid-murid agak bising sedikit ketika aktiviti ini dijalankan. Saya dapat lihat dalam nota-nota yang mereka tulis. Berikut adalah simbol komponen mengikut senarai nama dalam aktiviti 1. Pemerhatian : Seperti dalam aktiviti sebelumnya. Refleksi : Saya telah menyediakan rupa dan simbol ini supaya memudahkan aktiviti ini. Mereka tidak melukis dengan betul simbol komponen elektronik tersebut. iii. Sebenarnya saya boleh menyuruh mereka melukis sendiri rupa simbol tersebut.

iii. kurang memberi penumpuan dalam pelajaran. Saya berasa amat terkilan dan kecewa. Saya mengedarkannya dan murid-murid dan guru bersama-sama menentukan nama komponen berdasarkan fungsi yang diberi. Saya meminta murid menulis nama komponen diatas kotak setiap fungsi.4. Untuk mengelakkan suasana menjadi kelam kabut.  Tukar arus elektrik kepada cahaya Contoh : Fungsi Komponen Elektronik (LED) Pemerhatian : Semasa aktiviti ini dijalankan. ii. Sebab inilah kebanyakan guru sukar untuk membuat aktiviti sama ada dalam berkumpulan atau aktiviti yang lain dari kebiasaan P&P harian.satu agar mereka dapat melihat dengan jelas dan betul rupa simbol komponen elektronik dan saya merasa puashati. suasana agak kurang memberansangkan. Aktiviti 4 – Menyatakan fungsi komponen Cara pelaksanaan : Saya telah menyediakan fungsi-fungsi kesemua komponen yang telah ditaip ringkas dalam satu kertas A4.4 i. Refleksi : Sudah menjadi kebiasaan murid-murid disekolah ini. saya meminta seorang demi seorang membacakan fungsi dan menyoal pada murid-murid tentang nama komponen yang betul. Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . 5. Murid-murid merujuk buku teks dan juga nama-nama yang disenarai dalam aktiviti 1. Nampaknya murid-murid sudah kurang memberi tumpuan.

Setiap helai bagi satu komponen. Suasana agak bising sedikit kerana murid-murid Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . iv. 5. iii.Murid-murid kurang memberi tindakbalas atau kerjasama sebaiknya dengan guru. Nama-nama komponen dirujuk pada aktiviti pertama. Murid-murid menulis nama komponen pada sukuan pertama pada setiap helai. Murid dikehendaki memotong kotak-kotak yang tertulis fungsi setiap komponen didalamya seperti yang diberi dalam aktiviti 4. Pemerhatian : Murid-murid sibuk menampal bahan-bahan yang telah diberikan pada borang roda idea. Saya menyediakan satu grafik ‘roda idea’ berukuran A4 dan diberikan kepada setiap murid. Setiap murid mempunyai 9 helai roda idea komponen elektronik.5 Aktiviti 5 – Membina grafik ‘Roda Idea’ Cara pelaksanaan : i. (Rujuk Lampiran 2 – Borang Roda Idea) ii. Kemudian murid-murid dikehendaki menampal simbol komponen pada sukuan ke-4.4. Saya telah meminta murid untuk mengingat kesemua perkara dalam 9 helai roda idea itu di rumah. (Rujuk Lampiran 3 – Contoh Roda Idea). Kemudian murid-murid menampal fungsi pada sukuan ketiga. viii. Setiap murid akan mendapat 9 helai grafik roda idea. Murid akan menggunakan ‘roda idea’ sebagai nota. v. vii. Saya memaklumkan kepada mereka supaya membawa roda idea pada kelas yang akan datang. Saya mengedarkan setiap kumpulan murid sebotol gam. vi. Jadi pada kebiasaannya saya akan bertindak agak tegas sedikit. Murid-murid menampal rupa sebenar komponen pada sukuan kedua pada setiap helai.

berebut sebotol gam bagi setiap kumpulan. Walaupun saya sedar bahawa sebenarnya sikap malas dalam diri sendiri yang menyebabkan mereka tidak maju. ii. Murid-murid dengan tekun Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . Ini untuk melihat adakah mereka mengulangkaji pelajaran. Pemerhatian : Setelah selesai menjalankan aktiviti 5. Untuk menguji tahap penguasaan murid dan keberkesanan kaeadah. Mereka yang lemah penguasaan Bahasa Melayu sebenarnya perlu diberi perhatian yang lebih. simbol dan fungsi. mereka memberikan jawapan yang salah sedangkan mereka sedang menampal rupa dan simbol pada borang tersebut. Refleksi : Keadaan ini yang merisaukan saya. Jadi saya mesti memikirkan kaedah yang terbaik supaya tahap penguasaan bahasa murid meningkat dan seterusnya mencapai objektif pelajaran KHB. saya telah menjalankan Ujian Pos.4. Akibat kekangan masa juga yang menyebabkan saya sukar untuk memberi penumpuan kepada mereka sebaiknya. 5. murid-murid membawa pulang kesemua roda idea yang telah dibina.6 Ujian Pos Cara pelaksanaan : i. Setelah disemak. Saya mendekati kumpulan murid yang lemah dan bersoal jawab dengan mereka tentang nama komponen berdasarkan rupa. tetapi dibuat sedikit perubahan terhadap susunan soalan. iii. Bentuk soalan sama dengan ujian Pra. Bagi murid yang agak lemah penguasaan Bahasa Melayu. Saya berpesan kepada mereka supaya membawanya semula pada hari ini. Setiap murid diberikan kertas soalan bertulis dan menjawab soalan dalam masa 20 minit. Tapi kekangan itu mesti ada jalan penyelesaiannya. Saya tidak memaklumkan kepada mereka yang saya akan membuat Ujian Pos ini. (Rujuk Lampiran 4 – Ujian Pos). berikut adalah analisis keputusan Ujian Pos.

Graf 2 : Peratus lulus bagi setiap murid dalam Ujian Pos Dapatan dari Ujian Pos yang dijalankan menunjukkan : i. Murid-murid dapat menjawab dalam masa yang ditetapkan. 13 orang murid mendapat gred A 2 orang murid mendapat gred B Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . Kemudian saya bandingkan dengan pencapaian Ujian Pra yang dijalankan sebelum aktiviti. 5.menjawab semua soalan-soalan tersebut. Refleksi : Saya rasa agak berpuashati melihat ada sebilangan murid-murid dapat menjawab dengan baik.1 Refleksi Kajian Terhadap Pelajar Berikut adalah analisis keputusan Ujian Pos yang dijalankan. Perubahan murid nampaknya agak ketara ketika menjawab soalan yang diberi.5 Refleksi Kajian 5. Saya dapat melihat murid-murid Melayu dan Cina menjawab dengan bersungguh-sungguh.5. ii. Ada yang menjawab soalan sama dengan ujian pra yang dijalankan sebelum ini. Saya mengatakan sama tapi tidak serupa.

00% 0.00% 5.00% 10.iii. 3 orang murid mendapat gred C 2 orang murid mendapat gred D Graf 3 : Peratus mengikut Gred Bagi Ujian Pos GRED A B C D E Ujian Pra 6 7 2 1 4 % 30.00% 10.00% 35.00% 15.00% Ujian Pos 13 2 3 2 0 % 65.00% Jadual 1 : Perbandingan Bilangan Gred antara Ujian Pra dengan Ujian Pos Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik .00% 10. iv.00% 20.

Sekiranya dijalankan berulang kali.2 Refleksi Kajian Terhadap Guru Adalah tidak disangka kaedah ini sekurang-kurangnya dapat merubah sikap murid-murid terhadap P&P guru . pasti semua murid akan menguasai sepenuhnya tajuk ini.5. Murid-murid mendapat markah penuh juga telah diperolehi berbanding ujian pra dimana tiada seorang pun mendapat markah penuh. Ujian Pos telah menujukkan peningkatan mereka setelah kaedah ini diaplikasikan.Graf 4 : Perbandingan Bilangan Gred antara Ujian Pra dengan Ujian Pos Dapatan daripada analisis diatas jelas menunjukkan bahawa murid-murid telah berjaya menguasai kemahiran mengingat daripada kaedah yang telah dijalankan. Adalah satu kegembiraan bagi seorang guru apabila melihat murid-murid gembira menjalankan aktiviti-aktiviti diatas dan seterusnya belajar sesuatu daripada aktiviti yang dilaksanakan. namun perubahan sikap kelihatan Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . 5. Walaupun pada awalnya murid kurang memberi kerjasama. Berikut adalah perbandingan untuk melihat dengan jelas peningkatan pencapaian. Ini kerana Ujian Pra dijalankan ketika muridmurid belum mendapat pendedahan tentang kaedah ini.

Semua aktiviti di atas dilaksanakan di Bengkel Kemahiran Hidup. Guru Sebagai Penyelidik. bagi segelintir kecil murid yang tidak mengusai Bahasa Melayu. Bahagian Perancangan & Penyelidikan Pendidikan. PTS Profesional Publishing Sdn. Saya akan meneruskan kajian-kajian tindakan seterusnya untuk memperbaiki amalan P&P guru. Tumpuan yang lebih perlu diberikan kepada mereka. kerana setiap kali waktu KHB murid tersebut akan dipecahkan kepada kumpulan murid perempuan dan lelaki. Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan. Bhd. halangan kecil yang dihadapi adalah murid lewat hadir ke bengkel.pada aktiviti-aktiviti seterusnya. Ini menyebabkan kelewatan masa untuk memulakan P&P.5. Malahan. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Kuala Lumpur. Cuma agak terkilan. Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . namun setiap aktiviti telah dilaksanakan dengan berhati-hati dengan mengawal P&P agar tidak melebihi masa yang diperuntukkan. Namun semua itu dihadapi dan kajian tindakan dapat dilaksanakan dengan jayanya.0 Cadangan Kajian Seterusnya Penggunaan kaedah ini akan diteruskan pada masa akan datang. Cadangan kajian seterusnya yang bakal dilakukan adalah berkaitan dengan proses mengingat alatan dan pelbagai kegunaannya dalam topik-topik Kemahiran Hidup Tingkatan 1. 5. Walaupun peruntukkan masa 35 minit bagi setiap waktu P&P agak terhad. Hal ini kerana saya yakin bahawa ‘Guru yang kreatif dan inovatif bakal melahirkan murid yang sukses dan berdedikasi’. BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Abdul Majid Khan. mereka agak lambat untuk memahami kaedah baru ini. Justeru. (2008).3 Refleksi Tentang Proses P&P Pada keseluruhannya proses P&P dijalankan dapat dilakukan dengan baik. penggunaanya akan diperluaskan untuk kelas-kelas lain di Tingkatan 2.

Learning Point AssociatesTM. Bhd. PNI Neuron (M) Sdn.Manual Kajian Tindakan. Masteri Memori Melalui Peta Minda Kemahiran Hidup Bersepadu (Teras) PMR.com (2003-2008). Website : North Central Regional Educational Laboratory (1998). (2006). Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.EnchantedLearning. Website: www. Hishamuddin Samad dan Nor Aslina Mamat. Graphic Organizer Worksheets. LAMPIRAN Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik .htm. Graphic Organizers.

LAMPIRAN 2 – Borang Roda Idea 3.LAMPIRAN 1 – Ujian Pra 2.SENARAI LAMPIRAN 1.LAMPIRAN 3 – Contoh Roda Idea (hasil kerja murid) 4.LAMPIRAN 4 – Ujian Pos Biodata Penulis SHAMSUDDIN BIN HARON Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik .

Perak. Ipoh pada tahun 1997. Diploma Pendidikan dari Universiti Islam Antarabangsa. Perak. pada tahun 1976. Benut dan SM Sains Johor. Sungkai. Pengerang. Johor pada tahun 1964. Kota Tinggi.SC in Civil Engineering dari University of Alabama. Skudai pada tahun 2003. Kini berkhidmat sebagai guru Kemahiran Hidup dan Guru Data di SMK Munshi Abdullah. Kluang. SMK Bandar T6. Johor Bahru pada tahun 2006. Mendapat pendidikan di SK Seri Jaya. Memperolehi B. Pernah berkhidmat di SMK Adela. Kluang. Kulaijaya. Kluang dan Jabatan Pelajaran Johor. Kini berkhidmatan sebagai pengetua di SMK Munshi Abdullah. SMK Tanjung Datuk. Johor. Pontian. Kajian Tindakan – Roda Ide: Meningkatkan Kemahiran Mengingat Komponen Elektrik . Kuala Lumpur(1988) dan Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran) dari Universiti Teknologi Malaysia. MOHD RIDZUAN BIN ISMAIL Dilahirkan di Chemur. Johor.Dilahirkan di Benut. SMK Belitong. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik – Mekatronik) dari Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2002 dan Diploma Pendidikan dari Institut Perguruan Temenggong Ibrahim. Memperolehi Diploma Kejuruteraan Mekatronik dari Politeknik Ungku Omar. USA (1987). Kluang. Kulaijaya. Mendapat pendidikan di SK Besout 3 dan SMK (F) Besout. SMK Jalan Kota Tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful