AsalUsulNama Terengganu

Terdapatbeberapacerita yang dikaitkandengannegeri Terengganu.Nama Terengganu itudikaitkandengan "Terangnyaganu", "Taringanu" dan "Terengan nu".Kisahasalnama Terengganu inimelibatkanpendudukluarTerengganu iaitupenduduk Kelantan dan Pahang.

"Terengnyaganu" inidikaitkan pula denganperistiwabeberapa orang pelayar Kelantan tiba di Kuala yang kinidipanggil Kuala Terengganu melihatpelangidilangit.Mereka pun menyatakan "Terensungguhganu di sini".Apabilapulangke Kelantan merekamenyatakan di negerijiransungguh "terangganunya".

Sementaraitu "Taringanu" dikatakanberasaldaripadacerita yang dikisahkanoleh Sultan Terengganu yang kesembilan, Baginda Omar (1839 1876).Sebelumwujudnamanegeri Terengganu, saturombongan Pahang datangmemburu di kawasanhulu. Apabilamerekatiba di satutempat( kinidikenalidengan Sungai Terengganu Mati ), salahseorangdaripadarombonganituterjumpasebatangtaring. Beliau pun bertanyakepadatemannya, taringapa? Salah seorangdaripadanyamenyatakan "taringanu" keranadiatidakdapatmengingatkannamataringtersebut. Tidak lama kemudian, diantaramerekadapatmemburuseekorrusa.Apabiladibawapulangketempatmere kaberkhemah, salahseorangdaripadamerekabertanyatempatrusaitudiburu.Mereka yang berkenaanmenyatakanberburu di "Taringanu".Begitujugaapabilamembawapulangkayugaharudanditanyatempatn ya, merekamenyatakan di "Taringanu". Lama kelamaandikenalidengan Terengganu.

Sebuahkisahlagiberkaitdengansalahsebuahsungai yang bernama Sungai Terengan.Dipercayaipadazamansilamsudahadapenduduk di sini.Merekaberulang-alikmenggunakankeduaduasungaiini.Jikamerekabertolakdari Kuala Terengan, merekaakanmenggunakansamaada Sungai Terenganatau Sungai Kerbat. Jikaada di antaramerekabertanyahendakkemana, merekaakanjawabsamaadake "Terenganni" atau "Terengan nu". Denganitu lama kelamaanmuncullah Terengganu.