Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

menyampai dan memproses maklumat . Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. faktor. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki. Umumnya. pendapat. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. syarahan (yang disediakan). lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. perbincangan. dan (l) Mengkritik cerpen. laporan atau ulasan. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. (c) Fizikal: Hal ini. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. (g) Memberi ceramah. kejadian. dalam proses pertuturan.peringkat. (b) Kemahiran mendengar. gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat . perbualan atau dialog. jiran tetangga. terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. prosedur dan peraturan. Ini kerana. tahap pendidikan. gigi. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . puisi. Justeru. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. (e) Menerangkan proses. Antara lain. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. 14 (k) Menyampaikan komen. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. membaca dan menulis. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. diskusi. (j) Mendeklamsi puisi. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. seminar dan lain-lain. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya.aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. novel dan sebagainya. forum.

Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. berurutan dan menyaling. Kaedah. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Walau bagaimanapun.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. kaedah. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Sehubungan dengannya. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. 16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. perlu dilakukan serentak. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. Demikian juga. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. (g) Paling penting. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. . ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah.

(e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. menguasai kemahiran membuat tanggapan. penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . Melalui pendekatan ini. (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. nada dan intonasi tertentu. Oleh itu. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. Tujuannya. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. Antara lain. Sebaliknya. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. misalnya oleh guru. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. mengingat. Tegasnya. Maka. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. Dengan demikian. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Walau bagaimanapun Walkins (1975). membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan.

(b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur. Saya berkahwin pun belum. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif.meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. Justeru. Dengan demikian. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. Dia pak cik saya. Dengan ini. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. Contohnya. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif.. yakin dan berkesan. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya.umur saya ni baru 35 tahun. Wanita : Pak cik. Dengan demikian. keratan akhbar. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Ini bermakna. Kaedah Terus . Sebenarnya. Tanpa latihan daripada guru. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan itu. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya.. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. lawatan. mengingati. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul.

meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. ketika memilih perkataan. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. gerak laku dan lain-lain. Kaedah ini dianggap berjaya. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks .kopi school . perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. lakonan. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan.biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif.sekolah radio . antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut. guru terlebih dahulu. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . Sehubungan dengannya.radio bicycle . (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut.basikal biscuit . Justeru. iaitu dengan cara mendengar. lukisan. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. Kelebihan kaedah terus. lakaran.

kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat. Di samping itu. susu. khasnya latihan bertutur secara intensif. Dalam pengajaran bertutur. (c) Setelah menguasai sebutan. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. Pun demikian. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. perbincangan. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran.23 ke sekolah. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. 24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. Berdasarkan prinsip tersebut. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. Dengan demikian. sumbang saran. dialog. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. to school. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. Oleh itu. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. milk. iaitu melalui kemahiran bertutur. Walau bagaimanapun. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Ini bermakna. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. murid dilatih tubi untuk berdialog. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur.

.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. Sebenarnya. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. cara pengendalian. lancar dan tepat. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. Dengan kata lain. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. (b) Bercerita. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. Sebagaimana teknik. Walau bagaimanapun. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (c) Bersoal jawab. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran.

ikut cikgu sebut. carta bergambar. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul. Ali menendang bola. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Makan kuih di pinggan. mengikut rentak dan nada yang tertentu. Mari kita duduk. Sila masuk ke dalam.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. . Selamat datang.laki tari . daki .Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Ali …. Di samping itu. Bola. bahagian filem dan slaid sering juga digunakan.lari malu . kelemahan menyeb ut fonem /p/ . Murid-murid. Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. Apa khabar sekarang. Janganlah segan-segan.Pandang pandan tepi pagar depan padang.balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. kad imbasan bergambar. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. 28 . Minum air kopi. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Ali menendang bola di padang. Ali menendang bola. Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Misalnya. 27 Bola. Sudilah minum.

Dalam latihan ini. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Pak Abu seorang petani. ii. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Dia bekerja di sawah. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Umumnya. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Kemudian. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah.i. Dalam latihan penghasilan pula. murid-murid mempunyai jurang maklumat. iii.

simulasi dan lakonan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. selaras dan menyaling. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. Hotel mempunyai dua bilik kosong. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. Tanyakan harga bilik itu. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. perbincangan. 31 Tajuk 4 . unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. anda tiba di sebuah hotel. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. Oleh itu. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. Di belakang hotel ada tempat letak kereta.tertentu. ada bilik kosong atau tidak.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam.00 dan RM 15. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. Sebaik-baiknya. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar.

(d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. (c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. . dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. Dengan demikian.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. 39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. satu kumpulan membaca dialog Tutu. Sesungguhnya. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka.

marah dan sebagainya. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan.Anda telah membaca beberapa jenis teknik. menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. Hasil Pembelajaran 1. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis . gembira. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. takut. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. Justeru. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih. dan 2.

iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Selain itu. gh. Sehubungan dengannya. Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Selain itu. v. mempersilakan makan. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. . penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Demikian juga. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. membuat taakulan. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. z. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. betul dan berkesan. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. Tegasnya. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. s dan f.Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. gerak mata. sy. Contohnya. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. Misalnya. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. Dengan itu. Nada. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan.

43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. Membaca kuat. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. Menyebut perkataan . Keduanya. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada. Dengan itu. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. suku kata. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. frasa dan ayat-ayat. Murid mendengar sebutan perkataan. Pemarkatan. iaitu untuk melahirkan perasaan. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Baiklah.Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. kemudian. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. Misalnya. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. hentian dan intonasi. pendapat. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. kehendak dan sebagainya. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Pertamanya. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. Dengan membaca kuat. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun.

sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu. intonasi. Walau bagaimanpun. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. peta. (b) Bahan . Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. cikgu akan ke rumah kamu esok. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut.sebutan. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji . Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. Oleh itu. Murid : Ali. batasan masih ada. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan.sederhana panjang. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: . pertuturan dan intonasi. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat.pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. dan tekanan yang betul. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. gambar. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis).

Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya. Misalnya: Pilih dua orang murid. tidak jauh dari balai polis itu. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Kecekapan menggunakan kata. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. Untuk menentukan markat yang sesuai. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. . Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. (b) Murid membaca senyap. Dengan demikian. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan. (c) Guru membaca kuat petikan. tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar.

....... (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat.... Tolong ambilkan ayah surat khabar itu... Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii. pelaporan dll......Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 .. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv... lakonan...... i.. (e) berinteraksi – melalui telefon.. (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz.... Nama Murid: .. aspek yang berlawanan...... besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap..... antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan.. 48 Soalan: i..... Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii.... Wah... bahan projek: kos... memadankan pasangan............. dialog... Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii. Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan. kepentingan dan seumpamanya. peristiwa. sama dan sebagainya... umur. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya..... Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii. warna. kumpulan etnik dan sebagainya.. Senarai Semak untuk Pemarkatan. tempat kediaman.. Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan.... (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya........ forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi........ buah-buahan.. iii.... menyusun perkataan menjadi ayat. forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan... isi karangan dll... Apakah cita-cita kamu? ii.. prosedur.

sebutan. keluasan perbendaha raan kata. pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. sebutan ii. kefahaman iii. 0 Jawapan salah. ketatabahasan iv. Di sini. iaitu: i. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. intonasi atau tatabahasa. menjadi 12. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. jika pencapaian murid ialah 6. Jumlah markatnya = 66. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. dan v. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. darabkan semuanya dengan 2. Rumusan . intonasi. Misalnya. pemilihan perkataan dan tatabahasa. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. kelancaran pertuturan. betul sebutan. intonasi. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. 7 dan 20. 14 dan 40. Untuk mengubah markat kepada peratus. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan.

sedar dan pandai menggunakan pendekatan. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur). maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya. Guru mesti faham. kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . penghasilan bahan. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. Pada pendapat anda.

kaedah. Walau bagaimanapun. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat.1 Menjelaskan kemahiran membaca. peringkat bacaan dan teknik bacaan. ekstensif. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. skimming dan scanning. matlamat.2 Menghuraikan teknik bacaan.• Teknik Bacaan – Intensif. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif . Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Hasil Pembelajaran 1. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. Ekstensif.

membaca mengikut intonasi. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Daripada kemahiran ini. . 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. Ekstensif. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. nada dan tekanan yang betul . Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah.

Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Dari segi emosi. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. keupayaan matanya mengecam bentuk. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. fahami pula jenis-jenis bacaan. pengalaman dan persekitaran. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. mengkaji ciri-ciri tatabahasa.al (1994). Dari segi mental pula. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. keseronokan dan terhibur. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Dari segi fizikal. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Kesimpulannya. 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. Peringkat prabacaan meliputi . kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan.

aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. suku kata. ditegaskan. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. diskusi umum dan sebagainya. membaca pemahaman. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Pada tahap ini. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. aktiviti koordinasi psikomotor. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya.kemahiran pengamatan pendengaran. perkataan. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. . Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. membaca teliti. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. latihan menajamkan daya ingatan. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . kaedah terus. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. frasa dan ayatayat mudah. dan latihan bahasa pertuturan. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf. Sementara membaca telaah bahasa. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. latihan kosa kata. Dalam membaca telaah isi. kemahiran pengamatan penglihatan.

Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . meneliti indeks. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. betul dari segi sebutan. daftar kata yang terdapat dalam buku. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. (e) Mengesan. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. atau melihat judul. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. bab. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. intonasi. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. rangka kasar. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan. kandungan dan sebagainya. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya.

pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. sikap dan cita-cita pelajar. Carilah maklumat tentang pengarang. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. Melalui bacaan ini. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. (c) Bacalah perenggan pertama. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. pengalaman. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan. jantina. ungkapan. Pertama. (f) Menambah minat membaca. menambah kemahiran memahami. dan menaakul isi bacaan. (d) Semasa membaca perenggan pertama. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. 59 (d) Memperkaya bahasa . (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. sesuai dengan minat.perbendaharaan kata. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan.cepat untuk melihat. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. umur. Kedua. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. apakah sikap . untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. struktur ayat dan sebagainya. cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut. Ketiga. meningkatkan kepantasan membaca. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. teknikal dan sebagainya. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif.

Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Cerakinan.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. Kecepatan membuat skiming ini. (d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah. 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari.

1 Menghuraikan kemahiran bahasa. Walau bagaimanapun. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut. komunikatif dan pengalaman bahasa.bacaan. pendekatan. kaedah. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. cerakinan. Mengikut pendekatan ini .Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan.

Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Sebagai contoh. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. iaitu lateral. terdapat tiga peringkat pemahaman. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. Jadi. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. murid- . laporan/ulasan buku dan choral speaking. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Bagi setiap peringkat. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. Dalam pengajaran kemahiran membaca. kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. pada peringkat lateral. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. teater pembaca. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Dalam sesuatu proses membaca. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. Cerakinan. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. • Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. interpretasi & inferens. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. dan penilaian makna. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. Kemudian perkataan akan membentuk ayat. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut.

susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. ragam. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan . pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. laras bahasa. tatabahasa. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. Pada peringkat interpretasi & inferens. grafik. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. Sebagai contoh. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. Kesimpulannya. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan.

Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek. Mengikut kaedah ini. mereka perlu mengenali banyak lambang. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Menurut Juriah Long et. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk . Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar.al. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. Semasa kad diimbaskan.

Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. Dalam kaedah ini. i. . pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf.membolehkan murid mengeja perkataan. Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata. Setelah murid menghafal semua nama huruf. biasanya. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. 1994).al. pembentukan suku kata. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. Latih tubi mengeja perkataan diadakan. e. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. o. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan.

justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Hasil Pembelajaran 1.Recite (3R). Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid. Know. Read. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif.1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran . Read. RADAR. tatacerita dan teater pembaca. Question. Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.What. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R.Learn. dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Review. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda .Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. KWLH. Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu.(KWLH). Review. Recite(SQ3R).How.

(c) (KWLH). SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan.Recite (3R). Review.What. Question. Review.Learn. dan lain-lain Survey. Question. 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey. SQ3R adalah singkatan bagi. Review. Read. . Read.How. Recite(SQ3R). Recite (SQ3R) 1. Read. (b) Know.bahasa.

Tatacerita .Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh.Baca R (recite) . KWLH . Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis.S (survey) . Ketika membaca. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. membaca perenggan pengenalan.Tinjau Q (question) . Setelah selesai membaca. Lingkaran Soalan. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) . pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. 70 (a) Lingkaran Soalan. Knowledge. Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut.Soal/tanya R (read) . dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. lakaran grafik. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). What. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . Learn. gambar-gambar atau ilustrasi. Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. tajuk-tajuk kecil. Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga.Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) .Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R.Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru .Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) .

dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya).Membaca A (Analogize) . idea atau tempat. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. Dalam konteks pengajaran. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. barang. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain. barang. idea. bertutur. sebutan. idea atau tempat. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Penggunaan suara. pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. . Analogize. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. Apply. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. nada dan intonasi yang sesuai. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Discuss.Mengaplikasi R(Review/Research) . RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.Berbincang A( Apply) . TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. penguasaan kemahiran mendengar. Read.Menganalogi D(Discuss) . (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. Selain itu. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. (d) Pembaca dapat membaca dengan baik. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang. menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.

Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. Kiely. gerak laku dan kawalan mata. Program evaluation in language education. Talib (2000). (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. kecerdasan dan minat murid-murid. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. . Fundamental consideration in language testing. (2002 ). Rujukan Kaedah dan Teknik. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Basingstoke: Palgrave Macmillan. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur. Oxford: Oxford University Press. . Hudson Thom. Richard (2005). frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. Aziz Abd. cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Cambridge: Cambridge University Press. (e) Lakukan latihan. Tambahan Bachman Lyle F. Brown James Dean. (1990). Bhd. Criterion-reference language testing. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.kemuncak dan kesudahan cerita. . suara. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. 74 Rujukan Asas Abd.

(2002). Materials evaluation and design language teaching. 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. Brian K. Ian. Language assessment and programme evaluation. McGrath. Edinburg: Edinburgh University Press. (2003). RAHMAN .Lynch. ISMAIL BIN ABD. Edinburg: Edinburgh University Press.

UKM) Bac. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .com. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M. (norliza_ab@yahoo.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. USM) Cert.com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph. UPSI) M.Ed (Pengajian Kurikulum. Pend.D (Kesusasteraan Melayu.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Melayu.

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful