JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPER.IKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

79/1

Kertas 1
OGOS 11 . "2 Jam
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA J.

DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiaptiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan. padamkan sehingga bersib tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

Disediakan

oleh:

Dibiayai oleh:

AKRAM NEGERJ TERENGGANU

KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

TERENGGANU

ANJUNG ILMU

Dicetak oleh: Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Tel: 609-666 86111665218601 Faks: 609-666061110063

Kertas soalan ini mengandungi

25 halaman bercetak
Lihat SebeLah

.

7911 © 2010 Hak Cipta JPNT

SULIT
WWW_SMKADG_COM

SULIT

2

79/1

• •

Alatan disimpan dalam rak dan panel alatan Bahan beracun disimpan di dalam bekas bertutup

Berdasarkan pemyataan di atas, apakah amalan yang dipraktikkan? A

B
C D 2

Menilai Mendisiplin Membersih Menyusun atur

Rajah I menunjukkan sejenis bahan pengikat.

RAJAH 1

Antara berikut alatan yang manakah boleh digunakan untuk memasang bahan itu?

A

B

c

D

79/1

Lihat Sebelah SULIT

apakah nama lukisan tersebut? A B C D Lakaran 2 Dimensi Lakaran 3 Dimensi Lakaran perspektif dua titik Pandangan perspektif satu titik 79/1 Lihat Sebelah SULIT .SULIT 3 Rajah 2 menunjukkan sebuah tanggam lekap 79/1 3 RAJAH 2 Apakah alat yang digunakan untuk membina tanggam tersebut ? I II III IV Sesiku L Gandin getah Gergaji kerat Pahat tepi serong A B C I dan II I dan IV II dan III III dan IV D RAJAH 3 4 Berdasarkan Rajah 3 di atas.

SULIT 5 4 79/1 Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin gergaji jig. RAJAH 4 Apakah fungsi bahagian yang bertanda Y ? A B C D Melindungi mata pemotong Menetapkan pegangan semasa menggergaji Menetapkan mata gergaji pada benda kerja yang dipotong Menghidupkan motor semasa proses menggergaji dijalankan Produk reka bentuk yang dihasilkan hendaklah tidak membebankan pengguna 6 Apakah faktor reka bentuk yang dimaksudkan dalam pemyataan di atas? A B C D Fungsi Kos produk Kaedah pembinaan Faktor keselamatan 7 Antara berikut yang manakah boleh membantu dalam memudahkan penyelesaian masalah semasa membuat reka cipta? A lagi idea B C o Jadual kerja Mengira kos Membuat bentuk lakaran bebas Melukis dalam lukisan ortografik Lihat Sebelah 79/1 SULM' .

. . II dan IV l. III dan IV 0 • • • Menyenaraikan bahan Menyenaraikan alatan dan mesin Memilih teknik pembuatan 9 Apakah proses yang dikaitkan dengan pemyataan di atas semasa mereka cipta rak hiasan? A B C D Pengujian Pembinaan Perancangan Perekaan projek 10 Apakah tujuan membuat kemasan pada projek? A B C D Meningkatkan kualiti produk Menambahkan kos pengeluaran Memanjangkan proses pembuatan Menambahkan kemahiran membuat kemasan 79/1 Lihat Sebelah SULIT .. I II III IV A B C taban lasak lukisan kerja bahan kemasan mesra alam sekitar I. II dan III I.SULIT 5 7911 I Tujuan pengujian dilakukan adalah untuk memastikan prototaip dibuat mengikut spesifikasi... III dan IV U.

258 seunit Berdasarkan bacaan meter ki lowatt jam di atas.SULIT 11 6 Antara peralatan elektrik berikut yang manakah menggunakan wayar tiga teras berpenebat PVC dan anyaman benang? I II III A B C D Kipas angin Ketuhar elektrik Seterika elektrik Pembakar roti elektrik I.05 Lihat Sebelah SULIT 7911 . III dan IV H.05 RM50.218 seunit . III dan IV I.: 0.60 RM49. III dan IV 79/1 rv RAJAH 5 ]2 Apakah jenis plag yang digunakan pada peralatan elektrik pada Rajah 5 di atas? A B C Plag Plag Plag Plag 2 2 3 3 pin pin pin pin 2 ampere 5 ampere 13 ampere 15 ampere o Bacaan meter bulan Jun Bacaan meter bulan Julai Kadar 200 unit pertarna Kadar unit seterusnya 13 = 28646 28871 0.. II. II dan m I.05 RMS8. kirajumlah bayaran bit elektrik bagi rumah Encik Kadir. A B C D RM43.

SULIT 14 7 Rajah 6 menunjukkan bahagian utama motor DC. Q 79/1 RAJAH 6 Bahagian manakah yang menjadi elektromagnet apabila arus elektrik dibekalkan? A C B Q R P S o 15 Rajah 7 menunjukkan sejenis alatan tangan RAJAH 7 Apakah fungsi alatan tersebut ? A B C D Menjalur wayar Memegang bend a kecil Membentuk kaki komponen Membengkok kaki komponen 79/1 Lihat Sebelah SULIT .

SULIT 16 8 79/1 Rajah 8 menunjukkan satu komponen elektronik. RAJAH 8 Antara berikut yang manakah simbol komponen itu? A ----10- B c D 17 A Antara komponen elektronik berikut yang manakah komponen aktif? C B 0 79/1 Lihat Sebelah SULIT'" .

SULIT 18 9 Rajah 9 menunjukkan lukisan bergambar sebuah projek elektronik.. oo. 79/1 rO e 0000 000000000 00000000 00000000000000000000000 oooog.0 oo~o 000000 o 0000 000000000 00 00000000000000000 00000000000000000000000 00000000000000000000000 00000000000000000000000 01000000000000 00000000 01000000000000 00000000 I RAJAH 9 Antara berikut yang manakah lukisan skematik yang betul? A c B D 79/1 Lihat Sebelah SULIT .oooo~oooooo 0000 00000 00000 0000 00000 00000 0000 00000 00000 00000 000000 00000 0000 000000 000000 0000 a 0 00000 000000 oooooooo~oo 00000000..

RAJAH II Bahagian paip manakahyang dihubungkan ke meter air? A B C E F G D H 79/1 Lihat Sebelah SULIT .SULIT 10 7911 RAJAH 10 19 Apakah aktiviti yang dilakukan pada Rajah 10? A B C 20 Memotong baJapan Menebuk lubang balapan Menanda Jubang untuk memasang komponen Memudahkan kaki komponen dipasang pad a balapan o Rajah t 1 menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

SULIT 21 11 Rajah 12 menunjukkan bahagian tiub sifon tangki simbah. 79/1 p Q R s RAJAH 12 Bahagian manakah yang perlu diganti.jika telah ditarik ? A air tidak mengalir keluar walaupun tuil P B C Q R D S 22 Antara berikut manakah pasangan yang betul berkenaan jenis garisan dan fungsinya? Jenis garisan A B C Fungsi Menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek Menunjukkan bahagian tersembunyi dari sesuatu pandangan Menunjukkan pusat bagi suatu bulatan Garisan menunjukkan ukuran sebenar sesuatu objek Garisan tersembunyi Garisan objek Garisan binaan Garisan dimensi 0 Lihat Sebelah 79/1 SULIT .

SULIT 23 12 Rajah 13 menunjukkan pandangan suatu objek 79/1 Pelan Pandangan h8dapan RAJAH 13 Antara objek berikut yang manakah mewakili pandangan tersebut? A I B c D 7911 Lihat Sebelah SULIT .

7911 RAJAH 14 Apakah nama bahagian bertanda X? A B C D 25 Roda imbang Penekan jahitan Pelaras mata jahitan Pemusing gelendung Antara berikut yang manakah menunjukkan ciri-ciri hidangan sepinggan lengkap? A B C o Perlu dimakan ketika panas Mengandungi semua nutrien Makanan yang mengenyangkan Dimakan sebagai hidangan pelengkap 79/1 Lihat Sebelah SULIT .SULIT 24 Rajah 14 menunjukkan 13 sebuah mesin jahit.

SULIT 26 14 79/1 Antara berikut yang manakah dikelaskan sebagairuang sosial pada tempat kediaman? A B C D 27 Antara yang berikut aktiviti penjagaan tempat kediaman yang manakah dilakukan setiap hari? A B C D 28 Membersih kipas Mengemop lantai Mencuci permaidani Mengemas bilik tidur Antara yang berikut manakah potongan yang betul dalam penyediaan keratan batang ? A B c D 79/1 Lihat Sebelah SULIT .

1 Antara berikut yang manakah kepentingan perniagaan? A B C D Mewujudkan peluang kerjaya Meningkatkan keluaran sesuatu produk Menstabilkan jurang ekonomi antara negara Mengurangkan kebergantungan kepada negara luar Razali membayar terlebih dahulu sejumlah wang sebelum dapat menggunakan perkhidmatan. rv. Ill. IV B C II.SULIT 29 Susun langkah-langkah I 15 pemasuan semula tanaman hiasan mengikut urutan. II. I. 3I Berdasarkan pemyataan di atas. I. II D 30 IV. 79/1 II III IV A Masukkan medium memasu Letakan tanaman hiasan di tengah-tengah medium Pilih pasu yang bersaiz lebih besar daripada saiz pasu lama Tutup lubang pasu dengan serpihan pasu peeah I. 11. III. rv III Ill. alat pembayaran yang manakah dimaksudkan ? A B C o Kad Kad Kad Cek Pintar Kredit Prabayar Kembara 32 Antara berikut yang manakah benar tentang ciri-ciri pemiagaan runeit kecil-kecilan ? Milikan A Saluran aeihan 8 C D Syarikat Syarikat Tunggal Tun_gg_al Terus dari pengeluar Melalui pemborong Melalui pemborong Terus dari pengeluar 79/1 Lihat Sebelah SULIT .

BHD. III dan IV IV.III dan TV IV. I.SULIT 33 16 79/1 Rajah 15 menunjukkan papan tanda sebuah pemiagaan.2. Bangunan Mara. Jobor RAJAH 15 Antara berikut manakah kelebihan milikan pemiagaan di atas? A B C D Pemilik dan pengurusan terpisah Saham boleh dijual beli di pasaran saham Semua aktiviti terikat dan perlu mematuhi peraturan Hal-ehwal perniagaan perlu didedahkan kepada orang ramai 34 Puan Norhayati ingin menubuhkan sebuah perniagaan butik di bandar kediamannya. SYARIKA T YAKIN SND. I 11 HI IV A 8 C D Memohon lesen perniagaan Mendapatkan modal pemiagaan Mendaftar pemiagaan perniagaan Membuat perancangan pemiagaan I. I dan II 7911 Lihat Sebelah SULIT - . I. Susun langkah-langkah yang patut diambil oleh beliau untuk mencapai impiannya. No. Jalan Sepakat 23170 Muar. 11. III. III dan II II.

SULIT 35 17 Jadual 1 menunjukan penyata aliran tunai PENY ATA ALIRAN TUNAl 7911 PERKARA PENERIMAAN Baki bib Jualan tunai Penghutang JAN (RM) (RM) FEB 1 520 425 340 2285 1 020 755 1 143 X PERBELANJAAN Pembekal Sewa Gaji 740 75 450 1 265 Baki h/b Berapakah nilai Z? A B C D 36 595 87 495 Y Z J 020 RM I ]77 RM 1 74] RM2918·· RM 4095 Rajah 4 menunjukkan bantuan pemiagaan BANTUAN PERNlAGAAN Pergudangan Pengangkutan Insurans RAJAH 4 Apakah yang sesuai bagi X? A B C D Saluran paip Takaful Islam Gudang kastam Memberi sampel 79/1 Lihat Sebelah SULIT .

manakah fisiko yang tidak boleh diinsuranskan ? A B C D 38 Idan II ( dan IV II dan III III dan IV Jadual di bawah menunjukan dokumen pemiagaan. SEBELUM URUSNIAGA Surat Tanya SEMASA URUSNlAGA X SELEPAS URUSNlAGA Penyata aka un Sebut harga lnvois Y Antara yang berikut yang manakah sesuai untuk X dan Y? X Y A B C D Katalog Borang pesanan BiJ Tunai Nota serahan Resit Resit Nota serahan Nota Kredit 79/1 Lihat Sebelah SULIT .SULIT 37 18 79/1 Berpandukan rajah di bawah.

00 4 750.M 79/1 Nombor: 257 14 Jun 2010 Syarikat Sepakat Jaya 460 C 1. Kuala Lumpur No.SULIT 19 Syarikat VT SDN. Serahan Kami : VT 110 No.15 hari 3% . berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Syarikat Sepakat Jayajika bayaran dibuat pada 30 Jun 2010? A B C D 40 RM RM RM RM 4250. Taman Murni. Pesanan Tuan : SJ 122 Kuantiti 2 Keterangan Kamera Shapr Model 511Q Harga seunit RM 2 500 Jumlab RM 5000 Syarat Bayaran : 5% .00 4850. BIID 123 IRIan lpoh 67800 Pahang D.di K Pengurus Syarikat VT SON. BHD 39 Berdasarkan dokumen di atas.00 Antara berikut yang manakah benar tentang pekerja? A B C D Mekanik digolongkan sebagai pekerja tidak mahir Pekerja menerima ganjaran dalam bentuk faedah Pengeluaran barang dan perkhidmatan melibatkan pekerja Pekerja menggabungkan faktor pengeluaran lain untuk menghasilkan barang 41 Antara berikut yang manakah kebaikan pengkhususan? A B C D Kos pengeluaran meningkat Risiko pengangguran tinggi Tahap kecekapan meningkat Menyekat daya kreativiti pekerja Lihat Sebelah SULIT 7911 . 56200.00 5 000.30 hari K& K.

A B C D Menetapkan piawaian produk Menyediakan prasarana dan kemudahan infrastruktur Menguruskan perfindungan tarif dan pelepasan cukai import Mernberi pinjaman kewangan kepada usahawan dalam bidang perindustrian 45 Bagaimanakah pengeluar dapat menghadapi persaingan dengan pengeluar lain? A B C D Menjual pada harga yang lebih tinggi Mengurangkan jumlah bilangan pekerja Mengehadkan waktu operasi pemiagaan Memberikan perkhidmatan selepas jualan 79/1 Lihat Sebelah SULIT .SULIT 20 79/1 Encik Mustafa mengubah cara pembungkusan dan mengiklankan produk kefuarannya. Sambutan yang rnenggalakkan menyebabkan beliau berusaha menembusi pasaran luar negara pula. 43 Pemyataan di atas berkaitan dengan seorang usahawan. Mengapakab keadaan di atas berlaku? A Agar dapat menyumbangjasa kepada masyarakat B Agar perancangan yang rapi dan bijak dapat dibuat eAgar dapat memperoleh keuntungan yang maksimum D Agar dapat bersaing dalam dunia perniagaan yang m:encabar 44 Antara berikut yang manakah fungsi MIDA bagi membantu usahawan tempatan? . 42 Apakah ciri usahawan yang tidak ada pada Encik Mustafa? A B C D lnovatif Bijak mengambil peluang Sanggup menghadapi risiko Berkebolehan berkomunikasi Bakal usahawan perlu mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran.

kirakan baki hIb pada Mac 31. Apakah bentuk penyeJewengan A B C Menjual Menjual Membuat MenjuaJ yang telah dilakukan? D barang yang diharamkan barang yang tidak berkualiti dakwaan pengiklanan yang palsu barang kawalan melebihi harga yang telah ditetapkan Beg tangan berjenama yang dibeli oleh Puan Ani didapati tidak tulen 47 Apakah undang-undang A B C D yang dapat melindungi Puan Ani? Akta Akta Akta Akta Perihal Dagangan 1972 Kawalan Bekalan 1973 Kawalan Harga 1946 Sewa Beli 1967 48 Apakah kesannya j ika peniaga mengambil barang untuk kegunaan sendiri? A B C D Mengurangkan liabiliti pemiagaan Meningkatkan perbelanjaan pemiagaan Mengurangkan jumlah modal pemiagaan Merupakan aset tambahan kepada perniagaan Akaun --------------------------~~Tunai RM Mac 1 10 Baki bib Jualan 500 1300 Mac RM 3 7 31 Gaji Belian Baki h/b 1100 X 400 49 Berdasarkan A B C Akaun Tunai di atas. D RM 300 RM400 RM 500 RM900 Lihat Sebelah SULIT 79/1 . 79/1 Peniaga ayam di Pasar Taman Indah rnenjual ayam RM 7.00 sekilogram pada musim perayaan.SULIT 46 Pemyataan di bawah menunjukkan 21 suatu bentuk penyelewengan peniaga.

I 11 UTUS niaga apakah yang berlaku? III IV A J ual barang secara tunai Jual barang dan terima cek J ualan secara kredit kepada Daud Daud menjual barang secara kredit I dan II J dan III II dan IV III dan IV B C o 79/1 Lihat Sebelah SULIT . apakah urus niaga yang berlaku? A B C D 51 Perniagaan Sani membeli secara kredit Belian secara kredit daripada Pemiagaan Sani Beli barang secara tunai daripada Pemiagaan Sani Membawa masuk stok ke dalam pemiagaan sebagai modal Antara berikut yang manakah merupakan urns niaga ambilan? A B C D Mengambil barang untuk kegunaan sendiri Mengambil tunai untuk membayar sewa kedai Mengeluarkan barang untuk kegunaan pemiagaan Mengeluarkan cek untuk membayar bil elektrik kedai Akaun lualan 10 Tunai 15 Daud RM 800 900 52 Berdasarkan akaun di atas.SULIT 22 Akaun Belian RM 400 79/1 Apr 20 Pemiagaan Sani I Perniagaan Sani Apr 20 I Belian RM400 50 Berdasarkan catatan bergu di atas.

baki yang manakah akan direkod di sebelah kredit Imbangan Duga? A B C D Akaun Belian Akaun Kenderaan Akaun Penghutang Akaun Faedah Diterima Imbangan Duga pada 30 April 20 I0 Butiran Debit (RM) Kredit (RM) Insurans Penghutang Perabot Overdraf bank 300 200 4300 1900 55 Butiran yang manakah tersilap catat? A 8 C Perabot o Insurans Penghutang Overdraf bank 79/1 Lihat Sebelah SULIT .SULIT S3 23 79/1 Apakah kesilapan yang telah berlaku jika jumlah di sebelah debit dan kredit Imbangan Duga tidak sama? A B C D Silap dalam mencatatkan tarikh urus niaga Mencatat di sebelah yang salah dalam akaun Butiran yang salah dalam akaun yang direkodkan Satu urus niaga direkodkan dalam dua akaun yang berbeza 54 Antara berikut.

.. A B C D RM 15900 RM 16500 RM 19500 RM 36400 7Wl Lihat Sebelah SUUT . I II III IV A insurans atas belian angkutan keluar stok akhir upah atas belian I dan II I dan IV II dan III 111dan IV B C D 57 Kira nilai untung kasar. X dan Y mungkin sekali .SULIT 24 79/1 Soalan 56 hingga 57 berdasarkan Akaun Perdagangan di bawah. Syarikat Usahasama Sdn Bhd Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2010 RM Stok awal RM 2000 RM RM 36000 1ualan Be Iian Angkutan masuk Duti atas belian X y 15000 200 700 100 300 16300 18300 1800 ? Kos barang belian Kos barang untuk dijual Stok akhir Kosjualan Untung kasar ? 36000 ==== • =--= 36000 56 Berdasarkan Akaun Perdagangan di atas.

SULIT 25 Kunci Kira-Kira Aset 79/1 3 J Disember 2009 Ekuiti Pemilik + Liabiliti x 58 Apakah butiran yang sesuai bagi X? I II Stok akhir III IV A Pemiutang Penghutang Pinjaman bank I dan II B C D I dan III II dan IV III dan IV Soalan 59 dan 60 berdasarkan maklumat di bawah Modal Kenderaan Ambilan RM 18000 16000 700 Penghutang Premis Untung bersih Pemiutang Overdraf Stok akhir Tunai 2200 7000 7000 4000 4500 6400 1200 59 Hitungkanjumlah aset bukan semasa. A B RM 9800 RM 23000 RM 32800 RM 36800 C D 60 Berapakah jumlah Kunci Kira-Kira tersebut? A B C RM 21300 RM32800 RM 34200 RM 36900 D KERTASSOALANTAMAT 79/1 SULIT .