Set 1 1. Jelaskan maksud “Pembelian runcit”.

Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh ketua jabatan dalam proses pembelian tersebut . 2. Pegawai kerajan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. a. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bg keluarga pegawai b. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. 3. Seseorang pegawai awam tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam Keterhutangan Kewangan yang serius. a. Nyatakan apakah yang dimaksudkan ”Keterhutangan Kewangan yang serius ” b. Jelaskan tiga keadaan seseorang pegawai dikatakan berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. 4. kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu, lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kpd masyarakat dan negara. Kepuasan mencipta peralatan baru atau atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam yakni rasa pencapaian, rasa penaklukan dan rasa bangga kerana ia memenafaatkan orang ramai.. Kenyataan di atas adalah tonggak yang ke dua belas iaitu nikmat mencipta dalam Tonggak Dua Belas. a. Berikan empat amalan positif dan negatif bagi nikmat mencipta b. Berikan tiga contoh beserta huraian bg setiap amalan positif dan negatif tsb. 5. Wawasan 2020 menetapkan matlamat pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Matlamat ini hanya boleh dicapai jika rakyat malaysia menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan yang dianggap sebagai cabaran. Huraikan enam daripada sembilan cabaran yang telah dikenalpasti. 6. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. Sila jelaskan:a. Definisi Piagam pelanggan b. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. c. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 7. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini . 8. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. Akauntabiliti b. Integriti c. Profesionalisme . 9. Nyatakan mengapakah perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya.

nyatakan lima usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka. Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat ttg pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. kontrak pengurusan dan Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK). Nyatakan perbezaan di antara kedua-duanya. a. 4. a. Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan Kuasa(Power) yang dimilikinya dan tanpa kuasa seseorang itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang berkesan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu ke arah pencapaian matlamat. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan organisasi. . Integriti c. 7. Huraikan lima jenis kuasa yang dimiliki oleh seseorang individu itu. a. Dasar penswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk iaitu Penjualan.Set 2 1. a. 3. Adakah lampauan itu boleh dipertangungkan. b. Akauntabiliti b. Mengikut peraturan 21(1) dalam ”Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 ”. diterima atau dibelanjakan dan barangbarang awam yang diterima. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Manual Prosedur Kerja dan fail Meja b. Di antara tangung jawab En. Manual prosedur kerja dan fail meja adalah satu prosedur biasa bagi pejawat awam. X ialah KSU di salah sebuah Kementerian di mana beliau adalah juga merupakan Pegawai Pengawal kpd kementerian tsb. Huraikan mana-mana tiga bentuk penswastaan tersebut. Selain daripada mendapatkan nasihat jabatan Arkib Negara. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ”rekod kerajaan” b. seseorang pegawai dalam Kumpulan pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik ”. disimpan atau dilupuskan di bawah kawalannya. En. Profesionalisme 5. Nyatakan lima aktiviti politik yang dimaksudkan itu. 6. Pajakan. Beri alasan. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh En X sekiranya mendapati vot perbelanjaan di bawah kawalannya dilampaui. X selaku pegawai pengawal ialah mengawal perbelanjaan supaya vot dibawah kawalannya tidak dilampaui serta serta menguruskan dengan sepatutnya wang awam yang dipungut. 2.

Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. 5. a. Pelan perindusterian Negara telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mencapai matlamat tsb. K ? 4. ”RAHSIA” dan ”RAHSIA BESAR”. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. a. En K seorang Penolong SU di Kementerian P dan telah diarahkan menyediakan kertas kerja tentang strategi melaksanakan satu projek peringkat kebangsaan. setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. b. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan b) En. Beliau ditugaskan untuk mengurus aduan-aduan daripada orang ramai tentang jabatannya. Apakah nasihat atau cadangan yang perlu diberikan oleh En A kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara tersebut. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Beliau difahamkan ada prosedur tertentu perlu diikuti dalam . Nyatakan langkah-langkah yang digariskan di dalam perancangan tsb. Huraikan tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah jabatan bagi mencapai kepastian kualiti dibawah pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Set 3 1.8. 9. N boleh dikategorikan sebagai ”espionaj”. N yang tidak dikenalinyadan menawarkan ganjaran wang sekiranya beliau memberikan salinan projek berkenaan kpdnya. A ialah seorang pemungut hasil. Pada suatu hari salah seorang pembantu tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis 4 helai boring resit dan akibatnya keempat-empat resit berkenaan telah rosak. En. b. Beliau telah dihubungi oleh En. Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf ”SULIT”. Berikan alasan anda. Adakah tindakan En. Z baru dilantik sebagai Penolong pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai 2. 3. Jelaskan lima faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. Bagaimanakah kaedah penyimpanan maklumat-maklumat terperingkat yang perlu diikuti oleh En.

Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Perubahan sikap dan nilai d. Jelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. Sepertimana yang dinyatakan dalam Perintah Am Bab C. Nyatakan peranan En Abu dalam memperoses sebutharga tersebut untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga . Nyatakan tugas-tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli berikut:a. Latihan kepimpinan b. c. a. Jelaskan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh seseorang ketua jabatan semasa menimbangkan permohonan pegawainya untuk membuat pekerjaan luarnya. Beliau telah diberikan tangung jawab untuk menguruskan pembelian barangan keperluan kementerian tersebut secara sebut harga. Pengalaman dan pusingan kerja 7. a. b. Lembaga Pemeriksa . Sijil sakit 2. 8. Penerapan nilai murni kepimpinan c. Cuti sakit c. Jelaskan prosedur tsb berdasarkan PKPA 4/1992 6. Abu adalah seorang pegawai di bahagian perolehan Kementerian Pelajaran. Dengan itu beliau adalah bertangung jawab juga bagi memperoses sendiri sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuas sebutharga diperingkat kementerian. 9. jelaskan maksud perkara-perkara berikut:a. Nyatakan tiga jenis pekerjaan luar yang dimaksudkan itu. Terangkan mengenai keahlian jawatankuas sebutharga. Seseorang pegawai kerajaan adalah dilarang membuat pekerjaan luar kecuali mendapat kebenaran daripada ketua jabatannya. En. Pemverifikasi Stok b. Set 4 1. a. Apakah yang anda faham dengan maksud pembelian secara sebutharga ? b.mengendalikan aduan awam tsb. Cuti b.

Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini. a. 8. 6. . Nyatakan sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam. 9. Huraikan tujuh teras perkhidmatan tersebut. Huraikan nilai-nilai profesionalisme yang semestinya ada pada kakitangan Perkhidmatan Awam. Sebagai penghuni rumah kerajaan beliau perlu mematuhi peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam Perintah Am Bab E. Permohonan En. Etika perkhidmatan berteraskan Tujuh Teras Perkhidmatan”. 7. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. b. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. 5. Proses Kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti.3. a. Setiap pegawai perkhidmatan awam adalah diwajibkan mengamalkan etika perkhidmatan awam. Berikan 10 amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tsb. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Anggota Perkhidmatan Awam terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan negara dan seharusnya memiliki nilai-nilai yang menyumbang ke arah peningkatan tahap profesionalisme. Terangkan tangung jawab beliau sebagai penghuni rumah tersebut. Terangkan larangan-larangan yang perlu dipatuhi oleh beliau b. 4. Y untuk mendiami rumah kerajaan telah diluluskan.

Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Definisi Piagam pelanggan b. Huraikan nilai-nilai peribadi asas yang perlu diamalkan oleh setiap angota perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas-tugas sehariannya. Terangkan maksud persekitaran kerja. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. c. pesekitaran masyarakat. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia 7. Latihan kepimpinan b. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. Anggota Perkhidmatan awam hendaklah menghindari diri daripada memberi atau menerima ”suapan”. Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. Dokumen-dokumen terperingkat ”Rahsia Besar” atau Rahsia tidak sekali-kali boleh dibawa balik ke rumah oleh pegawai pegawai. dan persekitaran dalaman. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. c. a. Pengalaman dan pusingan kerja 6. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitarannya. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. Nyatakan takrifan ”suapan”. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Jelaskan pihak manakah yang boleh memberi kebenaran secara bertulis untuk tujuan itu. 3. 5. Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja. a. a. Di antara persekitaran yang wujud ialah persekitaran kerja. b. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. 9. b. pesekitaran masyarakat. 4. Penerapan nilai murni kepimpinan c. 2.Set 5 1. kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. Terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. Dalam keadaan bagaimanakah peraturan ini boleh dikecualikan b. Jelaskan cara-cara memusnahkan dokumen terperingkat . Sila jelaskan:a. dan persekitaran dalaman. a. cek. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful