Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

gigi.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. jiran tetangga. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. prosedur dan peraturan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. kejadian. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan.peringkat. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. seminar dan lain-lain. membaca dan menulis. diskusi. Antara lain. dan (l) Mengkritik cerpen. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. laporan atau ulasan. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. syarahan (yang disediakan). pendapat. dalam proses pertuturan. (e) Menerangkan proses. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. faktor. (j) Mendeklamsi puisi. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. tahap pendidikan. perbincangan. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. (b) Kemahiran mendengar. (c) Fizikal: Hal ini. forum. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. menyampai dan memproses maklumat . Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. 14 (k) Menyampaikan komen. (g) Memberi ceramah. perbualan atau dialog. novel dan sebagainya. Justeru. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. Umumnya. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. puisi. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Ini kerana.

16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan. Sehubungan dengannya. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. berurutan dan menyaling. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. . Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. kaedah. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Demikian juga. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. (g) Paling penting. perlu dilakukan serentak. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. Kaedah. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur.

Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Tegasnya. Tujuannya. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Melalui pendekatan ini.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Oleh itu. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. mengingat. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. misalnya oleh guru. Dengan demikian. Maka. menguasai kemahiran membuat tanggapan. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Antara lain. nada dan intonasi tertentu. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Sebaliknya. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah.

Ini bermakna. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa.. Sebenarnya. Dia pak cik saya. yakin dan berkesan. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan demikian. Dengan demikian. Kaedah Terus . (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Justeru. Dengan itu. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. lawatan. mengingati. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. keratan akhbar. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.umur saya ni baru 35 tahun. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur.. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik.meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Wanita : Pak cik. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Tanpa latihan daripada guru. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Contohnya. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Dengan ini. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. Saya berkahwin pun belum. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan.

Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks . kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . Sehubungan dengannya.basikal biscuit .radio bicycle . iaitu dengan cara mendengar. Justeru. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif.biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. lakaran. guru terlebih dahulu. lakonan. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Kaedah ini dianggap berjaya.kopi school . guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. gerak laku dan lain-lain. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Kelebihan kaedah terus. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan.sekolah radio . (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. ketika memilih perkataan. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. lukisan. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut.

24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Walau bagaimanapun. susu. iaitu melalui kemahiran bertutur. Berdasarkan prinsip tersebut. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran.23 ke sekolah. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. murid dilatih tubi untuk berdialog. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Oleh itu. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Dengan demikian. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. (c) Setelah menguasai sebutan. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. perbincangan. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . Ini bermakna. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Di samping itu. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Dalam pengajaran bertutur. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. dialog. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. milk. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. sumbang saran. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. to school. khasnya latihan bertutur secara intensif. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Pun demikian. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana.

bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Walau bagaimanapun. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. . pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Dengan kata lain. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. (c) Bersoal jawab. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. (b) Bercerita. cara pengendalian. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. Sebenarnya. Sebagaimana teknik. lancar dan tepat. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa.

carta bergambar. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Murid-murid. Makan kuih di pinggan. Sudilah minum. Ali …. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Mari kita duduk. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Ali menendang bola. Di samping itu. . 28 .Pandang pandan tepi pagar depan padang. Ali menendang bola. Ali menendang bola di padang. Bola.laki tari .lari malu . Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. kelemahan menyeb ut fonem /p/ .Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Selamat datang. Janganlah segan-segan. ikut cikgu sebut. Sila masuk ke dalam. Minum air kopi. Apa khabar sekarang. Misalnya. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. daki . kad imbasan bergambar.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. 27 Bola.

Dalam latihan ini. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Umumnya. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . iii. murid-murid mempunyai jurang maklumat. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. ii. Dalam latihan penghasilan pula. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kemudian. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan.i. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Dia bekerja di sawah. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Pak Abu seorang petani.

( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. ada bilik kosong atau tidak. Tanyakan harga bilik itu. selaras dan menyaling. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. 31 Tajuk 4 . • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan.00 dan RM 15. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Rumusan Perhubungan antara pendekatan.tertentu. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Hotel mempunyai dua bilik kosong. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Sebaik-baiknya. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Oleh itu. perbincangan. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. simulasi dan lakonan. anda tiba di sebuah hotel. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam.

pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. . (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Sesungguhnya. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. 39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Dengan demikian. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan.

aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Hasil Pembelajaran 1. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. takut. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis . modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. marah dan sebagainya. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Justeru. gembira. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.Anda telah membaca beberapa jenis teknik. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. gerak mata. Dengan itu. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Contohnya. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. membuat taakulan. Nada. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. betul dan berkesan. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. mempersilakan makan. gh. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Misalnya. s dan f. Demikian juga.Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. sy. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Selain itu. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Tegasnya. . Sehubungan dengannya. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. v. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Selain itu. z.

Pertamanya. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Membaca kuat. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. kemudian. Murid mendengar sebutan perkataan. Baiklah. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. pendapat. iaitu untuk melahirkan perasaan. Dengan membaca kuat. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Misalnya. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. hentian dan intonasi. Dengan itu. frasa dan ayat-ayat. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Keduanya. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. suku kata. Pemarkatan. kehendak dan sebagainya. Menyebut perkataan .Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. 43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan.

peta. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. gambar. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. pertuturan dan intonasi. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: . Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. intonasi. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Murid : Ali. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu.pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Oleh itu. dan tekanan yang betul. (b) Bahan . Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. batasan masih ada. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Walau bagaimanpun. cikgu akan ke rumah kamu esok.sederhana panjang. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya.sebutan.

Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Untuk menentukan markat yang sesuai. Misalnya: Pilih dua orang murid. Kecekapan menggunakan kata. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. (b) Murid membaca senyap. (c) Guru membaca kuat petikan. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. tidak jauh dari balai polis itu. tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. . (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Dengan demikian. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru.

(e) berinteraksi – melalui telefon...... prosedur... pelaporan dll..... bahan projek: kos........ forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan. kumpulan etnik dan sebagainya. Senarai Semak untuk Pemarkatan. menyusun perkataan menjadi ayat.... isi karangan dll. i.. iii... aspek yang berlawanan.. (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat........... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya..... tempat kediaman.. Wah.. sama dan sebagainya. forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi. Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 ... Nama Murid: .. umur. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan............. (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.. memadankan pasangan... besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap. 48 Soalan: i.. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu...Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. warna. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii....... Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.... lakonan... Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii.... Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii... Apakah cita-cita kamu? ii. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv... peristiwa....... dialog.......... (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz... kepentingan dan seumpamanya.... buah-buahan.

14 dan 40. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. sebutan ii. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. ketatabahasan iv. betul sebutan.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. kefahaman iii. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. menjadi 12. intonasi atau tatabahasa. kelancaran pertuturan. pemilihan perkataan dan tatabahasa. jika pencapaian murid ialah 6. iaitu: i. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. 7 dan 20. sebutan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. darabkan semuanya dengan 2. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Di sini. 0 Jawapan salah. dan v. Jumlah markatnya = 66. keluasan perbendaha raan kata. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Rumusan . 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. intonasi. intonasi. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Untuk mengubah markat kepada peratus. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Misalnya.

awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Pada pendapat anda. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Guru mesti faham.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. penghasilan bahan.

jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif.1 Menjelaskan kemahiran membaca. Ekstensif. skimming dan scanning. kaedah. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar.2 Menghuraikan teknik bacaan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. matlamat. Hasil Pembelajaran 1. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Walau bagaimanapun. ekstensif. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif . Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.• Teknik Bacaan – Intensif. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan.

Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. membaca mengikut intonasi. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. nada dan tekanan yang betul . Ekstensif. Daripada kemahiran ini. .

Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca.al (1994). untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Kesimpulannya. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Peringkat prabacaan meliputi . Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. keupayaan matanya mengecam bentuk. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Dari segi fizikal. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Dari segi emosi. fahami pula jenis-jenis bacaan. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Dari segi mental pula. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. pengalaman dan persekitaran. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. keseronokan dan terhibur. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal.

membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan.kemahiran pengamatan pendengaran. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Pada tahap ini. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. suku kata. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. kaedah terus. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. membaca pemahaman. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. diskusi umum dan sebagainya. frasa dan ayatayat mudah. aktiviti koordinasi psikomotor. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. perkataan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. dan latihan bahasa pertuturan. latihan menajamkan daya ingatan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Sementara membaca telaah bahasa. membaca teliti. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. kemahiran pengamatan penglihatan. Dalam membaca telaah isi. latihan kosa kata. ditegaskan. . Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran .

dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. (e) Mengesan. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. meneliti indeks. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. kandungan dan sebagainya. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. daftar kata yang terdapat dalam buku. atau melihat judul. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. intonasi. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. bab. betul dari segi sebutan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. rangka kasar. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa.

memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. 59 (d) Memperkaya bahasa . membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif.cepat untuk melihat. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. pengalaman. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. struktur ayat dan sebagainya. menambah kemahiran memahami. sikap dan cita-cita pelajar. (c) Bacalah perenggan pertama. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. jantina. (d) Semasa membaca perenggan pertama. ungkapan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (f) Menambah minat membaca. apakah sikap . ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Ketiga. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. meningkatkan kepantasan membaca. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. sesuai dengan minat. Kedua. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Pertama. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Carilah maklumat tentang pengarang. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. teknikal dan sebagainya. dan menaakul isi bacaan. Melalui bacaan ini. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok.perbendaharaan kata. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. umur. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata.

(e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Cerakinan.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Kecepatan membuat skiming ini. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning.

Mengikut pendekatan ini . kaedah. Walau bagaimanapun.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. cerakinan. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.bacaan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. pendekatan. komunikatif dan pengalaman bahasa. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.

interpretasi & inferens. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. teater pembaca. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. laporan/ulasan buku dan choral speaking. terdapat tiga peringkat pemahaman. Jadi. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. pada peringkat lateral. murid- . kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Cerakinan. Sebagai contoh. Dalam sesuatu proses membaca. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. • Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. iaitu lateral. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. dan penilaian makna. Bagi setiap peringkat. Dalam pengajaran kemahiran membaca.

tatabahasa. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. grafik. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Pada peringkat interpretasi & inferens. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan . Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan.64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Kesimpulannya. laras bahasa. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Sebagai contoh. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. ragam.

Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk . Semasa kad diimbaskan. Mengikut kaedah ini. Menurut Juriah Long et. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. mereka perlu mengenali banyak lambang. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali.al. huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z.

huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. 1994). maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. biasanya. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu.al. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. Setelah murid menghafal semua nama huruf.membolehkan murid mengeja perkataan. pembentukan suku kata. e. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. o. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. i. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). . Dalam kaedah ini. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa.

Review.Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Recite(SQ3R). dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Review. Hasil Pembelajaran 1.Recite (3R). Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Question. tatacerita dan teater pembaca.How. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran .(KWLH). Read. Read.Learn. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.What. RADAR. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. KWLH. Know.

Recite (SQ3R) 1. . SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. Review. Read.Recite (3R). Recite(SQ3R).What. Read.How. SQ3R adalah singkatan bagi. dan lain-lain Survey. Review. Question. Read. (c) (KWLH). Question. 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. (b) Know. Review.Learn.bahasa.

Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Setelah selesai membaca. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. What. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) .Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) .Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . KWLH . Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Ketika membaca. • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih).S (survey) . Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru . Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka.Tinjau Q (question) .Tatacerita . How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan.Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .Soal/tanya R (read) . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Knowledge. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. gambar-gambar atau ilustrasi. 70 (a) Lingkaran Soalan. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Learn.Baca R (recite) . Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) . Lingkaran Soalan. membaca perenggan pengenalan. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. tajuk-tajuk kecil. lakaran grafik.

Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Read. idea. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.Menganalogi D(Discuss) .dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). barang.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan. bertutur. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. idea atau tempat. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . Dalam konteks pengajaran. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Selain itu. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan.Berbincang A( Apply) . dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. . (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.Mengaplikasi R(Review/Research) . Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. nada dan intonasi yang sesuai. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca.Membaca A (Analogize) . (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. Discuss. (d) Pembaca dapat membaca dengan baik. Apply. Penggunaan suara. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. penguasaan kemahiran mendengar. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. sebutan. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. barang. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. idea atau tempat. Analogize.

kecerdasan dan minat murid-murid. . Criterion-reference language testing. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. Cambridge: Cambridge University Press. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. Aziz Abd. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. . Program evaluation in language education. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. gerak laku dan kawalan mata. Hudson Thom. Richard (2005). (e) Lakukan latihan. 74 Rujukan Asas Abd. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. Brown James Dean. Talib (2000). Basingstoke: Palgrave Macmillan. (2002 ). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Bhd.kemuncak dan kesudahan cerita. Tambahan Bachman Lyle F. suara. . Rujukan Kaedah dan Teknik. Kiely. (1990).

Brian K. Ian. Language assessment and programme evaluation. (2003). RAHMAN . Edinburg: Edinburgh University Press. (2002).Lynch. Edinburg: Edinburgh University Press. 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. McGrath. ISMAIL BIN ABD. Materials evaluation and design language teaching.

com. USM) Cert. Pend. (norliza_ab@yahoo.com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. UPSI) M. UKM) Bac.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.D (Kesusasteraan Melayu.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.Ed (Pengajian Kurikulum.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Melayu. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful