Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 1


BAB BAB BAB BAB 1 11 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM ASAS PEMIKIRAN ISLAM ASAS PEMIKIRAN ISLAM ASAS PEMIKIRAN ISLAMPelajaran 1 Konsep Ketuhanan 3
Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 22
Pelajaran 3 Konsep Insan 37
Pelajaran 4 Konsep Alam 46
Pelajaran 5 Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam 55
Pelajaran 6 Unit 1 dan 2 - Kedudukan Wahyu 61
Unit 3 - Kedudukan Akal 71
Unit 4 – Islam Agama Syumul 78
Pelajaran 7 Bimbingan Al-Quran 84
Pelajaran 8 Bimbingan Hadis 95
Pelajaran 9 Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran Muslim 104


BAB 2 BAB 2 BAB 2 BAB 2 CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM


Pelajaran 10 Rabaniyyah 118

Pelajaran 11 Syumuliyyah 125

Pelajaran 12 Waqiiyyah 131

Pelajaran 13 Alamiyyah 137

Pelajaran 14 Murunah 143
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 2

BAB 3 BAB 3 BAB 3 BAB 3 INSTITUSI ISLAM INSTITUSI ISLAM INSTITUSI ISLAM INSTITUSI ISLAM


Pelajaran 15 Sistem Pemerintahan Islam

Unit 1 – Negara Islam 150

Unit 2 – Khalifah 154

Unit 3 – Rakyat 156

Pelajaran 16 Sistem kehakiman Islam 165

Pelajaran 17 Sistem Sosial Islam 176
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 3

PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 PELAJARAN 1 PELAJARAN 1
KONSEP KETUHANAN KONSEP KETUHANAN KONSEP KETUHANAN KONSEP KETUHANAN

KONSEP KETUHANAN
MAKSUD TUHAN Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang Maha Sempurna,
tiada cacat celanya dan dapat di akui sebagai pencipta,
pentadbir dan pemilik alam ini. Tiada kuasa lain yang dapat
menyamai dan menandingi kuasa AllahSWT.
Ciri-Ciri Ketuhanan
1. Rububiyyah 2. Uluhiyyah
Manusia memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka kerana;
1. Fitrah semulajadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada suatu kuasa yang
Maha Agung
2. Hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih
sempurna dan selamat.
3. Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada
perkara-perkara negatif dalam kehidupan.
MAKSUD
K Ke ey ya ak ki in na an n ( (i ik kt ti ik ka ad d) ) d da al la am m h ha at ti i s se ec ca ar ra a m mu ut tl la ak k b ba ah ha aw wa a A Al l l la ah h S SW WT T y ya an ng g m me en nt ta ad db bi ir rk ka an n d da an n
m me en ng gu ur ru us sk ka an n s se em mu ua a b be en nd da a d da an n p pe er rk ka ar ra a d di i d du un ni ia a i in ni i d da an n t ti ia ad da a p pe en nt ta ad db bi ir r l la ai in n, , m me el la ai in nk ka an n
A Al ll la ah h S SW WT T y ya an ng g m ma ah ha a b be er rk ku ua as sa a d da an n E Es sa a. .
Konsep Rububiyyah
1. Allah SWT Pencipta, Pentadbir dan Pemilik Alam ini.
2. Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendakNya
3. Kekuasaaan Allah SWT meliputi langit dan bumi
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 4
• Mempunyai kuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada
• Mencipta sesuatu dan mengadakan segala kemudahan untuk ciptaannya hidup
dengan selesa
• Mencipta sesuatu dengan kehendakNya sendiri tanpa bantuan dan suruhan
daripada kuasa lain.
• Menyediakan petunjuk dan pedoman (agama) kepada makhluk ciptaanNya
• Yakin bahawa Allah SWT yang mencipta alam ini
• Yakin bahawa setiap manusia telah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT
• Beriman dengan agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT ( Agama Islam)
• Yakin bahawa hanya Allah SWT sahaja yang mampu mentadbir alam ini dengan
sempurna
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 5
Hanya di percayai dan diyakini oleh orang
Islam sahaja.
Di percayai dan diyakini oleh semua
manusia
Keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa
Allah SWT yang Maha Esa dan layak di
sembah.
Keyakinan dalam hati secara mutlak
bahawa Allah SWT sebagai pentadbir,
pemilik dan pengurus alam ini.
Tauhid Uluhiyyah Tauhid Rububiyyah
Maksud
Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang Maha
Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.
Konsep Uluhiyyah
Orang yang tidak beriman dengan tauhid
Uluhiyyah menjadi sesat
Paksi utama keimanan kepada
tauhid uluhiyyah ialah kalimah
syahadah
Mengakui hanya Allah SWT yang
layak disembah dan ditaati
• Dapat menunaikan segala permintaan hambanya
• Berkuasa untuk menghidup dan mematikan hambanya
• Berkuasa untuk hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia (Islam)
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 6

ASM ASM ASM ASMA UL A UL A UL A UL HUSNA HUSNA HUSNA HUSNA ( NAMA ( NAMA ( NAMA ( NAMA- -- -NAMA ALLAH YANG MULIA ) NAMA ALLAH YANG MULIA ) NAMA ALLAH YANG MULIA ) NAMA ALLAH YANG MULIA )

No Nama Maksud Arab
Antara lain
terdapat dalam Al-Quran
1 ar-Rahmaan Maha Pengasih .-.א Al-Faatihah: 3
2 ar-Rahiim Maha Penyayang .-.א Al-Faatihah: 3
3 al-Malik Maha Merajai/Memerintah ..א Al-Mu'minuun: 11
4 al-Qudduus Maha Suci سودﻘﻟا Al-Jumu'ah: 1
5 as-Salaam
Maha Memberi
Kesejahteraan
مﻼﺳﻟا Al-Hasyr: 23
6 al-Mu'min Yang Memberi Keamanan نﻣؤﻣﻟا Al-Hasyr: 23
Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia
99 Nama untuk diriNya
41 sifat
1 sifat harus
20 sifat
mustahil
20 Sifat wajib
Harus bagi Allah SWT mengadakan atau
mentiadakan sesuatu mengikut kehendakNya
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 7
No Nama Maksud Arab
Antara lain
terdapat dalam Al-Quran
7 al-Muhaimin Maha Pemelihara نﻣﻴﮫﻣﻟا Al-Hasyr: 23
8 al-'Aziiz Maha Gagah ﺰﻳﺰﻌﻟا Aali 'Imran: 62
9 al-Jabbaar Maha Perkasa رﺎﺑﺟﻟا Al-Hasyr: 23
10 al-Mutakabbir
Maha Megah, Yang
Memiliki Kebesaran
ﺮﺑﻛﺘﻣﻟا Al-Hasyr: 23
11 al-Khaaliq Maha Pencipta قﻟﺎﺧﻟا Ar-Ra'd: 16
12 al-Baari'
Yang Melepaskan
(Membuat, Membentuk,
Menyeimbangkan)
ئرﺎﺑﻟا Al-Hasyr: 24
13 al-Mushawwir
Yang Membentuk Rupa
(makhluknya)
روﺻﻣﻟا Al-Hasyr: 24
14 al-Ghaffaar Maha Pengampun رﺎﻔﻐﻟا Al-Baqarah: 235
15 al-Qahhaar Yang Memaksa رﺎﮫﻘﻟا Ar-Ra'd: 16
16 al-Wahhaab Maha Pemberi Karunia بﺎھوﻟا Aali 'Imran: 8
17 ar-Razzaq Maha Pemberi Rezeki قازﺮﻟا Adz-Dzaariyaat: 58
18 al-Fattaah Maha Pembuka Rahmat حﺎﺘﻔﻟا Sabaa': 26
19 al-'Aliim
Maha Mengetahui
(Memiliki Ilmu)
مﻴﻠﻌﻟا Al-Baqarah: 29
20 al-Qaabidh
Yang Menyempitkan
(makhluknya)
ضﺑﺎﻘﻟا Al-Baqarah: 245
21 al-Baasith
Yang Melapangkan
(makhluknya)
طﺳﺎﺑﻟا Ar-Ra'd: 26
22 al-Khaafidh
Yang Merendahkan
(makhluknya)
ضﻓﺎﺧﻟا Hadits at-Tirmizi
23 ar-Raafi'
Yang Meninggikan
(makhluknya)
ﻊﻓاﺮﻟا Al-An'aam: 83
24 al-Mu'izz
Yang Memuliakan
(makhluknya)
ﺰﻌﻣﻟا Aali 'Imran: 26
25 al-Mudzdzill
Yang Menghinakan
(makhluknya)
لذﻣﻟا Aali 'Imran: 26
26 as-Samii' Maha Mendengar ﻊﻴﻣﺳﻟا Al-Israa': 1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 8
No Nama Maksud Arab
Antara lain
terdapat dalam Al-Quran
27 al-Bashiir Maha Melihat ﺮﻴﺻﺑﻟا Al-Hadiid: 4
28 al-Hakam Maha Menetapkan مﻛﺣﻟا Al-Mu'min: 48
29 al-'Adl Maha Adil لدﻌﻟا Al-An'aam: 115
30 al-Lathiif Maha Lembut فﻴطﻠﻟا Al-Mulk: 14
31 al-Khabiir
Maha Mengetahui
Rahasia
ﺮﻴﺑﺧﻟا Al-An'aam: 18
32 al-Haliim Maha Penyantun مﻴﻠﺣﻟا Al-Baqarah: 235
33 al-'Azhiim Maha Agung مﻴظﻌﻟا Asy-Syuura: 4
34 al-Ghafuur Maha Pengampun روﻔﻐﻟا Aali 'Imran: 89
35 asy-Syakuur
Maha Pembalas Budi
(Menghargai)
روﻛﺷﻟا Faathir: 30
36 al-'Aliyy Maha Tinggi ﻰﻠﻌﻟا An-Nisaa': 34
37 al-Kabiir Maha Besar ﺮﻴﺑﻛﻟا Ar-Ra'd: 9
38 al-Hafiizh Maha Menjaga ظﻴﻔﺣﻟا Huud: 57
39 al-Muqiit
Maha Pemberi
Kecukupan
تﻴﻘﻣﻟا An-Nisaa': 85
40 al-Hasiib
Maha Membuat
Perhitungan
بﻴﺳﺣﻟا An-Nisaa': 6
41 al-Jaliil Maha Mulia لﻴﻠﺟﻟا Ar-Rahmaan: 27
42 al-Kariim Maha Pemurah مﻳﺮﻛﻟا An-Naml: 40
43 ar-Raqiib Maha Mengawasi بﻴﻗﺮﻟا Al-Ahzaab: 52
44 al-Mujiib Maha Mengabulkan بﻴﺟﻣﻟا Huud: 61
45 al-Waasi' Maha Luas ﻊﺳاوﻟا Al-Baqarah: 268
46 al-Hakiim Maka Bijaksana مﻴﻛﺣﻟا Al-An'aam: 18
47 al-Waduud Maha Pencinta دودوﻟا Al-Buruuj: 14
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 9
No Nama Maksud Arab
Antara lain
terdapat dalam Al-Quran
48 al-Majiid Maha Mulia دﻴﺟﻣﻟا Al-Buruuj: 15
49 al-Baa'its Maha Membangkitkan ثﻋﺎﺑﻟا Yaasiin: 52
50 asy-Syahiid Maha Menyaksikan دﻴﮫﺷﻟا Al-Maaidah: 117
51 al-Haqq Maha Benar قﺣﻟا Thaahaa: 114
52 al-Wakiil Maha Memelihara لﻴﻛوﻟا Al-An'aam: 102
53 al-Qawiyy Maha Kuat ىوﻘﻟا Al-Anfaal: 52
54 al-Matiin Maha Kukuh نﻴﺘﻣﻟا Adz-Dzaariyaat: 58
55 al-Waliyy Maha Melindungi ﻰﻟوﻟا An-Nisaa': 45
56 al-Hamiid Maha Terpuji دﻴﻣﺣﻟا An-Nisaa': 131
57 al-Muhshi Maha Menghitung ﻰﺻﺣﻣﻟ ا Maryam: 94
58 al-Mubdi' Maha Memulai ئدﺑﻣﻟا Al-Buruuj: 13
59 al-Mu'id
Maha Mengembalikan
Kehidupan
دﻴﻌﻣﻟا Ar-Ruum: 27
60 al-Muhyi Maha Menghidupkan ﻰﻴﺣﻣﻟا Ar-Ruum: 50
61 al-Mumiit Maha Mematikan تﻴﻣﻣﻟا Al-Mu'min: 68
62 al-Hayy Maha Hidup ﻲﺣﻟا Thaahaa: 111
63 al-Qayyuum Maha Mandiri موﻴﻘﻟا Thaahaa: 11
64 al-Waajid Maha Penemu دﺟاوﻟا Adh-Dhuhaa: 6-8
65 al-Maajid Maha Mulia دﺟﺎﻣﻟا Huud: 73
66 al-Waahid Maha Esa دﺣاوﻟا Al-Baqarah: 133
67 al-Ahad Maha Esa دﺣﻻا Al-Ikhlaas: 1
68 ash-Shamad
Maha Diperlukan, Tempat
Meminta
دﻣﺻﻟا Al-Ikhlaas: 2
69 al-Qaadir Maha Menentukan, Maha ردﺎﻘﻟا Al-Baqarah: 20
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 10
No Nama Maksud Arab
Antara lain
terdapat dalam Al-Quran
Menyeimbangkan
70 al-Muqtadir Maha Berkuasa ردﺘﻘﻣﻟا Al-Qamar: 42
71 al-Muqqadim Maha Mendahulukan مدﻘﻣﻟا Qaaf: 28
72 al-Mu'akhkhir Maha Mengakhirkan ﺮﺧؤﻣﻟا Ibraahiim: 42
73 al-Awwal Maha Awal (Alfa) لوﻷا Al-Hadiid: 3
74 al-Aakhir Maha Akhir (Omega) ﺮﺧﻷا Al-Hadiid: 3
75 azh-Zhaahir Maha Nyata ﺮھﺎظﻟا Al-Hadiid: 3
76 al-Baathin Maha Ghaib نطﺎﺑﻟا Al-Hadiid: 3
77 al-Waalii Maha Memerintah ﻲﻟاوﻟا Ar-Ra'd: 11
78 al-Muta'aalii Maha Tinggi ﻲﻟﺎﻌﺘﻣﻟا Ar-Ra'd: 9
79 al-Barr Maha Penderma ﺮﺑﻟا Ath-Thuur: 28
80 at-Tawwaab Maha Penerima Tobat باوﺘﻟا An-Nisaa': 16
81 al-Muntaqim Maha Penyiksa مﻘﺘﻧﻣﻟا As-Sajdah: 22
82 al-'Afuww Maha Pemaaf وﻔﻌﻟا An-Nisaa': 99
83 ar-Ra'uuf Maha Pengasih فوؤﺮﻟا Al-Baqarah: 207
84 Maalik al-Mulk
Penguasa Kerajaan
(Semesta)
كﻟﺎﻣ كﻠﻣﻟا Aali 'Imran: 26
85
Zuljalaal wa al-
'Ikraam
Pemilik Kebesaran dan
Kemuliaan
وذ لﻼﺟﻟا و ماﺮﻛﻹا Ar-Rahmaan: 27
86 al-Muqsith Maha Adil طﺳﻘﻣﻟا An-Nuur: 47
87 al-Jaami' Maha Mengumpulkan ﻊﻣﺎﺟﻟا Sabaa': 26
88 al-Ghaniyy Maha Berkecukupan ﻰﻧﻐﻟا Al-Baqarah: 267
89 al-Mughnii Maha Memberi Kekayaan ﻰﻧﻐﻣﻟا An-Najm: 48
90 al-Maani' Maha Mencegah ﻊﻧﺎﻣﻟا Hadits at-Tirmizi
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 11
No Nama Maksud Arab
Antara lain
terdapat dalam Al-Quran
91 adh-Dhaarr Maha Memberi Derita رﺎﺿﻟا Al-An'aam: 17
92 an-Naafi' Maha Memberi Manfaat ﻊﻓﺎﻧﻟا Al-Fath: 11
93 an-Nuur
Maha Bercahaya
(Menerangi, Memberi
Cahaya)
روﻧﻟا An-Nuur: 35
94 al-Haadii Maha Pemberi Petunjuk ئدﺎﮫﻟا Al-Hajj: 54
95 al-Badii' Maha Pencipta ﻊﻳدﺑﻟا Al-Baqarah: 117
96 al-Baaqii Maha Kekal ﻲﻗﺎﺑﻟا Thaahaa: 73
97 al-Waarits Maha Pewaris ثراوﻟا Al-Hijr: 23
98 ar-Rasyiid Maha Pandai دﻴﺷﺮﻟا Al-Jin: 10
99 ash-Shabuur Yang Maha Sabar روﺑﺻﻟا
Hadits at-Tirmizi
Sumber:http://islam.elvini.ne
t/Allah
SWT.cgi?asmaulhusna

SIFAT 20 SIFAT 20 SIFAT 20 SIFAT 20
Bil Sifat Wajib Maksud Sifat Sifat Mustahil Maksud
1. Wujud Ada Nafsiah Adam Tiada
2. Qidam Dahulu Salbiah Haduth Baharu
3. Baqa Kekal Salbiah Fana Akan binasa
4.
Mukhalafatuhu
lilhawadith
Berlainan dengan
ciptaan-Nya
Salbiah
Mumathalatuhu
lilhawadith
Menyamai atau
bersamaan bagi-
Nya dengan suatu
yang baru
5.
Qiamuhu
binafsih
Berdiri-Nya dengan
sendiri
Salbiah
Qiamuhu
bighairih
Berdiri-Nya dengan
yang lain
6. Wahdaniat Tunggal Salbiah Ta'addud Berbilang-bilang
7. Qudrat Berkuasa Ma'ani Ajzun Lemah
8. Iradat
Berkehendak
menentukan
Ma'ani Karahah
Benci iaitu tidak
menentukan
9. Ilmu Mengetahui Ma'ani Jahlun Bodoh
10. Hayat Hidup Ma'ani Al-Maut Mati
11. Sama' Mendengar Ma'ani As-Summu Pekak
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 12
Bil Sifat Wajib Maksud Sifat Sifat Mustahil Maksud
12. Basar Melihat Ma'ani Al-Umyu Buta
13. Kalam Berkata-kata Ma'ani Al-Bukmu Bisu
14.
Kaunuhu
qaadiran
Keadaan-Nya yang
berkuasa
Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan
Keadaan-Nya yang
lemah
15.
Kaunuhu
muriidan
Keadaan-Nya yang
berkehendak
menentukan
Ma'nawiyah
Kaunuhu
kaarihan
Keadaan-Nya yang
benci iaitu tidak
menentukan
16.
Kaunuhu
'aliman
Keadaan-Nya yang
mengetahui
Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan
Keadaan-Nya yang
bodoh
17.
Kaunuhu
hayyan
Keadaan-Nya yang
hidup
Ma'nawiyah
Kaunuhu
mayitan
Keadaan-Nya yang
mati
18.
Kaunuhu
sami'an
Keadaan-Nya yang
mendengar
Ma'nawiyah
Kaunuhu
asamma
Keadaan-Nya yang
pekak
19.
Kaunuhu
basiiran
Keadaan-Nya yang
melihat
Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa
Keadaan-Nya yang
buta
20.
Kaunuhu
mutakalliman
Keadaan-Nya yang
berkata-kata
Ma'nawiyah Kaunuhu abkam
Keadaan-Nya yang
kelu
Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT.
• Manusia terdorong memohon kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa ghaib
yang boleh membantu melindungi dan menunaikan sesuatu hajat mereka. Contohnya
masyarakat primatif memuja sungai, semangat dan sebagainya.
• Secara fitrah manusia mengakui kewujudan sesuatu yang berkuasa dan berusaha
mencarinya. Contohnya usaha Nabi Ibrahim mencari-cari tuhan yang sebenar untuk di
sembah.
• Manusia akan kembali mengingati tuhan apabila di timpa bencana dan musibah untuk
memohon pertolongan. Kerana mereka yakin hanya kuasa ghaib sahaja yang mampu
menolong mereka, iaitu tuhan.
Sifat semulajadi yang ada pada setiap kejadian Allah SWT seperti makan , minum, beragama,
bekeluarga dan sebagainya
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 13
Berakhlak buruk, suka menimbulkan
kekacauan dan hidup untuk dunia semata-
mata
Memiliki kesempurnaan akhlak,
menghormati rakan, jiran dan tidak
mencintai dunia
Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang
merosakkan
Memiliki jiwa yang mantap dan teguh
atas prinsip kebenaran
Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri
dan mengharapkan pujian dan sanjungan
orang ramai
Melakukan sesuatu pekerjaan dengan
ikhlas kerana Allah SWT
Ingkar dengan ketentuan Allah dan
menggunaklan nikmat yang diberikan untuk
kepentingan diri sendiri dan maksiat
Bersyukur dengan nikmat yang dimiliki
dengan cara memanfaatkan kejalan
Allah SWT
Berasa keluh kesah, kecewa, putus asa dan
melakukan kemudaratan kepada diri sendiri
Sentiasa reda dengan ketentuan Allah
SWT
Orang tidak beragama Orang Beragama
1. Menghendaki umat Islam berfikir secara kreatif dan inovatif
2. Mewajibkan umat Islam menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan
3. Islam mengatur peradaban dan akhlak yang terpuji untuk memastikan manusia dapat
hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan akhirat
4. Menuntut penganutnya beramal dan berusaha untuk memajukan diri, bangsa dan
negara

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 14


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Orang yang beriman dengan tauhid uluhiyyah akan sentiasa _________
A menyayangi Allah s.w.t.
B meyakini kekuasaan Allah s.w.t.
C mengingkari perintah Allah s.w.t.
D menyembah dan mentaati Allah s.w.t.

2 Uluhiyyah ialah percaya ____________
A bahawa Allah s.w.t. Maha Esa
B bahawa Allah s.w.t. Maha Berkuasa
C bahawa Allah s.w.t. Maha Bijaksana
D bahawa Allah s.w.t. Maha Mendengar

3 Kalimah ______________ adalah merujuk kepada tauhid uluhiyyah
A sa’adah
B syahadah
C mahmudah
D musyahadah

4 Manakah antara berikut pernyataan yang benar tentang uluhiyyah?.
i Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah kalimah sa’adah
ii Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah kalimah syahadah
iii Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah akan sesat
iv Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah akan bahagia

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

5 Fitrah beragama ialah naluri semula jadi ____________
A menyayangi Allah s.w.t.
B mengaku adanya Allah s.w.t.
C beribadah kepada Allah s.w.t.
D menolak kewujudan Allah s.w.t.

PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 15

6 Berikut adalah nama-nama Allah s.w.t. kecuali
A al-Mujib
B al-Hasib
C al-Kazib
D al-Wahab

7 Pernyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri Tauhid Rububiyyah
i Allah s.w.t. menguasai langit dan bumi
ii Allah s.w.t. Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam
iii Allah s.w.t. mengakui hanya Dia yang layak disembah
iv Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


8 Berikut adalah cara memelihara agama, kecuali
A mengambil tindakan yang tegas terhadap penyeleweng agama
B mempertahankan dan mengembangkan agama Islam
C mengasihi semua orang yang beragama
D menjaga kesucian akidah Islam

9
• al-Azim
• al-Hakim
• al-Karim
• al-Muntaqim


Nama-nama di atas merujuk kepada
A Waqi’iyyah
B Rububiyyah
C Asmaul Husna
D Asma’ wa-Sifat

10
Silih berganti siang dan malam,
Seluruh maya Allah s.w.t. yang empunya,
Dia Pencipta dan Pentadbir alam,
Memerintah mengikut kehendak-Nya.


Pantun di atas merujuk kepada konsep
A Waqi’iyyah
B Rububiyyah
C Syumuliyyah
D Rabbaniyyah


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 16

11 ____________ bermaksud sifat semula jadi yang ada pada setiap kejadian Allah
s.w.t.
A Fatonah
B Fitnah
C Fitrah
D Fasik

12 Allah s.w.t. memiliki ___________ nama bagi diri-Nya yang dikenali sebagai Asmaul
Husna
A 25
B 40
C 50
D 99

13 Seseorang itu menolak agama kerana
i dorongan nafsu
ii inginkan kebebasan
iii tiada didikan agama
iv mudah menerima kebenaran

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 17
BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 14 hingga 23

Lengkapkan pernyataan berikut.

14 Allah s.w.t. memiliki nama-nama yang indah dan ________________
yang sempurna.

15 Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah _________________________.
16 Umat Islam wajib meyakini _________________ yang layak disembah
dan ditaati.

17 Ilmu ______________ wajib dituntut oleh setiap orang Islam.
18 Fitrah ialah naluri semulajadi yang ada pada setiap __________.
19 Fitrah ________________ ialah naluri semulajadi mengaku adanya
Allah s.w.t.

20 Orang yang menolak konsep Uluhiyyah akan menjadi ___________.
21 Allah s.w.t. memiliki 20 sifat wajib dan ___________ sifat mustahil.
22 Orang yang beragama akan memiliki ______________ yang mulia.
23 Peradaban yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk
mendapat _______________ di dunia dan akhirat.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 18

Soalan 24 hingga 27

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.

24 Naluri semulajadi manusia yang mengakui
adanya Allah s.w.t.

25 Mengakui bahawa hanya Allah s.w.t. yang
layak disembah, ditaati dan dipatuhi
secara mutlak.

26 Mengakui hanya Allah s.w.t. Pencipta,
Pentadbir dan Pemilik alam ini.

27 Allah s.w.t. memiliki nama-nama yang
indah dan sifat-sifat yang sempurna.Soalan 28 hingga 39

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.28

Allah s.w.t. memiliki 99 nama yang indah.


29

Orang yang tidak beragama digelar sebagai mulhid


30

Allah s.w.t. adalah berbilang-bilang

31 Islam tidak menggalakkan umatnya berfikir secara kreatif
dan kritis.


32

Setiap manusia mempunyai naluri yang mengaku adanya
Tuhan


33

Orang yang beragama mempunyai banyak harta


34

Agama Islam mementingkan hubungan manusia dengan
manusia semata-mata


1


1


1


1


1


1


1


1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 19

35

Orang yang tidak beragama dikasihi oleh musuh Allah s.w.t.


36

Pentadbiran Allah s.w.t. meliputi langit dan bumi.


37

Fatonah ialah sifat semulajadi yang ada pada setiap
ciptaan Allah s.w.t.


38

Allah s.w.t. sahaja yang layak disembah, ditaati dan
dipatuhi.


39

Bencana tsunami membuktikan kekuasaan Allah s.w.t.Soalan 40 hingga 44

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Konsep Rububiyyah Y Konsep Uluhiyyah

Pernyataan Jawapan

40 Allah s.w.t. pentadbir dan pemilik alam.

41
Mengakui hanya Allah s.w.t. yang layak disembah dan
ditaati.


42
Paksi utama keimanan kepada tauhid ini ialah kalimah
syahadah.


43
Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendak-
Nya.


44 Kekuasaan Allah s.w.t. meliputi langit dan bumi.


1


1


1


1

1
1
1
1
1

1

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 20

Soalan 45 hingga 46

Carta di bawah berkaitan dengan konsep ketuhanan.

45 Konsep X ialah : _______________
46 Konsep Y ialah : _______________


soalan 47 hingga 50

Padankan istilah berikut dengan pernyataan yang diberikan dengan cara menulis nombor
jawapan pada ruangan yang disediakan.

47 _______________________________________
48 _______________________________________
49 _______________________________________
50 _______________________________________


Konsep Ketuhanan
Uluhiyyah X Y
(47) Fitrah
(a) Mengakui bahawa hanya Allah
s.w.t. yang layak disembah, ditaati
dan dipatuhi secara mutlak.
(48) Uluhiyyah
(b) Mengakui hanya Allah s.w.t.
Pencipta, Pentadbir dan pemilik
alam.
(49) Rububiyyah
(c) Allah s.w.t. memiliki 99 nama yang
indah.
(50) Asma’ wa-sifat
(d) Naluri semulajadi manusia yang
mengakui adanya Allah s.w.t.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 21

Soalan 51 hingga 53

Nyatakan bilangan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah s.w.t. di P, Q dan R.

51 P : ________________________

52 Q : ________________________

53 R : ________________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan pengertian uluhiyyah

2 Jelaskan tiga konsep Uluhiyyah

3 Nyatakan pengertian Rububiyyah

4 Huraikan tiga konsep Rububiyyah

5 Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid Uluhiyyah

6 Huraikan dua peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang

7 Jelaskan tiga ciri orang yang beragama

KONSEP ASMA’ WA SIFAT
Asmaul Husna Sifat Wajib
Sifat Mustahil Sifat Harus
99 nama Allah P
Q
R
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 22

PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2 PELAJARAN 2
KONSEP KERASULAN KONSEP KERASULAN KONSEP KERASULAN KONSEP KERASULAN

Ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan
tidak wajib disampaikan kepada orang lain.
Ialah manusia lelaki yang dipilh oleh Allah SWT dari kalangan para nabi,
diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul
merupakan utusan Allah SWT kepada seluruh umat manusia, termasuk jin.
Wajib mengetahui bilangan dan nama 25
orang rasul sahaja
Umat Islam tidak diwajibkan mengetahui
bilangan para nabi secara
keseluruhannya
Menerima suhuf atau kitab suci untuk
disampaikan kepada umatnya
Nabi tidak diturunkan kitab suci
Seorang rasul adalah juga seorang nabi Seorang nabi tidak semestinya rasul
Bilangan rasul hanya 313 orang sahaja Bilangannya terlalu ramai
Diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib
disampaikan kepada orang lain
Diberikan wahyu hanya untuk dirinya
sendiri sahaja
RASUL NABI
PERBEZAAN ANTARA NABI DAN RASUL
MAKSUD NABI DAN RASUL
NABI :
RASUL :
MAKSUD
Ialah para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam
menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika
menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya.
Rasul yang bergelar Ulul Azmi :
1. Nabi Muhammad SAW 2. Nabi Nuh a.s
3. Nabi Musa a.s 4. Nabi Ibrahim a.s. 5. Nabi Isa a.s
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 23
Sebab mereka mendapat gelaran
Ulul Azmi
1. Sebagai pengiktirafan terhadap Keteguhan hati dan penderitaan yang dihadapi
ketika menjalankan dakwah mereka
2. Mereka tidak pernah berputus asa, malah sentiasa berdoa supaya Allah memberi
hidayah kepada kaumnya
3. Mereka memiliki keazaman dan keteguhan jiwa yang tinggi semasa berdakwah

SIFAT WAJIB
•As-Sidq (benar)
•Al-Amanah (Jujur)
•At-Tabligh (Menyampaikan)
•Al-Fatanah (Bijaksana)
SIFAT MUSTAHIL
•Al-Kizb (Pendusta)
•Al-Khiyanah (Pecah Amanah)
•Al-Kitman (Menyembunyikan)
•Al-Baladah (Bodoh)
SIFAT HARUS
• Bersifat seperti manusia biasa
yang tidak menjejaskan martabat
sebagai utusan Allah SWT.
Maksum adalah salah satu daripada sifat-sifat para rasul.
Maksum bermaksud rasul-rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan,
dosa dan perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. Rasul juga
terpelihara daripada perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti
buta, tuli, bisu, gila atau lain-lain penyakit yang boleh merosakkan darjat kemuliaan
seorang rasul
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 24
Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk
membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh
mereka.
1. Membuktikan kebenaran para nabi dan rasul
2. Mengukuhkan keyakinan orang ramai
3. Membantu nabi dan rasul menjalankan tugas
4. Menunjukkan kekuasaan Allah SWT
KARAMAH
Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi
Allah SWT Contohnya Maryam ( ibu Nabi Isa ) dianugerahi hidangan dari langit
ketika beribadat
MA’UNAH
Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk
dipelajarinya. Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya seseorang
yang terlibat dalam kemalangan yang dahsyat, tetapi beliau tidak mengalami
kecederaan yang teruk
SIHIR
Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan bantuan daripada syaitan
dan boleh dipelajari. Contohnya seseorang yang kebal dan tidak lut oleh sebarang
senjata.
IRHAS
Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah SWT
sebagai rasul. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi
ISTIDRAJ
Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada
Allah SWT untuk menyesatkannya lagi. Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan
yang luar biasa telah beransur-ansur menjadi sombong dan kufur
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 25
Daripada Allah
SWT untuk
menyesatkan
lagi seseorang

Dari
pertolongan
syaitan
Daripada
pertolongan dan
rahmat daripada
Allah SWT

Daripada
pertolongan
dan rahmat
daripada
Allah SWT
Daripada
pertolongan dan
rahmat daripada
Allah SWT
Datangnya
tanpa dipelajari


Keluarbiasanny
a berlaku
kerana
dipelajari
Datangnya tanpa
dipelajari


Datangnya
tanpa
dipelajari
Datangnya tanpa
dipelajari
Perkara luar
biasa yang
berlaku kepada
orang yang
derhaka kepada
Allah SWT untuk
menyesatkannya
lagi
Perkara luar
biasa yang
berlaku kepada
orang yang
mempelajarinya
daripada
pertolongan
syaitan
Perkara luar biasa
yang berlaku
kepada umat
Islam tanpa
diminta dan
dipelajari
Perkara luar
biasa yang
berlaku
kepada
bakal rasul
Perkara luar biasa
yang berlaku
kepada manusia
yang tinggi
darjatnya dengan
Allah SWT
ISTIDRAJ SIHIR MA’UNAH IRHAS KARAMAH

1. Menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah SWT.
2. Mengajar dan menerangkan perkara ghaib seperti hakikat ketuhanan, syurga,
neraka dan kehidupan di alam barzakh
3. Menyampaikan berita gembira dan bertindak sebagai pemberi ingatan kepada
manusia
4. Menyeru manusia supaya melakukan perkara kebaikan dan membaiki akhlak
manusia
5. Menyampaikan segala perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia
6. Mengajar manusia cara beribadat yang betul
7. Menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenarnya

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 26

Perbezaan antara Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain
Sentiasa berselawat kepada rasul
Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh rasul
Mengasihi dan mencintai mereka melebihi mahkluk lain
Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan
Mentaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul dengan hati yang ikhlas
Rasul Terdahulu
• Diutuskan untuk mengembalikan kepercayaan dan keyakinan kepada akidah yang
benar.
• Diutuskan sesuai dengan zaman, bangsa atau wilayah ketika itu.
• Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak bertentangan dengan ajaran rasul
terdahulu
Rasulullah SAW
• Merupakan nabi dan rasul yang terakhir
• Syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW Memansuhkan syariat para nabi yang
terdahulu.
• Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna.
• Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kekal hingga ke hari akhirat.
Sebab Nabi Muhammad di pilih sebagai Rasul terakhir
1. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna.
2. Syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW kekal hingga ke hari akhirat
3. Syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memansuhkan /
membatalkan semua syariat nabi yang terdahulu.
4. Nabi Muhammad SAW merupakan penutup kepada sekelian nabi-nabi
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 27

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1
Para nabi dan rasul terpelihara daripada dosa dan maksiat


Pernyataan di atas merujuk kepada
A mukjizat
B makrifah
C maksum
D maunah

2 • Membuktikan kebenaran kerasulan
• Menunjukkan kekuasaan Allah s.w.t.
• Menambah keyakinan terhadap rasul

Berdasarkan pernyataan di atas, X ialah
A maksum
B makrifah
C mukjizat
D maunah

3 Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai rasul, kecuali
A dianugerahkan wahyu
B bilangan rasul 313 orang
C setiap nabi adalah rasul
D rasul menerima suhuf

4
• Menerima wahyu
• Tidak wajib menyampaikannya
• Tidak diturunkan kitab


Ciri-ciri di atas merujuk kepada
A nabi
B rasul
C wali
D imam

5 Rasul Ulul Azmi ialah rasul-rasul yang __________
A memiliki kesabaran paling tinggi
B paling disayangi Allah s.w.t.
C tidak mudah putus asa
D memimpin umat

X
PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 28

6 Berikut adalah rasul Ulul Azmi kecuali
i Nabi Nuh a.s.
ii Nabi Salleh a.s
iii Nabi Zakaria a.s
iv Nabi Ibrahim a.s

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

7 Gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul kerana _________
i memiliki kesabaran yang paling tinggi
ii memiliki keazaman dan keteguhan jiwa
iii sentiasa berdoa untuk kesejahteraan kaumnya
iv sentiasa memberi perlindungan kepada kaum mereka

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

8 Antara sifat mustahil bagi rasul ialah
A al-Sidq
B al-Tabligh
C al-Kitman
D al-Fatanah

9 Bilangan rasul yang wajib diimani ialah
A 313 orang
B 99 orang
C 25 orang
D 5 orang

10 Pilih pernyataan yang salah mengenai rasul.
A Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang
B Rasul menyeru kepada perkara mazmumah sahaja
C Rasul memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah
D Rasul dipilih daripada golongan lelaki yang terbaik sahaja

11 Antara berikut yang manakah tugas rasul?.
i Menyampaikan khabar gembira sahaja
ii Menyeru manusia menyembah Allah s.w.t.
iii Menerangkan tentang perkara-perkara ghaib
iv Mengajar manusia cara beribadat dengan betul

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan ivNota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 29

12 Mukjizat ialah perkara luar biasa kurniaan Allah s.w.t. kepada
A wali
B nabi
C rasul
D manusia

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 13 hingga 22

Lengkapkan pernyataan berikut.


13

Perutusan para rasul bermula dengan _________________ dan
diakhiri dengan nabi Muhammad s.a.w.


14

__________________ ialah rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah
s.w.t..

15 Kita hendaklah mengamalkan ______________ rasul dalam
kehidupan seharian.


16

Rasul _________________ ialah mereka yang memiliki kesabaran
yang tinggi dalam menghadapi dugaan dan cabaran.


17

___________________ yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w
wajib diikuti sehingga hari kiamat.


18

Kita hendaklah menyayangi __________________ melebihi makhluk
yang lain.


19

Rasulullah s.a.w menyampaikan berita gembira dan buruk
kepada umatnya sebagai __________________


20

Rasul tidak pernah melakukan maksiat kerana mereka memiliki
sifat ______________.


21

Nabi Ibrahim a.s menerima sebanyak ________________ suhuf.


22

Rasul yang wajib diimani berjumlah ____________ orang.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 30

Soalan 23 hingga 29

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.


23 Terpelihara daripada dosa kecil dan dosa
besar yang boleh mencacatkan kemuliaan
mereka sebagai utusan Allah s.w.t.

24 Perkara luar biasa yang dianugerahkan
oleh Allah s.w.t. kepada para nabi dan
rasul untuk membuktikan kebenaran dan
kerasulan mereka.


25

Perkara luar biasa yang boleh dipelajari
dengan bantuan kuasa jahat.

26 Perkara luar biasa yang berlaku kepada
manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi
Allah s.w.t.

27 Perkara luar biasa yang berlaku kepada
umat Islam tanpa diusahakan untuk
mempelajarinya


28

Perkara luar biasa yang berlaku kepada
orang yang derhaka kepada Allah s.w.t.


29

Perkara luar biasa yang berlaku kepada
orang yang bakal dilantik oleh Allah s.w.t.
sebagai rasul.1

1

1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 31

Soalan 30 hingga 39

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.30

Bilangan nabi sebanyak 313 orang.


31

Nabi Muhammad s.a.w ialah nabi akhir zaman.


32

Nabi Adam a.s adalah salah seorang rasul Ulul Azmi.


33

Mukjizat dianugerahkan kepada para wali.


34

Nabi tidak menerima kitab.


35

Istidraj ialah perkara luar biasa yang boleh dipelajari
dengan bantuan jin.


36

Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya.


37

Syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w belum
lengkap sepenuhnya


38

Karamah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada
manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t.


39

Kita hendaklah mematuhi semua ajaran yang disampaikan
oleh rasul
1


11


1


1


1


1


1


1


1

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 32

Soalan 40 hingga 43

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan P, Q, R dan S dalam ruang
yang disediakan

P Q R S
Irhas Maunah Karamah Istidraj

Pernyataan Jawapan

40
Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang
derhaka kepada Allah untuk menyesatkannya lagi.


41
Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal
dilantik oleh Allah s.w.t. sebagai rasul


42
Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang
tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t.


43
Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa
dipelajarinyaSoalan 44 hingga 47

Padankan istilah berikut dengan contoh yang sesuai

44 ___________________________________
45 ___________________________________
46 ___________________________________
47 ___________________________________

1

1

1

1
44. Maunah
(i) Seorang yang kebal atau tidak lut oleh senjata
45. Sihir
(ii) Bulan terbelah dua apabila Rasulullah s.a.w.
menunjukkan jarinya.
46. Istidraj
(iii) Seorang yang kaya, tetapi beransur-ansur menjadi
sombong
47. Mukjizat
(iv) Seorang yang terlibat dengan kemalangan yang
dahsyat, namun dia selamat.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 33

Soalan 48 hingga 50

Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul


48 X ialah : _______________

49 Y ialah : _______________

50 Sifat rasul yang berlawanan bagi berdusta ialah ______________.


Soalan 51 hingga 52

Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan


51 Namakan golongan X __________________

52 Namakan nabi Y ______________________


Sifat mustahil
al-Kizb X Y al-Baladah
Nabi Isa a.s
X
Nabi Musa a.s Nabi Muhammad s.a.w
Y
Nabi Ibrahim a.s
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 34

Soalan 53 hingga 54

Carta di bawah berkaitan dengan sifat rasul


53 P ialah _______________________

54 Q ialah ______________________

Soalan 55 hingga 60

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Sunnah Rasul Y Bukan Sunnah Rasul

Pernyataan Jawapan

55 Bercakap ketika mengambil wuduk.

56 Menyertai perarakan Maulidur Rasul.

57 Berselawat kepada rasul.

58 Berbuka puasa dengan buah tamar.

59 Memotong kuku pada hari Rabu.

60 Memerahkan janggut dengan inai.1
1
1
1
1
1
Sifat Wajib
Rasul
P • Berdusta
• Menyembunyikan
• Khianat
• Bodoh
Q
Sifat Harus
• Tidur
• Bekerja
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 35


Soalan 61 hongga 62

Carta di bawah berkaitan nabi-nabi yang menerima suhuf.

61 Namakan nabi X ____________________

62 Jumlah suhuf yang diterima oleh nabi Syis sebanyak ____________ lembaran.Soalan 63 hingga 64

Carta di bawah cara beradab kepada rasul.


Nyatakan cara beradab kepada rasul di petak X dan Y.

63 X : _________________________________________

64 Y : _________________________________________


Nabi Syis a.s
Nabi Yang Menerima Suhuf
Y
Nabi Idris a.s
Nabi Musa a.s X
30 Suhuf 10 Suhuf 10 Suhuf
CARA
BERADAB
KEPADA
RASUL
X
Y
Mengasihi para rasul
Mentaati ajaran rasul
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 36

Soalan 65 hingga 68

Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan


65 X ialah : ____________________

66 Y ialah : ___________________

67 Bilangan X ialah : ____________________

68 Bilangan Y ialah : ___________________KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Nyatakan maksud nabi.

2 Nyatakan pengertian rasul.

3 Jelaskan maksud rasul Ulul Azmi

4 Berikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu.

5 Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul

6 Terangkan tiga peranan rasul

7 Jelaskan tiga sebab nabi Muhammad s.a.w. dipilih sebagai rasul terakhir.

UTUSAN ALLAH S.W.T
x Y
Manusia lelaki pilihan Allah
s.w.t yang diberikan wahyu
untuk dirinya dan tidak
wajib menyampaikannya
kepada orang lain
Manusia lelaki pilihan Allah
s.w.t. yang diberikan
wahyu untuk dirinya dan
wajib menyampaikannya
kepada orang lain
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 37

PELAJARAN 3 PELAJARAN 3 PELAJARAN 3 PELAJARAN 3
KONSEP INSAN KONSEP INSAN KONSEP INSAN KONSEP INSAN

Pengertian Insan

Insan atau manusia ialah mahkluk Allah SWT yang paling istimewa kerana mereka
diberikan akal serta boleh berfikir, berkehendak dan boleh menerima dan
mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan inilah yang membezakan antara
manusia dengan haiwan
Pati berasal daripada tanah
(Nutfah ) ( Air mani )
Proses kejadian Insan
Percampuran benih lelaki dan perempuan )
(Ovum + Sperma )
Tulang dibaluti
dengan daging
( Fetus )
Seketul tulang (Mudghah )
( Embrio)
Darah beku( Alaqah)
( Zigot)
Ditiupkan roh Dilahirkan sebagai manusia
KEISTIMEWAAN MANUSIA
1. Diberikan akal untuk berfikir
2. Diberikan naluri untuk mencipta dan mendapatkan sesuatu.
3. Diturunkan kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai
panduan untuk hidup .
4. Setiap amalan manusia diberikan ganjaran, samada ganjaran baik (pahala) atau
buruk ( dosa)
5. Dilantik sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 38


Malaikat Jin Manusia
D Di i c ci ip pt ta a d da ar ri ip pa ad da a c ca ah ha ay ya a D Di i c ci ip pt ta a d da ar ri ip pa ad da a a ap pi i D Di i c ci ip pt ta a d da ar ri ip pa ad da a t ta an na ah h
D Di ij ja ad di ik ka an n t ti id da ak k b be er rn na af fs su u B Be er rn na af fs su u d da an n a ak ka al l B Be er rn na af fs su u d da an n b be er ra ak ka al l
D Di ij ja ad di ik ka an n t ti id da ak k b be er rj ji is si im m ( (
b be er rt tu ub bu uh h b ba ad da an n ) )
D Di ij ja ad di ik ka an n t ti id da ak k b be er rj ji is si im m ( (
b be er rt tu ub bu uh h b ba ad da an n
B Be er rj ji is si im m ( ( m me em mp pu un ny ya ai i
t tu ub bu uh h b ba ad da an n ) )

PERBEZAAN ANTARA MANUSIA DENGAN MAHKLUK LAIN
T Ta an ng gg gu un ng gj ja aw wa ab b i in ns sa an n
1. Menyembah / beribadah kepada Allah SWT dengan cara mentaati segala perintahNya
2. Menunaikan amanah dengan sempurna, iaitu mengagungkan Allah SWT, dengan
tidak menyekutukanNya dengan sesuatu yang lain.
3. Mengatur kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT.
4. Bersyukur atas rahmatNya dengan cara menggunakan nikmat pemberianNya dengan
sebaik-baiknya.
5. Sentiasa berzikir dengan memuji-muji dan menyebut nama-nama Allah SWT sebagai
tanda mengingati dan mengasihi-Nya
1 1. . T TE ER RH HA AD DA AP P A AL LL LA AH H S SW WT T
2 2. . T Te er rh ha ad da ap p s se es sa am ma a m ma an nu us si ia a

1. Memelihara hak sesama insan seperti memelihara hak-hak jiran, membantu
mereka yang memerlukan bantuan, dan menjalinkan hubungan yang baik tanpa
mengira keturunan, darjat, warna kulit, dan agama.
2. Sentiasa hormat-menghormati dan bertoleransi, terutamanya di kalangan
masyarakat majmuk agar negara sentiasa aman, maju, dan harmonis.

3. Terhadap Alam
1. Memakmurkan alam, iaitu menguruskan alam secara bijaksana seperti membuat
pembangunan dengan terancang dan tidak merosakkan persekitaran.

2. Memelihara dan memulihara alam agar tidak berlaku kepupusan habitat haiwan
dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan perubatan.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 39
Sebab-sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut.
• Manusia memiliki akal fikiran yang sempurna
• Manusia memiliki fizikal yang sempurna dan menarik
• Manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi
• Rasul dilantik daripada kalangan manusia
• Manusia mahkluk yang berbudaya dan bertamadun
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 40KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Takrif yang tepat bagi perkataan insan ialah
A makhluk istimewa yang boleh berfikir dan mempunyai kehendak
B makhluk istimewa yang boleh berfikir dan berkemampuan menerima ilmu
C makhluk istimewa yang berkemampuan menerima ilmu dan mempunyai
kehendak
D makhluk istimewa yang boleh berfikir dan, berkemampuan menerima ilmu
dan mempunyai kehendak

2 Berikut adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh sesama insan,
kecuali
A Memelihara hal ehwal rumah tangga jiran
B Membantu mereka yang memerlukan pertolongan
C Sentiasa hormat menghormati tanpa mengira warna kulit
D Menjalinkan hubungan dengan orang Islam dan bukan Islam.

3 Pilih proses yang betul tentang kejadian insan menurut Islam.
A Nutfah → mudghah → tulang berbalut daging → alaqah → bayi.
B Nutfah → alaqah → mudghah → bayi → tulang berbalut daging.
C Nutfah → mudghah → alaqah → tulang berbalut daging → bayi.
D Nutfah → alaqah → mudghah → tulang berbalut daging → bayi.

4 Antara berikut yang manakah tanggungjawab manusia terhadap Allah s.w.t.?.
i Menjauhi semua suruhan-Nya
ii Mentaati segala larangan-Nya
iii Menyembah Allah s.w.t dengan ikhlas
iv Menggunakan nikmat pemberian-Nya

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

5 Dengan akal manusia dapat melakukan perkara berikut, kecuali
A merekacipta sesuatu
B memikirkan perkara ghaib
C membezakan antara perkara buruk dan baik
D membezakan antara kebenaran dengan kebatilan

PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 41

6 Unsur utama yang membezakan manusia dengan makhluk Allah s.w.t. yang lain
ialah
A pancaindera
B hawa nafsu
C akal fikiran
D fizikal

7 Allah s.w.t. mencipta manusia untuk
A menjadi khalifah mentadbir alam
B menghapuskan musuh-musuh Islam
C membina bangunan yang canggih
D menghapuskan kemungkaran dan maksiat

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 8 hingga 17

Lengkapkan pernyataan berikut.


8

Ketika janin berusia ______________ , Allah s.w.t. telah meniupkan
roh ke dalam jasad.


9

Manusia dikehendaki ________________ Allah s.w.t. sebagai tanda
bersyukur.


10

Manusia ialah makhluk ________________ ciptaan Allah s.w.t.


11

Manusia pertama dicipta daripada _________________.


12

_______________ adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah
s.w.t.


13

Allah s.w.t. melantik manusia sebagai _______________ untuk
mentadbir dan memakmurkan alam.


14

Nutfah akan bertukar membentuk _________________.


15

Manusia adalah sebaik-baik ______________ Allah s.w.t.


16

______________ ialah unsur utama yang membezakan antara
manusia dengan makhluk lain.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 42

17

Allah s.w.t. menciptakan ________________ sebagai pasangan nabi
Adam a.s. di syurga.Soalan 18 hingga 23

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.


18 Perjanjian yang dipersetujui oleh manusia ketika Allah s.w.t.
meniupkan ruh ke dalam jasad ialah belajar bersungguh-
sungguh mencari ilmu.


19

Allah s.w.t. melantik manusia sebagai khalifah Allah s.w.t.
untuk memakmurkan alam.


20

Mudghah terbentuk selepas terbentuknya nutfah.


21

Tanggungjawab manusia kepada Allah s.w.t. ialah
menyembah dan mengabdikan diri kepadaNya.


22

Menurut kajian sains, terdapat 105 jenis unsur yang ada
pada tanah ditemui juga dalam tubuh manusia.


23

Manusia ialah makhluk yang berbudaya dan sentiasa
berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.


24

Menurut al-Quran, kehidupan bernyawa di muka bumi ini
dicipta daripada tanah.1

1


1

1

1

1

1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 43

Soalan 24 hingga 32

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) , (Y) dan ( Z ) dalam ruangan yang disediakan.

X
Tanggungjawab
manusia kepada
Allah s.w.t.
Y
Tanggungjawab
manusia kepada
sesama manusia

Z
Tanggungjawab
manusia kepada
alam

Pernyataan Jawapan

25 Merancang pembangunan dengan teliti
26
Menghubungkan tali silaturrahim tanpa mengira pangkat
dan keturunan.

27 Mengawal kepupusan haiwan dan tumbuhan
28 Menjaga kebersihan dan keindahan sungai
29 Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam

30 Menunaikan zakat fitrah dan zakat harta

31 Menunaikan haji apabila berkemampuan

32 Membantu jiran yang berada dalam kesusahan

33 Mengiringi jenazah ke kubur

Soalan 34 hingga 35
Carta di bawah berkaitan dengan proses kejadian manusia menurut al-Quran


Nyatakan peringkat X dan Y

34 X : ____________________

35 Y : ____________________

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nutfah X Mudghah
Y Insan
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 44

Soalan 36hingga 37

Carta di bawah adalah berkaitan ciri-ciri insan


Nyatakan ciri X dan Y

36 Ciri X : ____________________

37 Ciri Y : ____________________


Soalan 38 hingga 40

Carta di bawah merupakan satu laluan yang perlu dilalui oleh setiap insan

Nyatakan alam X dan Y

38 X : ____________________

39 Y : ____________________

40 Nabi Muhammad s.a.w. mendiami alam dunia selama __________ tahun.
Ciri-ciri insan
Mempunyai kehendak X
Y
Alam Ruh X Alam Dunia
Y Alam Akhirat
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 45

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Berikan pengertian insan

2 Jelaskan dua tanggungjawab insan terhadap Allah s.w.t.

3 Senaraikan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain

4 Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

5 Berikan tiga keistimewaan kejadian manusia berbanding dengan makhluk yang
lain.

6 Nyatakan perbezaan utama antara manusia dengan haiwan.

7 Jelaskan tiga kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia.

8 Huraikan peranan manusia terhadap alam

9 Terangkan akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 46

PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 PELAJARAN 4 PELAJARAN 4
KONSEP ALAM KONSEP ALAM KONSEP ALAM KONSEP ALAM

ALAM MUSYAHADAH ALAM GHAIB
Alam yang boleh ditanggapi oleh
pancaindera manusia
Alam yang tidak boleh ditanggapi oleh
pancaindera manusia.
Boleh dimanfaatkan untuk kemudahan
manusia
Alam Ghaib adalah untuk menguji tahap
keimanan manusia
Alam yang boleh dikaji dan dibuat
penerokaan untuk mengetahui
kegunaannya.
Akal manusia tidak mampu memikirkan
hakikat sebenar alam ghaib
Semua manusia dapat melihat alam
musyahadah
Hanya orang yang mati sahaja akan
berada dalam alam ghaib
Kenikmatan yang diperolehi di alam ini
tidak kekal
Kenikmatan yang diperoleh dalam alam
ini seperti syurga, neraka akan kekal
selama-lamanya


Maksud
Alam
Segala mahkluk yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah
SWT. Untuk kegunaan dan kemudahan manusia. Penciptaan alam ini
adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia.

Bahagian Alam

Bahagian Alam

Alam Ghaib


Alam nyata yang boleh ditanggapi
oleh pancaindera manusia dan boleh
digunakan pada bila-bila masa
mengikut keupayaan akal manusia.
Contohnya seperti haiwan, tumbuh-
tumbuhan, bahan galian dan
sebagainya
Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh
pancaindera dan akal manusia.
Kewujudan alam ini dapat di fahami
melalui keimanan dan keyakinan yang
teguh kepada Allah SWT. Contohnya
pahala, dosa, Malaikat, alam akhirat,
alam arwah, alam arasy dan alam kursi.
Perbezaan antara Alam Musyahadah dengan Alam Ghaib

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 47
• Menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT.
• Menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari
bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka
• Menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah SWT.
• Menjadikan manusia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT.
• Menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan.
• Menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian.
Hikmah kerahsiaan alam ghaib
• Menunjukkan kekuasaan Allah SWT.
• Menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib
• Meningkatkan ilmu pengetahuan manusia
• Menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah SWT.
• Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Mati
Hari Kebangkitan
P
a
d
a
n
g

M
a
s
y
h
a
r

Kiamat Alam Kubur
Syurga
Mizan
Neraka
Titian Sirat
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 48
A Al la am m t ta an nd da a k ke ek ku ua as sa aa an n A Al ll la ah h S SW WT T. .
• Keunikkan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya.
• Kesempurnaan Alam ini melambangkan kesempurnaan Allah SWT.
• Tiada sebarang mahkluk pun yang dapat menandingi kekuasaan Allah SWT.
Cara meningkatkan keimanan dengan melihat Alam ini
• Menyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah SWT
• Menyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah.
• Menyakini bahawa penciptaan alam ini tidaklah sia-sia
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 49

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Alam ialah makhluk ciptaan
A Allah s.w.t.
B malaikat
C manusia
D jin

2 Berikut adalah jenis alam ghaib, kecuali
A alam ruh
B alam rahim
C alam dunia
D alam barzakh

3 Istilah as-Sama’ adalah merujuk kepada sesuatu yang
A menerangi di siang hari
B menerangi di malam hari
C berkerlipan di angkasa raya
D terbentang luas dan menaungi sesuatu

4 Manusia menggunakan ___________ untuk berfikir tentang hakikat kewujudan
Allah s.w.t.
i ilmu
ii hati
iii harta
iv akal

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

5 Alam nyata yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dikenali sebagai alam
A ghaib
B barakah
C akhirat
D musyahadah


PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 50

6 Alam ghaib ialah alam yang
A boleh dilihat oleh mata kasar
B ditanggapi oleh panca indera
C tidak boleh diyakini dengan iman
D tidak boleh ditanggapi oleh panca indera

7 Syurga adalah sebuah tempat untuk orang yang
i beriman dengan Allah s.w.t.
ii patuh dengan Allah s.w.t.
iii ingkar dengan Allah s.w.t.
iv menzalimi Allah s.w.t.

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

8 Tujuan Allah s.w.t. merahsiakan perkara-perkara ghaib daripada pengetahuan
manusia adalah untuk menguji
A keimanan manusia
B kekuasaan manusia
C kelemahan manusia
D kebijaksanaan manusia

9 Perhimpunan di Mahsyar berlaku selepas hari
i akhirat
ii kiamat
iii kebangkitan
iv perhitungan

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

10 Pilih pernyataan yang berkaitan dengan hikmat kerahsiaan alam ghaib.
i mengukuhkan ketakwaan kepada Allah s.w.t.
ii menguji keimanan orang-orang fasik.
iii menilai ketaatan hamba-hamba-Nya.
iv meningkatkan ilmu pengetahuan.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 51
BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 11 hingga 16

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.


11

Hari kehancuran dan kemusnahan alam.


12

Tempat sementara menunggu hari akhirat.


13

Tempat yang penuh dengan keindahan
dan kenikmatan.


14

Tempat yang penuh dengan siksaan dan
azab.


15

Tempat perhimpunan seluruh umat
manusia pada hari kiamat.


16

Neraca timbangan yang menghitung
amalan manusia.


Soalan 17 hingga 22

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Alam Ghaib Y Alam Musyahadah
Pernyataan Jawapan

17 Boleh ditanggapi oleh pancaindera.

18 Kewujudannya bertujuan untuk menguji keimanan manusia.

19 Dihuni oleh manusia, haiwan dan tumbuhan.

20 Dihuni oleh manusia yang telah meninggal dunia.

21 Akal tidak mampu memikirkan hakikat kebenarannya.

22 Akal mampu mentafsir, mengkaji dan menyelidik.

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 52

Soalan 23 hingga 32

Kedatangan kiamat tidak diduga,
Semua manusia harus bersedia,
Antara neraka dan syurga,
Yang mana satu pilihan anda?.

Jika berwirid biarlah perlahan,
Moga tercapai hasrat idaman,
Andainya syurga menjadi pilihan,
Ayuh segera tingkatkan iman.

Anda dikehendaki menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Amalan Ke Syurga Y Amalan Ke Neraka

Pernyataan Jawapan

23 Menunaikan zakat harta dan zakat fitrah.

24 Merosakkan harta benda sekolah.

25 Melanggar peraturan jalan raya.

26 Melaksanakan amalan-amalan nawafil.

27 Derhaka kepada kedua ibu bapa.

28 Istiqamah dalam beribadat.

29 Mengambil harta orang lain tanpa izin.

30 Berpuasa di bulan Ramadan.

31 Mengerjakan haji di Baitullah.

32 Menonton VCD lucah.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 53

Soalan 33 hingga 35

Carta di bawah mengenai alam yang dilalui oleh kehidupan manusia.

33 X merujuk kepada ________________________

34 Kebiasaannya manusia berada di alam X selama ________________________.

35 Malaikat yang bertugas menyoal manusia di alam barzakh ialah ________________.

Soalan 36 hingga 40

Lengkapkan carta mengenai jenis-jenis alam di bawah


Nyatakan jenis alam P dan Q

36 P : ___________________________

37 Q : __________________________

Berikan contoh bersesuaian bagi R dan S

38 R : ___________________________

39 S : __________________________

40 Hukum beriman dengan alam Q adalah ______________________Alam Roh X
Alam Barzakh
Alam Akhirat
Alam Dunia
Alam
P
Boleh ditanggapi oleh
pancaindera manusia
Q
Pancaindera manusia
tidak mampu menanggapi
Contoh Contoh
R S
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 54


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Berikan maksud alam.

2 Nyatakan jenis-jenis alam.

3 Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah

4 Syurga dan neraka merupakan sebahagian daripada alam ghaib.
Bagaimanakah cara untuk menanam keimanan kepada syurga dan neraka di
dalam diri pelajar?.

5 Akal tanpa wahyu tidak akan dapat memikirkan perkara ghaib.
Berikan hujah untuk menyokong pernyataan di atas.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 55

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 5 55 5
TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM


Pengertian memelihara dan memulihara alam
bermaksud menjaga, melindungi, dan membela sesuatu dengan baik.

bermaksud memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam
keadaan yang baik.
Memelihara alam bermaksud menjaga dan melindungi, alam ini
daripada dirosakkan
Memulihara alam bermaksud mengembalikan alam kepada habitat
asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di
musnah atau di tebang supaya habitat alam kekal dengan baik
Memelihara
Memulihara
Tanggungjawab manusia terhadap alam
1. Memelihara alam
Cara Memelihara Alam
• Mengawal penebangan hutan.
• Merancang kawasan perindustrian dengan baik.
• Memelihara keindahan sungai.
• Mengawal pencemaran udara.
• Mengekalkan habitat haiwan
• Mengawal penggunaan bahan-bahan kimia, racun, galian dan sebagainya.
• Menjaga kebersihan alam sekitar.
• Mengawal pencemaran sungai dan udara dengan tidak membuang sampah
dan sisa toksid di merata-rata tempat.
• Melakukan pembakaran ditempat yang telah dikhaskan.
• Mengekalkan habitat semulajadi tumbuhan dan haiwan.
• Mencarigali bahan galian seperti petrolium tanpa mencemarkan dan
memusnahkan alam sekitar
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 56
2. Memulihara alam
Cara Memulihara Alam
• Menanam semula pokok-pokok yang telah dimusnahkan.
• Menimbus semula kawasan lombong yang telah ditinggalkan.
• Mengawal aktiviti memburu dan membunuh binatang liar.
• Membersihkan sungai dan sebagainya.

Faedah / Hikmah Memelihara Alam
1. Dapat mengawal suhu dan cuaca bumi
2. Dapat mengawal bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh
3. Dapat mengelakkan pupusnya habitat tumbuhan dan haiwan yang tertentu
4. Dapat mengekalkan keindahan alam sekitar
5. Dapat menjadikan hidup manusia lebih tenteram dan nyaman
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 57
KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Memelihara alam bermaksud
i menjaga alam
ii membela alam
iii melindungi alam
iv memulihkan alam

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

2 Memulihara alam bermaksud
A menjaga alam daripada pencemaran
B membela alam dari sebarang kemusnahan
C mengembalikan alam kepada habitat asalnya
D melindungi alam daripada sebarang kerosakan


3 Kerosakan alam berpunca daripada
i kerosakan tanah dan menebang pokok-pokok
ii pengurusan alam menurut peraturan Allah s.w.t.
iii perburuan dan pembunuhan haiwan
iv pencemaran air, udara dan bunyi

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

4 Manakah antara berikut merupakan cara memulihara alam?.
i Merancang kawasan pembangunan dan perindustrian
ii Membersihkan sungai-sungai daripada kekotoran
iii Menanam semula pokok-pokok yang ditebang
iv Mengawal pencemaran udara

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan ivPELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA
ALAM
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 58

5 Berikut adalah cara-cara untuk memelihara alam daripada kemusnahan, kecuali
A mengekalkan habitat haiwan
B memelihara keindahan sungai
C merancang strategi pembangunan
D menggalakkan penebangan hutan belantara


6 Keindahan alam bukti kepada
i kekuasaan Allah s.w.t
ii keampunan Allah s.w.t.
iii kebijaksanaan Allah s.w.t.
iv kesempurnaan Allah s.w.t.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 7 hingga 11

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.


7

Lapisan atmosfera yang bertindak sebagai
perisai sinar ultra ungu.


8

Sistem yang melibatkan interaksi antara
suatu komuniti dengan alam
persekitarannya.


9

Proses kitaran air yang membentuk hujan.


10

Proses tumbuhan membina makanan.


11

Memanfaatkan semula barang-barang
yang terbuang.
1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 59

Saalan 12 hingga 15

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.12

Sumbangan alam kepada manusia mengawal
pencemaran udara


13

Sikap rakus dan tidak amanah dalam mengurus alam
adalah punca utama berlakunya kerosakan dan bencana
alam.


14

Perbuatan merosakkan alam akan menguntungkan
manusia


15

Memulihara alam bermaksud memakmur alam dengan
peraturan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t..
Soalan 16 hingga 17
Carta di bawah berkaitan tanggungjawab khalifah Allah s.w.t. terhadap alam.

16 Tanggungjawab X ialah : __________________________________
17 Tanggungjawab Y ialah : __________________________________1

1

1


1
TANGGUNGJAWAB KHALIFAH
ALLAH S.W.T. TERHADAP ALAM
X
Mengawal Pencemaran Alam Menanam semula Pokok
Mengawal Penebangan Hutan Membersihkan Sungai
Y
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 60KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam
sekitar.

2 Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar.

3 Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam

4 Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika
pengekalan keindahan alam diteruskan?.

5 Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab. Apakah tindakan yang anda lakukan.


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 61

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 6 UNIT 1 & 2 6 UNIT 1 & 2 6 UNIT 1 & 2 6 UNIT 1 & 2
WAHYU WAHYU WAHYU WAHYU

Dari segi bahasa : Nasihat dan bimbingan daripada Allah SWT
Ciri-Ciri Wahyu :
Mengikut Istilah syarak : ilham / perintah/ kalam Allah SWT yang diturunkan kepada
para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau secara langsung daripada
Allah SWT
• Datangnya daripada Allah SWT
• Hanya diturunkan kepada nabi dan rasul sahaja
• Disampaikan samada melalui mimpi yang benar, di sebalik tabir atau melalui
perantaraan Malaikat Jibril
• Kandungannya merupakan ajaran yang benar dan sesuai diamalkan di sepanjang
zaman.
• Terpelihara kandungan dan kesuciannya sehingga ke hari kiamat.
• Telah terhenti penurunannya selepas kewafatan nabi Muhammad
• Kebenarannya adalah mutlak
Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan beberapa
cara, antaranya :
• Rasulullah SAW mendengar seperti bunyi loceng yang kuat lalu baginda tidak
menyedari apa yang berlaku disekelilingnya, tetapi dapat mengingati apa yang
disampaikan kepada nya.
• Malaikat Jibril datang dengan menyerupai manusia lalu mengajar Rasulullah SAW
tentang rukun Iman, Islam dan Ihsan di hadapan para sahabat.
• Allah SWT berkata-kata dengan Rasulullah SAW dengan bahasa yang difahami
oleh baginda, seperti dalam peristiwa israk dan mikraj.
• Wahyu disampaikan samada melalui mimpi yang benar, di sebalik tabir atau
melalui perantaraan Malaikat Jibril
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 62
Wahyu ( al-Quran) diturunkan secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 23 tahun.
Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW mempunyai beberapa keistimewaan ,
antaranya :
1. Wahyu al-Quran mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan
2. Wahyu al-Quran merupakan rahmat kepada orang yang beriman sebagai pegangan
hidup
3. Wahyu al-Quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain
4. Wahyu al-Quran terjamin daripada sebarang perubahan atau pemalsuan sehingga ke
hari kiamat
5. Wahyu al-Quran menjawab segala permasalahan manusia
Wahyu ( al-Quran) yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW telah dihimpun dan
disusun menjadi kitab suci al-Quran yang mengandungi 6336 ayat, 114 surah dan 30
juzuk. Ada pendapat lain yang mengatakan al-Quran mengandungi 6219 ayat, 6236 ayat
dan 6666 ayat.
• Memimpin manusia ke jalan yang benar.
• Membimbing manusia bagi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat.
• Menyuruh manusia melaksanakan syariat Allah SWT
• Mendidik manusia kepada akhlak yang mulia.
• Panduan manusia untuk melaksanakan perintah Allah SWT
• Menceritakan perkara-perkara ghaib seperti neraka, syurga, pahala, dosa dan lain-
lain.
• Mengamalkan segala ajaran wahyu dalam kehidupan
• Meninggalkan segala larangan wahyu.
• Mendalami dan mengkaji kebenaran wahyu.
• Menjaga kesucian wahyu
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 63
• Untuk membetulkan akidah manusia.
• Membawa manusia kejalan yang benar dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia
dan akhirat.
• Membetulkan ajaran agama yang telah diselewengkan.
• Menerangkan cara-cara melaksanakan ibadat.
• Mendidik akhak manusia.
• Panduan kepada manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT
• Mendorong akal manusia membina tamadun.
• Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir.
• Al-quran telah lengkap dan sempurna.
• Ajaran al-Quran adalah sesuai pada setiap waktu dan zaman.
Maksud Azali
1. Ilmu Fardu Ain
Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat
Islam yang mukalaf. Contohnya ilmu syariah, akidah dan ilmu akhlak
2. Ilmu Fardu Kifayah
Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan
alam ini seperti ilmu kedoktoran, kejuruteraan, pertanian dan sebagainya. Ilmu ini memadai di
pelajari dan diamalkan oleh sebahagian daripada umat Islam. Dengan itu terlepaslah yang lain
daripada kewajipan tersebut

Azali merujuk kepada ilmu Allah SWT yang hakiki, tiada
permulaan dan kesudahan, kekal, mutlak dan tidak terbatas
kepada sesuatu tempat dan ruang.
Al-Quran Al-Hadis
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 64
KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif
Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.
1 Berikut adalah ciri-ciri wahyu, kecuali
A Kekal dan terpelihara kesuciannya hingga ke hari kiamat
B Menceritakan perkara-perkara ghaib dan samiyat
C Kalam Allah yang mengandungi hukum syarak
D Diturunkan kepada orang awam

2 Wahyu pertama diturunkan di gua _______________
A Thur
B Hira’
C Niah
D Tursina

3 Yang berikut contoh-contoh ilmu fardu ain, kecuali ilmu
A Syariah
B Algebra
C Akidah
D Akhlak

4 Ilmu yang berkaitan dengan kepentingan hidup di dunia yang membawa
faedah kepada manusia dan alam ialah ilmu
A falak
B fekah
C fardu ain
D fardu kifayah

5
Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah s.w.t. mengarahkan awan
bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis.
Selepas itu, engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya ...
(An-Nur :43)

Ayat di atas merujuk kepada proses
A pembenihan awan
B kejadian manusia
C persenyawaan
D kitar semula

8 Wahyu ialah _____________
A keupayaan berfikir.
B ilmu Allah s.w.t. yang hakiki dan kekal.
C agama yang mengatur hidup manusia.
D kalam Allah s.w.t. kepada nabi dan rasul.
PELAJARAN 6 UNIT 1 & 2 : KEDUDUKAN WAHYU
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 65

9 Ciri-ciri wahyu ialah
i tidak boleh berubah
ii dimiliki oleh semua manusia
iii menerangkan perkara samiyat
iv disampaikan kepada nabi dan rasul
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

10 Wahyu diturunkan kepada nabi dan rasul melalui _________
i di sebalik tabir
ii perantaraan wali
iii perantaraan Jibril
iv mimpi yang benar
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

11 Wahyu al-Quran terjamin daripada sebarang _______________
i pemalsuan
ii perubahan
iii penyelidikan
iv penambahan
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

12 Tanpa petunjuk wahyu, manusia akan menuju kepada
i kesesatan iman
ii keruntuhan akhlak
iii kejumudan pemikiran
iv kecemerlangan dunia dan akhirat
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

13 Wahyu al-Quran merupakan rahmat kepada

A mulhid
B munafik
C musyrik
D mukmin

14 Tugas malaikat ______________ ialah membawa wahyu.

A Mikail
B Israfil
C Jibril
D Izrail
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 66


BAHAGIAN B : Respon terhad.


Lengkapkan pernyataan berikut.


15 ________________ mengikut istilah syarak ialah ilham atau perintah
daripada Allah s.w.t. yang disampaikan kepada para nabi dan
rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah
s.w.t..


16

Wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad s.a.w. telah
dihimpunkan menjadi kitab _______________.


17

____________________ ialah ilmu yang wajib dituntut oleh umat
Islam.


18

____________________ ialah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan
di dunia .


19

Agama ______________ ialah agama yang lengkap dan universal.


20

Agama ______________ ialah agama yang dihasilkan melalui
pemikiran manusia.


21

________________ ialah agama yang mengatur cara hidup yang
lengkap dan sempurna.


22

Islam menekankan hubungan sejagat iaitu hubungan manusia
dengan ____________, sesama manusia dan dengan alam.

23
Akal tidak mampu memikirkan perkara-perkara ____________.


24

Orang yang keluar daripada ajaran Islam dinamakan
_______________.


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 67


Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.
25 Ingkar dan tidak percaya kepada Tuhan

26 Orang yang sentiasa menggunakan akal.

27 Malam Rasululah s.a.w. diangkat ke langit.

28
Ilmu yang harus dipelajari, tetapi haram
diamalkan.1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 68


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.29

Wahyu tidak diturunkan selepas kewafatan Rasulullah
s.a.w.


30

Wahyu al-Quran tidak terjamin daripada sebarang
perubahan dan pemalsuan hingga hari kiamat.


31

Wahyu al-Quran diturunkan secara berperingkat-
peringkat dalam tempoh lebih kurang 23 tahun.


32

Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. seperti bunyi
loceng


33

Isi kandungan al-Quran sesuai kepada semua manusia
tanpa mengira bangsa, warna kulit dan bahasa.


34

Islam diiktiraf dan diterima oleh Allah s.w.t.


35

Islam bererti kepatuhan, kesejahteraan dan penyerahan
diri kepada Allah s.w.t.


36

Islam ialah agama terakhir, lengkap dan terpelihara


37 Wahyu hanya disampaikan kepada nabi dan rasul.


38 Wahyu terdedah kepada salah dan silap.


39 Wahyu ialah hasil pemikiran manusia.


40 Wahyu bersifat kekal.


41 Wahyu diperlukan untuk membimbing akal.1

1


1

1

1

1

1

1

1


1


1


1


1

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 69


Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Ciri Wahyu Y Peranan Wahyu

Pernyataan Jawapan

42 Memimpin manusia ke jalan yang benar.

43

Membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan
dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.


44

Kebenarannya adalah mutlak, kandungannya adalah
benar, sempurna dan lengkap.


45 Mendidik manusia kepada akhlak yang mulia.

46
Diturunkan kepada para nabi dan rasul sama ada melalui
mimpi yang benar, di sebalik tabir atau melalui malaikat
Jibril


Lengkapkan carta di bawah

47 X : ___________________________

48 Y : ___________________________1
1
1
1
1
Ciri-ciri wahyu
Disampaikan kepada
nabi dan rasul
X Y
Merupakan kalam
Allah s.w.t.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 70


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Wahyu diperlukan walaupun manusia dikurniakan akal yang sempurna.
Berikan dua sebab mengapa wahyu masih diperlukan oleh manusia?.

2 Berikan pengertian wahyu

3 Jelaskan ciri-ciri wahyu

4 Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w.

5 Jelaskan hikmat al-Quran diturun secara beringkat-peringkat.

6 Terangkan tiga bidang ilmu yang terdapat dalam al-Quran

7 Jelaskan dua kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu

8 Senaraikan dua keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab
sebelumnyaNota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 71

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 6 UNIT 3 6 UNIT 3 6 UNIT 3 6 UNIT 3
AKAL AKAL AKAL AKAL


Daya kemampuan manusia untuk berfikir
• Membezakan antara manusia dengan haiwan.
• Akal manusia boleh berkembang mengikut kemampuan manusia berfikir.
• Sentiasa berubah dan senang dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran.
• Akal tidak mampu memikirkan perkara ghaib.
• Mempelajari dan memahami wahyu Allah SWT
• Membezakan antara kebaikan dengan keburukan.
• Meletakkan manusia ketahap yang mulia.
• Membolehkan manusia memakmurkan alam ini.
• Menyelesaikan masalah yang berlaku.
• Mengenal kekuasaan dan keagungan kuasa Allah SWT
1. Sentiasa meningkatkan daya pemikiran dengan menambahkan ilmu pengetahuan
2. Berfikir dengan bijaksana ketika menyelesaikan masalah yang berlaku.
3. Menjaga akal daripada perkara yang boleh merosakkan akal, seperti dadah, arak, pil
khayal dan sebagainya.
4. Menjaga akal daripada pengaruh negetif seperti budaya lepak dan sebagainya.
5. Menyumbangkan idea yang baik untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat.
6. Memaju dan memakmurkan alam dengan idea-idea yang berguna.
1. Kebenarannya bersifat sementara dan boleh dipertikaikan.
2. Sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa.
3. Mudah dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran.
4. Kemampuan akal adalah terhad dan tidak mampu memikirkan hakikat sesuatu
kebenaran.
5. Terdedah kepada kesilapan dan kesalahan.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 72Perbuatan yang berasakan wahyu Perbuatan yang berasaskan akal
Perbuatan tersebut tidak memihak kepada
golongan tertentu
Berpihak dan berasaskan kepada sentimen
bangsa, keturunan dan sebagainy
Perbuatan tersebut adalah menyeluruh dan
adil kepada semua pihak
Perbuatan yang dilakukan tidak menyeluruh
dan kadang kala menekan pihak yang lemah
Perbuatannya konsisten dan tidak berubah
Sentiasa berubah-ubah mengikut perubahan
masa dan keadaan
1. Meminum atau memakan makanan yang memabukkan seperti arak, pil khayal,dadah
dan sebagainya
2. Mempelajari ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar
3. Memikirkan perkara-perkara yang negetif yang tidak tercapai oleh akal
1. Menjauhkan diri daripada meminum atau memakan benda-benda yang memabukkan
seperti arak, pil khayal, dadah dan sebagainya
2. Menjauhkan diri daripada ajaran sesat
3. Sentiasa berusaha memupuk perkembangan akal dengan cara membaca, menyelidik,
berfikir dan sebagainya
4. Sentiasa berfikiran positif

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 73

• Memikir dan mengkaji segala ciptaan Allah SWT
• Menyakini bahawa segala kejadian di dunia ini adalah bukti kekuasaan Allah SWT
• Meneroka segala khazanah ilmu pengetahuan bagi mengakui hakikat kekuasaan
Allah SWT
• Menerima dan mengakui keajaiban alam ini merupakan hasil ciptaan Allah SWT
1. Memikirkan hakikat ketuhanan yang sebenar
2. Memikirkan Cara-cara beribadat yang sebenar
3. Memikirkan Perkara-perkara ghaib contohnya Malaikat, jin dan sebagainya
4. Memikirkan Perkara-perkara Samiyyat seperti azab kubur, syurga dan neraka
5. Memikirkan nilai-nilai dan akhlak murni yang sebenar

1. Akal manusia sentiasa terdeedah kepada kesilapan dalam membuat
keputusan
2. Kebenaran akal adalam bersifat sementara
3. Kemampuan akal adalah terhad dan hanya mampu memikitkan perkara zahir
sahaja
4. Akal manusia mudah dipengaruhi oleh nafsu dan persekitaran
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 74
Hasil pemikiran manusia Kalam Allah SWT
Di miliki oleh semua manusia Hanya diturunkan kepada nabi dan rasul
sahaja
Memikirkan perkara yang zahir sahaja Menerangkan perkara ghaib dan samiyat
Bersifat sementara Kekal hingga kehari kiamat
Sentiasa berubah Tetap dan tidak berubah
Akal Wahyu
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 75


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 • Boleh berubah
• Bersifat sementara
• Dimiliki oleh semua manusia
• Terdedah kepada salah dan silap

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Akal
B Hadis
C Wahyu
D al-Quran

BAHAGIAN B : Respon terhad.Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.
2 Ingkar dan tidak percaya kepada Tuhan

3 Orang yang sentiasa menggunakan akal.1

1
PELAJARAN 6 UNIT 3 : KEDUDUKAN AKAL
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 76


Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Akal Y Wahyu

Pernyataan Jawapan

4 Membezakan manusia dengan haiwan

5 Bersifat mutlak

6 Sentiasa menerima perubahan

7 Menceritakan perkara-perkara samiyat

8 Kekal dan bersifat syumul

Soalan 55 hingga 59

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Peranan Akal Y Peranan Wahyu

Pernyataan Jawapan

9

Mengenal dan memahami kewujudan, kebesaran dan
kekuasaan Allah s.w.t..


10 Memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah s.w.t..

11

Membimbing manusia dalam semua aspek kehidupan di dunia
dan di akhirat.


12 Memberi panduan dalam melaksanakan ajaran Allah s.w.t..

13 Meletakkan manusia ke tahap yang mulia.


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 77


Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Ciri-ciri Wahyu Y Ciri-ciri Akal

Pernyataan Jawapan

14 Bersifat mutlak

15 Terus berkembang

16 Terdedah kepada salah dan silap

17 Menerangkan perkara samiyat


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Nyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal.

2 Terangkan perbezaan antara wahyu dengan akal

3 Terangkan dua peranan akal kepada manusia

4 Senaraikan tiga amalan yang boleh merosakkan akal

5 Senaraikan dua ciri akal1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 78

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 6 UNIT 4 6 UNIT 4 6 UNIT 4 6 UNIT 4
ISLAM AGAMA SYUMUL ISLAM AGAMA SYUMUL ISLAM AGAMA SYUMUL ISLAM AGAMA SYUMUL
1. Agama Langit
2. Agama Budaya
Ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan
Nabi. Contohnya Agama Islam
Ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri hasil daripada pemikiran mereka. Contohnya
fahaman-fahaman seperti komunisme dan sebagainya
Ciri-Ciri
• Mempunyai kitab suci yang datangnya daripada Allah SWT seperti al-Quran, Taurat,
Zabur dan Injil
• Mempunyai Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama tersebut.
• Ajarannya lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi,
politik, sosial, kerohanian dan sebagainya
• Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia
• Untuk semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan

Ciri-Ciri
• Ajarannya berdasarkan pemahaman pengasas ajaran itu sahaja.
• Pengasas ajaran ini adalah terdiri daripada manusia biasa sahaja.
• Ajarannya tidak lengkap dan hanya merangkumi bahagian tertentu sahaja seperti
kerohanian semata-mata
• Bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia
• Untuk golongan tertentu sahaja
• Mempunyai pangkat dan kasta tertentu

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 79

• Ajaran Islam sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.
• Islam datangnya daripada Allah SWT
• Agama Islam bersifat syumul, universal serta tidak terhad kepada sesuatu bangsa dan
kaum tertentu.
• Ajaran Islam merangkumi setiap aspek kehidupan manusia seperti, politik, ekonomi,
sosial dan sebagainya.
• Mempunyai kitab suci (wahyu) yang datangnya daripada Allah SWT
Islam adalah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Cara hidup
Islam merangkumi akidah, syariat, ibadat dan akhlak. ( Islam adalah satu cara hidup )
Selamat, Sejahtera, Patuh dan menyerah diri.
Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada
Allah SWT dengan cara mengakui kebesaran dan keagungan-Nya.
Segi Bahasa :
Segi Istilah :
Maksud Ad-din :
• Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT
• Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh, yang merangkumi dunia dan akhirat
• Islam agama yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia samada dari segi
ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.
• Ajaran Islam kekal dan tidak berubah hingga ke hari kiamat.
• Agama yang menekankan hubungan sejagat, iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT,
hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar.
• Ajaran Islam merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 80

• Ajaran Islam lengkap dan memberi rahmat kepada seluruh alam.
• Islam menggalakkan pembangunan tamadun manusia.
• Islam datangnya daripada Allah SWT
• Ajaran Islam mudah diamalkan dan sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.
• Ajaran Islam kekal hingga kehari akhirat.

• Meresapnya fahaman-fahaman yang boleh mengugat akidah umat Islam seperti
sekularisme, materialisme, sosialisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya
• Penularan ajaran sesat dikalangan umat Islam seperti ajaran Qadiani, Bahari, Taslim
dan sebagainya
• Menyebabkan berlakunya gejala murtad (terbatal akidah dan terkeluar daripada agama
Islam)
• Wujudnya golongan yang tidak mempercayai Allah SWT dalam masyarakat
• Segala amalan kebaikan yang dilakukan akan menjadi sia-sia ( tidak mendapat balasan
pahala oleh Allah SWT )
• Dimurkai oleh Allah SWT dan mendapat azab seksaan di akhirat
• Kehidupan tidak akan selamat didunia dan di akhirat.
• Berlakunya perpecahan masyarakat.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 81


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Ilmu yang berkaitan dengan kepentingan hidup di dunia yang membawa
faedah kepada manusia dan alam ialah ilmu
A falak
B fekah
C fardu ain
D fardu kifayah

2
Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah s.w.t. mengarahkan awan
bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis.
Selepas itu, engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya ...
(An-Nur :43)

Ayat di atas merujuk kepada proses
A pembenihan awan
B kejadian manusia
C persenyawaan
D kitar semula


3
Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.
(Ali Imran : 19)


Ayat di atas menunjukkan Islam sebagai
A Ad-Din
B Al-Kitab
C Al-Quran
D Al-Kalam

4 Perkataan Islam berasal daripada perkataan “Aslama” yang membawa maksud
berikut, kecuali
A kepatuhan
B keyakinan
C kesejahteraan
D penyerahan diri


PELAJARAN 6 UNIT 4 : ISLAM AGAMA SYUMUL
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 82

5 • Hasil daripada pemikiran seseorang
• Tidak lengkap dan tidak menyeluruh
• Bercanggah dengan pemikiran manusia

Pernyataan di atas merujuk kepada agama
A Islam
B Yahudi
C Nasrani
D Budaya

6 Antara berikut yang manakah merujuk kepada ajaran Islam.
i Lengkap dan menyeluruh.
ii Sesuai dengan fitrah manusia.
iii Hasil daripada pemikiran seseorang.
iv Diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


BAHAGIAN B : Respon terhad.


Carta di bawah berkaitan jenis agama

a. Tuliskan agama X dan Y
7 X : _______________

8 Y : _______________

Nyatakan dua buah kitab yang diturunkan dalam agama X

9 i) _________________________

10 ii) _________________________

Berikan dua contoh agama Y

11 i) _________________________

12 ii) _________________________

JENIS-JENIS AGAMA
Agama X Agama Y
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 83KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Jelaskan tiga keistimewaan ajaran Islam

2 Berikan dua contoh hubungan manusia dengan Allah s.w.t.

3 Berikan dua contoh hubungan manusia sesama manusia

4 Senaraikan dua implikasi meragui Islam

5 Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya

6 Jelaskan dua ciri keunggulan Islam

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 84

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 7 77 7
BIMBINGAN AL BIMBINGAN AL BIMBINGAN AL BIMBINGAN AL- -- -QURAN QURAN QURAN QURAN

• Kandungannya merangkumi pelbagai peraturan hidup, akhlak dan ilmu pengetahuan.
• Kesucian dan kebenarannya tidak dapat ditandingi oleh manusia dan jin.
• Kandungan al-Quran kekal dan sesuai sehingga ke hari akhirat.
• Isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain.

Maksud al-Quran :
Segi Bahasa : Al-Quran bermaksud bacaan.
Segi Istilah : Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan dan diamalkan oleh manusia. Al-Quran
bermukjizat, lafaznya dalam bahasa arab dan maknanya daripada Allah SWT yang
termaktub dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir. Al-Quran bermula daripada
surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Nas. Membacanya adalah ibadat.
Al-Quran mempunyai pelbagai nama, antaranya seperti al-Quran. al-kitab, al-Kalam, al-
Furqan, al-Zikr dan al-Fasl
Faktor penurunan al-Quran kepada manusia ialah
1. Akal manusia adalah terhad
2. Akal Manusia mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu
3. Akal tanpa bimbingan daripada wahyu akan menjadi sesat
4. Untuk membimbing kehidupan manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat
5. Akal Manusia tidak mampu memikirkan perkara ghaib.

Surah yang terdapat di dalam al-Quran berlainan nama dan berbeza panjang dan pendeknya.
Surah yang terpanjang sekali ialah surah al-Baqarah dengan 283 ayat, manakala surah yang
terpendek pula ialah surah al-Kausar yang hanya mengandungi 3 ayat.
Surah dan ayat dibahagikan kepada 30 juzuk. Juzuk yang pertama ialah Alif Lam Mim dan
juzuk yang terakhir pula ialah juz Amma
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 85
Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril
• Untuk memudahkan para sahabat menghafal ayat-ayat yang diturunkan
• Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh para sahabat pada waktu itu.
• Untuk memberi panduan serta mengubah cara hidup zaman jahiliyyah kepada kehidupan
yang berasaskan Islam
• Untuk memberi ketenangan dan keteguhan pada jiwa Rasulullah SAW.
• Untuk memansuhkan ayat-ayat yang diturunkan terlebih dahulu.
Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun melalui perantaraan
Malaikat Jibril. Wahyu pertama diturunkan pada bulan Ramadhan di gua Hira ketika
Rasulullah SAW berumur 40 tahun.
Ayat pertama yang diturunkan ialah surah al-alaq dan ayat terakhir diturunkan ialah ayat
ketiga surah al-Maidah
1. Menjelaskan tentang akidah Islamiah yang sebenar
2. Menerangkan cara-cara beribadat yang betul.
3. Menjelaskan akhlak yang mulia
4. Menerangkan hukum dan peraturan kehidupan manusia di dunia
5. Menerangkan perkara-perkara ghaib dan samiyyat
• Lafaz dan makna al-Quran datangnya
daripada Allah SWT

• Membacanya akan mendapat pahala

• Orang yang berhadas tidak boleh
menyentuh al-Quran
• Lafaznya daripada Rasulullah SAW
manakala maknanya daripada Allah
SWT
• Membaca hadis tidak mendapat pahala
• Hadis boleh di sentuh walaupun dalam
keadaan berhadas besar
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 86
• Lafaz dan makna al-Quran datangnya daripada Allah SWT
• Membacanya akan mendapat pahala
• Dijaga oleh Allah SWT sehingga kehari kiamat
• Lengkap dan sempurna serta meliputi setiap aspek kehidupan manusia seperti
perundangan, ekonomi, politik dan sebagainya
• Ayat dan kesucian kandungan al-Quran tidak dapat di tandingi oleh manusia dan jin
sehingga ke hari Kiamat
• Menjelaskan bentuk-bentuk akidah yang sebenar
• Menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT melalui bukti yang nyata
• Menerangkan bentuk akhlak yang mulia untuk diamalkan oleh manusia
• Membuktikan kepada manusia tentang penciptaan alam dan manusia yang serba lengkap
dan sempurna
• Menjelaskan unsur-unsur yang boleh merosakkan akal seperti arak, dadah dan
sebagainya supaya manusia menjauhinya.
Manusia mempunyai 2 unsur iaitu :
1. Unsur tanah : melambangkan keperluan jasad dan aktivitinya menyerupai aktiviti
haiwan
2. Unsur roh : Unsur roh menjadikan manusia mempunyai kesedaran tentang
kebenaran, kemampuan untuk memahami, mencintai nilai-nilai maknawi seperti
cintakan kepada kebaikan
3. Kedua-dua unsur tersebut menjadikannya sebagai mahkluk Allah SWT yang paling
istimewa jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 87
Bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi syarak atau al-Quran ialah :
• Memikirkan cara untuk merosakkan manusia lain, harta benda atau alam ini
• Mencipta alatan yang boleh memusnah dan merosakkan manusia dan alam
• Berfikir untuk kepentingan diri sendiri
• Berfikiran negetif terhadap nikmat Allah SWT
1. Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran. Umpamanya berfikir tentang
kebesaran Allah SWT
2. Berfikir untuk memaju dan memakmurkan alam.
3. Berfikir untuk mencipta peralatan baru yang boleh memberi faedah kepada manusia
sejagat
4. Berfikir perkara-perkara yang positif dan mengelakkan daripada fikiran negetif seperti
berkhayal
5. Berfikir untuk memajukan diri, keluarga, agama dan bangsa
6. Berfikir secara rasional.
Cara kembali kepada al-Quran :
• Menyelesaikan segala masalah yang berlaku dengan berpandukan kepada ajaran al-
Quran
• Mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam al-Quran
• Menjadikan al-Quran sebagai panduan hidup seharian
• Mengamalkan segala ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian
• Mengkaji kebenaran al-Quran
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 88

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Berikut ialah nama al-Quran, kecuali
A al-Kalam
B al-Furqan
C at-Taurat
D az-Zikir

2 Penurunan kitab suci al-Quran mengambil tempoh masa selama _________
A 21 tahun
B 23 tahun
C 25 tahun
D 27 tahun

3 Manusia mempunyai dua unsur, iaitu
i tanah
ii angin
iii api
iv roh

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

4 Al-Quran ialah pelengkap kepada semua kitab suci terdahulu khususnya dalam
aspek _______
A ayat dan baris
B lafaz dan hukum
C susunan dan bunyi
D kandungan dan hujah

5 Antara perbuatan manusia yang dilarang oleh Allah s.w.t. ialah
i mengambil harta orang lain tanpa kebenaran
ii membawa telefon bimbit ke sekolah
iii menindik telinga bagi perempuan
iv membuang bayi yang baru lahir

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv


PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 89

6 Umat Islam menyambut nuzul al-Quran pada tanggal _________ setiap tahun.
A 27 Rejab
B 15 Syaaban
C 17 Ramadan
D 12 Rabiulawal

7 Berikut merupakan perkara yang berkaitan dengan al-Quran, kecuali
A Kalam Allah s.w.t. yang mulia
B Dipindahkan secara musyafahah
C Lafaz maknanya daripada Allah s.w.t.
D Membacanya dianggap sebagai ibadat

8 Isi kandungan al-Quran merangkumi
i peraturan hidup
ii panduan akhlak
iii ilmu pengetahuan
iv ilmu menghibur diri

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

9 Orang yang tidak beriman dengan al-Quran akan dikasihi oleh ________
A Allah s.w.t.
B iblis dan syaitan
C Rasululullah s.a.w.
D saudara seagama

10 Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. adalah berkaitan
dengan ________
A menuntut ilmu
B menunaikan ibadat
C melaksanakan hukum
D menjauhi perkara syirik


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 90


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 11 hingga 15

Lengkapkan pernyataan berikut.


11

Kitab al-Quran merupakan salah satu daripada kitab ___________
yang diturunkan oleh Allah s.w.t..

12

Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah
s.w.t. kepada umat _____________ dan ____________.

13

Membaca _________________ merupakan satu ibadat untuk
mendekatkan diri kepada Allah s.w.t..

14

_______________ ialah naskah al-Quran yang bertulis tangan atau
bercetak.

15

Susunan surah yang pertama di dalam al-Quran ialah surah
___________ .Soalan 16 hingga 18

Lengkapkan carta di bawah dengan nama kitab samawi

Namakan kitab X dan Y

16 X : __________________________

17 Y : __________________________

18 Kitab Taurat diturunkan kepada ________________________.
Kitab Samawi
Taurat X Y Al-Quran
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 91


Soalan 19 hingga 22

Lengkapkan carta di bawah dengan sejarah penurunan wahyu pertama

19 P : __________________

20 Q : __________________

21 R : ___________________

22 S : ___________________Soalan 23 hingga 24

Carta di bawah tentang tempoh penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w.

Namakan tempat X dan Y

23 X : _______________

24 Y : _______________

Umur nabi ketika
menerima wahyu
SEJARAH PENURUNAN WAHYU
P
Tempat baginda
menerima wahyu
Surah pertama
yang diterima
Q
R
Tarikh
diturunkan
S
Tempoh
Penurunan
Wahyu
X
Y
23 Tahun
13 Tahun
10 Tahun
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 92

Soalan 25 hingga 28

PENGALAMAN RASULULLAH S.A.W. SEWAKTU
MENERIMA WAHYU PERTAMA
25 a) Malaikat Jibril datang menemui baginda dengan menyeru kalimah Iqra' .
26 b) Setelah sampai di rumah, Siti Khadijah menenangkan baginda dan
berjumpa dengan Waraqah bin Naufal.
27 c) Setelah Malaikat Jibril menyeru sebanyak tiga kali, barulah baginda dapat
menyebutnya dengan lancar.
28 d) Rasul menerima wahyu pertama semasa sedang beribadat dalam Gua
Hira'.

Susun semula peristiwa di atas mengikut urutan yang betulSoalan 29 hingga 30

Carta di bawah berkaitan dengan peringkat penurunan wahyu


Nyatakan X dan Y

29 X : ___________________

30 Y : ___________________


25
26
27
28
X Luh Mahfuz
Baitul Izzah Y
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 93


Soalan 31 hingga 33

Carta di bawah adalah berkaitan nama-nama al-Quran

Nyatakan X dan Y

31 X : __________________

32 Y : ___________________

33 Kalimah al-Quran disebut sebanyak _________ dalam mushaf al-Quran.Soalan 34 hingga 35

Lengkapkan carta di bawah dengan bilangan surah dan juzuk dalam al-Quran

Nyatakan bilangan X dan Y

34 X : __________________

35 Y : ___________________

Al-Furqan
Nama-nama al-Quran
X
Y Al-Kalam
Kitab pemisah
antara yang
hak dan batil
Kitab yang
memberi
peringatan
Kitab yang
memberi
penerangan
Kata-kata
Allah
s.w.t.
Bilangan Surah
al-Quran
X
Bilangan Juzuk
Y
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 94

Soalan 35 hingga 42

Teka silangkata di bawah berkaitan pengertian al-Quran.

PENGERTIAN AL-QURAN

Al-Quran ialah 35 Allah s.w.t. yang 36 , diturunkan kepada
nabi 37 s.a.w. melalui perantaraan malaikat 38 a.s.,
lafaznya dalam bahasa 39 dan maknanya daripada 40 s.w.t.
termaktub di dalam 41 , dipindahkan secara 42 dan
membacanya menjadi satu 43 .
35 41


37 42
36 40

39


43


38

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan pengertian al-Quran dengan lengkap

2 Terangkan tiga ciri keistimewaan al-Quran

3 Terangkan tiga faktor al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia

4 Nyatakan dua kesan penghayatan al-Quran kepada masyarakat

5 Jelaskan dua sebab al-Quran dipelihara oleh Allah s.w.t. sehingga hari kiamatNota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 95

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 8 88 8
BIMBINGAN HADIS BIMBINGAN HADIS BIMBINGAN HADIS BIMBINGAN HADISHadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW sama ada berupa perkataan,
perbuatan atau pengakuan.
Contoh Hadis
Perkataan Rasulullah SAW
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud “ Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat “
Perbuatan Rasulullah SAW
Hadis yang menerangkan cara solat sebagaimana Rasulullah SAW solat

Pengakuan Rasulullah SAW
Pengakuan Rasulullah SAW. terhadap perbuatan sahabat atau orang lain dihadapan
baginda SAW

• Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran.
• Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal ( ringkas)
• Mentaksihkan (menentukan ) maksud nas yang umum
• Membataskan hukum nas yang mutlak (tidak terbatas)
• Menerangkan hukum yang tidak dinyatakan dalam al-Quran
Hadis sahih :
Hadis yang mempunyai periwayatnya yang bersambung terus dengan Rasulullah SAW.
Periwayatnya seorang yang memenuhi syarat-syarat periwayat hadis, iaitu :-
• Seorang yang adil.
• Seorang yang kuat ingatannya.
• Seorang yang boleh dipercayai.
• Seorang yang tidak melakukan sebarang dosa
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 96

Hadis Sahih Hadis Dhaif
Dijadikan hujah dalam sesuatu hukum
Hujah daripada hadis dhaif tidak boleh
diterima pakai.
Mengingkari hukum hadis sahih adalah
berdosa
Meningkari hadis dhaif tidak berdosa

Hadis Dhaif
Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan.
Contohnya
• Periwayat hadis yang tidak disebutkan sebagai periwayat dalam sesetengah hadis,
• Periwayatnya tidak menepati syarat periwayat hadis sahih seperti pendusta, pelupa dan
sebagainya.
Hadis Sahih.
• Hadis diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai. ( Thiqah )
• Perawi hadis tersebut adalah seorang yang adil.
• Perawi hadis tersebut adalah seorang perawi yang kuat ingatannya. ( Dhabit )
• Hadis tersebut bersih daripada sebarang kecacatan.
Hadis Dhaif
• Gugur seorang atau beberapa orang periwayat dalam hadis tersebut.
• Nama periwayat hadis tersebut tidak di sebut dengan jelas atau tergugur.
• Hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis lain yang menceritakan
perkara yang sama.
• Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang pendusta atau pelupa

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 97

Maksud : Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber perundangan Islam.
Sebab fahaman ini bertentangan dengan Islam:
• Menghilangkan rasa hormat kepada nabi yang menjadi utusan Alllah SWT
• Dianggap menolak al-Quran kerana al-Quran juga diturunkan melalui nabi yang sama.
• Umat Islam akan berpecah belah
• Ajaran al-Quran tidak dapat difahami dengan jelas kerana al-Quran memerlukan
penjelasan daripada hadis.
Kesan / keburukan daripada fahaman anti hadis
• Hilangnya rasa hormat kepada Rasulullah sebagai seorang utusan Allah SAW
• Berlakunya perpecahan keatas umat Islam.
• Ajaran Islam tidak dapat difahami dengan sempurna kerana terdapat hukum yang tidak
dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran dan memerlukan hadis untuk memahaminya.
• Umat Islam akan mundur dan ketinggalan dalam semua bidang.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 98
KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.


1 Hadis ialah_____________
A perbuatan dan pengakuan nabi
B percakapan dan perbuatan nabi
C percakapan dan pengakuan nabi
D percakapan, perbuatan dan pengakuan nabi

2 Khalid al-Walid pernah memakan dhob, kemudian ditanya
kepada Rasulullah s.a.w. Baginda sendiri enggan memakannya.
Maka para sahabat bertanya; adakah haram memakannya?
Baginda menjawab "Tidak! cuma binatang itu tidak ada di negeri
kaumku, kerana itulah aku tidak gemar kepadanya".
(Maksud hadis)

Hadis di atas berbentuk
A Perbuatan rasulullah s.a.w.
B Pengakuan rasulullah s.a.w.
C Percakapan rasulullah s.a.w.
D Pelaksanaan rasulullah s.a.w.

3 Antara berikut yang manakah ciri-ciri perawi dalam hadis sahih?.
A ilat
B fasik
C dhaif
D thiqah

4 Ciri-ciri perawi hadis Dhaif ialah _________
i Perawi yang thiqah
ii Perawi yang lemah
iiI Perawi yang fasik
iv Perawi yang adil

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv
PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 99

5 Apakah yang dimaksudkan dengan perawi hadis?.
A Teks hadis
B Orang yang kuat ingatan
C Orang yang boleh dipercayai
D Orang yang meriwayatkan hadis

6 Pernyataan berikut adalah benar mengenai peranan hadis, kecuali
A menjadi sumber rujukan yang pertama
B menguatkan nas al-Quran yang ringkas
C menentukan maksud nas al-Quran yang umum
D menguatkan hukum-hukum yang telah ditetapkan al-Quran

7 Hadis merupakan sumber rujukan kedua selepas ___________
A al-Qias
B al-Ijmak
C al-Quran
D al-Istihsan

8 "Sesungguhnya setiap amalan itu dimulakan dengan niat"
(Maksud hadis)

Pernyataan di atas merujuk kepada hadis berbentuk _______
A perbuatan
B perkataan
C pengakuan
D perbuatan dan pengakuan

9 Diriwayatkan oleh seorang yang dituduh pendusta,
melakukan perbuatan fasik dan pelupa.

Ciri-ciri di atas adalah gambaran bagi hadis jenis __________
A Syaz
B Sahih
C Dhaif
D Hasan

10 ____________ merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis
Rasulullah s.a.w.
A Abu Bakar al-Arabi
B Abdul Rahman b. Auf
C Abdul Rahman b. Shakhar
D Abdullah b. Abdul Mutalib
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 100

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 11 hingga 15

Lengkapkan pernyataan berikut.

11 Fahaman ______________ ialah fahaman yang menolak hadis.

12 _______________ dan hadis tidak boleh dipisah-pisahkan.

13
Antara kepentingan hadis ialah ___________ hukum-hukum yang
terdapat nasnya dalam al-Quran.

14
Menolak al-Quran dan hadis akan membawa kepada
___________.

15
Hadis yang diriwayatkan oleh golongan yang dituduh pendusta
adalah termasuk dalam jenis hadis ________________.Soalan 16 hingga 20

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.
16 Orang yang meriwayatkan hadis

17
Periwayat-periwayat hadis yang bermula
dari pengumpul hadis hingga kepada nabi
Muhammad s.a.w.

18
Orang yang dipercayai, adil, amanah serta
menjauhi perkara-perkara maksiat.

19 Teks atau isi hadis

20 Orang yang cukup kuat ingatan.1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 101

Soalan 21 hingga 26

Tandakan pernyataan di bawah dengan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Wahyu Y Hadis

Pernyataan Jawapan

21 Diturunkan hanya kepada nabi dan rasul

22 Menghuraikan nas-nas yang mujmal

23 Perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah s.a.w.

24

Penurunannya telah terhenti selepas kewafatan
Rasulullah s.a.w.


25 Mentakhsiskan maksud nas yang umum

26 Kalam Allah s.w.t. yang mutlak

Soalan 27 hingga 30

Carta di bawah berkaitan jenis-jenis hadis

Namakan hadis X dan Y

27 X : ____________________________

28 Y : ____________________________

Nyatakan dua ciri bagi hadis X

29 i) __________________________________________________________

30 ii) __________________________________________________________1
1
1
1
1
1
Jenis-jenis hadis
Hadis Hasan X Y
Tiada illat Ada illat
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 102

Soalan 31 hingga 35

Lengkapkan carta di bawah berkaitan sumber perundangan Islam mengikut keutamaan.

Nyatakan sumber di P, Q, R dan S.

31 P : ___________________

32 Q : ___________________

33 R : ___________________

34 S : ___________________

35 Berikan pengertian sumber Q dengan lengkap.

_______________________________________________________________________________

Soalan 36 hingga 43

Lengkapkan petikan di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

78 tahun 5,374 buah Bapa kucing 7 Hijrah

Madinah Abu Hurairah Meriwayatkan 57 Hijrah

_____36____ atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar memeluk Islam
pada bulan Muharam tahun ______37______ . Beliau merupakan orang yang
paling banyak _____38______ hadis Rasulullah s.a.w. iaitu sebanyak ____39_____
buah hadis. Beliau wafat di _____40_____ pada tahun ______41_______ ketika
berusia ____42___ . Digelar Abu Hurairah yang bermaksud ______43_______ kerana
beliau amat menyayangi binatang tersebut.

36 ____________________________

37 ____________________________

38 ____________________________

39 ____________________________

40 ____________________________

41 ____________________________

42 ____________________________

43 ____________________________


P
Q
Sumber
Perundangan
Islam R
S
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 103


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.


1 Jelaskan pengertian hadis dengan lengkap.

2 Nyatakan tiga kepentingan hadis sebagai sumber rujukan kedua selepas al-
Quran.

3 Antara syarat bagi perawi Hadis Sahih ialah adil.
Jelaskan ciri-ciri adil bagi seorang perawi hadis.

4 Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh umat Islam sekiranya menghadapi
masalah yang tidak terdapat dalam al-Quran

5 Jelaskan tiga kesan fahaman antihadis kepada masyarakat

6 Jelaskan dua langkah yang perlu dilaksanakan supaya hadis sentiasa dihayati
oleh umat Islam


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 104

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 9 99 9


Budaya bukan Islam
Pengaruh asing yang
bertentangan dengan
Islam
Ajaran sesat
Pengaruh asing yang
bertentangan dengan ajaran
Islam yang disebarkan
melalui media massa dan
penjajahan pemikiran, seperti
Rocks, Punk, Black Metal dan
sebagainya
Budaya yang bertentangan
dengan Islam dan adat
orang melayu yang lemah
lembut contohnya budaya
bersekedudukan tanpa
nikah, budaya lepak,
hippies, Hiburan yang
melalaikan dan sebagainya
Ajaran sesat ialah ajaran
yang dibawa oleh orang
Islam atau bukan Islam
yang menyeleweng
daripada ajaran Islam
yang sebenarnya
contohnya ajaran yang
mempertikaikan al-Quran
dan Hadis.
1. Melalui ekonomi
Menerapkan sistem ekonomi yang berasaskan riba dan penindasan keatas golongan
yang lemah, seperti kapitalis, sosialis dan liberal

2. Melalui Politik
Menerapkan sistem politik yang bertentangan dengan Islam seperti demokrasi, komunis dan
sistem politik yang menindas golongan yang lemah

3. Melalui Sosial
Menerapkan sistem sosial yang terlalu bebas sehinggakan tidak mengenal batasan halal
haram seperti hiburan yang melalaikan, memuja manusia secara berlebihan dan
sebagainya.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 105


• Menafikan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta dan peranan wahyu (al-Quran dan
Hadis) dalam mengatur kehidupan manusia.
• Memberi kebebasan yang tidak terhad kepada manusia untuk melakukan apa saja
demi mencari kepuasan peribadi.
• Menolak ayat al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan lojik pemikiran mereka.
• Menggalakan manusia mencari harta tanpa batasan halal dan haram.
• Terpengaruh dengan darjat dan bangsa sehingga sanggup mengasingkan agama dari
kehidupan.
• Memuja manusia secara berlebihan.
• Berfikiran sempit berdasarkan bangsa, warna kulit, kaum dan sebagainya.
• Mengasingkan peranan agama dalam mengatur kehidupan seharian.
• Menyalurkan hiburan yang keterlaluan dan melalaikan seperti Black Metal, Rock, Punk
dan sebagainya.
• Menyemaikan budaya yang bertentangan dengan budaya Islam seperti sambutan
Valentines day, mementingkan kebendaan dan sebagainya.
• Menyebarkan pemikiran yang sempit seperti sekularisme, sosialisme, free thinker dan
sebagainya
• Menjajah negara yang lemah dan menyebarkan budaya penjajah kepada penduduk
tempatan
• Menerapkan budaya hidup yang mementingkan kepuasan diri sendiri
• Mengekploitasi penggunaan media massa melalui filem, lagu dan kebudayaan.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 106


• Menapis berita yang di terima terlebih dahulu sebelum disebarkan.
• Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang kehidupan
• Menjadikan Islam sebagai cara hidup
• Mengamalkan budaya hidup tempatan yang positif
• Memperkukuhkan akidah dan pegangan terhadap agama Islam yang syumul.
• Mengamalkan cara hudup yang sihat.
• Memberikan penerangan tentang keburukan budaya asing melalui ceramah, penulisan
dan media massa.

• Berlakunya pergaulan bebas antara jantina yang berlainan seperti bersekedudukan tanpa
nikah.
• Melahirkan anak luar nikah hasil daripada perbuatan zina.
• Lahirnya budaya puja syaitan seperti black metal.
• Merosakkan akidah dan cara hidup Islam.
• Umat Islam akan ketinggalan dalam semua bidang.
• Melahirkan generasi Islam yang sukakan hiburan yang tidak berfaedah.
• Berlakunya keruntuhan akhlak dan moral di kalangan remaja Islam.
• Melahirkan masyarakat yang bergantung kepada kuasa asing dalam semua bidang sama
politik, ekonomi dan sosial.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 107


• Kepercayaan kepada rukun Iman dan asas akidah yang tidak selaras dengan al-Quran dan
Hadis.
• Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan Hadis Nabi.
• Ketua kumpulan ajaran yang diamalkan mendakwa bahawa dia adalah nabi Isa, Imam
Mahadi atau lain-lain istilah yang serupa.
• Mendewa-dewakan ketua ajaran tersebut secara berlebih-lebihan.
• Menghuraikan al-Quran dan Hadis sesuka hati mereka.
• Membawa ajaran bahawa penyatuan semua agama di dunia sebagai agama yang mesti
diikuti.
• Mengubah suai ibadat dalam ajaran Islam seperti solat hanya memadai dengan niat sahaja
dan sebagainya.
• Mengadakan hukum baru yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Ajaran Sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam
atau orang bukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan
kepada al-Quran dan al-Hadis
Kepada Individu :
• Terkeluar daripada ajaran Islam.
• Jiwanya tidak tenang
• Sanggup bertindak di luar batasan seperti membunuh anak sendiri dan sebagainya.
• Di pulau oleh masyarakat
Kepada Masyarakat
• Berlakunya huru hara dalam masyarakat.
• Berlakunya keruntuhan rumah tangga
• Masyarakat menjadi mundur

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 108
Kepada Negara
• Negara menjadi tidak aman
• Berlakunya pergaduhan dalam negara.
• Negara menjadi mundur
• Pelabur tidak berani melabur dalam negara.
• Menjauhi kumpulan ajaran yang tidak pasti kebenarannya.
• Sentiasa mengamalkan budaya hidup Islam
• Sentiasa berusaha mendalami ajaran Islam yang sebenarnya
• Mengamalkan sifat terpuji dalam kehidupan
• Sentiasa menjauhi ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam.
• Melapurkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kumpulan yang bertentangan dengan
islam
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 109


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Budaya Islam ialah cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ________
A takwa
B zikrullah
C kalimah Syahadah
D darjat dan Keturunan

2 Pada zaman ICT ini, unsur-unsur budaya asing mudah tersebar melalui ______
i kuliah-kuliah ilmu
ii alatan elektronik
iii media massa
iv internet

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

3 Liberalisme ialah _________
A fahaman yang mementingkan keduniaan semata-mata
B fahaman yang memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama
C fahaman yang terlalu ekstrim memberi kebebasan kepada individu
D fahaman yang menghapuskan hak milik perseorangan dan
menjadikannya sebagai milik negara

4 Antara berikut yang manakah cara untuk menangani ancaman budaya asing?.
i Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang
ii Menonton filem-filem luar negara yang canggih
iii Memperkukuhkan akidah dan keimanan
iv Menjauhi amalan-amalan negatif

A i , ii dan iii
B i , ii dan iii
C i , iii dan iv
D ii , iii dan iv

5 Berikut adalah aktiviti kebudayaan yang bercanggah dengan Islam, kecuali
A pertandingan ratu cantik
B pertandingan "Malaysian Idol"
C pertandingan bakat menyanyi
D pertandingan kampung tercantik

PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 110

6. Antara kesan buruk akibat amalan budaya asing yang negatif dalam masyarakat
ialah
i kelahiran anak luar nikah
ii kegilaan terhadap muzik
iii pergaulan sesama rakan
iv terpengaruh dengan punk dan hip hop

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

7. Yang manakah antara pernyataan berikut menerangkan cara menangani
budaya asing?.
i Meniru cara barat
ii Mengamalkan cara hidup sihat
iii Mendalami ilmu pengetahuan
iv Menerima berita tanpa ditapis

A i dan ii
B iii dan iv
C ii dan iii
D i dan iv

8. • Taasub dengan bangsa dan darjat
• Berfahaman sempit
• Menafikan kekuasaan Tuhan

Keterangan di atas merujuk kepada
A matlamat pengaruh asing
B tujuan pengaruh asing
C ciri-ciri pengaruh asing
D Kesan pengaruh asing

9. Antara ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam ialah
menggalakkan manusia mencari _________
A harta yang halal
B harta yang banyak
C harta tanpa batasan
D harta menurut syarak

10. Pernyataan di bawah menerangkan sikap golongan yang dipengaruhi oleh
fahaman materialistik, kecuali _________
A memandang darjat dan keturunan
B suka bermegah dengan barang mewah
C menganggap pelajaran agama penting
D meninggalkan solat kerana pentingkan perniagaan

11. Apakah kekuatan dalaman yang diperlukan oleh umat Islam untuk mencegah
kemungkaran dalam diri setiap individu?.
A Pangkat dan darjat
B Harta benda
C Solat fardhu
D Nilai murni
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 111

12 Berikut adalah ciri-ciri ajaran sesat, kecuali
A percaya alam ini bersifat qadim
B percaya solat boleh ditunaikan secara niat sahaja
C percaya bahawa Allah s.w.t. mempunyai anak dan isteri
D percaya bahawa Allah s.w.t. sahaja yang layak disembah

13 Antara kriteria ajaran sesat ialah
A mengakui kebenaran al-Quran dan hadis
B menafikan kepercayaan atau fahaman sekularisme
C mengagungkan pemimpin atau kumpulan sesuatu ajaran
D mengawal amalan bidaah atau pendapat baru yang bertentangan
syariat

14 Berikut adalah akibat ajaran sesat kepada masyarakat, kecuali
A memutuskan tali persaudaraan
B melakukan pembunuhan
C tergelincir akidah individu
D keretakan rumah tangga

15 Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran sesat.
i Memuliakan seseorang ahli agama
ii Mendakwa dirinya sebagai imam Mahdi
iii Mentafsir al-Quran dan hadis mengikut logik akal
iv Meyakini tidak ada kitab lain yang boleh menandingi al-Quran

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

16 Berikut merupakan punca-punca lahirnya ajaran sesat.
i Mencari pengaruh di dunia
ii Merapat hubungan silaturrahim
iii Kerakusan pemimpinnya untuk berkuasa
iv Mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


17 Berikut adalah kumpulan-kumpulan ajaran sesat.
i Kumpulan Maunah
ii Kumpulan Ayah Pin
iii Kumpulan Rasul Melayu
iv Kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 112

18 Menurut fatwa mufti bil. (67) 1409H/1988 halaman 93, Imam al-Mahdi akan keluar
selepas berlakunya pergaduhan antara jemaah haji di ______________
A Jamratul Ula
B Jabal Rahmah
C Jamratul Wusta
D Jamratul Aqabah

19 Pengikut-pengikut ajaran sesat akan
A dirahmati Allah s.w.t.
B diberkati Allah s.w.t.
C dimurkai Allah s.w.t.
D dikasihi Allah s.w.t.


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 20 hingga 32

Lengkapkan pernyataan berikut.

20


Budaya bukan Islam ialah budaya yang dibina berdasarkan
_________________ manusia berasaskan pengalaman semata-
mata.

21

Umat Islam perlu memperlengkapkan diri dengan kekuatan
___________________ untuk menyokong kekuatan dalaman.

22


Umat Islam dahulu berjaya mempertahankan kesucian Islam
daripada pengaruh luar dengan memperkukuhkan ____________
Islamiah.

23

Akidah yang kukuh, ____________yang mantap dan amalan yang
sempurna boleh dijadikan perisai dalam menghadapi cabaran.

24

Islam menerima sebarang budaya asing asalkan tidak
_______________ dengan ajaran al-Quran dan al-Hadis.

25


Budaya dan pengaruh asing yang ditonjolkan oleh masyarakat
barat kebanyakannya telah _________________ masyarakat Islam
dan umat-umat lain.

26

Pengaruh asing yang disebarkan dalam pelbagai bentuk telah
mengundang banyak _________________ kepada umat Islam.

27


_________________ ialah sebarang ajaran atau amalan yang
dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang
bertentangan dengan ajaran Islam.

28 _________________ mengakui pemimpin Bahaiyyah sebagai Tuhan.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 113
29

_________________ ialah kepercayaan atau keyakinan seseorang
kepada Allah s.w.t..

30

Seseorang yang mengikut ajaran sesat akan tergelincir
_____________.

31

Pengikut dan pengamal ajaran sesat akan dimasukkan ke dalam
______________.

32

Kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan terhadap
_________________ dan pengikut ajaran sesat.Soalan 33 hingga 36

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.

33

Fahaman yang menghapuskan hak milik
perseorangan.

34

Fahaman yang memisahkan urusan
keduniaan dengan urusan agama.

35

Fahaman yang mementingkan keduniaan
semata-mata.

36


Fahaman yang memberi kebebasan
kepada individu sehingga menyebabkan
penindasan.
1

1

1

1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 114

Soalan 37 hingga 50

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.37

Pengaruh asing yang bertentangan dengan syarak jika
dibendung akan merugikan agama, bangsa dan
negara.


38 Ekonomi kapitalis menggalakkan amalan riba.39

Fahaman sekular menyatukan urusan keduniaan
dengan urusan agama.


40

Imperialis ialah bangsa atau negara yang
mengamalkan kuasa pemerintahannya ke atas negara-
negara lain.


41

Memuja manusia secara berlebihan adalah salah satu
daripada ciri-ciri pengaruh asing.


42

Pada zaman kolonial, pengaruh budaya asing dibawa
oleh golongan raja dan bangsawan.


43

Ajaran Islam menggalakkan umatnya berbudaya dan
bertamadun.


44

Amar makruf nahi mungkar bermaksud melakukan
kemungkaran dan mencegah kebaikan


45

Pengaruh budaya asing dapat ditangani dengan cara
mengamalkan cara hidup yang tidak sihat.


46

Pengaruh asing menguasai ekonomi umat Islam dengan
cara menerapkan sistem riba dalam urusan muamalat.

47 Ajaran Matahari adalah satu contoh ajaran sesat.

48

Golongan Batiniah mengatakan sembahyang ada zahir
dan batin.


49

Ajaran sesat tidak mendatangkan bahaya yang besar
kepada umat Islam.

50 Ajaran sesat diiktiraf oleh semua agama.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 115

Soalan 51 hingga 58

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Ciri budaya Islam Y Ciri Budaya Bukan Islam

Pernyataan Jawapan

51 Suka hidup bebas tanpa tanggungjawab.

52 Menolak pemikiran yang bertentangan dengan akal.

53 Semua umat Islam adalah bersaudara.

54 Memuja manusia secara berlebih-lebihan.

55 Keburukan orang lain dibalas dengan kebaikan.

56 Kerja yang dilakukan ikhlas kerana Allah s.w.t..

57 Menjauhi perkara-perkara mazmumah.

58 Mementingkan tuntutan hawa nafsu.

Soalan 59 hingga 62

Tentukan pernyataan tentang kesan ajaran sesat di bawah dengan menandakan (X) dan (Y) dalam
ruangan yang disediakan.

X Kesan kepada masyarakat Y Kesan kepada individu

Pernyataan Jawapan

59 Terputus tali silaturrahim.

60 Berlaku pergaduhan dan permusuhan.

61 Jiwa menjadi murung dan tidak tenang.

62 Akidah tergelincir dan terbatal syahadah.


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 116

Soalan 63 hingga 68

Tuliskan jawapan pada ruang yang disediakan.

63. Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan hadis.
64. Menekankan hubungan sejagat.
65. Mendewa diri atau pemimpin.
66. Lengkap dan sempurna.
67. Merangkumi kehidupan di dunia dan akhirat.
68. Mentafsir al-Quran dan hadis sewenang-wenangnya
Soalan 69 hingga 70

Carta di bawah adalah berkaitan contoh kumpulan ajaran sesat

69 X : _________________________

70 Y : _________________________


AJARAN ISLAM AJARAN SESAT
CIRI-CIRI


Ajaran Sesat
Qadiani X Y
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 117

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman mulhid?.

2 Nyatakan tiga keburukan fahaman Sekularisme

3 Nyatakan tiga keburukan fahaman Liberalisme

4 Senaraikan empat contoh pengaruh budaya asing yang merosakkan akidah.

5 Nyatakan dua kesan buruk pengaruh filem asing yang bertentangan dengan
Islam.

6 Jelaskan empat ciri pengaruh asing yang bercanggah dengan Islam.

7 Nyatakan tiga keburukan media massa yang memesongkan pemikiran dan moral
remaja Islam.

8 Berikan pengertian ajaran sesat.

9 Nyatakan ciri-ciri ajaran sesat.

10 Cadangkan beberapa cara untuk membanteras ajaran sesat.

11 Jelaskan tiga kesan ajaran sesat terhadap masyarakat

12 Terangkan tiga faktor sesuatu ajaran itu dianggap sesat

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 118

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 10 10 10 10
RABANIYYAH RABANIYYAH RABANIYYAH RABANIYYAHPengertian Rabaniyyah.
Maksud Rabaniyyah dari segi bahasa ialah ketuhanan.
Iaitu segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam
adalah bersumberkan wahyu Allah SWT. ( Al-Quran) dan Al-Hadis Rasulullah SAW.
Umat Islam juga wajib menyakini bahawa setiap perkara yang terdapat dalam ajaran
Islam adalah datangnya daripada Allah SWT
1. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT.
Islam bukanlah agama ciptaan manusia kerana ianya berdasarkan kepada wahyu Allah
SWT. ( al-Quran)

2. Islam adalah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan, kejahilan
dan dorongan hawa nafsu manusia.
Allah SWT. sebagai pencipta agama Islam memiliki sifat kesempurnaan

3. Islam dan seluruh mahkluk adalah hak Allah SWT.
Allah SWT sebagai pemilik segala mahkluk ciptaannya.

4. Allah SWTsebagai pemberi peraturan hidup
Allah SWT telah menyediakan segala peraturan untuk kebahagiaan hidup manusia di
dunia dan di akhirat.

Beriman dan yakin dengan rukun iman
Melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala
larangan-Nya
Berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keredaan Allah
SWT.
Berakhlak mulia dalam kehidupan seharian.
Melakukan penyelidikan dan penerokaan bagi membuktikan kekuasaan
dan keagungan Allah SWT.
Berjihad dengan nyawa, harta dan akal fikiran untuk meninggikan syariat
Islam.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 119
Kelahiran agama Islam adalah tertentu waktunya. Iaitu bermula daripada nabi Adam
sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW.
Agama Islam disampaikan oleh para Rasul dan Nabi yang dilantik oleh Allah SWT.
Agama Islam mempunyai kitab suci ( al-Quran )yang menjadi himpunan wahyu Allah
SWT.
Prinsip agama Islam adalah bersifat mutlak dan universal
Prinsip ketuhanan dalam ajaran Islam adalah jelas, bukan di susun oleh manusia
Nilai ajaran Islam adalah sesuai dengan sifat kemanusiaan sejagat
Perkara ghaib dalam agama lslam adalah mudah di fahami dan di akui kebenarannya
oleh akal manusia yang waras
Ajaran Islam adalah kekal dan lengkap dalam semua segi kehidupan manusia
• Agama Yahudi
• Agama Kristian
• Agama Islam
Agama yahudi dan kristian telah diselewengkan oleh para ulama mereka menyebabkan
ajaran agama-agama tersebut telah hilang keaslian dan ciri-ciri agama langit serta tidak
diterima lagi oleh Allah SWT.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 120

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat

1
Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang
terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s.w.t. dan
hadis

Pengertian di atas merujuk kepada
A Uluhiyyah
B Rububiyyah
C Syumuliyyah
D Rabbaniyyah

2 Selain daripada peraturan hidup, Rabbaniyyah meliputi
i cara
Ii hukum
Iii konsep
iv prinsip

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

3 • Islam agama wahyu bukan ciptaan manusia
• Seluruh makhluk merupakan hak milik Allah s.w.t.
• Allah s.w.t. yang menyediakan peraturan hidup

Pernyataan di atas merujuk kepada
A dasar syariat Islam
B bentuk Syumuliyyah
C ciri-ciri agama Islam
D prinsip-prinsip Rabbaniyyah

4 Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah
i Islam menjamin hak asasi manusia
ii Islam adalah agama yang diwahyukan Allah s.w.t.
iii Islam dan seluruh makhluk adalah hak milik Allah s.w.t.
iv Islam menekankan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv
PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 121

5 Agama yang diredai Allah s.w.t. ialah
A Islam
B Majusi
C Nasrani
D Buddha

6 Berikut adalah cara memiliki sifat Rabbaniyyah, kecuali
A berakhlak mulia dan terpuji
B berjihad dengan harta dan nyawa
C bekerja bersungguh-sungguh untuk kesenangan hidup
D mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya

7 Berikut merupakan kitab-kitab suci Allah s.w.t. yang diturunkan kepada para nabi,
kecuali
A Injil
B Zabur
C Taurat
D Tsamud

8 Rabbaniyyah bermaksud
A kesaksian
B ketuhanan
C penciptaan
D pembuktian

9 Manakah antara pernyataan berikut membuktikan Islam agama langit?.
i Mempunyai kitab suci
ii Disampaikan oleh utusan Allah s.w.t.
iii Kelahiran agama Islam tertentu waktunya
iv Prinsip-prinsipnya boleh dipinda mengikut zaman

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

10 Agama budaya ialah
A ajaran yang dibawa melalui rasul
B ajaran yang bersumberkan wahyu Allah s.w.t.
C kepercayaan berasaskan bimbingan wahyu
D ajaran yang berasaskan cita-cita, pengalaman dan penghayatan
pengasasnya tanpa bimbingan wahyu

11 Berikut adalah amalan syirik, kecuali
A menyembah api
B menyembah berhala
C menyembah matahari
D menyembah Allah s.w.t.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 122

BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 12 hingga 16

Lengkapkan pernyataan berikut.

12

__________________ ialah segala konsep, prinsip, nilai dan
peraturan yang bersumberkan wahyu Allah s.w.t.

13

____________________ ialah pemberi peraturan hidup kepada
seluruh makhluk di dunia ini.

14

Konsep ____________________ atau tauhid, memimpin akal manusia
mengenal dan mentaati-Nya.

15


___________________ dan nahi mungkar merupakan nilai baik yang
dianjurkan oleh Allah untuk mengawal keselamatan manusia di
dunia dan di akhirat.

16

_________________ ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan
mengorbankan harta benda, nyawa, masa dan tenaga.


Soalan 17 hingga 20

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan

17


Segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan
peraturan yang terdapat dalam Islam
bersumberkan wahyu Allah s.w.t.

18

Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang
lain pada zat, sifat dan perbuatan.

19 Sarwajagat atau meliputi seluruh alam

20

Terpelihara daripada melakukan dosa kecil
dan dosa besar


1
1
1
1
1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 123

Soalan 21 hingga 26

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.21

Rabbaniyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak
bahawa Allah s.w.t. ialah pemilik dan pentadbir alam.


22

Rabbaniyyah ialah segala peraturan yang terdapat dalam
al-Quran bersumberkan wahyu Allah s.w.t. dan hadis.


23 Islam adalah agama yang diwahyukan Allah.


24 Agama langit merupakan agama ciptaan manusia.


25
Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh akal manusia yang
bijaksana.


26 Perkara-perkara ghaib mampu dikaji secara saintifik.


Soalan 27 dan 28

Lengkapkan carta di bawah


27 X : _______________________________

28 Y : _______________________________
1


1


1


1


1


1

Pandangan Hidup Islam
Syumuliyyah X Y
Thabat Waqi’iyyah
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 124

Soalan 29 dan 30

Lengkapkan carta di bawah


29 X : _______________________________

30 Y : _______________________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan pengertian Rabbaniyyah?.

2 Jelaskan tiga prinsip Rabbaniyyah?.

3 Terangkan dua ciri Islam sebagai agama samawi.

4 Jelaskan perbezaan antara agama langit dan agama budaya

5 Nyatakan dua kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.

6 Huraikan tiga cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian

7 Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan.
Jelaskan hujah bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas.

8 Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s.w.t.
Jelaskan cara merealisasikan prinsip tersebut dalam kehidupan manusia.

9 Nyatakan ciri- ciri agama budaya.


JENIS-JENIS AGAMA
X Y
Contoh : Islam Contoh : Buddha
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 125

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 11 11 11 11
SYUMULIYYAH SYUMULIYYAH SYUMULIYYAH SYUMULIYYAH

Pengertian Syumuliyyah
Syumuliyyah bermaksud Lengkap dan sempurna Iaitu agama Islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad SAW adalah lengkap dan sempurna. Ajaran Islam merangkumi
semua aspek kehidupan manusia yang meliputi dunia dan akhirat.
Islam mengatur setiap sudut kehidupan manusia seperti akhlak, ekonomi,
perundangan, sosial, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, falsafah, sains dan
sebagainya.
1. Kesempurnaan Adalah milik Allah SWT.
Manusia diciptakan penuh dengan kelemahan. Islam yang diciptakan oleh Allah SWT
adalah agama yang sempurna dan mampu memenuhi semua keperluan hidup manusia.

2. Semua manusia terikat dengan masa, ruang, dan tempat tertentu.
Manusia mesti tunduk dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT

3. Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Manusia telah dibekalkan dengan akal dan wahyu serta peraturan daripada Allah SWT
untuk membangun dan memakmurkan alam mengikut ketetepan Allah SWT

3. Islam telah menyediakan segala peraturan hidup yang mencakupi setiap sudut
Peraturan tersebut samada berhubung dengan kehidupan manusia di dunia seperti sosial,
budaya, ekonomi dan sebagainya, dan yang berhubung dengan kehidupan di akhirat seperti
cara beribadat.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 126
Ibadat Khusus
Peraturan perhubungan antara manusia dengan Allah SWT secara langsung
contohnya :
• Puasa Solat Zakat Haji Lain-lain ibadat

Ibadat Umum
Peraturan perhubungan dengan Allah SWT tetapi memerlukan perantaraan
manusia lain. Contohnya :
• Sedekah Menolong orang lain Berbuat baik sesama manusia

Islam menyediakan segala peraturan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan
akhirat,
Agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang di bina atas
dasar agama akan membawa kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.
Kesempurnaan Islam dalam kehidupan meliputi semua aspek kehidupan manusia.
Antaranya :

1. Bidang Ekonomi
Islam mengariskan panduan dan cara yang terbaik dalam menguruskan ekonomi
seperti Islam mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba dan penindasan.

2. Bidang Perundangan
Islam telah menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan
oleh manusia. Contohnya hukum hudud, qisas dan takzir.

3. Bidang Sosial
Islam telah menetapkan peraturan dan adab pergaulan sesama manusia,
perhubungan antara bangsa dan sebagainya.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 127KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Lengkap dan sempurna meliputi kehidupan di dunia dan akhirat

Pengertian di atas merujuk kepada
A Uluhiyyah
B Waqi’iyah
C Syumuliyyah
D Rabbaniyyah

2 Nyatakan prinsip-prinsip Syumuliyyah
i Ajaran Islam bersifat praktikal
ii Manusia sebagai khalifah Allah
iii Kesempurnaan hanya milik Allah
iv Setiap makhluk tunduk kepada sunnatullah

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

3 Hubungan manusia dengan pencipta-Nya dikenali sebagai ibadat
A khusus
B umum
C sunat
D harus

4 Hubungan manusia sesama manusia dikenali sebagai ibadat
A khusus
B umum
C sunat
D harus

5 Kesalahan yang dikenakan hukuman balas seperti membunuh dibalas bunuh

Pernyataan di atas menerangkan tentang hukum
A Qisas
B Takzir
C Hudud
D Tahdib

PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 128

6
X
Menggunakan kemahiran dan kepakaran memperdayakan orang
tanpa disedari oleh orang lain.

X merujuk kepada
A rasuah
B monopoli
C manipulasi
D pecah amanah


BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 14 hingga 23

Soalan 7 hingga 10
Lengkapkan pernyataan berikut.

7

__________________ ialah lengkap dan sempurna meliputi
kehidupan di dunia dan akhirat

8

__________________ ialah hukum yang telah ditentukan
hukumannya dalam al-Quran dan al-Hadis.

9

Kesalahan yang dikenakan hukuman balas seperti membunuh
dibalas bunuh dikenali sebagai ______________.

10


__________________ ialah hukuman yang ditentukan oleh pihak
mahkamah yang hukumannya tidak ditentukan dalam al-Quran
dan al-Hadis.Soalan 11 hingga 15

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.

11

Agama yang lengkap dan sempurna
meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat

12

Tatacara perhubungan sesama manusia
untuk memenuhi keperluan hidup.

13

Fahaman yang memisahkan agama
dengan kehidupan harian.

1
1
1
1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 129
14

Bunga atau pertambahan bayaran dalam
urusan jual beli.

15

Penguasaan sepenuhnya ke atas sesuatu
barangan.


Soalan 16 hingga 20

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.16

Syumuliyyah bermaksud agama yang lengkap dan
sempurna meliputi kehidupan di dunia dan akhirat.


17

Antara prinsip Syumuliyyah ialah Islam menjamin hak asasi
manusia.


18

Tujuan perundangan Islam adalah untuk menjaga
agama, nyawa, keturunan, harta dan akal.


19

Islam melarang perbuatan khurafat adalah untuk
menjaga harta manusia.


20

Hubungan manusia dengan Allah s.w.t. dan sesama
manusia merangkumi konsep Syumuliyyah.


Soalan 21 hingga 261


11


1


1


1

1
KESYUMULAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN
21. Ibadat ________________
iaitu hubungan manusia
dengan tuhan.
24. Ibadat ____________ iaitu
hubungan sesama manusia
Contoh
(22) ____________________
(23) ____________________
Contoh
(25) _______________________
(26) _______________________
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 130

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan Syumuliyyah?.

2 Senaraikan dua prinsip Syumuliyyah.

3 Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks keilmuan.

4 Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks ekonomi.

5 Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks sosial.

6 Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks perundangan.

7 Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks kekeluargaan.

8 Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks ibadat.

9 Terangkan dua hujah yang membuktikan kesyumulan Islam dalam kehidupan.


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 131

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 12 12 12 12


Pengertian Waqiiyyah
Waqiiyyah bermaksud : Ajaran Islam adalah bersifat realiti, praktikal dan boleh serta
mampu diamalkan oleh semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat, bangsa
dan sebagainya.
Islam sentiasa mengajak manusia supaya mempercayai perkara yang boleh dibuktikan
dengan hujjah dan dalil yang jelas

1. Ajaran Islam bersifat praktikal
Islam sentiasa mengambil kira kedudukan dan kemampuan sebenar manusia yang
mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Oleh itu Islam menetapkan batas
kesempurnaan dan kewajipan yang paling minima untuk dilakukan oleh manusia

2. Ajaran Islam menyelesaikan masalah manusia
Islam sentiasa menyediakan cara dan jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
manusia melalui al-Quran dan al-Hadis Rasulullah SAW

3. Islam menekankan kesederhanaan
Islam sentiasa mengariskan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di
akhirat, antara hak individu dan masyarakat dan sebagainya.

4. Islam sentiasa positif terhadap pemikiran manusia
Islam sentiasa mengalakkan umatnya supaya meningkatkan daya pemikiran yang tinggi,
kreatif dan inovatif


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 132
Setiap individu mempunyai hak yang mesti dilaksanakan bagi menjamin
keharmonian hidup
Individu dan
masyarakat
Perundangan Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia.
Setiap hukuman dalam Islam adalah adil dan saksama
Undang-
undang
Ajaran Islam adalah mengimbangi antara keperluan kehidupan di dunia dan
kebahagiaan hidup diakhirat
Kehidupan
Ibadat dalam Islam tidak terlalu meringan dan tidak sampai membebankan
umatnya.
Ibadat
Islam hanya mewajibkan umatnya mempercayai perkara yang mempunyai
bukti dan dalil yang jelas dan nyata
Akidah
Perundangan
• Perundangan Islam dapat diterima dan amalkan oleh semua manusia.
• Islam mementingkan keadilan sejagat.
• Keadilan Islam bersifat menyeluruh.
• Islam sentiasa membela kebenaran dan menentang kebatilan

Bidang ibadat
• Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan dan keadaan seseorang.
• Setiap pekerjaan yang mengcukupi syarat-syaratnya dikira sebagai ibadat.
• Setiap pekerjaan manusia akan di beri pembalasan samada di dunia ataupun di
akhirat
Bidang Sosial
• Islam tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam.
• Islam memberi Kebebasan kepada orang bukan Islam mengamalkan kepercayaan
masing-masing.
• Islam memberi Kebebasan kepada individu untuk mengeluarkan pendapat selagi
tidak bercanggah dengan syarak..
• Islam memberi Kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang halal.

Bukti Islam Menekankan Kesederhanaan
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 133
KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.
1 • Realiti bukan khayalan
• Menyelesaikan masalah
• Menekankan kesederhanaan

Pernyataan di atas merujuk kepada

A prinsip Syumuliyyah
B ciri-ciri Alamiyyah
C prinsip Waqi’iyyah
D kelebihan Murunah

2 X
Bersifat praktikal dan mampu diamalkan
oleh semua golongan manusia

Merujuk kepada pernyataan di atas, X ialah
A Syumuliyyah
B Rabbaniyyah
C Waqi’iyyah
D Murunah

3 Waqi’iyyah bermaksud __________ dan mampu diamalkan oleh semua golongan
manusia.
A praktikal
B lengkap
C tetap
D tepat

4 Berikut ialah cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga Islam.
i Diat
ii Talak
iii Khuluk
iv Fasakh

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
PELAJARAN 12 : WAQI’IYYAH
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 1345 Islam mengharuskan seseorang tidak berpuasa sekiranya bermusafir
atau sakit, tetapi wajib diganti pada hari yang lain

Pernyataan di atas merujuk kepada Waqi’iyyah dalam
A ibadat.
B akidah.
C kerohanian.
D undang-undang.

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 6 hingga 9

Lengkapkan pernyataan berikut berdasarkan pilihan jawapan di bawah.

Kreatif Inovatif Wahyu Mukjizat
A B C D

6 Sifat sesuatu yang diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan sebagainya
yang baru. ________

7 Mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu
idea baru dan asli. _______

8 Perkara luar biasa yang dianugerahkan kepada rasul-rasul. ______

9 Firman Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul melalui malaikat atau
tanpa melaluinya. ________

Soalan 10 hingga 14

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

10


__________________ ialah persetujuan atau kesepakatan antara
ulamak mujtahidin umat Muhammad mengenai sesuatu hukum
syarak pada masa tertentu

11

Akal dan pengalaman tanpa bantuan ______________ tidak dapat
memahami kewujudan Allah s.w.t.

12

Menuntut ilmu adalah ______________ bagi setiap muslim lelaki dan
perempuan.

13

Islam membenarkan umatnya mengumpul kekayaan asalkan
tidak mengabaikan kewajipan terhadap _________________.

14

Umat Islam merupakan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
memikul tanggungjawab dan amanah sebagai _________________.1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 135


Soalan 15 hingga 19

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.

15

Sesuatu yang tidak mungkin dapat
dilaksanakan

16


Mempunyai sesuatu yang nyata atau zahir
dan perkara-perkara ghaib yang
mempunyai dalil dan bukti.

17

Firman Allah s.w.t. yang disampaikan
kepada nabi dan rasul.

18

Perkara atau unsur yang berhubung
dengan kebendaan.

19


Kemudahan atau kelonggaran yang
diberikan oleh Allah s.w.t. kepada hamba-
Nya dalam melaksanakan ibadat.Soalan 20 hingga 24

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.20 Waqi’iyyah dalam Islam bersifat praktikal.


21

Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber rujukan utama
dalam menyelesaikan masalah.


22

Islam menggalakkan umatnya berusaha untuk mencari
kehidupan di dunia dengan tidak melupakan akhirat.


23

Penyelesaian masalah dalam Islam hanya boleh
diselesaikan oleh akal sahaja.


24

Kelebihan Islam tidak sekadar berkaitan dengan aspek
material tetapi juga meliputi aspek sosiologi.


1

1

1


1


1


1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 136


Soalan 25 hingga 26

Lengkapkan carta berikut

25 X : ____________________

26 Y : ____________________KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan dalam ibadat.

2 Antara prinsip waqi’iyyah ialah menekankan kesederhanaan.
Jelaskan kesederhanaan dalam aspek kerohanian dan kebendaan.

3 Senaraikan dua prinsip kesederhanaan dalam waqi’iyyah

4 Terangkan dua bukti waqi’iyyah dalam muamalat.

5 Terangkan dua bukti waqi’iyyah dalam munakahat.

6 Terangkan dua bukti waqi’iyyah dalam hukum jenayah

7 Nyatakan dua aktiviti yang boleh meningkatkan budaya ilmu berdasarkan
waqi’iyyah.

Sumber-sumber ilmu untuk
memahami hakikat kehidupan
Pengalaman Y X
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 137

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 13 13 13 13
ALAMIYYAH ALAMIYYAH ALAMIYYAH ALAMIYYAH

Pengertian Alamiyyah
Alamiyyah bermaksud sejagat, buana, global atau universal, Iaitu menyakini bahawa
ajaran Islam adalah sesuai pada semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan
zaman.
Ajaran Islam sesuai dan dapat diamalkan pada semua tempat, masa dan zaman. Islam
juga untuk semua manusia tanpa mengira kedudukan warna kulit dan darjat seseorang.


1. Manusia adalah sebaik-baik kejadian
Kejadian manusia adalah berasal daripada Nabi Adam. Kemuliaan kejadian manusia
terletak pada akalnya. Dengan anugerah akal itu manusia diamanahkan untuk memaju dan

2. Memakmurkan alam ini mengikut ketetapan Alalh SWT
Keadilan Islam tidak terikat pada bangsa, keturunan atau darjat seseorang. Semua manusia
adalah sama tarafnya disisi Islam kecuali orang-orang yang bertakwa.

3. Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.
Islam diturunkan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh itu menjadi
kewajipan setiap muslim untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan dan mencegah
segala kemungkaran.

4. Islam menjamin hak asasi manusia.
segala hak asasi manusia untuk hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan di akhirat
sentiasa terpelihara dengan membuat berbagai peraturan dan undang-undang Islam
sentiasa memastikan.

Hak asasi ialah hak kemanusiaan yang harus dimiliki oleh semua manusia berdasarkan andaian
bahawa semua manusia memiliki satu bentuk hak yang sama, yang tidak dipengarahui oleh
faktor tempatan, perkauman dan kewarganegaraan.
Sehubungan dengan itu, Islam mengakui wujudnya hak tertentu yang mesti dinikmati oleh setiap
individu, yang dianggap sebagai "sebahagian daripada sifatnya sebagai seorang manusia",
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 138
Antara Hak Asasi Manusia yang dijaga oleh Islam antaranya ialah :

1. Kebebasan bersuara
2. Kebebasan melindungi nyawa
3. Kebebasan beragama
4. Kebebasan memiliki harta
5. Kebebasan memelihara kehormatan dan maruah diri
6. Hak untuk mendapatkan kesihatan
7. Hak untuk mendapatkan pendidikan
8. Hak untuk memelihara harta benda.
Bidang Perundangan
Bidang Sosial
• Kewajipan menunaikan perkara fardu Ain dan fardu Kifayah
• Setiap ibadat boleh dilakukan mengikut kemampuan dan keupayaan masing-
masing
• Setiap pekerjaan manusia dikira sebagai ibadat jika cukup segala syaratnya
• Setiap amalan manusia akan diberikan ganjaran
Bidang Ibadat
• Tiada paksaan dalam memeluk Islam
• Semua manusia bebas mengamalkan agama dan budaya masing-masing
• Kebebasan bersuara dan memberi pendapat
• Kebebasan memiliki harta yang halal
• Perundangan Islam dapat di terima dan di amalkan oleh seluruh manusia
• Islam mementingkan kedamaian dan keadilan sejagat
• Keadilan Islam adalah menyeluruh dan tidak terhad kepada umat Islam sahaja
• Islam sentiasa membela keadilan dan menentang kemungkaran
• Islam sentiasa membela hak perlindungan nyawa dan kehormatan semua
manusia
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 139
KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Alamiyyah bermaksud ______________
A nyata
B praktikal
C lengkap
D sarwajagat

2 Antara berikut yang manakah menerangkan tentang prinsip Alamiyyah?.
i Menegakkan keadilan sejagat
ii Islam menjamin hak asasi manusia
iii Islam agama yang mudah dan praktikal
iv Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

3
Islam sesuai diamalkan sepanjang zaman

Pernyataan di atas menerangkan konsep
A Alamiyyah
B Waqi’iyyah
C Syumuliyyah
D Rabbaniyyah

4 Pilih pernyataan yang benar tentang sifat Alamiyyah.
i Tiada paksaan dalam agama
ii Membela kebenaran dan menentang kebatilan
iii Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya
iv Tiada kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing

A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

5 Antara bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang sosial ialah
A setiap amalan akan diberi balasan
B membela kebenaran dan menentang kebatilan
C setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya
D kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing
PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 140

6 Di bawah pemerintahan Islam, orang bukan Islam bebas mengamalkan ajaran
agama, adat dan budaya

Pernyataan di atas menerangkan tentang prinsip
A Alamiyyah
B Waqi’iyyah
C Syumuliyyah
D Rabbaniyyah

7 Berikut adalah contoh-contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi
manusia, kecuali _______
A menganggu ketenteraman awam
B penderaan terhadap kanak-kanak dan orang tua
C membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak
D mengutamakan keamanan dan mengekalkan kesejahteraan manusia

8 Bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang ibadat ialah
A tiada paksaan dalam memeluk Islam
B kebebasan memiliki harta yang halal
C hak perlindungan nyawa dan kehormatan
D setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 9 hingga 13

Lengkapkan pernyataan berikut.

9

Islam adalah agama bersifat _________________ yang sesuai bagi
semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman.

10

______________________ adalah sifat keji yang dibenci oleh Allah
s.w.t.

11

Allah s.w.t. telah menetapkan hukuman ____________ untuk
melindungi nyawa manusia.

12

_________________ dan fardu kifayah ialah suatu kewajipan ke atas
umat Islam.

13

Setiap amalan baik akan diberi __________________ dan dijanjikan
ganjaran syurga di akhirat.
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 141


Soalan 14 hingga 17

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang
disediakan.
14


Islam adalah agama yang sesuai bagi
semua manusia tanpa mengira bangsa,
tempat dan zaman.

15 Sifat-sifat terpuji dan mulia.

16

Kebebasan manusia untuk menganuti
sebarang kepercayaan dan agama.

17

Menegakkan kebenaran dan mencegah
kemungkaran.Soalan 18 hingga 21

Untuk kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.18

Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk
ajarannya.


19 Keadilan dalam Islam terikat pada batasan keturunan


20
Islam tidak memberi hak perlindungan nyawa dan
kehormatan


21 Antara hak asasi manusia ialah memelihara harta benda.


22

Islam tidak memusuhi orang bukan Islam bahkan
menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam.
1


1


1


1


1

1

1

1

1

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 142

Soalan 23 hingga 24

Lengkapkan carta di bawah

23 X : ______________________________

24 Y : ______________________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan ciri-ciri Alamiyyah Islam dalam bidang sosial

2 Terangkan bukti yang menunjukkan Alamiyyah Islam dalam bidang
perundangan

3 Konsep Islam ialah amar maaruf nahi mungkar.
Terangkan dua kesan jika terdapat golongan yang hanya menegakkan
kebenaran tetapi tidak mencegah kemungkaran.

4 Senaraikan empat hak asasi yang dijamin oleh Islam.

5 Islam diturunkan bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia.
Huraikan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan tersebut.

6 Nyatakan pengertian ‘Alamiyyah.

7 Jelaskan prinsip ‘Alamiyyah.

8 Nyatakan contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia.

9 Terangkan ciri-ciri hak asasi manusia dalam Islam.

10 Jelaskan bukti manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah s.w.t.

11 Nyatakan perkara yang melayakkan manusia dimuliakan oleh Allah s.w.t.

Hak Asasi Manusia
Menurut Islam
X
Kebebasan bersuara
Y
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 143

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 14 14 14 14
MURUNAH MURUNAH MURUNAH MURUNAH
Murunah bermaksud luwes atau anjal. Iaitu menyakini bahawa segala hukum dan peraturan
yang terdapat dalam Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan, namun
masih tetap diatas prinsip asasnya.
Walaupun Islam telah menetapkan pelbagai hukum dan batasan yang perlu diikuti oleh umat
Islam, tetapi dalam keadaan tertentu masih ada kelonggaran pada perkara cabang mengikut
kesesuaian tempat dan masa.

1. Islam agama yang mudah.
• Islam mengetahui kemampuan manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT
• Islam memberi kelonggaran kepada umatnya dalam melaksanakan perintahNya.
Contohnya cara berpakaian diberi kelonggaran asalkan menutup aurat.
2. Dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan manusia
• Islam prihatin terhadap kemampuan umatnya.
• Dalam melaksanakan ibadat wajib seperti solat umat Islam boleh melakukan
dalam berbagai keadaan seperti sambil berbaring, duduk dan sebagainya jika
terdapat alasan yang munasabah seperti sakit dan sebagainya

1. Menunjukkan sifat toleransi dan berhikmahnya Islam
2. Menarik minat orang bukan Islam utuk memahami ajaran Islam
3. Mengalakkan Umat Islam mentaati dan melaksanakan perintah Allah SWT dengan
sempurna
4. Memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya sepanjang masa hingga ke hari kiamat.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 144
Thabat bermaksud bahawa ajaran Islam dalam keadan tertentu adalah bersifat tetap, teguh dan
tidak mengalami perubahan.
Terdapat beberapa perkara yang tidak dapat di pinda dan di ubah serta bersifat tetap. Perkara-
perkara tersebut telah dinyatakan oleh Allah SWT secara tetap atau qat’ie. Perkara tersebut
tidak boleh di ubah samada dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Keadaan ini untuk menjaga
kemuliaan dan ketinggian hidup manusia.
Perkara-perkara yang Thabat (tetap) dalam ajaran Islam
1. Akidah.
• Akidah ialah keyakinan kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya.
Keyakinan ini tidak boleh berubah walau apa pun yang berlaku
2. Ibadat.
• Dalam melakukan ibadat wajib, Islam tidak pernah memberi toleransi kepada umatnya.
Kita tetap wajib menunaikan ibadat walau dalam apa jua keadaan cuma caranya sahaja
yang berbeza.
3 Ketetapan Hukum Syarak.
• Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti hukum wajib, haram, sunat,
makruh dan harus akan tetap kekal sehingga ke hari kiamat.
P Pe er rk ka ai it ta an n a an nt ta ar ra a M Mu ur ru un na ah h d de en ng ga an n T Th ha ab ba at t
Islam bersifat tetap dalam perkara asas dan prinsip tetapi murunah (anjal) dalam perkara
cabang dan pelaksanaanya. Contohnya kewajipan menutup aurat adalah tetap, tetapi cara
menutup aurat ( berpakaian ) di beri kelonggaran kepada manusia mengikut feysen dan
keselesaan mereka.
Setiap perkara telah ditetapkan asasnya dalam Islam, tetapi terpulanglah kepada manusia
untuk melaksanakannya. Contohnya Islam menggalakkan perniagaan dan mengharamkan
riba.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 145
KERTAS 1
BAHAGIAN A : Soalan Objektif
Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1 Murunah bermaksud ____________
A mampu diamalkan secara praktikal oleh semua manusia
B lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan dunia dan akhirat
C boleh berubah mengikut kesesuaian namun tetap atas prinsip asasnya
D sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman

2
Agama Islam adalah mudah dan tidak menyusahkan penganutnya.
Pernyataan di atas merujuk kepada
A Murunah
B Alamiyyah
C Waqi’iyyah
D Syumuliyyah

3 Pernyataan yang benar tentang prinsip Murunah ialah
A kewajipan melakukan ibadat haji yang menepati syarak.
B ibadat solat boleh diringankan apabila seseorang itu sibuk atau bermusafir
C puasa bulan Ramadan boleh ditinggalkan pada waktu siang dan tidak
perlu diqada.
D Islam mewajibkan umatnya menutup aurat dengan pelbagai fesyen yang
menepati syarak.

4 Kelebihan sifat murunah ialah
i menarik minat orang bukan Islam
ii memastikan sifat riak berkembang
iii memastikan kesinambungan ajaran Islam
iv menunjukkan sifat toleransi dan berhemah

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

5 Pilih situasi yang bersesuaian dengan konsep Murunah.
i berpuasa walaupun memudaratkan diri
ii menghimpun solat Zohor dan Asar ketika bermusafir
iii mewakilkan orang lain melontar jamrah bagi dirinya
iv mempelbagaikan fesyen dengan menutup aurat yang menepati syarak.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
PELAJARAN 14 : MURUNAH
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 146

6
Ali telah mengikuti rombongan sekolahnya ke Melaka. Jarak perjalanan
dari sekolahnya ialah lebih kurang 500 km. Beliau telah mengerjakan
solat Zohor dan Asar secara jamak dan qasar.


Situasi di atas merujuk kepada konsep
A Murunah
B Alamiyyah
C Syumuliyyah
D Rabbaniyyah

7 Maksud Thabat ialah
A tetap
B pindah
C berubah
D fleksibel

8 Antara berikut yang manakah bersifat tetap dan tidak boleh berubah?.
i Berpakaian menutup aurat
ii Hukum-hukum syariah yang melibatkan perkara-perkara wajib, halal dan
haram.
iii Perkara-perkara akidah yang melibatkan konsep kewujudan, kekuasaan,
kebesaran dan kemuliaan Allah s.w.t..
iv Perkara-perkara yang melibatkan maruah diri, masyarakat dan
keselamatan negara daripada ancaman musuh.
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C ii, iii dan iv
D i, iii dan iv


9. Kelebihan sifat Thabat ialah
i dapat mengawal nafsu syahwat
ii menjaga martabat dan maruah diri seseorang
iii memastikan umat Islam patuh kepada perintah Allah
iv membezakan antara orang Islam dengan orang kafir

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

10 Antara perkara berikut yang manakah tidak boleh bertoleransi?.

i Sirah nabi
ii Hukum syariat
iii Ibadat khusus
iv Akidah Islamiah

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 147

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 11 hingga 17

Lengkapkan pernyataan berikut.

11

Dua solat fardu yang dihimpunkan dan
dilakukan dalam satu waktu.

12

Solat empat rakaat dijadikan dua rakaat
sahaja.

13

Kelonggaran yang diberikan Allah kepada
umat Islam dalam mengerjakan ibadat.

14

Tetap, teguh serta tidak berubah dasar,
prinsip serta pelaksanaan.

15

Menyakini kewujudan Allah s.w.t. serta
mengenaliNya

16

Tanggungjawab yang diberi kepada
seseorang yang baligh dan berakal.

17


Mereka-reka perkara baru dalam agama
yang tidak diamalkan pada zaman
Rasulullah s.a.w.


Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.18


Islam telah memberi kelonggaran kepada penganutnya
untuk mempelbagaikan fesyen pakaian asalkan tidak
terkeluar daripada batas syarak.


19

Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah
keadilan.


20

Syariat telah menetapkan pelbagai hukum demi
kesejahteraan hidup manusia.


21

Murunah ialah luwes, anjal dan boleh berubah mengikut
kesesuaian namun masih tetap atas prinsip asasnya


22 Ar-Rahman ialah sifat Allah s.w.t. yang Maha Adil.


1


11


1


1


1

1

1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 148Soalan 23 hingga 26

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X Murunah Y Thabat

Pernyataan Jawapan

23

Umat Islam wajib meyakini keesaan Allah s.w.t. dan tiada
sekutu bagi-Nya.


24

Seseorang yang sakit melakukan ibadat solat secara duduk
atau baring.


25

Hukuman bagi penzina yang belum berkahwin ditetapkan
100 kali sebatan.


26

Islam menggalakkan umatnya mengumpulkan harta
kekayaan secara yang halal bukan secara yang haram.


Soalan 27 hingga 28

Lengkapkan carta di bawah.

27 P ialah ___________________________________

28 Q ialah __________________________________1
1
1
1
K
O
N
S
E
P

T
H
A
B
A
T
P
Ketetapan hukum syariah
Q
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 149


Soalan 29 hingga 30

Lengkapkan carta di bawah

29 Ibadat bagi X ialah ___________________

30 Contoh bagi Y ialah ___________________


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan pengertian murunah dengan lengkap

2 Terangkan dua prinsip murunah dalam Islam beserta dengan contohnya.

3 Nyatakan dua kelebihan sifat murunah

4 Jelaskan perkaitan antara murunah dengan thabat.

5 Nyatakan pengertian Thabat

6 Sebahagian daripada ajaran Islam adalah tetap dan tidak boleh berubah
Apakah hikmat disebalik penetapan tersebut?.

7 Jelaskan dua perkara yang tidak boleh bertoleransi dalam Islam

8 Islam mewajibkan umatnya menutup aurat untuk menjaga maruah dan
kehormatan diri.
Mengapakah Islam menetapkan kewajipan tersebut?.

9 Jelaskan kesan kepada pembangunan negara jika Islam tidak mempunyai sifat
Murunah.

10 Islam telah menetapkan hukuman rejam kepada penzina.
Apakah hikmat disebalik penetapan hukuman tersebut?.

Solat
Rukhsah Dalam Ibadat
Y
X
Puasa
Diwajibkan 2.5
% daripada
harta
Puasa Bulan
Ramadan hanya
pada waktu siang
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 150

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 15 UNIT 1 15 UNIT 1 15 UNIT 1 15 UNIT 1
SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM - -- - NEGARA ISLAM NEGARA ISLAM NEGARA ISLAM NEGARA ISLAM
Negara Islam ialah negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan
pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-hadis serta
Ijtihad yang benar.

Negara Islam juga boleh diistilahkan sebagai Darul Islam, iaitu sesebuah negara yang berada
di bawah kekuasaan orang Islam dan syiar Islam yang meliputi hukum Allah SWT dan orang-
orang mukmin benar-benar jelas mempunyai kekuatan dalam negara tersebut.
Prinsip negara Islam di bina atas dasar
Musyawarah (as-Syura)
• As-Syura bermaksud bermesyuarat.
• Setiap keputusan dan tindakan dilakukan oleh pemerintah melalui kaedah
bermesyuarat dengan ahli majlis mesyuarat
Persamaan (al-Musawamah)
• Persamaan kepada semua warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan hak
sebagai warganegara.
• Persamaan dari segi mendapatkan perlindungan dan mencari serta memiliki harta.
Kebebasan (al-Huriyyah)
• Kebebasan kepada rakyat untuk mendapatkan hak asasi mereka seperti kebebasan
beragama, kebebasan bersuara, kebebasan bergerak dan sebagainya.
• Kebebasan untuk mencari dan memiliki harta.
• Kebebasan untuk hidup dengan aman dan selamat
Keadilan (al-Adalah)
• Negara Islam memberikan keadilan kepada semua rakyatnya tanpa mengira
kedudukan bangsa dan warna kulit.
• Keadilan kepada rakyat untuk mendapatkan segala kemudahan dan dari apa yang
mereka usahakan.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 151

Pembentukan sesebuah negara mesti mempunyai perkara-perkara berikut, antaranya:
1. Sistem pemerintahan negara adalah berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis
2. Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar
3. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat dalam negara.
4. Menjamin hak dan kebebasan asasi rakyatnya.
5. Ketua negaranya adalah seorang yang adil dan beriman kepada Allah SWT
6. Majlis syura sebagai asas pemerintahan negara.

1. Wilayah

2. Rakyat
Penduduk sesebuah negara yang terdidir samada rakyat beragama Islam dan bukan
Islam. Rakyat bukan Islam terbahagi kepada 2 ;
i. Kafir Harbi – Orang kafir yang ingin memerangi negara Islam
ii. Kafir Zimmi – Orang bukan Islam yang tidak berniat untuk memerangi
negara Islam

3. Ketua Negara
Pemerintah yang dilantik oleh Majlis syura. Mestilah seorang Islam yang memenuhi
syarat yang telah ditetapkan oleh syarak

4. Majlis Syura
Majlis permesyuaratan tertinggi negara yang berfungsi sebagai badan penasihat kepada
ketua negara dalam urusan pentadbiran negara.

5. Undang-unfang
Berpandukan al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama

6. Badan Kehakiman
Berpandukan al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama

7. Pentadbiran dan penguatkuasaan
Berpandukan al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 152

• Untuk Menegakkan Perundangan dan Hukum Allah SWT.
Hukum Allah SWT. tidak dapat ditegakkan tanpa kuasa pemerintahan. Dengan
terlaksananya negara Islam segala hukum Allah SWT. dapat dilaksanakan dengan senang
dan teratur
2. Untuk Merialisasikan Keadilan.
Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem negara Islam. Dalam melaksanakan
pemerintahannya ketua negara Islam mestilah melaksanakan keadilan kepada setiap
rakyatnya..
3. Untuk Melaksanakan Kebajikan.
Dengan kuasa pemerintahan, kebajikan rakyat akan terbela kerana dasar pemerintaahan
dan pentadbiran Islam dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab keatas setiap rakyatnya,
seperti pendidikan, kesihatan dan sebagainya.
4. Untuk Mencapai Kebahagiaan Hidup di Dunia dan di Akhirat.
Pemerintah Islam berperanan untuk memastikan rakyatnya mendapat kebahagiaan hidup di
dunia dan di akhirat dengan merancang program dan perancangan bagi memajukan
rakyatnya tanpa melanggar hukum Allah SWT.
Piagam Madinah adalah merupakan perlembagaan kepada negara Madinah setelah
Rasulullah S.A.W mendirikan negara Islam di sana.
Piagam ini merupakan asas kepada pentadbiran dan pemerintahan negara yang mencakupi
semua aspek bernegara.
Piagam ini mengandungi 47 perkara yang digubal untuk kesejahteraan rakyat Madinah
keseluruhannya tanpa mengira bangsa, pangkat dan kedudukan seseorang.
Piagam ini juga dikenali sebagai “Perlembagaan Madinah atau Sahifah Madinah”
• Untuk membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni
• Untuk melindungi hak individu dan masyarakat setempat.
• Untuk menyatu padukan semua rakyat di Madinah.
• Menjamin kebebasan rakyat untuk mengamalkan ajaran masing-masing.
• Untuk menentukan peranan dan tugas Rasulullah S.A.W sebagai ketua negara.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 153

• Rasulullah sebagai ketua negara
• Rasulullah sebagai ketua tentera
• Rasulullah sebagai ketua hakim
• Rasulullah sebagai ketua angkatan tentera.
• Rasulullah sebagai ketua ulama.
Syura bermaksud setiap keputusan yang hendak dijalankan, diputuskan setelah mendapat
persetujuan daripada ahli majlis syura atau orang ramai terlebih dahulu.
Konsep syura diasaskan untuk mewujudkan perbincangan antara cerdik pandai dengan ahli
agama dalam menyelesaikan masalah untuk melahirkan keputusan yang adil dan
bertanggungjawab terhadap negara.
Terdiri daripada ulama dan cerdik pandai yang pakar dalam sesuatu bidang yang akan
dibincangkan.
Mereka mestilah bersifat adil, bijaksana, berhikmah dan mempunyai daya fikiran yang tajam
serta di hormati oleh masyarakat
• Jika perkara tersebut yang melibatkan hukum agama yang bersandarkan kepada al-Quran
dan al-hadis, pemerintah wajib melaksanakannya.
• Jika perkara tersebut bersifat khilaf (perselisihan pendapat) pemimpin perlu
menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih pendapat berasaskan kepada kekuatan
hujjah dan bukti ahli majlis syura.
• Dalam urusan lain seperti peperangan, politik dan perhubungan luar pemimpin boleh
memilih pendapat yang paling baik dan sesuai tanpa bergantung kepada suara terbanyak.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 154


PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 15 UNIT 2 15 UNIT 2 15 UNIT 2 15 UNIT 2
SISTEM P SISTEM P SISTEM P SISTEM PENTADBIRAN ISLAM ENTADBIRAN ISLAM ENTADBIRAN ISLAM ENTADBIRAN ISLAM
Khalifah bermaksud pengganti.
Menurut ulama khalifah dihuraikan sebagai penganti nabi dalam urusan menegakkan
keagamaan dan mentadbir urusan keduniaan.. Dari pengertian diatas membuktikan bahawa
khalifah bertanggungjawab mengatur kehidupan rakyat dan negara berdasarkan syariat Islam
demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Istilah-istilah yang digunakan dalam al-Quran yang merujuk kepada pemimpin
• Imam / Imamah (pemimpin)
• Khalifah ( Pengganti, pentadbir, penguasa)
• Amir Mukmim (Pemimpin kepada orang-orang mukmin)
• Uli al-Amri ( Pemimpin - yang menguruskan kepentingan umat Islam samada
urusan keduniaan dan akhirat )
1. Seorang Muslim yang mukmim
2. Adil dan saksama
3. Lelaki
4. Berakhlak mulia & Berani
5. Berilmu & memahami masalah negara
6. Berkemampuan dari segi mental & fizikal
7. Berpengaruh & berketurunan baik
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 155

Seseorang khalifah mestilah mempunyai ciri yang unggul dan berkarimastik. Antara ciri-ciri
tersebut ialah :
1. Mempunyai keadaan fizikal dan mental yang sihat dan sempurna
2. Mempunyai keyakinan diri yang jitu
3. Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas
4. Adil dalam pentadbiran
5. Memiliki semangat yang kuat dan jitu
6. Cekap dalam membuat keputusan
7. Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas
8. Dapat mengawal emosi dan rasional.
9. Menguasai prinsip perhubungan antara manusia

1. Melaksanakan hukum Allah SWT tanpa mengira tempat dan masa
2. Sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran
3. Sentiasa menjaga kesucian agama Islam
4. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara daripada negara asing
5. Melaksanakan undang-undang secara menyeluruh
6. Berjihad menentang musuh Islam
7. Mengagihkan kekayaan negara kepada mereka yang berhak
8. Melantik orang yang cekap & amanah dalam menguruskan negara..
9. Mengawasi segala urusan negara dan memerhati segala keadaan
10. Memelihara & memulihara alam dan memanfaatkannya
11. Menyeru dan menggalakkan rakyat supaya membangunkan diri, masyarakat dan
negara
12. Menjaga keharmonian dan perpaduan untuk kesejahteraan negara

1. Sistem pemerintahan negara menjadi kucar kacir
2. Ekonomi negara menjadi mundur
3. Rasuah akan berleluasa
4. Pemberontakan dan rasa tidak puas hati rakyat akan berlaku
5. Negara akan di jajah oleh kuasa asing
6. Negara berada dalam huru hara
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 156


PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 15 UNIT 3 15 UNIT 3 15 UNIT 3 15 UNIT 3
RAKYAT RAKYAT RAKYAT RAKYAT
Rakyat ialah penduduk bagi sesebuah negara yang terdiri dari pelbagai bangsa dan agama
serta keturunan
Rakyat Islam Rakyat Bukan Islam
Kafir Zimmi
Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan mematuhi segala
peraturan negara dan tidak berniat untuk mengkhianati negara Islam

Kafir Harbi
Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan berniat untuk
mengkhianati serta memusnahkan negara Islam. Golongan ini mesti
diperangi sebelum mereka memusnahkan negara.

1. Menumpukan sepenuh taat setia kepada negara
2. Bekerjasama dalam membenteras kemungkaran
3. Bekerjasama untuk mempertahankan negara
4. Bekerjasama dalam membangunkan negara
5. Menghormati agama dan adat resam orang lain
6. Menuntut Ilmu yang berguna
7. Menjaga keamanan dan keharmonian negara
8. Menjaga maruah dan nama baik negara
9. Menasihati pemimpin dalam melaksanakan tanggungjawabnya
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 1571. Hak untuk memilih pemerintah dan kerajaan yang adil
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesihatan dan bebas bergerak.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan
4. Hak untuk mencari harta dan membelanjakannya
5. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan bersuara

1. Sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti sosial
2. Sentiasa taatkan pemimpin
3. Sentiasa memajukan diri sendiri dan negara
4. . Sentiasa mematuhi segala undang-undang

1. Berlakunya keruntuhan akhlak dan jati diri individu dan rakyat
2. Tugas amar makruf dan nahi mungkar terabai
3. Meningkatnya gejala sosial
4. Pertahanan negara menjadi lemah dan mudah ditembusi oleh musuh
5. Negara mengalami kemunduran dalam pelbagai bidang seperti, ekonomi, politik, sosial,
pentadiran dan sebagainya
6. Berlakunya huru hara dalam negara.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 158


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1. Negara Islam ialah:

A Negara yang bersumberkan hukum akal.
B Negara yang bersumberkan hukum syarak.
C Negara yang diketuai oleh pemimpin Islam.
D Negara bersumberkan al-Quran dan Hadis.

2. Pemilihan Ketua Negara Islam mestilah melalui:

A Pilihanraya
B Musyawarah
C Badan Legislatif
D Mesyuarat kabinet.

3. Berikut adalah prinsip dasar pembinaan pemerintahan Islam kecuali.

A Al-Syura
B Al-Adalah
C Al-Hadiah
D Al-Huriyyah

4. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam pembentukan Negara Islam
kecuali.

A Wilayah
B Pilihanraya
C Majlis Syura
D Ketua Negara

5. Sebuah badan yang mempunyai kuasa membuat, meminda atau memansuhkan
undang-undang dari segi perlembagaan.

Kenyataan di atas menerangkan

A Badan Eksekutif
B Badan Legislatif
C Badan Regislatif
D Badan EksklusifPELAJARAN 15 : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 159

6. • Pengiktirafan identiti kaum
• Kebebasan mengamalkan ajaran agama
• Kuatkuasa undang-undang
• Perpaduan

Aspek-aspek di atas adalah merujuk kepada
A Perlembagaan Islam
B Perlembagaan Makkah
C Perlembagaan Madinah
D Perlembagaan Malaysia

7. Asas pemerintahan Islam berdasarkan kepada

A Ijma Ulama
B Ijma dan Qias
C Al-Quran dan Hadis
D Perlembagaan Islam

8. Manakah antara berikut ciri-ciri seorang khalifah

i Pengetahuan yang luas.
ii Memiliki harta kekayaan.
iii Menguasai teknik-teknik berkomunikasi
iv Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

9. Islam telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi ketua negara. Syarat
tersebut adalah.

i Seorang muslim yang mukmin.
ii Lelaki atau wanita.
iii Berilmu dan mamahami masalah negara.
iv Adil dan saksama.
A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D i, iii dan iv

10. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang matlamat negara Islam.

i Merealisasikan keadilan.
ii Jaminan kebebasan hak asasi.
iii Majlis syura sebagai asas pemerintahan.
iv Menegakkan perundangan dan hukum Allah s.w.t.
A i dan ii
B ii dan iii
C iii dan iv
D i dan iv

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 160

11. Piagam Madinah secara umumnya menyentuh aspek-aspek berikut:

i Kepimpinan Negara
ii Pengiktirafan Identiti Kaum
iii Hak Asasi
iv Pilihanraya

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv


BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 12 hingga 19

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa


12.

Pemerintahan Islam hanya dapat ditegakkan dengan
wujudnya ______tertentu dengan semua rakyat terikat
kepada peraturannya.13.

________ merupakan badan permesyuaratan tertinggi
negara.14.

_________ mestilah dilantik daripada orang yang terbaik dan
beliau berautoriti membuat keputusan serta wajib dipatuhi.


15.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w. baginda hanya
merujuk kepada ______ Allah dalam melaksanakan
pemerintahannya.


16.

Rasulullah s.a.w. telah mendirikan negara dan pemerintahan
Islam yang pertama di __________ berdasarkan kepada Al-
Quran.


17.

_______ dalam negara Islam terdiri daripada orang Islam dan
orang bukan Islam.


18.

_____________ mempunyai kuasa yang mutlak dan bebas
daripada pengaruh badan eksekutif dan legislatif.


19.

Ahli Majlis Syura mesti mengutamakan Allah s.w.t. dalam
membuat sebarang ________ kerana setiap keputusan
tersebut mesti dipatuhi.


1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 161

Soalan 20 hingga 27

Untuk
kegunaan
Pemeriksa

Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH.20. Makkah adalah sebuah negara Islam yang pertama.


21.
Ahli Syura pada zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin dikenali
sebagai ahlu halli wal-’aqdi.


22.
Ketua Negara Islam boleh dilantik dari kalangan wanita
berpelajaran.


23.
Dalam Islam, semua rakyat adalah sama di sisi undang-
undang.


24.
Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis
yang pertama di dunia.


25.
Rasulullah s.a.w. telah berhijrah ke Taif setelah 13 tahun
kerasulan baginda.


26.
Piagam Madinah juga dikenali sebagai ”Sahifah
Madinah”.


27.
Dalam Perlembagaan Madinah, masyarakat majmuk
yang menganut pelbagai agama tidak diberi kebebasan
mengamalkan agama masing-masing.28.
Asas pemerintahan Islam berdasarkan al-Quran dan
Hadis.


29.

Makkah al-Mukarramah merupakan kota pertama dalam
pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w.


30.

Ketua negara Islam boleh dilantik sama ada orang Islam
ataupun bukan Islam.


31.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w. baginda
merujuk kepada Hadis dalam melaksanakan
pemerintahannya.


32.

Islam tidak mengharuskan wanita dilantik menjadi
pemimpin negara memandangkan tanggungjawab dan
fungsinya amat berat.1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 162

33.

Al-Musawah bermaksud mengiktiraf semua manusia
adalah sama dari segi hak dan tanggungjawab.


34.

Al-Adalah bermaksud meletakkan sesuatu pada
tempatnya.


35.

Khalifah bertanggungjawab melaksanakan hukum syariat
mengikut situasi dan tempat.


Soalan 36 hingga 45

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang
disediakan.

X
Tanggungjawab
Rakyat
Y Hak Rakyat

Untuk
kegunaan
pemeriksa
Pernyataan Jawapan

36. Taat setia kepada negara.
37. Menghormati kebebasan beragama
38. Mendapat pendidikan
39. Mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan.
40. Bekerjasama membanteras kemungkaran
41. Bekerjasama mempertahankan negara.
42. Kebebasan bersuara dan memberi pendapat.
43. Mencari harta dan membelanjakannya.
44. Menasihati pemimpin.
45. Hak memilih pemerintah.1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 163
Soalan 46 hingga 49

Carta di bawah menunjukkan elemen-elemen penting dalam pembentukan negara Islam.


Nyatakan elemen-elemen bagi:

46. P : ______________________

47. Q : ______________________

48. R : ______________________

49. S : ______________________KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

Soalan 1 hingga 21

1. Jelaskan pengertian negara Islam.

2. Mengapakah perlunya ditegakkan negara Islam?

3. Jelaskan perbezaan negara Islam dan negara bukan Islam.


Pembentukan Negara Islam
Badan
Kehakiman
Wilayah

Q
Pentadbiran &
Penguasaan

S

R

P
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 164

4. Nyatakan keistimewaan negara Islam.

5. Mengapakan Rasulullah membentuk satu perlembagaan sewaktu di Madinah?

6. Nyatakan asas pembentukan negara Islam:

7. Terangkan ciri-ciri negara Islam.

8. Senaraikan ciri-ciri masyarakat majmuk yang dikehendaki oleh Islam.

9. Jelaskan kedudukan Rasulullah berdasarkan Perlembagaan Madinah.

10. Nyatakan pengertian khalifah Islam

11. Jelaskan ciri-ciri khalifah Islam

12. Jelaskan mengapa pemerintahan Islam mesti memiliki sifat takwa dan amanah

13. Jelaskan maksud syura.

14. Nyatakan ciri-ciri negara Islam.

15. Mengapakah sistem syura merupakan sistem pemerintahan dan pentadbiran
yang terbaik?

16. Negara Islam ‘negara kebajikan dan mendapat keampunan Allah s.w.t.’.
Bincangkan pernyataan tersebut.

17. Bincangkan peranan kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai murni di kalangan
rakyat.

18. Islam menghendaki setiap rakyat patuh kepada pemerintah selagi mereka tidak
disuruh melakukan maksiat. Huraikan pernyataan di atas.

19. Matlamat perundangan Islam bertujuan menjamin kesejahteraan hidup
manusia. Huraikan bagaimana matlamat tersebut dicapai.

20. Setiap muslim hendaklah melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah,
Rasul, pemerintah Islam dan negara.
Apakah tanggungjawab setiap muslim terhadap negaranya?

21. Jelaskan implikasi pengabaian tugas khalifah terhadap negara.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 165

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 16 16 16 16
SISTEM KEHAKIMAN ISLAM SISTEM KEHAKIMAN ISLAM SISTEM KEHAKIMAN ISLAM SISTEM KEHAKIMAN ISLAM

Kehakiman disebut dalam istilah syarak sebagai al-Qadha.
Menurut bahasa Qadha bererti putus, selesai, menunaikan, membayar, mencegah atau
menghalang.
Dari segi Istilah pula Qadha bermaksud suatu keputusan daripada pemerintah/ badan
kehakiman dalam sesuatu perbicaraan dimahkamah atau menyampaikan hukum syarak
secara penetapan.
Sistem kehakiman merupakan satu unsur penting dalam syariat Islam. Syariat Islam /
perundangan Islam mengariskan peraturan hidup individu dan masyarakat yang mencakupi
semua bidang kehidupan manusia seperti keagamaan, sosial, akhlak, ekonomi, politik,
hubungan antarabangsa dan sebagainya.
Menegakkan keadilan.
Sistem kehakiman ditegakkan untuk memutuskan sesuatu hukuman secara adil dan
saksama. Keadilan dalam sistem kehakiman Islam adalah bersifat menyeluruh tanpa
mengira batas kedudukan dan taraf seseorang.
Menentang kezaliman.
Islam menentang sebarang bentuk kezaliman, kerana perbuatan zalim boleh
merosakkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan negara.
Membela orang yang dizalimi.
Orang yang lemah dan dizalimi perlu dibela oleh pemerintah dan orang yang
berkuasa. Dengan wujudnya sistem kehakiman golongan yang lemah akan mendapat
pembelaan yang sewajarnya.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 166
1. Bersifat Rabani.
Ini kerana sistem kehakiman Islam bersumberkan wahyu Allah SWT dan hadis
Rasulullah SAW dalam menentukan sebarang keputusan dan hukuman yang akan
dijatuhkan keatas pesalah.

2. Menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman
Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem kehakiman Islam. Penghapusan
kezaliman dan penganiayaan adalah kunci utama dalam menjamin kebahagiaan
hidup manusia di dunia dan akhirat

3. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan.
Menyeru kepada kebaikan dengan cara melaksanakan hukuman yang bersifat
pencegahan dan pengajaran kepada manusia, dengan terlaksananya kebaikan
sekali gus kejahatan dapat dihindarkan

4. Mengamalkan akhlak yang mulia serta menjaga hubungan yang baik sesama
manusia dan mahkluk Allah SWT yang lain.
Akhlak mulia dapat diamalkan dengan terlaksananya peraturan dan hukuman yang
telah ditetapkan oleh Allah SWT

1. Hakim tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak samada pendakwa atau tertuduh
2. Hakim hendaklah jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya.
3. Hakim tidak boleh menghakimi mana-mana orang yang beliau mempunyai kepentingan.
4. Sebarang kesalahan tidak boleh disabitkan jika terdapat keraguan.
5. Hakim mestilah mengikuti peraturan keterangan yang telah ditetapkan iaitu,
i. Mendapatkan pengakuan yang bebas dan penuh kerelaan daripada tertuduh
ii. Para saksi dalam pembicaraan mestilah adil dan menepati syarat-syarat kesaksian
yang telah ditetapkan.
iii. Kes yang dibicarakan mestilah dibuktikan melalui bukti-bukti yang nyata serta
boleh diterima oleh semua pihak.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 167
Keistimewaan sistem kehakiman Islam dapat dilihat melalui perlaksanaannya yang
menyeluruh. Antaranya
1. Dasar kehakiman dan perundangan nya adalah ciptaan Allah SWT
Peraturan ciptaan Allah SWT tiada cacat celanya serta sesuai diamalkan oleh semua
manusia pada semua tempat, waktu dan keadaan
2. Pelaksanaan Sistem kehakiman Islam dapat mendidik jiwa manusia.
Setiap hukuman dan peraturan dalam Islam adalah untuk mendidik jiwa manusia kearah
yang lebih baik.
3. Kehakiman Islam menyediakan hukuman dan ganjaran di dunia dan di akhirat.
Allah SWT menjanjikan balasan yang setimpal diatas setiap perbuatan manusia. Jika
pesalah terlepas daripada hukuman di dunia mereka tidak akan terlepas daripada hukuman
Allah SWT di Akhirat
• Seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT
• Berfikiran waras dan sentiasa tenang.
• Seorang yang berwibawa dan dihormati oleh orang ramai.
• Seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh.
• Seorang yang berani dan tegas dalam menjalankan tugas.

• Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama.
• Menjatuhkan hukuman ketika dalam keadaan emosi yang tenang / tidak
dalam keadaan marah.
• Menjatuhkan hukuman tanpa ragu-ragu kepada pesalah.
• Membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 168
Perundangan Islam adalah bersumberkan kepada sumber-sumber yang berikut
• Al-Quran.
Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui
perantaraan Malaikat Jibrail a.s yang lengkap dan meliputi setiap aspek kehidupan manusia.
2. Al-Hadis
Hadis bermaksud segala perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW yang berfungsi
untuk menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran serta memperincikannya, disamping
untuk menetapkan hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran
3. Al-Ijmak
Ijmak ialah hasil persepakatan majoriti ulama dalam sesuatu perkara pada masa-masa tertentu
tentang sesuatu hukum atau masalah yang tidak jelas nasnya dalam al-Quran atau al-hadis
Rasulullah SAW.
4. Al-Qias
Qias ialah menyandarkan sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada
sesuatu hukum asal yang mempunyai nas dalam al-quran kerana wujud persamaan ilat
(sebab). Contohnya pengharaman dadah diqiaskan kepada pengharaman arak.
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 169

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1. Prinsip seorang hakim adalah:

A Keadilan
B Keilmuan
C Kejujuran
D Kebijaksanaan

2. Matlamat utama Sistem Kehakiman Islam adalah

A Mengatur kehidupan manusia atas dasar amar ma’aruf nahi mungkar
B Melahirkan masyarakat yang mengamalkan cara hidup Islam.
C Memupuk nilai-nilai bekerjasama dalam masyarakat.
D Menegakkan keadilan menghapus kezaliman.

3. Manakah di antara berikut bukan prinsip kehakiman dalam Islam.

A Bersumber daripada Allah s.w.t.
B Mempunyai keilmuan yang tinggi.
C Menyeru kebaikan mencegah kemungkaran.
D Menegakkan keadilan menghapus kezaliman.

4. Perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi Muhammad s.a.w. berfungsi untuk
menegaskan hukum dalam al-Quran.

Pernyataan di atas menerangkan tentang ____________
A Al-Ijmak
B Al-Quran
C Al-Hadis
D Al-Qias

5. Kelayakan seorang hakim adalah

i Berani dan tegas
ii Beriman dan bertaqwa
iii Bersih, Cekap, Amanah
iv Berwibawa dan dihormati

A i, ii dan iii
B i , ii dan iv
C ii , iii dan iv
D Ii, iii dan iv

PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 170

6. Antara tanggungjawab hakim adalah

A Tidak menjatuhkan hukuman ketika marah
B Beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T
C Mencari saksi dan bukti yang sah
D Membicarakan pesalah

7. • Berilmu
• Waras fikiran dan sentiasa tenang
• Berwibawa dan dihormati
• Berani dan tegas

Situasi di atas menerangkan tentang

A Ciri-ciri mukmin
B Ciri-ciri khalifah
C Ciri-ciri ulama
D Ciri-ciri hakim

8. Manakah antara berikut bukan cara menegakkan keadilan dalam Sistem
Kehakiman Islam?

A Hukuman yang setimpal mengikut kesalahan.
B Menjatuhi hukuman mengikut bangsa dan agama.
C Hukuman dilaksanakan apabila terdapat bukti dan saksi yang sah.
D Hukumannya berbentuk pengajaran dan pencegahan kepada semua
pihak.

9. Keistimewaan sistem kehakiman Islam ialah:

i Mendidik jiwa agar mentaati Allah s.w.t.
ii Memajukan negara dalam pelbagai aspek.
iii Balasan dan hukuman yang setimpal dengan kesalahan.
iv Undang-undang dan hukumannya kekal dan tidak berubah.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

10. Sistem kehakiman Islam membela orang yang dizalimi dengan cara:

i Membebaskan tertuduh jika ada keraguan.
ii Keputusan hukuman boleh mengambil kira pandangan orang lain.
iii Hakim bebas dari pengaruh emosi dalam membuat sesuatu keputusan.
iv Memutuskan hukuman tanpa ada kepentingan diri dengan mana-mana
pihak.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 171

BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 11 hingga 19

Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

11.______ tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak sama
ada pendakwa atau tertuduh.


12.Hakim hendaklah ___________ dan amanah dalam tugasnya.


13.Hakim tidak boleh mensabitkan kesalahan jika ada
___________.


14.Syariat Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia
atas dasar ______________


15.


Tanggungjawab _______ menjatuhkan hukuman
dengan adil dan saksama.


16.

Hakim akan _____________ tertuduh jika ada keraguan.


17.

Dasar kehakiman dan perundangan Islam adalah ciptaan
_________


18.

Seorang hakim tidak perlu tunduk kepada sebarang
______________ dalam merealisasikan keadilan.


19.

Prinsip hakim menegak _______ dan menghapuskan
kezaliman.


1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 172

Soalan 20 hingga 23

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan
yang disediakan.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

20. Menyandarkan sesuatu hukum yang
tiada hukumnya mengikut nas kepada
sesuatu hukum asal.

21. Hasil ijtihad majoriti ulama dalam
sesuatu perkara pada masa tertentu
yang tidak jelas nasnya sama ada
dalam al-quran atau hadis.22.

Perkataan, perbuatan dan pengakuan
Nabi Muhammad s.a.w. yang berfungsi
untuk menegaskan hukum yang
terdapat dalam al-quran.23.

Kalam Allah s.w.t. yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad s.a.w.
melalui perantaraan malaikat Jibril.
Soalan 24 hingga 33

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan
yang disediakan.

X
Tanggungjawab
Hakim
Y Kelayakan Hakim

Untuk
kegunaan
pemeriksa
Pernyataan Jawapan

24. Beriman dan bertaqwa kepada Allah s.w.t.

25. Waras fikiran dan sentiasa tenang.

26. Membebaskan tertuduh jika ada keraguan.

27. Tidak menjatuhkan hukuman ketika marah.

28. Berwibawa dan dihormati.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 173
29. Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama.
30. Berani dan tegas.
31. Bijaksana dan berpandangan jauh.
32. Menjatuhkan hukuman tanpa ragu kepada pesalah.
33. Berilmu.Soalan 34 hingga 35.

Carta di bawah menunjukkan sumber-sumber perundangan Islam.

Nyatakan sumber perundangan Islam bagi X dan Y

34. X : ____________________________

35. Y : ____________________________


1
1
1
1
1
Sumber
Perundangan
Al-Qias
X
Y
Al-Ijmak
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 174Soalan 36 hingga 38

Carta di bawah menunjukkan jenis-jenis mahkamah di Malaysia.

Nyatakan jenis-jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia

36. P : ____________________________

37. Q : ____________________________

38. R : ____________________________Soalan 39 hingga 42

Jadual di bawah merujuk kepada perbezaan di antara perundangan Islam dengan
perundangan Konvensional.
Lengkapkan jadual di bawah ini.

Perundangan Islam Perundangan Konvensional

____________39______________ Ciptaan Manusia

Sesuai sepanjang zaman _____________40______________

____________41______________ Boleh diubah serta dipinda

____________42______________ Ada cacat celanyaMahkamah di
Malaysia
R
P
Q
Mahkamah
Tentera
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 175

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

Soalan 1 hingga 6

1. Dalam prosedur kehakiman Islam, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman
dalam keadaan marah.
Kemukakan dua hujah mematuhi prosedur tersebut.

2. Nyatakan empat daripada ciri-ciri seorang hakim.

3. Terangkan matlamat utama sistem kehakiman Islam.

4. Terangkan empat akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku
adil dalam perbicaraan.

5. Nyatakan sumber-sumber kehakiman Islam.

6. Nyatakan keistimewaan institusi kehakiman dalam Islam melalui
perlaksanaannya.


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 176

PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN 17 17 17 17
SISTEM SOSIALISLAM SISTEM SOSIALISLAM SISTEM SOSIALISLAM SISTEM SOSIALISLAMSistem sosial Islam ialah satu sistem yang mengawal dan mengatur cara pergaulan dan
perhubungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing, yang dibina
berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT
Sistem sosial Islam diasaskan dengan tujuan untuk mewujudkan kerjasama dalam
melaksanakan kebajikan dan mencegah kemungkaran serta merealisasikan keadilan sosial dan
kebebasan manusia sejagat dalam menjalani kehidupan secara bersama.

1. Berpandukan al-Quran dan al-Hadis Rasulullah SAW
2. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu
3. Perhubungan sesama manusia adalah atas dasar takwa dan keimanan kepada Allah
SWT.
4. Pergaulan sesama manusia adalah mengikut lunas-lunas Islam, samada sesama
muslim atau bukan muslim.
5. Mengamalkan akhlak mulia dimana saja kita berada dan dengan siapa saja kita
bergaul
Ciri-ciri khusus sistem sosial Islam yang membezakannya dengan sistem sosial konvensional
ialah :
1. Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT
2. Untuk merealisasikan keadilan sosial
3. 3.Untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya
4. Untuk memakmurkan alam mengikut ajaran Islam.
5. Untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 177

Sistem sosial Islam yang bersifat Rabanni adalah asas untuk mewujudkan masyarakat yang
bertoleransi demi kehidupan yang sejahtera dan harmoni. Nilai-nilai luhur sistem sosial Islam
adalah seperti berikut :
3.Hormat menghormati/ toleransi / bertolak ansur
Masyarakat Islam wajib sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain.
2. Kasih sayang sesama makhluk
Islam mewajibkan umatnya supaya sama-sama menjaga kebajikan dan keperluan
semua manusia tanpa mementingkan diri sendiri dan berprasangka buruk
1. Ukhuwwah Islamiah
Sistem sosial Islam menjadikan semua manusia adalah bersaudara tanpa mengira
warna kulit, kedudukan atau pangkat seseorang. Persaudaran dalam Islam adalah
berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
1. Perbalahan dan perpecahan keluarga akan berlaku.
2. Keharmonian, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dan negara akan tergugat
3. Sumber alam tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Gejala sosial akan berleluasa
5. Penyelewengan tanggungjawab dan amanah akan berleluasa seperti rasuah, pecah
amanah dan sebagainya
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 178

Pergaulan berasaskan kepada nilai-nilai
setempat
Pergaulan mengikut lunas-lunas Islam
Mengutamakan hak dan kepentingan
individu melebihi kepentingan umum
Mengutamakan kepentingan umum melebihi
kepentingan individu
Berpandukan nilai dan pandangan majoriti
masyarakat setempat
Berpandukan al-Quran dan al-Hadis
Akhlak dan nilai-nilai moral tidak begitu
dititik beratkan dalam pergaulan
Mengamalkan akhlak mulia walau dimana
saja kita berada
Perhubungan di atas dasar warna kulit,
bangsa, keturunan dan kemanusiaan
semata-mata
Perhubungan sesama manusia diatas dasar
keimanan dan ketakwaan kepada Allah
SWT.
Ciptaan Manusia Bersifat Rabani – Ciptaan Allah SWT
1. Untuk merealisasikan keadilan sosial
2. Satu sistem atau peraturan yang mengawal pergaulan dan perhubungan sesama
manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing
3. Untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih sempurna dan bahagia

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 179


KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling
tepat.

1. Berikut adalah cara untuk merealisasikan keadilan sosial dalam sesebuah negara
kecuali.

A Mengagihkan zakat kepada semua ahli masyarakat.
B Menyediakan peluang pendidikan kepada rakyat.
C Mengenakan tindakan tanpa mengira keturunan.
D Menyediakan kemudahan asas kepada rakyat.

2. Antara berikut, yang manakah bukan implikasi pengabaian tanggungjawab
sosial?

A Perbalahan dan perpecahan keluarga.
B Keharmonian dan perpaduan tergugat.
C Penyelewengan tanggungjawab dan amanah.
D Sumber-sumber alam digunakan sebaik-baiknya.

3. • Mentaati Allah s.w.t.
• Menjaga kesihatan rohani dan jasmani
• Mengamalkan akhlak mulia

Pernyataan di atas adalah tanggungjawab manusia terhadap
A Keluarga
B Diri sendiri
C Masyarakat
D Makhluk lain

4. Ciri-ciri sistem sosial Islam ialah:

i Perhubungan atas dasar iman dan takwa.
ii Berpandukan al-Quran dan al-Hadis.
iii Mengutamakan kepentingan umum daripada individu.
iv Mengutamakan kepentingan individu daripada umum.

A i, ii dan iii
B i , ii dan iv
C i , iii dan iv
D ii, iii dan iv
PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 180


5. Sifat tawakal penting kerana:

i Menguatkan azam untuk terus berusaha
ii Meyakini takdir tidak akan berubah
iii Bersyukur dengan nikmat Allah s.w.t.
iv Reda dengan ketentuan Allah s.w.t.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

6. Teguh dan tahan ujian dalam menghadapi dugaan hidup dengan redha, ikhlas
dan tawakal kepada Allah s.w.t.
-Imam al-Ghazali-

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada maksud:
A Amanah
B Sabar
C Tekun
D Ikhlas

7. Syarat amalan yang dilakukan menjadi ibadat kecuali:

A Mengikut syariat.
B Pekerjaan yang halal.
C Ikhlas kerana Allah s.w.t.
D Disertakan dengan sifat riak.

8. Antara tanggungjawab manusia kepada Allah s.w.t. adalah:

i Patuh kepada perintah-Nya.
ii Sentiasa berdoa.
iii Reda dan sabar dengan ketentuan-Nya.
iv Mengutamakan kepentingan umum daripada individu.

A i, ii dan iii
B i, ii dan iv
C i, iii dan iv
D ii, iii dan iv

9. X – memulihara alam dengan membaik pulih dan meningkatkan kualiti alam
supaya manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.
( X ) menerangkan tentang:

A Tanggungjawab manusia sesama manusia.
B Tanggungjawab manusia dengan keluarga.
C Tanggungjawab manusia dengan makhluk lain.
D Tanggungjawab manusia dengan masyarakat.


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 181

BAHAGIAN B : Respon terhad

Soalan 10 hingga 18


Lengkapkan pernyataan berikut

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

10.

Tawakal ialah berserah diri kepada ____________ Allah s.w.t.
setelah berusaha bersungguh-sungguh melakukan sesuatu.


11.

Antara contoh ibadat ________ ialah solat 5 waktu dan puasa
di bulan Ramadhan.


12.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana
Allah dan mengikut landasan syariat dianggap sebagai
________.


13.

Sistem Sosial Islam bersifat ___________ dan berteraskan
perancangan Allah s.w.t.


14.

Perasaan ______________ sesama manusia boleh
diumpamakan seperti “cubit paha kanan terasa sakit di
paha kiri”.


15.

Manusia bertanggungjawab untuk memelihara dan
memulihara _______________.


16.

Pergaulan dan hubungan sesama manusia dalam menjalani
kehidupan dikenali sebagai ______________ Islam.


17.

Matlamat sistem sosial Islam merangkumi hubungan manusia
dengan ________ dan manusia dengan manusia.


18.

Slogan rumahku ______________ digunakan untuk
merealisasikan impian keluarga bahagia.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 182

Soalan 19 hingga 22

yatakan istilah bagi perkara berikut.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
19. Berserah diri kepada ketentuan Allah
s.w.t. setelah berusaha bersungguh-
sungguh.

20. Tolak-ansur dan saling memahami
serta menghormati pendapat orang
lain.

21. Bukti kepatuhan hamba kepada
pencipta-Nya melalui tindakan dan
perbuatan.

22. Persaudaraan Islam berlandaskan
keimanan dan ketakwaan kepada
Allah s.w.t.Soalan 23 hingga 29

Untuk
kegunaan
Pemeriksa
Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.
Tandakan ( X ) pada pernyataan yang SALAH.23.

Ibadat bermaksud pengabdian atau kepatuhan
kepada Allah s.w.t.


24.

Sistem Sosial Islam hanya menghubungkan manusia
dengan Allah s.w.t. dan manusia sesama manusia.


25.

Sifat tawakal boleh menyebabkan seseorang cepat
putus asa.


26.

Sistem Sosial Islam bersifat rabbani dan berteraskan
perancangan Allah s.w.t.


27.

Perbezaan warna kulit dan taraf hidup tidak
menghalang wujudnya kerjasama dan toleransi.


28.

Tawakal membawa maksud berserah diri tanpa
berusaha bersungguh-sungguh.


29.

Ibadat boleh dibahagikan kepada empat jenis.

1
1

1

11

1

1

1

1

1

1

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 183

Soalan 30 hingga 32

Carta di bawah menunjukkan jenis-jenis tanggungjawab sosial.


Nyatakan jenis tanggungjawab sosial bagi petak kosong di atas.

30. X : ____________________________

31. Y : ____________________________

32. Z : ____________________________


Soalan 33 hingga 34 dan 35 hingga 36
Carta di bawah berkaitan dengan hubungan yang telah digariskan dalam sistem
sosial Islam.


Nyatakan perkara P dan Q.

33. P : ____________________________

34. Q : ____________________________

Bardasarkan rajah di atas, nyatakan dua contoh ibadat yang
menghubungkan manusia dengan Allah.

35. i : __________________

36. ii : __________________

ALLAH
Jenis-Jenis Tanggungjawab Sosial
Makhluk Lain
X
Y
Z
Keluarga
P Q
Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 184

Soalan 37 hingga 39
Jadual di bawah merujuk kepada perbezaan di antara Sistem Sosial Islam dengan
Sistem Sosial Ciptaan Manusia.

Sistem Sosial Islam Sistem Sosial Ciptaan Manusia
____________37______________

Perhubungan atas dasar keluarga
atau darjat


Pergaulan terbatas

______________38_____________
_____________39______________

Mengutamakan kepentingan
individu daripada umum


KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang
berasingan.

Soalan 1 hingga 20

1. Slogan “Rumahku Syurgaku” sering digunakan bagi merealisasikan impian
membina keluarga bahagia.
Bagaimanakah cara untuk mencapai slogan ‘Rumahku Syurgaku’.

2. Masyarakat yang makmur akan melahirkan negara yang maju.
Terangkah dua peranan individu dalam melahirkan masyarakat yang sejahtera.

3. Nyatakan dua etika hidup dalam masyarakat berbilang kaum.

4. Jelaskan dua kesan jika rakyat tidak mensyukuri nikmat keamanan dan
keharmonian negara

5. Terangkan tiga cara untuk memupuk tanggungjawab sosial di kalangan ahli
masyarakat.

6. Nyatakan perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam.

7. Jelaskan tiga peranan remaja dalam membangunkan sesebuah negara.

8. Nyatakan punca-punca keruntuhan akhlak remaja.

9. Nyatakan aspek sosial Islam yang boleh berubah dan tidak boleh berubah

10. Bagaimanakah cara untuk mencapai Sistem Sosial Islam yang bersifat Rabbani.

11. “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara” (surah al-Hujurat: 10)
Nyatakan usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan / ukhuwwah
Islamiyyah di kalangan masyarakat.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 185

12. Hubungan kekeluargaan amat penting di dalam Sistem Sosial Islam.
Jelaskan pernyataan di atas.

13. Bersyukur kepada Allah merupakan salah satu tanggungjawab manusia.
Bagaimanakah cara anda bersyukur dengan kurniaan fizikal yang sihat.

14. Nyatakan dua contoh amalan dalam keluarga yang boleh mengeratkan kasih
sayang serta mendapat rahmat Allah s.w.t.

15. Sistem Sosial Islam bersifat Rabbani dan mempunyai nilai-nilai luhur tertentu.
Senaraikan dua daripada nilai tersebut.

16. Terangkan tiga akibat jika tidak mengamalkan Sistem Sosial Islam

17. Toleransi adalah amalan yang dituntut dalam Islam.
Nyatakan maksud toleransi.

18. Terangkan dua bentuk toleransi yang menyalahi tuntutan syarak.

19. Sistem Sosial Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan
sistem sosial ciptaan manusia.
Jelaskan dua perbezaan tersebut.

20. Menurut Imam al-Ghazali, sabar terbahagi kepada beberapa jenis.
Nyatakan dua daripadanya.


Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 186CATATAN CATATAN CATATAN CATATAN

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4

BAB 1

ASAS PEMIKIRAN ISLAM

Pelajaran 1 Pelajaran 2 Pelajaran 3 Pelajaran 4 Pelajaran 5 Pelajaran 6

Konsep Ketuhanan Konsep Kerasulan Konsep Insan Konsep Alam Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam Unit 1 dan 2 - Kedudukan Wahyu Unit 3 - Kedudukan Akal Unit 4 – Islam Agama Syumul

3 22 37 46 55 61 71 78 84 95 104

Pelajaran 7 Pelajaran 8 Pelajaran 9

Bimbingan Al-Quran Bimbingan Hadis Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran Muslim

BAB 2

CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM

Pelajaran 10 Pelajaran 11 Pelajaran 12 Pelajaran 13 Pelajaran 14

Rabaniyyah Syumuliyyah Waqiiyyah Alamiyyah Murunah

118 125 131 137 143

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

1

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4

BAB 3

INSTITUSI ISLAM

Pelajaran 15

Sistem Pemerintahan Islam Unit 1 – Negara Islam Unit 2 – Khalifah Unit 3 – Rakyat 150 154 156 165 176

Pelajaran 16 Pelajaran 17

Sistem kehakiman Islam Sistem Sosial Islam

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

2

Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan. Fitrah semulajadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada suatu kuasa yang Maha Agung 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 1 KONSEP KETUHANAN KONSEP KETUHANAN MAKSUD TUHAN Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang Maha Sempurna. melainkan Allah SWT yang maha berkuasa dan Esa. tiada cacat celanya dan dapat di akui sebagai pencipta. Rububiyyah 2. Hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan selamat. Pentadbir dan Pemilik Alam ini. Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendakNya 3. Ciri-Ciri Ketuhanan 1. 1. pentadbir dan pemilik alam ini. Kekuasaaan Allah SWT meliputi langit dan bumi Disediakan Oleh : En. Konsep Rububiyyah 1. Allah SWT Pencipta. 3. MAKSUD Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang mentadbirkan dan menguruskan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain. 2. Uluhiyyah Manusia memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka kerana. Tiada kuasa lain yang dapat menyamai dan menandingi kuasa AllahSWT. Safaee b. Zakaria 3 .

Menyediakan petunjuk dan pedoman (agama) kepada makhluk ciptaanNya • • • • Yakin bahawa Allah SWT yang mencipta alam ini Yakin bahawa setiap manusia telah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT Beriman dengan agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT ( Agama Islam) Yakin bahawa hanya Allah SWT sahaja yang mampu mentadbir alam ini dengan sempurna Disediakan Oleh : En.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • Mempunyai kuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada Mencipta sesuatu dan mengadakan segala kemudahan untuk ciptaannya hidup dengan selesa Mencipta sesuatu dengan kehendakNya sendiri tanpa bantuan dan suruhan daripada kuasa lain. Zakaria 4 . Safaee b.

Disediakan Oleh : En. pemilik dan pengurus alam ini. Hanya di percayai dan diyakini oleh orang Islam sahaja.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Maksud Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang Maha Esa yang layak disembah. Konsep Uluhiyyah Mengakui hanya Allah SWT yang layak disembah dan ditaati Paksi utama keimanan kepada tauhid uluhiyyah ialah kalimah syahadah Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat • • • Dapat menunaikan segala permintaan hambanya Berkuasa untuk menghidup dan mematikan hambanya Berkuasa untuk hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia (Islam) Tauhid Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT sebagai pentadbir. ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Di percayai dan diyakini oleh semua manusia Tauhid Uluhiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang Maha Esa dan layak di sembah. Zakaria 5 . Safaee b.

Zakaria . Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia 99 Nama untuk diriNya 41 sifat 20 Sifat wajib 20 sifat mustahil 1 sifat harus Harus bagi Allah SWT mengadakan atau mentiadakan sesuatu mengikut kehendakNya ASMA NAMAASMA UL HUSNA ( NAMA-NAMA ALLAH YANG MULIA ) No 1 2 3 4 5 6 Nama ar-Rahmaan ar-Rahiim al-Malik al-Qudduus as-Salaam al-Mu'min Maksud Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Merajai/Memerintah Maha Suci Maha Memberi Kesejahteraan Yang Memberi Keamanan Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran Al-Faatihah: 3 Al-Faatihah: 3 Al-Mu'minuun: 11 Al-Jumu'ah: 1 Al-Hasyr: 23 Al-Hasyr: 23 6 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫اﻟﻘدوس‬ ‫اﻟﺳﻼم‬ ‫اﻟﻣؤﻣن‬ Disediakan Oleh : En.

Yang Memiliki Kebesaran Maha Pencipta Yang Melepaskan (Membuat.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nama al-Muhaimin al-'Aziiz al-Jabbaar al-Mutakabbir al-Khaaliq al-Baari' al-Mushawwir al-Ghaffaar al-Qahhaar al-Wahhaab ar-Razzaq al-Fattaah al-'Aliim al-Qaabidh al-Baasith al-Khaafidh ar-Raafi' al-Mu'izz al-Mudzdzill as-Samii' Maksud Maha Pemelihara Maha Gagah Maha Perkasa Maha Megah. Zakaria . Safaee b. Menyeimbangkan) Yang Membentuk Rupa (makhluknya) Maha Pengampun Yang Memaksa Maha Pemberi Karunia Maha Pemberi Rezeki Maha Pembuka Rahmat Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) Yang Menyempitkan (makhluknya) Yang Melapangkan (makhluknya) Yang Merendahkan (makhluknya) Yang Meninggikan (makhluknya) Yang Memuliakan (makhluknya) Yang Menghinakan (makhluknya) Maha Mendengar Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran Al-Hasyr: 23 Aali 'Imran: 62 Al-Hasyr: 23 Al-Hasyr: 23 Ar-Ra'd: 16 Al-Hasyr: 24 Al-Hasyr: 24 Al-Baqarah: 235 Ar-Ra'd: 16 Aali 'Imran: 8 Adz-Dzaariyaat: 58 Sabaa': 26 Al-Baqarah: 29 Al-Baqarah: 245 Ar-Ra'd: 26 Hadits at-Tirmizi Al-An'aam: 83 Aali 'Imran: 26 Aali 'Imran: 26 Al-Israa': 1 7 ‫اﻟﻣﮫﻴﻣن‬ ‫اﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎر‬ ‫اﻟﻣﺘﻛﺑﺮ‬ ‫اﻟﺧﺎﻟق‬ ‫اﻟﺑﺎرئ‬ ‫اﻟﻣﺻور‬ ‫اﻟﻐﻔﺎر‬ ‫اﻟﻘﮫﺎر‬ ‫اﻟوھﺎب‬ ‫اﻟﺮزاق‬ ‫اﻟﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﻌﻠﻴم‬ ‫اﻟﻘﺎﺑض‬ ‫اﻟﺑﺎﺳط‬ ‫ﻟ ﺎض‬ ‫ﺧﻓ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﺮاﻓﻊ‬ ‫اﻟﻣﻌﺰ‬ ‫اﻟﻣذل‬ ‫اﻟﺳﻣﻴﻊ‬ Disediakan Oleh : En. Membentuk.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Nama al-Bashiir al-Hakam al-'Adl al-Lathiif al-Khabiir al-Haliim al-'Azhiim al-Ghafuur asy-Syakuur al-'Aliyy al-Kabiir al-Hafiizh al-Muqiit al-Hasiib al-Jaliil al-Kariim ar-Raqiib al-Mujiib al-Waasi' al-Hakiim al-Waduud Maksud Maha Melihat Maha Menetapkan Maha Adil Maha Lembut Maha Mengetahui Rahasia Maha Penyantun Maha Agung Maha Pengampun Maha Pembalas Budi (Menghargai) Maha Tinggi Maha Besar Maha Menjaga Maha Pemberi Kecukupan Maha Membuat Perhitungan Maha Mulia Maha Pemurah Maha Mengawasi Maha Mengabulkan Maha Luas Maka Bijaksana Maha Pencinta Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran Al-Hadiid: 4 Al-Mu'min: 48 Al-An'aam: 115 Al-Mulk: 14 Al-An'aam: 18 Al-Baqarah: 235 Asy-Syuura: 4 Aali 'Imran: 89 Faathir: 30 An-Nisaa': 34 Ar-Ra'd: 9 Huud: 57 An-Nisaa': 85 An-Nisaa': 6 Ar-Rahmaan: 27 An-Naml: 40 Al-Ahzaab: 52 Huud: 61 Al-Baqarah: 268 Al-An'aam: 18 Al-Buruuj: 14 ‫اﻟﺑﺻﻴﺮ‬ ‫اﻟﺣﻛم‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫اﻟﻠطﻴف‬ ‫اﻟﺧﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﺣﻠﻴم‬ ‫اﻟﻌظﻴم‬ ‫اﻟﻐﻔور‬ ‫اﻟﺷﻛور‬ ‫اﻟﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻛﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﺣﻔﻴظ‬ ‫اﻟﻣﻘﻴت‬ ‫ﻟ ﺳﻴب‬ ‫اﺣ‬ ‫اﻟﺟﻠﻴل‬ ‫اﻟﻛﺮﻳم‬ ‫اﻟﺮﻗﻴب‬ ‫اﻟﻣﺟﻴب‬ ‫اﻟواﺳﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛﻴم‬ ‫اﻟودود‬ Disediakan Oleh : En. Zakaria 8 . Safaee b.

Zakaria .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 No 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Nama al-Majiid al-Baa'its asy-Syahiid al-Haqq al-Wakiil al-Qawiyy al-Matiin al-Waliyy al-Hamiid al-Muhshi al-Mubdi' al-Mu'id al-Muhyi al-Mumiit al-Hayy al-Qayyuum al-Waajid al-Maajid al-Waahid al-Ahad ash-Shamad al-Qaadir Maksud Maha Mulia Maha Membangkitkan Maha Menyaksikan Maha Benar Maha Memelihara Maha Kuat Maha Kukuh Maha Melindungi Maha Terpuji Maha Menghitung Maha Memulai Maha Mengembalikan Kehidupan Maha Menghidupkan Maha Mematikan Maha Hidup Maha Mandiri Maha Penemu Maha Mulia Maha Esa Maha Esa Maha Diperlukan. Maha Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran Al-Buruuj: 15 Yaasiin: 52 Al-Maaidah: 117 Thaahaa: 114 Al-An'aam: 102 Al-Anfaal: 52 Adz-Dzaariyaat: 58 An-Nisaa': 45 An-Nisaa': 131 Maryam: 94 Al-Buruuj: 13 Ar-Ruum: 27 Ar-Ruum: 50 Al-Mu'min: 68 Thaahaa: 111 Thaahaa: 11 Adh-Dhuhaa: 6-8 Huud: 73 Al-Baqarah: 133 Al-Ikhlaas: 1 Al-Ikhlaas: 2 Al-Baqarah: 20 9 ‫اﻟﻣﺟﻴد‬ ‫اﻟﺑﺎﻋث‬ ‫اﻟﺷﮫﻴد‬ ‫اﻟﺣق‬ ‫اﻟوﻛﻴل‬ ‫اﻟﻘوى‬ ‫اﻟﻣﺘﻴن‬ ‫اﻟوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺣﻣﻴد‬ ‫ﻟاﺣ ﻰ‬ ‫ﻣﺻ‬ ‫اﻟﻣﺑدئ‬ ‫اﻟﻣﻌﻴد‬ ‫اﻟﻣﺣﻴﻰ‬ ‫اﻟﻣﻣﻴت‬ ‫اﻟﺣﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴوم‬ ‫اﻟواﺟد‬ ‫اﻟﻣﺎﺟد‬ ‫اﻟواﺣد‬ ‫اﻻﺣد‬ ‫اﻟﺻﻣد‬ ‫اﻟﻘﺎدر‬ Disediakan Oleh : En. Safaee b. Tempat Meminta Maha Menentukan.

Safaee b. Zakaria .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 No Nama Maksud Menyeimbangkan Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 al-Muqtadir al-Muqqadim al-Mu'akhkhir al-Awwal al-Aakhir azh-Zhaahir al-Baathin al-Waalii al-Muta'aalii al-Barr at-Tawwaab al-Muntaqim al-'Afuww ar-Ra'uuf Maalik al-Mulk Maha Berkuasa Maha Mendahulukan Maha Mengakhirkan Maha Awal (Alfa) Maha Akhir (Omega) Maha Nyata Maha Ghaib Maha Memerintah Maha Tinggi Maha Penderma Maha Penerima Tobat Maha Penyiksa Maha Pemaaf Maha Pengasih ‫اﻟﻣﻘﺘدر‬ ‫اﻟﻣﻘدم‬ ‫اﻟﻣؤﺧﺮ‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻷﺧﺮ‬ ‫اﻟظﺎھﺮ‬ ‫اﻟﺑﺎطن‬ ‫اﻟواﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺘﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺑﺮ‬ ‫اﻟﺘواب‬ ‫اﻟﻣﻧﺘﻘم‬ ‫اﻟﻌﻔو‬ ‫اﻟﺮؤوف‬ ‫ﻣﺎﻟك اﻟﻣﻠك‬ Al-Qamar: 42 Qaaf: 28 Ibraahiim: 42 Al-Hadiid: 3 Al-Hadiid: 3 Al-Hadiid: 3 Al-Hadiid: 3 Ar-Ra'd: 11 Ar-Ra'd: 9 Ath-Thuur: 28 An-Nisaa': 16 As-Sajdah: 22 An-Nisaa': 99 Al-Baqarah: 207 Aali 'Imran: 26 Penguasa Kerajaan (Semesta) Zuljalaal wa al.Pemilik Kebesaran dan 'Ikraam Kemuliaan al-Muqsith al-Jaami' al-Ghaniyy al-Mughnii al-Maani' Maha Adil Maha Mengumpulkan Maha Berkecukupan Maha Memberi Kekayaan Maha Mencegah ‫ اﻟﺟﻼل اﻹﻛﺮام‬Ar-Rahmaan: 27 ‫و‬ ‫ذو‬ ‫اﻟﻣﻘﺳط‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻊ‬ ‫اﻟﻐﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﻐﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﻊ‬ An-Nuur: 47 Sabaa': 26 Al-Baqarah: 267 An-Najm: 48 Hadits at-Tirmizi 10 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Qudrat 5. Zakaria . Iradat 9.cgi?asmaulhusna ‫اﻟﺿﺎر‬ ‫اﻟﻧﺎﻓﻊ‬ ‫اﻟﻧور‬ ‫اﻟﮫﺎدئ‬ ‫اﻟﺑدﻳﻊ‬ ‫اﻟﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟوارث‬ ‫اﻟﺮﺷﻴد‬ ‫اﻟﺻﺑور‬ 99 ash-Shabuur Yang Maha Sabar SIFAT 20 Bil Sifat Wajib Maksud 1. Ilmu 10. Sama' Salbiah Salbiah Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Disediakan Oleh : En.elvini. Memberi Cahaya) Maha Pemberi Petunjuk Maha Pencipta Maha Kekal Maha Pewaris Maha Pandai Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran Al-An'aam: 17 Al-Fath: 11 An-Nuur: 35 Al-Hajj: 54 Al-Baqarah: 117 Thaahaa: 73 Al-Hijr: 23 Al-Jin: 10 Hadits at-Tirmizi Sumber:http://islam. Qidam Dahulu 3.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 No 91 92 93 94 95 96 97 98 Nama adh-Dhaarr an-Naafi' an-Nuur al-Haadii al-Badii' al-Baaqii al-Waarits ar-Rasyiid Maksud Maha Memberi Derita Maha Memberi Manfaat Maha Bercahaya (Menerangi. 8. Hayat 11. Mukhalafatuhu Berlainan dengan lilhawadith ciptaan-Nya Berdiri-Nya dengan sendiri Tunggal Berkuasa Berkehendak menentukan Mengetahui Hidup Mendengar Sifat Nafsiah Salbiah Salbiah Salbiah Sifat Mustahil Maksud Adam Tiada Haduth Baharu Fana Akan binasa Menyamai atau Mumathalatuhu bersamaan bagiNya dengan suatu lilhawadith yang baru Qiamuhu Berdiri-Nya dengan bighairih yang lain Ta'addud Berbilang-bilang Ajzun Lemah Benci iaitu tidak Karahah menentukan Jahlun Bodoh Al-Maut Mati As-Summu Pekak 11 Qiamuhu binafsih 6. Wujud Ada 2.ne t/Allah SWT. Wahdaniat 7. Baqa Kekal 4.

bekeluarga dan sebagainya Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT. qaadiran 15. 18. beragama. Kerana mereka yakin hanya kuasa ghaib sahaja yang mampu menolong mereka. Manusia akan kembali mengingati tuhan apabila di timpa bencana dan musibah untuk memohon pertolongan. iaitu tuhan. Zakaria 12 . Kalam Kaunuhu 14. Contohnya masyarakat primatif memuja sungai. Disediakan Oleh : En. 17. Contohnya usaha Nabi Ibrahim mencari-cari tuhan yang sebenar untuk di sembah. Safaee b. Basar 13. 19. semangat dan sebagainya. 20. Secara fitrah manusia mengakui kewujudan sesuatu yang berkuasa dan berusaha mencarinya. minum. 16.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Bil Sifat Wajib 12. • • • Manusia terdorong memohon kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa ghaib yang boleh membantu melindungi dan menunaikan sesuatu hajat mereka. Maksud Melihat Berkata-kata Keadaan-Nya yang berkuasa Keadaan-Nya yang Kaunuhu berkehendak muriidan menentukan Kaunuhu Keadaan-Nya yang 'aliman mengetahui Kaunuhu Keadaan-Nya yang hayyan hidup Kaunuhu Keadaan-Nya yang sami'an mendengar Kaunuhu Keadaan-Nya yang basiiran melihat Kaunuhu Keadaan-Nya yang mutakalliman berkata-kata Sifat Ma'ani Ma'ani Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Sifat Mustahil Maksud Al-Umyu Buta Al-Bukmu Bisu Keadaan-Nya yang Kaunuhu ajizan lemah Keadaan-Nya yang Kaunuhu benci iaitu tidak kaarihan menentukan Keadaan-Nya yang Kaunuhu jahilan bodoh Kaunuhu Keadaan-Nya yang mayitan mati Kaunuhu Keadaan-Nya yang asamma pekak Keadaan-Nya yang Kaunuhu a'maa buta Keadaan-Nya yang Kaunuhu abkam kelu Sifat semulajadi yang ada pada setiap kejadian Allah SWT seperti makan .

Islam mengatur peradaban dan akhlak yang terpuji untuk memastikan manusia dapat hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan akhirat 4. menghormati rakan. putus asa dan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri Ingkar dengan ketentuan Allah dan menggunaklan nikmat yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri dan maksiat Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri dan mengharapkan pujian dan sanjungan orang ramai Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang merosakkan Berakhlak buruk. bangsa dan negara Disediakan Oleh : En. Mewajibkan umat Islam menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan 3. Zakaria 13 . Safaee b. kecewa. jiran dan tidak mencintai dunia Orang tidak beragama Berasa keluh kesah.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Orang Beragama Sentiasa reda dengan ketentuan Allah SWT Bersyukur dengan nikmat yang dimiliki dengan cara memanfaatkan kejalan Allah SWT Melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran Memiliki kesempurnaan akhlak. Menuntut penganutnya beramal dan berusaha untuk memajukan diri. Menghendaki umat Islam berfikir secara kreatif dan inovatif 2. suka menimbulkan kekacauan dan hidup untuk dunia sematamata 1.

w. D menyembah dan mentaati Allah s.w.t. Pilih satu jawapan yang paling tepat.t.w.w.w.t. Maha Berkuasa C bahawa Allah s. Maha Bijaksana D bahawa Allah s. B meyakini kekuasaan Allah s.w.w. D menolak kewujudan Allah s. Zakaria 14 . 2 Uluhiyyah ialah percaya ____________ A bahawa Allah s.t.w.t. Safaee b. C mengingkari perintah Allah s.w.w.t.t. Maha Esa B bahawa Allah s.t.t. C beribadah kepada Allah s. i Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah kalimah sa’adah ii Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah kalimah syahadah iii Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah akan sesat iv Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah akan bahagia A B C D 5 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 3 4 Fitrah beragama ialah naluri semula jadi ____________ A menyayangi Allah s.t. 1 Orang yang beriman dengan tauhid uluhiyyah akan sentiasa _________ A menyayangi Allah s. Maha Mendengar Kalimah ______________ adalah merujuk kepada tauhid uluhiyyah A sa’adah B syahadah C mahmudah D musyahadah Manakah antara berikut pernyataan yang benar tentang uluhiyyah?.t. B mengaku adanya Allah s.t.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.w.w. Disediakan Oleh : En.

kecuali A mengambil tindakan yang tegas terhadap penyeleweng agama B mempertahankan dan mengembangkan agama Islam C mengasihi semua orang yang beragama D menjaga kesucian akidah Islam • • • • al-Azim al-Hakim al-Karim al-Muntaqim 9 Nama-nama di atas merujuk kepada A Waqi’iyyah B Rububiyyah C Asmaul Husna D Asma’ wa-Sifat 10 Silih berganti siang dan malam.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Berikut adalah nama-nama Allah s.t. yang empunya. ii dan iv i.w. kecuali A al-Mujib B al-Hasib C al-Kazib D al-Wahab Pernyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri Tauhid Rububiyyah i Allah s.t. Memerintah mengikut kehendak-Nya. mengakui hanya Dia yang layak disembah iv Allah s. iii dan iv 7 8 Berikut adalah cara memelihara agama. Zakaria 15 .t.t. Safaee b. Pantun di atas merujuk kepada konsep A Waqi’iyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah Disediakan Oleh : En. Dia Pencipta dan Pentadbir alam.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya A B C D i.w. Pencipta.w. Pemilik dan Pentadbir alam iii Allah s. ii dan iii i. iii dan iv ii. Seluruh maya Allah s.w. menguasai langit dan bumi ii Allah s.w.t.

t. memiliki ___________ nama bagi diri-Nya yang dikenali sebagai Asmaul Husna A 25 B 40 C 50 D 99 Seseorang itu menolak agama kerana i dorongan nafsu ii inginkan kebebasan iii tiada didikan agama iv mudah menerima kebenaran A B C D i. ii dan iv i.w. ii dan iii i.w. iii dan iv ii. A Fatonah B Fitnah C Fitrah D Fasik Allah s.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 11 ____________ bermaksud sifat semula jadi yang ada pada setiap kejadian Allah s. Safaee b.t. Zakaria 16 . iii dan iv 12 13 Disediakan Oleh : En.

w. 1 23 Peradaban yang ditetapkan dalam Islam mendapat _______________ di dunia dan akhirat. 1 15 1 16 Umat Islam wajib meyakini _________________ yang layak disembah dan ditaati. memiliki nama-nama yang indah dan ________________ yang sempurna. Ilmu ______________ wajib dituntut oleh setiap orang Islam. Orang yang menolak konsep Uluhiyyah akan menjadi ___________. memiliki 20 sifat wajib dan ___________ sifat mustahil.t.w.w. 1 22 Orang yang beragama akan memiliki ______________ yang mulia. Zakaria 17 . Safaee b.t. bertujuan untuk 1 Disediakan Oleh : En. 14 Allah s. Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah _________________________.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad. 1 17 1 18 Fitrah ialah naluri semulajadi yang ada pada setiap __________.t. Soalan 14 hingga 23 Lengkapkan pernyataan berikut. 1 20 1 21 Allah s. 1 19 Fitrah ________________ ialah naluri semulajadi mengaku adanya Allah s.

t.w. Pentadbir dan Pemilik alam ini.t.w.t. 1 1 32 Setiap manusia mempunyai naluri yang mengaku adanya Tuhan Orang yang beragama mempunyai banyak harta 1 33 1 34 Agama Islam mementingkan hubungan manusia dengan manusia semata-mata Disediakan Oleh : En. Zakaria 18 . ) pada pernyataan yang SALAH. memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat yang sempurna. 1 29 Orang yang tidak beragama digelar sebagai mulhid 1 30 31 Allah s.t. memiliki 99 nama yang indah.w. 1 28 Allah s.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 24 hingga 27 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 24 Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s.t. adalah berbilang-bilang Islam tidak menggalakkan umatnya berfikir secara kreatif dan kritis. Mengakui hanya Allah s.t. ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Allah s. Pencipta.w. yang layak disembah. Mengakui bahawa hanya Allah s. Safaee b.w. yang 1 25 1 26 1 27 1 Soalan 28 hingga 39 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.w.

w. yang layak disembah dan ditaati.w.t. Safaee b. Kekuasaan Allah s. Bencana tsunami membuktikan kekuasaan Allah s.w.t. Allah s. Jawapan Disediakan Oleh : En.w. 1 38 1 39 Soalan 40 hingga 44 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendakNya.w. sahaja yang layak disembah.w. ditaati dan dipatuhi. Zakaria 19 .w.t.t. 1 37 Fatonah ialah sifat semulajadi yang ada pada setiap ciptaan Allah s.w. meliputi langit dan bumi.t.t.w. meliputi langit dan bumi.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 1 35 Orang yang tidak beragama dikasihi oleh musuh Allah s. 1 36 Pentadbiran Allah s. Paksi utama keimanan kepada tauhid ini ialah kalimah syahadah. Mengakui hanya Allah s. X Konsep Rububiyyah Y Konsep Uluhiyyah Pernyataan 1 1 1 1 1 40 41 42 43 44 Allah s.t. pentadbir dan pemilik alam. Allah s.t.

t. (c) Allah s. Safaee b. memiliki 99 nama yang indah.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 45 hingga 46 Carta di bawah berkaitan dengan konsep ketuhanan.w.t.w. Zakaria 20 .w. ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (47) Fitrah (a) Mengakui bahawa hanya Allah s.t. (b) Mengakui hanya Allah s. Pentadbir dan pemilik alam. (48) Uluhiyyah (49) Rububiyyah (50) Asma’ wa-sifat (d) Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. yang layak disembah.t. 47 48 49 50 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Disediakan Oleh : En. Konsep Ketuhanan Uluhiyyah X Y 45 46 Konsep X ialah : _______________ Konsep Y ialah : _______________ soalan 47 hingga 50 Padankan istilah berikut dengan pernyataan yang diberikan dengan cara menulis nombor jawapan pada ruangan yang disediakan. Pencipta.w.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 51 hingga 53 KONSEP ASMA’ WA SIFAT Asmaul Husna Sifat Wajib Sifat Mustahil Sifat Harus 99 nama Allah P Q R Nyatakan bilangan sifat wajib. Safaee b. 51 52 53 P : ________________________ Q : ________________________ R : ________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Q dan R. 1 2 3 4 5 6 7 Nyatakan pengertian uluhiyyah Jelaskan tiga konsep Uluhiyyah Nyatakan pengertian Rububiyyah Huraikan tiga konsep Rububiyyah Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid Uluhiyyah Huraikan dua peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang Jelaskan tiga ciri orang yang beragama Disediakan Oleh : En. mustahil dan harus bagi Allah s. Zakaria 21 . di P.t.w. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

s.s 4. 5. Nabi Musa a. Nabi Ibrahim a. Nabi Muhammad SAW 3.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 2 KONSEP KERASULAN MAKSUD NABI DAN RASUL NABI : Ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain.s Disediakan Oleh : En. Nabi Isa a. Rasul merupakan utusan Allah SWT kepada seluruh umat manusia. diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul yang bergelar Ulul Azmi : 1. Zakaria 2. RASUL : PERBEZAAN ANTARA NABI DAN RASUL NABI Diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri sahaja Bilangannya terlalu ramai Seorang nabi tidak semestinya rasul Nabi tidak diturunkan kitab suci Umat Islam tidak diwajibkan mengetahui bilangan para nabi secara keseluruhannya RASUL Diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain Bilangan rasul hanya 313 orang sahaja Seorang rasul adalah juga seorang nabi Menerima suhuf atau kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul sahaja MAKSUD Ialah para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. Ialah manusia lelaki yang dipilh oleh Allah SWT dari kalangan para nabi.s 22 . termasuk jin. Nabi Nuh a. Safaee b.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Sebab mereka mendapat gelaran Ulul Azmi 1. Safaee b. Maksum bermaksud rasul-rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan. Mereka memiliki keazaman dan keteguhan jiwa yang tinggi semasa berdakwah SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL •As-Sidq (benar) •Al-Amanah (Jujur) •At-Tabligh (Menyampaikan) •Al-Fatanah (Bijaksana) SIFAT HARUS •Al-Kizb (Pendusta) •Al-Khiyanah (Pecah Amanah) •Al-Kitman (Menyembunyikan) •Al-Baladah (Bodoh) • Bersifat seperti manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat sebagai utusan Allah SWT. bisu. Maksum adalah salah satu daripada sifat-sifat para rasul. Zakaria 23 . malah sentiasa berdoa supaya Allah memberi hidayah kepada kaumnya 3. Mereka tidak pernah berputus asa. dosa dan perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. tuli. Rasul juga terpelihara daripada perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti buta. gila atau lain-lain penyakit yang boleh merosakkan darjat kemuliaan seorang rasul Disediakan Oleh : En. Sebagai pengiktirafan terhadap Keteguhan hati dan penderitaan yang dihadapi ketika menjalankan dakwah mereka 2.

Zakaria 24 . Contohnya seseorang yang kebal dan tidak lut oleh sebarang senjata. 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. 4. Contohnya seseorang yang terlibat dalam kemalangan yang dahsyat. 1. Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan yang luar biasa telah beransur-ansur menjadi sombong dan kufur SIHIR Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka. Membuktikan kebenaran para nabi dan rasul Mengukuhkan keyakinan orang ramai Membantu nabi dan rasul menjalankan tugas Menunjukkan kekuasaan Allah SWT IRHAS Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah SWT sebagai rasul. Safaee b. tetapi beliau tidak mengalami kecederaan yang teruk ISTIDRAJ Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi. 3. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi KARAMAH Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah SWT Contohnya Maryam ( ibu Nabi Isa ) dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat MA’UNAH Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. Disediakan Oleh : En.

syurga. Menyampaikan segala perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia 6. Zakaria 25 . Mengajar manusia cara beribadat yang betul 7. Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KARAMAH Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang tinggi darjatnya dengan Allah SWT IRHAS Perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal rasul MA’UNAH Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa diminta dan dipelajari SIHIR Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang mempelajarinya daripada pertolongan syaitan Keluarbiasanny a berlaku kerana dipelajari Dari pertolongan syaitan ISTIDRAJ Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi Datangnya tanpa dipelajari Datangnya tanpa dipelajari Datangnya tanpa dipelajari Datangnya tanpa dipelajari Daripada pertolongan dan rahmat daripada Allah SWT Daripada pertolongan dan rahmat daripada Allah SWT Daripada pertolongan dan rahmat daripada Allah SWT Daripada Allah SWT untuk menyesatkan lagi seseorang 1. neraka dan kehidupan di alam barzakh 3. Menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah SWT. Mengajar dan menerangkan perkara ghaib seperti hakikat ketuhanan. Menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenarnya Disediakan Oleh : En. Menyampaikan berita gembira dan bertindak sebagai pemberi ingatan kepada manusia 4. Menyeru manusia supaya melakukan perkara kebaikan dan membaiki akhlak manusia 5. 2.

bangsa atau wilayah ketika itu. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Sentiasa berselawat kepada rasul Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh rasul Mengasihi dan mencintai mereka melebihi mahkluk lain Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan Mentaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul dengan hati yang ikhlas Perbezaan antara Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain Rasul Terdahulu • Diutuskan untuk mengembalikan kepercayaan dan keyakinan kepada akidah yang benar. Syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW kekal hingga ke hari akhirat 3. • Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak bertentangan dengan ajaran rasul terdahulu Rasulullah SAW • Merupakan nabi dan rasul yang terakhir • Syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW Memansuhkan syariat para nabi yang terdahulu. • Diutuskan sesuai dengan zaman. • Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna. • Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kekal hingga ke hari akhirat. 4. Nabi Muhammad SAW merupakan penutup kepada sekelian nabi-nabi Disediakan Oleh : En. 2. Safaee b. Sebab Nabi Muhammad di pilih sebagai Rasul terakhir 1. Zakaria 26 . Syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memansuhkan / membatalkan semua syariat nabi yang terdahulu.

t.w. C tidak mudah putus asa D memimpin umat Disediakan Oleh : En. kecuali A dianugerahkan wahyu B bilangan rasul 313 orang C setiap nabi adalah rasul D rasul menerima suhuf • • • Menerima wahyu Tidak wajib menyampaikannya Tidak diturunkan kitab 4 Ciri-ciri di atas merujuk kepada A nabi B rasul C wali D imam 5 Rasul Ulul Azmi ialah rasul-rasul yang __________ A memiliki kesabaran paling tinggi B paling disayangi Allah s. Safaee b. Pilih satu jawapan yang paling tepat.t. Menambah keyakinan terhadap rasul Berdasarkan pernyataan di atas.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Zakaria 27 .w. X ialah A maksum B makrifah C mukjizat D maunah 3 Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai rasul. 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada dosa dan maksiat Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 X • • • Membuktikan kebenaran kerasulan Menunjukkan kekuasaan Allah s.

i Menyampaikan khabar gembira sahaja ii Menyeru manusia menyembah Allah s.s iv Nabi Ibrahim a. ii dan iv i. ii dan iv i. A Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang B Rasul menyeru kepada perkara mazmumah sahaja C Rasul memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah D Rasul dipilih daripada golongan lelaki yang terbaik sahaja Antara berikut yang manakah tugas rasul?. iii dan iv ii.t. Safaee b.w. ii dan iii i. iii Menerangkan tentang perkara-perkara ghaib iv Mengajar manusia cara beribadat dengan betul A B C D i.s. iii dan iv ii.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Berikut adalah rasul Ulul Azmi kecuali i Nabi Nuh a.s iii Nabi Zakaria a.s A B C D 7 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul kerana _________ i memiliki kesabaran yang paling tinggi ii memiliki keazaman dan keteguhan jiwa iii sentiasa berdoa untuk kesejahteraan kaumnya iv sentiasa memberi perlindungan kepada kaum mereka A B C D i. Zakaria 28 . iii dan iv 8 Antara sifat mustahil bagi rasul ialah A al-Sidq B al-Tabligh C al-Kitman D al-Fatanah Bilangan rasul yang wajib diimani ialah A 313 orang B 99 orang C 25 orang D 5 orang Pilih pernyataan yang salah mengenai rasul. ii Nabi Salleh a. iii dan iv 9 10 11 Disediakan Oleh : En. ii dan iii i.

1 1 1 1 1 1 22 Rasul yang wajib diimani berjumlah ____________ orang. Soalan 13 hingga 22 Lengkapkan pernyataan berikut. 14 __________________ ialah rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah s. 1 Disediakan Oleh : En.w.t. ______________ rasul dalam 1 1 16 Rasul _________________ ialah mereka yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi dugaan dan cabaran.a.t.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 12 Mukjizat ialah perkara luar biasa kurniaan Allah s.s menerima sebanyak ________________ suhuf.w menyampaikan berita gembira dan buruk kepada umatnya sebagai __________________ 20 Rasul tidak pernah melakukan maksiat kerana mereka memiliki sifat ______________. 15 Kita hendaklah mengamalkan kehidupan seharian.a. Zakaria 29 . 17 ___________________ yang dibawa oleh nabi Muhammad s. 19 Rasulullah s. 18 Kita hendaklah menyayangi __________________ melebihi makhluk yang lain.w. Safaee b. kepada A wali B nabi C rasul D manusia BAHAGIAN B : Respon terhad.a.w wajib diikuti sehingga hari kiamat. 21 Nabi Ibrahim a. 1 13 Perutusan para rasul bermula dengan _________________ dan diakhiri dengan nabi Muhammad s..

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 23 hingga 29 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 23 Terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar yang boleh mencacatkan kemuliaan mereka sebagai utusan Allah s. 26 Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t.t. 27 Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa diusahakan untuk mempelajarinya 28 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah s. Safaee b. 1 1 1 1 1 1 1 Disediakan Oleh : En. kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran dan kerasulan mereka. 25 Perkara luar biasa yang boleh dipelajari dengan bantuan kuasa jahat.w.w. Zakaria 30 . 24 Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s. sebagai rasul.w.t.t. 29 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s.w.t.

w belum lengkap sepenuhnya Karamah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.w ialah nabi akhir zaman.s adalah salah seorang rasul Ulul Azmi. Safaee b. 1 31 Nabi Muhammad s. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. 1 34 Nabi tidak menerima kitab.a. 1 30 Bilangan nabi sebanyak 313 orang. 1 36 1 37 Syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad s. 1 32 Nabi Adam a. 1 35 Istidraj ialah perkara luar biasa yang boleh dipelajari dengan bantuan jin. ) pada pernyataan yang SALAH. Zakaria 31 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 30 hingga 39 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Kita hendaklah mematuhi semua ajaran yang disampaikan oleh rasul 1 38 1 39 Disediakan Oleh : En.t.a.w. 1 33 Mukjizat dianugerahkan kepada para wali.

t. 46. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s. Safaee b. namun dia selamat. Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa dipelajarinya 1 41 1 42 1 43 Soalan 44 hingga 47 Padankan istilah berikut dengan contoh yang sesuai 44. Sihir (ii) Bulan terbelah dua apabila Rasulullah s.w.a.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 40 hingga 43 Untuk kegunaan Pemeriksa Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan P. R dan S dalam ruang yang disediakan P Irhas Q Maunah R Karamah S Istidraj Jawapan Pernyataan 1 40 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah untuk menyesatkannya lagi.t. Zakaria 32 . tetapi beransur-ansur menjadi sombong (iv) Seorang yang terlibat dengan kemalangan yang dahsyat.w. (iii) Seorang yang kaya. menunjukkan jarinya.w. Maunah (i) Seorang yang kebal atau tidak lut oleh senjata 45. Mukjizat 44 45 46 47 ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Disediakan Oleh : En. Q. Istidraj 47. sebagai rasul Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Soalan 48 hingga 50

Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul Sifat mustahil

al-Kizb

X

al-Baladah

Y

48 49 50

X ialah : _______________ Y ialah : _______________ Sifat rasul yang berlawanan bagi berdusta ialah ______________.

Soalan 51 hingga 52

Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan X

Nabi Isa a.s

Y

Nabi Ibrahim a.s

Nabi Musa a.s

Nabi Muhammad s.a.w

51 52

Namakan golongan X __________________ Namakan nabi Y ______________________

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

33

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Soalan 53 hingga 54

Carta di bawah berkaitan dengan sifat rasul Rasul

Sifat Wajib

Q

Sifat Harus

P

• • • •

Berdusta Menyembunyikan Khianat Bodoh

• •

Tidur Bekerja

53 54

P ialah _______________________ Q ialah ______________________ Soalan 55 hingga 60

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.
X Sunnah Rasul Y Bukan Sunnah Rasul

Pernyataan 1 1 1 1 1 1 55 56 57 58 59 60 Bercakap ketika mengambil wuduk. Menyertai perarakan Maulidur Rasul. Berselawat kepada rasul. Berbuka puasa dengan buah tamar. Memotong kuku pada hari Rabu. Memerahkan janggut dengan inai.

Jawapan

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

34

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Soalan 61 hongga 62 Carta di bawah berkaitan nabi-nabi yang menerima suhuf. Nabi Yang Menerima Suhuf

Nabi Syis a.s

Nabi Idris a.s

Nabi Musa a.s

X

Y 61 62

30 Suhuf

10 Suhuf

10 Suhuf

Namakan nabi X ____________________ Jumlah suhuf yang diterima oleh nabi Syis sebanyak ____________ lembaran.

Soalan 63 hingga 64

Carta di bawah cara beradab kepada rasul. X

CARA BERADAB KEPADA RASUL

Y

Mengasihi para rasul

Mentaati ajaran rasul

Nyatakan cara beradab kepada rasul di petak X dan Y. 63 64 X : _________________________________________ Y : _________________________________________

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

35

dipilih sebagai rasul terakhir. Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul Terangkan tiga peranan rasul Jelaskan tiga sebab nabi Muhammad s.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain Manusia lelaki pilihan Allah s. 1 2 3 4 5 6 7 Nyatakan maksud nabi. Nyatakan pengertian rasul.w. Zakaria 36 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 65 hingga 68 Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan UTUSAN ALLAH S.t. Disediakan Oleh : En.W. Jelaskan maksud rasul Ulul Azmi Berikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu.T x Y Manusia lelaki pilihan Allah s.a. yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain 65 66 67 68 X ialah : ____________________ Y ialah : ___________________ Bilangan X ialah : ____________________ Bilangan Y ialah : ___________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.w. Safaee b.w. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

Safaee b. 4. berkehendak dan boleh menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Keadaan inilah yang membezakan antara manusia dengan haiwan Proses kejadian Insan Pati berasal daripada tanah (Nutfah ) ( Air mani ) Percampuran benih lelaki dan perempuan ) (Ovum + Sperma ) Tulang dibaluti dengan daging ( Fetus ) Seketul tulang (Mudghah ) ( Embrio) Darah beku( Alaqah) ( Zigot) Ditiupkan roh Dilahirkan sebagai manusia KEISTIMEWAAN MANUSIA 1. Zakaria 37 . Diberikan akal untuk berfikir Diberikan naluri untuk mencipta dan mendapatkan sesuatu. 3.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 3 KONSEP INSAN Pengertian Insan Insan atau manusia ialah mahkluk Allah SWT yang paling istimewa kerana mereka diberikan akal serta boleh berfikir. samada ganjaran baik (pahala) atau buruk ( dosa) Dilantik sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi Disediakan Oleh : En. 5. Setiap amalan manusia diberikan ganjaran. Diturunkan kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai panduan untuk hidup .

Memelihara hak sesama insan seperti memelihara hak-hak jiran. 5. Mengatur kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Disediakan Oleh : En. iaitu menguruskan alam secara bijaksana seperti membuat pembangunan dengan terancang dan tidak merosakkan persekitaran. Bersyukur atas rahmatNya dengan cara menggunakan nikmat pemberianNya dengan sebaik-baiknya. TERHADAP ALLAH SWT 1. Memelihara dan memulihara alam agar tidak berlaku kepupusan habitat haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan perubatan. Terhadap Alam 1. Zakaria 38 . membantu mereka yang memerlukan bantuan. Memakmurkan alam. darjat. 3. iaitu mengagungkan Allah SWT. warna kulit. Terhadap sesama manusia 1. Menunaikan amanah dengan sempurna. 3. 2. maju. terutamanya di kalangan masyarakat majmuk agar negara sentiasa aman. dan agama. dan menjalinkan hubungan yang baik tanpa mengira keturunan. dengan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu yang lain. Safaee b. Sentiasa berzikir dengan memuji-muji dan menyebut nama-nama Allah SWT sebagai tanda mengingati dan mengasihi-Nya 2. dan harmonis. Sentiasa hormat-menghormati dan bertoleransi.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PERBEZAAN ANTARA MANUSIA DENGAN MAHKLUK LAIN Malaikat Jin Manusia Di cipta daripada cahaya Dijadikan tidak bernafsu Dijadikan tidak berjisim ( bertubuh badan ) Di cipta daripada api Bernafsu dan akal Dijadikan tidak berjisim ( bertubuh badan Di cipta daripada tanah Bernafsu dan berakal Berjisim ( mempunyai tubuh badan ) Tanggungjawab insan 1. 4. 2. Menyembah / beribadah kepada Allah SWT dengan cara mentaati segala perintahNya 2.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Sebab-sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut. • • • • • Manusia memiliki akal fikiran yang sempurna Manusia memiliki fizikal yang sempurna dan menarik Manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi Rasul dilantik daripada kalangan manusia Manusia mahkluk yang berbudaya dan bertamadun Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 39 .

Zakaria 40 . B Nutfah → alaqah → mudghah → bayi → tulang berbalut daging. Pilih proses yang betul tentang kejadian insan menurut Islam. iii dan iv 2 3 4 Dengan akal manusia dapat melakukan perkara berikut. berkemampuan menerima ilmu dan mempunyai kehendak Berikut adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh sesama insan. Antara berikut yang manakah tanggungjawab manusia terhadap Allah s. i Menjauhi semua suruhan-Nya ii Mentaati segala larangan-Nya iii Menyembah Allah s. kecuali A merekacipta sesuatu B memikirkan perkara ghaib C membezakan antara perkara buruk dan baik D membezakan antara kebenaran dengan kebatilan Disediakan Oleh : En. kecuali A Memelihara hal ehwal rumah tangga jiran B Membantu mereka yang memerlukan pertolongan C Sentiasa hormat menghormati tanpa mengira warna kulit D Menjalinkan hubungan dengan orang Islam dan bukan Islam.?.t dengan ikhlas iv Menggunakan nikmat pemberian-Nya A B C D 5 i.w. Safaee b. ii dan iv i. Pilih satu jawapan yang paling tepat. D Nutfah → alaqah → mudghah → tulang berbalut daging → bayi. A Nutfah → mudghah → tulang berbalut daging → alaqah → bayi.t. ii dan iii i. 1 Takrif yang tepat bagi perkataan insan ialah A makhluk istimewa yang boleh berfikir dan mempunyai kehendak B makhluk istimewa yang boleh berfikir dan berkemampuan menerima ilmu C makhluk istimewa yang berkemampuan menerima ilmu dan mempunyai kehendak D makhluk istimewa yang boleh berfikir dan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. iii dan iv ii. C Nutfah → mudghah → alaqah → tulang berbalut daging → bayi.w.

Allah s. mencipta manusia untuk A menjadi khalifah mentadbir alam B menghapuskan musuh-musuh Islam C membina bangunan yang canggih D menghapuskan kemungkaran dan maksiat 7 BAHAGIAN B : Respon terhad.t.w. Manusia dikehendaki ________________ Allah s. Soalan 8 hingga 17 Lengkapkan pernyataan berikut.w. Safaee b.w. melantik manusia sebagai _______________ untuk mentadbir dan memakmurkan alam.t.t. yang lain ialah A pancaindera B hawa nafsu C akal fikiran D fizikal Allah s.w. 1 Disediakan Oleh : En. Zakaria 41 .w.t. telah meniupkan roh ke dalam jasad. 1 12 _______________ adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah s. Manusia ialah makhluk ________________ ciptaan Allah s.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Unsur utama yang membezakan manusia dengan makhluk Allah s.t. 1 8 Ketika janin berusia ______________ .t. 9 1 10 1 11 Manusia pertama dicipta daripada _________________.t. sebagai tanda bersyukur. 1 13 1 14 1 15 Manusia adalah sebaik-baik ______________ Allah s. Allah s.t.w. 1 16 ______________ ialah unsur utama yang membezakan antara manusia dengan makhluk lain. Nutfah akan bertukar membentuk _________________.w.w.

Safaee b. terdapat 105 jenis unsur yang ada pada tanah ditemui juga dalam tubuh manusia. 1 23 1 24 Disediakan Oleh : En. ialah 1 22 Menurut kajian sains.t.w. menyembah dan mengabdikan diri kepadaNya. 18 1 Perjanjian yang dipersetujui oleh manusia ketika Allah s.s.t. 1 Soalan 18 hingga 23 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.w.w. Menurut al-Quran.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 17 Allah s. Mudghah terbentuk selepas terbentuknya nutfah.t. untuk memakmurkan alam.w.t. melantik manusia sebagai khalifah Allah s.t. di syurga. Zakaria 42 . kehidupan bernyawa di muka bumi ini dicipta daripada tanah. 1 19 1 20 1 21 Tanggungjawab manusia kepada Allah s. Manusia ialah makhluk yang berbudaya dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.w. Allah s. meniupkan ruh ke dalam jasad ialah belajar bersungguhsungguh mencari ilmu. ) pada pernyataan yang SALAH. menciptakan ________________ sebagai pasangan nabi Adam a.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 24 hingga 32 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) . (Y) dan ( Z ) dalam ruangan yang disediakan.t. Safaee b. Tanggungjawab manusia kepada sesama manusia Tanggungjawab manusia kepada alam X Y Z Pernyataan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Merancang pembangunan dengan teliti Menghubungkan tali silaturrahim tanpa mengira pangkat dan keturunan. Tanggungjawab manusia kepada Allah s. Zakaria 43 .w. Mengawal kepupusan haiwan dan tumbuhan Menjaga kebersihan dan keindahan sungai Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam Menunaikan zakat fitrah dan zakat harta Menunaikan haji apabila berkemampuan Membantu jiran yang berada dalam kesusahan Mengiringi jenazah ke kubur Jawapan Soalan 34 hingga 35 Carta di bawah berkaitan dengan proses kejadian manusia menurut al-Quran Nutfah X Mudghah Insan Nyatakan peringkat X dan Y 34 35 X : ____________________ Y : ____________________ Y Disediakan Oleh : En.

w. Disediakan Oleh : En. mendiami alam dunia selama __________ tahun.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 36hingga 37 Carta di bawah adalah berkaitan ciri-ciri insan Ciri-ciri insan X Mempunyai kehendak Y Nyatakan ciri X dan Y 36 37 Ciri X : ____________________ Ciri Y : ____________________ Soalan 38 hingga 40 Carta di bawah merupakan satu laluan yang perlu dilalui oleh setiap insan Alam Ruh X Alam Dunia Alam Akhirat Nyatakan alam X dan Y 38 39 40 X : ____________________ Y : ____________________ Y Nabi Muhammad s. Zakaria 44 . Safaee b.a.

Safaee b. Senaraikan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 1 2 3 4 Berikan pengertian insan Jelaskan dua tanggungjawab insan terhadap Allah s.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Berikan tiga keistimewaan kejadian manusia berbanding dengan makhluk yang lain. Jelaskan tiga kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Nyatakan perbezaan utama antara manusia dengan haiwan.t. Huraikan peranan manusia terhadap alam Terangkan akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan 5 6 7 8 9 Disediakan Oleh : En. Zakaria 45 .

dosa.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 4 KONSEP ALAM Maksud Alam Segala mahkluk yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Safaee b. Untuk kegunaan dan kemudahan manusia. bahan galian dan sebagainya Alam Ghaib Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. alam arwah. neraka akan kekal selama-lamanya Disediakan Oleh : En. Contohnya seperti haiwan. Semua manusia dapat melihat alam musyahadah Kenikmatan yang diperolehi di alam ini tidak kekal ALAM GHAIB Alam yang tidak boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia. Penciptaan alam ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia. alam arasy dan alam kursi. Kewujudan alam ini dapat di fahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah SWT. Malaikat. alam akhirat. Contohnya pahala. Bahagian Alam Bahagian Alam Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. Perbezaan antara Alam Musyahadah dengan Alam Ghaib ALAM MUSYAHADAH Alam yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia Boleh dimanfaatkan untuk kemudahan manusia Alam yang boleh dikaji dan dibuat penerokaan untuk mengetahui kegunaannya. tumbuhtumbuhan. Alam Ghaib adalah untuk menguji tahap keimanan manusia Akal manusia tidak mampu memikirkan hakikat sebenar alam ghaib Hanya orang yang mati sahaja akan berada dalam alam ghaib Kenikmatan yang diperoleh dalam alam ini seperti syurga. Zakaria 46 .

Menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • • Menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Safaee b. Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan. Menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib Meningkatkan ilmu pengetahuan manusia Menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah SWT. Padang Masyhar Mati Alam Kubur Kiamat Hari Kebangkitan Neraka Titian Sirat Syurga Mizan Disediakan Oleh : En. Menjadikan manusia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT. Hikmah kerahsiaan alam ghaib • • • • • Menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Zakaria 47 . Menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka Menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah SWT.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Alam tanda kekuasaan Allah SWT. Cara meningkatkan keimanan dengan melihat Alam ini • • • Menyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah SWT Menyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah. Zakaria 48 . Tiada sebarang mahkluk pun yang dapat menandingi kekuasaan Allah SWT. Kesempurnaan Alam ini melambangkan kesempurnaan Allah SWT. Menyakini bahawa penciptaan alam ini tidaklah sia-sia Disediakan Oleh : En. Safaee b. • • • Keunikkan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya.

w. kecuali A alam ruh B alam rahim C alam dunia D alam barzakh Istilah as-Sama’ adalah merujuk kepada sesuatu yang A menerangi di siang hari B menerangi di malam hari C berkerlipan di angkasa raya D terbentang luas dan menaungi sesuatu Manusia menggunakan ___________ untuk berfikir tentang hakikat kewujudan Allah s. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Alam ialah makhluk ciptaan A Allah s. Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.t.t. i ilmu ii hati iii harta iv akal A B C D 5 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 2 3 4 Alam nyata yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dikenali sebagai alam A ghaib B barakah C akhirat D musyahadah Disediakan Oleh : En. B malaikat C manusia D jin Berikut adalah jenis alam ghaib. Zakaria 49 .w.

ii dan iv i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Alam ghaib ialah alam yang A boleh dilihat oleh mata kasar B ditanggapi oleh panca indera C tidak boleh diyakini dengan iman D tidak boleh ditanggapi oleh panca indera Syurga adalah sebuah tempat untuk orang yang i beriman dengan Allah s.w. iv menzalimi Allah s.t. ii dan iv i. ii dan iii i. A B C D 8 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 7 Tujuan Allah s.w. ii dan iii i.t.w.t. Zakaria 50 .t. iii dan iv Disediakan Oleh : En. ii menguji keimanan orang-orang fasik. Safaee b. iii dan iv ii. merahsiakan perkara-perkara ghaib daripada pengetahuan manusia adalah untuk menguji A keimanan manusia B kekuasaan manusia C kelemahan manusia D kebijaksanaan manusia Perhimpunan di Mahsyar berlaku selepas hari i akhirat ii kiamat iii kebangkitan iv perhitungan A B C D i. A B C D i. iii menilai ketaatan hamba-hamba-Nya. i mengukuhkan ketakwaan kepada Allah s.t. ii patuh dengan Allah s. iv meningkatkan ilmu pengetahuan. iii dan iv ii.w.w.w. iii ingkar dengan Allah s. iii dan iv 9 10 Pilih pernyataan yang berkaitan dengan hikmat kerahsiaan alam ghaib.t.

Akal tidak mampu memikirkan hakikat kebenarannya. 15 Tempat perhimpunan seluruh manusia pada hari kiamat. X Alam Ghaib Y Pernyataan 1 1 1 1 1 1 17 18 19 20 21 22 Boleh ditanggapi oleh pancaindera. 12 Tempat sementara menunggu hari akhirat. 1 11 Hari kehancuran dan kemusnahan alam. Safaee b. Akal mampu mentafsir. 1 13 Tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Zakaria 51 . Dihuni oleh manusia yang telah meninggal dunia. Dihuni oleh manusia. 14 Tempat yang penuh dengan siksaan dan azab. Kewujudannya bertujuan untuk menguji keimanan manusia. Alam Musyahadah Jawapan Disediakan Oleh : En. haiwan dan tumbuhan. Soalan 11 hingga 16 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad. mengkaji dan menyelidik. Soalan 17 hingga 22 yang umat 1 1 1 menghitung 1 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. 16 Neraca timbangan amalan manusia.

Merosakkan harta benda sekolah. Derhaka kepada kedua ibu bapa.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 23 hingga 32 Kedatangan kiamat tidak diduga. Anda dikehendaki menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Melaksanakan amalan-amalan nawafil. Semua manusia harus bersedia. X Amalan Ke Syurga Y Amalan Ke Neraka Jawapan Pernyataan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Menunaikan zakat harta dan zakat fitrah. Istiqamah dalam beribadat. Moga tercapai hasrat idaman. Berpuasa di bulan Ramadan. Ayuh segera tingkatkan iman. Safaee b. Antara neraka dan syurga. Jika berwirid biarlah perlahan. Melanggar peraturan jalan raya. Mengambil harta orang lain tanpa izin. Disediakan Oleh : En. Yang mana satu pilihan anda?. Zakaria 52 . Mengerjakan haji di Baitullah. Menonton VCD lucah. Andainya syurga menjadi pilihan.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 33 hingga 35 Carta di bawah mengenai alam yang dilalui oleh kehidupan manusia. Malaikat yang bertugas menyoal manusia di alam barzakh ialah ________________. Soalan 36 hingga 40 Lengkapkan carta mengenai jenis-jenis alam di bawah Alam P Q Boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia Pancaindera manusia tidak mampu menanggapi Contoh Contoh R S Nyatakan jenis alam P dan Q 36 37 P : ___________________________ Q : __________________________ Berikan contoh bersesuaian bagi R dan S 38 39 40 R : ___________________________ S : __________________________ Hukum beriman dengan alam Q adalah ______________________ Disediakan Oleh : En. Zakaria 53 . Alam Roh X Alam Dunia Alam Akhirat 33 34 35 X merujuk kepada ________________________ Alam Barzakh Kebiasaannya manusia berada di alam X selama ________________________. Safaee b.

Akal tanpa wahyu tidak akan dapat memikirkan perkara ghaib. Nyatakan jenis-jenis alam. Berikan hujah untuk menyokong pernyataan di atas. Zakaria 54 . Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah Syurga dan neraka merupakan sebahagian daripada alam ghaib.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Safaee b. 1 2 3 4 Berikan maksud alam. 5 Disediakan Oleh : En. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Bagaimanakah cara untuk menanam keimanan kepada syurga dan neraka di dalam diri pelajar?.

• Mengekalkan habitat haiwan • Mengawal penggunaan bahan-bahan kimia. • Melakukan pembakaran ditempat yang telah dikhaskan. • Mencarigali bahan galian seperti petrolium tanpa mencemarkan dan memusnahkan alam sekitar Disediakan Oleh : En. melindungi. • Mengawal pencemaran udara. Safaee b. Memelihara alam Cara Memelihara Alam • Mengawal penebangan hutan. • Menjaga kebersihan alam sekitar. Zakaria 55 . • Mengawal pencemaran sungai dan udara dengan tidak membuang sampah dan sisa toksid di merata-rata tempat. racun. Memulihara alam bermaksud mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di musnah atau di tebang supaya habitat alam kekal dengan baik Tanggungjawab manusia terhadap alam Memulihara 1. galian dan sebagainya. • Merancang kawasan perindustrian dengan baik. Memelihara Memelihara alam bermaksud menjaga dan melindungi. alam ini daripada dirosakkan bermaksud memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. dan membela sesuatu dengan baik.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 5 TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM Pengertian memelihara dan memulihara alam bermaksud menjaga. • Mengekalkan habitat semulajadi tumbuhan dan haiwan. • Memelihara keindahan sungai.

Safaee b. Dapat menjadikan hidup manusia lebih tenteram dan nyaman Disediakan Oleh : En. Dapat mengekalkan keindahan alam sekitar 5. Memulihara alam Cara Memulihara Alam • Menanam semula pokok-pokok yang telah dimusnahkan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 2. Zakaria 56 . Dapat mengawal suhu dan cuaca bumi 2. Faedah / Hikmah Memelihara Alam 1. • Mengawal aktiviti memburu dan membunuh binatang liar. • Menimbus semula kawasan lombong yang telah ditinggalkan. • Membersihkan sungai dan sebagainya. Dapat mengawal bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh 3. Dapat mengelakkan pupusnya habitat tumbuhan dan haiwan yang tertentu 4.

iii dan iv ii. iii dan iv Memulihara alam bermaksud A menjaga alam daripada pencemaran B membela alam dari sebarang kemusnahan C mengembalikan alam kepada habitat asalnya D melindungi alam daripada sebarang kerosakan 3 Kerosakan alam berpunca daripada i kerosakan tanah dan menebang pokok-pokok ii pengurusan alam menurut peraturan Allah s. 1 Memelihara alam bermaksud i menjaga alam ii membela alam iii melindungi alam iv memulihkan alam A B C D 2 i. Zakaria 57 .w. iii dan iv ii. Pilih satu jawapan yang paling tepat.t. i Merancang kawasan pembangunan dan perindustrian ii Membersihkan sungai-sungai daripada kekotoran iii Menanam semula pokok-pokok yang ditebang iv Mengawal pencemaran udara A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Disediakan Oleh : En. Safaee b. iii dan iv 4 Manakah antara berikut merupakan cara memulihara alam?. iii perburuan dan pembunuhan haiwan iv pencemaran air. ii dan iv i. ii dan iii i. udara dan bunyi A B C D i. ii dan iv i. ii dan iii i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

kecuali A mengekalkan habitat haiwan B memelihara keindahan sungai C merancang strategi pembangunan D menggalakkan penebangan hutan belantara 6 Keindahan alam bukti kepada i kekuasaan Allah s. iii kebijaksanaan Allah s. Proses kitaran air yang membentuk hujan.w. iv kesempurnaan Allah s. semula barang-barang 1 Disediakan Oleh : En. ii dan iv i.w. 8 1 9 1 10 Proses tumbuhan membina makanan.w.t. Safaee b. Sistem yang melibatkan interaksi antara suatu komuniti dengan alam persekitarannya. 1 11 Memanfaatkan yang terbuang. ii dan iii i. iii dan iv ii.t. 1 7 Lapisan atmosfera yang bertindak sebagai perisai sinar ultra ungu. Zakaria 58 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 5 Berikut adalah cara-cara untuk memelihara alam daripada kemusnahan. A B C D i.t.t ii keampunan Allah s.w. iii dan iv BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 7 hingga 11 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.

T. ) pada pernyataan yang SALAH. Safaee b. 1 12 Sumbangan alam pencemaran udara kepada manusia mengawal 1 13 Sikap rakus dan tidak amanah dalam mengurus alam adalah punca utama berlakunya kerosakan dan bencana alam.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Saalan 12 hingga 15 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. TANGGUNGJAWAB KHALIFAH ALLAH S.t.w. terhadap alam. Zakaria 59 .. Perbuatan merosakkan alam akan menguntungkan manusia Memulihara alam bermaksud memakmur alam dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah s. 1 14 1 15 Soalan 16 hingga 17 Carta di bawah berkaitan tanggungjawab khalifah Allah s.W. TERHADAP ALAM X Y Mengawal Pencemaran Alam Menanam semula Pokok Mengawal Penebangan Hutan 16 17 Membersihkan Sungai Tanggungjawab X ialah : __________________________________ Tanggungjawab Y ialah : __________________________________ Disediakan Oleh : En.t.

Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar. Zakaria 60 . 1 Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam sekitar. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 2 3 4 5 Disediakan Oleh : En. Apakah tindakan yang anda lakukan. Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika pengekalan keindahan alam diteruskan?. Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Safaee b.

Wahyu disampaikan samada melalui mimpi yang benar. di sebalik tabir atau melalui perantaraan Malaikat Jibril Kandungannya merupakan ajaran yang benar dan sesuai diamalkan di sepanjang zaman. Islam dan Ihsan di hadapan para sahabat. Allah SWT berkata-kata dengan Rasulullah SAW dengan bahasa yang difahami oleh baginda. antaranya : • • • • Rasulullah SAW mendengar seperti bunyi loceng yang kuat lalu baginda tidak menyedari apa yang berlaku disekelilingnya. seperti dalam peristiwa israk dan mikraj. Terpelihara kandungan dan kesuciannya sehingga ke hari kiamat. Telah terhenti penurunannya selepas kewafatan nabi Muhammad Kebenarannya adalah mutlak Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan beberapa cara. tetapi dapat mengingati apa yang disampaikan kepada nya. Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 6 UNIT 1 & 2 WAHYU Dari segi bahasa : Nasihat dan bimbingan daripada Allah SWT Mengikut Istilah syarak : ilham / perintah/ kalam Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau secara langsung daripada Allah SWT Ciri-Ciri Wahyu : • • • • • • • Datangnya daripada Allah SWT Hanya diturunkan kepada nabi dan rasul sahaja Disampaikan samada melalui mimpi yang benar. Malaikat Jibril datang dengan menyerupai manusia lalu mengajar Rasulullah SAW tentang rukun Iman. di sebalik tabir atau melalui perantaraan Malaikat Jibril Disediakan Oleh : En. Zakaria 61 .

dosa dan lainlain. pahala. Wahyu al-Quran merupakan rahmat kepada orang yang beriman sebagai pegangan hidup 3. Menyuruh manusia melaksanakan syariat Allah SWT Mendidik manusia kepada akhlak yang mulia. Safaee b. Zakaria 62 . 6236 ayat dan 6666 ayat. • • • • • • Memimpin manusia ke jalan yang benar. 114 surah dan 30 juzuk. Wahyu al-Quran menjawab segala permasalahan manusia Wahyu ( al-Quran) yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW telah dihimpun dan disusun menjadi kitab suci al-Quran yang mengandungi 6336 ayat. Wahyu ( al-Quran) diturunkan secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 23 tahun. Wahyu al-Quran terjamin daripada sebarang perubahan atau pemalsuan sehingga ke hari kiamat 5. Membimbing manusia bagi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wahyu al-Quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain 4. Panduan manusia untuk melaksanakan perintah Allah SWT Menceritakan perkara-perkara ghaib seperti neraka.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW mempunyai beberapa keistimewaan . Ada pendapat lain yang mengatakan al-Quran mengandungi 6219 ayat. syurga. • • • • Mengamalkan segala ajaran wahyu dalam kehidupan Meninggalkan segala larangan wahyu. antaranya : 1. Mendalami dan mengkaji kebenaran wahyu. Wahyu al-Quran mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan 2. Menjaga kesucian wahyu Disediakan Oleh : En.

Mendidik akhak manusia. kejuruteraan. Panduan kepada manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT Mendorong akal manusia membina tamadun. Contohnya ilmu syariah.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • • • • • • Untuk membetulkan akidah manusia. Safaee b. kekal. tiada permulaan dan kesudahan. Membetulkan ajaran agama yang telah diselewengkan. Maksud Azali Azali merujuk kepada ilmu Allah SWT yang hakiki. Dengan itu terlepaslah yang lain daripada kewajipan tersebut Disediakan Oleh : En. Ilmu Fardu Ain Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukalaf. pertanian dan sebagainya. Al-Quran Al-Hadis 1. akidah dan ilmu akhlak 2. Membawa manusia kejalan yang benar dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ilmu Fardu Kifayah Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir. Zakaria 63 . Ilmu ini memadai di pelajari dan diamalkan oleh sebahagian daripada umat Islam. Menerangkan cara-cara melaksanakan ibadat. mutlak dan tidak terbatas kepada sesuatu tempat dan ruang. Al-quran telah lengkap dan sempurna. Ajaran al-Quran adalah sesuai pada setiap waktu dan zaman.

yang hakiki dan kekal. (An-Nur :43) Ayat di atas merujuk kepada proses A pembenihan awan B kejadian manusia C persenyawaan D kitar semula 8 Wahyu ialah _____________ A keupayaan berfikir. C agama yang mengatur hidup manusia.w. kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. 1 Berikut adalah ciri-ciri wahyu.w. kecuali ilmu A Syariah B Algebra C Akidah D Akhlak Ilmu yang berkaitan dengan kepentingan hidup di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ialah ilmu A falak B fekah C fardu ain D fardu kifayah Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah s. Safaee b. B ilmu Allah s.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 6 UNIT 1 & 2 : KEDUDUKAN WAHYU KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.w. Selepas itu. 2 3 4 5 Disediakan Oleh : En.. mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. kepada nabi dan rasul. Zakaria 64 .t. D kalam Allah s. Pilih satu jawapan yang paling tepat.. engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya .t.t. kecuali A Kekal dan terpelihara kesuciannya hingga ke hari kiamat B Menceritakan perkara-perkara ghaib dan samiyat C Kalam Allah yang mengandungi hukum syarak D Diturunkan kepada orang awam Wahyu pertama diturunkan di gua _______________ A Thur B Hira’ C Niah D Tursina Yang berikut contoh-contoh ilmu fardu ain.

iii dan iv Wahyu al-Quran merupakan rahmat kepada A B C D 14 mulhid munafik musyrik mukmin 10 11 12 13 Tugas malaikat ______________ ialah membawa wahyu. ii dan iii B i. ii dan iv C i. manusia akan menuju kepada i kesesatan iman ii keruntuhan akhlak iii kejumudan pemikiran iv kecemerlangan dunia dan akhirat A i. iii dan iv Wahyu al-Quran terjamin daripada sebarang _______________ i pemalsuan ii perubahan iii penyelidikan iv penambahan A i. ii dan iv C i. A B C D Mikail Israfil Jibril Izrail Disediakan Oleh : En. ii dan iii B i. ii dan iv C i. iii dan iv Wahyu diturunkan kepada nabi dan rasul melalui _________ i di sebalik tabir ii perantaraan wali iii perantaraan Jibril iv mimpi yang benar A i. iii dan iv D ii. iii dan iv D ii. Safaee b. iii dan iv Tanpa petunjuk wahyu. ii dan iv C i. iii dan iv D ii. ii dan iii B i. Zakaria 65 . iii dan iv D ii. ii dan iii B i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 9 Ciri-ciri wahyu ialah i tidak boleh berubah ii dimiliki oleh semua manusia iii menerangkan perkara samiyat iv disampaikan kepada nabi dan rasul A i.

. 17 ____________________ ialah ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam.w.a. 16 Wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad s. 21 ________________ ialah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. telah dihimpunkan menjadi kitab _______________. 22 Islam menekankan hubungan sejagat iaitu hubungan manusia dengan ____________. Zakaria 66 . 18 ____________________ ialah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia . 23 Akal tidak mampu memikirkan perkara-perkara ____________.w. Lengkapkan pernyataan berikut. 15 ________________ mengikut istilah syarak ialah ilham atau perintah daripada Allah s.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad. sesama manusia dan dengan alam. 1 1 1 1 24 Orang yang keluar _______________. 1 1 1 1 1 20 Agama ______________ ialah agama yang dihasilkan melalui pemikiran manusia.t. Safaee b. daripada ajaran Islam dinamakan 1 Disediakan Oleh : En. yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. 19 Agama ______________ ialah agama yang lengkap dan universal.t.

25 Ingkar dan tidak percaya kepada Tuhan 1 26 Orang yang sentiasa menggunakan akal. 1 1 Disediakan Oleh : En. 1 27 Malam Rasululah s.w. diangkat ke langit. Zakaria 67 . 28 Ilmu yang harus dipelajari.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.a. Safaee b. tetapi haram diamalkan.

w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. seperti bunyi loceng Isi kandungan al-Quran sesuai kepada semua manusia tanpa mengira bangsa.a. 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 Islam bererti kepatuhan. 1 39 Wahyu ialah hasil pemikiran manusia.t. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. 1 41 Wahyu diperlukan untuk membimbing akal.a. Wahyu al-Quran diturunkan secara berperingkatperingkat dalam tempoh lebih kurang 23 tahun.w. 1 38 Wahyu terdedah kepada salah dan silap. 1 29 Wahyu tidak diturunkan selepas kewafatan Rasulullah s. 1 40 Wahyu bersifat kekal.w. lengkap dan terpelihara 1 36 1 37 Wahyu hanya disampaikan kepada nabi dan rasul. Disediakan Oleh : En. Wahyu al-Quran tidak terjamin daripada sebarang perubahan dan pemalsuan hingga hari kiamat. warna kulit dan bahasa. kesejahteraan dan penyerahan diri kepada Allah s.t. Zakaria 68 . Islam ialah agama terakhir. ) pada pernyataan yang SALAH.w. Safaee b. Islam diiktiraf dan diterima oleh Allah s.

Zakaria 69 . di sebalik tabir atau melalui malaikat Jibril Peranan Wahyu Jawapan 45 46 Lengkapkan carta di bawah Ciri-ciri wahyu Disampaikan kepada nabi dan rasul Merupakan kalam Allah s. X Y 47 48 X : ___________________________ Y : ___________________________ Disediakan Oleh : En. sempurna dan lengkap. Diturunkan kepada para nabi dan rasul sama ada melalui mimpi yang benar. Membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kebenarannya adalah mutlak. Safaee b.t. kandungannya adalah benar. Mendidik manusia kepada akhlak yang mulia. X Ciri Wahyu Y Pernyataan 1 1 1 1 1 42 43 44 Memimpin manusia ke jalan yang benar.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.w.

Zakaria 70 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 1 Wahyu diperlukan walaupun manusia dikurniakan akal yang sempurna. Berikan dua sebab mengapa wahyu masih diperlukan oleh manusia?.w. Safaee b.a. Terangkan tiga bidang ilmu yang terdapat dalam al-Quran Jelaskan dua kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu Senaraikan dua keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 Disediakan Oleh : En. Berikan pengertian wahyu Jelaskan ciri-ciri wahyu Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Jelaskan hikmat al-Quran diturun secara beringkat-peringkat.

Menjaga akal daripada perkara yang boleh merosakkan akal. Menyelesaikan masalah yang berlaku. 5. • • • • • • Mempelajari dan memahami wahyu Allah SWT Membezakan antara kebaikan dengan keburukan. Mudah dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran. Akal tidak mampu memikirkan perkara ghaib. 4. Zakaria 71 1. seperti dadah. 3. Safaee b. Menjaga akal daripada pengaruh negetif seperti budaya lepak dan sebagainya. Sentiasa berubah dan senang dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran. Sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa. 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 6 UNIT 3 AKAL Daya kemampuan manusia untuk berfikir • • • • Membezakan antara manusia dengan haiwan. 5. Sentiasa meningkatkan daya pemikiran dengan menambahkan ilmu pengetahuan 2. arak. Membolehkan manusia memakmurkan alam ini. Disediakan Oleh : En. Berfikir dengan bijaksana ketika menyelesaikan masalah yang berlaku. Akal manusia boleh berkembang mengikut kemampuan manusia berfikir. Menyumbangkan idea yang baik untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat. pil khayal dan sebagainya. 4. Kemampuan akal adalah terhad dan tidak mampu memikirkan hakikat sesuatu kebenaran. Meletakkan manusia ketahap yang mulia. Terdedah kepada kesilapan dan kesalahan. Memaju dan memakmurkan alam dengan idea-idea yang berguna. Mengenal kekuasaan dan keagungan kuasa Allah SWT 1. 3. . 6. Kebenarannya bersifat sementara dan boleh dipertikaikan.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 1. Sentiasa berfikiran positif Perbuatan yang berasakan wahyu Perbuatan tersebut tidak memihak kepada golongan tertentu Perbuatan tersebut adalah menyeluruh dan adil kepada semua pihak Perbuatannya konsisten dan tidak berubah Perbuatan yang berasaskan akal Berpihak dan berasaskan kepada sentimen bangsa. keturunan dan sebagainy Perbuatan yang dilakukan tidak menyeluruh dan kadang kala menekan pihak yang lemah Sentiasa berubah-ubah mengikut perubahan masa dan keadaan Disediakan Oleh : En. dadah dan sebagainya 2. Menjauhkan diri daripada ajaran sesat 3. pil khayal. pil khayal.dadah dan sebagainya 2. Mempelajari ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar 3. Menjauhkan diri daripada meminum atau memakan benda-benda yang memabukkan seperti arak. Memikirkan perkara-perkara yang negetif yang tidak tercapai oleh akal 1. Zakaria 72 . menyelidik. berfikir dan sebagainya 4. Safaee b. Meminum atau memakan makanan yang memabukkan seperti arak. Sentiasa berusaha memupuk perkembangan akal dengan cara membaca.

jin dan sebagainya Memikirkan Perkara-perkara Samiyyat seperti azab kubur. Safaee b. Kebenaran akal adalam bersifat sementara 3. Memikirkan hakikat ketuhanan yang sebenar Memikirkan Cara-cara beribadat yang sebenar Memikirkan Perkara-perkara ghaib contohnya Malaikat. syurga dan neraka Memikirkan nilai-nilai dan akhlak murni yang sebenar 1. 2. Zakaria 73 . 3. 5. Akal manusia sentiasa terdeedah kepada kesilapan dalam membuat keputusan 2. Akal manusia mudah dipengaruhi oleh nafsu dan persekitaran Disediakan Oleh : En. 4. Kemampuan akal adalah terhad dan hanya mampu memikitkan perkara zahir sahaja 4.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • Memikir dan mengkaji segala ciptaan Allah SWT Menyakini bahawa segala kejadian di dunia ini adalah bukti kekuasaan Allah SWT Meneroka segala khazanah ilmu pengetahuan bagi mengakui hakikat kekuasaan Allah SWT Menerima dan mengakui keajaiban alam ini merupakan hasil ciptaan Allah SWT 1.

Safaee b. Zakaria 74 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Wahyu Tetap dan tidak berubah Kekal hingga kehari kiamat Menerangkan perkara ghaib dan samiyat Sentiasa berubah Bersifat sementara Akal Memikirkan perkara yang zahir sahaja Hanya diturunkan kepada nabi dan rasul sahaja Kalam Allah SWT Di miliki oleh semua manusia Hasil pemikiran manusia Disediakan Oleh : En.

1 • • • • Boleh berubah Bersifat sementara Dimiliki oleh semua manusia Terdedah kepada salah dan silap Pernyataan di atas merujuk kepada A Akal B Hadis C Wahyu D al-Quran BAHAGIAN B : Respon terhad. Safaee b. 2 Ingkar dan tidak percaya kepada Tuhan 1 3 Orang yang sentiasa menggunakan akal.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 6 UNIT 3 : KEDUDUKAN AKAL KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1 Disediakan Oleh : En. Pilih satu jawapan yang paling tepat. Zakaria 75 . Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.

w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.w. Zakaria 76 . kewujudan.t.. Memberi panduan dalam melaksanakan ajaran Allah s..t. Membimbing manusia dalam semua aspek kehidupan di dunia dan di akhirat.w. Safaee b.. 12 13 Disediakan Oleh : En. X Akal Y Wahyu Pernyataan 1 1 1 1 1 4 5 6 7 8 Membezakan manusia dengan haiwan Bersifat mutlak Sentiasa menerima perubahan Menceritakan perkara-perkara samiyat Kekal dan bersifat syumul Jawapan Soalan 55 hingga 59 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. kebesaran dan Jawapan 10 11 Memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah s. X Peranan Akal Y Peranan Wahyu Pernyataan 1 1 1 1 1 9 Mengenal dan memahami kekuasaan Allah s. Meletakkan manusia ke tahap yang mulia.t.

X Ciri-ciri Wahyu Y Ciri-ciri Akal Pernyataan 1 1 1 1 14 15 16 17 Bersifat mutlak Terus berkembang Terdedah kepada salah dan silap Menerangkan perkara samiyat Jawapan KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Safaee b. 1 2 3 4 5 Nyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Zakaria 77 . Terangkan perbezaan antara wahyu dengan akal Terangkan dua peranan akal kepada manusia Senaraikan tiga amalan yang boleh merosakkan akal Senaraikan dua ciri akal Disediakan Oleh : En.

Ajarannya tidak lengkap dan hanya merangkumi bahagian tertentu sahaja seperti kerohanian semata-mata Bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia Untuk golongan tertentu sahaja Mempunyai pangkat dan kasta tertentu Disediakan Oleh : En. Contohnya Agama Islam Ciri-Ciri • • • • • Mempunyai kitab suci yang datangnya daripada Allah SWT seperti al-Quran. Safaee b. Zakaria 78 . sosial. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisme dan sebagainya Ciri-Ciri • • • • • • Ajarannya berdasarkan pemahaman pengasas ajaran itu sahaja. Ajarannya lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi. Agama Budaya Ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri hasil daripada pemikiran mereka.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 6 UNIT 4 ISLAM AGAMA SYUMUL 1. politik. Pengasas ajaran ini adalah terdiri daripada manusia biasa sahaja. kerohanian dan sebagainya Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia Untuk semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan 2. Taurat. Agama Langit Ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Zabur dan Injil Mempunyai Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama tersebut.

Sejahtera. sosial dan sebagainya. Ajaran Islam merangkumi aspek akidah. ibadat dan akhlak. Maksud Ad-din : Islam adalah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. politik.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • Ajaran Islam sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. universal serta tidak terhad kepada sesuatu bangsa dan kaum tertentu. hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar. syariat. Disediakan Oleh : En. yang merangkumi dunia dan akhirat Islam agama yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia samada dari segi ekonomi. Safaee b. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengakui kebesaran dan keagungan-Nya. syariah dan akhlak. Zakaria 79 . ( Islam adalah satu cara hidup ) • • • • • • Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Cara hidup Islam merangkumi akidah. Islam datangnya daripada Allah SWT Agama Islam bersifat syumul. Mempunyai kitab suci (wahyu) yang datangnya daripada Allah SWT Segi Bahasa : Segi Istilah : Selamat. Agama yang menekankan hubungan sejagat. Ajaran Islam kekal dan tidak berubah hingga ke hari kiamat. sosial dan sebagainya. ekonomi. politik. iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT. Ajaran Islam merangkumi setiap aspek kehidupan manusia seperti. Patuh dan menyerah diri.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • Ajaran Islam lengkap dan memberi rahmat kepada seluruh alam. Disediakan Oleh : En. Islam datangnya daripada Allah SWT Ajaran Islam mudah diamalkan dan sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Islam menggalakkan pembangunan tamadun manusia. • • Meresapnya fahaman-fahaman yang boleh mengugat akidah umat Islam seperti sekularisme. Taslim dan sebagainya • • • • • • Menyebabkan berlakunya gejala murtad (terbatal akidah dan terkeluar daripada agama Islam) Wujudnya golongan yang tidak mempercayai Allah SWT dalam masyarakat Segala amalan kebaikan yang dilakukan akan menjadi sia-sia ( tidak mendapat balasan pahala oleh Allah SWT ) Dimurkai oleh Allah SWT dan mendapat azab seksaan di akhirat Kehidupan tidak akan selamat didunia dan di akhirat. Berlakunya perpecahan masyarakat. Safaee b. materialisme. Zakaria 80 . Bahari. sosialisme. liberalisme. komunisme dan sebagainya Penularan ajaran sesat dikalangan umat Islam seperti ajaran Qadiani. Ajaran Islam kekal hingga kehari akhirat.

engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya .t. Zakaria 81 . Pilih satu jawapan yang paling tepat. mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. 1 Ilmu yang berkaitan dengan kepentingan hidup di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ialah ilmu A falak B fekah C fardu ain D fardu kifayah Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah s. (Ali Imran : 19) Ayat di atas menunjukkan Islam sebagai A Ad-Din B Al-Kitab C Al-Quran D Al-Kalam 4 Perkataan Islam berasal daripada perkataan “Aslama” yang membawa maksud berikut. kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. kecuali A kepatuhan B keyakinan C kesejahteraan D penyerahan diri Disediakan Oleh : En.. Safaee b. (An-Nur :43) Ayat di atas merujuk kepada proses A pembenihan awan B kejadian manusia C persenyawaan D kitar semula 2 3 Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam..Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 6 UNIT 4 : ISLAM AGAMA SYUMUL KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Selepas itu.w.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
5 • • • Hasil daripada pemikiran seseorang Tidak lengkap dan tidak menyeluruh Bercanggah dengan pemikiran manusia

Pernyataan di atas merujuk kepada agama A Islam B Yahudi C Nasrani D Budaya 6 Antara berikut yang manakah merujuk kepada ajaran Islam. i Lengkap dan menyeluruh. ii Sesuai dengan fitrah manusia. iii Hasil daripada pemikiran seseorang. iv Diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

BAHAGIAN B : Respon terhad. Carta di bawah berkaitan jenis agama
JENIS-JENIS AGAMA

Agama X a. 7 8 Tuliskan agama X dan Y

Agama Y

X : _______________ Y : _______________ Nyatakan dua buah kitab yang diturunkan dalam agama X

9 10

i) _________________________ ii) _________________________ Berikan dua contoh agama Y

11 12

i) _________________________ ii) _________________________

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

82

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4

KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 2 3 4 5 6

Jelaskan tiga keistimewaan ajaran Islam Berikan dua contoh hubungan manusia dengan Allah s.w.t. Berikan dua contoh hubungan manusia sesama manusia Senaraikan dua implikasi meragui Islam Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya Jelaskan dua ciri keunggulan Islam

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

83

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4

PELAJARAN 7 ALBIMBINGAN AL-QURAN
Maksud al-Quran : Segi Bahasa : Al-Quran bermaksud bacaan. Segi Istilah : Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan dan diamalkan oleh manusia. Al-Quran bermukjizat, lafaznya dalam bahasa arab dan maknanya daripada Allah SWT yang termaktub dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir. Al-Quran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Nas. Membacanya adalah ibadat.

• • • •

Kandungannya merangkumi pelbagai peraturan hidup, akhlak dan ilmu pengetahuan. Kesucian dan kebenarannya tidak dapat ditandingi oleh manusia dan jin. Kandungan al-Quran kekal dan sesuai sehingga ke hari akhirat. Isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain.

Al-Quran mempunyai pelbagai nama, antaranya seperti al-Quran. al-kitab, al-Kalam, alFurqan, al-Zikr dan al-Fasl

Faktor penurunan al-Quran kepada manusia ialah 1. 2. 3. 4. 5. Akal manusia adalah terhad Akal Manusia mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu Akal tanpa bimbingan daripada wahyu akan menjadi sesat Untuk membimbing kehidupan manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat Akal Manusia tidak mampu memikirkan perkara ghaib.

Surah yang terdapat di dalam al-Quran berlainan nama dan berbeza panjang dan pendeknya. Surah yang terpanjang sekali ialah surah al-Baqarah dengan 283 ayat, manakala surah yang terpendek pula ialah surah al-Kausar yang hanya mengandungi 3 ayat. Surah dan ayat dibahagikan kepada 30 juzuk. Juzuk yang pertama ialah Alif Lam Mim dan juzuk yang terakhir pula ialah juz Amma

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

84

5. 2. Wahyu pertama diturunkan pada bulan Ramadhan di gua Hira ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Zakaria 85 . Untuk memberi panduan serta mengubah cara hidup zaman jahiliyyah kepada kehidupan yang berasaskan Islam Untuk memberi ketenangan dan keteguhan pada jiwa Rasulullah SAW. Menjelaskan tentang akidah Islamiah yang sebenar Menerangkan cara-cara beribadat yang betul. 4. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril. Safaee b. Ayat pertama yang diturunkan ialah surah al-alaq dan ayat terakhir diturunkan ialah ayat ketiga surah al-Maidah 1. 3.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril • • • • • Untuk memudahkan para sahabat menghafal ayat-ayat yang diturunkan Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh para sahabat pada waktu itu. Menjelaskan akhlak yang mulia Menerangkan hukum dan peraturan kehidupan manusia di dunia Menerangkan perkara-perkara ghaib dan samiyyat • • • Lafaz dan makna al-Quran datangnya daripada Allah SWT Membacanya akan mendapat pahala Orang yang berhadas tidak boleh menyentuh al-Quran • • • Lafaznya daripada Rasulullah SAW manakala maknanya daripada Allah SWT Membaca hadis tidak mendapat pahala Hadis boleh di sentuh walaupun dalam keadaan berhadas besar Disediakan Oleh : En. Untuk memansuhkan ayat-ayat yang diturunkan terlebih dahulu.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • Lafaz dan makna al-Quran datangnya daripada Allah SWT Membacanya akan mendapat pahala Dijaga oleh Allah SWT sehingga kehari kiamat Lengkap dan sempurna serta meliputi setiap aspek kehidupan manusia seperti perundangan. Safaee b. kemampuan untuk memahami. Zakaria 86 . Unsur roh : Unsur roh menjadikan manusia mempunyai kesedaran tentang kebenaran. Kedua-dua unsur tersebut menjadikannya sebagai mahkluk Allah SWT yang paling istimewa jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain Disediakan Oleh : En. dadah dan sebagainya supaya manusia menjauhinya. mencintai nilai-nilai maknawi seperti cintakan kepada kebaikan 3. Manusia mempunyai 2 unsur iaitu : 1. politik dan sebagainya Ayat dan kesucian kandungan al-Quran tidak dapat di tandingi oleh manusia dan jin sehingga ke hari Kiamat • • • • • Menjelaskan bentuk-bentuk akidah yang sebenar Menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT melalui bukti yang nyata Menerangkan bentuk akhlak yang mulia untuk diamalkan oleh manusia Membuktikan kepada manusia tentang penciptaan alam dan manusia yang serba lengkap dan sempurna Menjelaskan unsur-unsur yang boleh merosakkan akal seperti arak. Unsur tanah : melambangkan keperluan jasad dan aktivitinya menyerupai aktiviti haiwan 2. ekonomi.

Berfikir untuk memaju dan memakmurkan alam. Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran. Berfikir perkara-perkara yang positif dan mengelakkan daripada fikiran negetif seperti berkhayal 5. keluarga. Umpamanya berfikir tentang kebesaran Allah SWT 2. Berfikir secara rasional. Berfikir untuk memajukan diri. Berfikir untuk mencipta peralatan baru yang boleh memberi faedah kepada manusia sejagat 4. Cara kembali kepada al-Quran : • Menyelesaikan segala masalah yang berlaku dengan berpandukan kepada ajaran alQuran • • • • Mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam al-Quran Menjadikan al-Quran sebagai panduan hidup seharian Mengamalkan segala ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian Mengkaji kebenaran al-Quran Disediakan Oleh : En. 3. Safaee b. agama dan bangsa 6.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi syarak atau al-Quran ialah : • • • • Memikirkan cara untuk merosakkan manusia lain. harta benda atau alam ini Mencipta alatan yang boleh memusnah dan merosakkan manusia dan alam Berfikir untuk kepentingan diri sendiri Berfikiran negetif terhadap nikmat Allah SWT 1. Zakaria 87 .

iaitu i tanah ii angin iii api iv roh A B C D 4 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 2 3 Al-Quran ialah pelengkap kepada semua kitab suci terdahulu khususnya dalam aspek _______ A ayat dan baris B lafaz dan hukum C susunan dan bunyi D kandungan dan hujah Antara perbuatan manusia yang dilarang oleh Allah s.t. kecuali A al-Kalam B al-Furqan C at-Taurat D az-Zikir Penurunan kitab suci al-Quran mengambil tempoh masa selama _________ A 21 tahun B 23 tahun C 25 tahun D 27 tahun Manusia mempunyai dua unsur. 1 Berikut ialah nama al-Quran. ialah i mengambil harta orang lain tanpa kebenaran ii membawa telefon bimbit ke sekolah iii menindik telinga bagi perempuan iv membuang bayi yang baru lahir A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 5 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Pilih satu jawapan yang paling tepat.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Zakaria 88 .

kecuali A Kalam Allah s. D Membacanya dianggap sebagai ibadat Isi kandungan al-Quran merangkumi i peraturan hidup ii panduan akhlak iii ilmu pengetahuan iv ilmu menghibur diri A B C D 9 i.w.a.t.w. iii dan iv ii.w. ii dan iii i. Zakaria 89 .t.a.w. A 27 Rejab B 15 Syaaban C 17 Ramadan D 12 Rabiulawal Berikut merupakan perkara yang berkaitan dengan al-Quran.w. Safaee b. D saudara seagama Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s. B iblis dan syaitan C Rasululullah s.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Umat Islam menyambut nuzul al-Quran pada tanggal _________ setiap tahun. iii dan iv 7 8 Orang yang tidak beriman dengan al-Quran akan dikasihi oleh ________ A Allah s. adalah berkaitan dengan ________ A menuntut ilmu B menunaikan ibadat C melaksanakan hukum D menjauhi perkara syirik 10 Disediakan Oleh : En.t. ii dan iv i. yang mulia B Dipindahkan secara musyafahah C Lafaz maknanya daripada Allah s.

t. 11 Kitab al-Quran merupakan salah satu daripada kitab ___________ yang diturunkan oleh Allah s. Safaee b.. Membaca _________________ merupakan satu ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah s. Disediakan Oleh : En.w.w. kepada umat _____________ dan ____________. Zakaria 90 . Soalan 11 hingga 15 Lengkapkan pernyataan berikut. Susunan surah yang ___________ ..w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad.t. _______________ ialah naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak.t. pertama di dalam al-Quran ialah surah 1 12 1 13 1 14 1 15 1 Soalan 16 hingga 18 Lengkapkan carta di bawah dengan nama kitab samawi Kitab Samawi Taurat X Y Al-Quran Namakan kitab X dan Y 16 17 18 X : __________________________ Y : __________________________ Kitab Taurat diturunkan kepada ________________________. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah s.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 19 hingga 22 Lengkapkan carta di bawah dengan sejarah penurunan wahyu pertama SEJARAH PENURUNAN WAHYU Umur nabi ketika menerima wahyu Tempat baginda menerima wahyu Surah pertama yang diterima Tarikh diturunkan P Q R S 19 20 21 22 P : __________________ Q : __________________ R : ___________________ S : ___________________ Soalan 23 hingga 24 Carta di bawah tentang tempoh penurunan wahyu kepada Rasulullah s. Zakaria 91 . Safaee b.a. Tempoh Penurunan Wahyu X 23 Tahun 13 Tahun Y 10 Tahun Namakan tempat X dan Y 23 24 X : _______________ Y : _______________ Disediakan Oleh : En.w.

SEWAKTU MENERIMA WAHYU PERTAMA Malaikat Jibril datang menemui baginda dengan menyeru kalimah Iqra' . barulah baginda dapat menyebutnya dengan lancar. Safaee b. 25 26 27 28 a) b) c) d) Susun semula peristiwa di atas mengikut urutan yang betul 25 26 27 28 Soalan 29 hingga 30 Carta di bawah berkaitan dengan peringkat penurunan wahyu X Luh Mahfuz Y Baitul Izzah Nyatakan X dan Y 29 30 X : ___________________ Y : ___________________ Disediakan Oleh : En. Rasul menerima wahyu pertama semasa sedang beribadat dalam Gua Hira'. Zakaria 92 .W. Setelah sampai di rumah. Siti Khadijah menenangkan baginda dan berjumpa dengan Waraqah bin Naufal.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 25 hingga 28 PENGALAMAN RASULULLAH S.A. Setelah Malaikat Jibril menyeru sebanyak tiga kali.

w. Safaee b. Zakaria 93 . Soalan 34 hingga 35 Lengkapkan carta di bawah dengan bilangan surah dan juzuk dalam al-Quran al-Quran Bilangan Surah Bilangan Juzuk X Nyatakan bilangan X dan Y 34 35 X : __________________ Y : ___________________ Y Disediakan Oleh : En. Nyatakan X dan Y 31 32 33 X : __________________ Y : ___________________ Kalimah al-Quran disebut sebanyak _________ dalam mushaf al-Quran.t.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 31 hingga 33 Carta di bawah adalah berkaitan nama-nama al-Quran Nama-nama al-Quran Al-Furqan X Y Al-Kalam Kitab pemisah antara yang hak dan batil Kitab yang memberi peringatan Kitab yang memberi penerangan Kata-kata Allah s.

w. sehingga hari kiamat Disediakan Oleh : En. PENGERTIAN AL-QURAN Al-Quran ialah 35 Allah s.t. Zakaria 94 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 35 hingga 42 Teka silangkata di bawah berkaitan pengertian al-Quran.a. 35 37 41 42 36 40 39 43 38 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 1 2 3 4 5 Nyatakan pengertian al-Quran dengan lengkap Terangkan tiga ciri keistimewaan al-Quran Terangkan tiga faktor al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia Nyatakan dua kesan penghayatan al-Quran kepada masyarakat Jelaskan dua sebab al-Quran dipelihara oleh Allah s. termaktub di dalam 41 . Safaee b..w. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. diturunkan kepada nabi 37 s.t.w. lafaznya dalam bahasa 39 dan maknanya daripada 40 s.s. melalui perantaraan malaikat 38 a. yang 36 . dipindahkan secara 42 dan membacanya menjadi satu 43 .w.t.

iaitu :• Seorang yang adil.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 8 BIMBINGAN HADIS Hadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW sama ada berupa perkataan. • Seorang yang tidak melakukan sebarang dosa Disediakan Oleh : En. Zakaria 95 . terhadap perbuatan sahabat atau orang lain dihadapan baginda SAW • • • • • Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran. Periwayatnya seorang yang memenuhi syarat-syarat periwayat hadis. • Seorang yang kuat ingatannya. Contoh Hadis Perkataan Rasulullah SAW Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud “ Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat “ Perbuatan Rasulullah SAW Hadis yang menerangkan cara solat sebagaimana Rasulullah SAW solat Pengakuan Rasulullah SAW Pengakuan Rasulullah SAW. Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal ( ringkas) Mentaksihkan (menentukan ) maksud nas yang umum Membataskan hukum nas yang mutlak (tidak terbatas) Menerangkan hukum yang tidak dinyatakan dalam al-Quran Hadis sahih : Hadis yang mempunyai periwayatnya yang bersambung terus dengan Rasulullah SAW. Safaee b. perbuatan atau pengakuan. • Seorang yang boleh dipercayai.

Nama periwayat hadis tersebut tidak di sebut dengan jelas atau tergugur. Perawi hadis tersebut adalah seorang perawi yang kuat ingatannya. • • • • • • • • Hadis diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai. Safaee b. ( Thiqah ) Perawi hadis tersebut adalah seorang yang adil. Meningkari hadis dhaif tidak berdosa Disediakan Oleh : En. Contohnya • • Periwayat hadis yang tidak disebutkan sebagai periwayat dalam sesetengah hadis. Hadis Sahih. pelupa dan sebagainya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang pendusta atau pelupa Hadis Sahih Dijadikan hujah dalam sesuatu hukum Mengingkari hukum hadis sahih adalah berdosa Hadis Dhaif Hujah daripada hadis dhaif tidak boleh diterima pakai. ( Dhabit ) Hadis tersebut bersih daripada sebarang kecacatan. Periwayatnya tidak menepati syarat periwayat hadis sahih seperti pendusta. Hadis Dhaif Gugur seorang atau beberapa orang periwayat dalam hadis tersebut.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Hadis Dhaif Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis lain yang menceritakan perkara yang sama. Zakaria 96 .

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Maksud : Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber perundangan Islam. Ajaran Islam tidak dapat difahami dengan sempurna kerana terdapat hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran dan memerlukan hadis untuk memahaminya. Kesan / keburukan daripada fahaman anti hadis • • • • Hilangnya rasa hormat kepada Rasulullah sebagai seorang utusan Allah SAW Berlakunya perpecahan keatas umat Islam. Sebab fahaman ini bertentangan dengan Islam: • • • • Menghilangkan rasa hormat kepada nabi yang menjadi utusan Alllah SWT Dianggap menolak al-Quran kerana al-Quran juga diturunkan melalui nabi yang sama. Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 97 . Umat Islam akan berpecah belah Ajaran al-Quran tidak dapat difahami dengan jelas kerana al-Quran memerlukan penjelasan daripada hadis. Umat Islam akan mundur dan ketinggalan dalam semua bidang.

perbuatan dan pengakuan nabi Khalid al-Walid pernah memakan dhob. B Pengakuan rasulullah s.w. (Maksud hadis) Hadis di atas berbentuk A Perbuatan rasulullah s.w. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 2 3 Antara berikut yang manakah ciri-ciri perawi dalam hadis sahih?. Maka para sahabat bertanya.a.a. Safaee b.w.a.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.w.a. 1 Hadis ialah_____________ A perbuatan dan pengakuan nabi B percakapan dan perbuatan nabi C percakapan dan pengakuan nabi D percakapan. kerana itulah aku tidak gemar kepadanya". Baginda sendiri enggan memakannya. D Pelaksanaan rasulullah s. C Percakapan rasulullah s. kemudian ditanya kepada Rasulullah s.a. adakah haram memakannya? Baginda menjawab "Tidak! cuma binatang itu tidak ada di negeri kaumku.w. A ilat B fasik C dhaif D thiqah Ciri-ciri perawi hadis Dhaif ialah _________ i Perawi yang thiqah ii Perawi yang lemah iiI Perawi yang fasik iv Perawi yang adil A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 4 Disediakan Oleh : En. Zakaria 98 .

Safaee b.a. Ciri-ciri di atas adalah gambaran bagi hadis jenis __________ A Syaz B Sahih C Dhaif D Hasan 10 ____________ merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah s. A Teks hadis B Orang yang kuat ingatan C Orang yang boleh dipercayai D Orang yang meriwayatkan hadis Pernyataan berikut adalah benar mengenai peranan hadis. Abdul Mutalib 6 7 8 Disediakan Oleh : En.w. Shakhar D Abdullah b. kecuali A menjadi sumber rujukan yang pertama B menguatkan nas al-Quran yang ringkas C menentukan maksud nas al-Quran yang umum D menguatkan hukum-hukum yang telah ditetapkan al-Quran Hadis merupakan sumber rujukan kedua selepas ___________ A al-Qias B al-Ijmak C al-Quran D al-Istihsan "Sesungguhnya setiap amalan itu dimulakan dengan niat" (Maksud hadis) Pernyataan di atas merujuk kepada hadis berbentuk _______ A perbuatan B perkataan C pengakuan D perbuatan dan pengakuan 9 Diriwayatkan oleh seorang yang dituduh pendusta. A Abu Bakar al-Arabi B Abdul Rahman b. melakukan perbuatan fasik dan pelupa.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 5 Apakah yang dimaksudkan dengan perawi hadis?. Auf C Abdul Rahman b. Zakaria 99 .

Safaee b. Soalan 11 hingga 15 Lengkapkan pernyataan berikut. amanah serta menjauhi perkara-perkara maksiat. 16 Orang yang meriwayatkan hadis Periwayat-periwayat hadis yang bermula 17 dari pengumpul hadis hingga kepada nabi Muhammad s. 1 Disediakan Oleh : En.a. 1 Soalan 16 hingga 20 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. Zakaria 100 . 12 _______________ dan hadis tidak boleh dipisah-pisahkan. Menolak al-Quran ___________. adil. 1 13 Antara kepentingan hadis ialah ___________ hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad. dan hadis akan membawa kepada 1 14 1 15 Hadis yang diriwayatkan oleh golongan yang dituduh pendusta adalah termasuk dalam jenis hadis ________________. 18 Orang yang dipercayai. 1 1 1 19 Teks atau isi hadis 1 20 Orang yang cukup kuat ingatan.w. 1 11 Fahaman ______________ ialah fahaman yang menolak hadis.

t.a.w. terhenti selepas kewafatan Jawapan 25 26 Mentakhsiskan maksud nas yang umum Kalam Allah s. yang mutlak Soalan 27 hingga 30 Carta di bawah berkaitan jenis-jenis hadis Jenis-jenis hadis X Hadis Hasan Y Tiada illat Namakan hadis X dan Y 27 28 X : ____________________________ Y : ____________________________ Ada illat Nyatakan dua ciri bagi hadis X 29 30 i) __________________________________________________________ ii) __________________________________________________________ Disediakan Oleh : En. Zakaria 101 . X Wahyu Y Hadis Pernyataan 1 1 1 1 1 1 21 22 23 24 Diturunkan hanya kepada nabi dan rasul Menghuraikan nas-nas yang mujmal Perkataan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 21 hingga 26 Tandakan pernyataan di bawah dengan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Safaee b.a. perbuatan dan pengakuan Rasulullah s. Penurunannya telah Rasulullah s.w.w.

P Sumber Perundangan Islam Q R S Nyatakan sumber di P. Digelar Abu Hurairah yang bermaksud ______43_______ kerana beliau amat menyayangi binatang tersebut.a. iaitu sebanyak ____39_____ buah hadis. 78 tahun Madinah 5. R dan S. Zakaria 102 . Beliau wafat di _____40_____ pada tahun ______41_______ ketika berusia ____42___ . _______________________________________________________________________________ Soalan 36 hingga 43 Lengkapkan petikan di bawah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Beliau merupakan orang yang paling banyak _____38______ hadis Rasulullah s. 31 32 33 34 35 P : ___________________ Q : ___________________ R : ___________________ S : ___________________ Berikan pengertian sumber Q dengan lengkap. 36 37 38 39 40 41 42 43 ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Disediakan Oleh : En.374 buah Abu Hurairah Bapa kucing Meriwayatkan 7 Hijrah 57 Hijrah _____36____ atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar memeluk Islam pada bulan Muharam tahun ______37______ .w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 31 hingga 35 Lengkapkan carta di bawah berkaitan sumber perundangan Islam mengikut keutamaan. Q. Safaee b.

Jelaskan ciri-ciri adil bagi seorang perawi hadis. Nyatakan tiga kepentingan hadis sebagai sumber rujukan kedua selepas alQuran. 1 2 Jelaskan pengertian hadis dengan lengkap. Zakaria 103 . Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh umat Islam sekiranya menghadapi masalah yang tidak terdapat dalam al-Quran Jelaskan tiga kesan fahaman antihadis kepada masyarakat Jelaskan dua langkah yang perlu dilaksanakan supaya hadis sentiasa dihayati oleh umat Islam 3 4 5 6 Disediakan Oleh : En. Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Antara syarat bagi perawi Hadis Sahih ialah adil.

Zakaria 104 . Punk. seperti kapitalis. Safaee b. budaya lepak. Disediakan Oleh : En.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 9 Budaya bukan Islam Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam Pengaruh asing yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran. komunis dan sistem politik yang menindas golongan yang lemah 3. hippies. memuja manusia secara berlebihan dan sebagainya. sosialis dan liberal 2. Black Metal dan sebagainya Budaya yang bertentangan dengan Islam dan adat orang melayu yang lemah lembut contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. Melalui Sosial Menerapkan sistem sosial yang terlalu bebas sehinggakan tidak mengenal batasan halal haram seperti hiburan yang melalaikan. Hiburan yang melalaikan dan sebagainya Ajaran sesat Ajaran sesat ialah ajaran yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya contohnya ajaran yang mempertikaikan al-Quran dan Hadis. 1. Melalui Politik Menerapkan sistem politik yang bertentangan dengan Islam seperti demokrasi. seperti Rocks. Melalui ekonomi Menerapkan sistem ekonomi yang berasaskan riba dan penindasan keatas golongan yang lemah.

mementingkan kebendaan dan sebagainya. lagu dan kebudayaan. warna kulit. free thinker dan sebagainya Menjajah negara yang lemah dan menyebarkan budaya penjajah kepada penduduk tempatan Menerapkan budaya hidup yang mementingkan kepuasan diri sendiri Mengekploitasi penggunaan media massa melalui filem. Menyemaikan budaya yang bertentangan dengan budaya Islam seperti sambutan Valentines day. Memberi kebebasan yang tidak terhad kepada manusia untuk melakukan apa saja demi mencari kepuasan peribadi. Punk dan sebagainya. Rock. Menolak ayat al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan lojik pemikiran mereka. • • • • • • Menyalurkan hiburan yang keterlaluan dan melalaikan seperti Black Metal. Zakaria 105 . Memuja manusia secara berlebihan. sosialisme. Menyebarkan pemikiran yang sempit seperti sekularisme. kaum dan sebagainya.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • • • • Menafikan kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta dan peranan wahyu (al-Quran dan Hadis) dalam mengatur kehidupan manusia. Berfikiran sempit berdasarkan bangsa. Disediakan Oleh : En. Mengasingkan peranan agama dalam mengatur kehidupan seharian. Menggalakan manusia mencari harta tanpa batasan halal dan haram. Terpengaruh dengan darjat dan bangsa sehingga sanggup mengasingkan agama dari kehidupan. Safaee b.

Merosakkan akidah dan cara hidup Islam. Melahirkan masyarakat yang bergantung kepada kuasa asing dalam semua bidang sama politik. Disediakan Oleh : En. Mengamalkan cara hudup yang sihat.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • • • Menapis berita yang di terima terlebih dahulu sebelum disebarkan. • • • • • • • • Berlakunya pergaulan bebas antara jantina yang berlainan seperti bersekedudukan tanpa nikah. ekonomi dan sosial. Memberikan penerangan tentang keburukan budaya asing melalui ceramah. penulisan dan media massa. Umat Islam akan ketinggalan dalam semua bidang. Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang kehidupan Menjadikan Islam sebagai cara hidup Mengamalkan budaya hidup tempatan yang positif Memperkukuhkan akidah dan pegangan terhadap agama Islam yang syumul. Melahirkan anak luar nikah hasil daripada perbuatan zina. Lahirnya budaya puja syaitan seperti black metal. Berlakunya keruntuhan akhlak dan moral di kalangan remaja Islam. Safaee b. Zakaria 106 . Melahirkan generasi Islam yang sukakan hiburan yang tidak berfaedah.

Mengadakan hukum baru yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Zakaria 107 . Ketua kumpulan ajaran yang diamalkan mendakwa bahawa dia adalah nabi Isa.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Ajaran Sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang bukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis • • • • • • • • Kepercayaan kepada rukun Iman dan asas akidah yang tidak selaras dengan al-Quran dan Hadis. Berlakunya keruntuhan rumah tangga Masyarakat menjadi mundur Disediakan Oleh : En. Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan Hadis Nabi. Jiwanya tidak tenang Sanggup bertindak di luar batasan seperti membunuh anak sendiri dan sebagainya. Kepada Individu : • • • • • • • Terkeluar daripada ajaran Islam. Safaee b. Membawa ajaran bahawa penyatuan semua agama di dunia sebagai agama yang mesti diikuti. Menghuraikan al-Quran dan Hadis sesuka hati mereka. Mendewa-dewakan ketua ajaran tersebut secara berlebih-lebihan. Imam Mahadi atau lain-lain istilah yang serupa. Di pulau oleh masyarakat Kepada Masyarakat Berlakunya huru hara dalam masyarakat. Mengubah suai ibadat dalam ajaran Islam seperti solat hanya memadai dengan niat sahaja dan sebagainya.

• • • • • • Menjauhi kumpulan ajaran yang tidak pasti kebenarannya.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Kepada Negara • • • • Negara menjadi tidak aman Berlakunya pergaduhan dalam negara. Safaee b. Sentiasa mengamalkan budaya hidup Islam Sentiasa berusaha mendalami ajaran Islam yang sebenarnya Mengamalkan sifat terpuji dalam kehidupan Sentiasa menjauhi ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Melapurkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kumpulan yang bertentangan dengan islam Disediakan Oleh : En. Negara menjadi mundur Pelabur tidak berani melabur dalam negara. Zakaria 108 .

Zakaria 109 . 1 Budaya Islam ialah cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ________ A takwa B zikrullah C kalimah Syahadah D darjat dan Keturunan Pada zaman ICT ini. kecuali A pertandingan ratu cantik B pertandingan "Malaysian Idol" C pertandingan bakat menyanyi D pertandingan kampung tercantik Disediakan Oleh : En. ii dan iii i . iii dan iv ii. i Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang ii Menonton filem-filem luar negara yang canggih iii Memperkukuhkan akidah dan keimanan iv Menjauhi amalan-amalan negatif A B C D i . iii dan iv 4 5 Berikut adalah aktiviti kebudayaan yang bercanggah dengan Islam. iii dan iv ii . ii dan iii i. unsur-unsur budaya asing mudah tersebar melalui ______ i kuliah-kuliah ilmu ii alatan elektronik iii media massa iv internet A B C D 3 i. Safaee b. ii dan iii i .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. ii dan iv i. iii dan iv 2 Liberalisme ialah _________ A fahaman yang mementingkan keduniaan semata-mata B fahaman yang memisahkan urusan keduniaan dengan urusan agama C fahaman yang terlalu ekstrim memberi kebebasan kepada individu D fahaman yang menghapuskan hak milik perseorangan dan menjadikannya sebagai milik negara Antara berikut yang manakah cara untuk menangani ancaman budaya asing?. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
6. Antara kesan buruk akibat amalan budaya asing yang negatif dalam masyarakat ialah i kelahiran anak luar nikah ii kegilaan terhadap muzik iii pergaulan sesama rakan iv terpengaruh dengan punk dan hip hop A B C D 7. i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

Yang manakah antara pernyataan berikut menerangkan cara menangani budaya asing?. i Meniru cara barat ii Mengamalkan cara hidup sihat iii Mendalami ilmu pengetahuan iv Menerima berita tanpa ditapis A B C D i dan ii iii dan iv ii dan iii i dan iv Taasub dengan bangsa dan darjat Berfahaman sempit Menafikan kekuasaan Tuhan

8.

• • •

Keterangan di atas merujuk kepada A matlamat pengaruh asing B tujuan pengaruh asing C ciri-ciri pengaruh asing D Kesan pengaruh asing 9. Antara ciri pengaruh asing yang bertentangan menggalakkan manusia mencari _________ A harta yang halal B harta yang banyak C harta tanpa batasan D harta menurut syarak dengan Islam ialah

10.

Pernyataan di bawah menerangkan sikap golongan yang dipengaruhi oleh fahaman materialistik, kecuali _________ A memandang darjat dan keturunan B suka bermegah dengan barang mewah C menganggap pelajaran agama penting D meninggalkan solat kerana pentingkan perniagaan Apakah kekuatan dalaman yang diperlukan oleh umat Islam untuk mencegah kemungkaran dalam diri setiap individu?. A Pangkat dan darjat B Harta benda C Solat fardhu D Nilai murni

11.

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

110

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
12 Berikut adalah ciri-ciri ajaran sesat, kecuali A percaya alam ini bersifat qadim B percaya solat boleh ditunaikan secara niat sahaja C percaya bahawa Allah s.w.t. mempunyai anak dan isteri D percaya bahawa Allah s.w.t. sahaja yang layak disembah Antara kriteria ajaran sesat ialah A mengakui kebenaran al-Quran dan hadis B menafikan kepercayaan atau fahaman sekularisme C mengagungkan pemimpin atau kumpulan sesuatu ajaran D mengawal amalan bidaah atau pendapat baru yang bertentangan syariat Berikut adalah akibat ajaran sesat kepada masyarakat, kecuali A memutuskan tali persaudaraan B melakukan pembunuhan C tergelincir akidah individu D keretakan rumah tangga Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran sesat. i Memuliakan seseorang ahli agama ii Mendakwa dirinya sebagai imam Mahdi iii Mentafsir al-Quran dan hadis mengikut logik akal iv Meyakini tidak ada kitab lain yang boleh menandingi al-Quran A B C D 16 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv

13

14

15

Berikut merupakan punca-punca lahirnya ajaran sesat. i Mencari pengaruh di dunia ii Merapat hubungan silaturrahim iii Kerakusan pemimpinnya untuk berkuasa iv Mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

17

Berikut adalah kumpulan-kumpulan ajaran sesat. i Kumpulan Maunah ii Kumpulan Ayah Pin iii Kumpulan Rasul Melayu iv Kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

111

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
18 Menurut fatwa mufti bil. (67) 1409H/1988 halaman 93, Imam al-Mahdi akan keluar selepas berlakunya pergaduhan antara jemaah haji di ______________ A Jamratul Ula B Jabal Rahmah C Jamratul Wusta D Jamratul Aqabah Pengikut-pengikut ajaran sesat akan A dirahmati Allah s.w.t. B diberkati Allah s.w.t. C dimurkai Allah s.w.t. D dikasihi Allah s.w.t.

19

BAHAGIAN B : Respon terhad.
Soalan 20 hingga 32

Lengkapkan pernyataan berikut.
20 Budaya bukan Islam ialah budaya yang dibina berdasarkan _________________ manusia berasaskan pengalaman sematamata. Umat Islam perlu memperlengkapkan diri dengan kekuatan ___________________ untuk menyokong kekuatan dalaman. Umat Islam dahulu berjaya mempertahankan kesucian Islam daripada pengaruh luar dengan memperkukuhkan ____________ Islamiah. Akidah yang kukuh, ____________yang mantap dan amalan yang sempurna boleh dijadikan perisai dalam menghadapi cabaran. Islam menerima sebarang budaya asing asalkan _______________ dengan ajaran al-Quran dan al-Hadis. tidak 1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

Budaya dan pengaruh asing yang ditonjolkan oleh masyarakat barat kebanyakannya telah _________________ masyarakat Islam dan umat-umat lain. Pengaruh asing yang disebarkan dalam pelbagai bentuk telah mengundang banyak _________________ kepada umat Islam. _________________ ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam. _________________ mengakui pemimpin Bahaiyyah sebagai Tuhan.

1

26

1

27

1

28

1

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

112

mengikut ajaran sesat akan tergelincir 1 30 1 31 Pengikut dan pengamal ajaran sesat akan dimasukkan ke dalam ______________. terhadap 1 32 1 Soalan 33 hingga 36 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. urusan 1 34 1 35 Fahaman yang mementingkan keduniaan semata-mata. Safaee b. Fahaman yang memberi kebebasan kepada individu sehingga menyebabkan penindasan. 1 36 1 Disediakan Oleh : En.. Zakaria 113 . Kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan _________________ dan pengikut ajaran sesat.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 29 _________________ ialah kepercayaan atau keyakinan seseorang kepada Allah s.t. Seseorang yang _____________. Fahaman yang memisahkan keduniaan dengan urusan agama. 33 Fahaman yang menghapuskan hak milik perseorangan.w.

Ajaran Islam menggalakkan umatnya berbudaya dan bertamadun. Ajaran Matahari adalah satu contoh ajaran sesat. bangsa dan negara. Golongan Batiniah mengatakan sembahyang ada zahir dan batin.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 37 hingga 50 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Pada zaman kolonial. pengaruh budaya asing dibawa oleh golongan raja dan bangsawan. ) pada pernyataan yang SALAH. Fahaman sekular menyatukan dengan urusan agama. Pengaruh asing menguasai ekonomi umat Islam dengan cara menerapkan sistem riba dalam urusan muamalat. Safaee b. Ajaran sesat tidak mendatangkan bahaya yang besar kepada umat Islam. Ekonomi kapitalis menggalakkan amalan riba. Memuja manusia secara berlebihan adalah salah satu daripada ciri-ciri pengaruh asing. 1 1 1 1 1 1 1 1 47 48 1 1 49 50 Disediakan Oleh : En. Ajaran sesat diiktiraf oleh semua agama. urusan keduniaan 40 41 42 43 44 45 46 Imperialis ialah bangsa atau negara yang mengamalkan kuasa pemerintahannya ke atas negaranegara lain. Amar makruf nahi mungkar bermaksud melakukan kemungkaran dan mencegah kebaikan Pengaruh budaya asing dapat ditangani dengan cara mengamalkan cara hidup yang tidak sihat. 37 1 1 1 1 38 39 Pengaruh asing yang bertentangan dengan syarak jika dibendung akan merugikan agama. Zakaria 114 .

Kerja yang dilakukan ikhlas kerana Allah s.. Berlaku pergaduhan dan permusuhan. Zakaria 115 . X Ciri budaya Islam Y Ciri Budaya Bukan Islam Pernyataan 1 1 1 1 1 1 1 1 51 52 53 54 55 56 57 58 Suka hidup bebas tanpa tanggungjawab. Menolak pemikiran yang bertentangan dengan akal. Memuja manusia secara berlebih-lebihan. X Kesan kepada masyarakat Pernyataan 1 1 1 1 59 60 61 62 Terputus tali silaturrahim. Mementingkan tuntutan hawa nafsu. Jiwa menjadi murung dan tidak tenang. Akidah tergelincir dan terbatal syahadah. Menjauhi perkara-perkara mazmumah.t. Keburukan orang lain dibalas dengan kebaikan. Y Kesan kepada individu Jawapan Disediakan Oleh : En.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 51 hingga 58 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Safaee b. Semua umat Islam adalah bersaudara. Jawapan Soalan 59 hingga 62 Tentukan pernyataan tentang kesan ajaran sesat di bawah dengan menandakan (X) dan (Y) dalam ruangan yang disediakan.

68. Zakaria 116 . 63. Safaee b. Mempertikaikan kebenaran al-Quran dan hadis. 66. Merangkumi kehidupan di dunia dan akhirat. Mendewa diri atau pemimpin. Menekankan hubungan sejagat. 65.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 63 hingga 68 Tuliskan jawapan pada ruang yang disediakan. Lengkap dan sempurna. Mentafsir al-Quran dan hadis sewenang-wenangnya CIRI-CIRI AJARAN ISLAM AJARAN SESAT Soalan 69 hingga 70 Carta di bawah adalah berkaitan contoh kumpulan ajaran sesat Ajaran Sesat Qadiani X Y 69 70 X : _________________________ Y : _________________________ Disediakan Oleh : En. 67. 64.

Nyatakan tiga keburukan media massa yang memesongkan pemikiran dan moral remaja Islam. Berikan pengertian ajaran sesat. Jelaskan tiga kesan ajaran sesat terhadap masyarakat Terangkan tiga faktor sesuatu ajaran itu dianggap sesat 6 7 8 9 10 11 12 Disediakan Oleh : En. Cadangkan beberapa cara untuk membanteras ajaran sesat. Jelaskan empat ciri pengaruh asing yang bercanggah dengan Islam. Safaee b. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Zakaria 117 . Nyatakan dua kesan buruk pengaruh filem asing yang bertentangan dengan Islam. Nyatakan tiga keburukan fahaman Sekularisme Nyatakan tiga keburukan fahaman Liberalisme Senaraikan empat contoh pengaruh budaya asing yang merosakkan akidah.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 1 2 3 4 5 Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman mulhid?. Nyatakan ciri-ciri ajaran sesat.

Maksud Rabaniyyah dari segi bahasa ialah ketuhanan. harta dan akal fikiran untuk meninggikan syariat Islam. 4. Islam dan seluruh mahkluk adalah hak Allah SWT. nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah SWT. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. kejahilan dan dorongan hawa nafsu manusia. Berakhlak mulia dalam kehidupan seharian. prinsip. Safaee b. Islam bukanlah agama ciptaan manusia kerana ianya berdasarkan kepada wahyu Allah SWT. ( al-Quran) 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 10 RABANIYYAH Pengertian Rabaniyyah. Allah SWT. sebagai pencipta agama Islam memiliki sifat kesempurnaan 3. Iaitu segala hukum. Allah SWT sebagai pemilik segala mahkluk ciptaannya. ( Al-Quran) dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Umat Islam juga wajib menyakini bahawa setiap perkara yang terdapat dalam ajaran Islam adalah datangnya daripada Allah SWT 1. Melakukan penyelidikan dan penerokaan bagi membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Beriman dan yakin dengan rukun iman Melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-Nya Berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keredaan Allah SWT. Islam adalah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan. konsep. Allah SWTsebagai pemberi peraturan hidup Allah SWT telah menyediakan segala peraturan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Disediakan Oleh : En. Zakaria 118 . Berjihad dengan nyawa.

Agama Islam mempunyai kitab suci ( al-Quran )yang menjadi himpunan wahyu Allah SWT. Safaee b. Zakaria 119 . Agama Islam disampaikan oleh para Rasul dan Nabi yang dilantik oleh Allah SWT. Prinsip agama Islam adalah bersifat mutlak dan universal Prinsip ketuhanan dalam ajaran Islam adalah jelas. bukan di susun oleh manusia Nilai ajaran Islam adalah sesuai dengan sifat kemanusiaan sejagat Perkara ghaib dalam agama lslam adalah mudah di fahami dan di akui kebenarannya oleh akal manusia yang waras Ajaran Islam adalah kekal dan lengkap dalam semua segi kehidupan manusia • • • Agama Yahudi Agama Kristian Agama Islam Agama yahudi dan kristian telah diselewengkan oleh para ulama mereka menyebabkan ajaran agama-agama tersebut telah hilang keaslian dan ciri-ciri agama langit serta tidak diterima lagi oleh Allah SWT.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Kelahiran agama Islam adalah tertentu waktunya. Iaitu bermula daripada nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Disediakan Oleh : En.

Safaee b.w.t. iii dan iv ii.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.t. Allah s. Zakaria 120 . konsep. ii dan iii i. Rabbaniyyah meliputi i cara Ii hukum Iii konsep iv prinsip A B C D 3 • • • i. yang menyediakan peraturan hidup Pernyataan di atas merujuk kepada A dasar syariat Islam B bentuk Syumuliyyah C ciri-ciri agama Islam D prinsip-prinsip Rabbaniyyah 4 Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah i Islam menjamin hak asasi manusia ii Islam adalah agama yang diwahyukan Allah s.t. iii Islam dan seluruh makhluk adalah hak milik Allah s.w.w.w. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. iii dan iv Islam agama wahyu bukan ciptaan manusia Seluruh makhluk merupakan hak milik Allah s. iv Islam menekankan keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat A B C D i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Disediakan Oleh : En. Pilih satu jawapan yang paling tepat 1 Segala hukum. prinsip. dan hadis Pengertian di atas merujuk kepada A Uluhiyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 2 Selain daripada peraturan hidup. ii dan iv i.t.w.t.

Zakaria 121 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 5 Agama yang diredai Allah s. iii Kelahiran agama Islam tertentu waktunya iv Prinsip-prinsipnya boleh dipinda mengikut zaman A B C D 10 i. ii dan iv i. yang diturunkan kepada para nabi.t. kecuali A Injil B Zabur C Taurat D Tsamud Rabbaniyyah bermaksud A kesaksian B ketuhanan C penciptaan D pembuktian Manakah antara pernyataan berikut membuktikan Islam agama langit?. kecuali A menyembah api B menyembah berhala C menyembah matahari D menyembah Allah s.t.w. 11 Disediakan Oleh : En. ii dan iii i. kecuali A berakhlak mulia dan terpuji B berjihad dengan harta dan nyawa C bekerja bersungguh-sungguh untuk kesenangan hidup D mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya Berikut merupakan kitab-kitab suci Allah s.t. iii dan iv ii.w. i Mempunyai kitab suci ii Disampaikan oleh utusan Allah s.w.w.t.t. C kepercayaan berasaskan bimbingan wahyu D ajaran yang berasaskan cita-cita. iii dan iv 6 7 8 9 Agama budaya ialah A ajaran yang dibawa melalui rasul B ajaran yang bersumberkan wahyu Allah s. ialah A Islam B Majusi C Nasrani D Buddha Berikut adalah cara memiliki sifat Rabbaniyyah. Safaee b.w. pengalaman dan penghayatan pengasasnya tanpa bimbingan wahyu Berikut adalah amalan syirik.

Safaee b.w. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada zat.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 12 hingga 16 Lengkapkan pernyataan berikut. Zakaria 122 . peraturan yang bersumberkan wahyu Allah s. Sarwajagat atau meliputi seluruh alam 1 18 1 19 1 20 Terpelihara daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar 1 Disediakan Oleh : En. Konsep ____________________ atau tauhid. memimpin akal manusia mengenal dan mentaati-Nya.t. konsep. sifat dan perbuatan. prinsip. 1 14 1 15 1 16 1 Soalan 17 hingga 20 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan 17 Segala hukum. ___________________ dan nahi mungkar merupakan nilai baik yang dianjurkan oleh Allah untuk mengawal keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. nyawa.t. _________________ ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengorbankan harta benda. masa dan tenaga.w. prinsip. nilai dan 1 13 ____________________ ialah pemberi peraturan hidup kepada seluruh makhluk di dunia ini. nilai dan peraturan yang terdapat dalam Islam bersumberkan wahyu Allah s. 12 __________________ ialah segala konsep.

dan hadis.t.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 21 hingga 26 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.t. Safaee b. 1 22 1 23 1 24 Agama langit merupakan agama ciptaan manusia. ialah pemilik dan pentadbir alam. 1 21 Rabbaniyyah ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh akal manusia yang bijaksana. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah. Perkara-perkara ghaib mampu dikaji secara saintifik.w. Zakaria 123 . Rabbaniyyah ialah segala peraturan yang terdapat dalam al-Quran bersumberkan wahyu Allah s. 1 25 1 26 Soalan 27 dan 28 Lengkapkan carta di bawah Pandangan Hidup Islam Syumuliyyah X Y Thabat Waqi’iyyah 27 28 X : _______________________________ Y : _______________________________ Disediakan Oleh : En. ) pada pernyataan yang SALAH.w.

Zakaria 124 . Jelaskan tiga prinsip Rabbaniyyah?. Terangkan dua ciri Islam sebagai agama samawi.ciri agama budaya. Islam dan seluruh makhluk adalah kepunyaan Allah s.w. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Nyatakan ciri. Safaee b. Jelaskan perbezaan antara agama langit dan agama budaya Nyatakan dua kelebihan al-Quran berbanding kitab-kitab lain.t. 8 9 Disediakan Oleh : En. 1 2 3 4 5 6 7 Nyatakan pengertian Rabbaniyyah?. Jelaskan hujah bagi membuktikan kebenaran pernyataan di atas. Jelaskan cara merealisasikan prinsip tersebut dalam kehidupan manusia. Huraikan tiga cara memiliki sifat Rabbaniyyah dalam kehidupan seharian Islam agama yang bersih daripada kecacatan dan kekurangan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 29 dan 30 Lengkapkan carta di bawah JENIS-JENIS AGAMA X Y Contoh : Islam Contoh : Buddha 29 30 X : _______________________________ Y : _______________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.

budaya. kebudayaan. dan yang berhubung dengan kehidupan di akhirat seperti cara beribadat. Kesempurnaan Adalah milik Allah SWT. Disediakan Oleh : En. Manusia mesti tunduk dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 3. sains dan sebagainya. ilmu pengetahuan. politik. falsafah. 1. ekonomi dan sebagainya. Islam yang diciptakan oleh Allah SWT adalah agama yang sempurna dan mampu memenuhi semua keperluan hidup manusia. sosial.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 11 SYUMULIYYAH Pengertian Syumuliyyah Syumuliyyah bermaksud Lengkap dan sempurna Iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah lengkap dan sempurna. ruang. 2. perundangan. Islam mengatur setiap sudut kehidupan manusia seperti akhlak. Manusia diciptakan penuh dengan kelemahan. Ajaran Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia yang meliputi dunia dan akhirat. Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Zakaria 125 . Semua manusia terikat dengan masa. Islam telah menyediakan segala peraturan hidup yang mencakupi setiap sudut Peraturan tersebut samada berhubung dengan kehidupan manusia di dunia seperti sosial. ekonomi. Manusia telah dibekalkan dengan akal dan wahyu serta peraturan daripada Allah SWT untuk membangun dan memakmurkan alam mengikut ketetepan Allah SWT 3. Safaee b. dan tempat tertentu.

3. perhubungan antara bangsa dan sebagainya. Kesempurnaan Islam dalam kehidupan meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kehidupan yang di bina atas dasar agama akan membawa kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. qisas dan takzir. 2. Contohnya : • Sedekah Menolong orang lain Berbuat baik sesama manusia Agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Ibadat Khusus Peraturan perhubungan antara manusia dengan Allah SWT secara langsung contohnya : •Puasa Solat Zakat Haji Lain-lain ibadat Ibadat Umum Peraturan perhubungan dengan Allah SWT tetapi memerlukan perantaraan manusia lain. Safaee b. Contohnya hukum hudud. Disediakan Oleh : En. Bidang Sosial Islam telah menetapkan peraturan dan adab pergaulan sesama manusia.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Islam menyediakan segala peraturan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Antaranya : 1. Zakaria 126 . Bidang Ekonomi Islam mengariskan panduan dan cara yang terbaik dalam menguruskan ekonomi seperti Islam mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba dan penindasan. Bidang Perundangan Islam telah menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia.

Safaee b. iii dan iv Hubungan manusia dengan pencipta-Nya dikenali sebagai ibadat A khusus B umum C sunat D harus Hubungan manusia sesama manusia dikenali sebagai ibadat A khusus B umum C sunat D harus Kesalahan yang dikenakan hukuman balas seperti membunuh dibalas bunuh Pernyataan di atas menerangkan tentang hukum A Qisas B Takzir C Hudud D Tahdib 4 5 Disediakan Oleh : En. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Lengkap dan sempurna meliputi kehidupan di dunia dan akhirat Pengertian di atas merujuk kepada A Uluhiyyah B Waqi’iyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 2 Nyatakan prinsip-prinsip Syumuliyyah i Ajaran Islam bersifat praktikal ii Manusia sebagai khalifah Allah iii Kesempurnaan hanya milik Allah iv Setiap makhluk tunduk kepada sunnatullah A B C D 3 i. ii dan iii i. iii dan iv ii. Zakaria 127 . ii dan iv i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Safaee b. X merujuk kepada A rasuah B monopoli C manipulasi D pecah amanah BAHAGIAN B : Respon terhad. Fahaman yang memisahkan dengan kehidupan harian. Zakaria 128 . 1 10 1 Soalan 11 hingga 15 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 X Menggunakan kemahiran dan kepakaran memperdayakan orang tanpa disedari oleh orang lain. telah ditentukan 1 9 Kesalahan yang dikenakan hukuman balas seperti membunuh dibalas bunuh dikenali sebagai ______________. agama 1 12 1 13 1 Disediakan Oleh : En. Soalan 14 hingga 23 Soalan 7 hingga 10 Lengkapkan pernyataan berikut. 7 __________________ ialah lengkap kehidupan di dunia dan akhirat dan sempurna meliputi 1 8 __________________ ialah hukum yang hukumannya dalam al-Quran dan al-Hadis. __________________ ialah hukuman yang ditentukan oleh pihak mahkamah yang hukumannya tidak ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis. 11 Agama yang lengkap dan sempurna meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat Tatacara perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup.

harta dan akal. keturunan. khurafat menjaga 1 17 1 18 1 19 adalah untuk 1 20 Hubungan manusia dengan Allah s. 24. Tujuan perundangan Islam adalah untuk agama. Antara prinsip Syumuliyyah ialah Islam menjamin hak asasi manusia. 1 16 Syumuliyyah bermaksud agama yang lengkap dan sempurna meliputi kehidupan di dunia dan akhirat.w. Islam melarang perbuatan menjaga harta manusia.t. ) pada pernyataan yang SALAH. Penguasaan sepenuhnya ke atas sesuatu barangan. Safaee b. Ibadat ____________ iaitu hubungan sesama manusia Contoh (22) ____________________ (23) ____________________ Contoh (25) _______________________ (26) _______________________ Disediakan Oleh : En. Soalan 21 hingga 26 KESYUMULAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN 21. dan sesama manusia merangkumi konsep Syumuliyyah.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 14 Bunga atau pertambahan bayaran dalam urusan jual beli. Zakaria 129 . 1 15 1 Soalan 16 hingga 20 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Ibadat ________________ iaitu hubungan manusia dengan tuhan. nyawa.

Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Terangkan dua hujah yang membuktikan kesyumulan Islam dalam kehidupan. Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks ibadat. Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks keilmuan. Zakaria 130 . Senaraikan dua prinsip Syumuliyyah. Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks ekonomi. Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks perundangan. Safaee b. Disediakan Oleh : En. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Apakah yang dimaksudkan dengan Syumuliyyah?.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks kekeluargaan. Jelaskan dua aspek Syumuliyyah dalam konteks sosial.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 12 Pengertian Waqiiyyah Waqiiyyah bermaksud : Ajaran Islam adalah bersifat realiti. praktikal dan boleh serta mampu diamalkan oleh semua manusia tanpa mengira kedudukan. kreatif dan inovatif Disediakan Oleh : En. Ajaran Islam bersifat praktikal Islam sentiasa mengambil kira kedudukan dan kemampuan sebenar manusia yang mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Oleh itu Islam menetapkan batas kesempurnaan dan kewajipan yang paling minima untuk dilakukan oleh manusia 2. Islam menekankan kesederhanaan Islam sentiasa mengariskan keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. pangkat. Safaee b. Zakaria 131 . bangsa dan sebagainya. Islam sentiasa mengajak manusia supaya mempercayai perkara yang boleh dibuktikan dengan hujjah dan dalil yang jelas 1. Ajaran Islam menyelesaikan masalah manusia Islam sentiasa menyediakan cara dan jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia melalui al-Quran dan al-Hadis Rasulullah SAW 3. 4. Islam sentiasa positif terhadap pemikiran manusia Islam sentiasa mengalakkan umatnya supaya meningkatkan daya pemikiran yang tinggi. antara hak individu dan masyarakat dan sebagainya.

Ajaran Islam adalah mengimbangi antara keperluan kehidupan di dunia dan kebahagiaan hidup diakhirat Perundangan Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. Islam mementingkan keadilan sejagat. • Setiap pekerjaan yang mengcukupi syarat-syaratnya dikira sebagai ibadat. Islam memberi Kebebasan kepada orang bukan Islam mengamalkan kepercayaan masing-masing. Bidang ibadat • Setiap ibadat dilakukan mengikut kemampuan dan keadaan seseorang. Zakaria 132 . Setiap hukuman dalam Islam adalah adil dan saksama Setiap individu mempunyai hak yang mesti dilaksanakan bagi menjamin keharmonian hidup • • • • Perundangan Perundangan Islam dapat diterima dan amalkan oleh semua manusia. Islam memberi Kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta yang halal.. Islam sentiasa membela kebenaran dan menentang kebatilan • • • • Bidang Sosial Islam tidak memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. Islam memberi Kebebasan kepada individu untuk mengeluarkan pendapat selagi tidak bercanggah dengan syarak. Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Bukti Islam Menekankan Kesederhanaan Akidah Ibadat Kehidupan Undangundang Individu dan masyarakat Islam hanya mewajibkan umatnya mempercayai perkara yang mempunyai bukti dan dalil yang jelas dan nyata Ibadat dalam Islam tidak terlalu meringan dan tidak sampai membebankan umatnya. • Setiap pekerjaan manusia akan di beri pembalasan samada di dunia ataupun di akhirat Disediakan Oleh : En. Keadilan Islam bersifat menyeluruh.

ii dan iv i. 1 • • • Realiti bukan khayalan Menyelesaikan masalah Menekankan kesederhanaan Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D 2 prinsip Syumuliyyah ciri-ciri Alamiyyah prinsip Waqi’iyyah kelebihan Murunah X Bersifat praktikal dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia Merujuk kepada pernyataan di atas.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 12 : WAQI’IYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. ii dan iii i. Pilih satu jawapan yang paling tepat. Zakaria 133 . i Diat ii Talak iii Khuluk iv Fasakh A B C D i. iii dan iv ii. X ialah A Syumuliyyah B Rabbaniyyah C Waqi’iyyah D Murunah 3 Waqi’iyyah bermaksud __________ dan mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. A praktikal B lengkap C tetap D tepat Berikut ialah cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga Islam. iii dan iv 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b.

w. Menuntut ilmu adalah ______________ bagi setiap muslim lelaki dan perempuan. _______ Perkara luar biasa yang dianugerahkan kepada rasul-rasul. ______ Firman Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasul melalui malaikat atau tanpa melaluinya. B akidah. Zakaria 134 . menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. ________ Mempunyai kebolehan mencipta.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 5 Islam mengharuskan seseorang tidak berpuasa sekiranya bermusafir atau sakit. adat dan sebagainya yang baru. 10 __________________ ialah persetujuan atau kesepakatan antara ulamak mujtahidin umat Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masa tertentu Akal dan pengalaman tanpa bantuan ______________ tidak dapat memahami kewujudan Allah s. Kreatif A 6 7 8 9 Inovatif B Wahyu C Mukjizat D Sifat sesuatu yang diperkenalkan seperti kaedah. Safaee b.t. 1 11 1 12 1 13 1 14 1 Disediakan Oleh : En. Soalan 6 hingga 9 Lengkapkan pernyataan berikut berdasarkan pilihan jawapan di bawah. ________ Soalan 10 hingga 14 Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. tetapi wajib diganti pada hari yang lain Pernyataan di atas merujuk kepada Waqi’iyyah dalam A ibadat. Umat Islam merupakan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk memikul tanggungjawab dan amanah sebagai _________________. Islam membenarkan umatnya mengumpul kekayaan asalkan tidak mengabaikan kewajipan terhadap _________________. C kerohanian. sistem. BAHAGIAN B : Respon terhad. D undang-undang.

t. Perkara atau unsur dengan kebendaan.w. Al-Quran dan al-Hadis merupakan sumber rujukan utama dalam menyelesaikan masalah. Firman Allah s. Safaee b. 1 Soalan 20 hingga 24 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. 1 20 21 Waqi’iyyah dalam Islam bersifat praktikal. kepada hambaNya dalam melaksanakan ibadat.w. yang disampaikan 1 17 1 18 berhubung 1 19 Kemudahan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah s. ) pada pernyataan yang SALAH. Disediakan Oleh : En. 15 Sesuatu yang dilaksanakan tidak mungkin dapat 1 16 Mempunyai sesuatu yang nyata atau zahir dan perkara-perkara ghaib yang mempunyai dalil dan bukti. Islam menggalakkan umatnya berusaha untuk mencari kehidupan di dunia dengan tidak melupakan akhirat. Islam hanya boleh 1 1 22 1 23 1 24 Kelebihan Islam tidak sekadar berkaitan dengan aspek material tetapi juga meliputi aspek sosiologi. yang kepada nabi dan rasul. Penyelesaian masalah dalam diselesaikan oleh akal sahaja. Zakaria 135 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 15 hingga 19 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.t.

Terangkan dua bukti waqi’iyyah dalam hukum jenayah Nyatakan dua aktiviti yang boleh meningkatkan budaya ilmu berdasarkan waqi’iyyah. Safaee b. Antara prinsip waqi’iyyah ialah menekankan kesederhanaan. Terangkan dua bukti waqi’iyyah dalam munakahat. Jelaskan kesederhanaan dalam aspek kerohanian dan kebendaan. 3 4 5 6 7 Disediakan Oleh : En. 1 2 Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan dalam ibadat. Zakaria 136 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 25 hingga 26 Lengkapkan carta berikut Sumber-sumber ilmu untuk memahami hakikat kehidupan X 25 26 X : ____________________ Y : ____________________ Pengalaman Y KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Senaraikan dua prinsip kesederhanaan dalam waqi’iyyah Terangkan dua bukti waqi’iyyah dalam muamalat. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

3. 1. Islam mengakui wujudnya hak tertentu yang mesti dinikmati oleh setiap individu. Ajaran Islam sesuai dan dapat diamalkan pada semua tempat. Islam diturunkan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. yang tidak dipengarahui oleh faktor tempatan. keturunan atau darjat seseorang. Zakaria 137 . Oleh itu menjadi kewajipan setiap muslim untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Hak asasi ialah hak kemanusiaan yang harus dimiliki oleh semua manusia berdasarkan andaian bahawa semua manusia memiliki satu bentuk hak yang sama. Memakmurkan alam ini mengikut ketetapan Alalh SWT Keadilan Islam tidak terikat pada bangsa. global atau universal. Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. segala hak asasi manusia untuk hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan di akhirat sentiasa terpelihara dengan membuat berbagai peraturan dan undang-undang Islam sentiasa memastikan. Semua manusia adalah sama tarafnya disisi Islam kecuali orang-orang yang bertakwa. masa dan zaman. Manusia adalah sebaik-baik kejadian Kejadian manusia adalah berasal daripada Nabi Adam. Islam juga untuk semua manusia tanpa mengira kedudukan warna kulit dan darjat seseorang. Sehubungan dengan itu. Disediakan Oleh : En.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 13 ALAMIYYAH Pengertian Alamiyyah Alamiyyah bermaksud sejagat. yang dianggap sebagai "sebahagian daripada sifatnya sebagai seorang manusia". Safaee b. 4. perkauman dan kewarganegaraan. Dengan anugerah akal itu manusia diamanahkan untuk memaju dan 2. Iaitu menyakini bahawa ajaran Islam adalah sesuai pada semua manusia tanpa mengira bangsa. Kemuliaan kejadian manusia terletak pada akalnya. tempat dan zaman. buana. Islam menjamin hak asasi manusia.

7. 5. Zakaria 138 . 3. 6.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Antara Hak Asasi Manusia yang dijaga oleh Islam antaranya ialah : 1. Safaee b. 4. Kebebasan bersuara Kebebasan melindungi nyawa Kebebasan beragama Kebebasan memiliki harta Kebebasan memelihara kehormatan dan maruah diri Hak untuk mendapatkan kesihatan Hak untuk mendapatkan pendidikan Hak untuk memelihara harta benda. 2. 8. Bidang Perundangan • • • • • Perundangan Islam dapat di terima dan di amalkan oleh seluruh manusia Islam mementingkan kedamaian dan keadilan sejagat Keadilan Islam adalah menyeluruh dan tidak terhad kepada umat Islam sahaja Islam sentiasa membela keadilan dan menentang kemungkaran Islam sentiasa membela hak perlindungan nyawa dan kehormatan semua manusia Bidang Sosial • • • • Tiada paksaan dalam memeluk Islam Semua manusia bebas mengamalkan agama dan budaya masing-masing Kebebasan bersuara dan memberi pendapat Kebebasan memiliki harta yang halal Bidang Ibadat • Kewajipan menunaikan perkara fardu Ain dan fardu Kifayah • Setiap ibadat boleh dilakukan mengikut kemampuan dan keupayaan masingmasing • Setiap pekerjaan manusia dikira sebagai ibadat jika cukup segala syaratnya • Setiap amalan manusia akan diberikan ganjaran Disediakan Oleh : En.

Zakaria 139 . i Tiada paksaan dalam agama ii Membela kebenaran dan menentang kebatilan iii Setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya iv Tiada kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing A B C D 5 i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv 2 Antara bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang sosial ialah A setiap amalan akan diberi balasan B membela kebenaran dan menentang kebatilan C setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya D kebebasan mengamalkan agama dan budaya masing-masing Disediakan Oleh : En. i Menegakkan keadilan sejagat ii Islam menjamin hak asasi manusia iii Islam agama yang mudah dan praktikal iv Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran A B C D 3 i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. ii dan iv i. ii dan iii i. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Alamiyyah bermaksud ______________ A nyata B praktikal C lengkap D sarwajagat Antara berikut yang manakah menerangkan tentang prinsip Alamiyyah?. iii dan iv Islam sesuai diamalkan sepanjang zaman Pernyataan di atas menerangkan konsep A Alamiyyah B Waqi’iyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 4 Pilih pernyataan yang benar tentang sifat Alamiyyah. Safaee b. iii dan iv ii.

t. _________________ dan fardu kifayah ialah suatu kewajipan ke atas umat Islam. kecuali _______ A menganggu ketenteraman awam B penderaan terhadap kanak-kanak dan orang tua C membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak D mengutamakan keamanan dan mengekalkan kesejahteraan manusia Bukti Islam bersifat Alamiyyah dalam bidang ibadat ialah A tiada paksaan dalam memeluk Islam B kebebasan memiliki harta yang halal C hak perlindungan nyawa dan kehormatan D setiap kerja dikira ibadat jika mengikut syarat-syaratnya 8 BAHAGIAN B : Respon terhad. orang bukan Islam bebas mengamalkan ajaran agama. Soalan 9 hingga 13 Lengkapkan pernyataan berikut.t. Allah s. Zakaria 140 .w. 9 Islam adalah agama bersifat _________________ yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa. adat dan budaya Pernyataan di atas menerangkan tentang prinsip A Alamiyyah B Waqi’iyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 7 Berikut adalah contoh-contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia. tempat dan zaman. Safaee b. Setiap amalan baik akan diberi __________________ dan dijanjikan ganjaran syurga di akhirat. telah menetapkan hukuman ____________ untuk melindungi nyawa manusia. ______________________ adalah sifat keji yang dibenci oleh Allah s.w. 1 10 1 11 1 12 1 13 1 Disediakan Oleh : En.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Di bawah pemerintahan Islam.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Soalan 14 hingga 17

Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.
14 Islam adalah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman. Sifat-sifat terpuji dan mulia. 1

15

1

16

Kebebasan manusia untuk menganuti sebarang kepercayaan dan agama. Menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.

1

17

1

Soalan 18 hingga 21 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. ) pada pernyataan yang SALAH.

1

18

Islam tidak memaksa seseorang individu untuk memeluk ajarannya. Keadilan dalam Islam terikat pada batasan keturunan Islam tidak memberi hak perlindungan nyawa dan kehormatan Antara hak asasi manusia ialah memelihara harta benda. Islam tidak memusuhi orang bukan Islam bahkan menjamin hak kebebasan mereka dalam negara Islam.

1

19

1

20

1

21 22

1

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

141

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4
Soalan 23 hingga 24

Lengkapkan carta di bawah

X

Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Kebebasan bersuara

Y 23 24 X : ______________________________ Y : ______________________________

KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.
1 2 Nyatakan ciri-ciri Alamiyyah Islam dalam bidang sosial Terangkan bukti perundangan yang menunjukkan Alamiyyah Islam dalam bidang

3

Konsep Islam ialah amar maaruf nahi mungkar. Terangkan dua kesan jika terdapat golongan yang hanya menegakkan kebenaran tetapi tidak mencegah kemungkaran. Senaraikan empat hak asasi yang dijamin oleh Islam. Islam diturunkan bertujuan menjamin kesejahteraan hidup manusia. Huraikan cara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan tersebut. Nyatakan pengertian ‘Alamiyyah. Jelaskan prinsip ‘Alamiyyah. Nyatakan contoh perbuatan masyarakat yang melanggar hak asasi manusia. Terangkan ciri-ciri hak asasi manusia dalam Islam. Jelaskan bukti manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah s.w.t. Nyatakan perkara yang melayakkan manusia dimuliakan oleh Allah s.w.t.

4 5

6 7 8 9 10 11

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

142

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4

PELAJARAN 14 MURUNAH

Murunah bermaksud luwes atau anjal. Iaitu menyakini bahawa segala hukum dan peraturan yang terdapat dalam Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan, namun masih tetap diatas prinsip asasnya. Walaupun Islam telah menetapkan pelbagai hukum dan batasan yang perlu diikuti oleh umat Islam, tetapi dalam keadaan tertentu masih ada kelonggaran pada perkara cabang mengikut kesesuaian tempat dan masa.

1. Islam agama yang mudah.

• • • •

Islam mengetahui kemampuan manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT Islam memberi kelonggaran kepada umatnya dalam melaksanakan perintahNya. Contohnya cara berpakaian diberi kelonggaran asalkan menutup aurat.

2. Dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan manusia Islam prihatin terhadap kemampuan umatnya. Dalam melaksanakan ibadat wajib seperti solat umat Islam boleh melakukan dalam berbagai keadaan seperti sambil berbaring, duduk dan sebagainya jika terdapat alasan yang munasabah seperti sakit dan sebagainya

1. Menunjukkan sifat toleransi dan berhikmahnya Islam 2. Menarik minat orang bukan Islam utuk memahami ajaran Islam 3. Mengalakkan Umat Islam mentaati dan melaksanakan perintah Allah SWT dengan sempurna 4. Memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya sepanjang masa hingga ke hari kiamat.

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria

143

Keadaan ini untuk menjaga kemuliaan dan ketinggian hidup manusia. Islam tidak pernah memberi toleransi kepada umatnya. Perkara-perkara yang Thabat (tetap) dalam ajaran Islam 1. 3 Ketetapan Hukum Syarak. • Dalam melakukan ibadat wajib. Contohnya Islam menggalakkan perniagaan dan mengharamkan riba. Akidah. Zakaria 144 . Perkara tersebut tidak boleh di ubah samada dasar. teguh dan tidak mengalami perubahan. • Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti hukum wajib. Keyakinan ini tidak boleh berubah walau apa pun yang berlaku 2. tetapi cara menutup aurat ( berpakaian ) di beri kelonggaran kepada manusia mengikut feysen dan keselesaan mereka. • Akidah ialah keyakinan kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. haram. Disediakan Oleh : En. Kita tetap wajib menunaikan ibadat walau dalam apa jua keadaan cuma caranya sahaja yang berbeza. Safaee b. tetapi terpulanglah kepada manusia untuk melaksanakannya. Terdapat beberapa perkara yang tidak dapat di pinda dan di ubah serta bersifat tetap. prinsip dan pelaksanaannya.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Thabat bermaksud bahawa ajaran Islam dalam keadan tertentu adalah bersifat tetap. Perkaitan antara Murunah dengan Thabat Islam bersifat tetap dalam perkara asas dan prinsip tetapi murunah (anjal) dalam perkara cabang dan pelaksanaanya. makruh dan harus akan tetap kekal sehingga ke hari kiamat. Ibadat. Perkaraperkara tersebut telah dinyatakan oleh Allah SWT secara tetap atau qat’ie. sunat. Contohnya kewajipan menutup aurat adalah tetap. Setiap perkara telah ditetapkan asasnya dalam Islam.

D Islam mewajibkan umatnya menutup aurat dengan pelbagai fesyen yang menepati syarak. Pernyataan di atas merujuk kepada A Murunah B Alamiyyah C Waqi’iyyah D Syumuliyyah 3 Pernyataan yang benar tentang prinsip Murunah ialah A kewajipan melakukan ibadat haji yang menepati syarak. iii dan iv Disediakan Oleh : En. i berpuasa walaupun memudaratkan diri ii menghimpun solat Zohor dan Asar ketika bermusafir iii mewakilkan orang lain melontar jamrah bagi dirinya iv mempelbagaikan fesyen dengan menutup aurat yang menepati syarak. ii dan iv i. Kelebihan sifat murunah ialah i menarik minat orang bukan Islam ii memastikan sifat riak berkembang iii memastikan kesinambungan ajaran Islam iv menunjukkan sifat toleransi dan berhemah A B C D 5 i. ii dan iv i. Safaee b. A B C D i. B ibadat solat boleh diringankan apabila seseorang itu sibuk atau bermusafir C puasa bulan Ramadan boleh ditinggalkan pada waktu siang dan tidak perlu diqada. iii dan iv ii. 1 Murunah bermaksud ____________ A mampu diamalkan secara praktikal oleh semua manusia B lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan dunia dan akhirat C boleh berubah mengikut kesesuaian namun tetap atas prinsip asasnya D sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa. Pilih satu jawapan yang paling tepat. tempat dan zaman Agama Islam adalah mudah dan tidak menyusahkan penganutnya. iii dan iv 2 4 Pilih situasi yang bersesuaian dengan konsep Murunah. Zakaria 145 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 14 : MURUNAH KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. ii dan iii i. iii dan iv ii. ii dan iii i.

iii dan iv D i. iii dan iv 10 Antara perkara berikut yang manakah tidak boleh bertoleransi?.. ii dan iii i. kekuasaan. A i. ii dan iii B i. masyarakat dan keselamatan negara daripada ancaman musuh. halal dan haram. iii dan iv ii. ii dan iv C ii. iii dan iv Disediakan Oleh : En. ii dan iii i. ii dan iv i. Jarak perjalanan dari sekolahnya ialah lebih kurang 500 km.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6 Ali telah mengikuti rombongan sekolahnya ke Melaka. Zakaria 146 . ii dan iv i. i ii iii iv A B C D Sirah nabi Hukum syariat Ibadat khusus Akidah Islamiah i.w. iii Perkara-perkara akidah yang melibatkan konsep kewujudan.t. Situasi di atas merujuk kepada konsep A Murunah B Alamiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah 7 Maksud Thabat ialah A tetap B pindah C berubah D fleksibel Antara berikut yang manakah bersifat tetap dan tidak boleh berubah?. Kelebihan sifat Thabat ialah i dapat mengawal nafsu syahwat ii menjaga martabat dan maruah diri seseorang iii memastikan umat Islam patuh kepada perintah Allah iv membezakan antara orang Islam dengan orang kafir A B C D i. i Berpakaian menutup aurat ii Hukum-hukum syariah yang melibatkan perkara-perkara wajib. Safaee b. Beliau telah mengerjakan solat Zohor dan Asar secara jamak dan qasar. kebesaran dan kemuliaan Allah s. iii dan iv 8 9. iii dan iv ii. iv Perkara-perkara yang melibatkan maruah diri.

Kelonggaran yang diberikan Allah kepada umat Islam dalam mengerjakan ibadat. 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 Untuk kegunaan Pemeriksa 18 Tandakan ( Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. 1 19 Islam telah memberi kelonggaran kepada penganutnya untuk mempelbagaikan fesyen pakaian asalkan tidak terkeluar daripada batas syarak. teguh serta tidak berubah dasar. Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah keadilan. Murunah ialah luwes.w.a. yang Maha Adil.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad. Menyakini kewujudan Allah s. prinsip serta pelaksanaan. 1 1 20 1 21 1 22 Disediakan Oleh : En. ) pada pernyataan yang SALAH.w.w. Zakaria 147 .t. Safaee b. 11 Dua solat fardu yang dihimpunkan dan dilakukan dalam satu waktu. anjal dan boleh berubah mengikut kesesuaian namun masih tetap atas prinsip asasnya Ar-Rahman ialah sifat Allah s. serta mengenaliNya Tanggungjawab yang diberi kepada seseorang yang baligh dan berakal. Soalan 11 hingga 17 Lengkapkan pernyataan berikut.t. Mereka-reka perkara baru dalam agama yang tidak diamalkan pada zaman Rasulullah s. Syariat telah menetapkan pelbagai hukum demi kesejahteraan hidup manusia. Tetap. Solat empat rakaat dijadikan dua rakaat sahaja.

Jawapan Soalan 27 hingga 28 Lengkapkan carta di bawah. Seseorang yang sakit melakukan ibadat solat secara duduk atau baring.w. Islam menggalakkan umatnya mengumpulkan harta kekayaan secara yang halal bukan secara yang haram.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 23 hingga 26 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. Hukuman bagi penzina yang belum berkahwin ditetapkan 100 kali sebatan. dan tiada sekutu bagi-Nya. K O N S E P T H A B A T 27 28 P ialah ___________________________________ Q ialah __________________________________ P Ketetapan hukum syariah Q Disediakan Oleh : En. Zakaria 148 . X Murunah Y Thabat Pernyataan 1 1 1 1 23 24 25 26 Umat Islam wajib meyakini keesaan Allah s.t. Safaee b.

Islam telah menetapkan hukuman rejam kepada penzina. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. Zakaria 149 . Jelaskan kesan kepada pembangunan negara jika Islam tidak mempunyai sifat Murunah. 1 2 3 4 5 6 Nyatakan pengertian murunah dengan lengkap Terangkan dua prinsip murunah dalam Islam beserta dengan contohnya. Nyatakan dua kelebihan sifat murunah Jelaskan perkaitan antara murunah dengan thabat. Jelaskan dua perkara yang tidak boleh bertoleransi dalam Islam Islam mewajibkan umatnya menutup aurat untuk menjaga maruah dan kehormatan diri. 7 8 9 10 Disediakan Oleh : En. Nyatakan pengertian Thabat Sebahagian daripada ajaran Islam adalah tetap dan tidak boleh berubah Apakah hikmat disebalik penetapan tersebut?. Mengapakah Islam menetapkan kewajipan tersebut?.5 % daripada harta Puasa Bulan Ramadan hanya pada waktu siang 29 30 Ibadat bagi X ialah ___________________ Contoh bagi Y ialah ___________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Safaee b.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 29 hingga 30 Lengkapkan carta di bawah Rukhsah Dalam Ibadat Solat X Puasa Y Diwajibkan 2. Apakah hikmat disebalik penetapan hukuman tersebut?.

Kebebasan (al-Huriyyah) • Kebebasan kepada rakyat untuk mendapatkan hak asasi mereka seperti kebebasan beragama. kebebasan bersuara. • Setiap keputusan dan tindakan dilakukan oleh pemerintah melalui kaedah bermesyuarat dengan ahli majlis mesyuarat Keadilan (al-Adalah) • Negara Islam memberikan keadilan kepada semua rakyatnya tanpa mengira kedudukan bangsa dan warna kulit. kebebasan bergerak dan sebagainya. Zakaria 150 . Disediakan Oleh : En. • Keadilan kepada rakyat untuk mendapatkan segala kemudahan dan dari apa yang mereka usahakan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 15 UNIT 1 SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM . Negara Islam juga boleh diistilahkan sebagai Darul Islam. • Kebebasan untuk mencari dan memiliki harta.NEGARA ISLAM Negara Islam ialah negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-hadis serta Ijtihad yang benar. • Persamaan dari segi mendapatkan perlindungan dan mencari serta memiliki harta. • Kebebasan untuk hidup dengan aman dan selamat Persamaan (al-Musawamah) • Persamaan kepada semua warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan hak sebagai warganegara. Safaee b. Prinsip negara Islam di bina atas dasar Musyawarah (as-Syura) • As-Syura bermaksud bermesyuarat. iaitu sesebuah negara yang berada di bawah kekuasaan orang Islam dan syiar Islam yang meliputi hukum Allah SWT dan orangorang mukmin benar-benar jelas mempunyai kekuatan dalam negara tersebut.

antaranya: 1. Ketua negaranya adalah seorang yang adil dan beriman kepada Allah SWT 6. Majlis Syura Majlis permesyuaratan tertinggi negara yang berfungsi sebagai badan penasihat kepada ketua negara dalam urusan pentadbiran negara. Rakyat bukan Islam terbahagi kepada 2 . Badan Kehakiman Berpandukan al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama 7. Wilayah 2. Zakaria 151 . Majlis syura sebagai asas pemerintahan negara. 4. Pentadbiran dan penguatkuasaan Berpandukan al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama 1. Menjamin hak dan kebebasan asasi rakyatnya. Safaee b. Rakyat Penduduk sesebuah negara yang terdidir samada rakyat beragama Islam dan bukan Islam. Ketua Negara Pemerintah yang dilantik oleh Majlis syura. Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar 3. Kafir Zimmi – Orang bukan Islam yang tidak berniat untuk memerangi negara Islam 3. 5. Mestilah seorang Islam yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syarak 4. 5. Undang-unfang Berpandukan al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama 6. Sistem pemerintahan negara adalah berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Pembentukan sesebuah negara mesti mempunyai perkara-perkara berikut. i. Disediakan Oleh : En. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan kepada rakyat dalam negara. Kafir Harbi – Orang kafir yang ingin memerangi negara Islam ii.

. 4.A. Dengan kuasa pemerintahan. Hukum Allah SWT. Untuk menyatu padukan semua rakyat di Madinah. Piagam ini juga dikenali sebagai “Perlembagaan Madinah atau Sahifah Madinah” • • • • • Untuk membentuk sebuah negara yang aman dan harmoni Untuk melindungi hak individu dan masyarakat setempat. Piagam Madinah adalah merupakan perlembagaan kepada negara Madinah setelah Rasulullah S. kebajikan rakyat akan terbela kerana dasar pemerintaahan dan pentadbiran Islam dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab keatas setiap rakyatnya. pangkat dan kedudukan seseorang. Untuk Mencapai Kebahagiaan Hidup di Dunia dan di Akhirat. Safaee b. kesihatan dan sebagainya. Piagam ini merupakan asas kepada pentadbiran dan pemerintahan negara yang mencakupi semua aspek bernegara. Disediakan Oleh : En. 3. seperti pendidikan. Zakaria 152 . Untuk Melaksanakan Kebajikan. Dalam melaksanakan pemerintahannya ketua negara Islam mestilah melaksanakan keadilan kepada setiap rakyatnya.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • Untuk Menegakkan Perundangan dan Hukum Allah SWT. Untuk Merialisasikan Keadilan. Piagam ini mengandungi 47 perkara yang digubal untuk kesejahteraan rakyat Madinah keseluruhannya tanpa mengira bangsa.W mendirikan negara Islam di sana. dapat dilaksanakan dengan senang dan teratur 2. Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem negara Islam. tidak dapat ditegakkan tanpa kuasa pemerintahan.W sebagai ketua negara. Menjamin kebebasan rakyat untuk mengamalkan ajaran masing-masing. Untuk menentukan peranan dan tugas Rasulullah S.A. Dengan terlaksananya negara Islam segala hukum Allah SWT. Pemerintah Islam berperanan untuk memastikan rakyatnya mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan merancang program dan perancangan bagi memajukan rakyatnya tanpa melanggar hukum Allah SWT.

Zakaria 153 . Mereka mestilah bersifat adil. berhikmah dan mempunyai daya fikiran yang tajam serta di hormati oleh masyarakat • • • Jika perkara tersebut yang melibatkan hukum agama yang bersandarkan kepada al-Quran dan al-hadis.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • Rasulullah sebagai ketua negara Rasulullah sebagai ketua tentera Rasulullah sebagai ketua hakim Rasulullah sebagai ketua angkatan tentera. bijaksana. Terdiri daripada ulama dan cerdik pandai yang pakar dalam sesuatu bidang yang akan dibincangkan. Disediakan Oleh : En. Dalam urusan lain seperti peperangan. Rasulullah sebagai ketua ulama. Jika perkara tersebut bersifat khilaf (perselisihan pendapat) pemimpin perlu menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih pendapat berasaskan kepada kekuatan hujjah dan bukti ahli majlis syura. Konsep syura diasaskan untuk mewujudkan perbincangan antara cerdik pandai dengan ahli agama dalam menyelesaikan masalah untuk melahirkan keputusan yang adil dan bertanggungjawab terhadap negara. politik dan perhubungan luar pemimpin boleh memilih pendapat yang paling baik dan sesuai tanpa bergantung kepada suara terbanyak. pemerintah wajib melaksanakannya. Syura bermaksud setiap keputusan yang hendak dijalankan. Safaee b. diputuskan setelah mendapat persetujuan daripada ahli majlis syura atau orang ramai terlebih dahulu.

3. 5. pentadbir. Istilah-istilah yang digunakan dalam al-Quran yang merujuk kepada pemimpin • • • • Imam / Imamah (pemimpin) Khalifah ( Pengganti. 2.yang menguruskan kepentingan umat Islam samada urusan keduniaan dan akhirat ) 1. 6. 4. Zakaria 154 . 7. Safaee b. Seorang Muslim yang mukmim Adil dan saksama Lelaki Berakhlak mulia & Berani Berilmu & memahami masalah negara Berkemampuan dari segi mental & fizikal Berpengaruh & berketurunan baik Disediakan Oleh : En. penguasa) Amir Mukmim (Pemimpin kepada orang-orang mukmin) Uli al-Amri ( Pemimpin . Menurut ulama khalifah dihuraikan sebagai penganti nabi dalam urusan menegakkan keagamaan dan mentadbir urusan keduniaan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 15 UNIT 2 PENTADBIRAN SISTEM PENTADBIRAN ISLAM Khalifah bermaksud pengganti.. Dari pengertian diatas membuktikan bahawa khalifah bertanggungjawab mengatur kehidupan rakyat dan negara berdasarkan syariat Islam demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Mengagihkan kekayaan negara kepada mereka yang berhak 8. 7. Menjaga keharmonian dan perpaduan untuk kesejahteraan negara 1. Berjihad menentang musuh Islam 7. Safaee b. 9. Menguasai prinsip perhubungan antara manusia 1. Sentiasa menjaga kesucian agama Islam 4. 5. Melantik orang yang cekap & amanah dalam menguruskan negara. 3. masyarakat dan negara 12. Memelihara & memulihara alam dan memanfaatkannya 11.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Seseorang khalifah mestilah mempunyai ciri yang unggul dan berkarimastik. 2. Menyeru dan menggalakkan rakyat supaya membangunkan diri. 3. 2.. Mengawasi segala urusan negara dan memerhati segala keadaan 10. Zakaria . Sistem pemerintahan negara menjadi kucar kacir Ekonomi negara menjadi mundur Rasuah akan berleluasa Pemberontakan dan rasa tidak puas hati rakyat akan berlaku Negara akan di jajah oleh kuasa asing Negara berada dalam huru hara 155 Disediakan Oleh : En. 5. Melaksanakan hukum Allah SWT tanpa mengira tempat dan masa 2. 4. 8. 6. 9. Sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran 3. 4. 6. Mempunyai keadaan fizikal dan mental yang sihat dan sempurna Mempunyai keyakinan diri yang jitu Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas Adil dalam pentadbiran Memiliki semangat yang kuat dan jitu Cekap dalam membuat keputusan Mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas Dapat mengawal emosi dan rasional. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara daripada negara asing 5. Melaksanakan undang-undang secara menyeluruh 6. Antara ciri-ciri tersebut ialah : 1.

Menasihati pemimpin dalam melaksanakan tanggungjawabnya Disediakan Oleh : En. Bekerjasama dalam membenteras kemungkaran 3. Golongan ini mesti diperangi sebelum mereka memusnahkan negara. Menjaga maruah dan nama baik negara 9. Menumpukan sepenuh taat setia kepada negara 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 15 UNIT 3 RAKYAT Rakyat ialah penduduk bagi sesebuah negara yang terdiri dari pelbagai bangsa dan agama serta keturunan Rakyat Islam Rakyat Bukan Islam Kafir Zimmi Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan mematuhi segala peraturan negara dan tidak berniat untuk mengkhianati negara Islam Kafir Harbi Orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam dan berniat untuk mengkhianati serta memusnahkan negara Islam. Bekerjasama dalam membangunkan negara 5. Menjaga keamanan dan keharmonian negara 8. Menghormati agama dan adat resam orang lain 6. Bekerjasama untuk mempertahankan negara 4. Safaee b. Zakaria 156 . Menuntut Ilmu yang berguna 7. 1.

Disediakan Oleh : En. Meningkatnya gejala sosial 4. Berlakunya huru hara dalam negara. Sentiasa melibatkan diri dengan aktiviti sosial Sentiasa taatkan pemimpin Sentiasa memajukan diri sendiri dan negara . Sentiasa mematuhi segala undang-undang 1. Tugas amar makruf dan nahi mungkar terabai 3. sosial. 5. Hak untuk memilih pemerintah dan kerajaan yang adil Hak untuk mendapatkan pendidikan. Pertahanan negara menjadi lemah dan mudah ditembusi oleh musuh 5. 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan Hak untuk mencari harta dan membelanjakannya Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan bersuara 1. 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 1. politik. pentadiran dan sebagainya 6. Zakaria 157 . kesihatan dan bebas bergerak. Safaee b. 4. 2. 3. Negara mengalami kemunduran dalam pelbagai bidang seperti. 4. ekonomi. Berlakunya keruntuhan akhlak dan jati diri individu dan rakyat 2.

1. A B C D Al-Syura Al-Adalah Al-Hadiah Al-Huriyyah 4. Negara Islam ialah: A B C D 2. A B C D Wilayah Pilihanraya Majlis Syura Ketua Negara 5. meminda atau memansuhkan undang-undang dari segi perlembagaan. Pilih satu jawapan yang paling tepat. Pemilihan Ketua Negara Islam mestilah melalui: A B C D Pilihanraya Musyawarah Badan Legislatif Mesyuarat kabinet. Safaee b. Negara bersumberkan al-Quran dan Hadis. Sebuah badan yang mempunyai kuasa membuat. 3. Negara yang diketuai oleh pemimpin Islam. Negara yang bersumberkan hukum syarak. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam pembentukan Negara Islam kecuali. Kenyataan di atas menerangkan A B C D Badan Eksekutif Badan Legislatif Badan Regislatif Badan Eksklusif Disediakan Oleh : En. Negara yang bersumberkan hukum akal. Berikut adalah prinsip dasar pembinaan pemerintahan Islam kecuali. Zakaria 158 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 15 : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

ii dan iii i. Majlis syura sebagai asas pemerintahan. iii dan iv 9.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6. ii dan iv i. Berilmu dan mamahami masalah negara. iii dan iv i. i dan ii ii dan iii iii dan iv i dan iv Disediakan Oleh : En. Menguasai teknik-teknik berkomunikasi Memiliki keadaan fizikal yang sihat dan sempurna. Adil dan saksama.t. Ijma Ulama Ijma dan Qias Al-Quran dan Hadis Perlembagaan Islam Manakah antara berikut ciri-ciri seorang khalifah i ii iii iv A B C D Pengetahuan yang luas. ii dan iv i. Menegakkan perundangan dan hukum Allah s. Islam telah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi ketua negara. • • • • Pengiktirafan identiti kaum Kebebasan mengamalkan ajaran agama Kuatkuasa undang-undang Perpaduan Aspek-aspek di atas adalah merujuk kepada A Perlembagaan Islam B Perlembagaan Makkah C Perlembagaan Madinah D Perlembagaan Malaysia 7. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang matlamat negara Islam. i ii iii iv A B C D Merealisasikan keadilan. Asas pemerintahan Islam berdasarkan kepada A B C D 8. Memiliki harta kekayaan. Lelaki atau wanita. Safaee b. i. ii dan iii i. Zakaria 159 . i. iii dan iv 10. Syarat tersebut adalah. iii dan iv ii. i ii iii iv A B C D Seorang muslim yang mukmin. Jaminan kebebasan hak asasi.

1 18.w.a. ________ merupakan badan permesyuaratan tertinggi negara. Piagam Madinah secara umumnya menyentuh aspek-aspek berikut: i ii iii iv A B C D Kepimpinan Negara Pengiktirafan Identiti Kaum Hak Asasi Pilihanraya i. dalam membuat sebarang ________ kerana setiap keputusan tersebut mesti dipatuhi. 1 17. iii dan iv ii. Pada zaman pemerintahan Rasulullah s.w.t. 13. 1 14.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 11.w. Rasulullah s. Ahli Majlis Syura mesti mengutamakan Allah s. 1 Disediakan Oleh : En. iii dan iv BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 12 hingga 19 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 12. 1 15. Pemerintahan Islam hanya dapat ditegakkan dengan wujudnya ______tertentu dengan semua rakyat terikat kepada peraturannya. _________ mestilah dilantik daripada orang yang terbaik dan beliau berautoriti membuat keputusan serta wajib dipatuhi. ii dan iii i. Zakaria 160 . ii dan iv i. 1 19. baginda hanya merujuk kepada ______ Allah dalam melaksanakan pemerintahannya. Safaee b. telah mendirikan negara dan pemerintahan Islam yang pertama di __________ berdasarkan kepada AlQuran. 1 16.a. _______ dalam negara Islam terdiri daripada orang Islam dan orang bukan Islam. _____________ mempunyai kuasa yang mutlak dan bebas daripada pengaruh badan eksekutif dan legislatif.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah s. juga dikenali sebagai ”Sahifah 1 21. Ahli Syura pada zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin dikenali sebagai ahlu halli wal-’aqdi. Makkah al-Mukarramah merupakan kota pertama dalam pemerintahan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah s. semua rakyat adalah sama di sisi undangundang. Tandakan ( Tandakan ( x ) pada pernyataan yang SALAH. 1 23. 1 26. 1 31. 1 24.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 20 hingga 27 Untuk kegunaan Pemeriksa ) pada pernyataan yang BETUL. baginda merujuk kepada Hadis dalam melaksanakan pemerintahannya. Rasulullah s. Makkah adalah sebuah negara Islam yang pertama.a. Zakaria 161 . 1 27. 1 32. Ketua negara Islam boleh dilantik sama ada orang Islam ataupun bukan Islam.w. masyarakat majmuk yang menganut pelbagai agama tidak diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing. 1 20. Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Piagam Madinah Madinah”.a. 1 30. 1 29.a.w. Disediakan Oleh : En.w. 1 28. Safaee b. 1 25. telah berhijrah ke Taif setelah 13 tahun kerasulan baginda. Dalam Islam. Asas pemerintahan Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis. 1 22. Dalam Perlembagaan Madinah. Ketua Negara Islam boleh dilantik dari kalangan wanita berpelajaran. Islam tidak mengharuskan wanita dilantik menjadi pemimpin negara memandangkan tanggungjawab dan fungsinya amat berat.

1 34. Disediakan Oleh : En. 43. 40. Zakaria 162 . Khalifah bertanggungjawab melaksanakan hukum syariat mengikut situasi dan tempat. Tanggungjawab Rakyat Y Hak Rakyat Pernyataan Jawapan Taat setia kepada negara. Safaee b. Soalan 36 hingga 45 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. 45. 38. 39. 41. Mencari harta dan membelanjakannya. 1 35. Al-Adalah bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Musawah bermaksud mengiktiraf semua manusia adalah sama dari segi hak dan tanggungjawab. Hak memilih pemerintah. Bekerjasama membanteras kemungkaran Bekerjasama mempertahankan negara. 44. 42. Kebebasan bersuara dan memberi pendapat. Menasihati pemimpin. X Untuk kegunaan pemeriksa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36. 37. Menghormati kebebasan beragama Mendapat pendidikan Mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 1 33.

Mengapakah perlunya ditegakkan negara Islam? Jelaskan perbezaan negara Islam dan negara bukan Islam. 48. Disediakan Oleh : En. 2. Pembentukan Negara Islam Wilayah Q Pentadbiran & Penguasaan P Badan Kehakiman S R Nyatakan elemen-elemen bagi: 46. Safaee b. 49. Jelaskan pengertian negara Islam. Soalan 1 hingga 21 1. Zakaria 163 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 46 hingga 49 Carta di bawah menunjukkan elemen-elemen penting dalam pembentukan negara Islam. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. P Q R S : ______________________ : ______________________ : ______________________ : ______________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. 3. 47.

12. Mengapakah sistem syura merupakan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang terbaik? Negara Islam ‘negara kebajikan dan mendapat keampunan Allah s.w. 13. Senaraikan ciri-ciri masyarakat majmuk yang dikehendaki oleh Islam. Huraikan bagaimana matlamat tersebut dicapai. Nyatakan pengertian khalifah Islam Jelaskan ciri-ciri khalifah Islam Jelaskan mengapa pemerintahan Islam mesti memiliki sifat takwa dan amanah Jelaskan maksud syura. Mengapakan Rasulullah membentuk satu perlembagaan sewaktu di Madinah? Nyatakan asas pembentukan negara Islam: Terangkan ciri-ciri negara Islam. 15. 11. 20. 9.t. pemerintah Islam dan negara. Islam menghendaki setiap rakyat patuh kepada pemerintah selagi mereka tidak disuruh melakukan maksiat. hidup 16. Zakaria 164 . Bincangkan peranan kerajaan dalam menerapkan nilai-nilai murni di kalangan rakyat. 7. Setiap muslim hendaklah melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah. 8. 19.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 4. 6.’. 18. Safaee b. Jelaskan kedudukan Rasulullah berdasarkan Perlembagaan Madinah. Huraikan pernyataan di atas. Apakah tanggungjawab setiap muslim terhadap negaranya? Jelaskan implikasi pengabaian tugas khalifah terhadap negara. Disediakan Oleh : En. 21. 17. Nyatakan ciri-ciri negara Islam. Rasul. 10. 14. Bincangkan pernyataan tersebut. Nyatakan keistimewaan negara Islam. Matlamat perundangan Islam bertujuan menjamin kesejahteraan manusia. 5.

ekonomi. agama dan negara. politik. hubungan antarabangsa dan sebagainya. Orang yang lemah dan dizalimi perlu dibela oleh pemerintah dan orang yang berkuasa. Disediakan Oleh : En. Menegakkan keadilan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 16 SISTEM KEHAKIMAN ISLAM Kehakiman disebut dalam istilah syarak sebagai al-Qadha. mencegah atau menghalang. sosial. akhlak. Syariat Islam / perundangan Islam mengariskan peraturan hidup individu dan masyarakat yang mencakupi semua bidang kehidupan manusia seperti keagamaan. Menurut bahasa Qadha bererti putus. Safaee b. masyarakat. menunaikan. Membela orang yang dizalimi. Dari segi Istilah pula Qadha bermaksud suatu keputusan daripada pemerintah/ badan kehakiman dalam sesuatu perbicaraan dimahkamah atau menyampaikan hukum syarak secara penetapan. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman. bangsa. Zakaria 165 . Menentang kezaliman. Sistem kehakiman merupakan satu unsur penting dalam syariat Islam. kerana perbuatan zalim boleh merosakkan diri. Dengan wujudnya sistem kehakiman golongan yang lemah akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. keluarga. Keadilan dalam sistem kehakiman Islam adalah bersifat menyeluruh tanpa mengira batas kedudukan dan taraf seseorang. selesai. membayar. Sistem kehakiman ditegakkan untuk memutuskan sesuatu hukuman secara adil dan saksama.

Mendapatkan pengakuan yang bebas dan penuh kerelaan daripada tertuduh ii. Para saksi dalam pembicaraan mestilah adil dan menepati syarat-syarat kesaksian yang telah ditetapkan. Ini kerana sistem kehakiman Islam bersumberkan wahyu Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW dalam menentukan sebarang keputusan dan hukuman yang akan dijatuhkan keatas pesalah. 3. Hakim tidak boleh menghakimi mana-mana orang yang beliau mempunyai kepentingan. Zakaria 166 . Penghapusan kezaliman dan penganiayaan adalah kunci utama dalam menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat 3. Sebarang kesalahan tidak boleh disabitkan jika terdapat keraguan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 1. Hakim tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak samada pendakwa atau tertuduh 2. Akhlak mulia dapat diamalkan dengan terlaksananya peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 1. 2. Bersifat Rabani. Kes yang dibicarakan mestilah dibuktikan melalui bukti-bukti yang nyata serta boleh diterima oleh semua pihak. Safaee b. i. Menyeru kepada kebaikan dengan cara melaksanakan hukuman yang bersifat pencegahan dan pengajaran kepada manusia. Mengamalkan akhlak yang mulia serta menjaga hubungan yang baik sesama manusia dan mahkluk Allah SWT yang lain. 4. iii. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kejahatan. Hakim mestilah mengikuti peraturan keterangan yang telah ditetapkan iaitu. Hakim hendaklah jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya. 5. dengan terlaksananya kebaikan sekali gus kejahatan dapat dihindarkan 4. Menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem kehakiman Islam. Disediakan Oleh : En.

3. Jika pesalah terlepas daripada hukuman di dunia mereka tidak akan terlepas daripada hukuman Allah SWT di Akhirat Disediakan Oleh : En. Keistimewaan sistem kehakiman Islam dapat dilihat melalui perlaksanaannya yang menyeluruh. Setiap hukuman dan peraturan dalam Islam adalah untuk mendidik jiwa manusia kearah yang lebih baik. Zakaria 167 . Safaee b. waktu dan keadaan 2. Membebaskan tertuduh jika terdapat sebarang keraguan. • • • • Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama. Menjatuhkan hukuman ketika dalam keadaan emosi yang tenang / tidak dalam keadaan marah. Dasar kehakiman dan perundangan nya adalah ciptaan Allah SWT Peraturan ciptaan Allah SWT tiada cacat celanya serta sesuai diamalkan oleh semua manusia pada semua tempat. Kehakiman Islam menyediakan hukuman dan ganjaran di dunia dan di akhirat. Antaranya 1. Seorang yang berwibawa dan dihormati oleh orang ramai. Pelaksanaan Sistem kehakiman Islam dapat mendidik jiwa manusia. Menjatuhkan hukuman tanpa ragu-ragu kepada pesalah. Allah SWT menjanjikan balasan yang setimpal diatas setiap perbuatan manusia. Seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh. Seorang yang berani dan tegas dalam menjalankan tugas.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 • • • • • Seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT Berfikiran waras dan sentiasa tenang.

Al-Qias Qias ialah menyandarkan sesuatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada sesuatu hukum asal yang mempunyai nas dalam al-quran kerana wujud persamaan ilat (sebab). Safaee b.s yang lengkap dan meliputi setiap aspek kehidupan manusia. Contohnya pengharaman dadah diqiaskan kepada pengharaman arak. Zakaria 168 . Al-Ijmak Ijmak ialah hasil persepakatan majoriti ulama dalam sesuatu perkara pada masa-masa tertentu tentang sesuatu hukum atau masalah yang tidak jelas nasnya dalam al-Quran atau al-hadis Rasulullah SAW. 2. disamping untuk menetapkan hukum yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran 3. Al-Hadis Hadis bermaksud segala perkataan. perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW yang berfungsi untuk menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran serta memperincikannya. • Disediakan Oleh : En. 4. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibrail a.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Perundangan Islam adalah bersumberkan kepada sumber-sumber yang berikut Al-Quran.

ii dan iv ii . perbuatan.w. Menegakkan keadilan menghapus kezaliman. Pilih satu jawapan yang paling tepat.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Perkataan. Menegakkan keadilan menghapus kezaliman.w. Prinsip seorang hakim adalah: A B C D 2. berfungsi untuk menegaskan hukum dalam al-Quran. Zakaria 169 . ii dan iii i . Kelayakan seorang hakim adalah i ii iii iv A B C D Berani dan tegas Beriman dan bertaqwa Bersih.t. Keadilan Keilmuan Kejujuran Kebijaksanaan Matlamat utama Sistem Kehakiman Islam adalah A B C D Mengatur kehidupan manusia atas dasar amar ma’aruf nahi mungkar Melahirkan masyarakat yang mengamalkan cara hidup Islam. iii dan iv Ii. Memupuk nilai-nilai bekerjasama dalam masyarakat. A B C D Bersumber daripada Allah s. Mempunyai keilmuan yang tinggi. iii dan iv Disediakan Oleh : En. Manakah di antara berikut bukan prinsip kehakiman dalam Islam. 1. 4. Pernyataan di atas menerangkan tentang ____________ A Al-Ijmak B Al-Quran C Al-Hadis D Al-Qias 5. Safaee b. Cekap. Menyeru kebaikan mencegah kemungkaran. pengakuan Nabi Muhammad s. Amanah Berwibawa dan dihormati i. 3.a.

Memutuskan hukuman tanpa ada kepentingan diri dengan mana-mana pihak.W. ii dan iii i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 6. ii dan iv i. i. Keistimewaan sistem kehakiman Islam ialah: i ii iii iv A B C D Mendidik jiwa agar mentaati Allah s. Memajukan negara dalam pelbagai aspek. Undang-undang dan hukumannya kekal dan tidak berubah. 9. iii dan iv ii. Ciri-ciri mukmin Ciri-ciri khalifah Ciri-ciri ulama Ciri-ciri hakim Manakah antara berikut bukan cara menegakkan keadilan dalam Sistem Kehakiman Islam? A B C D Hukuman yang setimpal mengikut kesalahan.T Mencari saksi dan bukti yang sah Membicarakan pesalah Berilmu Waras fikiran dan sentiasa tenang Berwibawa dan dihormati Berani dan tegas Situasi di atas menerangkan tentang A B C D 8. Balasan dan hukuman yang setimpal dengan kesalahan. • • • • Tidak menjatuhkan hukuman ketika marah Beriman dan bertaqwa kepada Allah S. ii dan iv i. Antara tanggungjawab hakim adalah A B C D 7. ii dan iii i. i. Hukumannya berbentuk pengajaran dan pencegahan kepada semua pihak. iii dan iv A B C D Disediakan Oleh : En. Menjatuhi hukuman mengikut bangsa dan agama. iii dan iv ii. Sistem kehakiman Islam membela orang yang dizalimi dengan cara: i ii iii iv Membebaskan tertuduh jika ada keraguan. Hukuman dilaksanakan apabila terdapat bukti dan saksi yang sah. iii dan iv 10. Keputusan hukuman boleh mengambil kira pandangan orang lain. Zakaria 170 .w. Safaee b. Hakim bebas dari pengaruh emosi dalam membuat sesuatu keputusan.t.

1 13. Tanggungjawab _______ menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 11 hingga 19 Lengkapkan pernyataan berikut Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 11. 12. Hakim tidak boleh mensabitkan kesalahan jika ada ___________. 1 17. Prinsip hakim menegak _______ dan menghapuskan kezaliman. 1 Disediakan Oleh : En. Hakim hendaklah ___________ dan amanah dalam tugasnya. Syariat Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia atas dasar ______________ 1 14. 1 15. 1 16. Safaee b. Hakim akan _____________ tertuduh jika ada keraguan. 1 18. Dasar kehakiman dan perundangan Islam adalah ciptaan _________ Seorang hakim tidak perlu tunduk kepada sebarang ______________ dalam merealisasikan keadilan. 1 19. ______ tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak sama ada pendakwa atau tertuduh. Zakaria 171 .

28. yang berfungsi untuk menegaskan hukum yang terdapat dalam al-quran. Waras fikiran dan sentiasa tenang. 25.a. 20.w.w. Zakaria 172 . Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 21. Tanggungjawab Hakim Y Kelayakan Hakim Pernyataan Jawapan Beriman dan bertaqwa kepada Allah s. perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad s. Tidak menjatuhkan hukuman ketika marah. Membebaskan tertuduh jika ada keraguan. Hasil ijtihad majoriti ulama dalam sesuatu perkara pada masa tertentu yang tidak jelas nasnya sama ada dalam al-quran atau hadis. melalui perantaraan malaikat Jibril. 26. Disediakan Oleh : En.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 20 hingga 23 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. Berwibawa dan dihormati.t.a. Safaee b.w. 1 23.w. X Untuk kegunaan pemeriksa 1 1 1 1 1 24. 1 22.t. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Perkataan. 27. Menyandarkan sesuatu hukum yang tiada hukumnya mengikut nas kepada sesuatu hukum asal. Kalam Allah s. 1 Soalan 24 hingga 33 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

33. 32. Safaee b. 31. Y : ____________________________ : ____________________________ Disediakan Oleh : En. Menjatuhkan hukuman tanpa ragu kepada pesalah. Carta di bawah menunjukkan sumber-sumber perundangan Islam. Soalan 34 hingga 35.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 1 1 1 1 1 29. Berilmu. Bijaksana dan berpandangan jauh. X 35. Zakaria 173 . Sumber Perundangan X Al-Ijmak Y Al-Qias Nyatakan sumber perundangan Islam bagi X dan Y 34. 30. Menjatuhkan hukuman dengan adil dan saksama. Berani dan tegas.

Q 38. P 37. Perundangan Islam ____________39______________ Sesuai sepanjang zaman ____________41______________ ____________42______________ Perundangan Konvensional Ciptaan Manusia _____________40______________ Boleh diubah serta dipinda Ada cacat celanya Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 174 . R : ____________________________ : ____________________________ : ____________________________ Soalan 39 hingga 42 Jadual di bawah merujuk kepada perbezaan di antara perundangan Islam dengan perundangan Konvensional. Lengkapkan jadual di bawah ini. Mahkamah di Malaysia P Mahkamah Tentera Q R Nyatakan jenis-jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia 36.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 36 hingga 38 Carta di bawah menunjukkan jenis-jenis mahkamah di Malaysia.

Soalan 1 hingga 6 1. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. institusi kehakiman dalam Islam melalui 2. 5. Zakaria 175 . Nyatakan sumber-sumber kehakiman Islam. Terangkan matlamat utama sistem kehakiman Islam. Disediakan Oleh : En. 3. Kemukakan dua hujah mematuhi prosedur tersebut. hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah. Nyatakan keistimewaan perlaksanaannya. 6. 4. Nyatakan empat daripada ciri-ciri seorang hakim. Terangkan empat akibat terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil dalam perbicaraan.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Safaee b. Dalam prosedur kehakiman Islam.

Berpandukan al-Quran dan al-Hadis Rasulullah SAW 2. 4. 5. Pergaulan sesama manusia adalah mengikut lunas-lunas Islam. yang dibina berdasarkan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Sistem sosial Islam diasaskan dengan tujuan untuk mewujudkan kerjasama dalam melaksanakan kebajikan dan mencegah kemungkaran serta merealisasikan keadilan sosial dan kebebasan manusia sejagat dalam menjalani kehidupan secara bersama.Untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya 4. Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT 2. Ciri-ciri khusus sistem sosial Islam yang membezakannya dengan sistem sosial konvensional ialah : 1. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu 3. Untuk merealisasikan keadilan sosial 3. 3.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 17 SISTEM SOSIALISLAM Sistem sosial Islam ialah satu sistem yang mengawal dan mengatur cara pergaulan dan perhubungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing. Zakaria 176 . Perhubungan sesama manusia adalah atas dasar takwa dan keimanan kepada Allah SWT. Mengamalkan akhlak mulia dimana saja kita berada dan dengan siapa saja kita bergaul 1. Untuk memakmurkan alam mengikut ajaran Islam. samada sesama muslim atau bukan muslim. 5. Untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan di akhirat Disediakan Oleh : En. Safaee b.

kedudukan atau pangkat seseorang.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Sistem sosial Islam yang bersifat Rabanni adalah asas untuk mewujudkan masyarakat yang bertoleransi demi kehidupan yang sejahtera dan harmoni. Sumber alam tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat 4.Hormat menghormati/ toleransi / bertolak ansur Masyarakat Islam wajib sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain. 1. perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dan negara akan tergugat 3. Ukhuwwah Islamiah Sistem sosial Islam menjadikan semua manusia adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit. Zakaria 177 . Nilai-nilai luhur sistem sosial Islam adalah seperti berikut : 1. pecah amanah dan sebagainya Disediakan Oleh : En. Persaudaran dalam Islam adalah berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 2. Perbalahan dan perpecahan keluarga akan berlaku. Kasih sayang sesama makhluk Islam mewajibkan umatnya supaya sama-sama menjaga kebajikan dan keperluan semua manusia tanpa mementingkan diri sendiri dan berprasangka buruk 3. Keharmonian. 2. Gejala sosial akan berleluasa 5. Penyelewengan tanggungjawab dan amanah akan berleluasa seperti rasuah. Safaee b.

Untuk mengatur kehidupan manusia agar lebih sempurna dan bahagia Disediakan Oleh : En. keturunan dan kemanusiaan semata-mata Akhlak dan nilai-nilai moral tidak begitu dititik beratkan dalam pergaulan Berpandukan al-Quran dan al-Hadis Berpandukan nilai dan pandangan majoriti masyarakat setempat Mengutamakan hak dan kepentingan individu melebihi kepentingan umum Pergaulan berasaskan kepada nilai-nilai setempat Mengutamakan kepentingan umum melebihi kepentingan individu Pergaulan mengikut lunas-lunas Islam 1. Safaee b. Mengamalkan akhlak mulia walau dimana saja kita berada Perhubungan di atas dasar warna kulit. Untuk merealisasikan keadilan sosial 2.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Bersifat Rabani – Ciptaan Allah SWT Ciptaan Manusia Perhubungan sesama manusia diatas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Zakaria 178 . bangsa. Satu sistem atau peraturan yang mengawal pergaulan dan perhubungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing 3.

Mengagihkan zakat kepada semua ahli masyarakat. 1. Safaee b. Berikut adalah cara untuk merealisasikan keadilan sosial dalam sesebuah negara kecuali. Sumber-sumber alam digunakan sebaik-baiknya. • • • Mentaati Allah s. Menjaga kesihatan rohani dan jasmani Mengamalkan akhlak mulia 3. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu. Antara berikut.w. i.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Menyediakan peluang pendidikan kepada rakyat. Pernyataan di atas adalah tanggungjawab manusia terhadap A Keluarga B Diri sendiri C Masyarakat D Makhluk lain 4. A B C D 2. Penyelewengan tanggungjawab dan amanah. Pilih satu jawapan yang paling tepat. ii dan iv i . Keharmonian dan perpaduan tergugat. ii dan iii i . iii dan iv ii. Ciri-ciri sistem sosial Islam ialah: i ii iii iv A B C D Perhubungan atas dasar iman dan takwa. Mengenakan tindakan tanpa mengira keturunan. Mengutamakan kepentingan individu daripada umum. yang manakah bukan implikasi pengabaian tanggungjawab sosial? A B C D Perbalahan dan perpecahan keluarga. Zakaria 179 . Berpandukan al-Quran dan al-Hadis. Menyediakan kemudahan asas kepada rakyat.t. iii dan iv Disediakan Oleh : En.

w. Tanggungjawab manusia dengan masyarakat. Disediakan Oleh : En.t. Sentiasa berdoa. Safaee b. Disertakan dengan sifat riak. Ikhlas kerana Allah s. ii dan iv i. Syarat amalan yang dilakukan menjadi ibadat kecuali: A B C D Mengikut syariat. ii dan iii i. adalah: i ii iii iv A B C D Patuh kepada perintah-Nya. iii dan iv 9. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu. Tanggungjawab manusia dengan keluarga.w. Reda dan sabar dengan ketentuan-Nya. -Imam al-GhazaliPernyataan di atas adalah merujuk kepada maksud: A Amanah B Sabar C Tekun D Ikhlas 7.t. i. X – memulihara alam dengan membaik pulih dan meningkatkan kualiti alam supaya manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sifat tawakal penting kerana: i ii iii iv A B C D 6. iii dan iv Teguh dan tahan ujian dalam menghadapi dugaan hidup dengan redha.t. iii dan iv ii.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 5. Menguatkan azam untuk terus berusaha Meyakini takdir tidak akan berubah Bersyukur dengan nikmat Allah s. ikhlas dan tawakal kepada Allah s.w. i. ( X ) menerangkan tentang: A B C D Tanggungjawab manusia sesama manusia. Reda dengan ketentuan Allah s. Tanggungjawab manusia dengan makhluk lain. Zakaria 180 . 8. ii dan iv i. ii dan iii i. Antara tanggungjawab manusia kepada Allah s.t.w. Pekerjaan yang halal.w.t. iii dan iv ii.

Sistem Sosial Islam bersifat ___________ dan berteraskan perancangan Allah s. Perasaan ______________ sesama manusia boleh diumpamakan seperti “cubit paha kanan terasa sakit di paha kiri”. Safaee b. Slogan rumahku ______________ digunakan untuk merealisasikan impian keluarga bahagia. 1 15.w. Tawakal ialah berserah diri kepada ____________ Allah s.t. Pergaulan dan hubungan sesama manusia dalam menjalani kehidupan dikenali sebagai ______________ Islam. 1 12.w. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah dan mengikut landasan syariat dianggap sebagai ________.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 BAHAGIAN B : Respon terhad Soalan 10 hingga 18 Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 Lengkapkan pernyataan berikut 10. setelah berusaha bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Antara contoh ibadat ________ ialah solat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadhan. 1 Disediakan Oleh : En. 1 17. 1 14. Matlamat sistem sosial Islam merangkumi hubungan manusia dengan ________ dan manusia dengan manusia. 11. 1 13. 1 16.t. Manusia bertanggungjawab untuk memelihara dan memulihara _______________. 1 18. Zakaria 181 .

Berserah diri kepada ketentuan Allah s. Disediakan Oleh : En. Perbezaan warna kulit dan taraf hidup tidak menghalang wujudnya kerjasama dan toleransi. 1 26.w.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 19 hingga 22 yatakan istilah bagi perkara berikut. Sifat tawakal boleh menyebabkan seseorang cepat putus asa. Bukti kepatuhan hamba kepada pencipta-Nya melalui tindakan dan perbuatan. Sistem Sosial Islam bersifat rabbani dan berteraskan perancangan Allah s.t. 1 27. 1 21. Safaee b.w. Persaudaraan Islam berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. 19. 1 Soalan 23 hingga 29 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tawakal membawa maksud berserah diri tanpa berusaha bersungguh-sungguh.t. Untuk Kegunaan Pemeriksa 1 20.t.w.t. 1 22. Tandakan ( X ) pada pernyataan yang SALAH. setelah berusaha bersungguhsungguh. Ibadat bermaksud pengabdian atau kepatuhan kepada Allah s. Ibadat boleh dibahagikan kepada empat jenis. 1 29. 1 24. 1 23. dan manusia sesama manusia. 1 25. 1 28. Sistem Sosial Islam hanya menghubungkan manusia dengan Allah s. Zakaria 182 . Tolak-ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat orang lain.w.

X Y Z : ____________________________ : ____________________________ : ____________________________ Soalan 33 hingga 34 dan 35 hingga 36 Carta di bawah berkaitan dengan hubungan yang telah digariskan dalam sistem sosial Islam. P : ____________________________ Q : ____________________________ Q Bardasarkan rajah di atas. 34. Safaee b. Zakaria 183 . nyatakan dua contoh ibadat yang menghubungkan manusia dengan Allah. 35. 32.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 30 hingga 32 Carta di bawah menunjukkan jenis-jenis tanggungjawab sosial. 36. 31. 33. ALLAH P Nyatakan perkara P dan Q. 30. i ii : __________________ : __________________ Disediakan Oleh : En. Jenis-Jenis Tanggungjawab Sosial X Z Y Keluarga Makhluk Lain Nyatakan jenis tanggungjawab sosial bagi petak kosong di atas.

2. 8. 10. “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara” (surah al-Hujurat: 10) Nyatakan usaha-usaha untuk memperkukuhkan persaudaraan / ukhuwwah Islamiyyah di kalangan masyarakat. Nyatakan punca-punca keruntuhan akhlak remaja. 6. Bagaimanakah cara untuk mencapai slogan ‘Rumahku Syurgaku’. Jelaskan tiga peranan remaja dalam membangunkan sesebuah negara. Nyatakan dua etika hidup dalam masyarakat berbilang kaum. 4. 3. Masyarakat yang makmur akan melahirkan negara yang maju. 7. Safaee b. Slogan “Rumahku Syurgaku” sering digunakan bagi merealisasikan impian membina keluarga bahagia. Jelaskan dua kesan jika rakyat tidak mensyukuri nikmat keamanan dan keharmonian negara Terangkan tiga cara untuk memupuk tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat. Disediakan Oleh : En. Zakaria 184 . Terangkah dua peranan individu dalam melahirkan masyarakat yang sejahtera. Nyatakan aspek sosial Islam yang boleh berubah dan tidak boleh berubah Bagaimanakah cara untuk mencapai Sistem Sosial Islam yang bersifat Rabbani. 9. Soalan 1 hingga 20 1. 11.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Soalan 37 hingga 39 Jadual di bawah merujuk kepada perbezaan di antara Sistem Sosial Islam dengan Sistem Sosial Ciptaan Manusia. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 5. Sistem Sosial Islam ____________37______________ Sistem Sosial Ciptaan Manusia Perhubungan atas dasar keluarga atau darjat Pergaulan terbatas ______________38_____________ _____________39______________ Mengutamakan kepentingan individu daripada umum KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Nyatakan perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam.

18. Nyatakan dua daripadanya. Hubungan kekeluargaan amat penting di dalam Sistem Sosial Islam. Nyatakan dua contoh amalan dalam keluarga yang boleh mengeratkan kasih sayang serta mendapat rahmat Allah s. 15. Sistem Sosial Islam mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan sistem sosial ciptaan manusia. 19. Menurut Imam al-Ghazali. Sistem Sosial Islam bersifat Rabbani dan mempunyai nilai-nilai luhur tertentu. sabar terbahagi kepada beberapa jenis. 13. Nyatakan maksud toleransi. Jelaskan pernyataan di atas.t. 20.Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 12. Senaraikan dua daripada nilai tersebut.w. Jelaskan dua perbezaan tersebut. Bagaimanakah cara anda bersyukur dengan kurniaan fizikal yang sihat. Bersyukur kepada Allah merupakan salah satu tanggungjawab manusia. 14. Terangkan dua bentuk toleransi yang menyalahi tuntutan syarak. Terangkan tiga akibat jika tidak mengamalkan Sistem Sosial Islam Toleransi adalah amalan yang dituntut dalam Islam. Disediakan Oleh : En. Safaee b. 17. Zakaria 185 . 16.

Safaee b. Zakaria 186 .Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 CATATAN Disediakan Oleh : En.