Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

(j) Mendeklamsi puisi. dalam proses pertuturan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Justeru. dan (l) Mengkritik cerpen. membaca dan menulis. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki. puisi. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat.peringkat. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. perbualan atau dialog. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Antara lain. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. prosedur dan peraturan. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . syarahan (yang disediakan). aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . faktor. (b) Kemahiran mendengar. menyampai dan memproses maklumat .aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. (e) Menerangkan proses. seminar dan lain-lain. Ini kerana. (c) Fizikal: Hal ini. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. kejadian. novel dan sebagainya. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. Umumnya. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. 14 (k) Menyampaikan komen. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. diskusi. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. perbincangan. (g) Memberi ceramah. jiran tetangga. tahap pendidikan. pendapat. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. gigi. forum. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. laporan atau ulasan. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan.

tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Sehubungan dengannya. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. berurutan dan menyaling. Demikian juga. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. perlu dilakukan serentak. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. (g) Paling penting. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. Walau bagaimanapun. Kaedah. . Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. kaedah. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. 16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan.

guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Maka. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Tujuannya.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Melalui pendekatan ini. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. nada dan intonasi tertentu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Oleh itu. Sebaliknya. Tegasnya. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Dengan demikian. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. misalnya oleh guru. Antara lain. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. mengingat. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. Walau bagaimanapun Walkins (1975). Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya.

Saya berkahwin pun belum. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Contohnya. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Dengan demikian. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Wanita : Pak cik. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan..meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. lawatan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Dengan demikian. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Kaedah Terus . (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. Dia pak cik saya. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Dengan itu. mengingati. Tanpa latihan daripada guru. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa.umur saya ni baru 35 tahun. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Sebenarnya. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Justeru. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. Dengan ini. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Ini bermakna. keratan akhbar. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. yakin dan berkesan. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan.

(d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. ketika memilih perkataan. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . guru terlebih dahulu. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul.basikal biscuit . kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. iaitu dengan cara mendengar.biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Sehubungan dengannya. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks . gerak laku dan lain-lain. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Justeru. Kelebihan kaedah terus. Kaedah ini dianggap berjaya. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah.sekolah radio . Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.kopi school . guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. lakonan. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. lakaran. lukisan.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut.radio bicycle .

(d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Oleh itu. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. milk. 24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. iaitu melalui kemahiran bertutur. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Di samping itu. murid dilatih tubi untuk berdialog. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. khasnya latihan bertutur secara intensif. Pun demikian. perbincangan.23 ke sekolah. (c) Setelah menguasai sebutan. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. dialog. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. untuk berkomunikasi dengan berkesan. sumbang saran. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. susu. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. Dalam pengajaran bertutur. Dengan demikian. Ini bermakna. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. to school. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Berdasarkan prinsip tersebut. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan.

cara pengendalian. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Sebagaimana teknik. Walau bagaimanapun. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. (b) Bercerita. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. . terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Dengan kata lain. lancar dan tepat. (c) Bersoal jawab. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Sebenarnya. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai.

dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Makan kuih di pinggan. 27 Bola. Ali menendang bola. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. carta bergambar. Ali menendang bola di padang. ikut cikgu sebut. Ali …. Selamat datang. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Ali menendang bola. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan.Pandang pandan tepi pagar depan padang.lari malu . Di samping itu. . Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. 28 .laki tari . Bola. Minum air kopi. Misalnya. mengikut rentak dan nada yang tertentu.balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Janganlah segan-segan. kad imbasan bergambar. kelemahan menyeb ut fonem /p/ . Sudilah minum. Mari kita duduk. Murid-murid. Sila masuk ke dalam.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. daki . Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Apa khabar sekarang.

Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Kemudian. Dia bekerja di sawah. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. ii. Dalam latihan penghasilan pula. Umumnya. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri.i. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Dalam latihan ini. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. iii. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. murid-murid mempunyai jurang maklumat. Pak Abu seorang petani.

Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. 31 Tajuk 4 . Rumusan Perhubungan antara pendekatan. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. perbincangan. Tanyakan harga bilik itu. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. simulasi dan lakonan. Sebaik-baiknya. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda.tertentu. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Oleh itu. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada.00 dan RM 15. selaras dan menyaling. • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. anda tiba di sebuah hotel. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. ada bilik kosong atau tidak. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam.

(d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. . pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. 39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Sesungguhnya. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Dengan demikian. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain.

Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik.Anda telah membaca beberapa jenis teknik. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. dan 2. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. marah dan sebagainya. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Justeru. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. takut. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Hasil Pembelajaran 1. gembira. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis . penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. membuat taakulan. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Sehubungan dengannya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Tegasnya. gh. mempersilakan makan. Selain itu. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Dengan itu. v. Nada.Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. s dan f. gerak mata. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. betul dan berkesan. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Demikian juga. z. Contohnya. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. sy. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. . Selain itu. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Misalnya. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi.

frasa dan ayat-ayat. Pemarkatan. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. kemudian. iaitu untuk melahirkan perasaan. Misalnya. kehendak dan sebagainya. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Pertamanya. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Keduanya. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Membaca kuat. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. suku kata. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Menyebut perkataan . Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. 43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Dengan membaca kuat. Murid mendengar sebutan perkataan. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. pendapat. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Baiklah.Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Dengan itu. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. hentian dan intonasi. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula.

Bertutur berdasarkan gambar Di sini. pertuturan dan intonasi. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Murid : Ali. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Walau bagaimanpun. Oleh itu. peta. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. gambar. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis).pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. dan tekanan yang betul. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: .sebutan. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. cikgu akan ke rumah kamu esok. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. batasan masih ada. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu.sederhana panjang. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. intonasi. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. (b) Bahan . dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai.

murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Kecekapan menggunakan kata. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Misalnya: Pilih dua orang murid. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. tidak jauh dari balai polis itu. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. (b) Murid membaca senyap. Dengan demikian. Untuk menentukan markat yang sesuai. . (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. (c) Guru membaca kuat petikan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu.

Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. memadankan pasangan... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya.... sama dan sebagainya... (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.... Nama Murid: . dialog..... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. Apakah cita-cita kamu? ii... besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap.. warna... isi karangan dll. buah-buahan...... 48 Soalan: i... (e) berinteraksi – melalui telefon...... bahan projek: kos...... kumpulan etnik dan sebagainya.. Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 ... kepentingan dan seumpamanya... forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi.. tempat kediaman.... forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan........ iii. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. prosedur...... menyusun perkataan menjadi ayat.Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. lakonan..... Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii.. pelaporan dll...... (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat.... i. umur........ aspek yang berlawanan...... peristiwa.. Wah.... Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.... (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya...... Dengan siapa adik bermain bola tadi iv.... Senarai Semak untuk Pemarkatan. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii.. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu...

sebutan. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. dan v. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. kefahaman iii. Untuk mengubah markat kepada peratus. kelancaran pertuturan. 14 dan 40. jika pencapaian murid ialah 6. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. 0 Jawapan salah. Di sini. 7 dan 20. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Jumlah markatnya = 66. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Misalnya. iaitu: i. intonasi. sebutan ii. intonasi. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. darabkan semuanya dengan 2. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. pemilihan perkataan dan tatabahasa. keluasan perbendaha raan kata. intonasi atau tatabahasa. ketatabahasan iv. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. menjadi 12. Rumusan .1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. betul sebutan.

awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . penghasilan bahan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Guru mesti faham. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Pada pendapat anda. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).

ekstensif.• Teknik Bacaan – Intensif. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kaedah. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Walau bagaimanapun. skimming dan scanning. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif . Ekstensif. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Hasil Pembelajaran 1. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. matlamat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca.2 Menghuraikan teknik bacaan.

Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. nada dan tekanan yang betul . Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. . Daripada kemahiran ini. • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Ekstensif. membaca mengikut intonasi. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis.

Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Dari segi emosi. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. keseronokan dan terhibur. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. Dari segi fizikal. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. pengalaman dan persekitaran. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. fahami pula jenis-jenis bacaan. keupayaan matanya mengecam bentuk. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Peringkat prabacaan meliputi . Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam.al (1994). Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Kesimpulannya. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Dari segi mental pula. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita.

Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Dalam membaca telaah isi. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. ditegaskan. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. kemahiran pengamatan penglihatan.kemahiran pengamatan pendengaran. membaca teliti. suku kata. aktiviti koordinasi psikomotor. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. latihan menajamkan daya ingatan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. membaca pemahaman. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. Sementara membaca telaah bahasa. . aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Pada tahap ini. perkataan. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. bunyi kata dan abjad atau mengeja. latihan kosa kata. diskusi umum dan sebagainya. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. kaedah terus. frasa dan ayatayat mudah. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat.

lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. bab. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. rangka kasar. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. betul dari segi sebutan. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. kandungan dan sebagainya. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. daftar kata yang terdapat dalam buku. intonasi. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. (e) Mengesan. atau melihat judul. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. meneliti indeks. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca.

(h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. sikap dan cita-cita pelajar. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. ungkapan. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. Kedua. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. apakah sikap . (j) Membentuk tabiat gemar membaca. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. meningkatkan kepantasan membaca. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. (f) Menambah minat membaca.cepat untuk melihat. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Ketiga. (d) Semasa membaca perenggan pertama. pengalaman. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. 59 (d) Memperkaya bahasa . Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. dan menaakul isi bacaan. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. umur. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. teknikal dan sebagainya. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. sesuai dengan minat. Melalui bacaan ini. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. (c) Bacalah perenggan pertama. Carilah maklumat tentang pengarang. jantina. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. menambah kemahiran memahami. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. struktur ayat dan sebagainya.perbendaharaan kata. Pertama. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut.

gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. Kecepatan membuat skiming ini. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Cerakinan. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah.

Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis.bacaan. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Walau bagaimanapun. pendekatan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. kaedah. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. Mengikut pendekatan ini . cerakinan. komunikatif dan pengalaman bahasa.

pada peringkat lateral. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. murid- . • Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Sebagai contoh. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. teater pembaca. Cerakinan. dan penilaian makna. Dalam sesuatu proses membaca. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. terdapat tiga peringkat pemahaman. Jadi. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Dalam pengajaran kemahiran membaca. laporan/ulasan buku dan choral speaking. interpretasi & inferens. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. iaitu lateral. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Bagi setiap peringkat. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya.

64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. tatabahasa. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Sebagai contoh. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kesimpulannya. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan . grafik. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. ragam. Pada peringkat interpretasi & inferens. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. laras bahasa. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya.

al. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. mereka perlu mengenali banyak lambang. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z. Semasa kad diimbaskan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Mengikut kaedah ini. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Menurut Juriah Long et. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk .

Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. Dalam kaedah ini. 1994). dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. biasanya. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Setelah murid menghafal semua nama huruf. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. pembentukan suku kata. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu.membolehkan murid mengeja perkataan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. e. Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.al. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. i. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. o. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya.

Learn. Hasil Pembelajaran 1. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Review. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Read. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.How. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Read.(KWLH). dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Review.Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran .What. Know.Recite (3R). Recite(SQ3R). tatacerita dan teater pembaca. RADAR. KWLH. Question.

Read. 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. SQ3R adalah singkatan bagi. . Review. (b) Know. Review. Recite(SQ3R). Read.How. Recite (SQ3R) 1.bahasa.Recite (3R). Read.Learn.What. Review. Question. dan lain-lain Survey. (c) (KWLH). Question.

Knowledge. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Setelah selesai membaca. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) .Baca R (recite) . 70 (a) Lingkaran Soalan. Lingkaran Soalan.Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . gambar-gambar atau ilustrasi. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. KWLH . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. What. Ketika membaca. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga.S (survey) . dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Tinjau Q (question) .Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan .Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) . Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. lakaran grafik. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka. tajuk-tajuk kecil. Learn. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) . • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya.Soal/tanya R (read) .Tatacerita . Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. membaca perenggan pengenalan. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru .Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan.

(d) Pembaca dapat membaca dengan baik. Read. Dalam konteks pengajaran. nada dan intonasi yang sesuai. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep .Membaca A (Analogize) . Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. Analogize. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. idea. Apply. idea atau tempat. sebutan. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang.Mengaplikasi R(Review/Research) . RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. barang. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Selain itu. . tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. bertutur.Menganalogi D(Discuss) . Penggunaan suara. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) .Berbincang A( Apply) . barang. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. Discuss. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan.dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. penguasaan kemahiran mendengar. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. idea atau tempat. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan.

(f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. gerak laku dan kawalan mata. . Program evaluation in language education. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. Cambridge: Cambridge University Press. Aziz Abd. (2002 ). (e) Lakukan latihan. Fundamental consideration in language testing. Rujukan Kaedah dan Teknik. Tambahan Bachman Lyle F. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan.kemuncak dan kesudahan cerita. kecerdasan dan minat murid-murid. 74 Rujukan Asas Abd. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Talib (2000). Hudson Thom. Oxford: Oxford University Press. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. suara. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Criterion-reference language testing. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Bhd. . Brown James Dean. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. . Richard (2005). Kiely. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. (1990).

Edinburg: Edinburgh University Press. Materials evaluation and design language teaching. (2002). RAHMAN . (2003). Brian K. Ian.Lynch. 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. Language assessment and programme evaluation. McGrath. ISMAIL BIN ABD. Edinburg: Edinburgh University Press.

D (Kesusasteraan Melayu. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .com. UPSI) M.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. (norliza_ab@yahoo. Pend.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Melayu. USM) Cert.Ed (Pengajian Kurikulum.com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. UKM) Bac.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .