Kem. Mendengar Bertutur Membaca

Tajuk 1 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: Mendengar dan Bertutur, Membaca

dan Menulis. Walau bagaimanapun kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik biasanya berpotensi cenderung menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Kemahiran mendengar yang baik membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik membolehkan seseorang menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Ini bermakna seseorang pendengar dan penutur yang baik lebih berpotensi menguasasi kemahiran membaca dan menulis dengan baik kerana keupayaan mendengar dan bertutur dengan baik akan membantunya dalam proses membaca dan menulis. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang bertutur, berkomunikasi / berinteraksi menyampaikan idea, pandangan, mahupun pendapat dalam percakapan dan perbualan. Dalam apa-apapun keadaan, di mana atau bagaimana proses ini berlaku, orang yang terlibat akan saling menghantar dan menerima, yakni memberi gerak balas @ respon tertentu. Ini bermakna dalam proses lisan itu, komponan kemahiran mendengar dan bertutur yang tidak kurang pentingnya. Dalam konteks ini, kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat; manakala kemahiran bertutur pula melibatkan proses menjana dan menghasilkan penghasilan maklumat. Kebolehan untuk mendengar dan bertutur dengan baik dan berkesan sangat penting dalam kehidupan seharian. Ini bermakna, seorang pendengar yang baik dapat memahami dan memperoses maklumat yang didengarinya dalam sesuatu interaksi. Begitu juga, seorang penutur yang baik dapat menyampaikan perasaan dan pemikirannya dengan tepat dan berkesan dalam interaksi tersebut. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merupakan proses komunikasi yang amat kompleks. Semasa bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosodi (intonasi, tekanan sebutan dan jeda) dan para linguistik (bagi bahasa isyarat dan pergerakan badan). Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental: memahami, menaakul, memadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi sesuatu komunikasi. Penutur yang baik akan mengkoordinasi keupayaan mendengar dan memperoleh maklumat bagi tujuan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan unsur-unsur prosidi dan melaksanakan proses mental – mendengar dan membaca secara berkesan.

Proses Mendengar Umumnya, komunikasi lisan melibatkan dua proses, iaitu penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran. Terdapat pernyataan bahawa dalam pengajaran bahasa, aspek pendengaran amat kurang diberi perhatian oleh guru. Proses mendengar biasanya berlaku secara berperingkat. Empat peringkat proses mendengar: (a) mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa; (b) memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut; (c) menilai bunyi-bunyi yang diperdengarkan; dan (d) bertindak balas terhadap bunyi-bunyi tersebut. 8 Dalam erti kata lain ketika mendengar, seseorang itu akan membuat tanggapan terhadap gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengarinya itu. Kemudian pendengar itu akan menghubungkan bunyi-bunyi bahasa itu dengan makna berasaskan pengetahuan dan pengalamannya. Proses menanggap bunyi dan mentafsir makna sesuatu sebutan berlaku secara serentak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pendengar berkenaan. Akhirnya, bunyi bermakna sebagaimana yang ditanggapi oleh pendengar itu tadi akan digunakan sebagai asas bagi membuat tindakan, huraian atau menyatakan pengalamannya kepada orang yang menghasilkan bunyi bahasa tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahawa dalam proses mendengar, seseorang pendengar yang baik menggunakan alat pendengaran dan keupayaan akalnya secara bijaksana. Justeru, anggapan bahawa mendengar merupakan kemahiran bahasa yang pasif tidak boleh diterima. Ini kerana mendengar merupakan proses yang kompleks melibatkan proses mendengar, memahami, menghurai dan menilai apa yang didengarinya itu sebelum sesuatu gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Objektif mengajar kemahiran mendengar Melalui kemahiran mendengar, seseorang itu boleh: (a) memperoleh idea; (b) mencari isi-isi penting; (c) melakukan arahan/ tindak balas; (d) mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan; (e) mengenal pasti isi-isi yang tersirat; (f) mentafsir makna-makna yang te rsirat, (g) mengenal pasti ‘mood’ penutur, suasana, dan keadaan/ konteks, dan (h) mengesan ‘pengaruh’ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda, iaitu seperti memberi yang baik sahaja, menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan.

Konsep-konsep asas dalam kemahiran Mendengar: Justeru sebenarnya, kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling asas dalam kemahiran lisan dan ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang kanak-kanak @ murid yang telah menguasai kemahiran mendengar, dia seharusnya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain kepadanya dan boleh pula memahami @ maksud; boleh mentafsir apa sahaja yang didengarnya itu dengan tepat. 9 Sehubungan dengannya, untuk memungkinkan seseorang murid itu fasih berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajarinya, kemahiran mendengar ini tidak sahaja perlu diajar, bahkan perlu dikuasai sebaik-baiknya di peringkat awal pengajaran bahasa sebelum kemahiran-kemahiran lain diajar kepada mereka. Dalam usaha merealisasikan hasrat ini, aspek-aspek pendengaran itu boleh dikonsepsikan dengan pelbagai cara, antara lain: (a) gabungan bunyi-bunyi bahasa yang didengar, difahami dan diingat; (b) proses yang berlaku dipengaruhi aspek fizikal, psikologi, dan neurologi; (c) berlaku melalui latihan-latihan khas secara berperingkat-peringkat; dan (d) berpusatkan idea utama, hujah, bukti dan estetika. Apakah bentuk kemahiran mendengar itu? Dengan itu, kemahiran mendengar boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antara lain proses mendengar: (a) secara pasif; (b) secara bertelau-telau; (c) tanpa tindak balas; (d) secara menebuk-nebuk; (e) dengan beremosi; (f) secara berhati-hati dengan pengamatan; dan (g) secara kritikal. Prinsip penting dalam proses mengajar kemahiran mendengar (a) mendengar merupakan gabungan daripada segala yang pernah dilihat, didengar dan dingati; (b) proses mendengar berlaku melalui latihan secara khusus yang dilaksanakan secara berperingkat-peringkat; (c) individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalamannya berbanding daripada kecerdasan otaknya; (d) aspek fizikal, psikologi dan neorologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang; (e) pendengaran yang cekap menyatukan idea secara logik dan berkesan; (f) mendengar berlaku melalui proses akal bukan perasaan; (g) mendengar untuk mengkritik perlu berasaskan idea utama, hujah dan bukti tertentu; (h) mendengar untuk hiburan memerlukan tindak balas terhadap muzik, aspek

kesusasteraan dan aspek seni serta estatika; dan (i) mendengar untuk apresiasi memerlukan perlakuan bahasa menganalisis secara kritis terhadap bentuk dan isi. 10 Kesimpulannya: Pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar membolehkan murid-murid, pertamanya: menguasai kemahiran mendengar dengan teliti terhadap bunyibunyi bahasa; dan keduanya, memahami mesej yang dibawa oleh bunyi-bunyi bahasa tersebut, supaya mereka boleh bertindak dengan betul dan tepat, bersesuaian dengan mesej yang diterima itu.

Tajuk 2 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara asas Kemahiran Mendengar dan Bertutur: • Peringkat Penguasaan • Unsur dan Faktor Keberkesanan • Prinsip Pengajaran Aspek kemahiran berbahasa meliputi Kemahiran Lisan: mendengar dan bertutur, Membaca dan Menulis. Telah ditegaskan, antara kemahiran berkenaan, aspek kemahiran lisan perlu diajar terlebih dahulu. Hal ini demikian kerana murid-murid terlebih dahulu perlu menguasai kemahiran berbahasa aspek mendengar dan bertutur terlebih dahulu sebelum kemahiran berbahasa membaca dan menulis. Sebagaimana kebiasaan, seseorang guru perlu menyedari hakikat mengenai prinsip pengajaran dan keperluan mengajar kemahiran berbahasa: mendengar dan bertutur perlu diajar secara berperingkat, selain menyedari terdapat unsur-unsur @ faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 12 Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk

ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif

Peringkat-Peringkat Penguasaan Kemahiran Lisan - Mendengar dan bertutur (a) Peringkat Penerimaan (mendengar dan memaham) Sebelum murid diberi peluang berlatih bertutur, mereka perlu diberi kefahaman mendengar. Pada peringkat ini latihan diberi kepada murid-murid, tidak memerlukan mereka bertindak balas dalam bentuk pertuturan. Bahan-bahan yang diperdengarkan hendaklah mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan boleh dijadikan model dalam kalangan murid-murid berkenaan. (b) Penghasilan Semula (bertindak balas) Pada peringkat ini, latihan yang diberi memerlukan murid bertindak balas secara pertuturan. Semasa bertutur banyak aspek yang terlibat, seperti intonasi frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran, kefasihan, tatabahasa, gaya dan isi penyampaian.

Peringkat –Peringkat Kemahiran Bertutur Untuk mencapai objektif pengajaran bertutur, iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai mengikut situasi perhubungan di sekolah dan dalam kalangan masyarakat. Hal ini menegaskan betapa perlunya kemahiran bertutur itu perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat, yakni peringkat awalnya melibatkan pertuturan di antara murid dengan murid dalam bilik darjah sehinggalah murid boleh bertutur dengan ahli masyarakat di luar bilik darjah. Dengan demikian, pengelompokan pengajaran kemahiran bertutur dapat diklasifikasi mengikut peringkat: peringkat awal, pertengahan dan maju. 13 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Peringkat awal (a) Melafazkan pengucapan bert atasusila; (b) Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar; (c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat; (d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi; (e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu; (f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah; (g) Memberi arahan; (h) Membuat ayat tentang diri, rakan, ibu dan bapa; dan (i) Membuat ayat-ayat daripada gambar. Peringkat pertengahan (a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar; (b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri; (c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa; (d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu; (e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan misalnya, berhubung dengan peribadi seseorang, masa bersekolah, persekitaran dan di rumah; (f) Membaca iklan, peraturan-peraturan; (g) Memberi ucapan pendek dan mudah; (h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah; (i) Memberi komen secara mudah; dan (j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Peringkat maju (a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya; (b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya;

Huraikan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan kemahiran bertutur dalam kalangan murid-murid. 14 (k) Menyampaikan komen. Antara lain. membaca dan menulis. makna dan tahap pemahaman maklumat yang hendak disampaikan. (h) Mengambil bahagian dalam perbahasan. perbincangan. laporan atau ulasan.peringkat. pendapat. dan (l) Mengkritik cerpen. (d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. seperti kemahiran berbahasa yang lain juga bersifat dinamik dan aktif. puisi.(c) Mengambil bahagian dalam perbincangan. faktor. Unsur-unsur dan faktor keberkesanan pengajaran kemahiran lisan Terdapat beberapa faktor yang cukup mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan. Ini kerana. gigi. perbualan atau dialog. kanak-kanak dwibahasa kerap kali mengalami gangguan daripada bahasa ibundanya. Kajian menunjukkan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan jauh lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan dan 15 perkembangan kanak-kanak lelaki. tahap dan status sosioekonomi akan mempengaruhi tahap penguasaan bahasa kanak-kanak. (g) Memberi ceramah. (f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. kejadian. (e) Jantina: Faktor yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak berbeza-beza. bapa dan ahli keluarga keseluruhannya. dan dengan demikian kerap kali menghadapi masalah kosa kata dalam proses pertuturan. terutamanya yang berkaitan dengan aspek tubuh badan yang berhubung langsung dengan proses mendengar seperti telinga dan alat artikulasi: lidah. lokasi petempatan sama ada di bandar atau di luar bandar. dalam proses pertuturan. jiran tetangga. bahkan gagal berfikir dan berkomunikasi secara berkesan. tahap pendidikan. Kanak-kanak yang pekak atau menghadapi masalah pendengaran. Umumnya. (j) Mendeklamsi puisi. forum. Anda telah mengetahui bahawa kemahiran bertutur itu dikuasai secara berperingkat .aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa. (i) Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan. (b) Kemahiran mendengar. (a) Kecerdasan: Hal ini merujuk kepada tahap kecerdasan otak yang menentukan keupayaan berfikir dalam proses memperoleh. (d) Persekitaran: Hal ini terutamanya yanag melibatkan dalam kalangan ahli keluarga ibu. Hal ini demikian kerana urat saraf pertuturan dalam kalangan kanak-kanak perempuan berkembang jauh lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan . Murid yang tidak sihat atau sakit berpanjangan akan mengalami gangguan dalam proses pemerolehan bahasa. (b) Kesihatan: Hal ini merujuk kepada tahap kesihatan yang cukup menentukan tahap dan keupayaan berbahasa dalam kalangan murid-murid. Justeru. (c) Fizikal: Hal ini. prosedur dan peraturan. menyampai dan memproses maklumat . terencat anggota badan dan seumpamanya akan mengehadkan pergaulan. dan (f) Dwibahasa: Kajian mendapati kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur jauh lebih baik berbanding dangan kanak-kanak dwibahasa. diskusi. Prinsip pengajaran kemahiran mendengar (a) Kemahiran mendengar perlu diajar bersama-sama kemahiran berbahasa bertutur. benak fikiran kanak-kanak yang hidup dalam kalangan masyarakat petani dan nelayan mempunyai kosa kata terhad berbanding dengan kanak-kanak yang hidup dan membesar dalam kalangan masyarakat di bandar-bandar. novel dan sebagainya. (e) Menerangkan proses. syarahan (yang disediakan). gusi dan seumpamanya akan menjejaskan proses penglahiran bunyibunyi bahasa. seminar dan lain-lain.

ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu aspek pendekatan mengajar kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dalam bilik darjah. kanak-kanak perlu diberi peluang sebanyak mungkin untuk berlatih kemahiran mendengar sama ada melalui aktiviti yang ditentukan oleh guru atau melalui daya insiatif murid sendiri. bahkan aktiviti yang dilaksanakan itu kerap kali meliputi kedua-dua aspek kemahiran lisan tersebut. Dengan demikian murid-murid boleh melibatkan diri secara proaktif. (f) Motivasi guru sangat penting bagi tujuan mengekalkan minat dan kecenderungan mendengar dalam kalangan kanak-kanak. tidak terdapat perbezaan yang jelas antara strategi pengajaran mendengar dan bertutur itu.kemahiran mendengar perlu dirancang berteraskan tugasan yang menjurus kepada sesuatu aktiviti tertentu. (e) Guru tidak perlu terlalu gahirah untuk mengajar kemahiran mendengar sehingga begitu membebankan atau menyusahkan dirinya semasa melaksanakan proses berkenaan. . berurutan dan menyaling. guru sebenarnya juga mengajar kemahiran bertutur. Dengan demikian murid-murid boleh merperlihatkan tahap kemahiran berbahasa masing-masing melalui aksi/lakonan dan aktiviti yang berkaitan. Dengan berbuat demikian guru boleh menentukan fokus utama pengajarannya sama ada menguasai menguasai kemahiran mendengar atau bertutur. didahulukan daripada yang konkrit kepada yang abstrak. guru boleh memberi perhatian mengenai kemahiran yang hendak diajar dalam bilik darjah – merancang dan memilih aktiviti yang sesuai mengenainya. Demikian juga. (c) Setiap aktiviti dan kemahiran yang hendak diajar hendaklah dirancang dan disampaikan dalam bentuk pelbagai. daripada perkara-perkara yang mudah kepada perkaraperkara yang lebih sukar dan seumpamanya. teknik dan aktiviti sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. perlu ditegaskan bahawa pengajaran kemahiran lisan (kemahiran mendengar dan bertutur). perlu dilakukan serentak. kaedah. Teknik dan Aktiviti Kemahiran Bertutur Pemahaman mengenai keperihalan pendekatan. Sehubungan dengannya. daripada yang dekat kepada yang lebih jauh. 16 Tajuk 3 Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Kaedah • Teknik Pengajaran Pendekatan. (g) Paling penting. Kaedah. Paling penting semasa mengajar aktiviti mendengar. Bagi tujuan menentukan 17 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran kaedah dan teknik pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun. memberi respon yang pelbagai diberi peluang sebaik-baiknya memberi tindak balas terhadapnya secara maksimum. (d) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara berperingkat-peringkat.

Ini kerana kedua-dua jenis pendekatan ini amat berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan (bertutur dan mendengar) dalam bilik darjah (a) Pendekatan Situasi Pendekatan situasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Mackey (1965). nada dan intonasi tertentu. terlebih dahulu beberapa kemahiran asas yang lain perlu dikuasai terlebih dahulu. Jika pengajaran kemahiran bertutur ini diajar pada peringkat lanjutan. guru tidak boleh membiarkan mereka menghasilkan sebutan-sebutan bahasa sasaran secara automatik. Sebaliknya. membunyikan perkataan dan juga aspek struktur bahasa berkenaan. pendekatan situasi yang berlandaskan teori struktural dan teori pembelajaran behaviouris yang beranggapan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran lisan (khasnya bertutur). Tegasnya. (g) Bagi penutur-penutur bahasa kedua. Antara lain. Melalui pendekatan ini. sebenarnya pembelajaran bahasa perlu berdasarkan kepada pengalaman yang sedia ada dalam kalangan murid-murid dalam kehidupan harian mereka. mengingat. Apabila murid-murid mempelajari bahasa kedua. Dengan demikian. (c) Guru perlu memahami proses yang terlibat dalam pertuturan supaya dia dapat memandu dan melatih murid-murid menggunakan alat-alat pertuturan mereka serta dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Hal ini demikian kerana guru biasanya begitu menentukan bahasa yang perlu dihasilkan oleh murid-murid. (e) Penggunaan pita rakaman dapat membantu guru-guru melatih tubi murid-murid dalam latihan bertutur. menguasai kemahiran membuat tanggapan. Ini bermakna murid tidak mampu memindahkan kemahiran bertutur yang diperoleh melalui situasi pembelajaran bahasa di dalam bilik darjah untuk digunakan dalam situasi penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam kalangan masyarakat. guru perlu melatih tubi murid-murid tersebut supaya dapat menghasilkan sebutan-sebutan yang betul. Oleh itu. 19 (b) Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikatif cuba mengatasi masalah pengajaran bertutur yang terdapat dalam pendekatan situasi. berpendapat murid sukar memindahkan pengetahuan kemahiran bertutur yang dipelajari dalam bilik darjah kepada penggunaan dalam kehidupan seharian. maka murid tidak mempunyai pengalaman untuk menguasai kecekapan bahasa mereka secara bersendirian. pendekatan situasi mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: (a) Guru perlu memberi peneguhan kepada setiap satu gerak balas murid yang betul supaya gerak balas itu diulangi lagi. Maka. 18 (b) Murid mesti dilatih bertutur dengan menggunakan unsur-unsur bahasa yang digunakan oleh masyarakat. antara lain menegaskan bahawa pernyataan lisan itu merangkumi semua unsur kefahaman mendengar dan penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa yang betul dalam pola. guru ingin membantu murid-murid memilih bahasa untuk digunakan dalam situasi tertentu. Tujuannya. Walau bagaimanapun Walkins (1975). penguasaan kemahiran bertutur bukan sahaja . (d) Pengajaran bertutur perlu dimulakan dari peringkat awal pengajaran bahasa untuk mendorong minat murid-murid belajar bahasa. Hal ini demikian kerana melaluinya aspek penggunaan dan penguasaan bahasa secara lisan dapat diperbaik dari semasa ke semasa. (f) Kelaziman bertutur dalam sesuatu bahasa berbeza. pendekatan situasi dan pendekatan komunikatif. Sekiranya semua hasilan bahasa dikawal oleh faktor luaran. keupayaan murid-murid bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul akan terganggu. Pernyataan lisan ini juga meliputi aspek pemilihan katakata dan unsur-unsur infleksi yang disusun dengan betul supaya tergambar juga maknamakna yang betul mengenainya. guru perlu memandu murid-murid secara sedar (melalui aktiviti latih tubi) menggunakan alat-alat pertuturan mereka bagi menghasilkan sebutan-sebutan bahasa yang baru mereka pelajari itu. Hal ini deemikian kerana murid telahpun membentuk kelaziman sebutan bahasa yang salah. kelaziman-kelaziman bahasa pertama mereka akan mengganggu pembentukan kelaziman bahasa yang baru.Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bertutur Modul ini akan hanya membincangkan dua jenis pendekatan sahaja. misalnya oleh guru. iaitu setelah murid menguasai bahasa tulisan.

Tanpa latihan daripada guru. murid dapat menggunakan berbagai-bagai strategi komunikasi yang sesuai dengan situasi bertutur tersebut. terdapat persamaan pendekatan situasi dan komunikatif dalam pengajaran kemahiran bertutur. keratan akhbar.meliputi penguasaan kemahiran kecil untuk menanggap. manakala pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan komunikatif. tetapi kemahiran ini juga merangkumi kebolehan untuk menggunakan unsur-unsur tersebut dengan tepat dan sempurna dalam sesuatu interaksi bahasa. menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa. 20 Pendekatan situasi mengutamakan ketepatan penggunaan unsur-unsur bahasa dalam pertuturan. aktiviti bertutur merupakan aktiviti latih tubi supaya murid dapat menyebut bunyi dan struktur bahasa dengan betul. Dengan demikian guru perlu mendedahkan murid kepada pengalaman dan pengetahuan itu melalui alat bantu mengajar. Dengan demikian. lawatan. pendekatan komunikatif menegaskan bahawa kemahiran bertutur merangkumi kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang terkandung dalam kemahiran bertutur tersebut serta kecekapan berkomunikasi dalam sesuatu interaksi atau komunikasi bahasa. dan (e) Sesuatu aktiviti bertutur dapat terlaksana dengan lebih berjaya jika murid mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang perkara yang dibincangkan. Pendedahan yang begini dapat melatih murid memikir dan menggunakan berbagai-bagai bentuk bahasa. Dengan ini. pendekatan komunikatif mencadangkan bahawa pengajaran bertutur mestilah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Kemahiran bertutur melibatkan murid menguasai kecekapan berbahasa dan menggunakannya dalam konteks penggunaan bahasa yang sebenarnya. (c) Pembelajaran kemahiran bertutur melibatkan proses kognitif. komunikasi sebagai objektif kemahiran bertutur perlu menjadi objektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah. Dengan itu. Dengan demikian. Contohnya. mengingati. Ini bermakna. bentuk paralinguistik dan bukan linguistik bagi menyampaikan mesej mereka dengan lebih berkesan. Tetapi bapa saudara saya yang bongsu baru berumur 30 tahun. Dia pak cik saya. Saya berkahwin pun belum. Justeru. iaitu pendekatan situasi yang mementingkan penyebutan unsur-unsur bunyi bahasa atau kecekapan bahasa (tatabahasa). (b) Guru perlu mendorong murid berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Kakitangan pos : Lain kali panggil saya abang atau encik. Kedua-dua pendekatan ini menggambarkan dalam pengajaran kemahiran bertutur. Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur Telah dimaklumkan bahawa kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) dapat diajar melalui dua pendekatan. kedua-dua kecekapan itu perlu diajarkan dalam pelajaran bertutur. murid-murid tidak akan dapat menguasai kemahiran bahasa: bertutur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan berkesan. bahan bacaan dan bahan rakaman menjadi semakin perlu.. iaitu ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaannya dalam interaksi pertuturan. Sebenarnya.umur saya ni baru 35 tahun. Untuk memastikan kemahiran bertutur itu bukan sahaja meliputi kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan berkomunikasi. terbentuklah persekitaran pembelajaran yang boleh mendorong murid untuk bertutur dengan lebih selesa. Sehubungan dengannya guru perlu mendedahkan murid kepada pelbagai situasi formal dan tidak formal dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. (d) Guru perlu membentuk hubungan yang positif antara dan dalam kalangan murid dengan guru. yakin dan berkesan. Kaedah Terus . guru perlu memberi latihan kepada murid-murid menggunakan unsurbunyi bunyi dan struktur bahasa terlebih dahulu sebelum menyuruh murid melaksanakan sesuatu aktiviti melibatkan kemahiran bertutur.. kenapa panggil pak cik? Wanita : Maafkan saya. Berikut merupakan kaedah pengajaran yang dicadangkan berdasarkan sama ada pendekatan situasi mahupun pendekatan komunikatif. menyebut sesuatu dialog atau karangan lisan sebagaimana berikut. bil air boleh bayar di kaunter ini ke? Kakitangan pos : “Pak cik”? Wanita : (terdiam) Kakitangan pos : Cik adik. Wanita : Pak cik.

murid boleh menguasai kemahiran bertutur dengan bai k . Kelebihan kaedah terus. gerak laku dan lain-lain. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dipilih dan disusun mengikut prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu linguistik. 22 Kaedah Fonetik atau Kaedah Linguistik Kaedah fonetik ini serupa dengan kaedah terus kerana mementingkan penggunaan bahasa dalam konteksnya daripada keperluan menghafaz rumus-rumus bahasa ataupun menghuraikan ayat-ayat secara pencilan.biskut Manakala pemilihan ayat-ayat pula dilakukan berdasarkan bentuk yang sama juga. (c) Guru menggunakan teknik latih tubi bagi memastikan murid dapat menguasai sebutan dan intonasi serta dapat menyerapkan peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola ayat dalam perbulan tersebut. perlu memastikan penggunaan latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti bertutur itu dikuasai sebaik-baiknya oleh murid sebelum mereka dibenarkan membaca bahan dalam konteks bahasa yang dipelajari itu.sekolah radio . Sehubungan dengannya. Kaedah ini dianggap berjaya. iaitu dengan cara mendengar. (c) aspek tatabahasa diajar melalui tunjuk cara dan contoh-contoh yang sesuai. (b) sekiranya murid gagal juga memahami perkataan dan frasa tersebut. ketika memilih perkataan. guru akan menghuraikan makna dengan menggunakan bahasa sasaran. Justeru. langkah-langkah pengajaran guru bolehlah ditetapkan seperti berikut: (a) Guru akan memperdengarkan kepada murid satu perbualan mudah yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna. Hal ini berlaku sebagaimana kanak-kanak belajar bahasa ibunda 21 mereka.radio bicycle . lukisan. Bahan-bahan seperti ini mungkin tidak sesuai digunakan dalam situasi perbualan yang lazim digunakan dalam sesuatu masyarakat.kopi school . Mereka juga terlibat secara aktif dalam pertuturan. kaedah ini mendahulukan perkataan yang hampir-hampir sama bunyi daripada kedua-dua bahasa yang dibandingkan itu: coffee . Pengajaran bertutur melalui kaedah ini memperlihatkan beberapa ciri yang ketara. antara lain: (a) murid digalakkan memahami perkataan dan frasa yang sukar berdasarkan konteks penggunaan bahasa tersebut.Kaedah terus beranggapan bahawa murid-murid dapat mempelajari bahasa dengan cara mendengar pelbagai perbualan dalam bahasa sasaran dan kemudian melibatkan diri dalam perbualan tersebut. Bahan-bahan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kaedah ini merupakan bahan yang boleh dihafaz ataupun bahan perbualan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ciri-ciri di atas itu. (d) murid dilatih membuat kesimpulan terhadap bentuk-bentuk struktur yang dipelajari secara induktif. meniru dan mengulangi perlakuan bahasa yang mereka dengari sehinggalah mereka dapat membentuk satu kelaziman dalam berbahasa. Kelemahan kaedah terus terletak pada bahan pengajarannya. jika murid dapat mempraktik atau mengguna kan kemahiran berbahasa yang diajarkan itu di luar bilik darjah.basikal biscuit . dan (e) guru bahasa perlu menggunakan pengetahuan linguistik bagi mengajar sebutan dan intonasi yang betul. (b) Murid dilatih untuk berbual dengan menggunakan dialog perbualan yang diberi. lakonan. guru terlebih dahulu. lakaran. Subjek Kata kerja Objek Saya I Dia He pergi go minum drinks .

Kaedah pengajaran ini berlandaskan prinsip-prinsip berikut: (a) Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan. murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam penyelesaian masalah. to school. (d) Pengajaran bertutur hendaklah mementingkan pengetahuan tentang bahasa dan . Prinsip pengajaran menggunakan kaedah ini ialah: (a) Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui proses kognitif dan interaksi bahasa. unsur-unsur bahasa asing yang berbeza dengan bahasa natif akan dilatihtubikan secara intensif supaya murid dapat membiasakan dirinya dengan kemahiran bahasa berkenaan dengan lebih mudah. Guru bolehlah merancang pengajarannya seperti berikut: (a) Guru menyebut bunyi perkataan-perkataan dalam bahasa sasaran. guru boleh mengatur langkah-langkah pengajarannya seperti berikut: (a) Murid mendengar dialog dalam bahasa asing. murid dilatih tubi untuk berdialog. murid sukar untuk menggunakan bahasa dalam konteks yang sebenar kerana situasi penggunaan bahasa tersebut tidak sama dengan dialog-dialog yang dihafaz. (c) Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan dajar tentang pengetahuan bahasa. Dengan demikian. wawancara dan lain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar. Oleh itu. (c) Pengajaran bertutur mestilah melalui huraian bahasa dalam teks dan wacana dan bukan secara ayat pencilan. dialog. (b) Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman. Untuk memastikan kaedah ini berjaya dilaksanakan. milk. (c) Setelah menguasai sebutan. Ini bermakna. susu.23 ke sekolah. Kaedah ini berjaya menghasilkan murid yang mahir dalam kemahiran bertutur. khasnya latihan bertutur secara intensif. justeru bahan sama ada yang digunakan atau diperdengarkan perlu mengambil contoh bahasa yang dipertuturkan oleh penutur natif bahasa berkenaan. Dengan demikian murid boleh memahami dan bertutur dalam bahasa sasaran dengan menggunakan sebutan yang baik. Pun demikian. sumbang saran. kaedah ini juga membolehkan murid memahami kebudayaan asing melalui amalan bahasa. dan (d) Murid membuat kesimpulan berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh guru. iaitu melalui kemahiran bertutur. Dalam pengajaran bertutur. Kaedah Audio-Lingual Kaedah audio-lingual ini menggunakan alat-alat rakaman bagi tujuan memudahkan murid menjalankan latihan bahasa. kaedah ini mengutamakan penggunaan bahasa. Kaedah ini juga beranggapan bahawa pengajaran kemahiran bertutur merupakan proses untuk membentuk kelaziman pertuturan murid. (c) Guru memberi contoh-contoh struktur ayat atau unsur-unsur tatabahasa. Berdasarkan prinsip tersebut. (b) Murid meniru dan menghafal dialog tersebut. perbincangan. ayat-ayat tidak dihasilkan secara pencilan tetapi dalam suatu wacana. kaedah ini mementingkan aspek pertuturan. Di samping itu. (b) Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi tersebut. 24 Kaedah Komunikatif Pembelajaran menggunakan kaedah komunikatif ini terbentuk berlandaskan teori interaksi. pengajaran bahasa mestilah merangkumi pengajaran kecekapan bahasa dan komunikatif. Walau bagaimanapun. (b) Kanak-kanak menguasai makna terlebih dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalam struktur ayat yang tertentu. guru memberi rumus-rumus ataupun peraturan struktur ayat yang dipelajari itu. untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kaedah ini juga dianggap sesuai dengan kanak-kanak kerana mereka suka meniru dan menghafaz. (d) Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif. dan (e) Bahasa berbeza anta ra satu sama lain. dan (d) Apabila murid telah dapat menghasilkan struktur ayat.

Dengan kata lain. Sebagaimana teknik. (f) Berbahas/ debat (g) Main peranan dan si mulasi. modul ini hanya membincangkan beberapa contoh aktiviti yang sering digunakan oleh guru di dalam bilik darjah. (d) Perbualan / dialog/ wawancara (e) Perbincangan. lancar dan tepat. (b) Bercerita. (n) Tunjuk cara Berdasarkan senarai teknik pengajaran kemahiran bertutur di atas. (l) Pengajaran puisi (m) Penyelesaian masalah. dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai buat rujukan mengenai konsep. Buatlah catatan nota dan peta minda yang sesuai bagi setiap teknik berkenaan. Walau bagaimanapun. (j) Melapor berita (k) Permainan bahasa. seseorang guru boleh menggabungkan beberapa teknik pengajaran sesuai sebagai strategi pengajaran kemahiran bahasa yang dipercayainya paling berkesan. Aktiviti Pengajaran Kemahiran Bertutur Teknik pengajaran boleh dipraktikkan dalam bilik darjah melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran. Antara lain ialah teknik: (a) Latih tubi. kaedah komunikatif ini bertujuan untuk membolehkan murid menguasai kecekapan bahasa (tatabahasa). (c) Bersoal jawab. (h) Sumbang saran (i) Drama atau lakonan.penggunaan unsur bahasa dalam konteksnya. pengajaran kemahiran bertutur tidak boleh bertumpu kepada aktiviti latih tubi atau latih amal unsur-unsur bahasa sahaja tetapi juga perlu memasukkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih tubi atau dilatih amal tersebut. Kesimpulannya dalam proses pengajaran kemahiran bertutur. kelebihan dan kelemahan bagi setiap teknik tersebut. 26 Latih Tubi Sebutan Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa. cara penyampaian isi kandungan pelajaran dan bahan bantu mengajar yang sesuai. terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid bertutur dengan fasih. dan menguasai kecekapan menggunakan unsur-unsur bahasa yang dipelajari dalam konteks penggunaan yang sebenar yakni dalam komunikasi bahasa. (e) Murid dibenarkan membuat kesilapan kerana dalam proses pemerolehan bahasa juga kanak-kanak akan melakukan kesilapan. Meskipun setiap pendekatan dan kaedah mempunyai teknik pengajaran yang tertentu. terdapat jpelbagai aktiviti yang boleh dijalankan semasa prose mengajar kemahiran bertutur dalam bilik darjah. Teknik Pengajaran Kemahiran Bertutur Kaedah pengajaran kemahiran berbahasa memerlukan guru merancang prosedur atau cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran dalam bilik darjah. . bermakna guru tersebut sedang memilih 25 dan menentukan teknik pengajaran yang paling sesuai. cara pengendalian. sebutan dan pola ayat berdasarkan bahagian-bahagian dialog yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid. Sebenarnya. Apabila seseorang guru memilih dan menentukan langkah-langkah pengajaran. Mereka melakukannya semasa mereka membuat percubaan hipotesis terhadap bahasa yang mereka gunakan.

Di samping itu. Latihan Pandang dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk menghasilkan pertuturan. Selamat datang. kelemahan menyeb ut fonem /p/ . Latih tubi pemintal lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi itu dengan betul dan tepat. Makan kuih di pinggan.lari malu . Bola. carta bergambar.Cuba pandang lopak-lopak air tepi jalan dengan pantas. Misalnya. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang dimasukkan dalam teks latihan. Mari kita duduk. mengikut rentak dan nada yang tertentu. 28 .Pandang pandan tepi pagar depan padang. Sudilah minum. Sila masuk ke dalam. Ali menendang bola di padang. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul.laki tari . . Biasanya latih tubi jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang menjadi masalah kepada murid. kad imbasan bergambar. Apa khabar sekarang. dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. ikut cikgu sebut. Murid-murid. 27 Bola.balu Nyanyian Seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafaz oleh murid-murid. Ali menendang bola. Janganlah segan-segan.Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan. Ali menendang bola. Minum air kopi. Ali …. daki . bahagian filem dan slaid sering juga digunakan.

murid-murid mempunyai jurang maklumat. Dia menggunakan kerbau untuk membajak tanah. Umumnya. iii. Kemudian. Contoh: Murid diminta berimaginasi bahawa mereka akan pergi berkhemah di bukit selama tiga hari. murid-murid diberi petikan untuk dikaji. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan sama ada berdasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang disediakan. Interaksi Sosial Aktiviti ini berfokus kepada penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial/situasi . muridmurid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Teliti gambar di atas dan rancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Karangan Lisan kemahiran lisan: mendengar dan bertutur bahasa Melayu dalam kalangan murid muurid Tahun 4. Memproses Maklumat Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan berempat atau berlima. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang paling perlu mereka bawa dari senarai yang diberi oleh guru. Dia bekerja di sawah. dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Dalam latihan ini. Dalam hal ini komunikasi wujud kerana timbul keperluan 29 untuk berbincang dan menilai fakta-fakta yang diberi dalam kumpulan bagi tujuan menyelesaikan sesuatu tugasan/masalah yang berkaitan. Tiap-tiap seorang hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi 20 kilogram. ii. membuat latihan lisan bagi tujuan memperoleh bahan untuk menulis karangan bebas. Dalam hal ini aspek kemahiran lisan: mendengar dan bertutur jauh lebih penting daripada menghasilkan karangan bertulis. Dalam latihan penghasilan pula. Karangan ini disampaikan dalam bentuk lisan. Mereka juga dikehendaki memberi alasan mengapa mereka membuat keputusan begitu. Pak Abu seorang petani. murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Bahan tersebut menjadi bahan rangsangan kepada murid untuk bersoal jawab.i.

31 Tajuk 4 . anda tiba di sebuah hotel. unsur-unsur ini bukanlah bersendirian atau terpisah sifatnya malahan ia kelihatan berinteraksi.tertentu. dilaksanakan dalam bilik darjah berbentuk perbualan.00 untuk bilik dua orang untuk satu malam. selaras dan menyaling. Contoh: Lakonan Terkawal Murid A : Pada suatu petang. Rumusan Perhubungan antara pendekatan. Beritahu berapa malam anda akan bermalam di situ. simulasi dan lakonan. aktiviti ini disusun dari peringkat mudah kepada peringkat yang lebih mencabar. perancangan yang baik dan lengkap untuk menggunakan unsur-unsur ini akan menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan. kemudian jawab soalan berikut: (a) Perihalkan situasi yang anda lihat dalam gambar tersebut. Hotel mempunyai dua bilik kosong. satu bilik 30 Senarai barang yang diberi oleh guru. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta anda. Anda berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada. Hotel anda juga menyediakan sarapan pagi bagi pelanggannya. Murid B : Anda adalah penyambut tetamu sebuah hotel yang terkenal dengan pekerjanya yang peramah. Sebaik-baiknya. (b) Jelaskan mengapa fenomena ini boleh berlaku (c) Buat dialog yang sesuai bagi tujuan memperbaik dialog yang terdapat dalam gambar ini. • Khemah • Lampu picit • Makanan kering • Makanan basah • Alat memasak • Pakaian • Baldi • Alat menjahit • Pisau • Kapak • Bantal • Selimut • Air • Susu tin • Cangkul • Surat khabar • Radio • Mancis api untuk seorang dan sebuah lagi untuk dua orang. ( Kamaruddin Hussin : 2001) Teliti gambar di bawah. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.00 dan RM 15. Oleh itu. khasnya kemahiran bertutur adalah sangat rapat. perbincangan. Harga bilik untuk seorang ialah RM 10. ada bilik kosong atau tidak. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bertutur. Tanyakan harga bilik itu. Di belakang hotel ada tempat letak kereta.

(c) Guru dan murid berbincang tentang simpulan bahasa yang digunakan dalam cerita dan dari segi ketepatan maknanya. (c) Setiap kumpulan diberi dua tugas iaitu memberi pendapat sama ada bersetuju atau tidak dengan tindakan yang diambil oleh watak Hang Tuah. (e) Dua orang murid diminta melafazkan dialog sambil memainkan boneka. keberkesanan alat bantu mengajar bergantung kepada sejauh manakah deria seseorang itu dilibatkan. (b) Murid dibahagikan kepada kumpulan. Apa yang penting ialah bagaimana murid dilibatkan secara aktif dalam aktiviti yang dilaksnakan itu – menggunakan bahasa dengan berkesan dan berkeyakinan untuk bertutur. Video dan Bahan Sastera (a) Murid menonton rakaman drama. Bahan Kartun (a) Murid meneliti gambar kartun bersiri Dua Ekor Kambing tanpa dialog. Aktiviti ini dibuat bergilir-gilir dengan murid lain. satu kumpulan membaca dialog Tutu. pendekatan yang melibatkan pelbagai deria melalui pelbagai bahan. Hang Jebat dan Sultan Melaka dalam cerita Hang Jebat. media atau alat bantu mengajar itu adalah perlu untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna. (f) Guru dan murid bersoal jawab tentang pengajaran yang terdapat daripada cerita tadi. memberikan pendapat secara kreatif dan kritis. (d) Kemudian kumpulan diminta memainkan peranan watak yang berkenaan dengan membuat tindakan sendiri. (c) Murid membaca sekali lagi secara kumpulan dan murid lain memainkan boneka. (d) Murid menulis cerita Dua Ekor Kambing dalam bentuk karangan. . Dengan demikian. (b) Murid bercerita tentang gambar bersiri dengan mengguna kan bahasa yang sesuai. Sesungguhnya.38 (b) Kelas dibahagi kepada dua kumpulan. dan satu kumpulan lagi membaca dialog Titi sambil guru memainkan boneka. (d) Dua orang murid diminta membaca dialog Tutu dan Titi dan dua orang lagi memainkan boneka. 39 Gambar Foto (potret) Kesimpulannya Penggunaan alat bantu mengajar yang dinyatakan sebenarnya boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan peringkat pembelajaran murid.

menentu dan menggunapakai instrumen tretentu sebagai alat mengukur kemahiran mendengar dan bertutur salam kalangan murid. Tajuk 5 Sinopsis Kemahiran Mendengar dan Bertutur • Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur. takut. aktiviti dan alat bantu mengajar kemahiran bertutur. (b) Murid kemudian meramalkan peristiwa yang mencetuskan perasaan demikian. (c) Murid diminta menyenaraikan beberapa perkara yang menarik tentang pemuda itu (d) Murid membuat karangan pendek tentang kanak-kanak tersebut. aktiviti dan alat bantu mengajar yang sesuai untuk mencapai kemahiran bertutur yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. penghasilan dan penggunaan bahan yang sesuai bagi proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur. 40 (a) Murid diminta menerangkan keadaan emosi seorang kanak-kanak yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan iaitu sama ada sedih. gembira. Penilaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bahasa. Justeru. Kerangka Konsep Menetapkan Matlamat Menganalisis Ciri-Ciri Pelajar Menulis . dan 2. marah dan sebagainya. Pun demikian dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan beberapa prinsip pemilihan. Mengemukakan bentuk penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur. Sekarang sila hasilkan tiga rancangan pengajaran harian yang menggunakan teknik. modul ini mencadangkan beberapa prinsip dan prosedur memilih.Anda telah membaca beberapa jenis teknik. aspek penilaian terutamanya perihal menentukan instrumen penilaian yang sesuai sebagai mengukur prestasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam kalangan murid-murid bukan sesuatu yang mudah.

Seseorang yang dianggap petah berkata-kata. Kata sapaan itu hendaklah digunakan dengan betul dalam suatu interaksi yang kita hadapi. iaitu tepat dari segi tatabahasa dan juga kesesuaian penggunaannya dengan konteks-konteks tertentu. Selain itu. Dia juga pandai menggunakan sesuatu perkataaan itu dengan berbagai cara dan makna yang berbeza-beza berdasarkan bentuk binaannya yang berbeza pula. Contohnya. Dengan itu. memilih dan boleh menggunakannya bertepatan dengan konteks untuk menyampaikan maklumat itu dengan jelas dan tepat. idea dan pandangan seseorang mengenai sesuatu. Semua ini akan menghidupkan lagi suasana pertuturan yang baik kerana ini dapat menentukan makna sesuatu ujaran yang diucapkan. . iaitu tepat dari segi makna dan struktur. Tegasnya. ialah seseorang yang menguasai perbendaharaan kata. ialah aspek ketatasusilaan berbahasa yang perlu diguna mengikut situasi yang sesuai. Satu lagi aspek yang penting dalam pertuturan. membuat taakulan. pengguna bahasa Melayu perlulah menggunakan bahasa itu dengan betul. Aspek kepantasan bertutur dengan gerak anggota seperti mimik muka. dalam kalangan murid-murid bukan Melayu. gh. memproses dan kemudian menyampaikan maklumat: bertutur dengan menggunakan kaedah sebutan (intonasi) yang tepat. v. bahasa Melayu mempunyai sistem panggilan dan sapaan yang khusus untuk merujuk seseorang yang menjadi lawan kita bertutur. penilaian sebutan ini perlu juga dilakukan dalam kalangan murid yang sukar membunyikan sesuatu lambang atau huruf atau bunyi daripada bunyi-bunyi pinjaman seperti kh. 42 Bahagian-bahagian Penilaian Bertutur Penilaian bertutur terbahagi kepada dua: Pertama: penilaian kemahiran menyebut Penilaian kemahiran menyebut lazimnya dijalankan dalam kalangan murid-murid pada peringkat awal pembelajaran. Walau bagaimanapun murid Melayu juga mengalami gangguan daripada dialek daerah. dia mampu membentuk frasa dan ayat-ayat yang betul. sy. tangan dan sebagainya banyak membantu seseorang murid menyatakan perasaan. s dan f. meminta pertolongan dan berbagai-bagai lagi. Demikian juga.Objektif Meneliti Semula Teks Membentuk ujian Modul untuk membangunkan strategi pengajaran efektif 41 Membentuk aktiviti pengajaran Menyemak Pengajaran Memilih Media Pengajaran Melaksanakan Pengajaran Pengenalan Kemahiran lisan: mendengar dan bertutur melibatkan kemahiran memperoleh. Selain itu. Misalnya. gerak mata. kemahiran mendengar dan bertutur juga bermakna keupayaan seseorang menyebut frasa dan ayat-ayat yang dibentuknya dengan menggunakan intonasi yang betul dan membuat hentian mengikut unit-unit makna yang sesuai. bahasa Melayu mempunyai ujaranujaran hormat untuk mempersilakan tetamu masuk ke rumah. penilaian dan pengujian terhadap kemahiran bertutur haruslah mempertimbangkan semua aspek bahasa dan tahu berbahasa ini. z. betul dan berkesan. Nada. mempersilakan makan. kenyaringan dan kelantangan suara mesti dikawal dan dihasilkan bersesuaian dengan situasi dan konteks pertuturan. Sehubungan dengannya. khususnya kepada murid yang belum boleh bertutur dalam bahasa yang mereka pelajari. mereka masih memperlihatkan pengaruh bahasa ibunda yang kuat sehingga menyebabkan bahasa Melayu yang mereka gunakan itu mengalami gangguan.

suku kata. Mengajuk atau meniru sebutan yang diperdengarkan. 44 TEKNIK MENGUJI KEMAHIRAN MENYEBUT Untuk memudahkan pemark atan ditentukan bahawa hanya satu atau dua perkara sahaja yang dinilai (misalnya intonasi ayat dan penyebutan dua atau tiga fonem yang menjadi masalah. Pemarkatan. kehendak dan sebagainya. Murid mendengar sebutan perkataan. guru memberikan arahan tertentu supaya murid memberi gerak balas secara terhad terhadap arahan tersebut. Ayat-ayat itu boleh dipetik daripada bahan bercetak seperti cerita. Baiklah. Dengan itu. Menyebut perkataan . Keduanya. Penilaian lisan memfokus kepada sebutan dan pertuturan. Bersama ketepatan tatabahasa barulah seseorang itu dapat melahirkan perasaan dan pendapat secara spontan dan tepat dengan maksud yang hendak disampaikan. Dengan membaca kuat.Penilaian dan pengujian kemahiran menyebut merangkumi penyebutan fonem. kemudian. seseorang itu tidak mungkin petah berbahasa sekiranya dia tidak mempunyai kosa kata yang cukup. Dapatkah anda merumuskan aspek apakah yang akan dinilai dalam kemahiran bertutur ini? Mari kita rumuskan semula. Membaca kuat. Ini secara langsung melibatkan pula unsur-unsur tekanan. Ujian membaca kuat boleh digunakan untuk murid yang telah tahu membaca. Kemahiran ini memerlukan seseorang itu berfikir dan menghasilkan ayat-ayat secara spontan dan bertepatan dengan maksud yang hendak disampaikan. Penilaian kemahiran bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa. hentian dan intonasi. dia juga memerlukan penguasaan perbendaharaan kata yang luas. 43 Teknik menguji kemahiran bertutur Bertutur dengan gerak balas terhad Bertutur mengikut arahan Mengikut teknik ini. mengikut gaya sebutan yang betul mengikut konteks dan situasi. diadun pula dengan ciriciri paralinguistik dan ketatasusilaan bahasa yang santun. Pertamanya. pendapat. frasa atau ayat yang diperdengarkan oleh guru sama ada daripada pita rakaman atau disebut sendiri. untuk melayakkan seseorang itu diterima sebagai penutur yang fasih dan berkesan. intonasi dan gaya mengikut wacana dan konteks ayat-ayat dalam petikan yang dibaca itu. ia perlulah dapat menyebut bunyi bahasa dengan betul mengikut nada dan intonasi yang sesuai dengan konteks pertuturannya. iaitu untuk melahirkan perasaan. frasa dan ayat-ayat. Misalnya. murid dinilai dari segi kelancarannya membaca dengan nada.

Misalnya: (a) Siapa yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? (b) Apa yang sedang mere ka lakukan? (c) Pada pendapat kamu apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang bertutur itu? (soalan ini lebih tinggi arasnya untuk menggalakkan murid berfikir dengan lebih kritis). Kemudian guru merumuskan perbezaan bunyi kedua perkataan tersebut. aspek-aspek kecekapan memilih struktur kata hormat. Antara teknik-teknik yang tergolong dalam penilaian jenis ini ialah: . objek atau apa sahaja bentuk pictorial diagram perlu digunakan dan beberapa soalan dikemukakan oleh guru. Kemudian guru memaparkan perkataan lain yang hampir sama bunyi dan menyuruh murid menyebut. dan kecekapan mengucapkan ayat dengan nada. Masa yang sesuai untuk membaca ialah 2-3 minit. Tuturkan bagaimanakah kamu harus meminta bantuan daripada orang tua itu. batasan masih ada. Murid : Ali. Bertutur berdasarkan gambar Di sini. gambar. spaan membina ayat secara natural dan spontan tidak dapat dinilai. Bertutur Secara Berpandu Bertutur secara berpandu memberi peluang yang lebih bebas kepada murid bertutur dengan menggunakan kemahiran yang mereka telah kuasai. Kamu hendaklah menggunakan kata sapaan dan kata-kata hormat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang tua itu. Walau bagaimanpun. peta. (b) Bahan . Guru memaparkan perkataan dan menyuruh murid menyebutnya. kecekapan memberhentikan pembacaan mengikut unit makna dan nahu. Guru boleh mengemukakan beberapa soalan mudah berdasarkan gambara di atas. sesuai dengan umur murid dan tahap penguasaan bahasa. intonasi. Ujaran-ujaran bertatasusila boleh juga dinilai berdasarkan teknik ini. Guru : Beritahu rakan kamu bahawa saya akan datang ke rumahnya esok. Murid perlu memberi gerak balas kepada soalansoalan itu.sederhana panjang. Guru : Kamu telah tersesat jalan dan telah bertemu dengan seorang tua yang tidak kamu kenali. 45 Membaca Kuat (a) Aspek yang diuji .pasangan minimal Murid menyebut pasangan perkataan yang sukar disebut dan dideikriminasikan bunyinya. iaitu fokus pertuturan mereka itu tertakluk kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru.sebutan. Oleh itu. cikgu akan ke rumah kamu esok. pertuturan dan intonasi. dan tekanan yang betul. Kelebihan: Guru mudah membuat perbandingan kerana gerak balas murid tetap dan terkawal. Pertuturan mereka tidaklah terikat kepada perbendaharaan kata dan bentuk-bentuk ayat soalan guru sebaliknya mereka berpeluang memilih perkataan dan membina ayat-ayat mereka sendiri. Banyak subkemahiran bertutur yang dapat dinilai seperti kecekapan menyebut bunyi. Kelemahan: Tidak menunjukkan ciri-ciri komunikasi yang sebenar mengikut konteks kerana murid hanya membaca bahan.

Guru perlu memikirkan situasi tertentu yang membolehkan murid memainkan peranan tertentu. Soalan yang dikemukakan pula berbentuk item yang memerlukan murid memberi gerak balas langsung dan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek berdasarkan gambar. menjawab soalan-soalan pendek yang mudah. Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan situasi dan dengan penutur tertentu. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. Dengan demikian. Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. . tanpa bimbingan guru Pemarkatan Ujian Bertutur Terdapat dua bentuk pemarkatan yang boleh diterapkan untuk menguji kemahiran berturur. murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. Misalnya: Pilih dua orang murid. ataupun menyebut ayat-ayat yang ditunjukkan kepada mereka dengan sebutan dan intonasi yang betul. Untuk menentukan markat yang sesuai. (d) Murid menceritakan semula petikan yang dibaca oleh guru. 47 • Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya. Kecekapan menggunakan kata. iaitu pemarkatan secara objektif dan pemarkatan secara holistik. tidak jauh dari balai polis itu. Teknik ini mewujudkan situasi komunikasi yang sebenar dalam kalangan penemuramah dengan penemuduga. Penilaian ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. (a) Guru memberi murid petikan cerita pendek. Temu bual dan Temu duga Teknik temuduga atau temubual dalam menilai kemahiran bertutur dengan cara memberi peluang yang lebih bebas kepada murid untuk bertutur dengan menggunakan kecekapan berbahasa mereka sendiri. sama ada antara guru dengan murid atau murid dengan murid. frasa dan ayat dengan gaya bercerita yang betul. Pemarkatan Secara Objektif Pemarkatan secara objektif sesuai digunakan untuk murid-murid peringkat rendah yang belum mempunyai asas penguasaan lisan yang kukuh dan belum boleh bertutur dengan lancar. (b) Murid membaca senyap. Kemahiran membaca dan memaham ( jika petikan dibaca oleh murid). guru boleh menilai kebolehan sebenar murid-murid menggunakan bahasa secara lisan dalam konteks sebenar. 46 Membuat penjelasan atau pemerian mengenai sesuatu perkara: Main peranan Teknik ini juga digunakan untuk menguji kemahiran bertutur. di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secaara spontan. (e) Aspek yang diuji ialah kemahiran mendengar dan memaham ( jika petikan dibaca oleh guru). Guru perlu menerangkannya dengan jelas sebelum mengarahkan murid melakonkan apa yang dikehendakinya.Menceritakan semula sesuatu cerita atau petikan yang diberikan oleh guru. (c) Guru membaca kuat petikan. senarai semak mestilah disediakan dan guru menandakan pada ruang-ruang yang disediakan markat murid bagi setiap gerak balas yang mereka berikan.

..... Mengapakah kamu memilih itu sebagai cita-cita kamu? iii.. buah-buahan.......... umur. Tolong ambilkan ayah surat khabar itu.... Markat Bahagian A No: Gambar Nombor Soalan 49 2 ... peristiwa.. pelaporan dll......... (b) megelompok – misalnya haiwan mengikut jenis dan jantinanya.. tempat kediaman. antara lain boleh dilaksanakan melalui tugasan berikut: (a) memadankan – memadankan objek dengan tulisan. Dengan siapa adik bermain bola tadi iv.. memadankan pasangan.........Bahagian A Baca ayat-ayat di bawah ini denganintonasi yang betul i. Apakah cita-cita kamu? ii.. iii....... kumpulan etnik dan sebagainya. Apakah alat-alat yang digunakan oleh mereka? iii... Nama Murid: ... (d) menyelesaikan masalah – menerangkan cara untuk sampai ke destinasi tertentu dengan selamat.... (c) menyusun dan melengkapkan – menyusun maklumat mengikut saiz. isi karangan dll... Bagaimanakah cara mereka melakukannya? Penilaian kemahiran lisan.. forum dll (g) projek – perbincangan mengenai prestasi. Senarai Semak untuk Pemarkatan.... besarnya rumah awak! Bahagian B Jawab soalan ini dengan menggunakan ayat yang lengkap.. bahan projek: kos...... aspek yang berlawanan.. menyusun perkataan menjadi ayat.... Wah. gambar dengan tempatnya dan memadankan harga dengan objeknya. sama dan sebagainya. lakonan..... Apakah yang dilakukan oleh orang-orang itu? ii.. (e) berinteraksi – melalui telefon.... kepentingan dan seumpamanya. 48 Soalan: i...... i......... Kami bertiga sahabat baik berlainan sekolah ii... Bagaimana kamu berusaha untuk mencapai cita-cita kamu itu? Bahagian C Teliti gambar berikut dan jawab soalan-soalan yang disediakan.. prosedur.. warna.. forum dll (f) simulasi – main peranan dalam lakonan.... dialog...

pemilihan perkataan dan tatabahasa juga menunjukkan kesalahan yang ketara. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. kefahaman iii. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. kelancaran pertuturan. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. sebutan ii. Misalnya. ketatabahasan iv. intonasi atau tatabahasa. pemilihan perkataan dan tatabahasa. keluasan perbendaha raan kata. Untuk mengubah markat kepada peratus. iaitu: i. dan v. 7 dan 20. Rumusan . 1 Jawapan betul tetapi terdapat kesalahan yang kecil dari segi sebutan. intonasi. 0 Jawapan salah.1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 J= J = Nilai Markat (cadangan) 2 Bagi jawapan yang tepat. darabkan semuanya dengan 2. 14 dan 40. darabkan markat setiap bahagian dengan 2. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. betul sebutan. iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. Jumlah markatnya = 66. menjadi 12. jika pencapaian murid ialah 6. Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar. intonasi. Pemarkatan Secara Holistik Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. Di sini. sebutan.

kaedah pemarkatan yang bagaimanakah lebih bersan untukmenguji kemahiran berbahasa Melayu? 51 Tajuk 6 Sinopsis Kemahiran Membaca • Matlamat dan Jenis Bacaan • Peringkat Pengajaran Bacaan . (b) Anda telah mengetahui bentuk pemarkatan secara objektif dan holistik. guru harus pula menguji kecekapan murid dengan menggunakan pelbagai teknik dan cara memberi markah. Untuk mengesan kejayaan pengajaran dan pembelajaran itu. (a) Huraikan taktir lima komponan kemahiran bertutur yang dapat dinilai dengan menggunakan pemarkatan secara holistik. awal 50 diajar dan perlu dikuasai oleh murid. penghasilan bahan. Diharap modul ini dapat memberi kefahaman kepada anda untuk membimbing murid anda menguasai kemahiran lisan dengan baik dan berkesan. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran yang penting. dan penilaian aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran bahasa Melayu. sedar dan pandai menggunakan pendekatan. Pada pendapat anda. kaedah dan te knik pengajaran dan pembelajaran kemahiran lisan berlandaskan prinsip-prinsip tertentu. Guru mesti faham. maka guru mesti memainkan peranan penting untuk memastikan kejayaan murid-muridnya.Topik ini membicarakan tentang konsep kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).

matlamat. peringkat bacaan dan teknik bacaan. Hasil Pembelajaran 1. Tajuk ini akan menjelaskan matlamat dan jenis bacaan. skimming dan scanning. Skimming dan Scanning Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang kemahiran membaca. kaedah.• Teknik Bacaan – Intensif.2 Menghuraikan teknik bacaan. 52 Kerangka konsep Matlamat dan Jenis Bacaan: • Mekanis • Mentalis • Intensif . Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. Ekstensif. kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan.1 Menjelaskan kemahiran membaca. ekstensif. Walau bagaimanapun. Akhirnya murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca senyap dan memahami apa yang dibaca. Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. Empat teknik bacaan yang akan dimuatkan ialah teknik bacaan intensif. Semuanya harus bermula daripada yang mudah kepada yang sukar. jenis bacaan dan peri ngkat pengajaran bacaan 1.

Daripada kemahiran ini. membaca mengikut intonasi. Ekstensif. Matlamat Kemahiran membaca dan memahami diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. sila fahami jenis bacaan yang boleh anda aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Bacaan Mentalis Bacaan mentalis dikenali juga sebagai bacaan akliah. Tujuan bacaan mentalis adalah untuk memahami maklumat / idea atau buah fikiran. Bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran. • Setelah anda memahami matlamat pengajaran kemahiran membaca. Bacaan kuat ini mementingkan sebutan huruf dan bunyi dengan betul. Skimming dan Scanning Jenis Bacaan Bacaan mekanis Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara dengan sebutan yang jelas dan tepat mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.• Ekstensif Fikirkan: Apakah matlamat guru melaksanakan pengajaran kemahiran membaca di sekolah rendah? Arahan: • Sila baca dan fahami tentang matlamat pengajaran kemahiran membaca di sekolah. Bacaan ini dilaksanakan dalam hati tanpa suara setelah pelajar menguasai bacaan bersuara. • Sila berbincang dengan rakan anda sekiranya anda masih kurang faham tentang teori ini. mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. nada dan tekanan yang betul . 53 Peringkat Pengajaran Bacaan: • Kesediaan membaca • Prabacaan • Mekanis • Bacaan dan Kefahaman Teknik bacaan: • Intensif • Ekstensif • Skimming • Scanning Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Memahami Matlamat dan Jenis Bacaan serta Peringkat pengajaran Bacaan dan Aplikasi Teknik Bacaan Intensif. .

dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi. Peringkat prabacaan meliputi . Konsep bacaan ekstensif ialah kegiatan membaca dilakukan di luar kelas. Kesimpulannya. Bacaan ini menitikberatkan pengukuhan asas bacaan. memahami dan mentafsirkan perkara yang dibaca. memberi penjelasan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. bahan bacaan perlu sesuai dengan murid. fahami pula jenis-jenis bacaan. lakukan rujukan untuk mengetahui bagaimana jenis bacaan ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Anda sekarang telahpun memahami jenis-jenis bacaan. keupayaan matanya mengecam bentuk. Melalui pembacaan ekstensif akan membolehkan pelajar mencari isi-isi penting. 55 Sediakan latihan yang dapat mengukuhkan kemahiran peringkat kesediaan dalam kalangan murid-murid yang anda ajar. Dari segi emosi. keseronokan dan terhibur. memperkembang usaha mengawal bahasa lisan dan pertuturan serta kepentingan gerak laju dan kelainan latihan. untuk membolehkan kanak-kanak menguasai peringkat kesediaan membaca ini. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan. Konsep bacaan intensif adalah untuk memperkembang pembelajaran bahasa murid. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahiran-kemahiran sebelum bacaan. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca seseorang kanak-kanak ialah keadaan fizikal. Prabacaan Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu untuk membaca. anda sebagai guru hendaklah membimbing kanak-kanak menguasai pelbagai kemahiran lain yang akan membantu mereka mencapai kemahiran membaca dengan lebih mudah.al (1994). Anda perlu tahu matlamat anda mengajar kemahiran membaca kepada pelajar-pelajar ! Kini. bahan yang berbeza dan murid mendapat kepuasan. mengkaji ciri-ciri tatabahasa. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahuinya. menambah kemahiran pemahaman dan meningkatkan kepantasan membaca. meneliti pembentukan dan penggunaan bahasa dalam konteks dan situasi yang berlainan. Dari segi mental pula. 54 Bacaan Ekstensif Bacaan ekstensif adalah bacaan meluas yang dilaksanakan di luar bilik darjah.Bacaan Intensif Bacaan intensif adalah bacaan secara mendalam. Bacaan ini memfokuskan kepada ciri-ciri tatabahasa. emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Dari segi fizikal. Bacaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkembang kebolehan meneliti. pengalaman dan persekitaran. kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. PERINGKAT PENGAJARAN BACAAN Peringkat Kesediaan Membaca Menurut Juriah Long et.

dan latihan bahasa pertuturan. Bacaan dan Kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. aspek-aspek yang berkaitan dengan bahasa. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. frasa dan ayatayat mudah. ditegaskan. aktiviti koordinasi psikomotor. Mereka juga boleh membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Biasanya ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. latihan kosa kata. perkataan. . murid didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran . Pada tahap ini. Sementara membaca telaah bahasa. kemahiran pengamatan penglihatan. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. bunyi kata dan abjad atau mengeja. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. diskusi umum dan sebagainya.kemahiran pengamatan pendengaran. Pada tahap bacaan dan kefahaman ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir dan menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca. membaca kritis dan membaca idea sangat dititikberatkan. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. suku kata. Cuba laksanakan peringkar-peringkat tersebut secara kontekstual mengikut tahap kesesuaian pelajar anda. 56 Anda telah pun mempelajari peringkat-peringkat pengajaran bacaan. latihan menajamkan daya ingatan. Teknik Bacaan Bacaan Intensif Membaca intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. membaca teliti. Tanpa kefahaman terhadap apa yang dibaca perlakuan bacaan itu tidak bermakna. kaedah terus. iaitu bacaan yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Dalam membaca telaah isi. membaca pemahaman. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan menggunakan permainan huruf.

kandungan dan sebagainya. Banyak bahan yang perlu kita baca ! 57 Kita boleh gunakan pelbagai teknik yang telah diajar oleh guru kita. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara berikut: (a) membaca tinjauan (b) membaca sekilas (c) membaca dangkal 58 Membaca tinjauan dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa. Teknik bacaan ini akan meningkatkan pemahaman kita. (c) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (f) Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai. dan (g) Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. (d) Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan-bahan yang dibaca. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. bab. Membaca sekilas adalah sejenis kegiatan membaca yang melibatkan pergerakan mata yang . Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru. (c) Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa. Tujuannya adalah untuk memahami isi-isi penting dengan cepat dan menganjurkan aktiviti membaca yang berkesan.Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembang kebolehan dalam meneliti. Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. (d) Memperkembangi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. intonasi. (b) Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata. Ia juga memberi penekanan kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. daftar kata yang terdapat dalam buku. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. (e) Mengesan. dan (e) Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap penting. Pembaca akan meneliti apa yang akan dibaca terlebih dahulu dengan cara memeriksa. meneliti indeks. Latar belakang pengetahuan seseorang akan menentukan tepat atau tidaknya. cepat atau lambatnya tinjauan dapat dilakukan. betul dari segi sebutan. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Konsep-konsep bacaan intensif (a) Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. atau melihat judul. lancar dan tahu men ggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Bacaan Ekstensif Membaca ekstensif ialah kegiatan membaca secara luas. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. rangka kasar.

cepat untuk melihat. pengalaman. teknikal dan sebagainya. Membaca begini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti keadaan membaca karya-karya ilmiah. (k) Mendedahkan murid kepada pelbagai laras bahasa. Tujuan Bacaan ekstensif membolehkan pelajar-pelajar: (a) Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. untuk mendapat halhal tertentu daripada sesuatu bacaan. (c) Bacalah perenggan pertama. membuat rujukan dan menggunakan perpustakaan. (f) Menambah minat membaca. (h) Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca. Strategi skimming ini penting kepada pembaca yang hendak membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja. Kedua. memerhati bahan-bahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan. menambah kemahiran memahami. Skimming merupakan proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. (c) Mendapat pengetahuan sambil berhibur. (b) Tentukan sumber pilihan supaya anda bersedia dengan sesuatu jenis penulisan seperti hujah. struktur ayat dan sebagainya. (i) Memperluas dan mempertingkat tahap penguasaan bahasa. (c) Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. 59 (d) Memperkaya bahasa . sikap dan cita-cita pelajar. (b) Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari. dan (d) Bahan-bahan yang berbeza. Carilah maklumat tentang pengarang. meningkatkan kepantasan membaca. (d) Semasa membaca perenggan pertama. umur. ‘Konteks’ ini bermakna bukan sahaja idea dan perkataan tetapi latar kepada petikan tersebut. Prosedur Skimming Langkah-langkah skimming: (a) Mulakan dengan menyelidiki secara keseluruhan tentang petikan. sesuai dengan minat. pelajar-pelajar akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. SKIMMING Skimming adalah satu kaedah membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. untuk mendapat bahan-bahan bacaan daripada perpustakaan. membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi-isi penting. seperti bila dan mengapa teks itu ditulis. Bacaan bentuk ini menekankan aspek pengukuhan asas bacaan.perbendaharaan kata. Melalui bacaan ini. (j) Membentuk tabiat gemar membaca. Membaca dangkal adalah untuk mendapat pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. dan menaakul isi bacaan. Ada tiga tujuan utama dalam membaca kilas. walaupun tidak penting tetapi perenggan ini menjadi asas untuk ‘skim’. Bacaan ekstensif ialah bacaan meluas yang menekankan aktiviti-aktiviti membaca yang dilakukan di luar kelas. jantina. Pertama. Ketiga. (b) Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok. untuk memperoleh suatu kesan umum daripada sesuatu isi bacaan. tajuk dan maksud keseluruhan tajuk. (e) Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreatif. (g) Membina daya berfikir dan membentuk sikap yang baik. KONSEP BACAAN EKSTENSIF (a) Dilakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. ungkapan. apakah sikap . cuba cakupkan isu utama dan konteks petikan tersebut.

(d) Anda boleh gunakan panduan-panduan yang ada seperti tajuk kecil. dan (f) Baca perenggan akhir dn teliti – di sini biasanya terdapat unsur-unsur penyimpulan dan rumusan. Syabas! Anda telah pun mahir dengan teknik membaca yang terdapat dalam modul ini. 60 (e) Baca ayat pertama dan ayat akhir bagi setiap perenggan – anda akan dapati idea yang penting dan fakta. berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. (c) Untuk mempercepatkan proses scanning. Terdapat banyak lagi teknik bacaan yang boleh anda pelajari. (e) Jika anda scan daripada bahan seperti surat khabar. 61 Tajuk 7 Sinopsis PENDEKATAN DAN KAEDAH PENGAJARAN BACAAN • Pendekatan Binaan. Kecepatan membuat skiming ini. Perkara penting ialah memahami perhubungan antara idea yang dikemukakan dan selepas itu cuba mengecam maklumat sokongan. fokus perhatian anda di tengahtengah kolum dan gerakkan mata anda terus ke bawah.pengarang dan perkara-perkara yang boleh membantu anda untuk memahami tajuk secara umum dan signifikannya. SCANNING Scanning adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus. Sila lakukan bacaan ekstensif untuk mengatahui dan mempelajari teknik-teknik bacaan lain dan aplikasikan dalam pembacaan anda untuk meningkatkan kemahiran membaca anda. Prosedur Langkah-langkah untuk scanning: (a) Perkara paling penting ialah menentukan maklumat 'apa' yang hendak dicari. perkataan yang dihitamkan atau 'italic' yang mudah dilihat. gunakan jari anda dan gerakkan secara cepat ke atas barisan perkataan ketika membaca. (b) Perhatikan sepintas lalu ke atas bahan dan tumpukan perhatian kepada maklumat yang di cari tanpa mempedulikan perkataan atau angka yang lain. Cerakinan. Tujuan scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu (bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Komunikatif dan Pengalaman Bahasa • Kaedah Pandang Sebut • Kaedah Abjad • Kaedah Fonik Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui tentang pendekatan dan kaedah pengajaran . Kecekapan scanning bergantung kepada penumpu an mental.

Walau bagaimanapun. Kemahiran membaca mesti diajar mengikut peringkat-peringkatnya supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Tiga kaedah bacaan yang akan dimuatkan ialah kaedah pandang sebut.1 Menghuraikan kemahiran bahasa. pendekatan dan teknik yang sesuai dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran kemahiran membaca Hasil Pembelajaran 1.bacaan. kaedah dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa 62 Kerangka konsep PENDEKATAN PENGAJARAN BACAAN Pendekatan Pengajaran Kemahiran Bahasa : Pendekatan Binaan Pendekatan binaan juga dikenali dengan pendekatan sintesis. untuk mencapai kemahiran tersebut pengajaran bacaan perlu diajar menggunakan pendekatan dan kaedah tertentu yang dapat memberi kesan dalam pembacaan. komunikatif dan pengalaman bahasa. Dalam konteks ini bahan bacaan perlu dipelbagaikan dan diajar dengan menggunakan strategi. kaedah abjad dan kaedah fonik Kemahiran membaca dan memahami adalah kemahiran yang saling melengkapi. pendekatan. kaedah. Mengikut pendekatan ini . cerakinan.Tajuk ini akan menjelaskan pendekatan binaan.

kemudian diikuti dengan unsur-unsur yang lebih besar. Sebagai contoh. Antara aktiviti bacaan menggunakan pendekatan komunikatif ialah bercerita. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. dan daripada perkataan dicerakinkan kepada suku kata dan seterusnya kepada huruf. interpretasi & inferens. Untuk melaksanakan komunikasi dalam kemahiran membaca. teater pembaca. Dalam sesuatu proses membaca. Unsur-unsur yang kecil akan membentuk unsur yang lebih besar. dan suku kata digabungkan menjadi perkataan. Kemudian ayat itu dicerakinkan kepada perkataan. laporan/ulasan buku dan choral speaking. (b) pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. Kemudian perkataan akan membentuk ayat.pengajaran bacaan dimulakan dengan memperkenalkan unsur-unsur yang terkecil terlebih dahulu. Pendekatan ini menghasilkan kaedah abjad. kemudian unsur-unsur itu dicerakinkan kepada unsur-unsur yang kecil yang membentuk struktur yang besar itu. Komunikatif dan Pengalaman Bahasa. Dalam pengajaran kemahiran membaca. • Binaan • Cerakinan • Komunikatif • Pengalaman bahasa Pendekatan Cerakinan Pengajaran Kemahiran BAHASA MELAYU: Pendekatan cerakinan (analisis) adalah pendekatan pengajaran yang mendahulukan unsurunsur yang besar. Dengan ini murid-murid dapat mengaitkan huruf-huruf yang tiada makna (abstrak) dengan cerita / ayat yang bermakna. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya murid-murid mempunyai pengalaman membaca bahan yang menggunakan laras yang sama serta mereka mempunyai pengetahuan mengenai bidang yang dibincangkan. terdapat tiga peringkat pemahaman. (d) mempelbagaikan aktiviti komunikasi. iaitu lateral. Pengajaran kemahiran membaca mengikut 63 Kaedah Bacaan Pendekatan dan Kaedah Bacaan Asas • Pandang Sebut • Abjad • Fonik Aplikasi Pendekatan Kemahiran Membaca Binaan. Huruf-huruf digabungkan menjadi suku kata. (c) pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi sebenar. dan penilaian makna. murid-murid diperkenalkan dengan huruf-huruf terlebih dahulu. Cerakinan. Yang dipentingkan dalam pembelajaran bahasa ialah tujuan dan bagaimana bahasa digunakan dalam situasi dan konteks tertentu. Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan pengalaman bahasa memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murid-murid dalam membaca. Jadi. Prinsip pendekatan komunikatif: (a) murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukannya. pada peringkat lateral. Pelajar perlu berinteraksi dalam bentuk kerja kumpulan atau secara berpasangan. Kaedah Bacaan Asas iaitu Pandang Sebut. Abjad dan Fonik pendekatan ini dimulakan dengan cerita atau ayat. murid- . Bagi setiap peringkat. guru harus merancang pembelajaran yang boleh mewujudkan situasi di mana pelajar boleh berkomunikasi dengan cekap dan tidak hanya tertumpu kepada penguasaan struktur bahasa sahaja. murid-murid mempelajari sesuatu yang bermakna dan menarik Pendekatan Komunikatif Pendekatan komunikasi menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi. dalam melakukan pelbagai aktiviti bagi mewujudkan hubungan interpersonal yang positif.

keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecam tulisan yang dibacanya. tatabahasa. 65 Pelbagai kaedah telah diperkenal oleh pakar-pakar dalam bidang pengajaran kemahiran membaca. laras bahasa. (d) Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca. dan (e) Guru perlu mempelbagaikan bentuk / laras bahan bacaan dalam pengajaran pembelajaran membaca. ragam. pengetahuan atau pengalaman murid-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna (mesej) yang ingin disampaikan oleh penulis. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Antara kaedah pengajaran membaca ialah: Kaedah Pandang Sebut Kaedah ini dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan .64 murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ilmu kebahasaan (istilah. Apakah kaedah pengajaran membaca yang pernah anda gunakan dalam pengajaran pembelajaran membaca? Mungkin ada pernah mencuba pelbagai kaedah. susuk ayat dan sebagainya akan memudahkan mereka mengenali tulisan tersebut. grafik. (b) Bahan bacaan yang dipilih oleh guru untuk dibaca oleh murid-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. bahan maujud dan sebagainya untuk membantu murid-murid menguasai konsep. Setiap kaedah mempunyai kekuatan dan kekurangan tertentu. (a) Beri sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid untuk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. Sebagai contoh. Mari kita belajar kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran bacaan. Kesimpulannya. jika murid-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. Pengalaman mereka membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Murid-murid mudah mentafsir makna sekiranya bahan yang dibaca berkaitan dengan suatu bidang yang diketahuinya. Pada peringkat interpretasi & inferens. (c) Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. Seseorang guru perlu mengambil tindakan berikut. pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran bacaan.

mereka perlu mengenali banyak lambang. Menyebut Perkataan KAEDAH PANDANG SEBUT Mencerakinkan perkataan dan kata Menggunakan bahan bantu belajar 66 Membina dan membaca ayat Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Abjad Menyebut nama huruf abjad a – z. pada permulaannya murid-murid cuba mengenali lambang lambang (abjad) secara keseluruhan. iaitu lambang-lambang yang membentuk sesuatu perkataan. Perkara yang dipandang ialah gambar objek yang terdapat pada bahan bantu belajar. (1994) perkataan diperkenal kepada murid-murid dengan menggunakan kad-kad perkataan. Kaedah ini dinamakan juga kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah memandang dan menyebut. pembentukan suku kata dan aktiviti mengeja. Pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan mengenal dan menghafal huruf atau abjad satu persatu tetapi murid-murid terus diperkenal kepada seluruh perkataan yang disertai gambar. Usaha menghafal abjad dan membentuk suku kata itu bertujuan untuk . huruf besar dan kecil Kaedah abjad ialah kaedah yang berfokus pada penghafalan abjad. Menurut Juriah Long et. Mengikut kaedah ini. murid-murid menyebut perkataan-perkataan itu beberapa kali. dan yang disebut ialah perkataan pada bahan yang ditunjukkan. Untuk boleh membaca suatu ayat yang pendek.al.memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku kata. Semasa kad diimbaskan.

Latih tubi mengeja perkataan diadakan. 1994). Setelah murid menghafal nama semua huruf dan mengenal huruf vokal serta bunyinya. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000). Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf vokal kepada murid. pengajaran difokuskan pula pada nama dan bunyi huruf vokal a. diikuti dengan pengenalan huruf konsonan. e. Setelah murid menghafal semua nama huruf.al. o. Murid akan dapat membaca beberapa perkataan dengan cepat serta faham apa-apa yang dibaca. huruf besar diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil diajarkan. huruf-huruf yang terkandung dalam suku kata dan perkataan (Juriah Long et. dan u dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Manakala menurut Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (1985) pula. kedua-dua bentuk huruf kecil dan huruf besar didedahkan serentak. maka kaedah ini dinamakan juga kaedah mengeja. biasanya. Dalam kaedah ini. Kaedah fonik hanya mensyaratkan murid mengingat bentuk huruf dan bunyinya tanpa mengingat nama huruf. Menyebut suku kata V dan KV KAEDAH ABJAD Menggunakan bahan bantu belajar 67 Mengeja suku kata. pembentukan suku kata. pelajaran diteruskan dengan pembentukan suku kata secara berturutan Daripada suku kata itu dibentuk perkataan. i. nama-nama huruf perlu dikenal pasti dahulu melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf ‘a’ hingga ‘z’ mengikut susunan. . dan pembentukan perkataan yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja.membolehkan murid mengeja perkataan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Seterusnya diikuti dengan mengeja suku kata dan perkataan. perkataan dan frasa Membaca ayat l a t i h a n Kaedah Fonik Kaedah fonik ialah kaedah yang menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyinya. Lazimnya pengejaan dilakukan dengan menyebut nama huruf pada sesuatu suku kata diikuti dengan penyebutan suku kata itu.

RADAR.What.Membunyi kan huruf dan asosiasi dengan KAEDAH FONETIK Membatan g suku kata dan perkataan Menggunakan bahan bantu belajar Setiap kaedah bacaan terdapat kelebihan dan kekurangannya. Question. Keberkesanan pengajaran bergantung kepada pengolahan teknik yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir kritis dan kreatif. Teknik yang akan dijelaskan ialah teknik SQ3R. KWLH. Hasil Pembelajaran 1. Review. tatacerita dan teater pembaca.Recite (3R). Teknik yang mantap amat penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Review. Read. justeru dapat meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Selamat mencuba dan berjaya! 68 Membaca frasa dan ayat l a t i h a n Tajuk 8 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.How. Recite(SQ3R). dan lainlain (b) Teknik Bercerita (c) Teater Pembaca Sinopsis Tajuk ini akan menjelaskan teknik pengajaran kemahiran membaca. Anda perlu cuba mengaplikasikan pelbagai kaedah mengikut kesesuaian murid anda . Teknik yang dipilih perlu sesuai dengan kebolehan murid.(KWLH).1 Menghuraikan tentang kemahiran bahasa: teknik pengajaran kemahiran-kemahiran .Learn. Read. Know.

Review.bahasa. Question. Review. SQ3R adalah singkatan bagi.What. . Recite(SQ3R). Question. Review. (b) Know. dan lain-lain Survey. 69 Kerangka konsep TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA (a) Survey.How.Recite (3R). Read. SQ3R SQ3R ialah teknik membaca kritis yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tuga san yang perlu diselesaikan. (c) (KWLH). Read. Recite (SQ3R) 1. Read.Learn.

membaca perenggan pengenalan.Soal/tanya R (read) .Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) L (learned) . Read (baca) ialah peringkat pelajar sebenarnya membaca bahan atau teks tersebut secara aktif serta mencuba mendapat segala jawapan kepada soalan-soalan yang telah disenaraikannya sebelum ini. Learn. lakaran grafik.Baca R (recite) . 70 (a) Lingkaran Soalan. How (KWLH) KWLH adalah singkatan bagi yang berikut: K (know) . Recite (imbas kembali) ialah peringkat yang ketiga. (b) Tatacerita (c) Bimbingan Menjangka. Ketika membaca.Imbas kembali atau nyatakan secara lisan R (review) . dan perenggan terakhir di bahagian-bahagian buku atau teks.Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan . Pelajar mungkin juga mempersoal pendapat atau maklumat yang terdapat yang ditemuinya. What. Soalan-soalan tersebut menunjukkan keinginan pembaca tentang maklumat yang ingin diperoleh dari bahan tersebut. pembaca disarankan mengingat dahulu apa yang telah diketahui. pelajar mungkin juga akan menyenaraikan soalan-soalan tambahan. tajuk-tajuk kecil. gambar-gambar atau ilustrasi.S (survey) .Baca semula Survey (tinjau) ialah langkah membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang terkandung dalam bahan yang dibaca. dan menjadi garis panduan semasa membaca kelak. membayang atau menentukan apa yang ingin diketahui. KWLH . Setelah selesai membaca. mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru . Pelajar juga boleh cuba menjawab soalan-soalan yang disenaraikan sebelumnya tanpa merujuk kepada nota atau bahan yang telah dibaca. Ini dilakukan dengan meneliti tajuk besar. berdasarkan perkembangan kefahaman dan keinginannya sepanjang melakukan pembacaan. Teater Pembaca Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca BAHASA MELAYU Aplikasi Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca SQ3R.Apa yang telah diketahui (sebelum membaca) W (want) . Lingkaran Soalan.Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) .Tinjau Q (question) . Pelajar akan cuba mencari jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Di sini juga pelajar sebenarnya menggunakan teknik membaca pantas iaitu skimming dan scanning. • Teater Pembaca Question (soal atau tanya) ialah langkah yang memerlukan pelajar menyenaraikan satu siri soalan mengenai teks tersebut setelah mendapati teks tersebut berkaitan dengan keperluan tugasannya.Tatacerita . Pemilihan maklumat yang sesuai dilakukan dalam konteks tugasannya.yang berkaitan (untuk membaca seterusnya) Melalui Teknik membaca kritis. Pelajar juga memastikan tiada fakta penting yang tertingga. Review (baca semula) merupakan peringkat terakhir. Bimbingan Menjangka dan Teater Pembaca • Bimbingan Menjangka. melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih). Pelajar membaca bahagian-bahagian buku atau teks secara berpilih untuk mengesahkan jawapan-jawapan kepada soalan yang dibuatnya di langkah ketiga. pelajar cuba mengingat kembali apa yang telah dibaca dan meneliti segala yang telah diperoleh. Knowledge.

bertutur. idea atau tempat. Apply. (g) Pelakon melakonkan watak mengikut skrip yang dibaca. A – Pelajar menerangkan bagaimana konsep . (d) Pembaca dapat membaca dengan baik. Guru membantu pelajar membuat perbandingan serta menentukan persamaan yang penting tentang konsep.Menganalogi D(Discuss) . perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk membandingkan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada pada diri mereka sendiri. idea atau tempat. Teater Pembaca Teknik yang melibatkan sekumpulan pelajar menghayati dan membaca skrip cerita dengan menggunakan sebutan. nada dan intonasi yang betul bagi menggambarkan sesuatu cerita yang dipersembahkan. (e) Pelakon berbincang untuk mencari penyelarasan semasa persembahan. dan (h) Pelajar-pelajar lain diberi tugas tertentu. Langkah pelaksanaan (a) Memilih cerita yang sesuai dengan kebolehan. tempat berhubungkait dan mempunyai persamaan. Juga melakukan gerak aksi yang sesuai dengan isi atau 72 suasana cerita. dan menentukan apa lagi bahan yang perlu dibaca sekiranya ingin mendapat maklumat 71 tambahan.Berbincang A( Apply) . Discuss. R – Membuat penyelidikan lanjutan tentang apa yang dibincangkan atau merumus semula apa yang telah dibincangkan. Namun seorang pelajar akan membaca cerita dengan lancar dan nada serta intonasi yang betul. (f) Guru membimbing pelakon menjayakan lakonan. idea. . Teknik pembacaan akan membolehkan pelajar mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. A – Bincang secara mendalam tentang dua perkara yang dibandingkan. Melalui teknik bercerita latihan pemahaman. nada dan intonasi yang sesuai. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan. Read. RADAR berfungsi untuk mengesan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah diketahui. TEKNIK BERCERIT A Teknik bercerita merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. (c) Pelakon memahami watak supaya dapat membaca dan beraksi mengikut dialog. (b) Plot diperbanyakkan untuk dibahagi kepada pelakon-pelakon. Pelajar juga boleh mendapat maklumat daripada teks yang diberi serta membandingkan dengan ma klumat lain.Menyemak/ Menyelidik Teknik Radar direka oleh Martin pada tahun 1983. Penggunaan suara. gerak badan dan mimik muka paling diutamakan bagi membantu pelajar-penonton memahami dan menghayati cerita tersebut. D – Pelajar menyenaraikan persamaan yang terdapat pada barang.Mengaplikasi R(Review/Research) . menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya. Perkara yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan.Membaca A (Analogize) . pelajar dibiasakan menggunakan borang menggunakan teknik KWLH. penguasaan kemahiran mendengar. Dalam konteks pengajaran. barang.dilakukan dan menentukan apa lagi yang perlu diperoleh (sekiranya perlu membuat pembacaan seterusnya). sebutan. Lima langkah RADAR ialah: R – Pelajar dikehendaki membaca petikan serta mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Teknik ini membolehkan pelajar menghubungkaitkan apa yang diketahui dengan perkara yang baru. Analogize. Review /Researsh (RADAR) RADAR adalah singkatan bagi yang berikut: R (Read) . Selain itu. barang.

Tambahan Bachman Lyle F. Oxford: Oxford University Press. . . Bhd. Aziz Abd. Criterion-reference language testing. 74 Rujukan Asas Abd. Kiely. Richard (2005). kecerdasan dan minat murid-murid. gerak laku dan kawalan mata. Terdapat beberapa teknik lain dalam meningkatkan kemahiran membaca. (1990). cuba layari internet untuk mengetahui teknik-teknik bacaan tersebut. Hudson Thom. 73 (d) Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan bahasa yang henda k disampaikan. Program evaluation in language education.kemuncak dan kesudahan cerita. Fundamental consideration in language testing. (f) BBM seperti gambar dan objek sebenar boleh digunakan untuk menguatkan penceritaan. . Cambridge: Cambridge University Press. (b) Sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. (2002 ). Brown James Dean. (c) Kaji cerita tersebut dan masukkan aspek-aspek bahasa. Talib (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. (e) Lakukan latihan. suara. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (b) Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Suara memainkan peranan yang penting dan harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. dan (g) Sediakan kad-kad perkataan. Rujukan Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Tatacara dalam melaksanakan teknik bercerita ialah: (a) Pilih cerita yang sesuai dengan umur.

RAHMAN . ISMAIL BIN ABD. Brian K.Lynch. Materials evaluation and design language teaching. (2003). McGrath. Language assessment and programme evaluation. Edinburg: Edinburgh University Press. 75 PANEL PENULIS DAN PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN RENDAH) NAMA KELAYAKAN CIK NORLIZA BINTI YUSOF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Dr. Edinburg: Edinburgh University Press. Ian. (2002).

USM) Cert.Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tuanku Bainun 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang (iar_mail@yahoo. Pend.Ed (Pendidkan Pengajaran Bahasa Melayu. (norliza_ab@yahoo. UPSI) M. MPSP) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (20 Tahun) Kelulusan: M.com) 76 Kelulusan: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni (dengan kepujian) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (14 Tahun) Kelulusan: Ph.Ed (Pengajian Melayu. (Pengajian Bahasa Melayu sbg Bahasa Pertama) Pengalaman: Guru Bahasa Melayu (27 tahun) IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet .com.D (Kesusasteraan Melayu. UKM) Bac.my) PUAN NORLIZA BINTI ABU BAKAR Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Perempuan Melayu Jalan Maktab 75990 Durian Daun Melaka.Ed (Pengajian Kurikulum.

Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 77 STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) 78 Lampiran B .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful