P. 1
Kem. Mendengar Bertutur Membaca

Kem. Mendengar Bertutur Membaca

|Views: 194|Likes:
Published by jasmansim

More info:

Published by: jasmansim on Jul 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Antara lain. prosedur dan peraturan. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. (e) Menerangkan proses. laporan atau ulasan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . faktor. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. seminar dan lain-lain. forum. menyampai dan memproses maklumat . puisi. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. syarahan (yang disediakan). jiran tetangga. 14 (k) Menyampaikan komen. (j) Mendeklamsi puisi.peringkat. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. dan (l) Mengkritik cerpen. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. perbincangan. diskusi. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. novel dan sebagainya. (b) Kemahiran mendengar. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. perbualan atau dialog. Ini kerana. pendapat. membaca dan menulis. Justeru. (g) Memberi ceramah. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki. kejadian. tahap pendidikan. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. (c) Fizikal: Hal ini. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. dalam proses pertuturan. Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Umumnya. gigi. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak.

Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. Sehubungan dengannya. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. perlu dilakukan serentak. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. (g) Paling penting. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. 16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. Kaedah. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. kaedah. Walau bagaimanapun. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. berurutan dan menyaling. Demikian juga. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. .

membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. Dengan demikian. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. Walau bagaimanapun Walkins (1975). guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. mengingat. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. Oleh itu. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Antara lain. Maka. misalnya oleh guru. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. nada dan intonasi tertentu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. Sebaliknya.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Tujuannya. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. menguasai kemahiran membuat tanggapan. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. Tegasnya. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Melalui pendekatan ini. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu.

manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik.meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. keratan akhbar. Contohnya. Wanita : Pak cik. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa.. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Dengan ini. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. yakin dan berkesan. lawatan. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Dengan demikian. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Dia pak cik saya. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa.umur saya ni baru 35 tahun. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur.. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Kaedah Terus . Sebenarnya. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. mengingati. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Dengan itu. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. Dengan demikian. Justeru. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. Tanpa latihan daripada guru. Saya berkahwin pun belum. Ini bermakna. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur.

Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat. lakaran.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. ketika memilih perkataan. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. lukisan. Kelebihan kaedah terus. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan. guru terlebih dahulu.radio bicycle . (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . Justeru.sekolah radio . (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut.kopi school . Kaedah ini dianggap berjaya. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks . meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa.basikal biscuit . gerak laku dan lain-lain. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. iaitu dengan cara mendengar. lakonan. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif.biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. Sehubungan dengannya. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.

Di samping itu. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Berdasarkan prinsip tersebut. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . perbincangan. untuk berkomunikasi dengan berkesan. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. to school. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. murid dilatih tubi untuk berdialog. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Ini bermakna. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah.23 ke sekolah. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. (c) Setelah menguasai sebutan. Walau bagaimanapun. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. sumbang saran. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. 24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. milk. khasnya latihan bertutur secara intensif. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Pun demikian. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. iaitu melalui kemahiran bertutur. dialog. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Oleh itu. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Dengan demikian. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. susu. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. Dalam pengajaran bertutur. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur.

sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Sebagaimana teknik. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. cara pengendalian. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. (c) Bersoal jawab. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. Walau bagaimanapun. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. (b) Bercerita. . (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. Dengan kata lain. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. Sebenarnya. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. lancar dan tepat.

Selamat datang. 28 . Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Bola.Pandang pandan tepi pagar depan padang. daki . Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Mari kita duduk.lari malu . mengikut rentak dan nada yang tertentu. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Sila masuk ke dalam. Ali menendang bola di padang. Murid-murid. . Sudilah minum. Minum air kopi. 27 Bola.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. carta bergambar. Janganlah segan-segan.balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid.laki tari . dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Ali menendang bola. ikut cikgu sebut. Ali menendang bola. kad imbasan bergambar. Makan kuih di pinggan. Misalnya. kelemahan menyeb ut fonem /p/ . Ali …. Di samping itu. Apa khabar sekarang.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas.

Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. iii. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Dalam latihan ini. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Umumnya. Dia bekerja di sawah. Pak Abu seorang petani. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. murid-murid mempunyai jurang maklumat. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. ii. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. murid-murid diberi petikan untuk dikaji.i. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Dalam latihan penghasilan pula. Kemudian.

perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. 31 Tajuk 4 . Di belakang hotel ada tempat letak kereta. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. selaras dan menyaling. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. simulasi dan lakonan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. ada bilik kosong atau tidak. perbincangan.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Hotel mempunyai dua bilik kosong. satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. anda tiba di sebuah hotel. Oleh itu. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi.00 dan RM 15.tertentu. Tanyakan harga bilik itu. • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Sebaik-baiknya. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah.

memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. 39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. . keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. Dengan demikian. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Sesungguhnya. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain.

modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. takut. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Justeru. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis . gembira. Hasil Pembelajaran 1. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. dan 2. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih.Anda telah membaca beberapa jenis teknik. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. marah dan sebagainya. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur.

Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Sehubungan dengannya. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. gerak mata. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. . Selain itu. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Selain itu. mempersilakan makan. Demikian juga. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. betul dan berkesan. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. sy. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Contohnya. gh. Dengan itu. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. iaitu tepat dari segi makna dan struktur. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. Tegasnya. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. z. v. Misalnya. s dan f. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. membuat taakulan. Nada. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai.

43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. kehendak dan sebagainya. pendapat. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. kemudian. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. suku kata. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Baiklah. Dengan membaca kuat. Pemarkatan. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Pertamanya. iaitu untuk melahirkan perasaan. frasa dan ayat-ayat. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Misalnya.Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Membaca kuat. Keduanya. hentian dan intonasi. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Murid mendengar sebutan perkataan. Dengan itu. Menyebut perkataan . guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita.

sebutan. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. cikgu akan ke rumah kamu esok. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Murid : Ali.sederhana panjang. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. dan tekanan yang betul. (b) Bahan . intonasi. pertuturan dan intonasi. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: . batasan masih ada. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . peta. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru.pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). gambar. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Walau bagaimanpun. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. Oleh itu. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas.

Untuk menentukan markat yang sesuai. (b) Murid membaca senyap. Misalnya: Pilih dua orang murid. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Dengan demikian. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. . Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. tidak jauh dari balai polis itu. Kecekapan menggunakan kata. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. (c) Guru membaca kuat petikan. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek.

.. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv... (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya....... Wah...... memadankan pasangan.. aspek yang berlawanan.. (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.... besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap.Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i..... Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. dialog. kepentingan dan seumpamanya... Nama Murid: . forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan.... warna.. pelaporan dll.. iii. Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 .. prosedur. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii... (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat............. Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii........ umur... Apakah cita-cita kamu? ii...... peristiwa.. isi karangan dll. tempat kediaman........ forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi... lakonan........ 48 Soalan: i.. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu. menyusun perkataan menjadi ayat.... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. (e) berinteraksi – melalui telefon....... Senarai Semak untuk Pemarkatan... sama dan sebagainya. buah-buahan.... bahan projek: kos. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan.... kumpulan etnik dan sebagainya. Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii.. i.. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii....

Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. Misalnya. dan v. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Di sini. menjadi 12. 7 dan 20. keluasan perbendaha raan kata. kelancaran pertuturan. Jumlah markatnya = 66. iaitu: i. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. ketatabahasan iv. jika pencapaian murid ialah 6. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. 14 dan 40.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. intonasi. sebutan. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. Untuk mengubah markat kepada peratus. kefahaman iii. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. darabkan semuanya dengan 2. pemilihan perkataan dan tatabahasa. Rumusan . betul sebutan. intonasi atau tatabahasa. 0 Jawapan salah. intonasi. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. sebutan ii. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. penghasilan bahan. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Pada pendapat anda. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Guru mesti faham. awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid.

pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. skimming dan scanning. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. Ekstensif.2 Menghuraikan teknik bacaan. Walau bagaimanapun. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.• Teknik Bacaan – Intensif.1 Menjelaskan kemahiran membaca. kaedah. matlamat. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif . jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. ekstensif. Hasil Pembelajaran 1. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca.

membaca mengikut intonasi. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ekstensif. 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Daripada kemahiran ini.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. nada dan tekanan yang betul . • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. . Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini.

keseronokan dan terhibur. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Dari segi emosi. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. fahami pula jenis-jenis bacaan. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Kesimpulannya. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif.al (1994). lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. keupayaan matanya mengecam bentuk. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. pengalaman dan persekitaran. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. Dari segi fizikal. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Dari segi mental pula. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. Peringkat prabacaan meliputi .

bunyi kata dan abjad atau mengeja. perkataan. kaedah terus. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Pada tahap ini. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Sementara membaca telaah bahasa. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. latihan kosa kata. dan latihan bahasa pertuturan. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. kemahiran pengamatan penglihatan. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. suku kata. Dalam membaca telaah isi. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. . Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. membaca pemahaman. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. membaca teliti. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. ditegaskan. aktiviti koordinasi psikomotor.kemahiran pengamatan pendengaran. diskusi umum dan sebagainya. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. frasa dan ayatayat mudah. latihan menajamkan daya ingatan. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut.

iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. (e) Mengesan. daftar kata yang terdapat dalam buku. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. meneliti indeks. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. betul dari segi sebutan. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. intonasi. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. atau melihat judul. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. rangka kasar. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. bab. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. kandungan dan sebagainya.

untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. sikap dan cita-cita pelajar. umur. 59 (d) Memperkaya bahasa .cepat untuk melihat. (c) Bacalah perenggan pertama. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. jantina. struktur ayat dan sebagainya. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. pengalaman. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. (f) Menambah minat membaca. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata.perbendaharaan kata. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. sesuai dengan minat. ungkapan. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. (d) Semasa membaca perenggan pertama. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. meningkatkan kepantasan membaca. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Pertama. teknikal dan sebagainya. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. Kedua. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. Carilah maklumat tentang pengarang. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. menambah kemahiran memahami. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. dan menaakul isi bacaan. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. Ketiga. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. Melalui bacaan ini. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. apakah sikap . (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting.

(b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Cerakinan. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kecepatan membuat skiming ini. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat.

pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. cerakinan. komunikatif dan pengalaman bahasa.bacaan.1 Menghuraikan kemahiran bahasa.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kaedah. Mengikut pendekatan ini . untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan. Walau bagaimanapun.

dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. Dalam pengajaran kemahiran membaca. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. teater pembaca. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. terdapat tiga peringkat pemahaman. interpretasi & inferens. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Cerakinan. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Jadi. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. murid- . Kemudian perkataan akan membentuk ayat. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. dan penilaian makna. Sebagai contoh. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Dalam sesuatu proses membaca. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. iaitu lateral. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. • Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Bagi setiap peringkat. pada peringkat lateral. laporan/ulasan buku dan choral speaking. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan.

bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. tatabahasa. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan . pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan. laras bahasa. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. Sebagai contoh. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. Pada peringkat interpretasi & inferens. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. grafik. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. ragam. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Kesimpulannya.64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah.

Semasa kad diimbaskan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Menurut Juriah Long et. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk . Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut.al.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. mereka perlu mengenali banyak lambang. Mengikut kaedah ini. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar.

i. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Latih tubi mengeja perkataan diadakan. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. pembentukan suku kata. Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata.membolehkan murid mengeja perkataan. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. 1994). huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. biasanya. Setelah murid menghafal semua nama huruf. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. e. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. . Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. Dalam kaedah ini. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa.al. o.

dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. KWLH. RADAR. Review. Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Recite(SQ3R). Know. Read. Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Hasil Pembelajaran 1. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran.Learn. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. Read.How. Review.Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Question.What.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran . tatacerita dan teater pembaca. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.(KWLH). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.Recite (3R).

Recite(SQ3R). Read.Recite (3R). 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. Question. Review. Read. . Review.bahasa.How.Learn.What. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. Review. (c) (KWLH). (b) Know. SQ3R adalah singkatan bagi. Recite (SQ3R) 1. Read. dan lain-lain Survey. Question.

Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.Tinjau Q (question) . mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru . • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. membaca perenggan pengenalan. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R. Setelah selesai membaca. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. tajuk-tajuk kecil. Learn. KWLH . melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih).Soal/tanya R (read) . Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. lakaran grafik. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. Ketika membaca.Baca R (recite) .Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. Lingkaran Soalan. 70 (a) Lingkaran Soalan. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui.Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca.Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) .Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) .Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . Knowledge. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut.Tatacerita . Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. What. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka.S (survey) . berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. gambar-gambar atau ilustrasi.

perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Dalam konteks pengajaran. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. sebutan. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. Apply. Read. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. penguasaan kemahiran mendengar. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. idea. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. bertutur. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut.Berbincang A( Apply) . menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. . (d) Pembaca dapat membaca dengan baik. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri.Mengaplikasi R(Review/Research) . (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Discuss. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. idea atau tempat. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . nada dan intonasi yang sesuai. Analogize. barang. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Selain itu. idea atau tempat. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul.Menganalogi D(Discuss) . Penggunaan suara.Membaca A (Analogize) . (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. barang.dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca.

Bhd. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. (1990). Kiely. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Program evaluation in language education. Talib (2000). Brown James Dean. Basingstoke: Palgrave Macmillan. . Criterion-reference language testing. gerak laku dan kawalan mata. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. . Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. Fundamental consideration in language testing. Tambahan Bachman Lyle F. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.kemuncak dan kesudahan cerita. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. kecerdasan dan minat murid-murid. . cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. Cambridge: Cambridge University Press. Oxford: Oxford University Press. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. 74 Rujukan Asas Abd. (2002 ). frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. Richard (2005). (e) Lakukan latihan. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Hudson Thom. Aziz Abd. suara. Rujukan Kaedah dan Teknik. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip.

(2002). Ian. RAHMAN . 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. Language assessment and programme evaluation.Lynch. Materials evaluation and design language teaching. (2003). Edinburg: Edinburgh University Press. Brian K. McGrath. ISMAIL BIN ABD. Edinburg: Edinburgh University Press.

com.Ed (Pengajian Kurikulum.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. UKM) Bac.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka. (norliza_ab@yahoo. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph.Ed (Pengajian Melayu. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. Pend. UPSI) M.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. USM) Cert.D (Kesusasteraan Melayu.

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->