Salah Laku Pelajar (Rujukan R&D)

i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SALAH LAKU PELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSONALITI PELAJAR

SHARIFAH RAUDZAH BINTI SYED JUNID

Laporan projek ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

NOVEMBER 2007

hasilkerjasayasendiri kecualinukilanftn ringkaszifi "Sayaakui karyaini adalah jelaskansumbernya" yangtiap-tiapsatunya telahsaya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

1 NOVEMBER2OO7

PROFESOR MOHDTAruDIN IIAJI NINGGAL 2OO7 1NOVEMBER TARIKH .111 "Saya akui bahawa sayatelah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Pendidikan' Tandatangan Nama Penyelia DR.

sentiasa mempermudahkan segala urusanmu. Kepada rakan-rakan sekerja Terutama En. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Kepada satu-satunya anakku yang amat disayangi. mempermudahkan segala urusan kalian. Segala pengorbanan. terima kasih kerana memberi peluang dan membenarkan saya menyambung pengajian sambil bekerja separuh masa.T.T.T. Syed Alwee bin Syed Din terima kasih yang tidak terhingga kerana membenarkan saya meneruskan pengajian dalam Kursus Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling). terima kasih kerana kesabaran dan memahami keadaan Ummi yang sibuk dengan pengajian dan ketahuilah bahawa Ummi amat menyayangimu. Doa sentiasa mengiringi agar hidup kita sekeluarga sentiasa diberkatiNya dan bahagia hingga ke akhir hayat. Satu-satunya kakak yang ku kasihi. Semoga kalian berdua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah S. Pengurus Takaful Malaysia Cawangan Pasir Gudang.iv DEDIKASI Kepada suamiku yang dikasihi.T sahaja yang dapat membalas jasamu dan semoga Allah S. Juga kepada abangku Syed Sa’aid yang paling rapat denganku yang banyak membantu di saat aku memerlukan. sokongan dan dorongan yang diberikan amat dihargai. Terima kasih juga kerana kesabaranmu dan memahamiku. Sharifah Nahidah (selaku pengganti arwah emak) terima kasih di atas segalanya. tunjuk ajar dan pengorbanan kalian amat dihargai.W. Mohd Faisal Ramadani. Kepada dua orang saudaraku. segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan amat dihargai.T.W.W. Semoga Allah S. Ummi sentiasa berdoa semoga anak Ummi menjadi anak yang solehah serta berjaya dalam segala lapangan serta bahagia hidup di dunia dan akhirat. Kepada rakan-rakan seperjuangan Semoga segala kesusahan dan pengorbanan yang ditempuhi bersama-sama selama berkursus (separuh masa) di UTM ini akan dirahmati dan diredhai Allah S.W. Sharifah Nargis binti Syed Alwee. Segala dorongan. Hanya Allah S.W. .

dorongan dan tunjuk ajar yang berterusan tanpa jemu sehingga kajian ini dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya dan menepati syarat yang ditetapkan. Ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada pensyarah-pensyarah Universiti Teknologi Malaysia yang tidak jemu-jemu menyumbangkan ilmu pengetahuan dan memberikan sokongan. Guru-guru Kaunselor dan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan kajian ini. . Jasamu dikenang selama-lamanya.T. akhirnya saya berjaya menyiapkan tesis ini sebagai memenuhi syarat untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling). sokongan.W.T sahajalah yang dapat membalasnya. Hanya Allah S.T kerana dengan izin dan limpah kurniaNya. Mohd Tajudin bin Haji Ninggal selaku penyelia kajian pendidikan ini di atas segala nasihat. Semoga segala bantuan yang dihulurkan dirahmati Allah S. puji dan syukur ke hadrat Allah S. Penghargaan juga diberikan kepada Pengetua SMK Taman Rinting 2.v PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Alhamdulillah.W. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Profesor Dr. bimbingan. Guru-guru Penolong Kanan.W.

Johor Bahru. Reka bentuk kajian yang dipilih untuk kajian ini ialah ‘eks-posfakto’ iaitu melihat punca dan perlakuan masa kini berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku dan bersifat kuantitatif. Di antara soal selidik dan alat ukur yang digunakan ialah Profil Personaliti TAJMA. Taman Megah Ria dan Taman Kota Puteri yang mana sekolah-sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D). vandalisme. Penyelidik juga telah mengutarakan beberapa cadangan untuk kajian yang akan dilakukan pada masa hadapan. Selain yang tersebut di atas.01) dan Trait Jati Diri (aras signifikan 0. demografi bangsa dan hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. . Daripada hasil kajian. gangsterisme.vi ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti kewujudan perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.00). kawasan Masai. Walau bagaimanapun terdapat hanya dua trait profil personaliti yang mempunyai hubungan signifikan dengan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya iaitu Trait Asertif (aras Signifikan 0. Kajian telah dijalankan di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terletak dalam kawasan perumahan berhampiran di Taman Rinting. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. secara keseluruhannya semua faktor di atas tidak mempunyai perbezaan yang signifikan. matlamat kajian juga adalah untuk mengenalpasti hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dan iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. Penyelidikan ini juga melibatkan 230 orang responden daripada Tingkatan 4 yang terdiri daripada pelbagai bangsa serta mempunyai rekod salah laku di sekolah masingmasing.

The research was conducted at Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2. there seemed to be a correlation between students Mischievous Behaviors which were influenced by their peers in relation to the Personality Traits. . The research design used was ‘ex-post-facto’. Two hundred and thirty Form Four students from these schools were involved in this study. some recommendations for future researches have been put forward in this thesis. this research also was conducted to identify the factors influenced by their friends and the surroundings of the school with their personality profiles. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri and Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 under the administration of Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D) in Masai. Finally.00).01) and Resiliency Trait (Significant Level 0.vii ABSTRACT The purposes of this research were to identify the significant differences between the profiles of the students with mischievous act based on the parents’ education levels. Johor Bahru. The findings of this research indicated that there were no significance difference between their personality profiles and mischievous acts. races and the relationship between parental factors that influenced the personality of the students. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Megah Ria. In addition. The two traits were Asertive Trait (Significant Level 0. However. A set of questionnaires and TAJMA Personality Profile were used to identify contributing factors toward mischievous behaviors.

9.5 1.1 1.2 1.9.4 1.1 1.8 1.2 1.viii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI LAMPIRAN i ii & iii iv v vi vii viii – xii xiii .xv xvi BAB 1 PENGENALAN 1.9 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah 1.6 1.9.3 1.3 Personaliti Pelajar Salah Laku Pelajar Peranan Ibu Bapa 1 2 6 8 9 10 11 12 12 12 13 13 .7 1.

3 Peranan Ibu Bapa Pengaruh Rakan Sebaya Iklim Sekolah & Sikap Guru 17 17 20 23 25 28 31 34 2.1 2.1 2.4.11 Pendidikan Tidak Formal BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.9.6 1.3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Lokasi Kajian 43 43 44 .2 Pengenalan Salah Laku Pelajar 2.4 1.2.1 3.9.5 Krisis Identiti BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.5 1.ix 1.2 2.3 2.9.8 1.3 Teori Trait Teori Psikodinamik Sigmund Freud 35 Pendekatan Sosial Eric Erikson 37 40 2.2.9.4.9.9.1 2.10 Pergaduhan Antara Pelajar 1.9.2 2.2 3.2.9 Pengaruh Rakan Sebaya Sikap Guru Ponteng Budaya Melepak Gangsterisme Vandalisme 14 14 14 15 15 15 16 16 1.9.7 1.4.4 Pendekatan Teori Tingkah Laku Personaliti Pelajar 2.

4 Umur Bangsa Aliran 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 60 60 4.4.5 Bil.2.6 4.2.4 Jenis Salah Laku Pelajar Kekerapan Salah Laku Pelajar Analisis Diskriptif Punca Salah Laku Pelajar 4. Adik Beradik 4.1 4.6 3.10 Tahap Pendidikan Ibu 4.7 Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data 44 45 47 48 BAB 4 ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN 4.4 3.5 3.2 4.3.2.2 Pengenalan Latar Belakang Responden 4.7 Pendapatan Ibu Bapa Pekerjaan Bapa / Penjaga 4.1 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa .2.9 Tahap Pendidikan Bapa 4.2.3.1 4.2.2.x 3.1 Jantina 4.3 4.8 Pekerjaan Ibu 4.3 Salah Laku Pelajar 4.2.2.2 4.2.

Vandalisme.xi 4.4.2 Profil Personaliti Pelajar Perbezaan Yang Signifikan Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar (Ponteng Kelas Dan Sekolah.3 68 4.5 Analisis Diskriptif Profil Personaliti Pelajar 4.5.5.2 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru 64 4. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.5 82 BAB 5 PERBINCANGAN.4.5.1 4. Analisis Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa. Budaya Melepak Dan Pergaduhan Antara Pelajar) Berdasarkan Tahap Pendidikan Ibu Bapa 72 73 73 75 4. Gangsterisme.1 5.2 5.5.3 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar 80 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar 4.5.4 81 4.4.3 Pendahuluan Hipotesis Kajian yang diuji Keputusan Pengujian Hipotesis 83 84 85 . Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru 4.4.

3 86 5.3.4 5.2 86 5.1 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar bedasarkan tahap pendidikan ibu bapa Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar berdasarkan demografi bangsa Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar 85 5.4 86 5.3.3.3.xii 5.6 Cadangan Tindakan Cadangan kajian lanjutan Kesimpulan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 92 95 96 97 .5 5.3.5 87 87 89 90 5.

3 52 Jadual 4.6 53 Jadual 4. JADUAL Jadual 3.9 55 Jadual 4.5 53 Jadual 4.1 TAJUK MUKA SURAT 45 46 49 Bilangan Sekolah dan Responden yang terlibat Dalam Kajian Penskoran Skala 5 mata Ringkasan Statistik Taburan Kekerapan dan Jantina Peratusan Responden Mengikut Jantina Taburan Kekerapan dan Peratusan Mengikut Umur Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan Adik Beradik Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pendapatan Ibu Bapa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa / Penjaga Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku Jadual 3.8 55 Jadual 4.11 56 57 .xiii SENARAI JADUAL NO.2 Jadual 4.4 52 Jadual 4.10 Jadual 4.3 Jadual 4.2 Jadual 3.7 54 Jadual 4.1 51 51 Jadual 4.

Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Rakan Sebaya Taburan Responden Mengikut Peratus.13 Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku Taburan Responden Mengikut Peratus.14 64 Jadual 4.20 Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu 77 Jadual 4.xiv Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Sikap Ibu Bapa Taburan Responden Mengikut Peratus.18 75 Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru Taburan Tahap Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Sikap Ibu Bapa.19 Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa 76 Jadual 4. Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah & Sikap Guru Taburan Kecenderungan Responden Mengikut Ujian Personaliti Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa 58 60 Jadual 4.12 Jadual 4.15 68 Jadual 4.17 73 Jadual 4.21 Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu 78 .16 72 Jadual 4.

xv Jadual 4.25 82 . gangsterisme. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar 79 Jadual 4.24 81 Jadual 4. vandalisme.23 80 Jadual 4.22 Analisis Anova Sehala Antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.

.xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT 1. Surat Kelulusan Untuk Menjalankan Kajian Di Sekolah DiBawah Kementerian Pelajaran Malaysia 95 2. Surat Pengesahan Status Pelajar Daripada Universiti Teknologi Malaysia Borang Soal Selidik Yang Digunakan Dalam Kajian 96 97 3.

Secara umumnya pembentukan personaliti pelajar ini banyak dibantu oleh sistem pendidikan formal seperti mempelajari sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. Seterusnya ia . di tempat-tempat tertentu seperti pusat membeli-belah dan bersama rakan sebaya. pendidikan tidak formal juga banyak memberi kesan dalam pembentukan personaliti pelajar kerana para pelajar bukan sahaja menghabiskan masa mereka di sekolah tetapi juga menghabiskan masa di rumah. berfikiran positif. Walaupun begitu. Golongan pelajar ini sering mendapat pengiktirafan sebagai golongan penting dalam masyarakat kerana peranan mereka dalam pembentukan generasi yang akan datang. Biasanya golongan pelajar ini adalah golongan remaja yang ingin membina pembentukan personaliti secara matang. Dengan ini tidak secara langsung memberi kesan kepada perkembangan pembentukan personaliti pelajar itu sendiri. cemerlang dan menjadi manusia yang berguna.1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Di alam persekolahan. berakhlak mulia. seorang individu terutamanya pelajar berusaha membentuk identitinya sebagai persediaan menghadapi cabaran dunia dewasanya. Keadaan ini disebabkan golongan pelajar merupakan aset utama bagi membina generasi Malaysia yang mantap dan berkualiti.

2 Latar Belakang Masalah Falsafah Pendidikan Negara dicipta dengan harapan ia dapat dijadikan panduan dan hala tuju sistem pendidikan negara. penyelidik ingin mengkaji punca salah laku pelajar dan ingin mengetahui sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku dengan profil personaliti pelajar. mengambil pil-pil khayal. Kurikulum dan kokurikulumnya sentiasa dikaji dan disusun semula agar bersesuaian dengan matlamat falsafah pendidikan negara. Perbuatan salah laku ini adakalanya menjadi begitu serius yang berlawanan dengan apa yang sepatutnya diamalkan dan dipelajari oleh seorang pelajar. Apa yang sangat membimbangkan kita masa kini ialah berhubung keruntuhan akhlak pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam pelbagai salah laku seperti ponteng. Namun begitu. bergaduh dan sebagainya. Akhirnya nanti dapatlah diketahui faktor-faktor kelemahan pelajar. Nilai-nilai murni diterapkan untuk melahirkan insan yang . penyalahgunaan dadah. peras ugut. menggunakan bentuk-bentuk baru selain personaliti dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. masalah disiplin dan salah laku pelajar ini sering menjadi tajuk hangat yang dibincangkan oleh pelbagai pihak. berjudi. Saban hari kita akan disajikan dengan beritaberita kemerosotan disiplin di kalangan pelajar. berkunjung ke pusat-pusat hiburan. menghidu gam. Sehubungan itu. berkhalwat. 1. Media massa sama ada media cetak atau elektronik sentiasa memberi liputan yang meluas terhadap isu ini.2 merealisasikan impian Wawasan 2020.

Disiplin adalah salah satu komponen penting . kita perlu memahami dan mendalami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ‘disiplin’. Masalah salah laku yang melibatkan pelajar sekolah menengah begitu ketara dan ini amat meresahkan ibu bapa serta masyarakat umum seluruhnya. disiplin memainkan peranan penting ke arah pembentukan sahsiah atau personaliti pelajar. Namun kegawatan krisis pembentukan personaliti dikalangan pelajar semakin meningkat dan berada pada tahap yang membimbangkan dan akhirnya meruntuhkan nilai sosial masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan penerimaan pengaruh dalam pembentukan personaliti pelajar sehingga pelajar tidak dapat menolaknya kerana pengaruh yang kuat hasil pendidikan tidak formal yang diterima oleh mereka. Sementara pendidikan formal yang diterima oleh pelajar di sekolah pula merupakan tempat perkumpulan pelajar daripada pelbagai latar belakang masyarakat seperti bangsa. Apabila menyebut disiplin. kepercayaan dan sosio ekonomi yang berbeza. Regulus (1995) menyarankan bahawa penyesuaian budaya staf menentukan penyelesaian salah laku tanpa kekerasan berdasarkan budaya pelajar. Dalam sesebuah institusi persekolahan.3 sempurna dan berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani. rohani dan intelek (Sufean Hussin. Budaya pelajar di sini mencerminkan pengaruh rakan sebaya. emosi. Isu-isu yang berkaitan dengan masalah disiplin dan salah laku di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan masa kini dan menjadi fokus pihak media. Keadaan ini menjadi penyumbang terhadap salah laku pelajar. budaya. penentuan identiti dan sikap mempertahankan identiti perkauman dan personal. 1993). kebebasan mutlak.

Menurut Mahadzir Mohd Khir. bergaduh. tatasusila. Bilangan yang terlibat dalam gejala itu merangkumi 34. malah percubaan merogol. Sekolahsekolah di dalam bandar terutamanya di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya mencatatkan rekod gangsterisme yang lebih tinggi berbanding sekolah-sekolah di kawasan luar bandar (Abd Jalil. pelajar tingkatan dua dan tiga dikenal pasti sebagai kumpulan yang paling ramai terlibat dalam gejala ponteng pada tahun 2000 (Utusan Malaysia. 2.4 dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tatatertib.4. Ini sejajar dengan keadaan sistem pendidikan yang semakin mencabar dalam menghadapi era millenium. masalah pelanggaran disiplin di sekolah merupakan isu masyarakat yang tidak henti-henti dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat. Kemerosotan disiplin pelajar juga dikenal pasti sebagai salah laku yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan sama ada dalam bilik darjah.628 pelajar daripada keseluruhan lima juta pelajar di negara ini .2001). keadaan. Namun. Bertambahnya pelanggaran disiplin di kalangan pelajar telah menimbulkan pertanyaan umum tentang keberkesanan segala dasar dan peraturan yang digunakan untuk peningkatan dan pengukuhan disiplin di sekolah. peras ugut. akhlak dan kesopanan. Antara kegiatan yang berunsur ganas yang kerap berlaku di sekolah adalah seperti mencuri. Kemerosotan atau masalah disiplin pelajar merujuk kepada perbuatan salah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. di kawasan sekolah atau merujuk kepada perhubungan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Kejadian melanggar disiplin di sekolah-sekolah itu bukanlah merupakan perkara baru berlaku tetapi telah wujud dari dahulu dalam sistem pendidikan. 2000).

Kegiatan seperti ini bukan sahaja menafikan peluang pembelajaran kepada pelajar yang lain bahkan juga menjejaskan suasana pembelajaran yang kondusif. merosakkan taman bunga dan lainlain lagi dengan sengaja. Gangsterisme atau budaya samseng turut mengancam keselamatan pelajar di sekolah. memungut wang perlindungan daripada pelajar serta melawan dan mencederakan guru merupakan budaya samseng yang turut membimbangkan masyarakat sekolah. Jika keadaan ini berterusan maka masa depan generasi muda tidak terjamin kerana pelajar akan hilang sikap bertanggungjawab.5 termasuk sekolah rendah dan menengah. Kebanyakan pelajar yang ponteng sering mengunjungi pusat-pusat hiburan di pusat membeli belah tanpa hala tuju dan mudah terlibat dalam gejala tidak sihat yang lain. menconteng pada dinding bilik darjah dan tandas. Daripada jumlah itu 90 peratus adalah pelajar lelaki yang menghabiskan masa di tempat-tempat hiburan. Selain ponteng. merosakkan kemudahan elektrik dan lampu. Ini mencerminkan pembentukan personaliti pelajar yang tidak baik. suka berbohong dan berani memberontak. Pergaduhan antara kelompok pelajar. Budaya melepak pula paling digemari oleh pelajar berusia antara 15 hingga 21 tahun terutama mereka yang lebih suka menghabiskan masa dengan cara yang tidak berfaedah dalam kumpulan di pusat-pusat membeli belah ataupun . Ponteng di sini merupakan ponteng kelas dan juga ponteng sekolah. menyertai kumpulan kongsi gelap. peras ugut di kalangan pelajar. Salah satu pelanggaran peraturan disiplin yang dianggap serius dan berleluasa ialah ponteng. vandalisme merupakan kegiatan pelanggaran disiplin yang sering berlaku di mana kegiatan merosakkan harta benda sekolah seperti memecahkan kerusi dan meja.

1982/83:86). Dalam kebanyakan hal.C Miller. kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa.3 Pernyataan Masalah Personaliti berkait rapat dengan konsep kendiri iaitu cara individu itu mengetahui tentang dirinya berkait dengan kebaikan dan kekurangannya serta maklum balas daripada orang lain (Carl Rogers. 1970). kedua ibu bapa bekerja dan mempunyai masa yang sedikit dengan anak-anak mereka. barulah .6 di tempat-tempat tertentu berkumpul sambil mengusik orang yang lalu lalang. 1951). Personaliti seseorang dapat dilihat daripada tingkah laku yang tekal yang dapat diperhatikan dan dibaiki secara keseluruhan oleh orang lain (Lindgren. 1961). jarang berkomunikasi. Selain itu. merokok. Anak-anak terbiar bersendiri. Mereka jarang sekali berhubung dengan pihak sekolah kecuali apabila timbul masalah disiplin akibat kelakuan buruk anak mereka. Kesibukan mereka menguruskan lain-lain hal sehingga tiada masa hendak mengambil berat hal-hal pelajaran anak mereka (Jagdish Raj Sharma. di mana unsur penilaian dan fizikal mempengaruhinya (Allport. Faktor kawalan ibu bapa dan persefahaman adalah faktor utama timbulnya tingkah laku tidak baik. 1. 1971:102). 1976). Cara didikan dan asuhan di rumah mempunyai perkaitan yang rapat dengan masalah salah laku yang timbul. setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosio-ekonomi (W. tiada berbudi bahasa dan kurang sopan. Personaliti mempunyai kaitan dengan persekitaran individu. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak daripada segi sahsiah atau personaliti dan aspirasinya (Stodgil.

Rakan sebaya pula mempunyai nilai-nilai yang tersendiri.Terdapat juga beberapa orang guru yang tidak cekap dan menunjukkan sikap tidak acuh. Sumbangan mereka kepada pembentukan dan pengawalan tatatertib yang baik di kalangan murid-murid boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Rakan sebaya di sekolah dapat mempengaruhi disiplin seseorang pelajar. kerjasama. Cuba kita selami apakah faktor penyebab yang menghalang pembentukan personaliti pelajar dengan baik dan membantu mengatasinya.7 mereka tersedar dan menggelabah lalu menuding jari menyalahkan satu sama lain antara ibu dan bapa serta pihak sekolah. Ramai guru yang mengambil bidang perguruan sebagai pilihan terakhir dan mereka tidak mempunyai minat tulen hendak mengajar. guru-guru sendiri dianggap menjadi penyebab kepada kelakuan tidak baik pelajar. menghormati guru dan mematuhi peraturan. Sebaliknya sifat-sifat sosial positif rakan sebaya juga menghasilkan seseorang individu yang amat menekankan nilai moral dalam satu-satu masyarakat seperti sifat-sifat kepimpinan. bertimbang rasa dan bekerjasama. maka begitulah sikap pelajar berkenaan. tanggungjawab. Sering kali kita menyalahkan pelajar tanpa cuba mengetahui masalah yang mereka hadapi. Sekiranya nilai-nilai rakan sebaya tidak mementingkan ketekunan. Rakan sebaya juga mempunyai pengaruh yang ketara. menepati masa. Sebenarnya ramai ibu bapa tidak berusaha memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar. Dalam beberapa keadaan. tidur atau makan dalam kelas. Guru-guru seperti ini lebih suka mengambil jalan mudah dengan menyerahkan pelajar kepada guru disiplin supaya diambil tindakan walaupun hanya salah laku yang kecil atau remeh seperti berpakaian tidak kemas. Walhal masalah itu boleh ditangani dengan bijak oleh guru .

gangsterisme. . Ini berlaku terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk belajar dan datang ke sekolah hanyalah sekadar memenuhi tuntutan ibu bapa.4.1 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. merosakkan harta sekolah dan sebagainya. Mereka sentiasa ponteng kelas dan ponteng sekolah serta terlibat dalam perkara-perkara negatif seperti bergaduh. Selain itu. 1.8 itu sendiri.4 Objektif Kajian Antara objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah seperti berikut:- 1. sikap pelajar itu sendiri juga menjadi penyumbang kepada pembentukan personaliti mereka dan mempengaruhi salah laku pelajar. Selain itu. vandalisme. juga ingin mencadangkan langkah-langkah yang wajar dipertimbangkan untuk menangani masalah ini. Oleh hal yang demikian. Perkara seperti inilah yang menyebabkan pelajar menjadi bosan dan berani melawan guru akhirnya berlakulah masalah disiplin yang lebih berat. Tambahan pula pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M dan gagal dalam Peperiksaan PMR tetapi diberi peluang untuk ke tahap SPM juga menjadi punca berlakunya salah laku di kalangan pelajar. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. penyelidik ingin mengetahui apakah punca salah laku pelajar di sekolah dan ingin mengkaji sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar.

4.4. gangsterisme.2 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.1 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa? . kajian ini direka bentuk untuk melihat aspek-aspek penyumbang ke arah punca salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar di sekolah-sekolah menengah di kawasan Masai.9 1.5 Persoalan Kajian Secara am.4.3 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. 1. Zon Pasir Gudang. Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persolan kajian seperti berikut :- 1. 1.5.5 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengeruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. 1.4. vandalisme.4 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa 1.

6.10 1.6.5. 1.5 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar? 1.4 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar? 1.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa 1.6 Hipotesis Kajian Lima hipotesis nol yang dibina adalah seperti berikut:- 1.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.6. .5. 1.3 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar? 1.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar.6.5.5.2 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa? 1.

Kajian ini juga berguna kepada Kementerian Pelajaran Malaysia agar dapat menyusun langkah-langkah positif ke arah penyelesaian masalah salah laku pelajar agar sekolah menjadi tempat yang kondusif ke arah proses pengajaran dan pembelajaran. guru dan pihak kerajaan dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. Ia memberi sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat terutama ibu bapa. bertimbang rasa serta tidak menghukum pelajar tanpa usul periksa.7 Kepentingan Kajian Melalui kajian ini. Bagi ibu bapa sebagai golongan terdekat dengan pelajar diharap dapat menggunakan kajian ini untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka dan membantu dalam pembentukan personaliti pelajar dengan memberi sokongan serta mengambil langkah-langkah awal terhadap anak-anak mereka sebagai persediaan menghadapi alam dewasa yang lebih mencabar. Manakala guru pula yang dianggap sebagai ibu bapa kedua kepada pelajar diharapkan melalui kajian ini dapat membantu pelajar membentuk personaliti mereka dengan bersikap positif dan bersifat sabar.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. kerana setiap salah laku itu ada sebab musababnya yang perlu diteroka hingga ke akar umbi.6. kita dapat memahami beberapa punca masalah salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar.11 1. . 1.

9. 1.8 Batasan Kajian Kajian ini dihadkan kepada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti bermasalah dan dirujuk melalui Guru Disiplin dan Guru Kaunselor dari pelajar tingkatan empat. sekali gus melahirkan generasi akan datang yang unggul dan berwawasan.9 Definisi Istilah Beberapa istilah diperjelaskan di bawah bagi menerangkan dengan lebih tepat kehendak dan kaitannya dengan perkara-perkara yang akan dibincangkan oleh penyelidik dalam kajian ini. 1.1 Personaliti Pelajar Personaliti berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘persona’ yang bererti topeng muka yang digunakan oleh manusia bagi menyembunyikan perkara buruk . Dengan ini adalah diharapkan pihak sekolah mampu mewujudkan iklim persekolahan yang tenang dan kondusif serta menjadi tempat yang selamat dan berkesan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Zon Pasir Gudang dan kajian ini terbatas kepada persoalan-persoalan yang dinyatakan sahaja. maklumat ini dapat membantu pentadbiran sekolah memberi tumpuan terhadap pemupukan nilai-nilai murni di kalangan pelajar supaya mereka dapat menerima struktur peraturan sekolah sebagai panduan baik dalam kawasan sekolah mahupun di luar sekolah. Empat buah sekolah menengah telah dipilih dari kawasan Masai.12 Diharapkan juga. 1.

Namun dalam kajian santifik.13 dan mengemukakan serta menonjolkan perkara yang baik berkaitannya. personaliti diertikan sebagai perbezaan individu dalam pemikiran. Peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa pada anak-anak mereka adalah dengan membina akhlak yang mulia. bermoral dan beretika. 1. Ibu bapa khususnya. Sebaliknya sikap pelajar yang kurang baik menyebabkan pelajar tidak rasional dalam tindakan mereka. 1982).9. membina keyakinan diri serta berfikiran rasional dalam tingkah laku mereka. Jun 2000). perasaan dan tingkah laku yang menyebabkannya respon dalam satu cara yang unuk dalam situasi yang pelbagai (Richard M Ryckman. peranan bererti watak atau tugas seseorang yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. Sikap pelajar yang baik memantapkan konsep kendiri pelajar. adalah salah satu faktor persekitaran yang banyak mempengaruhi pembentukan dan perkembangan .3 Peranan Ibu Bapa Mengikut Kamus Dewan (2002). Perkataan Melayu yang sama dengan personaliti ialah keperibadian dan sahsiah. 1.2 Salah Laku Pelajar Salah laku pelajar merujuk kepada tingkah laku yang menyimpang atau deviant behaviour daripada norma-norma yang dipercayai dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang jenayah yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai umur dewasa (Dewan Masyarakat.9. Personaliti pelajar dalam kajian ini dilihat pada sikap pelajar sama ada yang baik atau kurang baik.

6 Ponteng Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran (Kamus Dewan: 979). pendidik. kaunselor. 1.4 Pengaruh Rakan Sebaya Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanakkanak ataupun remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid: 1990. 1.9. Daripada segi peribadi. Rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting bagi membentuk konsep kendiri. Tindakan ini dapat mengelakkan pelajar daripada membenci dan berdendam dengan guru. 89). Maka suasana sosioemosi yang tenang antara guru dan pelajar dapat diwujudkan di sekolah. 1. ibu bapa kedua perlu menonjolkan sifat-sifat terpuji dan berkaliber tinggi. guru mestilah peramah dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi supaya dia mudah didekati oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka mempunyai masalah dan tidak bertindak terus menghukum pelajar yang bersalah tanpa membuat penyiasatan terlebih dahulu. Ini kerana. Ia adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. ibu bapa menjadi sumber utama dan pertama dalam proses pembelajaran dan pembentukan keperbadian anak-anak. Walaupun begitu ada yang tidak hadir ke sekolah tetapi dalam .5 Sikap Guru Guru yang memainkan peranan sebagai pengajar. sikap dan pandangan seseorang pada dirinya.9.14 personaliti atau sahsiah individu.9. Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga.

melindungi anggota kumpulan lalu membalas dendam. Hj.9. melakukan kekejaman terhadap rakan pelajar yang bukan anggota kumpulan demi menonjolkan kekuatan mereka.7 Budaya Melepak Mengikut Kamus Dewan (1994). 1. Ada juga pelajar yang melepak kerana takut dihukum oleh pihak sekolah atau merajuk dengan sikap ibu bapa.(Dato’ Dr.” .9.8. Kumpulan pelajar yang melakukan jenayah seperti peras ugut.9. Sikap mereka seperti ini mengganggu sistem persekolahan dan mereka mudah terjebak dalam jenayah apabila dipengaruhi oleh anasir luar. dia menghilangkan diri. vandalisme bererti perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam dan persendirian. Manakala ponteng kelas pula ialah pelajar ke sekolah tetapi pada masa pengajaran subjek-subjek tertentu. 1. Para pelajar sengaja tidak mahu menghadiri kelas dan sekolah lalu berfoya-foya atau berpelesiran di pusat-pusat membeli-belah kerana tidak berminat dalam pelajaran. Gangsterisme “Gangsterisme adalah tindakan-tindakan jenayah atau salah laku yang menyalahi undang-undang. merekrut ahli baru dalam kumpulan. 1.9 Vandalisme Mengikut Kamus Dewan (1994).15 pengetahuan ibu bapa. melepak bererti amalan negatif di kalangan remaja yang menghabiskan masa dengan duduk-duduk tanpa melakukan kegiaran berfaedah. 1999). Selain itu ada juga yang menyertai kumpulan ini untuk menarik perhatian guru dan ibu bapa (Amir Mohd Salleh. Mohd Fadzilah Kamsah – Pakar Motivasi). Pelajar .

jiran. Ada sesetengah pelajar bergaduh kerana ingin mempertahankan identiti masing-masing. 1. filem. membalas dendam dan juga dipengaruhi oleh rakan sebaya. tandas dan atas meja dengan kata-kata lucah yang menunjukkan perasaan tidak puas hati mereka terhadap tindakan yang diambil oleh guru-guru di sekolah. Tambahan pula pergaduhan antara pelajar juga berpunca daripada masalah cinta di kalangan pelajar .10 Pergaduhan Antara Pelajar Pelajar bergaduh di dalam dan di luar sekolah kerana perselisihan faham tentang masalah yang remeh temeh.11 Pendidikan tidak formal Pendidikan tidak formal yang diterima oleh para pelajar bukan dalam bentuk rasmi sebagaimana di sekolah. menconteng pada dinding bilik darjah. Pembelajaran tidak formal biasanya berlaku secara tidak terancang serta tidak disedari di mana sahaja sama ada di rumah. media massa. Pergaduhan antara pelajar berlaku kerana dicabar oleh kumpulan lawan.16 sering merosakkan harta benda sekolah seperti memecah dan merosakkan kerusi meja pelajar. 19.9. tidak terhad dan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Pendidikan tidak formal ini memberi kesan kepada pembentukan personaliti atau sahsiah pelajar sama ada negatif ataupun positif .

1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan faktor-faktor yang menjadi punca salah laku pelajar di sekolah-sekolah menengah dan dibincangkan teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan faktor tersebut. Morris Haimowitz dalam artikelnya menyatakan. Salah Laku Pelajar Ahli psikologi sosial umumnya mengkategorikan tingkah laku manusia terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif (prososial) dan tingkah laku negatif (antisosial).2.17 BAB 11 KAJIAN LITERATUR 2.” . “Jenayah adalah dicipta. Selain itu juga dihuraikan Profil Personaliti Tajma dalam menentukan personaliti pelajar dan teori-teori yang berkaitan dengannya. 2. Salah laku pelajar termasuk dalam kategori antisosial iaitu seseorang yang mempunyai potensi untuk melakukan jenayah. bukan dilahirkan.

minum minuman keras.500 orang mencatakan kes salah laku yang lebih tinggi berbanding sekolah yang memiliki kepadatan pelajar yang rendah. malah budaya gangsterisme sudah mencapai tahap yang membimbangkan. merogol dan sehingga ke tahap yang lebih serius iaitu memiliki senjata dan membunuh telah meningkat secara drastik. gangsterisme.18 Masalah kemerosotan salah laku pelajar di sekolah-sekolah hari ini telah menjadi berita hangat yang dibincangkan di dada-dada akhbar. vandalisme. pecah rumah. berjudi. mencabul kehormatan. peras ugut. Kajian oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia yang pernah dibuat mengenai masalah salah laku pelajar seperti ponteng sekolah. Hasil kajian ini mendapati sekolah yang mempunyai kapasiti pelajar melebihi 1. mencuri. membuli. Negeri Selangor dikenal pasti sebagai negeri yang mempunyai banyak sekolah yang berisiko tinggi yang terdedah kepada kegiatan gangasterisme iaitu sebanyak 77 buah sekolah. Kajian mendapati kadar jenayah yang dilakukan meningkat secara drastik. Kementerian Pelajaran malah turut melibatkan pihak polis dalam mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang terbabit kerana ini bukan sekadar masalah kecil tetapi sudah melangkaui masalah jenayah. Ia bukan sahaja melibatkan pihak sekolah. diikuti Perak (60) dan Pulau Pinang (49). Memang tidak dinafikan seringkali kita mendengar pelajar melanggar peraturan-peraturan di sekolah baik dari masalah kecil sehinggalah kepada masalah besar yang lebih berat. penagihan dadah. Ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa pengaruh yang mendorong pelajar melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang jenayah. Kajian ini dijalankan daripada bulan Disember 1998 hingga Oktober 1999 meliputi 329 Sekolah Menengah Harian di seluruh negara. Wilayah .

1994). tingkah laku lucah (384 kes). Kelantan dan Sabah masing-masing mencatatkan 37 buah sekolah. Walaupun perangkaan di atas diambil pada tahun 1994.311 kes). 3. salah laku itu melibatkan 13.19 Persekutuan Kuala Lumpur. Di Pahang pula.169 orang murid lelaki dan 6. Perlis dan Sarawak menduduki tempat terakhir dengan 6 buah sekolah yang berisiko (Dewan Siswa. Manakala mengikut perangkaan pada tahun 1994. Jun 2000). Negeri Sembilan mempunyai 14 buah sekolah berisiko.615 orang pelajar India dan 123 orang pelajar kaum lain (Utusan Malaysia. ponteng (5. . tidak pentingkan masa (3.472 orang murid perempuan.989 kes).636 kes) dan lain-lain (22 kes). Untuk mengatasi masalah ini siapakah yang harus dipersalahkan. Daripada jumlah itu sebanyak 2. ia jelas menunjukkan masalah salah laku ini bukanlah perkara baru yang boleh dipandang ringan malah berterusan sehingga ke hari ini dan menjadi semakin serius.408. Mengikut jantina. jika perbuatan yang begitu tidak dilihat sebagai kegagalan dalam membangunkan sahsiah pelajar apakah yang boleh kita katakan mengenai perkara yang berkaitan dengan salah laku pelajar. Untuk mencari punca-punca masalah ini kita perlu lihat daripada pelbagai aspek. Punca-punca yang akan dibincangkan dalam penulisan ini ialah daripada faktor peranan ibu bapa. 35 buah sekolah dikatakan terdedah kepada perlakuan salah laku dan jenayah. Angka yang hampir sama dicatatkan di Kedah iaitu 32 buah sekolah.672 pelajar sekolah menengah di seluruh negara dikenal pasti terlibat dengan perlbagai salah laku jenayah dan tabiat buruk. tingkah laku tidak jujur (301 kes). seramai 138.578 kes melibatkan tingkah laku jenayah. 358 pelajar atau 9. kekemasan diri (2. 10 buah di Melaka dan 8 di Terengganu.82% daripada 1.619 orang pelajar Melayu. faktor pengaruh rakan sebaya dan faktor iklim sekolah termasuk sikap guru. 528 pelajar Cina. Mengikut kaum pula ia melibatkan 10. Secara umumnya.

. Ibu bapa juga yang menentukan pola-pola tingkah laku anak. motivasi dan pencapaian akademik pelajar-pelajar.1 Peranan Ibu Bapa Sering kali dinyatakan ibu bapa yang menentukan kejayaan anak-anak dalam pelajaran. disiplin di rumah.2. Akibatnya anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga terutama ibu bapa sering bertindak balas kasar dengan orang lain serta mempunyai tingkah laku yang tidak baik. Menurut Pakar Psikologi. Taman Desa Psikology Centre. Perubahan cara hidup hari ini menyebabkan ibu bapa terpaksa membiarkan anak-anak membesar di tangan orang lain tanpa perhatian yang sewajarnya. mereka mengambil jalan singkat lari daripada masalah ini dengan melakukan jenayah seperti peras ugut. Tee Sock sing (2000). lepak. Faktor-faktor berikut mempunyai kesan-kesan tertentu ke atas pembentukan personaliti. Faktor-faktor itu adalah dorongan dan galakan. Namun salah satu faktor yang menjadi penyumbang kepada salah laku pelajar ialah nilai kekeluargaan yang semakin pudar dan rapuh dikalangan masyarakat kita hari ini.20 2. kesibukan ibu bapa dalam membina karier dan masa depan menyebabkan mereka mempunyai waktu terbatas untuk bersama anak-anak. 1989). Ada juga ibu bapa yang mengalami masalah di tempat kerja terbawa-bawa masalah ke rumah sehingga anak remaja yang bergelar pelajar ini merasakan diri mereka tidak disayangi dan tidak dititikberatkan oleh ibu bapa mereka. Ini kerana ibu bapa yang sentiasa memberi galakan dan perangsang sehingga anak-anak timbul minat. merokok dan ponteng sekolah (Md. hubungan mesra antara ibu bapa dan anak dan keluarga yang utuh. semangat ketekunan dan keyakinan diri dalam menghadapi pelajaran (Jamal Darus. Lantaran itu. Daud Hamzah : 1991). Nilai kekeluargaan ini amat penting untuk pembesaran dan perkembangan emosi kanak-kanak.

21 Terdapat di kalangan ibu bapa yang tidak menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Sekiranya ibu bapa dapat menghantar anak ke pusat tuisyen supaya berjaya dalam peperiksaan awam. Ibu bapa tidak berkesempatan hendak mengajar asas-asas agama kepada anak-anak mereka. Sekiranya ibu bapa memberikan pandangan atau penerapan yang salah dalam memberi contoh teladan. Mat Saat Bakti (Panduan Mendidik Anak : m/s 10) menyatakan bahawa “Seseorang itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih dan kedua ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi. Selain itu proses pendidikan ibu bapa pada anak-anak mereka adalah penting. Faktor ini mempunyai implikasi yang besar tehadap anak-anak kerana ia akan menyebabkan mereka keliru dalam membezakan antara dimensi-dimensi norma dan akibat. Nabi Muhammad S. Kenyataan ini disokong oleh Dr. pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud. “Suruhlah anakmu mendirikan solat apabila mencapai umur tujuh tahun dan pukullah jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (putera dan puteri. maka anak-anak akan mencontohi tindakan dan sikap yang salah itu. (HR : Abu Daud – dalam Dr Muhammad Faiz AlMath (1993) Hadis ini menggambarkan kepada kita proses pendidikan anak-anak perlu dimulakan sejak kecil kerana pada waktu ini pemikiran anak-anak bebas daripada segala bentuk pengaruh luaran yang merosakkan pemikiran mereka.W. Ini menyebabkan anak-anak terikut-ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka. mengapakah anak-anak tidak dihantar ke kelas agama bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang .A. Wajar bagi ibu bapa itu menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas fardu ain. Nasrani atau Majusi (HR : Bukhari Muslim). Penekanan pada aspek keagamaan juga perlu diutamakan oleh ibu bapa.

Ibu bapa juga perlu bertanggungjawab bagi mewujudkan keadaan yang stabil di rumah supaya kanak-kanak tidak terganggu dari sego emosi. 1982 : 87). Tahap konflik yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku yang bermasalah (Galambos dan Magge. Ibu bapa perlu menyedari pendidikan kanak-kanak bermula di rumah dan bukannya di sekolah. Anak-anak yang tidak dididik dengan keagamaan memudahkan mereka terdedah kepada gejala tidak sihat. jenis dan corak alam persekitaran yang disediakan oleh ibu bapa adalah menjadi pengajar utama yang dapat menjadi perangsang kepada anak-anak. Kawalan yang ketat ke atas anak mereka dapat menghindarkan anak mereka daripada terjerat oleh kelompok jahat. Sebaliknya konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat ahli keluarga. Terdapat ibu bapa yang cuba menuding jari menyalahkan pihak lain yang menyebabkan anak mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik.22 sempurna di dunia dan di akhirat. dadah dan budaya kuning. Menurut Barnes dan Olson (1985). Keadaan kucar-kacir seperti pergaduhan dan perceraian pasti meninggalkan kesan yang mendalam ke atas anak-anak (Jagdish Raj Sharma. 1991). Selain daripada itu penglibatan aktif ibu bapa dalam semua aspek persekolahan anak membolehkan mereka mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Oleh itu. keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai tahap kesepaduan. Mereka . adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi. Salah satu unsur keharmonian dalam keluarga ialah mengamalkan komunikasi yang berkesan dan baik sesama ahli keluarga. Penglibatan ibu bapa dalam menangani masalah salah laku adalah penting.

rakan sebaya adalah tempat mereka mencurahkan masalah dan pengganti ibu bapa. Sebarang kesilapan atau kesalahan mendidik anak-anak perlu dipertanggungjawabkan oleh ibu bapa kerana ibu bapa adalah pihak utama yang mendidik dan membesarkan anak mereka. 89). terutamanya bagi golongan yang mempunyai masalah di rumah. Bagi para pelajar.2 Pengaruh Rakan Sebaya Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanakkanak ataupun kumpulan remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid: 1990.23 tidak mahu menilai diri mereka sendiri sama ada asuhan yang diberikan cukup sempurna atau tidak kepada anak mereka. Ia adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. Meskipun anak sering diingatkan oleh ibu bapa supaya berhati-hati memilih kawan. Di sini jelas apabila seseorang pelajar itu berinteraksi dengan rakannya. Hal ini disebabkan segala masalah datangnya daripada rumah. Kumpulan rakan sebaya ini mempunyai peranan dalam aktiviti sosial. tetapi nasihat tersebut biasanya sering kali diabaikan. Jadi. ibu bapa . mereka lebih gemar memilih rakan yang sebulu. keluargalah seharusnya mengambil langkah terdahulu berbanding pihak lain dalam menangani masalah ini. Salah memilih rakan sering kali menjadi antara sebab mengapa anak remaja terlibat dengan tingkah laku nakal. mempunyai asas pengetahuan dan pemikiran yang sama dengan mereka seperti mana yang diistilahkan oleh ahli psikologi Piaget sebagai equal footing (Ismail Zain: 1997). 2. Sebaik anak-anak melangkah keluar dari rumah.2.

Remaja boleh dikatakan sebagai golongan yang belum cukup matang dan mudah diperdaya oleh orang lain. ponteng sekolah. rakan sebaya menjadi tempat remaja berkongsi pendapat. Sekiranya remaja lelaki memasuki kumpulan yang suka menghisap rokok biasanya akan dipengaruhi dan melakukan perbuatan yang sama. 1990. orientasi kepada muzik. tarian. peras ugut. ingin menarik perhatian orang ramai. Apa . Mahmood. bohjan. Dalam banyak keadaan. bohsia. Rakan sebaya menyediakan peluang kepada remaja mendapat kebebasan dalam perbuatan dan percakapannya tanpa sebarang sekatan dan kongkongan. tayangan filem dan lain-lain. pertuturan.24 tidak berupaya lagi hendak mengawal dan menentukan siapakah rakan-rakan anaknya itu. pandangan dan tempat untuk remaja bertukar-tukar cerita suka dan duka. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan salah laku dan moral mereka. Keadaan ini disebabkan kumpulan rakan sebaya ini merasakan diri mereka kuat. Inilah yang menjadi daya tarikan yang kuat remaja kepada rakan sebaya. Kumpulan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian negatif juga membawa pengaruh negatif kepada remaja. Rakan sebaya di alam persekolahan adalah kumpulan rujukan yang memberikan ‘sokongan moral’ dalam mencari identiti diri dan pembentukan imej (Pomberi. Melalui rakan sebaya juga mereka lebih berani bertindak kerana kumpulan mereka terdiri lebih daripada dua orang. membuli dan mengacau budak perempuan. Rakan sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian. menunjukkan kehebatan diri terutamanya kepada rakan yang lain serta melepaskan rasa tidak puas hati pada keluarganya. Contohnya seperti lepak. 1991).

Gragey (1970) dan Maslow et al. menyatakan kawalan yang ketat di sekolah seringkali dikatakan menjadi penyebab wujudnya masalah tingkah laku dan pelanggaran peraturan. Boyson (1973). Secara beransur-ansur remaja menarik diri daripada aktivitiaktiviti keluarga dan menghabiskan masanya lebih kerap bersama kumpulan mereka. Sepanjang berada di sekolah. Pelajar-pelajar menghabiskan hampir separuh masanya di sekolah. Banyak perkara yang menjadi pegangan dan ikutan pelajar sama ada yang positif mahupun negatif. masanya lebih banyak dihabiskan bersama rakan sebaya berbanding keluarga sendiri. Selain daripada belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik di dalam bilik darjah. semakin meningkat usia remaja seseorang anak.2. menghayati. Gordon (1974).(1962). mencuba dan mengambil bahagian .25 yang diperoleh remaja daripada percampurannya dengan rakan sebaya menyebabkan remaja mengandaikan yang mereka sudah berupaya membuat keputusan sendiri. Dengan kata lain. 2. memahami. pelajar juga sebenarnya mempelajari perkaraperkara yang berkaitan dengan kehidupan daripada interaksinya dengan rakanrakan dan kakitangan sekolah. pelajar-pelajar biasanya mengambil sikap sama ada memerhati. Ini adalah kerana pelajar akan menentang kawalan ini dengan melakukan pelbagai kelakuan buruk sperti ponteng sekolah dan kelas. kurang bersopan dan menentang guru sekolah.3 Iklim Sekolah dan Sikap Guru Melalui kajian yang lalu mendapati bahawa persekitaran sekolah juga banyak mempengaruhi pembentukan tingkah laku pelajar. vandalisme. Pengaruh sekolah adalah kedua pentingnya berbanding dengan pengaruh keluarga.

mencalarkan kereta guru. interaksi berlaku antara pelajar dengan orang dewasa seperti guru-guru. Organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengagihan murid mengikut pencapaian. memecahkan cermin kereta guru. Berhubung dengan salah laku pelajar yang dikira boleh memberi pengaruh kepada tingkah laku tersebut adalah: a. pelajar mungkin bertindak agresif seperti membakar bilik guru. Akibat salah faham. Guru-guru tidak mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar d. bentuk. Suasana perhubungan yang tidak mesra antara pelajar-pelajar sesama mereka dan hubungannya dengan guru-guru. sikap dan harapan guru kesemuanya . merosakkan bilik darjah dan harta sekolah. kecewa dan marah yang bercampur aduk. dilihat dan dipelajarinya. sakit hati. Ianya boleh memberi kesan kepada tingkah laku pelajar. kakitangan sekolah dan juga pengusaha kantin sekolah dan antara pelajardengan sesama mereka. perasaan dendam.Interaksi yang mesra antara warga sekolah akan membentuk suasana harmoni dan hormat menghormati dan sebaliknya interaksi yang kurang atau tidak mesra langsung akan membentuk suasana yang tegang dan penuh dengan permusuhan. geram. Ketika di sekolah. pihak pentadbir yang menekankan peperiksaan. Disiplin sekolah yang longgar Kemajuan dan pencapaian anak-anak di sekolah tidak diambil peduli oleh ibu bapa c.26 apa-apa perkara baru yang dialami. struktur ganjaran dan hukuman. b. memukul guru dan lain-lain yang melanggar disiplin sekolah.

mengganggu kawan serta cuba untuk melarikan diri daripada sekolah. mendapati satu pertiga daripada pelajar lelaki benci pada sekolah dan lebih suka bekerja kerana mereka merasakan sebahagian mata pelajaran di sekolah membosankan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. 1980). Pelajar seperti ini merasa bosan dan ada juga yang membenci guru dan sekolah. Selain itu. (1977). ada pelajar yang merasa rendah diri. mereka akan bertingkah laku negatif seperti membuat bising. Oleh kerana itu apabila timbul perasaan bosan dan jemu dalam diri pelajar. Mereka merasakan diri mereka tidak dihargai oleh guru dan juga rakan mereka kerana mereka lemah dalam pelajaran. merasa malu dan takut kepada guru. Raven. Marimuthu. Sudah tentu proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu. Keadaan sekolah yang gagal menarik perhatian pelajar akan mendorong pelajar tidak bersekolah dan lebih selesa untuk berhenti dan bekerja bagi menampung hidup mereka. Pihak sekolah harus bijak dalam mengatasi masalah di dalam mengambil tindakan terhadap pelajar yang telah melakukan kesalahan kerana jika berlaku kesilapan di dalam mengambil tindakan ianya akan menambahkan lagi masalah di sekolah. Terdapat juga guru yang mengajar secara sambil lewa menyebabkan pelajar menjadi kurang berminat dengan apa yang diajar oleh guru tersebut. .27 menggalakkan masalah disiplin di kalangan murid-murid yang lemah daripada segi akademik (T. J. Oleh itu pihak sekolah harus bijak di dalam menentukan tindakan atau hukuman yang perlu dikenakan ke atas seseorang pelajar yang bermasalah agar tindakan yang diambil dapat memberi kesan yang baik di dalam usaha menangani masalah tersebut.

maka dengan sendirinya ianya akan memberi kesedaran kepada remaja bahawa solat itu merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan. ketaqwaan.3 Pendekatan Teori Tingkah Laku Keluarga merupakan institusi di mana seseorang individu itu mendapat pendidikan yang terawal. ibu bapa. 2. Jadi tidaklah salah umapamanya jika dikatakan seseorang remaja itu tidak mahu bersolat kerana dia tidak pernah diberitahu bahawa solat itu sebagai satu tanggungjawab dan sekiranya ibu bapa di rumah menunaikan solat lima waktu sehari semalam. Sekolah dengan kerjasama guru perlu mengadakan pelbagai aktiviti yang berfaedah dan memberi manfaat kepada pelajar-pelajarnya supaya setiap masa pelajar tidak disia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah. akhlak dan moral. berfikiran terbuka. sentiasa menunjukkan kasih sayang dan sentiasa memberi kemaafan kepada pelajar yang melakukan kesalahan. Baharuddin (1996) turut menjelaskan supaya para guru mestilah bersikap adil serta mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti keikhlasan. datuk dan nenek. Dalam perjalanan hidup normal. adik beradik. . kepatuhan. Pendidikan pada tahap tersebut mungkin dalam bentuk mengenal diri sendiri. Jadi hubungan yang lemah di antara guru dan pelajar menyebabkan pelajar tidak berminat untuk pergi ke sekolah. Dengan sifat-sifat ini maka masalah salah laku pelajar di sekolah Dapat dibendung dan perkara ini akan lebh mudah diatasi. Guru dan sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menangani pelajar-pelajarnya daripada terjebak dengan gejala salah laku.28 Guru memainkan peranan penting di dalm mendidik pelajar. bapa saudara dan ibu saudara sehinggalah kepada perkara-perkara yang menyentuh nilai-nilai agama. individu yang mempunyai keluarga menerima pendidikan awal daripada ibu bapanya sendiri.

29 Menurut teori psikoanalisa. Pendekatan behaviorisme pula melihat tingkah laku adalah hasil pembelajaran yang dialaminya sejak masih bayi lagi sehinggalah pada masa kini. proses penaakulan. Namun begitu latihan boleh diberikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak ini untuk menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. . mereka mulai cuba menilai semula skrip hidup yang sekian lama dipegangnya. Akan tetapi apabila anakanak mulai meningkat remaja dan dewasa di mana mereka mulai mempunyai dimensi baru dalam pemikiran dan emosi serta mengalami perubahan persekitaran. Ini menunjukkan tingkah laku anak-anak yang tidak mahu menunaikan solat dan kurang berakhlak adalah hasil pembelajaran yang didapati daripada kedua orang tuanya. meniru orang lain. perubahan sikap dan juga arahan yang sebati dengan individu tersebut dan seolaholah menjadi sebahagian daripada dirinya sendiri. perolehan konsep. Pembelajaran yang dimaksudkan adalah perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan oleh individu melalui latihan dan pengalaman yang diterima. rangsangan. semasa kecil anak-anak merakamkan secara langsung apa saja percakapan dan perbuatan yang diperlihatkan oleh ibu bapa kepada mereka tanpa menimbulkan apa-apa persoalan. Usaha bagi membuat penilaian semula skrip hidup yang baru inilah sering kali mendatangkan konflik dalam diri ana-anak. Latihan dan pengalaman tersebut antaranya adalah berbentuk kebolehan celik akal. Ibu bapa adalah individu yang mula-mula sekali dikenali oleh anakanak dan merekalah yang lebih rapat dengan anak-anak berbanding dengan orang lain. Kemahiran ibu bapa sebagai individu yang soleh bermaksud ibu bapa harus mengamalkan cara hidup yang menepati kehendak ajaran-ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya supaya dengan itu anak-anak dapat melihat sendiri kemurnian agama apabila dipraktikkan dalam kehidupan.

Individu tersebut mungkin terlalu lama terdedah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya. guru-guru dan rakan sebaya. Pendekatan behaviorisme melihat tingkah laku negatif manusia sebagai tingkah laku yang tidak betul atau tingkah laku salah pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya. Pengaruh-pengaruh persekitaran ini mempengaruhi seseorang individu lebih-lebih lagi dalam membuat keputusan sewaktu mereka kecil iaitu semasa mereka sangat bergantung kepada orang lain. guru-guru. Manusia mempunyai keupayaan memahami keputusankeputusan yang mereka buat pada masa lampau dan menggantikannya dengan keputusan-keputusan baru. terutama sekali oleh harapan dan desakan-desakan yang dibuat oleh orang-orang yang penting bagi diri mereka seperti ibu bapa.30 Pendekatan Analisis Perlakuan oleh Eric Berne mengatakan tingkah laku. jiran. pemikiran dan perasaan manusia pada asasnya tidak terlepas daripada pengaruhpengaruh persekitaran. orang dewasa. adik beradik. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa. Walau bagaimanapun manusia tidak semestinya terikat dan terkongkong dengan keputusan-keputusan itu. Berdasarkan pendekatan behaviorisme. ahli keluarga dan rakan sebaya. Dia mungkin memperolehinya sejak sekian lama dan ia menjadi seoalah-olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk. tingkah laku negatif individu tersebut masih boleh diperbaiki kerana secara teorinya manusia boleh dibantu bagi menguasai sesuatu kemahiran ataupun tingkah laku baru bagi menggantikan tingkah lakunya yang lama. datuk. nenek. Ini menunjukkan bahawa tingkahlaku yang negatif .

pengasas Profil Personaliti Tajma terdapat 11 tret personaliti yang dikenal pasti melalui Ujian psikologi. Ini merupakan penghalang utama kepada keterlibatan remaja dalam salah laku sosial negatif. mereka akan berjaya dan dapat membezakan dengan jelas tindakantindakan atau perlakuan sosial yang baik. 2.31 atau salah laku disiplin boleh diubah dan ditangani sekiranya semua pihak bertanggungjawab dengan peranan dan tugas masing-masing. Oleh sebab itu. Tret-tret tersebut ialah :- . Seseorang remaja itu sangat memerlukan nilai-nilai personaliti yang positif bagi menghadapi fenomena kehidupan masa kini yang semakin mencabar. setiap individu yang lahir ke dunia ini mempunyai personaliti yang tersendiri. Mohd Tajudin Haji Ninggal. Nilai personaliti yang baik yang wujud dalam diri seseorang remaja akan dapat membantu mereka membentuk asas keyakinan diri yang baik juga. kurang baik atau tidak baik. Personaliti diterima sebagai satu cara untuk memahami tingkah laku manusia dan memperlihatkan tingkah laku individu dan cara individu menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. Menurut Prof. Ia melambangkan ciri-ciri keperbadian seseorang individu dan sememangnya mencirikan perbezaan seorang manusia dengan manusia yang lain.4 Personaliti Pelajar Personaliti merupakan tafsiran daripada tingkah laku seseorang terhadap sahsiah dirinya bagi mencerminkan dan melahirkan keperibadian individu tersebut. Apabila remaja mempunyai latar belakang dan sokongan personaliti dan keyakinan diri yang baik. Dr. Personaliti pelajar adalah berbeza-beza.

Keyakinan Diri Trait personaliti menunjukkan individu yang mudah memperkatakan dan mengakui kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. Prihatin Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan individu untuk memahami perasaan orang lain. Keterbukaan Trait personaliti yang menunjukkan individu yang suka berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Kepimpinan Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan individu dalam memimpin sesuatu kumpulan. Jati Diri Trait personaliti yang menunjukkan individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu tugas. percaya kepada diri sendiri. rasa selamat dan matang. . Trait ini juga menunjukkan kestabilan emosi dan psikologi seseorang individu.32 Asertif Trait personaliti yang menunjukkan individu yang berkecenderungan mempamerkan ketegasan diri. suka membuat pemerhatian dan seterusnya menganalisa sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. tegas dan gemar membuat keputusan. Analitikal Trait personaliti yang menunjukkan individu yang peka dengan persekitarannya. yakin.

akhlak dan disiplin diri akan membantu proses pembelajarannya. Pencapaian Trait personaliti yang menunjukkan individu yang bermotivasi. Individu yang juga mempunyai daya usaha yang tinggi dalam mencapai sesuatu matlamat. Ketidakselarasan Skala khas yang direkabentuk untuk mengenal pasti persepsi individu terhadap diri sendiri. penyelidik ingin mengkaji beberapa teori personaliti yang ada kaitan dengan tingkah laku seorang pelajar. lebih mudah proses menuntut ilmu itu berlangsung. Sehubungan dengan itu. Ia juga digunakan untuk menilai sama ada individu cuba memberikan respon dengan ikhlas atau sebaliknya. Integriti Trait personaliti yang boleh membuktikan sifat jujur dan amanah seseorang individu terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi. Hanya setelah ia mengetahui siapa dirinya (personalitinya) barulah ia dapat beradab kepada dirinya untuk menuntut ilmu. Antaranya ialah seperti berikut:- .33 Intelektual Trait personaliti yang menunjukkan individu berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberi cabaran dari segi intelektual. Adab. mahukan status yang tinggi dan sukakan persaingan. berfikiran abstrak. Dalam pendidikan. seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu perlulah insaf bahawa dirinya mempunyai personaliti diri. Lebih jauh ia mengenali dirinya sebagai seorang pelajar. cerdas dan kreatif.

Setiap individu memiliki trait masing-masing. sekiranya seseorang itu suka berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. dianggap konsisten dalam situasi tertentu dan perbezaan personaliti individu adalah hasil daripada kekuatan dan campuran trait (Guilford. 1959). Begitu juga sekiranya seseorang itu menunjukkan kemampuannya memahami perasaan orang lain. kebimbangan. setiap personaliti individu mengandungi kumpulan trait. Beliau juga percaya bahawa selain menjelaskan tingkah laku yang sama antara kebanyakan individu. Maka seseorang pelajar yang mempunyai trait keagresifan akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan peraturan di sekolah seperti ponteng kelas dan sekolah.34 2. sikap agresif dan proses sosialisasi. Memang trait tidak dapat ditentukan pada diri seseorang tetapi dapat difahami daripada tingkah laku seseorang. terlibat dalam gangsterisme dan dalam pergaduhan antara pelajar. Menurut Allport (1961).1 Teori Trait Manusia berbeza dalam pelbagai bidang seperti kebergantungan. . maka kita boleh simpulkan bahawa dia mempunyai personaliti prihatin. Sebab itu seseorang yang agresif akan menunjukkan sikap agresif dalam situasi tertentu dari semasa ke semasa. Sebagai contoh. kita boleh simpulkannya sebagai orang yang mempunyai personaliti keterbukaan.4. melepak. seseorang yang memiliki trait tertentu akan menunjukkan tingkah laku yang konsisten dalam apa-apa situasi. Trait personaliti dianggap sebagai stabil dalam tempoh masa yang panjang.

35 2. tidak bermoral dan semata-mata bertujuan untuk memenuhi dorongan naluri.2 Teori Psikodinamik Sigmund Freud Sigmund Freud (1959) merujuk personaliti akibat interaksi tiga bahagian yang berasingan iaitu id.4. seorang bayi yang lapar tidak boleh menunggu. Tenaga yang menggerakkan id ini dipanggil ‘libido’. Contohnya. Apabila ia mahukan sesutu. tidak teratur. Bayi tidak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta tidak tahu tentang realiti. Desakan yang paling kuat pada waktu ini ialah memperolehi kepuasan dengan segera. Keperluan asas seperti kelaparan. . diwarisi dan bertujuan untuk mengurangkan ketegangan akibat keinginan biologikal dan tidak rasional. Id merupakan personaliti yang asas. ego dan super ego. agresif yang beroperasi atas prinsip kenikmatan di mana sasarannya adalah untuk meredakan ketegangan dan memaksimakan kenikmatan. Id bersifat tidak logik. Apabila tenaga ini meningkat. Id juga bergeraka atas prinsip keseronokkan dan menghindarkan kesakitan (to gain pleasure dan to avoid pain). tekanan juga akan meningkat yang kemudiannya mesti dilepaskan atau disalurkan. Walaupun wujud struktur yang berasingan tetapi ketiga-tiga unsur ini mencerminkan proses interaksi yang pelbagai dalam personaliti sesorang yang memotivasikan tingkah laku. Tidak ada juga peraturan-peraturan dalam yang dapat mengarahkan tingkah laku. seks. ia mahukan dengan cepat dan tanpa bertangguh-tangguh bertujuan untuk mengekalkan individu dalam keadaan tanpa ketegangan yang mungkin ada.

hasil daripada pengalaman. Kesimpulannya ego menggunakan pemikiran logikal dan mengatur rancangan yang sesuai dengan norma sosial untuk memenuhi keinginan id tanpa merosakkan diri dan orang lain. Tingkah laku ego bersifat separuh sedar yang beropreasi beasaskan prinsip realiti di mana ia cuba melambatkan keinginan id dipenuhi sehinggalah objek yang sesuai ditemui untuk memenuhi keinginan tersebut. Manakala Superego pula merupakan komponen moral personaliti yang berfungsi berasaskan prinsip moral. Ia bersifat tidak rasional dan menggunakan kuasanya untuk menghapuskan sama sekali keinginan naluri id.36 Ego pula merupakan komponen yang membuat keputusan dan cuba memenuhi kehendak id dengan menurut batasan-batasan yang dikenakam oleh dunia luaran. Superego mewakili yang unggul (ideal). betul atau salah. superego juga berfungsi untuk memujuk ego supaya menggantikan matlamat realistik dengan matlamat moral serta berusaha ke arah mencapai kesempurnaan. . Ego mengawal pemikiran sedar dan menapis keinginan-keinginan naluri id. ia akan belajar kehendak-kehendaknya yang boleh ditangguhkan dan kadang-kadang matlamat jangka panjang memerlukan pengabaian matlamat jangka pendek. Ia sangat mementingkan sama ada sesuatu tindakan itu baik atau buruj. bukan realiti dan berusaha mendapatkan kesempurnaan dan bukan untuk keseronokkan. Fungsi utama superego ialah menyekat desakan-desakan id terutama yang berbentuk seksual kerana desakandesakan begini dicemuh oleh masyarakat. Apabila bayi mula membesar. Selain itu. Individu itu harus belajar untuk mendapatkan dan memakan makanan bagi mengurangkan ketegangan akibat lapar. egonya bertambah kuat. Dengan kata lain ego bertanggungjawab mengendalikan kehendak-kehendak dan desakan-desakan id mengikut cara yang diterima dan tidak melanggar nilai-nilai atau norma masyarakat. Contohnya individu yang lapar harus membezakan antara bayangannya tentang makanan dengan persepsi sebenar tentang makanan jika keinginan untuk makan itu hendak dipenuhi.

seseorang individu tidak dilahirkan dengan superego tetapi ianya terbentuk melalui interaksi dengan ibu bapa dan masyarakat.37 Menurut Freud. maka terbentuklah identiti yang selamat. 1968).4. Secara ringkasnya diterangkan kelapan-lapan tahap tersebut seperti berikut:- . Sekiranya kanak-kanak berasa berketerampilan dan dihargai mengikut kefahaman mereka dan seperti kehendak anggota masyarakat yang lain. Walaupun Erikson akur dengan pandangan Sigmund Freud tentang keperluan kenikmatan dalam pembentukan personaliti namun perhubungan kanak-kanak dengan ibu bapa juga penting dalam pembentukan personaliti (Erikson. 2. Ia mewakili nilai dan norma-norma masyarakat tentang tingkah laku. Hati nurani akan menyebabkan kita berasa bersalah jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan denga nilai moral dan masyarakat sementara ego ideal menyebabkan kita berasa bangga dan gembira jika kita berjaya melakukan sesuatu yang dianggap baik. Perkara yang penting ialah keperluan dan keinginan kanak-kanak seimbang dengan yang terdapat dalam masyarakat. terdapat lapan tahap dalam proses perkembangan manusia.3 Pendekatan Sosial Erik Erikson Seorang ahli psikologi yang berorientasikan sosial dalam pembentukan personaliti seseorang individu. Komponen superego mempunyai dua bahagian iaitu hati nurani (conscience) dan ego ideal. Menurut Erikson. Suasana ini akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak diterima dan disayangai atau sebaliknya. Seseorang harus berjaya menghadapi krisis pada satu-satu peringkat sebelum berpindah ke peringkat seterusnya.

Kanak-kanak akan menunjukkan tingkah laku percaya sepenuhnya kepada kata-kata guru. pujian dan penghargaan kesannya menjadi kanak-kanak tersebut menjadi produktif tetapi sekiranya menerima peneguhan negatif selalu dikritik dan dimarahi maka wujud rasa rendah diri dan kurang keyakinan diri pada kanak-kanak tersebut. penjaga dan masyarakat.Inisiatif lawan Rasa Bersalah (3 – 5 tahun) Mula terdedah kepada cabaran dan persekitaran.Percaya lawan Tidak Percaya (0 – 1 tahun). Bermulanya konflik – percaya atau tidak percaya pada persekitaran seperti ibu bapa. meneroka dan membuat sesuatu yang baru seperti bantu ibu memasak. ragu dan tiada keyakinan diri serta menjadikan kan kanak-kanak itu seorang yang pemalu. .2 tahun). Tingkah laku yang menonjol seperti degil dan tidak mahu mendengar kata.Kerajinan lawan Rasa Rendah Diri (6-11 tahun) Memasuki alam persekolahan dan mula dipengaruhi guru dan rakanrakan. Tahap 4 . Tahap 2 . Maka hasilnya negatif menyebabkan anak suka mengasingkan diri serta tidak yakin pada diri sendiri. Sekiranya mendapat penjagaan yang baik maka kanak-kanak itu percaya pada persekitaran tetapai sekiranya mendapat penjagaan yang tidak sempurna maka wujud perasaan tidak percaya kanak-kanak itu kepada orang lain. Kanak-kanak mula menunjukkan tingkah laku inisiatif ingin berdikari. Berlakunya konflik sosial di mana percubaan melakukan sesuatu secara sendiri. Namun sekiranya ibu bapa yang mendorong maka wujud rasa yakin pada diri kanak-kanak itu. Sekiranya mendapat peneguhan positif.38 Tahap 1 . membasuh dan sebagainya.Autonomi lawan Ragu-ragu / Malu (1. Keinginan perlu dipenuhi seperti makanan. Tahap 3 . tetapi sekiranya mendapat kawalan yang ketat maka timbul rasa dendam. pakaian dan kasih sayang. Sekiranya tidak mendapat sokongan dan sering dikritik atau didenda maka timbul rasa bersalah.

39 Tahap 5 .Keutuhan lawan Rasa Putus Asa (60 tahun ke atas) Peringkat akhir dewasa. rakan dan .Identiti lawan Kekeliruan Identiti (12 – 19 tahun) Alam Remaja. mula membina hubungan yang akrab dan mesra seperti memikirkan tentang teman hidup. Peringkat yang paling penting ialah tahap ke lima iaitu identiti lawan kekeliruan identiti. kakak. Tingkah laku menunjukkan mula menilai dan memikirkan kembali peristiwa yang telah berlaku. mula mewujudkan identiti dan persepsi sendiri. percintaan dan perkahwinan. Di sinilah identiti seseorang pelajar dibentuk hasil daripada pengintegrasian pelbagai peranan sebagai anak. Remaja mula menunjukkan tingkah laku cuba berhadapan dengan situasi yang bertentangan kesannya timbul krisis identiti seperti terlalu sensitif dengan perubahan fizikal yang sedang dialami serta mencari peranan diri. Sebaliknya timbul penyerapan kendiri sekiranya individu dikatakan cenderung dengan kepentingan diri sendiri dengan tidak menghiraukan perasaan orang lain. Tingkah laku yang ketara mula fikirkan soal keluarga dan orang lain serta sumbangan kepada masyarakat. Hasil yang positif timbul perasaan prihatin terhadap diri dan orang lain serta berjaya mendidik anak-anak menjadikan kehidupan yang lebih bermakna. Tahap 7 .Kemesraan lawan Pengasingan Diri (20 – 40 tahun) Awal dewasa.Generitiviti lawan Penyerapan Kendiri (40 – 60 tahun) Berjaya mengatasi konflik di tahap 6. Namun sukar mencari identiti kerana terlalu banyak berfikir. Sekiranya perjalanan hidupnya berjaya mengatasi tahap-tahap sebelumnya maka kehidupannya lebih utuh dan mendapat kepuasan. Namun sekiranya wujud konflik dalam kehidupannya maka timbul rasa putus asa dan kecewa. pelajar. Tahap 6 . Sekiranya gagal dalam membina hubungan. abang. individu tersebut mula mengasingkan diri. Tahap 8 .

Proses pendidikan yang baik dan sepadu seharusnya mampu mengidentiti diri insan bukan menghilangkan identiti tersebut. Ibu bapa merupakan orang yang utama dalam pembentukan personaliti anak-anak. . 2. Maka apakah yang menentukan identiti di kalangan remaja? Kajian menunjukkan bahawa konsep kendiri dan memahami diri (self) ada kaitan dengan persepsi positif dan pengukuhan dalam perhubungan ibu bapa dan orang-orang yang berdekatan dengan individu tersebut. terlibat dalam gangsterisme dan dlam pergaduhan antara pelajar. Proses identiti diri ini akan melibatkan proses mengadabkan seseorang pelajar. Pelajar tidak dapat menilai antara yang baik dan yang buruk lalu melakukan perkara-perkara seperti ponteng kelas dan sekolah. melepak. Menurut Sullivan (1953). Erikson (1963). Menurut Erikson (1968). Mereka mula bertanya sama ada pengalaman lepas dan sekarang menyediakan mereka ke era baru. Jika pelajar gagal dalam pembentukan identiti maka wujudlah kekeliruan dan kekecewaan. orang-orang signifikan sangat penting dan pengaruh mereka sangat kuat terhadap perkembangan diri kanak-kanak. Segala perlakuan ibu bapa mempengaruhi anak bagaimana seseorang anak melihat dirinya sendiri.5 Krisis Identiti Kehilangan adab dan akhlak dalam proses pembelajaran akan menyebabkan kehilangan identiti diri (sahsiah) pelajar. selepas baligh.40 sebagainya. remaja mengalami pengalaman transisi daripada kebergantungan pada ibu bapa kepada berdikari iaitu identiti diri.

Sekurang-kurangnya ia perlu insaf bahawa dirinya adalah seorang pelajar dan dengan demikian perlu mempunyai identiti diri sebagai seorang pelajar. merogol. seorang pelajar perlu mengenali identiti sebagai seorang pelajar. Teori ini digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri. Begitulah seorang isteri terhadap suaminya. Seorang adik dan abang dalam satu keluarga walaupun mempunyai identiti sebagai anak kepada seorang bapa. Dalam teori ini Erikson meletakkan remaja yang berumur antara 12 hingga 19 tahun di tahap identiti lawan kekeliruan peranan. Hilangnya identiti ini dari seseorang pelajar akan menyebabkan hilangnya wibawa diri pelajar. Begitu penting identiti ini. tetapi adik dan abang ini mempunyai identitinya yang tersendiri. Selagi identiti ini dihubungkan dengan sesuatu sifat yang tidak terkeluar dari batas keinsanan dan syariat sudah pasti identiti tersebut boleh diterima. mencuri. . membunuh dan sebagainya adalah di antara beberapa contoh akibat kehilangan identiti diri. Pertama adalah identiti pelajar secara keseluruhan. Keduanya adalah identiti diri sendiri yang sudah pasti berlainan dengan orang lain yang menyebabkan seseorang itu berbeza antara satu dengan yang lain adalah kerana mereka mempunyai identiti yang berbeza. emosi dan faktor sosial. Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupan mereka. sehingga seorang anak tidak mungkin menghormati bapanya kalau ia tidak mengenali identiti dirinya yang ianya adalah seorang anak. setiap pelajar mempunyai identiti sendiri yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan kaedah yang sama. Begitu jugalah pelajar. Pada tahap ini remaja akan cuba berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka.41 Identiti dapat dibahagikan kepada dua. terlibat dengan gangsterisme. Bayangkan sahaja apa akan berlaku sekiranya identiti ini sudah hilang pada diri seorang insan. seorang rakan dengan rakannya yang lain dan sebagainya.Gejala buruk seperti ketagihan dadah.

remaja mencari identiti dirinya dan cuba mencari jawapan kepada persoalan “siapa aku”. merancang serta mencungkil potensi yang ada. Penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar amat penting bagi melahirkan generasi yang bersahsia mulia. Dalam proses memahami dan menilai diri sendiri. Remaja yang mempunyai identiti sendiri akan mencipta perancangan masa depan yang memuaskan dan rasa selamat. pada tahap ini. cemerlang.42 Menurut Erikson. Di sini betapa pentingnya peranan sekolah untuk membentuk identiti pelajar yang baik. . remaja tersebut berkecenderungan berdepan dengan situasi yang bertentangan dengan identitinya. Kesannya mereka akan menghadapi krisis identiti. Pelajar perlu diberi peluang untuk mengenali dirinya. Individu yang bergelar remaja akan berusaha memahami dan menilai diri sendiri. gemilang dan terbilang. Pengetahuan perkembangan manusia adalah perlu terutama kepada pendidik untuk menjangka. Krisis identiti juga berlaku kerana para remaja begitu sensitif dengan perubahan fizikal badan yang sedang dialami ketika zaman remaja. ibu bapa dan ahli masyarakat. Mereka mula memikirkan peranan mereka sebagai bakal teman hidup seseorang. Sekiranya usaha untuk mencari identiti itu gagal. mereka akan mula meragui peranan dan fungsi mereka dalam masyarakat. Teori-teori perkembangan yang telah dikemukakan di atas oleh beberapa tokoh psikologi seperti Erik Erikson dan Sigmund Freud memfokus kepada bagaimana perkembangan berlaku dan mengapa sesuatu perubahan berlaku. Usaha remaja mencari identiti mungkin menjadi bertambah sukar dengan terdapatnya berbagai-bagai pilihan yang mungkin. peranannya sebagai seorang insan atau manusia di dunia dan selepas mati.

perbincangan adalah meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengkaedahan-pengkaedahan yang relevan dalam menjalankan kajian. Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi reka bentuk kajian. Data yang diperoleh berdasarkan rekod atau item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik. 3. instrumen kajian.43 BAB 111 METODOLOGI KAJIAN 3. populasi kajian. Kaedah ini adalah lebih relevan untuk digunakan kerana dapat menerangkan dengan lebih jelas fenomena yang hendak dikaji. analisis data serta jangkamasa kajian. Ianya lebih mudah ditadbirkan dan menjimatkan kos dan masa. Hubungan antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar dilihat dengan menggunakan statistik korelasi. prosedur kajian. lokasi kajian.1 Pengenalan Di dalam bab ini. .2 Reka Bentuk Kajian Kaedah yang dipilih untuk kajian ini ialah reka bentuk kajian yang bersifat ‘eks-pos-fakto’ iaitu melihat punca dan perlakuan masa kini berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku dan bersifat kuantitatif dalam bentuk soal selidik.

3 Lokasi Kajian Kajian dijalankan di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terletak dalam kawasan perumahan berhampiran di Taman Rinting. Kebanyakan mereka akan lebih melayan desakan hati untuk ingin bebas dan kurang menumpukan perhatian pada pelajaran. Di samping itu pelajar di sekolah-sekolah berkenaan terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar . kawasan Masai. Sebab itulah mengapa banyak kes salah laku pelajar melibatkan pelajar tingkatan 4. penyelidik telah menggunakan persampelan bertujuan untuk mendapatkan responden kajian yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan daripada pelbagai bangsa dari tingkatan 4 yang ada rekod salah laku di sekolah masing-masing.44 3. Ianya terletak kira-kira 25 km dari Bandaraya Johor Bahru. Dalam Kajian ini. persampelan merupakan pengambilan sebahagian daripada sesuatu populasi. Bilangan sampel di sekolah-sekolah ini dipilih kerana sekolah-sekolah berkenaan menunjukkan kekerapan berlakunya salah laku pelajar. Mereka tidak menyedari bahawa lebih 50% isi pelajaran tingkatan 4 akan diuji dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ketika di tingkatan 5 nanti. Ramai pelajar tingkatan 4 yang menganggap tahun ini adalah ‘honeymoon year’ dan masa untuk mereka ‘enjoy’ kerana tiada peperiksaan penting.4 Sampel Kajian Menurut Kerlinger (1973). Johor Bahru. Penyelidik sengaja mengecilkan skop dengan memilih responden dari tingkatan 4 yang mempunyai rekod salah laku supaya ia lebih relevan dengan tajuk kajian dan lagi mereka ini tidak terlibat dengan peperiksaan besar seperti PMR dan SPM. 3. Taman Megah Ria dan Taman Kota Puteri yang mana sekolah-sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D).

Men. Kota Puteri 2 Jumlah Bil. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik sebagai instrumen kajian. instrumen kajian jenis ini dapat memberikan maklumat tentang latar belakang responden. Keb. profil personaliti responden. Responden 60 55 60 55 230 3. sebanyak 10 item diberi untuk mendapatkan maklumat diri pelajar. pendapat. umur. . Sekolah Sek. pendapatan ibu bapa.1 : Bilangan Sekolah dan Responden yang terlibat dalam kajian Bil 1. 3. 2.45 belakang yang menjadi punca salah laku pelajar. Black (1993). reaksi. maklumat faktor-faktor penyebab salah laku responden dan maklumat salah laku yang sering dilakukan responden. Men Keb. Sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah seperti berikut: Jadual 3. Antaranya jantina. Keb. Men. Taman Megah Ria Sek. Men. Kota Puteri Sek. Dalam bahagian A.5 Intrumen Kajian Dalam kajian ini. pekerjaan dan tahap pendidikan ibu bapa. Soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian iaitu latar belakang responden. bangsa. Keb. bilangan adik beradik. sikap dan sebagainya. 4. Taman Rinting 2 Sek.

pengaruh rakan sebaya dan iklim sekolah termasuk sikap guru. merokok dan menagih dadah. Manakala Bahagian C bertujuan untuk mendapatkan maklumat punca salah laku pelajar yang dikenal pasti oleh penyelidik. Item-item berbentuk positif dan negatif dikemukakan untuk mendapatkan pesepsi responden. Item-item yang dikemukakan adalah seperti ponteng kelas dan sekolah. datang lewat ke sekolah atau balik awal dari sekolah. Pengukuran dibuat dengan menggunakan Skala 5 mata seperti berikut:- Jadual 3.2 : Penskoran skala 5 mata Item Positif Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat Setuju Item Negatif Sangat Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Mata 1 2 3 4 5 .46 Bahagian B pula terdapat 13 item salah laku di senaraikan untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis salah laku yang biasa dilakukan pelajar di sekolah menengah. melawan guru dan budaya melepak. gangsterisme. vandalisme. pergaduhan sesama kaum dan antara kaum. Sebanyak 32 item yang merangkumi faktor sikap ibu bapa. Item-item ini diubah suai daripada soal selidik yang telah digunakan oleh Aziz Abu Bakar (1997).

Profil ini mempamerkan 11 trait personaliti diri yang diukur menerusi 83 item yang diterjemahkan dalam bentuk soalan.66 3.8 hingga 0. B – Benar.9.67 – 5. 3.00 Rendah Sederhana Tinggi Dalam bahagian D pula. Skala PPT-R direka bentuk menerusi skala likert tiga mata iaitu A – Sangat Benar. Digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat tentang trait personaliti dan tingkah laku seseorang individu. C – Tidak Benar.33 2.47 Pecahan tiga skala adalah seperti berikut:- 1. Kemudian penyelidik telah menghubungi guru kaunselor di sekolahsekolah yang dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat tentang bilangan pelajar yang terlibat dalam salah laku. penyelidik menggunakan instrumen Profil Personaliti Tajma (PPT-R) merupakan satu set alat ukur psikologi yang mempunytai nilai kesahan dab kebolehpercayaan yang tinggi iaitu di antara 0.6 Prosedur Kajian Sebelum kajian dijalankan penyelidik telah membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat kajian-kajian yang telah dibuat oleh penyelidik lain tentang masalah disiplin di kalangan pelajar dan puncanya.34 – 3. . Penyelidik telah memilih satu laporan kajian oleh Dr Azizi yang bertajuk ‘Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Sekolah dan Perhubungan Pembentukan Personaliti Pelajar’ sebagai bahan rujukan utama dalam membantu menyiapkan tesis ini.00 – 2.

kekerapan. min dan sisihan piawai. Manakala statistik inferens pula digunakan untuk menguji kesemua hipotesis yang telah dibentuk.5). Penyelidik sendiri mengunjungi sekolah-sekolah berkenaan untuk mendapatkan keizinan daripada pengetua dan memberi penerangan tentang tujuan soal selidik serta tatacara menjawab soal selidik. seterusnya mengedarkan dan mengumpulkan semula soal selidik tersebut dan menyerahkan kembali kepada penyelidik untuk tindakan selanjutnya. Dalam hal ini guru kaunselor diberi tanggungjawab untuk memberi penjelasan kepada responden yang dipilih. peratusan. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas. 3. Penyelidk juga memohon kebenaran surat pengesahan daripada pihak Universiti Teknologi Malaysia. .48 Kemudian penyelidik memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjalankan kajian ini kerana ianya melibatkan sekolah-sekolah di bawah kelolaan Kementerian tersebut. Dua kaedah statistik digunakan dalam analisis ini iaitu statistik deskriptif dan statistik inferens. Statistik deskriptif digunakan untuk membuat rumusan terhadap latar belakang responden dan perhubungan di antara responden dengan pembolehubah dalam bentuk jumlah skor. jadual di bawah menunjukkan ringkasan statistik yang digunakan oleh penyelidik bagi menganalisis data kajian yang diperoleh.7 Analisis Data Kesemua data yang diperolehi akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan ‘Statistical Package for the Social Science (SPSS for windows versi 7.

Jenis Statistik Ujian . Korelasi 4.49 Jadual 3. Korelasi 5. Objektif Kajian Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.t 2.3 : Ringkasan Statistik Bil 1. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa. Korelasi . Anova 3.

Kajian yang dijalankan adalah untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar dan hubungannya dengan personaliti pelajar. aliran. bangsa.3 melibatkan salah laku pelajar.50 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Dalam bahagian Bab 4 ini akan memaparkan keputusan dan keterangan bagi dapatan data yang telah dianalisis menggunakan perisian SPSS version 15. . bilangan adik beradik. Zon Pasir Gudang. tahap pendidikan bapa. pekerjaan ibu. Responden yang terlibat iaitu pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti bermasalah dari pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah menengah yang telah dipilih dari kawasan Masai.penjaga. Manakala Bahagian 4.2 menggambarkan latar belakang para pelajar seperti jantina. Seramai 230 orang pelajar yang terlibat merupakan sampel kajian ini. umur.4 merupakan Punca Salah Laku Pelajar dari segi sikap ibu bapa. Bahagian 4.0. rakan sebaya dan iklim sekolah dan sikap guru. pendapatan ibu bapa dan pekerjaan bapa. tahap pendidikan ibu dan lain-lain. Bahagian 4.

51 4.1 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Pernyataan Kekerapan Peratus Lelaki Perempuan Jumlah 163 67 230 70.8 12. Ini menunjukkan keseluruhan responden terdiri daripada pelajar yang berumur 16 tahun.1 Jantina Jadual 4.2 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut umur.2 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Umur Pernyataan Kekerapan Peratus 16 Tahun 17 Tahun Jumlah 202 28 230 87.2 100. Ini menunjukkan kebanyakan responden yang dikaji adalah didominasi oleh pelajar lelaki 4.1 100. .2.8% dan seramai 28 orang atau 12.9 29.2.1 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut jantina di mana seramai 163 orang atau 70.0 Jadual 4.2 Umur Jadual 4.9% adalah lelaki dan seramai 67 orang atau 29. Majoriti responden yang berumur 16 tahun adalah paling tinggi iaitu seramai 202 orang atau 87.2% responden berumur 17 tahun.1% adalah perempuan.2 Latar Belakang Responden 4.0 Jadual 4.

2 13. . diikuti seramai 34 orang atau 14.5 14.8 6.5% adalah responden berbangsa Cina.2.2%.4 Aliran Jadual 4.1% manakala responden dalan aliran sains pula seramai 25 orang atau 10.52 4.4 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut Aliran di mana majoriti responden yang mempunyai masalah salah laku ini adalah berada di dalam aliran sastera iaitu seramai 205 orang atau 89.1 100. Manakala responden berbangsa lain-lain selain Melayu.2.8% adalah daripada berbangsa India dan seramai 31 orang atau 13.4 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Pernyataan Kekerapan Peratus Sains Sastera Jumlah 25 205 230 10.3 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut bangsa.9%.3 Bangsa Jadual 4. Ini menunjukkan majoriti responden terdiri daripada pelajar yang berbangsa Melayu.0 Jadual 4.3 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Pernyataan Kekerapan Peratus Melayu Cina India Lain-lain Jumlah 150 31 34 15 230 65. Majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu seramai 150 orang atau 65.9 89.5 100. Cina dan India mempunyai jumlah paling rendah iaitu 2 orang atau 1 peratus.0 Jadual 4. 4.

5 100.00 – RM 2000.9 100.0 11.2. manakala seramai 39 orang atau 17.0 .53 4.0% mempunyai 6 hingga 9 orang dan hanya 2 orang atau 0. Majoriti responden mempunyai bilangan adik beradik 3 hingga 5 orang iaitu seramai 133 orang atau 57.8 17.5 Bilangan adik beradik Jadual 4.6 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pendapatan Ibubapa Pernyataan Kekerapan Kurang dari RM 1000.00 – RM 4000.00 RM 3001.5 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan adik beradik Pernyataan Kekerapan Peratus 1 – 2 orang 3 – 5 orang 6 – 9 orang 10 orang ke atas Jumlah 56 133 39 2 230 24. diikuti seramai 56 orang atau 24. 4.5 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut bilangan adik beradik.3% mempunyai 1 hingga 2 orang adik beradik.3 57.3 3.9% mempunyai 10 orang dan ke atas bilangan adik beradik.0 .5 3.00 RM 2001.2.8 27.00 RM 4001.8%.6 Pendapatan Ibubapa Jadual 4.00 – RM 3000.0 4.00 RM 1001.00 ke atas Jumlah 126 62 26 8 8 230 Peratus 54.

7 4.3 2.7 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pekerjaan bapa/penjaga. Ini diikuti dengan responden yang berpendapatan antara RM1001 hingga RM2000 dengan bilangan responden seramai 62 orang atau 27.0% dan seramai 26 orang responden atau 11.6 58. Majoriti bapa/penjaga responden bekerja sebagai Pekerja Swasta iaitu seramai 135 orang atau 56.6% sebagai Kakitangan Kerajaan.7% dan seramai 29 orang atau 12.6 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pendapatan ibu bapa.7%. Seramai 8 orang responden atau 3.6% adalah tidak bekerja.8%. Kedua-duanya mempunyai peratusan yang sama. 4. .7 21.5% masing-masing memperoleh pendapatan antara RM3001 hingga RM4000 dan berpendapatan RM4000 ke atas.54 Jadual 4.7 Pekerjaan Bapa / Penjaga Jadual 4.0 Jadual 4. Seramai 10 orang atau 4.7 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa / Penjaga Pernyataan Kekerapan Peratus Kakitangan Kerajaan Pekerja Swasta Bekerja Sendiri Pesara Tidak Bekerja Jumlah 29 135 50 10 6 230 12.3% yang memperoleh pendapatan antara RM2001 hingga RM3000.2. Ini diikuti dengan bapa/penjaga responden yang bekerja sendiri dengan bilangan responden seramai 50 orang atau 21.6 100. Majoriti responden memperoleh pendapatan antara kurang dari RM1000 iaitu seramai 126 orang atau 54.3% sebagai pesara dan seramai 6 orang atau 2.

4 100.7 100.7%.7 63.0 Jadual 4. Manakala seramai 65 orang responden atau 28.9 Tahap Pendidikan Bapa Jadual 4.2. Majoriti bapa responden mempunyai tahap pendidikan Sekolah Menengah iaitu seramai 145 orang atau 63.8 11.0 Jadual 4.3% menyatakan bahawa ibu mereka bekerja.2.55 4.8 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Pernyataan Kekerapan Peratus Bekerja Suri rumah Jumlah 65 165 230 28. Ini diikuti dengan bapa responden yang mempunyai tahap pendidikan Universiti dengan bilangan .8 Pekerjaan Ibu Jadual 4.9 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Pernyataan Kekerapan Peratus Universiti Kolej / Maktab / Politeknik Sekolah Menengah Sekolah Rendah Jumlah 34 27 145 24 230 14. 4. Majoriti ibu responden adalah sebagai seorang suri rumah iaitu seramai 165 orang atau 71.0%.0 10.3 71.9 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut tahap pendidikan bapa.8 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pekerjaan Ibu.

.10 Tahap Pendidikan Ibu Jadual 4.4% pada peringkat Sekolah Rendah.2. Manakala seramai 13 orang atau 5.6% pada peringkat Universiti.7 100.8% dan seramai 27 orang atau 11.7% pada peringkat Sekolah Agama sahaja. 4. Majoriti ibu responden mempunyai tahap pendidikan Sekolah Menengah iaitu seramai 159 orang atau 69. Seramai 4 orang atau 1.6 5.7% pada peringkat Kolej / Maktab / Politeknik.7% pada peringkat Kolej / Maktab / Politeknik.9 1.10 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Pernyataan Kekerapan Peratus Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Jumlah 22 13 159 32 4 230 9.10 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut tahap pendidikan ibu.7 69.9% dan seramai 22 orang atau 9. Ini diikuti dengan ibu responden yang mempunyai tahap pendidikan sekolah rendah sahaja dengan bilangan responden seramai 32 orang atau 13.1 13.56 responden seramai 34 orang atau 14.0 Jadual 4.1%. Seramai 24 orang atau 10.

00% 100.11 : Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku No Jenis Salah Laku Pelajar Respon / N = 230 Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ponteng kelas Datang lewat Ponteng Sekolah Melawan guru Melepak di kawasan sekolah Balik awal Merokok / Menagih dadah Bergaduh sesama kaum Bergaduh antara kaum Melepak di pusat membeli belah Merosakkan harta sekolah Terlibat dalam gangsterisme Merosakkan harta guru Purata 61.60% pelajar yang datang lewat.00% 100.70% 40. sebanyak 59.00% 100.10% 22.3 Salah Laku Pelajar 4. .40% 52.10% 70. Manakala sebanyak 47.00% 100.00% 100.60% 47.30% 20.30% 59.90% 77.60% 31.80% 78.20% 21.20% 93. Di antara salah laku yang dominan ialah sebanyak 61.60% 85.50% 96.80% responden yang ponteng sekolah dan 42.00% 100.70% 21.5% Tidak 38.30% responden yang pernah ponteng kelas.30% 70.0% Jadual 4.00% 100.40% 14.50% 3.11 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut jenis salah laku.00% 100.57 4.00% 100.70% 29.5% Jumlah 100.70% 79.80% 42.90% 29.60% adalah responden yang terlibat dengan salah laku melawan guru.00% 100.20% 57.00% 100.30% 78.00% 100.3.80% 6.00% 100.1 Jenis Salah Laku Pelajar Jadual 4.40% 68.

9% 15.8% 47.4% 7.7% 10.58 Peratusan yang terendah pula iaitu sebanyak 3.8% 19.8% 1.5% 19.2% 16.8% 18.4% 34.2% 9.8% 6.6% 24.4% 28.4% 33.7% 17.80% bagi salah laku merosakkan harta sekolah.0% 68.12 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku No Jenis Salah Laku Pelajar Kekerapan Salah Laku / N = 230 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali Lebih 5 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ponteng kelas Ponteng Sekolah Merokok / Menagih dadah Datang lewat Balik awal Terlibat dalam gangsterisme Bergaduh sesama kaum Bergaduh antara kaum Merosakkan harta sekolah Merosakkan harta guru Melawan guru Melepak di kawasan sekolah Melepak di pusat membeli belah Purata 4.2% 13.0% 7.7% 7.6% 13.5% 24.3% 23.0% 33.1% 20.5% 19.2 Kekerapan Salah Laku Pelajar Jadual 4. Secara keseluruhannya menunjukkan bahwa jenis salah laku yang paling tinggi dilakuukan responden adalah salah laku ponteng kelas manakala jenis salah laku yang terendah pula iaitu salah laku merosakkan harta guru.5% 17.4% 8.5% 44.6% 35.3. sebanyak 6.6% 15.3% 20.3% 9.3% 34.4% 21.1% 27.7% 34.5% 11.7% 7.3% 29.3% 19.8% .9% 39.1% 32.8% 7.0% 27.3% 15.3% 28.7% 13.5% 3.3% 13.3% 7.3% 10.3% 32.5% 16.1% 30.7% 11.6% 33.3% 11.0% 11.0% 17.50% responden yang terlibat dengan gangsterisme dan sebanyak 14.90% bagi salah laku merosakkan harta guru.0% 11.1% 12.7% 13.9% 23.1% 39.0% 3. 4.6% 21.6% 21.0% 8.

3% pula pelajar yang bergaduh sesama kaum. sebanyak 34.2% pelajar yang melepak di kawasan sekolah mempunyai kekerapan salah laku lebih 5 kali dan sebanyak 28.7% pelajar pernah ponteng kelas lebih daripada 5 kali. diikuti sebanyak 44. . Secara keseluruhannya.59 Jadual 4. majoriti pelajar yang mempunyai kekerapan salah laku yang paling tinggi iaitu lebih 5 kali bagi salah laku ponteng kelas.3% pelajar terlibat dalam gangsterisme.12 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut Kekerapan Salah Laku.7% pelajar datang lewat ke sekolah juga lebih dari 5 kali. Di antara kekerapan salah laku yang dominan ialah sebanyak 68. Manakala sebanyak 32.

4 Analisis Diskriptif Punca Salah Laku Pelajar 4.9% 11.3% 7.7% 9.0% 19.5% 15.0% 8.3% 17. Bagi pernyataan “Ibu bapa saya menyayangi saya” ia mempunyai nilai min 4.27 33.99 1.07 1.4% 3.6% 39.3% 32.7% responden sangat bersetuju. Manakala . peratusan.13 menunjukkan taburan kekerapan.3% TS 1. sebanyak 68.20 1.3% 30.47 2.29 1.5% 2.08 1.46 1.0% 17.5% 7.6% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut.8% 13.8% 21.6% 11.2% 34.7% 3.99.3% 28.3% 12.7% 35.1% 13.24 10.3% 27.99 2.06 1.6% 68.51 0.52 dan sihan piawai 0.40 39.3% 4.8% 13.6% 44.1 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa Jadual 4. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 3 Ibu bapa saya menyayangi saya Ibu bapa saya selalu marah saya Ibu bapa saya tidak menghargai pendapat saya Saya suka berkongsi pendapat dengan ibu bapa Saya rasa tidak bahagia dalam keluarga saya Saya diberi pujian apabila mendapat markah tinggi Ibu bapa saya membantu saya dalam pelajaran Saya takut bertanyakan ibu bapa saya kerana mereka sangat garang Ibu bapa saya tidak suka akan rakan-rakan saya Saya tidak suka rakan saya datang ke rumah saya kerana ibu bapa akan marah Purata STS 4.82 2.4% 15.5% 9 10 33.0% 3.4.0% 8.3% 7 8 7.34 1.32 1. Manakala sebanyak 19.7% 7.7% 11.63 1.3% KS 6.60 4.13 : Taburan responden mengikut peratusan.4% 13.25 4.0% 2.39 2.7% 34.0% 28.1% 24.9% 23.6% 24.23 Jadual 4. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa.4% 7.7% 4 7.1% S SS 19.7% 3.1% 16.5% 19.25 5 6 47.09 11.

63 dan sisihan piawai 1.3% dan respon setuju sebanyak 32.07 dan sisihan piawai 1.3% setuju dengan pernyataan ini. respon sangat setuju sebanyak 34. Untuk pernyataan “Ibu bapa saya membantu saya dalam pelajaran” pula ia mendapat nilai min 3.06. Sebanyak 19.0% sangat tidak setuju. seramai 4. . Kemudian bagi pernyataan “saya diberi pujian apabila mendapat markah tinggi” pula. Pernyataan ini mendapat respon sangat setuju sebanyak 44.7%.2% responden.3% dan responden yang berpendapat sangat setuju sebanyak 28.8 % dengan pernyataan ini.4%.82 dan sisihan piawai 1. ia mempunyai nilai min 4. diikuti sebanyak 8. mempunyai nilai min 3.6% responden yang tidak setuju dan sebanyak 10. Manakala pernyataan “Saya suka berkongsi pendapat dengan ibu bapa.20dengan respon yang pelbagai iaitu respon setuju sebanyak 35. Manakala sebanyak 24. respon kurang setuju sebanyak 15.3 responden tidak setuju. Manakala bagi pernyataan “Ibu bapa saya selalu marah saya” pula.3% kurang setuju.5% dan responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 7.0% yang sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.7%. majoriti responden (39.1%) kurang bersetuju dengan pernyataan ini. bagi responden yang berpendapat kurang setuju sebanyak 13.1% kurang setuju. Pernyataan ini juga mendapat responden positif iaitu setuju sebanyak 34.99 dan sisihan piawai 1.7% tidak setuju dan sebanyak 3.0% sangat tidak setuju.25. respon tidak setuju dan sangat tidak setuju iaitu masing-masing sebanyak 7. Hanya 7.61 sebanyak 6. manakala sebanyak 11.3% sangat tidak setuju dan sebanyak 1.6%. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini.3%.”.09. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang positif daripada responden.

respon kurang setuju daripada responden sebanyak 12.27. “Saya takut bertanyakan ibu bapa saya kerana mereka sangat garang” merupakan pernyataan dengan nilai min 2. . Diikuti 27.32 dan sisihan piawai 1.29.39 dan sisihan piawai 1. dan 21.0%.34 dan sisihan piawai 1.24.5% responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Seterusnya adalah pernyataan “Ibu bapa saya tidak suka akan rakan-rakan saya.40. majoriti mendapat respon yang sangat tidak setuju dengan 39.4% dengan pernyataan ini. Pernyataan seterusnya adalah “Saya tidak suka rakan saya datang ke rumah saya kerana ibu bapa akan marah” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2. Sebanyak 11.3%. Bilangan responden yang sangat tidak bersetuju adalah 33.3% sahaja. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini adalah 28. Terdapat pula responden yang kurang setuju iaitu 19.1%.8% responden yang sangat tidak setuju. Responden yang setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 16.5% sebanyak 7.” Mempunyai nilai min 2.3% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.7% setuju dan hanya 8.8% diikuti dengan responden yang berpendapat setuju 13.5% dan responden sangat setuju sebanyak 7. Lebih ramai responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 33.9% responden kurang setuju.0%).0% responden yang sangat setuju. bagi responden yang tidak setuju sebanyak 24.3% responden yang tidak setuju.6%.51 dan sisihan piawai 1.62 “Ibu bapa saya tidak menghargai pendapat saya” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2. Manakala sebanyak 23.9%. Terdapat responden yang kurang setuju iaitu 17. Manakala respon setuju dan sangat setuju pula mempunyai peratusan yang sama iaitu 11. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 30.7% responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.

23.1% responden yang setuju dengan pernyataan ini.4% yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.0%. Hanya 9.08 dan sisihan piawai ialah 1.63 Pernyataan terakhir adalah “Saya rasa tidak bahagia dalam keluarga saya” dengan nilai min 2. .46. Sebanyak 47. Manakala sebanyak 17. Terdapat responden yang kurang setuju dengan pernyataan ini iaitu 13. Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 3.0% responden yang sangat tidak setuju.5% responden pula sangat setuju.25 dan sisihan piawai 1. Sebanyak 13.

29 5 7.1% 6.4% 9.2% 19.62 1.24 4 20.7% 5.38 1.34 1.69 1.0% 2.64 4.5% 13.2% 2.7% 2.41 8 34.7% 19.30 11 15.12 7 28.0% 22.7% 18.9% 7.20 6 17.0% 18.28 9 25.1% 33.5% 29.5% 21.3% 3.70 1.4.4% 14.5% 39.9% 16.42 2.7% 3.78 1.6% 21.6% 2.1% 23.8% 20.2% 26.6% 27.2% 10.9% 22.0% 3.7% 16.1% 34.8% 16.14 3 19.1% 9.7% 23.31 1.6% 19.2 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya Jadual 4.2% 2. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 Saya tidak mempunyai ramai kawan Saya suka berbincang masa depan saya bersama rakan-rakan Saya tidak suka mengadu masalah saya kepada rakan saya Rakan saya memahami masalah saya daripada ibu bapa saya Saya selalu berkongsi pendapat dengan rakan tentang masalah yang dihadapi Saya jarang bertanyakan rakan saya tentang pendapatnya apabila membuat sesuatu Saya pergi ke sekolah kerana ingin bersama rakan Rakan-rakan saya tidak banyak membantu saya apabila saya menghadapi masalah Masa lapang saya dihabiskan bersama rakan saya Saya melakukan salah laku kerana desakan rakan saya Saya tidak mudah terpengaruh dengan desakan rakan saya Purata STS TS KS S SS 33.6% 11.0% 26.9% 13.0% 27.81 1.1% 2.26 1.3% 19.5% 19.3% 32.28 .6% 15.5% 14.78 1.3% 22.37 3.30 10 38.4% 11.84 1.14 : Taburan responden mengikut peratusan.4% 23.53 1.1% 2.8% 20.2% 16.3% 2.6% 16.

Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini. Pernyataan ini mendapat respon setuju sebanyak 39. Bagi responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 20. respon tidak setuju sebanyak 16. sebanyak 34. Bagi pernyataan “Saya suka berbincang masa depan saya bersama rakan-rakan” ia mempunyai nilai min 3. peratusan.5% dan responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 22. Manakala pernyataan “Rakan saya memahami masalah saya daripada ibu bapa saya.78 dan sihan piawai 1. mempunyai nilai min 2.20. respon setuju sebanyak 19.7% dengan pernyataan ini. seramai 13.6 % manakala responden sangat setuju ialah 11.0% dan responden yang berpendapat setuju sebanyak 19.42 dengan respon yang pelbagai iaitu respon sangat setuju sebanyak 27. Untuk pernyataan “Saya tidak mudah terpengaruh dengan desakan rakan saya” pula ia mendapat nilai min 3.65 Jadual 4.0% responden. respon kurang setuju sebanyak 21.9% tidak setuju dan sebanyak 3.81 dan sisihan piawai 1.7%.3% responden bersetuju. Manakala sebanyak 32.14.53 dan sisihan piawai 1.”.4% sangat tidak setuju.1% kurang setuju. Pernyataan ini juga mendapat responden kurang setuju sebanyak 26. diikuti sebanyak 14.7%.14 menunjukkan taburan kekerapan.3%.5% responden sangat tidak setuju. ia mempunyai nilai min 3. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang positif daripada responden.2% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut.8% tidak setuju dan sebanyak 7.5% kurang setuju.26 dan sisihan piawai 1.29.6% dan respon sangat setuju sebanyak 21.2%. manakala sebanyak 16. Manakala sebanyak 16.6%.5 dan sangat tidak setuju iaitu sebanyak 15. . min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya. Kemudian bagi pernyataan “Saya selalu berkongsi pendapat dengan rakan tentang masalah yang dihadapi” pula.

respon kurang setuju daripada responden sebanyak 22.3%.5%. Manakala sebanyak 22.78 dan sisihan piawai 1.12.4% responden yang setuju.2%.0% dan responden sangat setuju sebanyak 5. majoriti mendapat respon yang sangat tidak setuju dengan 25.9%. sebanyak 14.41.7%.7% diikuti dengan responden yang berpendapat sangat tidak setuju 17.8% responden kurang setuju.1%.3% responden yang sangat setuju. Diikuti 23. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 27. Seterusnya adalah pernyataan “Saya pergi ke sekolah kerana ingin bersama rakan” Mempunyai nilai min 2. Manakala respon setuju sebanyak 19. Lebih ramai responden yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 28. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini adalah 26. Responden yang setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 16. “Saya jarang bertanyakan rakan saya tentang pendapatnya apabila membuat sesuatu” merupakan pernyataan dengan nilai min 2. Sebanyak 19. . Bilangan responden yang kurang bersetuju adalah 33.1% responden.24. bagi responden yang tidak setuju sebanyak 23.1% sangat tidak setuju dan hanya 9. dan 20. Pernyataan seterusnya adalah “Masa lapang saya dihabiskan bersama rakan saya” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2.0%. Terdapat pula responden yang tidak setuju iaitu 18.62 dan sisihan piawai 1.70 dan sisihan piawai 1.66 Bagi penyataan “Saya tidak suka mengadu masalah saya kepada rakan saya” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.6% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.2% dengan pernyataan ini.7%.69 dan sisihan piawai 1.0% responden yang tidak setuju.1% dan sangat setuju pula mempunyai peratusan iaitu 9. Terdapat responden yang setuju iaitu 18.2% responden kurang setuju dengan pernyataan ini.30.

Sebanyak 16.0% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.1% responden yang setuju dan sebanyak 6. Sebanyak 15. Terdapat responden yang setuju dengan pernyataan ini iaitu 13. Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 2.34. .5%) sanat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Hanya 7.6% masing-masing tidak setuju dan kurang setuju dengan pernyataan ini.7%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini.30.31 dan sisihan piawai 1.9% yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. majoriti responden (33.67 Pernyataan terakhir adalah “Rakan-rakan saya tidak banyak membantu saya apabila saya menghadapi masalah” dengan nilai min 2. Sebanyak 20.28. Manakala sebanyak 23.28. majoriti responden (38.38 dan sisihan piawai 1.84 dan sisihan piawai ialah 1.1% sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.8% responden yang sangat tidak setuju.37 dan sisihan piawai 1. Manakala sebanyak 19. Hanya 10. Manakala bagi pernyataan “Saya melakukan salah laku kerana desakan rakan saya” pula.4% yang setuju dengan nilai min sebanyak 2. Manakala bagi pernyataan “Saya tidak mempunyai ramai kawan” pula. Manakala sebanyak 29.2% responden yang kurang setuju dan sebanyak 11.4% responden pula tidak setuju.9%.6% tidak setuju dengan pernyataan ini.3% sangat setuju. Sebanyak 34.

6% 28.3% 18.2% 3.49 2.3% 21.2% 21.1% 16.15 : Taburan responden mengikut peratusan.30 10 11 29.8% 19.2% 26.7% 19.3% 23.38 9 35.29 5 6 21.6% 14.3% 2.37 1.68 4.3% 10.6% 11.23 8 30.6% 19.50 1.73 1.1% 14.5% 9.7% 14.3% 35.0% 2.0% 28.60 1.6% 21.5% 12.9% 8.3% 23.1% 24.8% 12.3% 16.24 1.31 1.9% 21.0% 2.1% 12.02 2.0% 30.7% 32.3% 2.1% 11.7% 2.8% 29.5% 26. garang dan tidak penyayang Guru kerap tidak memasuki kelas Saya tidak di beri peluang untuk meluahkan Isi hati kepada pentadbir Purata STS TS KS S SS 16.31 3 30.4% 20.1% 5.7% 24.6% 3.1% 17.0% 22.4.18 7 9.75 1.27 1.71 2.3% 14.63 1.6% 23.6% 2.6% 2.2% 22.40 23.3 Guru Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Jadual 4.5% 14.9% 16. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 Peraturan di sekolah ini terlalu ketat bagi saya Suasana pembelajaran di dalam kelas tidak menarik dan membosankan Guru disiplin selalu mengambil tindakan di luar batasan kuasanya Guru tidak menjaga perasaan saya apabila membuat dendaan terhadap saya di kelas Saya berasa tertekan apabila berdepan guru Guru saya memberi latihan kerja yang terlalu susah Saya berasa bimbang apabila tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah Guru mengambil tindakan walaupun saya tidak melakukan kesalahan Guru saya seorang yang bengis.0% 22.9% 10.89 1.0% 20.39 4 27.30 .58 1.72 1.2% 7.

89 dan sisihan piawai 1.2% responden bersetuju.”. diikuti sebanyak 16.5% manakala responden sangat setuju ialah 12. mempunyai nilai min 2.2% dengan pernyataan ini.3% tidak setuju dan sebanyak 9. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini. Pernyataan ini juga mendapat responden kurang setuju sebanyak 26.40 dengan respon yang pelbagai iaitu respon kurang setuju sebanyak 29.8% dan pendapat setuju iaitu sebanyak 14. Untuk pernyataan “Saya tidak di beri peluang untuk meluahkan Isi hati kepada pentadbir” pula ia mendapat nilai min 2. ia mempunyai nilai min 3.0%. respon sangat setuju sebanyak 18.5%. Manakala pernyataan “Suasana pembelajaran di dalam kelas tidak menarik dan membosankan. Bagi responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 22.1% responden.3%.73 dan sisihan piawai 1.27. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya.50 dan sisihan piawai 1.6%. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang kurang positif daripada responden.15 menunjukkan taburan kekerapan. peratusan.3% sangat setuju.3%.02 dan sisihan piawai 1.6% responden sangat tidak setuju.69 Jadual 4.3% kurang setuju. seramai 11.23.6% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut.1% sangat tidak setuju dan sebanyak 14. Bagi pernyataan “Saya berasa bimbang apabila tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah” ia mempunyai nilai min 3.1% dan responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 23. Kemudian bagi pernyataan “Peraturan di sekolah ini terlalu ketat bagi saya” pula. sebanyak 35. Pernyataan ini mendapat respon kurang setuju sebanyak 30. .0% dan respon setuju sebanyak 22.0% tidak setuju.31. Manakala sebanyak 21.2% dan responden yang berpendapat setuju sebanyak 16. respon sangat tidak setuju sebanyak 23. respon tidak setuju sebanyak 14. Manakala sebanyak 22. Manakala sebanyak 17.

Lebih ramai responden yang kurang bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 32. Sebanyak 19. bagi responden yang sangat tidak setuju sebanyak 27.0% responden. Terdapat pula responden yang sangat tidak setuju dan setuju mempunyai peratuusan yang sama iaitu 19.72 dan sisihan piawai 1.7% responden setuju.1% diikuti dengan responden yang berpendapat sangat setuju 12. Responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 7.0%.8% responden yang tidak setuju.2% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.18. Manakala sebanyak 21.7% responden tidak setuju dengan pernyataan ini.29.6% dan responden sangat setuju dengan pernyataan ini.7%.39.7% responden yang sangat tidak setuju.60 dan sisihan piawai 1.63 dan sisihan piawai 1.71 dan sisihan piawai 1. Terdapat responden yang setuju dan tidak setuju masing-masing mempunyai peratusan yang sama iaitu 16.0%. dan 21.24. . Bagi penyataan “Saya berasa tertekan apabila berdepan guru” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2. Manakala jumlah responden yang kurang setuju dengan pernyataan ini adalah 24.3% dan sangat setuju pula mempunyai peratusan iaitu 10. Diikuti 24. Majoriti mendapat respon yang kurang setuju dengan 28. Manakala respon setuju sebanyak 14.9%. Pernyataan seterusnya adalah “Guru tidak menjaga perasaan saya apabila membuat dendaan terhadap saya di kelas” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2.3%.6% kurang setuju dan hanya 5.1%.70 Seterusnya adalah pernyataan “Guru saya memberi latihan kerja yang terlalu susah” Mempunyai nilai min 2. “Guru disiplin selalu mengambil tindakan di luar batasan kuasanya” merupakan pernyataan dengan nilai min 2.0%. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 28.6%. Bilangan responden yang sangat tidak bersetuju adalah 30. respon tidak setuju daripada responden sebanyak 20.

71

Pernyataan terakhir adalah “Guru mengambil tindakan walaupun saya tidak melakukan kesalahan” dengan nilai min 2.58 dan sisihan piawai 1.38. Sebanyak 30.4% responden yang sangat tidak setuju. Manakala sebanyak 21.3% yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 20.9% responden pula tidak setuju. Terdapat responden yang setuju dengan pernyataan ini iaitu 14.8%. Hanya 12.6% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.

Manakala bagi pernyataan “Guru kerap tidak memasuki kelas” pula, majoriti responden (29.6%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala sebanyak 26.5% kurang setuju dan sebanyak 23.5% tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 11.3% responden yang sangat setuju dan sebanyak 9.1% setuju dengan nilai min sebanyak 2.49 dan sisihan piawai 1.31.

Manakala bagi pernyataan “Guru saya seorang yang bengis, garang dan tidak penyayang” pula, majoriti responden (35.2%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala sebanyak 23.9% kurang setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 21.3% responden yang tidak setuju dan sebanyak 10.9% setuju. Hanya 8.7% yang sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.37 dan sisihan piawai 1.30.

Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 2.84 dan sisihan piawai ialah 1.28.

72

4.4.4. Analisis Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru

Jadual 4.16 : Taburan Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru Faktor Tahap Jumlah Rendah 1.00 – 2.33 7 3.0% Rakan Sebaya 31 13.5% Iklim Sekolah dan Sikap Guru 60 26.1% Sederhana 2.34 – 3.67 190 82.6% 179 77.8% 144 62.6% Tinggi 3.68 – 5.00 33 14.3% 20 8.7% 26 11.3%

Sikap Ibu Bapa

230 100.0% 230 100.0% 230 100.0%

Jadual 4.16 menunjukkan taburan tahap punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa, rakan sebaya dan iklim sekolah dan sikap guru. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa dari segi faktor sikap ibu bapa menunjukkan majoriti responden berada pada tahap sederhana dengan peratusan 82.6%. manakala segi faktor rakan sebaya menunjukkan kebanyakan responden berada pada tahap sederhana dengan peratusan 77.8% dan bagi faktor iklim sekolah dan sikap guru pula menunjukkan keputusan yang sama iaitu berada pada tahap sederhana dengan 62.6%.

73 4.5 Analisis Diskriptif Profil Personaliti Pelajar

4.5.1

Profil Personaliti Pelajar

Jadual 4.17 : Taburan Kecenderungan responden Mengikut Ujian Personaliti Trait Kod Purata Skor/10 Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan N = 230 AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 5.66 5.16 5.75 4.62 4.18 5.24 5.14 5.38 5.07 4.66 5.33 56.6% 51.6% 57.5% 46.2% 41.8% 52.4% 51.4% 53.8% 50.7% 46.6% 53.3%

Berdasarkan Jadual 4.17 menunjukkan profil personality. Terdapat 11 profil personality dan tingkahlaku seseorang individu. Hasil kajian mendapati 56.6% responden yang lebih cenderung interpretasi (kanan)Asertif (AS). Ini menunjukkan majoriti responden adalah seorang yang bersifat tegas, tidak mudah mengalah, mengawal dan seorang yang agresif.

Bagi profil personaliti kedua pula, didapati sebanyak 51.6% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Analitikal (AN). Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah bersifat suka menganalisis dan suka kepada aktiviti mental yang tinggi. Manakala dilihat daripada profil personaliti ketiga, didapati sebanyak 57.5% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi

Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang bercita-cita tinggi. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah bersifat rendah nilai integriti dalam diri dan kurang . Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang berempati. sentiasa akur kepada kumpulan dan kompromi.7% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Pencapaian (PN). didapati sebanyak 52.8% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Intelektual (IT).4% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Jati Diri (JD). Manakala dilihat daripada profil personaliti kelima.6% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Integriti (IG). berdikari dan bersungguh-sungguh. Bagi profil personaliti keempat pula.8% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Kepimpinan (KP).2% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Keyakinan Diri (KD). Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang tinggi keupayaan mental dan seorang yang berwawasan. didapati sebanyak 46. bermotivasi dan dinamik. didapati sebanyak 41.74 (kanan) Keterbukaan (KT). Bagi profil personaliti kesepuluh pula. Bagi profil personaliti kelapan pula. tiada keyakinan diri dan sering syak wasangka. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang tidak stabil emosi. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang selesa dipimpin. didapati sebanyak 50. Bagi profil personaliti keenam pula. Manakala dilihat daripada profil personaliti ketujuh. Manakala dilihat daripada profil personaliti kesembilan pula. didapati sebanyak 51. didapati sebanyak 53. selesa berinteraksi dan juga periang. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang mempunyai ketahanan diri yang tinggi. didapati sebanyak 46. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang mudah bergaul. seorang yang mesra dan baik hati.4% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Prihatin (PT).

90 229 Total AN 8.82 0. 4.59 Between Groups 884.93 1.61 2. didapati sebanyak 53.51 3 2.83 226 3. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang cuba mempamerkan keperibadian diri yang sempurna.31 0.71 1. Squares Square AZ 11.14 Between Groups 679.91 Within Groups 891.18 : Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa Sum of Mean df F Sig.86 2.85 19.07 Between Groups Within Groups Total .32 226 3.04 0.83 229 Total KD 16. Gangsterisme.63 3 5. Manakala dilihat daripada profil personaliti kesebelas.50 0.75 tanggungjawab.00 Within Groups 696. Vandalisme.54 1.85 646.46 Within Groups Total JD 562.45 0.2 Perbezaan Yang Signifikan Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar (Ponteng Kelas Dan Sekolah.48 Between Groups 556.46 229 Total KP 6.81 3 3.15 3 2.35 Between Groups 823.84 0. Budaya Melepak Dan Pergaduhan Antara Pelajar) Berdasarkan Tahap Pendidikan Ibu Bapa Jadual 4.85 226 1.64 0.08 0.22 Between Groups 422.99 229 Total KT 7.12 3 2.5.3% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Ketidakselarasan (KS).73 666.73 226 2.58 229 3 226 229 (Bersambung …… 6.87 Within Groups 430.64 Within Groups 834.09 226 3.

10 0.77 3.49 4.40 4.82 Between Groups 769.00 Jadual 4.298 2.88 20.472 831.69 5.17 0.34 Between Groups 876.96 Total IT 11.880 .19 : Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa Ketidakselarasan / KS N Universiti Kolej / Maktab / Politeknik Sekolah Menengah Sekolah Rendah 34 27 145 24 230 Mean 6.33 Std.51 Within Groups 353.04 3.15 0.31 1.23 0.05 5.23 Total IG .54 3.22 5.139 Within Groups 771.45 Between Groups 348.15 1.475 652.68 Total PN 14.89 Between Groups Within Groups 651.86 Within Groups 781.81 1.76 2.32 1.370 Total KS Between Groups 60.41 1.91 .82 1.299 0. Deviation 1.89 Within Groups 891.76 ………sambungan) PT 5.87 0.81 1.95 5.611 Total 3 226 229 3 226 229 3 226 229 3 226 229 3 226 229 1.94 3.

87 Within Groups 891.87 Within Groups 891.47 Within Groups 562.87 0.26 Between Groups 870.01 4 8.28 Between Groups 872.83 Between Groups 648.43 225 2.11 Between Groups 342.98 4 8.89 0.79 0.37 229 Total KS 35. Squares Square AZ 8.86 1.29 0.71 225 3.99 229 Total KT 19.59 1.42 4 1.61 229 Total .64 0.04 0.55 0.44 4 2.20 225 2.94 Within Groups 696.35 0.67 Within Groups 834.04 Between Groups 795.12 4 1.17 4 2.63 225 3.23 229 Total IG 4.45 229 Total KP 6.13 1.51 4 5.72 225 3.52 225 1.55 0.67 229 Total PN 20.60 0.25 2.52 Within Groups 353.24 0.53 Within Groups 831.89 Within Groups 666.88 Within Groups 652.29 Between Groups 652.58 229 Total PT 11.71 4 2.54 0.20 : Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu Sum of Mean df F Sig.27 0.44 Within Groups 781.77 Jadual 4.07 225 3.03 0.09 225 3.99 2.27 Between Groups 421.87 Within Groups 430.85 229 Total JD 14.38 4 3.96 229 Total IT 7.27 225 1.32 0.75 4 4.69 Between Groups 774.43 1.93 1.69 Between Groups 826.83 229 Total KD 33.90 229 Total AN 9.57 4 1.24 225 2.44 225 2.62 Between Groups 556.02 Between Groups 663.

65 4.43 1.84 4.02 1.41 4.78 Jadual 4.89 4.60 1.23 5.25 5.95 1.28 1.33 Std.28 5.77 5.17 1.64 .44 1.55 4.62 1. Deviation 2.29 1.91 .74 Mean 6.50 4.66 2.21 : Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu Ketidakselarasan / KS N Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Total 22 13 159 32 4 230 Keyakinan Diri / KD Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Total 22 13 159 32 4 230 5.

42 1.27 3 3.65 Within Groups 831. Squares Square AZ 14.37 229 Total KS 6.00 2.22 0.17 2.16 3 0.56 Between Groups 627.42 226 2.94 0.79 Jadual 4.00 Within Groups 696.14 Between Groups 420.00 3 8.63 Between Groups 351.96 Between Groups 562.85 Within Groups 891.09 0.24 0.52 3 8.38 0.94 Within Groups 666.85 229 Total JD 2.61 Between Groups 824.98 226 3.86 Between Groups 664.83 229 Total KD 16.83 0. gangsterisme.12 226 3.53 226 3.72 0.46 3 0.14 Between Groups 870.89 Between Groups 888.622 3 2.48 Within Groups 562.13 Between Groups 679.69 226 3.77 3 4.23 229 Total IG 24.69 3 0.60 0.20 0.96 229 Total IT 24.77 Within Groups 652.35 Within Groups 781.87 0.90 229 Total AN 10.58 229 Total PT 2.84 226 2.64 1.89 0.04 1.92 1.82 0.35 0.25 Between Groups 820.45 229 Total KP 0.76 226 3.61 229 Total .62 Within Groups 834.22 : Analisis Anova Sehala Antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.26 226 1.17 226 2.86 Within Groups 430.07 Between Groups 757.67 226 3.67 229 Total PN 2.82 0.93 Within Groups 891.99 229 Total KT 21.72 226 1.92 3 5.13 3 7.55 Within Groups 353. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa Sum of Mean df F Sig. vandalisme.20 0.67 3 0.57 0.

01 0.15 0.90 0.22 0.38 0.04 -0.34 0.5.3 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.06 0.12 -0.27 0.23 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Trait Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS -0.03 -0.80 4.06 -0.07 .07 0.01 -0.98 0.30 029 0.03 0.55 0.08 -0.01 0.

09 0.14 0.24 di atas.32 0.01 0.81 4. secara keseluruhan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.08 0.32 0.03 0.02 0.5.99 0.27 0. .00 0.24 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Trait Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 0.14 Berdasarkan Jadual 4.01 -0.73 0.66 0.67 0.06 0.00).15* 0.4 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.67 0.19** 0.21 0. Walau bagaimanapun terdapat hanya dua trait profil personaliti yang mempunyai hubungan signifikan dengan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya iaitu Trait Asertif (aras Signifikan 0.98 0.01) dan Trait Jati Diri (aras signifikan 0.

08 -0.21 hingga 0.12 -0.5 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.75 0. boleh dirumuskan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa . Rakan Sebaya dan Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar.82 4. .25 menunjukkan hubungan kolerasi di antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa .36 0. Rakan Sebaya dan Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar.09 -0.00 sebagai hubungan yang sangat tinggi.46 0. 0.05 0. Menurut Alias Baba 1992 (dalam Syed Syafiq.23.08 -0.24. 4.25 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar Tred Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 0. 0.14 0.01 -0.41 hingga 0.02 -0.5. Daripada dapatan yeng di perolehi secara keseluruhannya. 0. 4.41 0.08 0.03 -0. 0.25 0.60 sebagai hubungan sederhana.80 sebagai hubungan yang tinggi dan 0.00 hinggi 0. 1997) meletakan anggaran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah.22 0.02 boleh di abaikan.81 hingga 1.40 dianggap hubungan rendah.05 -0.07 -0.61 hingga 0.90 0.32 0.69 0.22 Jadual 4.

83 BAB 5 ULASAN DAN CADANGAN 5. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kesemua objektif kajian dapat dipenuhi. pengaruh rakan sebaya dan iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. Objektif kajian tersebut adalah seperti berikut:- .1 Pengenalan Bab ini membincangkan hasil kajian yang telah diperolehi dalam Bab 4 dan seterusnya membuat rumusan kepada keseluruhan hasil kajian ini serta membuat cadangan-cadangan untuk organisasi kajian dan juga untuk kajian masa depan. Perbincangan akan tertumpu kepada dapatan kajian 5 untuk mengetahui apakah punca salah laku pelajar di sekolah dan mengkaji sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku pelajar iaitu sikap ibu bapa. Kesemua data akan dihuraikan secara ringkas dan tepat agar pengkaji yang lain akan dapat memahami dan membuat interpretasi sendiri bagi melanjutkan kajian ini.

2 Hipotesis Kajian yang diuji Lima hipotesis nol yang diuji adalah seperti berikut:- 5. 5. Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. 5. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengeruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. vandalisme.2. gangsterisme.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa . Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. gangsterisme.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.2. vandalisme. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa.84 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar.

.1 yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara personaliti pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibubapa.2.3 Keputusan Pengujian Hipotesis 5.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.2. Walaubagaimanapun.2.3.2. Daripada dapatan di atas.05 (5%) bagi tahap pendidikan bapa. Manakala bagi pendidikan ibu hanya ketidakselarasan dan keyakinan diri yang menunjukkan aras yang signifikan iaiti 0. 5.04 dan 0.85 5. faktor ketidakselesaaan menunjukkan kecenderungan ke arah signifikan iaitu dengan nilai 0.1 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar bedasarkan tahap pendidikan ibu bapa Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara profil pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibubapa. 5.00 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. kita boleh menerima hipotesis nol 5.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar.02.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. 5.

Dengan ini. dengan ini.05 (5%).00 berbanding aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.3 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar boleh diterima 5. Oleh yang demikian hipotesis nol 5.05.3.3 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil pelajar. 5. Walaubagaimanapun faktor jati diri mempunyai perbezaan yang signifikan iaitu 0.3.2 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar berdasarkan demografi bangsa Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara profil pelajar berdasarkan demografi bangsa.86 5.3.2. Dapatan menunjukkan kesemua nilai melebihi aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. Nilai yang lebih tinggi diperolehi dari aras signifikan yang ditetapkan.2 boleh diterima. hipotesis nol 5.2.4 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil pelajar.2. hipotesis nol 5.4 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang .

5. 5. dengan ini.87 signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar boleh diterima. mereka hidup dalam kebahagiaan tanpa masalah keluarga.3. Dapatan menunjukkan kesemua nilai melebihi aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. Dengan itu. Antaranya adalah melalui keharmonian keluarga kerana keharmonian keluarga dapat membentuk sahsiah peribadi atau personaliti seseorang.5 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.5 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar boleh diterima. Seterusnya. Ibu bapa perlu memberi perhatian pada pelajaran dan perkembangan sosial emosi anak-anak mereka. Keadaan ini wujud apabila mereka dapat saling berkongsi masalah antara ahli keluarga.4 Cadangan Tindakan Terdapat pelbagai kaedah yang dicadangkan yang dapat digunakan bagi mengatasi masalah salah laku pelajar. mereka dapat tumpukan perhatian terhadap pelajaran dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah.2. .05. hipotesis nol 5.

Peranan guru-guru disiplin di sekolah juga perlu ditingkatkan. penguat kuasa undang-undang dan kerajaan termasuk pelajar sendiri. Agama adalah alat pendidikan yang paling berkesan di samping alat kawalan dalam memastikan pelajar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma. pertukangan perlu diperluaskan supaya ianya dapat digunakan secara maksimum bagi menghilangkan kebosanan pelajar. Hanya pelajar yang tidak bermasalah disiplin sahaja yang sanggup mendengar ceramah. guru. Mereka sendiri perlu proaktif turun padang mengesan pelajar yang bermasalah untuk diberi nasihat dan kaunseling bukannya sekadar menunggu di bilik kaunseling dan menanti kes yang dirujuk kepada mereka semata-mata. Jadi .88 Selain itu penerapan unsur-unsur agama kepada remaja juga perlu ditekankan. Penggembelengan tenaga ini penting kerana berlakunya peningkatan yang ketara dan drastik dalam aktiviti salah laku sekalipun belum mencapai peringkat yang serius dan kritikal. Pihak pentadbir sekolah juga perlu menilai semula program-program pencegahan jenayah yang dilaksanakan di sekolah kerana pendekatan ceramah tidak sesuai lagi. Ia dapat mengelakkan pelajar daripada memilih ‘tempat-tempat hitam’ sebagai tempat mereka melarikan diri daripada kebosanan berada di rumah. . memasak. Selain itu persekitaran sekolah yang menarik penting supaya pelajar dapat memberi tumpuan sepenuhnya. Usaha ini memerlukan gabungan kerjasama ibu bapa. kaedah bimbingan dan kaunseling perlu sentiasa dikemas kini dalam menarik perhatian pelajar. undang-undang dan ajaran agama itu sendiri. masyarakat. Bengkel-bengkel kemahiran diri seperti menjahit.

5 Cadangan Kajian Lanjutan Penyelidik juga ingin mengemukakan saranan bagi kajian-kajian yang bakal dijalankan oleh penyelidik lain dalam bidang salah laku pelajar di sekolah. 4. 3. Kajian akan datang dibuat dengan membuat perbandingan antara pelajar sekolah menengah kebangsaan dengan pelajar sekolah primier dan pelajar dari sekolah berasrama penuh. Kajian seperti ini sebaik-baiknya dijalankan sendiri oleh penyelidik daripada diserahkan kepada pihak ketiga iaitu guruguru kaunseling. Adalah dicadangkan sama ada pihak individu ataupun mana-mana badan dapat memperluaskan kajian berkaitan punca salah laku yang mempunyai hubung kait dengan personaliti pelajar. 2. ibu bapa dan ahli masyarakat sebagai rujukan. Oleh sebab penguasaan bahasa sesetengah pelajar adalah tidak lancar dan mantap (terutama pelajar bukan Melayu). cendiakawan. . 5. Dengan harapan. ia dapat menambah manfaat kepada semua golongan seperti pendidik. maka penyelidik haruslah menggunakan penterjemah dalam membacakan pernyataan agar responden dapat memberikan jawapan yang tepat. Kajian serupa ini boleh diperluaskan di sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri supaya populasi pelajar yang lebih ramai dapat digunakan . 1.89 5.

pelajar-pelajar perlu diberi bimbingan berterusan bagi memajukan potensi mereka. . Ibu bapa perlu memberi perhatian bagi menjamin pencapaian akademik dan pembentukan personaliti yang baik pada pelajar seperti meluangkan masa bersama pelajar. pentadbir sekolah. Masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar yang perlu dikaji dan dikupas kerana ianya akan dapat memberi sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat dan pihak kerajaan bagi membendung masalah salah laku daripada berleluasa dan berterusan sehingga terbawa-bawa ke alam dewasa. kaunselor. Pelajar menjadi bermasalah kerana gangguan tertentu dalam perkembangan personaliti mereka yang mendorong ke arah itu. memberi sokongan dan hubungi pihak sekolah bagi mengetahui perkembangan dan masalah mereka. Justeru itu.6 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya.90 5. Biasanya lebih dari satu faktor yang menyumbang kepada gangguan dari segi perkembangan personaliti dan membawa kepada masalah salah laku. banyak faktor terlibat dalam memainkan peranan dalam hal ini. Seperti yang kita lihat. Huraian di atas mempunyai implikasi langsung kepada ibu bapa. Jarang-jarang kita mendapati hanya satu faktor yang jelas menjadi penyebab. Kementerian Pelajaran dan ahli masyarakat dalam melaksanakan kewajipan mengasuh dan mendidik pelajar-pelajar ke arah pencapaian yang cemerlang. kita dapat menyatakan bahawa untuk berhadapan dengan golongan pelajar yang mempunyai masalah salah laku bukanlah tugas yang disukai oleh kebanyakan orang. guruguru.

Semoga para pelajar sentiasa berpesonaliti sebagai pelajar yang baik dan berdisiplin bagi memastikan negara mempunyai pemimpin masa depan yang boleh dipercayai. .91 Adalah amat merugikan sekiranya generasi akan datang yang dikatakan sebagai pemimpin masa depan tidak mempunyai disiplin dan personaliti yang baik disebabkan masalah salah laku yang mereka alami di zaman persekolahan tidak dapat ditangani dengan baik.

Ah Meng (1997).” Laporan Penyelidikan. “Client Centered Therapy :It’s Current Practice Implication & Theory. Muhammad Faiz AlMath (1993).92 BIBLIOGRAFI Abd Jalil (Mei 2000). “Dewan Masyarakat. Azizi Yahaya (2003). Carl Rogers (1951). (1961).” New York : Holt. Bhd. Erikson (1968).” New York : Norton Freud (1959).” Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.” Kuala Lumpur : Penerbitan Kintan Sdn Bhd. Rinchart Winston Publishers. Hairunnaja Najmuddin (2003).” New York : Holt. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Sekolah dan Perhubungan Pembentukan Personaliti Pelajar. “Pattern and Growth in Personality.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Sani Yahaya (2005). “Identity. Allport.” Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributor Sdn. . “Mengurus Disiplin Pelajar. Bhd. Bhd. Ee. Dr. Atan Long (1989).” Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributor Sdn.W. Psikologi Perkembangan. Hashim (1995). G. Aminah Hj. “Bimbingan dan Kaunseling Dalam Pendidikan. Youth & Crisis.” Dalam Walter Mischel (1986)“Introduction To Personality.” Boston Hugton : Miffin. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.” Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. “Seribu Seratus Hadis Terpilih Sinar Ajaran Muhammad. Rinehart and Winston. “Memahami Dan Membimbing Remaja Nakal. “Pendidik Dan Pendidikan. “Psychodynamic Theories : Conceptions. “Psikologi Pendidikan 1.” Kuala Lumpur: Federal Publications.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). Ponteng Sekolah. Ismail Yusof (1983). “Sosiologi Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Negara. “Bacaan dalam Masalah Remaja.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.” New York : Van Nostrant. “Isu Pendidikan Di Malaysia. “Membimbing Anak Muda dengan Sempurna.” Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. “Membina Diri dan Jiwa Anak-Anak Muslim: Mendidik Anak-Anak Cara Islam. Kementerian Pendidikan Malaysia (1979). Kementerian Pendidikan Malaysia (1995). Maslow (1962). Ibrahim Saad (1982).93 Hazil Abdul Hamid (1990). Bhd.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Md.” Singapura : Sempurnajaya Publishing. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan Edisi Baru (1992). Kamus Dewan (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Pelajar Sekolah Menengah (1989). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. “Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979. “Laporan Disiplin Pelajar Sekolah 1991. “Laporan Salah Laku Pelajar 1994/95. .” Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Jamal Darus (1989). Daud Hamzah (1991). “Disiplin Di Sekolah.” Laporan Persidangan Nasional Menengah Kaum Remaja di Malaysia. “Towards A Psychology of Being. Intan Suraya Halim (1995).” Kuala Lumpur.” Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia.” Kuala Lumpur: ERA ILMU Sdn.

04. “Parental Attitudes and Mental Hygiene Standart’s” dalam del Solar Parent’s and Teacher’s View on the Child. M.” London : Longman. W.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Amin H.01) “Ponteng.A.C (1971). Mohd Tajudin Ninggal (2007). Shariff (2003). “Pendidikan Di Malaysia. Pemahaman dan Interpretasi.” . R. 34628 Pelajar Terlibat.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1970). Regulus (1995). “The School As a Setting For Violence and Prevention. “Profil Personaliti Tajma. Mohd. New York : Bureau Sufean Hussin (1993). “Educational Oppurtunity and the Home. “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Stodgil.” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia .94 Miller. “Perkembangan REMAJA Pandangan.” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. Utusan Malaysia (02. Najib abdul Ghafar (2003).” (Bahan Internet).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful