Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Justeru. puisi. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. Ini kerana. tahap pendidikan. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. Umumnya. (j) Mendeklamsi puisi. kejadian. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki. menyampai dan memproses maklumat . Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. jiran tetangga. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (b) Kemahiran mendengar.peringkat. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. gigi. (g) Memberi ceramah. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. Antara lain. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . diskusi. syarahan (yang disediakan). (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. membaca dan menulis. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. perbincangan. perbualan atau dialog. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. (e) Menerangkan proses. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. seminar dan lain-lain.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. forum. prosedur dan peraturan. novel dan sebagainya. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. 14 (k) Menyampaikan komen. faktor. dan (l) Mengkritik cerpen. pendapat. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . dalam proses pertuturan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. laporan atau ulasan. (c) Fizikal: Hal ini. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki.

(f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. berurutan dan menyaling. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Demikian juga. Sehubungan dengannya. Kaedah.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. Walau bagaimanapun. perlu dilakukan serentak. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. 16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. kaedah. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (g) Paling penting. .

(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Tegasnya. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. misalnya oleh guru. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Tujuannya. Oleh itu. Walau bagaimanapun Walkins (1975). iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Melalui pendekatan ini. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. nada dan intonasi tertentu. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Dengan demikian. Maka. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Antara lain. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. mengingat. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Sebaliknya. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza.

Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Contohnya. Ini bermakna. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. Kaedah Terus . Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif.. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Sebenarnya. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. Tanpa latihan daripada guru. Dia pak cik saya. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Dengan demikian. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. Dengan demikian. Dengan ini. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. mengingati.umur saya ni baru 35 tahun. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. lawatan. yakin dan berkesan. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Wanita : Pak cik. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Dengan itu. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Justeru. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. keratan akhbar.meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Saya berkahwin pun belum..

jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k .biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Kelebihan kaedah terus. Justeru. Kaedah ini dianggap berjaya. gerak laku dan lain-lain.sekolah radio . Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks .kopi school . perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. lakaran. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. guru terlebih dahulu. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka. iaitu dengan cara mendengar. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran.basikal biscuit . dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. lukisan. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. lakonan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu.radio bicycle . (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. ketika memilih perkataan. Sehubungan dengannya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif.

Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Dengan demikian. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. dialog. Ini bermakna. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. 24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing.23 ke sekolah. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Oleh itu. Dalam pengajaran bertutur. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. perbincangan. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. untuk berkomunikasi dengan berkesan. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. Di samping itu. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. iaitu melalui kemahiran bertutur. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . Berdasarkan prinsip tersebut. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. murid dilatih tubi untuk berdialog. Pun demikian. milk. (c) Setelah menguasai sebutan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. susu. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. khasnya latihan bertutur secara intensif. to school. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. sumbang saran. Walau bagaimanapun.

Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Walau bagaimanapun. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Dengan kata lain. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. (c) Bersoal jawab. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. (b) Bercerita. . pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. cara pengendalian. Sebagaimana teknik. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. lancar dan tepat. Sebenarnya. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid.

27 Bola. Di samping itu. kelemahan menyeb ut fonem /p/ . .Pandang pandan tepi pagar depan padang. Janganlah segan-segan.lari malu . Misalnya.laki tari . Murid-murid. Ali …. Sila masuk ke dalam. Mari kita duduk.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Minum air kopi. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. ikut cikgu sebut. Bola. Ali menendang bola.balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Sudilah minum. 28 . kad imbasan bergambar. Selamat datang. carta bergambar. Ali menendang bola di padang. mengikut rentak dan nada yang tertentu.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. daki . bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Apa khabar sekarang. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Ali menendang bola. Makan kuih di pinggan.

Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Dalam latihan ini. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Pak Abu seorang petani. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Dia bekerja di sawah. iii. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . murid-murid mempunyai jurang maklumat. Kemudian. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru.i. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Umumnya. ii. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam latihan penghasilan pula.

Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Oleh itu. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar.tertentu. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. selaras dan menyaling. perbincangan. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. simulasi dan lakonan. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Tanyakan harga bilik itu. • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. ada bilik kosong atau tidak. Di belakang hotel ada tempat letak kereta. Sebaik-baiknya. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. anda tiba di sebuah hotel.00 dan RM 15. 31 Tajuk 4 . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang.

39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. satu kumpulan membaca dialog Tutu. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Dengan demikian. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Sesungguhnya. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. . media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna.

Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. Hasil Pembelajaran 1. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis . aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu.Anda telah membaca beberapa jenis teknik. dan 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. takut. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. gembira. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. marah dan sebagainya. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Justeru. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian.

bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Contohnya. . kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. Misalnya. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. Dengan itu. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Sehubungan dengannya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. gerak mata. s dan f. Tegasnya. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. Nada. Selain itu. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. mempersilakan makan. betul dan berkesan. Demikian juga. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah.Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. v. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. membuat taakulan. Selain itu. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. sy. gh. z. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan.

Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. hentian dan intonasi. Dengan itu. frasa dan ayat-ayat. suku kata. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. Keduanya. kemudian. Misalnya. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Murid mendengar sebutan perkataan. Menyebut perkataan . murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Baiklah. pendapat. Membaca kuat. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. kehendak dan sebagainya. Dengan membaca kuat. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Pertamanya. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. 43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. iaitu untuk melahirkan perasaan. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Pemarkatan. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca.

Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: . cikgu akan ke rumah kamu esok. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. (b) Bahan . Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri.pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi.sederhana panjang. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu.sebutan. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. pertuturan dan intonasi. Walau bagaimanpun. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. intonasi. Oleh itu. batasan masih ada. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. peta. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. Murid : Ali. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. gambar. dan tekanan yang betul. Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji .

guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Untuk menentukan markat yang sesuai. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Dengan demikian.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. Kecekapan menggunakan kata. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. . (b) Murid membaca senyap. tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. (c) Guru membaca kuat petikan. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Misalnya: Pilih dua orang murid. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. tidak jauh dari balai polis itu. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya.

.. besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap... forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi. 48 Soalan: i..... (e) berinteraksi – melalui telefon... Nama Murid: . umur... Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii... peristiwa.... Senarai Semak untuk Pemarkatan. memadankan pasangan... forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan..... i. aspek yang berlawanan...... buah-buahan.... warna......... Dengan siapa adik bermain bola tadi iv.... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan.... pelaporan dll. tempat kediaman.. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan. Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 . dialog. Wah. (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat... kumpulan etnik dan sebagainya...... kepentingan dan seumpamanya...Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i....... Apakah cita-cita kamu? ii.......... Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya... isi karangan dll. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii.. bahan projek: kos.... Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii........ lakonan........ menyusun perkataan menjadi ayat....... prosedur... Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.. sama dan sebagainya. (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.. iii. (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.

Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. keluasan perbendaha raan kata. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. Untuk mengubah markat kepada peratus. intonasi. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. pemilihan perkataan dan tatabahasa. intonasi.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. iaitu: i. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Jumlah markatnya = 66. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. menjadi 12. dan v. sebutan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. darabkan semuanya dengan 2. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. 7 dan 20. kefahaman iii. intonasi atau tatabahasa. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. betul sebutan. kelancaran pertuturan. 14 dan 40. 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. jika pencapaian murid ialah 6. 0 Jawapan salah. ketatabahasan iv. Rumusan . Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Di sini. Misalnya. sebutan ii.

dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Pada pendapat anda. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. penghasilan bahan. (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Guru mesti faham.

ekstensif. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Hasil Pembelajaran 1. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. skimming dan scanning. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. matlamat. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Ekstensif. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif .2 Menghuraikan teknik bacaan. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca.• Teknik Bacaan – Intensif. Walau bagaimanapun.1 Menjelaskan kemahiran membaca. kaedah.

. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Daripada kemahiran ini. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. nada dan tekanan yang betul . Ekstensif. membaca mengikut intonasi. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.

kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas.al (1994). 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Dari segi mental pula. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Kesimpulannya. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. pengalaman dan persekitaran. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. keupayaan matanya mengecam bentuk. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Dari segi fizikal. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. fahami pula jenis-jenis bacaan. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Dari segi emosi. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Peringkat prabacaan meliputi . lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. keseronokan dan terhibur. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas.

kemahiran pengamatan pendengaran. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. Sementara membaca telaah bahasa. kemahiran pengamatan penglihatan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. latihan menajamkan daya ingatan. membaca pemahaman. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. perkataan. diskusi umum dan sebagainya. latihan kosa kata. aktiviti koordinasi psikomotor. bunyi kata dan abjad atau mengeja. kaedah terus. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Dalam membaca telaah isi. suku kata. Pada tahap ini. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. membaca teliti. . Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. dan latihan bahasa pertuturan. frasa dan ayatayat mudah. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. ditegaskan.

Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. (e) Mengesan. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. daftar kata yang terdapat dalam buku. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. atau melihat judul. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. meneliti indeks. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. bab. rangka kasar. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. intonasi.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. kandungan dan sebagainya. betul dari segi sebutan. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya.

(g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. Melalui bacaan ini. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. menambah kemahiran memahami. umur. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. sesuai dengan minat. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. (c) Bacalah perenggan pertama. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. pengalaman. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah.cepat untuk melihat. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. meningkatkan kepantasan membaca. Ketiga. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. sikap dan cita-cita pelajar. (d) Semasa membaca perenggan pertama. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. apakah sikap . tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (f) Menambah minat membaca. struktur ayat dan sebagainya. ungkapan. Kedua. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. teknikal dan sebagainya. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan.perbendaharaan kata. jantina. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. Pertama. 59 (d) Memperkaya bahasa . (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. Carilah maklumat tentang pengarang. dan menaakul isi bacaan.

berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Cerakinan. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. Kecepatan membuat skiming ini. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning.

bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Mengikut pendekatan ini . komunikatif dan pengalaman bahasa. kaedah. Walau bagaimanapun.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. cerakinan. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.

Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. terdapat tiga peringkat pemahaman. Sebagai contoh. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. teater pembaca. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Dalam pengajaran kemahiran membaca. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. murid- . • Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Bagi setiap peringkat. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. interpretasi & inferens. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. dan penilaian makna. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. iaitu lateral. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Jadi. Cerakinan. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Dalam sesuatu proses membaca. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. pada peringkat lateral.

Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Kesimpulannya. tatabahasa. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah.64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. ragam. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. grafik. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan . Sebagai contoh. laras bahasa. Pada peringkat interpretasi & inferens. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca.

Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk . Semasa kad diimbaskan. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. mereka perlu mengenali banyak lambang. Mengikut kaedah ini. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan.al. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Menurut Juriah Long et. huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.

i. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. o. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. e. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. 1994). nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. pembentukan suku kata. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Dalam kaedah ini.al. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. biasanya. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Setelah murid menghafal semua nama huruf. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak.membolehkan murid mengeja perkataan. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca.

Question.Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. tatacerita dan teater pembaca. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.How. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Hasil Pembelajaran 1. Read. Review. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. KWLH. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.What. Know. Recite(SQ3R).Learn. Review.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran . Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.(KWLH).Recite (3R). RADAR. Read.

What. SQ3R adalah singkatan bagi. 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Recite(SQ3R). Question. (b) Know.bahasa. . SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan.Learn. Recite (SQ3R) 1. Read. Review. (c) (KWLH).How. Read.Recite (3R). dan lain-lain Survey. Question. Review. Review. Read.

lakaran grafik. membaca perenggan pengenalan. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh.Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) .Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. tajuk-tajuk kecil. KWLH .Baca R (recite) . gambar-gambar atau ilustrasi. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. 70 (a) Lingkaran Soalan.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Learn. Setelah selesai membaca. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru . Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar.Soal/tanya R (read) . • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. What. Knowledge. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) .Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) . Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.S (survey) . pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca.Tatacerita . Lingkaran Soalan.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka.Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih).Tinjau Q (question) . Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Ketika membaca. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga.

Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. Discuss. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. (d) Pembaca dapat membaca dengan baik. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Selain itu. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca.Berbincang A( Apply) . Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. penguasaan kemahiran mendengar. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan.Menganalogi D(Discuss) . tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog.Membaca A (Analogize) . TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Apply. Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. sebutan. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. barang. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Read. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. idea atau tempat. Analogize. barang. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. . bertutur. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Dalam konteks pengajaran. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . idea. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki.Mengaplikasi R(Review/Research) . D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. nada dan intonasi yang sesuai. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. idea atau tempat. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul.dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Penggunaan suara.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain.

. Brown James Dean. . (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. (e) Lakukan latihan. (2002 ). Basingstoke: Palgrave Macmillan. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. . Kiely. suara. 74 Rujukan Asas Abd. Aziz Abd.kemuncak dan kesudahan cerita. Oxford: Oxford University Press. Criterion-reference language testing. Hudson Thom. Rujukan Kaedah dan Teknik. Cambridge: Cambridge University Press. Fundamental consideration in language testing. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. Talib (2000). Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. gerak laku dan kawalan mata. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. Bhd. Richard (2005). dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Tambahan Bachman Lyle F. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. kecerdasan dan minat murid-murid. (1990). (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Program evaluation in language education.

Edinburg: Edinburgh University Press. (2002). Language assessment and programme evaluation. Materials evaluation and design language teaching. McGrath. (2003). Ian. ISMAIL BIN ABD. Edinburg: Edinburgh University Press. RAHMAN . 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. Brian K.Lynch.

USM) Cert.com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.Ed (Pengajian Kurikulum. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .Ed (Pengajian Melayu.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. UKM) Bac. Pend.D (Kesusasteraan Melayu.com. (norliza_ab@yahoo. UPSI) M. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M.

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful