BACAAN DALAM

1. Niat (Contoh Solat Subuh Berjemaah


َ ''َ ·َ - ِ -ِ
ta-aala lillaahi
(yang)
Maha
Tinggi
kerana
Allah


2. Takbiratul Ihram3. Al-Fatihah
(3)
»-ِ =َّ ·'ٱ

Rahim

Penyayang

(5)
ُ.-ِ ·َ -ْ -َ -

nasta ‘in
kami
memohon
pertolongan

(7)
َ .-ّ ِ 'ۤ'ّ َ -'ٱ َ `َ و

dhaalliin wala
mereka yang
sesat
dan bukan
(pula
DALAM SOLAT – TERJEMAHAN PER KATA
Berjemaah)
'ً -'َ -ِ إ 'ً -ْ ·ُ-ْ 'َ - / ً ءاَ دَ أ ِ .ْ -َ -َ ·ْ آَ ر ِ -ْ -ُ-ْ 'ا
imaman makmuman
adaa-
an
rak’ataini Subhi
menjadi
imam
mengikut
imam/
tunai dua rakaat subuh

(1)
»-ِ =َّ ·'ٱ ِ .ٰـَ -ْ =َّ ·'ٱ
Rahim Rahmani
(lagi)
Maha
Penyayang
(yang)
Maha
Pemurah
»-ِ =َّ ·'ٱ ِ .ٰـَ -ْ =َّ ·'ٱ
(2)
.-ِ -َ 'ٰـَ ·ْ 'ٱ ِّ بَ ر
Rahim Ar-Rahmani-r ‘alamin Rabbi-l
Maha
Penyayang
Yang Maha
Pengasih
seluruh alam Tuhan
َ ك'َّ -ِ إ َ و ُ-ُ-ْ ·َ - َ ك'َّ -ِ إ
(4)
.-ِّ -'ٱ
iyyaka wa na’ budu Iyyaka din
hanya
kepada
Engkaulah
dan kami
menyembah
Hanya
kepada
Engkaulah
pembalasan

(6)
َ »-ِ -َ -ْ -ُ-ْ 'ٱ طٰ َ ·ِّ -'ٱ

mustaqim
yang lurus
َ `َ و ْ »ِ +ْ -َ 'َ = ِ ب·ُ -ْ ·َ -ْ 'ٱ ِ ·ْ -َ = ْ »ِ +ْ -َ 'َ = َ -ْ -َ ·ْ -َ أ
ala-d ‘alaihim maghdhubi Ghairi-l ‘alaihim an’amta
dan bukan
(pula
kepada
mereka
mereka yang
dimurkai
bukan kepada
mereka
telah Engkau
anugerahkan
PER KATA
ِ -ْ -ُ-ْ 'ا َ ضْ ·َ ¹ 'َ -ُأ
fardhal Ushalli
fardhu Aku
sembahyang
ُ·َ -ْ آَ أ ُ·´''ا
akbar Allahu
Maha
Besar
Allah
ِ .ٰـَ -ْ =َّ ·'ٱ ِ ·َّ ''ٱ ِ »ْ -ِ -
ahmani-r Llahi-r Bismi-l
(yang)
Maha
Pemurah
Allah Dengan
nama
ِ ·َّ 'ِ ' ُ-ْ -َ =ْ 'ٱ
l liLlahi Al-hamdu
bagi Allah Segala puji
.-ِّ -'ٱ ِ مْ ·َ - ِ =ِ 'ٰـَ -
din Yawmi-d Maliki
pembalasan hari Pemilik
طٰ َ ·ِّ -'ٱ 'َ -ِ -ْ هٱ
shirata-l Ihdina-sh
jalan Tunjukilah
kami
َ -ْ -َ ·ْ -َ أ َ .-ِ -ّ َ 'ٱ َ طٰ َ ·ِ -
an’amta laziina Shiraata-l
telah Engkau
anugerahkan
orang2
yang
(iaitu) jalan
jalan) nikmat

4. Rukuk
ِ ·ِ -ْ -َ =ِ - َ و ِ »-ِ =َ ·ْ 'ا َ ¸ِّ -َ ر َ ن'َ =ْ -ُ-

bihamdihi wa ‘azimi rabbi-al Subhana
dengan sifat Kepujian-
Nya
dan yang Maha Tinggi Tuhanku Maha Suci

5. I’tidal
ُ-ْ -َ =ْ 'ا َ =َ ' 'َ -´-َ ر ُ·َ -ِ -َ = ْ .َ -ِ ' ُ-ا َ ·ِ -َ -

hamd Laka-l Rabbana hamidah liman lLahu Sami’a-l
segala puji bagi-Mu Wahai Tuhan
kami
Memuji-Nya, orang yang Allah Sudah
mendengar

Maksud: Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. *


6. Sujud

ِ -ْ -َ =ِ -ِ · َ و َ 'ْ =َ 'ْ 'ا َ ¸ِّ -َ ر َ ن'َ =ْ -ُ-

bihamdihi wa a’la rabbi-al Subhana
dengan sifat
Kepujian-Nya
dan yang Maha Tinggi Tuhanku Maha Suci


7. Duduk antara 2 sujudْ ¸ِ -ْ ·ُزْ راَ و ْ ¸ِ -ْ ·َ ¹ْ راَ و ْ ¸ِ -ْ ·ُ-ْ =اَ و ْ ¸ِ -ْ -َ =ْ راَ و ْ ِ ِ ¸ِ ' ا ِ -ْ = ْ · ِّ بَ ر
warzuqnii warfa'nii wajburnii warhamnii lii fir Rabbi-gh
dan berilah
aku rezeki
dan angkatlah
(darjat) ku
dan
cukupkanlah aku
dan rahmatilah
aku
bagiku ampunilah Tuhankuْ ¸ِّ -َ = ُ-ْ =اَ و ْ ¸-ِ ¹ِ 'َ =َ و ْ ¸ِ -ِ -ْ هاَ و

‘anii wa’fu wa’afinii wahdinii
akan aku dan
ampunilah
dan
sihatkan
aku
dan berikan
petunjuk
(kepada) ku

8. Tahhiyat Akhirِ -ِ ُت'َ --´='ا ُتاَ ·َ '´-'ا ُت'َ آَ ر'َ -ُ-ْ 'ا ُت'´-ِ =´-'ا
lillaah taiyyibatu Shalawatu-t Mubarakatu-sh At tahiyyatu-l
untuk Allah yang baik doa-doa yang diberkati Ucapan
selamat

ُ·ُ-َ 'آَ ·َ -َ و ِ -ا ُ·َ -ْ =َ رَ و ´¸ِ -´-'ا 'َ +´-َ أ َ =ْ -َ 'َ = ُمَ `´-'ا
wabarakaatuh lLaahi warahmatu-L nabiyyu ayyuha-n ‘alaika Assalamu
dan keberkatan-
Nya
Allah dan Rahmat Nabi wahai ke atas
kamu
Selamat
sejahteraَ .ْ -ِ =ِ ''´-'ا ِ -ا ِ د'َ -ِ = َ 'َ =َ و 'َ -ْ -َ 'َ = ُمَ `´-'ا

shaalihiin lLaahi-s ‘ibadi-l wa’ala ‘alaina Assalamu
yang soleh Allah hamba-hamba dan ke
atas
ke atas
kita
Selamat
sejahtera-ا ´`ِ إ َ ·َ 'ِ إ َ ` ْ نَ أ ُ-َ +ْ -َ أ

lLaah Illa-l ilaaha laa an-l Asyhadu
Allah melainkan Tuhan (yang
disembah)
tiada bahawa Aku bersaksi-ا ُلْ ·ُ-َ ر اً -´-َ =ُ- ´نَ أ ُ-َ +ْ -َ أَ و

lLaah rasulu Muhammada-r anna Wa asyhadu
Allah utusan (Nabi)
Muhammad
bahawa Dan aku
bersaksi

9. Selawat


ِ ل' َ 'َ =َ و ُ- -´-َ = 'َ -ِ --َ - َ 'َ = .َ - ´»ُ+´''ا
aali wa ‘alaa Muhammad sayyidina ‘alaa shalli Allahumma
keluarga dan ke atas (Nabi)
Muhammad
junjungan kami ke atas berilah
shalawat
Wahai Allah

َ »ْ -ِ هاَ ·ْ -ِ إ 'َ -ِ --َ - َ 'َ = َ -ْ -´'َ - 'َ -َ آ -´-َ =ُ- 'َ -ِ --َ -
Ibrahim sayyidina ‘alaa shallaita kama Muhammad sayyidina
(Nabi)
Ibrahim
junjungan
kami
ke atas Engkau telah
bershalawat
sepertimana (Nabi)
Muhammad
junjungan
kami


َ »ْ -ِ هاَ ·ْ -ِ إ 'َ -ِ --َ - ِ ل' َ 'َ =َ و

Ibrahim sayyidinaa aali wa ‘alaa
(Nabi) Ibrahim junjungan
kami
keluarga dan ke atas

'َ -َ --َ - ِ ل' َ 'َ =َ و ٍ -´-َ =ُ- 'َ -ِ --َ - َ 'َ = ْ كِ ر'َ -َ و
sayyidina aali wa ‘alaa Muhammad sayyidinaa ‘ala Wabaarik
junjungan
kami
keluarga dan ke atas (Nabi)
Muhammad
junjungan
kami
ke atas Dan berkatilah

َ 'َ =َ و َ »ْ -ِ هاَ ·ْ -ِ إ 'َ -ِ --َ - َ 'َ = َ -ْ آَ ر'َ - 'َ -َ آ ٍ -´-َ =ُ-
wa'alaa Ibrahim sayyidinaa ‘alaa baarakta kama Muhammad
dan ke
atas
(Nabi) Ibrahim junjungan kami ke atas Engkau
telah
berkati
sepertimana (Nabi)
Muhammad

ٌ -ْ -ِ -َ = َ =´-ِ إ
hamiidun innaka
Maha
Terpuji
sesungguhnya
Engkau


10. Salam

11. Doa Qunut


،َ -ْ -َ ¹'َ = ْ .َ -ْ -ِ ¹
‘afayt fiman
(yang)
Engkau
telah beri
kesihatan
sebagaimana
orang-
،َ -ْ -َ =ْ =َ أ 'َ -ْ -ِ ¹
A’tayt fima
(yang) telah
Engkau
berikan
pada apa
،َ =ْ -َ 'َ ·ىَ -ْ -ُ-
yuqda ‘alayt
ditetapkan
(sesuatu) ke atas
Engkau
َ =´-ِ إ َ .ْ -ِ -َ ''َ ·ْ 'ا ْ ¸ِ ¹ َ »ْ -ِ هاَ ·ْ -ِ إ
innaka ‘aalamiin fii-l Ibrahim
sesungguhnya
Engkau
semesta alam pada (Nabi)
Ibrahim

-ا ُ·َ -ْ =َ رَ و

lLah Warahmatu-l
Allah dan rahmat


ْ .َ -ْ -ِ ¹ ¸ِ -ِ ¹ْ 'َ =َ و ،َ -ْ -َ -َ ه ْ .َ -ْ -ِ ¹
fiman Wa’afini hadayt fiman
sebagaimana
-orang
Dan
sihatkanlah aku
(yang) Engkau
telah beri
petunjuk
sebagaimana
orang-orang


'َ -ْ -ِ ¹ ¸ِ ' ْ كِ ر'َ -َ و َ -ْ -´'َ ·َ - ،
fima li Wa baarik tawallayt
pada apa untuk ku Dan berkatilah (yang)
Engkau
telah
pimpin

َ `َ و ْ ¸ِ -ْ -َ - َ =´-ِ 'َ ¹ ،َ -ْ -َ -َ ·
wala taqdi Fa innaka qadayt
dan tidak menetapkan
(sesuatu
perkara)
Sesungguhnya
Engkau
telah Engkau
tetapkan

'َ -ِ --َ - ِ ل'
sayyidnaa aali
junjungan
kami
keluarga

-ْ -ِ =َ -

majiid
Maha Tinggi
ْ »ُ~ْ -َ 'َ = ُمَ `´-'َ ا
‘alaikum Assalaamu
ke atas
kamu
Salam
sejahtera
¸ِ -ِ -ْ ها ´»ُ+´''ا
hdini Allahumma-h


berilah
petunjuk
kepadaku
Ya Allah!
ْ .َ -ْ -ِ ¹ ْ ¸ِ -´'َ ·َ -َ و
fiman Wa tawallani
sebagaimana
orang-orang
Dan
pimpinlah aku
،َ -ْ -َ -َ · 'َ - ´·َ - ¸ِ -ِ ·َ و
sharra
ma
Wa qini
telah Engkau

kejahatan
yang
dan
peliharalah
aku (dari)

´·ِ ·َ - َ `َ و ،َ -ْ -َ 'اَ و ْ .َ - ´لِ -َ - َ ` ُ·´-ِ 'َ ¹
ya’izzu Wa la walayt maw yazillu la Fa innahu
memuliakan
kemuliaan
Dan tidak (yang) memperoleh
pimpinan-Mu
orang menghina tidak Sesungguhnya
Dia

ُ-ْ -َ =ْ 'ا َ =َ 'َ ¹ ،َ -ْ -َ ''َ ·-َ و َ '-´-َ ر َ -ْ آَ ر'َ -َ - َ -ْ -َ د'َ = ْ .َ -
hamdu Fa laka-l wata’alayt rabbana Tabarakta ‘adayt man
puji-pujian Maka bagi
Engkau
dan Engkau yang
Maha Tinggi
wahai Tuhan
kami
Maha Suci
Engkau
(yang)
Engkau
musuhi
orang

،َ =ْ -َ 'ِ إ ُبْ ·ُ-َ -َ و َ كُ·ِ -ْ ·َ -ْ -َ -َ ¹ ،َ -ْ -َ -َ · 'َ - َ 'َ =
ilaik wanatubu fanastaghfiruka ma qadayt ‘ala
kepada-Mu dan kami
bertaubat
Kami memohon
keampunan
kepada-Mu
apa (telah) Engkau
tetapkan
atas

ِ ·ِ '' َ 'َ =َ و ٍ -´-َ =ُ- 'َ -ِ --َ - َ 'َ = ُ-ا ´'َ -َ و
aalihi wa’ala Muhammad Saiyidina ‘ala lLah Washalla-l
keluarganya dan ke atas (Nabi)
Muhammad
junjungan kami ke atas Allah Dan selawat


»´'َ -َ و ِ ·ِ -ْ =َ -َ و
wa sallam wa sahbihi
dan
sejahtera
dan para
sahabatnyaSumber Rujukan:
• Fahami Bacaan Dalam Solatmu, PTS Darul Furqan Sdn Bhd, Dr.Ibrahim Hashim, Prof. Dato’ Dr.s Isahak Haron
• http://alsunna.org/salat/salat.htm
• http://en.wikipedia.org/wiki/Solat
• http://www.e-mosque.com.my/ibadatfardhu/niat.html
• http://www.baitulummah.org/web/?p=141
• http://tanbihul_ghafilin.tripod.com/panduanlengkapsembahyang.htm

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.