08-10 Disember 2010

TUGASAN INDIVIDU TAJUK : PKPA
SOALAN 29: Setiap pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak Kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. a) Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai b) Jelaskan tafsiran ‘Keluarga Pegawai’ yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai.

NAMA : NO. KAD PENGENALAN : NO. FAIL PERIBADI :

TEO KAH CHEE 790304-13-5553 P.40665

Dengan berkuatkuasanya Perintah-perintah Am Bab F 1974 ini maka semua peruntukan dalam Perintah-perintah Am Bab F 1957 adalah dengan itu dibatalkan.Kursus Induksi Bil. terdapat dua perubahan terhadap kemudahan rawatan perubatan bagi pegawai Kerajaan.9/2010 1.0 Kelas Wad Dan Kadar Bayaran Wad Bagi Keluarga Pegawai Kelas wad bagi pegawai-pegawai kerajaan adalah ditetapkan mengikut gred-gred gaji seseorang pegawai. 1974. Dengan perubahan-perubahan tersebut. iaitu rawatan untuk keluarga pegawai dipanjangkan kepada ibu bapa yang sah (legal parents) dan kelayakan dan kadar bayaran wad dipinda mengikut gred atau kategori pegawai. Tarikh kuatkuasa Perintah-perintah Am Bab F yang baru ini ialah 1hb. penentuan ahli keluarga yang memerlukan rawatan hendaklah ditambah untuk meliputi ibu bapa yang sah. Dengan pelaksanaan Sistem Saraan Baru (SBB) dan menurut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1957. 1974 ini telah diluluskan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai menggantikan Perintah-perintah Am Bab F yang telah dikeluarkan pada 1hb. 9 Tahun 1991. Mac. Perubatan. Bagi seseorang pegawai atau keluarganya yang meminta untuk dimasukkan ke dalam wad yang lebih tinggi kelasnya 2 . Juga. didapati bahawa Surat Pengenalan dan Akuan seperti yang digunakan sekarang tidak sesuai lagi disebabkan tidak mengandungi maklumat mengenai gred/kategori pegawai dibawah SSB yang diperlukan untuk menentukan kelayakan wad. 2.0 Pengenalan Perintah-perintah Am Bab F. Ogos.

seseorang pesara Kerajaan atau keluaganya berkelayakan mendapat kemudahan rawatan dan perubatan seperti seseorang pegawai Kerajaan atau keluarganya seperti yang dibekalkan dalam Perintah-perintah Am Bab F 1974. bagi seseorang pegawai atau keluarganya yang terpaksa atau telah memilih rawatan di dalam wad yang lebih rendah kelasnya daripada yang beliau berhak. Seseorang pesara itu akan dikehendaki membayar satu per dua peratus (½%) daripada gaji akhirnya yang diterimanya sebelum bersara sebagai bayaran wad sehari bagi dirinya atau keluarganya dengan syarat bahawa bayaran maksimum bagi wad mengikuti kelayakannya itu tidak akan melebihi ½ daripada maksimum yang ditetapkan bagi pegawai-pegawai setaraf yang sedang berkhidmat. Namun demikian. 3 .9/2010 daripada yang beliau berhak.Kursus Induksi Bil. beliau boleh dimasukkan ke dalam wad yang ingin ditempatkan mengikut budi bicara pegawai perubatan yang menjaga hospital. Kelayakan seseorang pesara atau keluarganya untuk dimasukkan ke sebarang wad dalam hospital akan ditetapkan mengikut kelayakan akhir pesara sejurus sebelum bersara. Pegawai atau keluarganya dikehendaki membayar bayaran wad seperti yang dikenakan kepada orang ramai dan beliau boleh dikehendaki untuk membayar cengkeram atau mengemukakan jaminan pembayaran yang memuaskan untuk pegawai atau keluarganya mendapatkan rawatan. ubat-ubatan atau pembedahan secara percuma. Bagi kadar bayaran wad pula. pegawai tersebut akan dikehendaki membayar bayaran maksimum kelas wad tersebut yang lazimnya patut dibayar oleh seseorang pegawai yang berhak yang telah mencapai tanggagaji maksimum bagi wad kelas tersebut.

maka anak-anak yang berkelayakan ialah 4 . seseorang pegawai yang menghadapi penyakit yang sama akan juga dikecualikan dari membayar bayaran wad. maka mereka akan dikehendaki membayar bayaran wad sebanyak yang patut mereka bayar sekiranya pegawai itu masih hidup lagi sebagai seorang pesara. Tafsiran “Keluarga pegawai” adalah pegawai lelaki ia bermakna isteri dan anak-anaknya. Di mana orang ramai akan dikecualikan daripada membayar bayaran wad kerana menghidap penyakit merebak. Bagi pegawai-pegawai dan keluarga mereka boleh diberi rawatan dan ubat-ubatan yang percuma di hospital atau di klinik. Bagi pegawai yang sakit di luar Ibu Pejabat atau bagi penyakit tibi. Dalam Bab F : Perubatan. 3.9/2010 Walau bagaimanapun seseorang pesara yang mendapat pencen tidak melebihi RM180 sebulan akan dikecualikan daripada membayar bayaran wad bagi dirinya atau keluarganya. Sekiranya keluarga pegawai dimasukkan ke dalam hospital. tentang rawatan percuma yang boleh diberi kepada keluarga seseorang pegawai.Kursus Induksi Bil.0 Tafsiran ‘Keluarga Pegawai’ dan Kemudahan Rawatan Untuk Keluarga Pegawai Selepas Kematianya. mereka akan dikendaki membayar bayaran wad apabila dimasukkan ke hospital mengikut kadar-kadar seperti lampiran A. Keluarga pegawai adalah berkelayakan untuk dimasukkan ke dalam kelas wad yang sama seperti pegawai sendiri dan mereka akan dikenakan bayaran wad yang sama dengan pegawai melainkan bagi kes seperti dalam Perintah Am 24. kusta dan barah akan mendapat rawatan secara percuma. dan bagi pegawai perempuan ia adalah suami dan anakanaknya.

A. 4.Kursus Induksi Bil. Surat berkenaan adalah seperti yang Lampiran B hendaklah dilengkapkan dalam tiga (3) salinan. “F” 9. Seseorang balu pegawai yang meninggal dunia juga dianggap sebagai keluarga pegawai tersebut. namun jika balu tersebut telah berkhawin semula dia tidak lagi berkelayakan mendapat kemudahan rawatan percuma mengikut peruntukan P. tidak kira sama ada kematian itu telah berlaku semasa pegawai itu sedang berkhidmat atau setelah ia bersara. Kelayakan menerima kemudahan rawatan ini adalah terhad kepada mereka yang tergolong dalam tafsiran “keluarga pegawai” di Perintah Am 1 (iii) itu sahaja.9/2010 anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang berumur 18 tahun ke bawah atau sekiranya masih bersekolah di bawah umur 21 tahun. Walau bagaimanapun bagi anak-anak yang daif yang disebabkan oleh kelemahan otak atau jasmani had-had umur ini tidak akan dipakai dan tidak mengambilkira sama ada kedaifan wujud atau berlaku sebelum atau selepas had umur di bawah tanggungan seperti yang ditetapkan.0 Kesimpulan Perintah Am Bab “F” ini banyak menjaga kebajikan dan kesihatan pegawai kerajaan dan juga keluarga pegawai kerajaan dengan menyediakan 5 . Mana-mana keluarga seseorang pegawai yang telah diletakkan di atas perjawat berpencen akan berkelayakan menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai itu. Ketua Jabatan dikehendaki untuk mengeluarkan satu kad pengenalan untuk keluarga pegawai yang meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan seperti di Lampiran B. Istilah “anak” termasuk juga anak-anak tiri dan anak-anak angkat yang diambil mengikut undang-undang.

9/2010 rawatan dan ubat-ubatan. Pegawai kerajaan harus sedar dengan adanya Perintah Am Bab “F” ini.Kursus Induksi Bil. mereka akan dapat manfaat dan keistimewaan dari segi khidmat perubatan sepanjang hayat mereka termasuk keluarga pegawai tersebut. 6 .

9/2010 “LAMPIRAN A” BAYARAN WAD KADAR-KADAR BERIKUT IALAH BAYARAN WAD SEHARI DI HOSPITALHOSPITAL DAN LAIN-LAIN YAYASA PERUBATAN KERAJAAN YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI.00 Percuma 7 . Kategori III yang bergaji $3.138 dan ke atas.1 Kelayakan dan kadar bayaran wad di hospital-hospital dan lain-lain Yayasan Perubatan Kerajaan yang dikenakan kepada pegawai dan keluarganya adalah seperti berikut: Gred Gred khas dan ke atas.00 $ 3. PESARA-PESARA DAN KELUARGA-KELUARGA MEREKA (P.A. Kategori I hingga II yang bergaji $3.00 Kelas 1 bilik bertiga Kelas Dua Kelas Tiga $ 6.00 Kelas Wad Kelas 1 bilik seorang Bayaran Sehari $10.137 dan ke bawah hingga Kategori VI Kategori VII hingga VIII Kategori IX hingga XI Kelas 1 bilik berdua $ 8.Kursus Induksi Bil. “F” 21) Kelayakan dan Bayaran Wad 1.

................. 3........................... dll) CATATAN (a) Anak-anak yang berkelayakan(i) Di bawah umur 18 tahun.........................Kursus Induksi Bil.......................A...A............ Jabatan: KAD PENGENALAN BAGI KELUARGA PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA (P................. balu....t............................. “F” 9) [Untuk simpanan keluarga pegawai dan ditunjukkan bila memerlukan rawatan] PENGARAH/PENGUASA PERUBATAN/PEGAWAI PERUBATAN Y/M HOSPITAL BESAR/DAERAH/KLINIK KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Inilah disahkan bahawa mereka yang berikut ini adalah keluarga kepada .............. iaitu seorang pegawai dalam Jabatan ini yang bergaji $ . Nama 1....................... Kad Pengenalan Tarikh Lahir Hubungan dengan pegawai (anak/ anak angkat/ tiri..... 6..................................... 5.................... (b) Balu yang berkahwin semula tidak lagi berkelayakan mendapat kemudahan rawatan percuma mengikut peruntukan P.... 2. (iii) Tiada sekatan had umur bagi anak-anak yang daif............ 8...... t. sebulan yang telah meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan pada . (ii) Di bawah umur 21 tahun jika masih bersekolah........... Ketua Jabatan Nama penuh .......... .................. “F” 9 ini............................... “F” 1 (iii).......9/2010 “Lampiran B” Ruj...A................. 7.... 8 .................. Jabatan......... 4.... Tarikh........ Mereka ini adalah berkelayakan diberi kemudahan rawatan seperti dalam Perintah Am “F” 9 iaitu selagi mereka masih tergolong dalam tafsiran “keluarga pegawai” dalam P...................... ..........

(2003). Nota induksi 9 . Penerbit Femina:Petaling Jaya.9/2010 Rujukan:- Perintah-perintah Am Dan Arahan Pentadbiran: Hingga 20hb Febuari 2006. (2006). International Law Book Service: Shah Alam. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK): Kompetensi Umum (Teras & Profesional).Kursus Induksi Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful