Set 1 1. Jelaskan maksud “Pembelian runcit”.

Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh ketua jabatan dalam proses pembelian tersebut . 2. Pegawai kerajan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. a. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bg keluarga pegawai b. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. 3. Seseorang pegawai awam tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam Keterhutangan Kewangan yang serius. a. Nyatakan apakah yang dimaksudkan ”Keterhutangan Kewangan yang serius ” b. Jelaskan tiga keadaan seseorang pegawai dikatakan berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. 4. kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu, lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kpd masyarakat dan negara. Kepuasan mencipta peralatan baru atau atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam yakni rasa pencapaian, rasa penaklukan dan rasa bangga kerana ia memenafaatkan orang ramai.. Kenyataan di atas adalah tonggak yang ke dua belas iaitu nikmat mencipta dalam Tonggak Dua Belas. a. Berikan empat amalan positif dan negatif bagi nikmat mencipta b. Berikan tiga contoh beserta huraian bg setiap amalan positif dan negatif tsb. 5. Wawasan 2020 menetapkan matlamat pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Matlamat ini hanya boleh dicapai jika rakyat malaysia menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan yang dianggap sebagai cabaran. Huraikan enam daripada sembilan cabaran yang telah dikenalpasti. 6. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. Sila jelaskan:a. Definisi Piagam pelanggan b. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. c. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 7. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini . 8. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. Akauntabiliti b. Integriti c. Profesionalisme . 9. Nyatakan mengapakah perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya.

En. Pajakan. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan organisasi. Beri alasan. Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan Kuasa(Power) yang dimilikinya dan tanpa kuasa seseorang itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang berkesan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu ke arah pencapaian matlamat. 7. . Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh En X sekiranya mendapati vot perbelanjaan di bawah kawalannya dilampaui. X selaku pegawai pengawal ialah mengawal perbelanjaan supaya vot dibawah kawalannya tidak dilampaui serta serta menguruskan dengan sepatutnya wang awam yang dipungut. b. 3. Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat ttg pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. a. 6. Huraikan mana-mana tiga bentuk penswastaan tersebut. Profesionalisme 5. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Manual Prosedur Kerja dan fail Meja b. Manual prosedur kerja dan fail meja adalah satu prosedur biasa bagi pejawat awam. Selain daripada mendapatkan nasihat jabatan Arkib Negara. seseorang pegawai dalam Kumpulan pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik ”. 2. X ialah KSU di salah sebuah Kementerian di mana beliau adalah juga merupakan Pegawai Pengawal kpd kementerian tsb. Di antara tangung jawab En. Adakah lampauan itu boleh dipertangungkan. a. Integriti c. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ”rekod kerajaan” b. disimpan atau dilupuskan di bawah kawalannya. Huraikan lima jenis kuasa yang dimiliki oleh seseorang individu itu. Nyatakan lima aktiviti politik yang dimaksudkan itu. Nyatakan perbezaan di antara kedua-duanya. diterima atau dibelanjakan dan barangbarang awam yang diterima. Akauntabiliti b.Set 2 1. Dasar penswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk iaitu Penjualan. a. 4. Mengikut peraturan 21(1) dalam ”Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 ”. a. nyatakan lima usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka. kontrak pengurusan dan Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK).

a. K ? 4. Z baru dilantik sebagai Penolong pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. N boleh dikategorikan sebagai ”espionaj”. Beliau difahamkan ada prosedur tertentu perlu diikuti dalam . a. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan b) En. 9. b. 5. Beliau ditugaskan untuk mengurus aduan-aduan daripada orang ramai tentang jabatannya. Berikan alasan anda. Nyatakan langkah-langkah yang digariskan di dalam perancangan tsb. Jelaskan lima faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. Pada suatu hari salah seorang pembantu tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis 4 helai boring resit dan akibatnya keempat-empat resit berkenaan telah rosak. ”RAHSIA” dan ”RAHSIA BESAR”. En K seorang Penolong SU di Kementerian P dan telah diarahkan menyediakan kertas kerja tentang strategi melaksanakan satu projek peringkat kebangsaan. Adakah tindakan En. N yang tidak dikenalinyadan menawarkan ganjaran wang sekiranya beliau memberikan salinan projek berkenaan kpdnya. Bagaimanakah kaedah penyimpanan maklumat-maklumat terperingkat yang perlu diikuti oleh En. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. En. Pelan perindusterian Negara telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mencapai matlamat tsb. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai 2. Beliau telah dihubungi oleh En. Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf ”SULIT”. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Huraikan tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah jabatan bagi mencapai kepastian kualiti dibawah pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Set 3 1. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. b. 3. Apakah nasihat atau cadangan yang perlu diberikan oleh En A kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara tersebut. A ialah seorang pemungut hasil.8.

a. Abu adalah seorang pegawai di bahagian perolehan Kementerian Pelajaran. Pengalaman dan pusingan kerja 7. Dengan itu beliau adalah bertangung jawab juga bagi memperoses sendiri sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuas sebutharga diperingkat kementerian. Pemverifikasi Stok b. Nyatakan tiga jenis pekerjaan luar yang dimaksudkan itu. a. Perubahan sikap dan nilai d. Lembaga Pemeriksa . Nyatakan tugas-tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli berikut:a. Jelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. Penerapan nilai murni kepimpinan c. 8. a. Sepertimana yang dinyatakan dalam Perintah Am Bab C. 9.mengendalikan aduan awam tsb. Cuti sakit c. Latihan kepimpinan b. Cuti b. Jelaskan prosedur tsb berdasarkan PKPA 4/1992 6. Apakah yang anda faham dengan maksud pembelian secara sebutharga ? b. Nyatakan peranan En Abu dalam memperoses sebutharga tersebut untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga . jelaskan maksud perkara-perkara berikut:a. Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. c. En. Terangkan mengenai keahlian jawatankuas sebutharga. Jelaskan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh seseorang ketua jabatan semasa menimbangkan permohonan pegawainya untuk membuat pekerjaan luarnya. b. Sijil sakit 2. Set 4 1. Beliau telah diberikan tangung jawab untuk menguruskan pembelian barangan keperluan kementerian tersebut secara sebut harga. Seseorang pegawai kerajaan adalah dilarang membuat pekerjaan luar kecuali mendapat kebenaran daripada ketua jabatannya.

3. Y untuk mendiami rumah kerajaan telah diluluskan. Proses Kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. 6. Terangkan larangan-larangan yang perlu dipatuhi oleh beliau b. Permohonan En. Anggota Perkhidmatan Awam terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan negara dan seharusnya memiliki nilai-nilai yang menyumbang ke arah peningkatan tahap profesionalisme. b. Huraikan nilai-nilai profesionalisme yang semestinya ada pada kakitangan Perkhidmatan Awam. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. a. 5. 9. Setiap pegawai perkhidmatan awam adalah diwajibkan mengamalkan etika perkhidmatan awam. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Sebagai penghuni rumah kerajaan beliau perlu mematuhi peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam Perintah Am Bab E. . Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. a. Etika perkhidmatan berteraskan Tujuh Teras Perkhidmatan”. 8. Berikan 10 amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tsb. Terangkan tangung jawab beliau sebagai penghuni rumah tersebut. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini. Huraikan tujuh teras perkhidmatan tersebut. 7. 4. Nyatakan sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam.

Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan.Set 5 1. dan persekitaran dalaman. Terangkan maksud persekitaran kerja. b. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. Jelaskan pihak manakah yang boleh memberi kebenaran secara bertulis untuk tujuan itu. 3. Anggota Perkhidmatan awam hendaklah menghindari diri daripada memberi atau menerima ”suapan”. Latihan kepimpinan b. Penerapan nilai murni kepimpinan c. a. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitarannya. pesekitaran masyarakat. Di antara persekitaran yang wujud ialah persekitaran kerja. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. 9. Huraikan nilai-nilai peribadi asas yang perlu diamalkan oleh setiap angota perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas-tugas sehariannya. dan persekitaran dalaman. Sila jelaskan:a. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia 7. pesekitaran masyarakat. a. 5. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 8. Definisi Piagam pelanggan b. 4. kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. a. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. Terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. a. b. Dalam keadaan bagaimanakah peraturan ini boleh dikecualikan b. cek. Jelaskan cara-cara memusnahkan dokumen terperingkat . c. c. Pengalaman dan pusingan kerja 6. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. Dokumen-dokumen terperingkat ”Rahsia Besar” atau Rahsia tidak sekali-kali boleh dibawa balik ke rumah oleh pegawai pegawai. Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Nyatakan takrifan ”suapan”. Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja. 2.