P. 1
edu 2009

edu 2009

|Views: 2,283|Likes:
Published by jon10

More info:

Published by: jon10 on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106) SET 1

BAHAGIAN B (STRUKTUR) (40 MARKAH)

1.

(a) Budaya terdiri daripada pelbagai komponen.

Senaraikan lima komponen budaya (5 markah) (b) Masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk kerana faktor penghijrahan. Nyatakan faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Malaysia (5 markah)

1. Semua kelompok etnik mempunyai pantang larang mereka sendiri. (a) Senaraikan empat tujuan pantang larang diamalkan (4 markah)

(b) Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh seseorang guru yang mengajar dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya (6 markah)

1. Menurut James Coleman, memberikan pendidikan percuma merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam konsep persamaan peluang. (a) Berikan lima faktor penting yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita (5 markah) (b) Nyatakan lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia (5 markah)

1. Cikgu Alex merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolah Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Beliau bercadang merancang satu pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesra budaya. (a) Nyatakan lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan

persekitaran yang mesra budaya (5 markah). (b) Nyatakan lima program yang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Alex bagi

mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5 markah).

BAHAGIAN C (ESEI) (40 MARKAH)

1. Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum. (a) murid Bincangkan lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada

daripada pelbagai kaum yang berasa terpinggir semasa porses P&P (10 markah). (b) Cadangkan lima cara bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain (10 markah).

1. Kelas bercantum merupakan salah satu strategi untuk memberi peluang kepada muridmurid mendapat pendidikan asas selaras dengan konsep pendemokrasian pendidikan. (a) Huraikan empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum (8 markah) (b) Anda ditugaskan untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan. Sediakan satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh masa 1 jam mengikut pengkhususan anda (12 markah)

1. Guru perlu menguasai kemahiran komunikasi terutama dalam kalangan murid pelbagai kaum agar memudahkan mereka memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan kemahiran. (a) Bincangkan lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah (10 markah). (b) Jelaskan lima tingkah laku guru yang menyebabkan berlakunya masalah komunikasi dalam bilik darjah (10 markah).

JAWAPAN

BAHAGIAN B

1.

(a)

Lima komponen budaya

i. ii. iii. iv. v. vi.

kepercayaan bahasa nilai norma kesenian adat resam

(b)

Faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Tanah Melayu

vi. Merancang strategi pengajaran pembelajaran yang mesra Memuaskan hati semua murid / pihak lain . ii. masalah ekonomi di negara asal peluang pekerjaan di Tanah Melayu dibawa penjajah sebagai buruh ladang perkahwinan campur perdagangan kemakmuran dan kestabilan politik 2. iv.i. untuk menjaga tingkah laku untuk menjaga keselamatan untuk kebaikan kesihatan untuk kesinambungan tradisi / kepercayaan untuk memupuk nilai murni (b) Cabaran guru yang mengajar kelas pelbagai sosio-budaya i. budaya ii. (a) Empat tujuan pantang larang i. iii. v. iv. ii. v. iii.

ii. pelbagai budaya Memupuk nilai positif terhadap semua budaya Menyediakan BBM yang merentasi pelbagai budaya Memahami pelbagai budaya yang berlainan Bersifat adil dan tidak prejudis Mengintegrasikan pelbagai kaum yang berbeza budaya Menyediakan penilaian yang berasaskan budaya Berkomunikasi dengan laras bahasa yang sesuai dengan 3. v. sesetengah tempat vi. vi. (a) Lima faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia i. v. Kedudukan jauh daripada bandar / lokasi Kekurangan dari segi infrastruktur Kepercayaan masyarakat / gender Ketidaksamarataan sosio-ekonomi Kurang kemudahan kepada pelajar berkeperluan khas di Sikap ibu bapa terhadap pendidikan anak (b) Lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia i. iv. vii. Pendidikan percuma pada semua peringkat .iii. ix. iv. iii. viii.

Mengadakan kurikulum yang sama Peluang diberi tidak mengira latar belakang murid iv. vii. v. iv. Memupuk rasa hormat kepada budaya etnik lain Memahami adat resam kaum lain Memupuk semangat kekitaan dan perpaduan Hormat menghormati antara satu sama lain Menjaga sensitiviti kaum lain Mewujudkan satu bangsa Malaysia bersatu padu Jawapan lain yang munasabah (b) Lima program yang sesuai dijalankan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya . vi. (a) Lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan i. vii. Menggunakan bahasa pengantar bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan v. iii. vi. Mengadakan sistem persekolahan yang sama Memberi bantuan persekolahan kepada semua Jawapan lain yang munasabah 4.ii. ii. iii.

i. (a) Lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid daripada pelbagai kaum yang terpinggir semasa proses pengajaran dan pembelajaran i. Mengadakan Hari Terbuka dengan aktiviti pelbagai Mengadalan majlis sambutan hari perayaan semua kaum Pertandingan permainan tradisional\Perkhemahan Kelab Mengadakan hari kebudayaan Program lain yang munasabah dan berkaitan BAHAGIAN C (ESEI) Soalan 1 Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum. Budaya iv. budaya ii. iii. - adil / demokrasi tanpa mengira agama / kaum / latar belakang . - menggunakan bahan-bahan / contoh daripada pelbagai budaya untuk menerangkan konsep yang diajar ii. v.

pembelajaran menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai kaum penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan vii. Kurikulum ü Mata pelajaran Sejarah ü Menyemai kesedaran ü Menghayati semangat patriotism . pelbagai kaum memastikan kedudukan murid / susun atur bilik darjah mengambilkira iv.iii. lain-lain jawapan munasabah (b) Lima cadangan bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain i. - merancang pengajaran dan pembelajaran beri peluang murid berinteraksi / bekerjasama antara rakan pelbagai kaum v. - membantu murid supaya mempunyai sikap positif tiada perasaan prasangka terhadap kaum lain melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran vi. menjadi ¶role model¶ yang baik kepada murid pelbagai kaum viii.

Pemupukan kesedaran sivik ü Belajar menghormati hak orang lain ü Mewujudkan semangat kekitaan ü Sikap bertanggungjawab murid terhadap diri / sekolah / masyarakat / negara v. Lain-lain jawapan munasabah . Kegiatan kemasyarakatan ü Aktiviti gotong-royong ü Kerja amal iv. Program bahasa selaras dengan tujuan kerajaan memperkasa Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan kaum vi.ü Penyatuan ü Perpaduan ü Pembangunan kewarganeraan ii. Disiplin diri vii. ü Persatuan ü Unit beruniform ü Permainan Aktiviti kokurikulum iii.

- Susunana kerusi meja disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah ii.sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan. permainan dan sebagainya iii. - Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza (b) Satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh 1 jam mengikut pengkhususan anda untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan . rehat. persekolahan - Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan iv.Soalan 2 (a) Empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum i. Ruang pembelajaran . bacaan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Kelas Tarikh Masa : : : Tahun 2 dan Tahun 3 Tahun 2 Tahun 3 Tajuk Kemahiran Objektif pelajaran Pengalaman sedia ada .

....... minit) .Alat bantu mengajar Nilai KBKK Tahun 2 Tahun 3 Catatan Langkah/Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set induksi (...

Perkembangan Langkah 1 (.............. minit) Penutup (... minit) Langkah 2 (.......... minit) Langkah 3 (.. minit) ............

1 panduan diambilkira = 2 markah 3 panduan diambilkira = 6 markah Jumlah = 6 markah RPH perlu juga mengandungi penulisan perkara-perkara berikut secara tepat: y y y y y y Objektif Pengalaman sedia ada Alat bantu mengajar. KBKK Set induksi Langkah-langkah perkembangan Penutup 1 fakta = 1 markah .Format yang betul perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: y y y RPH perlu ditulis mengikut lajur untuk murid berlainan tahun Masa interaksi guru dengan murid berlainan tahun tidak bercanggah Contoh: Semasa guru mengajar bacaan di tahun 2. nilai. masa yang sama murid tahun 3 melakukan aktiviti sendiri y Kaedah mengajar mengikut tahun persekolahan sesuai badi kemahiran yang berbeza walaupun mata pelajaran sama.

6. 5.6 fakta = 6 markah Jumlah = 6 markah Soalan 3 (a) Lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah 1. 8. 6. 4. Melabel murid Mengkritik pendapat / pandangan murid Bersifat autokratik Menunjukkan memek muka yang serius Mengancam murid jika tugasan tidak disiapkan Lain-lain jawapan munasabah JABATAN ILMU PENDIDIKAN . Bersikap positif terhadap murid Bersikap ramah / mesra Mengetahui latar belakang murid Mengetahui kebolehan / penguasaan bahasa murid Menggunakan bahasa yang difahami murid Menghormati pandangan / pendapat murid Menjadi pendengar yang aktif Lain-lain jawapan munasabah (b) Lima tingkah laku guru yang menyebabkan masalah komunikasi dalam bilik Darjah 1. 4. 2. 5. 2. 3. 7. 3.

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106) SET 1 BAHAGIAN A: 20 SOALAN OBJEKTIF BAHAGIAN B: 4 SOALAN STRUKTUR BAHAGIAN C: 3 SOALAN ESEI y JAWAB SEMUA SOALAN BAHAGIAN A. (a) Senaraikan empat tujuan pantang larang diamalkan (4 markah) (b) Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh seseorang guru yang mengajar dalam kelas yang terdiri daripada pelbagai sosio-budaya (6 markah) . Nyatakan faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Malaysia (5 markah) 1. Senaraikan lima komponen budaya (5 markah) (b) Masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk kerana faktor penghijrahan. Semua kelompok etnik mempunyai pantang larang mereka sendiri. BAHAGIAN B DAN 2 SOALAN BAHAGIAN C. BAHAGIAN B (STRUKTUR) (40 MARKAH) 1. (a) Budaya terdiri daripada pelbagai komponen.

memberikan pendidikan percuma merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam konsep persamaan peluang. Cikgu Alex merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolah Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Menurut James Coleman. (a) Berikan lima faktor penting yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di negara kita (5 markah) (b) Nyatakan lima usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia (5 markah) 1. . Beliau bercadang merancang satu pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesra budaya. (b) Nyatakan lima program yang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Alex bagi mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5 markah). (a) Nyatakan lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya (5 markah).1.

Sediakan satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh masa 1 jam mengikut pengkhususan anda (12 markah) 1. (a) Bincangkan lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah (10 markah). Guru perlu menguasai kemahiran komunikasi terutama dalam kalangan murid pelbagai kaum agar memudahkan mereka memperoleh ilmu pengetahuan. (a) murid Bincangkan lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada daripada pelbagai kaum yang berasa terpinggir semasa porses P&P (10 markah). 1. sikap dan kemahiran. . (b) Cadangkan lima cara bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain (10 markah). (b) Jelaskan lima tingkah laku guru yang menyebabkan berlakunya masalah komunikasi dalam bilik darjah (10 markah). Kelas bercantum merupakan salah satu strategi untuk memberi peluang kepada muridmurid mendapat pendidikan asas selaras dengan konsep pendemokrasian pendidikan. Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum.BAHAGIAN C (ESEI) (40 MARKAH) 1. (a) Huraikan empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum (8 markah) (b) Anda ditugaskan untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan.

masalah ekonomi di negara asal peluang pekerjaan di Tanah Melayu dibawa penjajah sebagai buruh ladang perkahwinan campur perdagangan kemakmuran dan kestabilan politik . iii. (a) Lima komponen budaya i. ii. vi.JAWAPAN BAHAGIAN B 1. kepercayaan bahasa nilai norma kesenian adat resam (b) Faktor-faktor penghijrahan pelbagai kaum ke Tanah Melayu i. iv. v. ii. iii. iv. v. vi.

2. untuk menjaga tingkah laku untuk menjaga keselamatan untuk kebaikan kesihatan untuk kesinambungan tradisi / kepercayaan untuk memupuk nilai murni (b) Cabaran guru yang mengajar kelas pelbagai sosio-budaya i. pelbagai budaya Merancang strategi pengajaran pembelajaran yang mesra Memuaskan hati semua murid / pihak lain Memupuk nilai positif terhadap semua budaya Menyediakan BBM yang merentasi pelbagai budaya Memahami pelbagai budaya yang berlainan Bersifat adil dan tidak prejudis Mengintegrasikan pelbagai kaum yang berbeza budaya Menyediakan penilaian yang berasaskan budaya Berkomunikasi dengan laras bahasa yang sesuai dengan . ix. v. iii. vii. iv. iv. (a) Empat tujuan pantang larang i. viii. iii. budaya ii. vi. v. ii.

Mengadakan sistem persekolahan yang sama Memberi bantuan persekolahan kepada semua Jawapan lain yang munasabah . Kedudukan jauh daripada bandar / lokasi Kekurangan dari segi infrastruktur Kepercayaan masyarakat / gender Ketidaksamarataan sosio-ekonomi Kurang kemudahan kepada pelajar berkeperluan khas di Sikap ibu bapa terhadap pendidikan anak (b) Lima usaha yang dilaksanakan ole h kerajaan untuk mewujudkan kesamaan peluang pendidikan di Malaysia i. ii. iii.3. (a) Lima faktor yang mempengaruhi ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia i. vii. iv. sesetengah tempat vi. Pendidikan percuma pada semua peringkat Mengadakan kurikulum yang sama Peluang diberi tidak mengira latar belakang murid iv. ii. iii. Menggunakan bahasa pengantar bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah jenis kebangsaan v. v. vi.

vi. Memupuk rasa hormat kepada budaya etnik lain Memahami adat resam kaum lain Memupuk semangat kekitaan dan perpaduan Hormat menghormati antara satu sama lain Menjaga sensitiviti kaum lain Mewujudkan satu bangsa Malaysia bersatu padu Jawapan lain yang munasabah (b) Lima program yang sesuai dijalankan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya i. budaya ii. ii. iii. iv. iii. Mengadakan Hari Terbuka dengan aktiviti pelbagai Mengadalan majlis sambutan hari perayaan semua kaum Pertandingan permainan tradisional\Perkhemahan Kelab Mengadakan hari kebudayaan Program lain yang munasabah dan berkaitan . Budaya iv. v. vii. v.4. (a) Lima kepentingan melaksanakan pelan tindakan i.

- merancang pengajaran dan pembelajaran beri peluang murid berinteraksi / bekerjasama antara rakan pelbagai kaum v. membantu murid supaya mempunyai sikap positif . - adil / demokrasi tanpa mengira agama / kaum / latar belakang iii.BAHAGIAN C (ESEI) Soalan 1 Murid membawa budaya mereka yang tersendiri dan yang berbeza daripada budaya formal sekolah di dalam bilik darjah yang mempunyai pelbagai kaum. (a) Lima cara yang boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid daripada pelbagai kaum yang terpinggir semasa proses pengajaran dan pembelajaran i. pelbagai kaum memastikan kedudukan murid / susun atur bilik darjah mengambilkira iv. - menggunakan bahan-bahan / contoh daripada pelbagai budaya untuk menerangkan konsep yang diajar ii.

ü Persatuan ü Unit beruniform Aktiviti kokurikulum . pembelajaran menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai kaum penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan vii. menjadi ¶role model¶ yang baik kepada murid pelbagai kaum viii. lain-lain jawapan munasabah (b) Lima cadangan bagaimana sekolah dapat memastikan murid daripada pelbagai kaum dapat menerima antara satu sama lain i. Kurikulum ü Mata pelajaran Sejarah ü Menyemai kesedaran ü Menghayati semangat patriotism ü Penyatuan ü Perpaduan ü Pembangunan kewarganeraan ii.- tiada perasaan prasangka terhadap kaum lain melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran vi.

Pemupukan kesedaran sivik ü Belajar menghormati hak orang lain ü Mewujudkan semangat kekitaan ü Sikap bertanggungjawab murid terhadap diri / sekolah / masyarakat / negara v. Kegiatan kemasyarakatan ü Aktiviti gotong-royong ü Kerja amal iv. Susunana kerusi meja .ü Permainan iii. Program bahasa selaras dengan tujuan kerajaan memperkasa Bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan kaum vi. Lain-lain jawapan munasabah Soalan 2 (a) Empat aspek fizikal yang perlu diambil kira oleh guru semasa mengendalikan kelas bercantum i. Disiplin diri vii.

persekolahan - Pameran bahan bantu mengajar mengikut kumpulan tahun puang pameran bahan pengajaran pembelajaran dan hasil murid perlu disediakan iv. rehat.sudut-sudut tertentu hendaklah disediakan mengikut kumpulan tahun persekolahan untuk semua mata pelajaran dan juga aktiviti pemulihan. bacaan. permainan dan sebagainya iii. - Tempat penyimpanan bahan mengikut kumpulan tahun persekolahan Perlu disediakan untuk penyimpanan barang kumpulan tahun persekolahan berbeza (b) Satu rancangan pengajaran harian bagi tempoh 1 jam mengikut pengkhususan anda untuk mengajar kelas bercantum Tahun 2 dan tahun 3 mengikut Kumpulan Tahun Persekolahan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Kelas Tarikh : : Tahun 2 dan Tahun 3 . Ruang pembelajaran .- disusun dengan sempurna mengikut kumpulan tahun persekolahan supaya guru dapat melihat murid-murid dari mana-mana tempat dalam bilik darjah ii.

Masa : Tahun 2 Tahun 3 Tajuk Kemahiran Objektif pelajaran Pengalaman sedia ada Alat bantu mengajar Nilai .

.KBKK Tahun 2 Tahun 3 Catatan Langkah/Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set induksi (....... minit) Perkembangan Langkah 1 ...

..... minit) Langkah 2 (............(.. minit) .......... minit) Penutup (..... minit) Langkah 3 (.......

Format yang betul perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: y y y RPH perlu ditulis mengikut lajur untuk murid berlainan tahun Masa interaksi guru dengan murid berlainan tahun tidak bercanggah Contoh: Semasa guru mengajar bacaan di tahun 2. KBKK Set induksi Langkah-langkah perkembangan Penutup 1 fakta = 1 markah 6 fakta = 6 markah Jumlah = 6 markah . nilai. masa yang sama murid tahun 3 melakukan aktiviti sendiri y Kaedah mengajar mengikut tahun persekolahan sesuai badi kemahiran yang berbeza walaupun mata pelajaran sama. 1 panduan diambilkira = 2 markah 3 panduan diambilkira = 6 markah Jumlah = 6 markah RPH perlu juga mengandungi penulisan perkara-perkara berikut secara tepat: y y y y y y Objektif Pengalaman sedia ada Alat bantu mengajar.

2. 6. 5. Bersikap positif terhadap murid Bersikap ramah / mesra Mengetahui latar belakang murid Mengetahui kebolehan / penguasaan bahasa murid Menggunakan bahasa yang difahami murid Menghormati pandangan / pendapat murid Menjadi pendengar yang aktif Lain-lain jawapan munasabah (b) Lima tingkah laku guru yang menyebabkan masalah komunikasi dalam bilik Darjah 1.Soalan 3 (a) Lima cara guru dapat mewujudkan komunikasi berkesan dalam bilik darjah 1. 6. 3. 4. 2. 8. 3. Melabel murid Mengkritik pendapat / pandangan murid Bersifat autokratik Menunjukkan memek muka yang serius Mengancam murid jika tugasan tidak disiapkan Lain-lain jawapan munasabah . 7. 4. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->