BORANG C SURAT WAKIL KUASA

BAHAWASANYA saya/kami tuan tanah/waris/pemegang amanah ke atas tanah seperti dalam butiran dibawah dengan ini memberi kuasa kepada …………………………..………………….………….………. No Kad Pengenalan …………………………… (nama orang yang diberi kuasa) H di alamat ……………………………………………………………......……………………….………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………..….... untuk membuat dan menjalankan segala kuasa dan urusan berkaitan projek penanaman pokok jarak jatropha dengan BATC Development Bhd (pemaju) di atas tanah yang disebutkan. Diantaranya seperti hal-hal berkaitan dengan permohonan menjadi peserta; urusan kewangan dengan pemaju; mematuhi semua arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pemaju dan penjagaan kepentingan pemilik tanah berkaitan. Pihak kami juga memberi akuan tidak akan mengaitkan BATC Development Bhd daripada segala bentuk tanggungan, tindakan atau tuntutan oleh mana-mana pihak sekiranya berbangkit apa-apa percanggahan atau perbalahan diantara kami sehingga membawa kepada pembatalan penyertaan Pemegang Kuasa dalam projek ini. BUTIR-BUTIR TANAH:* DAERAH MUKIM JENIS/NO. GERAN NO LOT LUAS TANAH Hendaklah diisi oleh tuan punya tanah

SURAT KUASA ini telah diturunkan oleh kami masing-masing seperti berikut: Nama H : ……………………………………………………………..
(nama pemilik tanah)

Kad Pengenalan : Tanda tangan /cap jari Nama H :

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

……………………………………….……….. Saksi :

:

……………………………………………………………..
(nama pemilik tanah)

Kad Pengenalan : Tanda tangan /cap jari Nama H :

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

……………………………………….……….. Saksi :

:

……………………………………………………………..
(nama pemilik tanah)

Kad Pengenalan : Tanda tangan /cap jari :

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

……………………………………….……….. Saksi :

*Sila sertakan lampiran tambahan jika tidak mencukupi.

PENGAKUAN OLEH WAKIL
SAYA…………………………………………………………………………….…..………. No Kad Pengenalan ………………….......… (nama orang yang menerima kuasa) H beralamat di ………………………………………………………………………..………………………………………………….....…… ……………………………………………………………………………………………………………yang diberi kuasa keatas tanah itu mengaku telah membaca, faham dan bersetuju menjadi wakil dalam projek penanaman pokok jarak jatropha dan akan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh BATC Development Bhd (653565-U) sebagai pemaju. Diisi oleh wakil yang diberi kuasa

Tandatangan Tarikh

: :

…………………………………………………………….. ……………………………………………………………..

……………………………………….……….. Saksi :

BORANG C - REV.1