P. 1
Kem. Mendengar Bertutur Membaca

Kem. Mendengar Bertutur Membaca

|Views: 194|Likes:
Published by jasmansim

More info:

Published by: jasmansim on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. perbincangan.peringkat. kejadian. 14 (k) Menyampaikan komen. dan (l) Mengkritik cerpen. gigi. membaca dan menulis. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. laporan atau ulasan. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. (c) Fizikal: Hal ini. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. forum. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. puisi. menyampai dan memproses maklumat . (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. novel dan sebagainya. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. prosedur dan peraturan. Antara lain. Ini kerana. Justeru. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. tahap pendidikan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. (j) Mendeklamsi puisi. (g) Memberi ceramah. seminar dan lain-lain. syarahan (yang disediakan). terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. faktor. pendapat. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. dalam proses pertuturan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (b) Kemahiran mendengar. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. (e) Menerangkan proses.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. Umumnya. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. jiran tetangga. diskusi. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. perbualan atau dialog. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa.

Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. berurutan dan menyaling. Sehubungan dengannya. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Kaedah. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Demikian juga. 16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. perlu dilakukan serentak. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (g) Paling penting. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. Walau bagaimanapun. kaedah. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. . (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak.

Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. Walau bagaimanapun Walkins (1975). (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. mengingat. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Tujuannya. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Oleh itu. Maka. misalnya oleh guru. Melalui pendekatan ini. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Dengan demikian. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Tegasnya. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. menguasai kemahiran membuat tanggapan. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. nada dan intonasi tertentu. Sebaliknya. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Antara lain. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan.

murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. Justeru. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Dia pak cik saya. Tanpa latihan daripada guru. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Dengan demikian. Kaedah Terus . Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Sebenarnya. Dengan itu. yakin dan berkesan. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. mengingati. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur... Ini bermakna. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Saya berkahwin pun belum. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Dengan demikian. lawatan. Contohnya. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Dengan ini.umur saya ni baru 35 tahun. Wanita : Pak cik.meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. keratan akhbar. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut.

antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.sekolah radio . dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul.biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks . lakaran. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. gerak laku dan lain-lain. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Kelebihan kaedah terus. guru terlebih dahulu. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. ketika memilih perkataan. lukisan. Sehubungan dengannya.radio bicycle . Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. iaitu dengan cara mendengar. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. Justeru.basikal biscuit . langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Kaedah ini dianggap berjaya.kopi school . Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . lakonan.

perbincangan.23 ke sekolah. Walau bagaimanapun. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Oleh itu. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. to school. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . murid dilatih tubi untuk berdialog. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Pun demikian. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. khasnya latihan bertutur secara intensif. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. susu. iaitu melalui kemahiran bertutur. milk. Di samping itu. (c) Setelah menguasai sebutan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Dengan demikian. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Ini bermakna. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. 24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Dalam pengajaran bertutur. dialog. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. sumbang saran. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. Berdasarkan prinsip tersebut. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut.

sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Walau bagaimanapun. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Sebagaimana teknik. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. lancar dan tepat. (b) Bercerita. Sebenarnya. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. . (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Dengan kata lain. cara pengendalian. (c) Bersoal jawab. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih.

Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Minum air kopi.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. 28 . Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Bola. Murid-murid. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Ali menendang bola. Janganlah segan-segan.laki tari .balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Sila masuk ke dalam. Di samping itu. Misalnya. kelemahan menyeb ut fonem /p/ .lari malu . Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. . Sudilah minum. carta bergambar. daki . ikut cikgu sebut. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Ali ….Pandang pandan tepi pagar depan padang. Makan kuih di pinggan. Apa khabar sekarang. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Ali menendang bola. Selamat datang. Mari kita duduk. Ali menendang bola di padang. 27 Bola. kad imbasan bergambar. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.

murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. iii. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dalam latihan penghasilan pula. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. murid-murid mempunyai jurang maklumat. Dalam latihan ini. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah.i. Kemudian. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Dia bekerja di sawah. Umumnya. Pak Abu seorang petani. ii.

Di belakang hotel ada tempat letak kereta. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada.tertentu. Tanyakan harga bilik itu. Sebaik-baiknya.00 dan RM 15. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. perbincangan.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. anda tiba di sebuah hotel. selaras dan menyaling. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Oleh itu. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. 31 Tajuk 4 . satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. simulasi dan lakonan. ada bilik kosong atau tidak. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. Hotel mempunyai dua bilik kosong.

. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. 39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Sesungguhnya. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Dengan demikian. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. satu kumpulan membaca dialog Tutu. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna.

takut. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. gembira. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Hasil Pembelajaran 1. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. dan 2. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. Justeru. marah dan sebagainya. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis .Anda telah membaca beberapa jenis teknik. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur.

iaitu tepat dari segi makna dan struktur. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. mempersilakan makan. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. gerak mata. betul dan berkesan. Selain itu. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. v. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. s dan f. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan.Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Misalnya. Nada. . Selain itu. Sehubungan dengannya. gh. sy. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. membuat taakulan. z. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. Dengan itu. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Tegasnya. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. Demikian juga. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Contohnya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat.

Baiklah. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut.Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. iaitu untuk melahirkan perasaan. Dengan membaca kuat. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. kemudian. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Pertamanya. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Pemarkatan. 43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. frasa dan ayat-ayat. Menyebut perkataan . Misalnya. hentian dan intonasi. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Membaca kuat. pendapat. kehendak dan sebagainya. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Murid mendengar sebutan perkataan. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. suku kata. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Dengan itu. Keduanya.

gambar. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. batasan masih ada. cikgu akan ke rumah kamu esok. Murid : Ali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. pertuturan dan intonasi. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai.sederhana panjang. peta. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. dan tekanan yang betul. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. (b) Bahan . aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . Oleh itu.pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. Walau bagaimanpun. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu.sebutan. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: . Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. intonasi.

di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. Kecekapan menggunakan kata. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Untuk menentukan markat yang sesuai. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Misalnya: Pilih dua orang murid. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Dengan demikian. tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). . Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. (c) Guru membaca kuat petikan. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. (b) Murid membaca senyap. tidak jauh dari balai polis itu.

... Wah. (e) berinteraksi – melalui telefon. umur..... (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz. Senarai Semak untuk Pemarkatan. buah-buahan.. kumpulan etnik dan sebagainya... aspek yang berlawanan... kepentingan dan seumpamanya. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii..... forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan.... memadankan pasangan. lakonan...Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i............ peristiwa.... sama dan sebagainya... Apakah cita-cita kamu? ii.. Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 . Dengan siapa adik bermain bola tadi iv.... besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap.. (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat. 48 Soalan: i...... forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi...... dialog... menyusun perkataan menjadi ayat. i. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii... gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. pelaporan dll. isi karangan dll..... (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya...... Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan........ Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii.... Nama Murid: .. iii.... prosedur...... Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii.. bahan projek: kos...... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu.... tempat kediaman.. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan..... warna...

iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. kefahaman iii. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. 7 dan 20. intonasi. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. darabkan semuanya dengan 2. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Di sini. 14 dan 40. keluasan perbendaha raan kata. intonasi. ketatabahasan iv. menjadi 12. dan v. Untuk mengubah markat kepada peratus. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Misalnya. iaitu: i. kelancaran pertuturan. jika pencapaian murid ialah 6. Jumlah markatnya = 66. sebutan. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. Rumusan . intonasi atau tatabahasa. pemilihan perkataan dan tatabahasa. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. betul sebutan. 0 Jawapan salah.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. sebutan ii. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar.

Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Pada pendapat anda. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. Guru mesti faham. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. penghasilan bahan. awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu.

• Teknik Bacaan – Intensif. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Hasil Pembelajaran 1. Walau bagaimanapun. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. skimming dan scanning. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif . Ekstensif. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi.2 Menghuraikan teknik bacaan. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. peringkat bacaan dan teknik bacaan. matlamat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. kaedah. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. ekstensif.

membaca mengikut intonasi. . Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Daripada kemahiran ini. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. nada dan tekanan yang betul . Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Ekstensif. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.

keseronokan dan terhibur. 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Kesimpulannya. Dari segi fizikal. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Peringkat prabacaan meliputi . memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. Dari segi mental pula. fahami pula jenis-jenis bacaan. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. pengalaman dan persekitaran. Dari segi emosi. keupayaan matanya mengecam bentuk. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan.al (1994). Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah.

frasa dan ayatayat mudah. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. latihan kosa kata. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. kemahiran pengamatan penglihatan. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. dan latihan bahasa pertuturan. kaedah terus. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. . Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. membaca pemahaman. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. diskusi umum dan sebagainya. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Dalam membaca telaah isi.kemahiran pengamatan pendengaran. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Pada tahap ini. aktiviti koordinasi psikomotor. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. suku kata. ditegaskan. membaca teliti. Sementara membaca telaah bahasa. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. perkataan. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. latihan menajamkan daya ingatan. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan.

dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. intonasi. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. daftar kata yang terdapat dalam buku. (e) Mengesan. bab. rangka kasar. betul dari segi sebutan. atau melihat judul. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. kandungan dan sebagainya. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. meneliti indeks.

cepat untuk melihat. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. (f) Menambah minat membaca. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. sesuai dengan minat. meningkatkan kepantasan membaca. ungkapan. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. sikap dan cita-cita pelajar. 59 (d) Memperkaya bahasa . struktur ayat dan sebagainya. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. dan menaakul isi bacaan. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. (c) Bacalah perenggan pertama. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. Ketiga. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (d) Semasa membaca perenggan pertama. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. apakah sikap . (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. jantina. teknikal dan sebagainya.perbendaharaan kata. pengalaman. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. Melalui bacaan ini. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. Carilah maklumat tentang pengarang. menambah kemahiran memahami. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Kedua. Pertama. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. umur. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas.

dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Cerakinan. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Kecepatan membuat skiming ini. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil.

untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.bacaan. kaedah. Mengikut pendekatan ini . Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. pendekatan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Walau bagaimanapun. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. komunikatif dan pengalaman bahasa. cerakinan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis.

• Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. dan penilaian makna. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. laporan/ulasan buku dan choral speaking. teater pembaca. Sebagai contoh. Bagi setiap peringkat. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Dalam sesuatu proses membaca. interpretasi & inferens. iaitu lateral. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. pada peringkat lateral.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Jadi. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. murid- . (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. terdapat tiga peringkat pemahaman. Dalam pengajaran kemahiran membaca. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Cerakinan. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad.

Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. laras bahasa. Sebagai contoh. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Pada peringkat interpretasi & inferens. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. ragam. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. grafik. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan . Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. tatabahasa. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Kesimpulannya. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah.

Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk . mereka perlu mengenali banyak lambang. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z.al. Semasa kad diimbaskan. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Mengikut kaedah ini. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Menurut Juriah Long et.

membolehkan murid mengeja perkataan. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. i. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Setelah murid menghafal semua nama huruf. biasanya. o. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. . pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. 1994). diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. pembentukan suku kata. e. Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya.al. Dalam kaedah ini.

Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. tatacerita dan teater pembaca.Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Review. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca.What.(KWLH). Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Question. Recite(SQ3R). Hasil Pembelajaran 1.Recite (3R). Know. RADAR. Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.How.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran . KWLH. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Review.Learn. Read. Read.

dan lain-lain Survey.How. (c) (KWLH). SQ3R adalah singkatan bagi. Read. 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.bahasa.Recite (3R).What. Question. Read. Read. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan.Learn. (b) Know. Question. Recite(SQ3R). Review. Review. . Recite (SQ3R) 1. Review.

S (survey) . melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). What. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Learn.Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. KWLH . dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) .Tatacerita . mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru . Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. gambar-gambar atau ilustrasi. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Setelah selesai membaca. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. membaca perenggan pengenalan.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . 70 (a) Lingkaran Soalan. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar.Baca R (recite) . Ketika membaca. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. Lingkaran Soalan.Tinjau Q (question) . Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . Knowledge. tajuk-tajuk kecil. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui.Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) . Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. lakaran grafik.Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) .Soal/tanya R (read) . pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir.

Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. idea atau tempat. Selain itu. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan. Apply. nada dan intonasi yang sesuai. idea atau tempat. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. . Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.Mengaplikasi R(Review/Research) . membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. barang. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. (d) Pembaca dapat membaca dengan baik. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. barang. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Discuss.Berbincang A( Apply) . sebutan. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. penguasaan kemahiran mendengar. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Analogize.Membaca A (Analogize) . D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Dalam konteks pengajaran. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul.dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Read.Menganalogi D(Discuss) . (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. Penggunaan suara. idea. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. bertutur. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) .

Aziz Abd. kecerdasan dan minat murid-murid. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. (2002 ). Tambahan Bachman Lyle F. (e) Lakukan latihan. Fundamental consideration in language testing. suara. . gerak laku dan kawalan mata. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. (1990). Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Talib (2000). Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Rujukan Kaedah dan Teknik. Brown James Dean.kemuncak dan kesudahan cerita. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Hudson Thom. Kiely. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. Bhd. . (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Oxford: Oxford University Press. 74 Rujukan Asas Abd. Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Richard (2005). Program evaluation in language education. .

Ian. McGrath. Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press.Lynch. Edinburg: Edinburgh University Press. (2002). RAHMAN . ISMAIL BIN ABD. Materials evaluation and design language teaching. (2003). Brian K. 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr.

(norliza_ab@yahoo.Ed (Pengajian Kurikulum. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo.com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph.D (Kesusasteraan Melayu.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. UPSI) M.com. Pend. UKM) Bac.Ed (Pengajian Melayu.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. USM) Cert. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->