Set 1 1. Jelaskan maksud “Pembelian runcit”.

Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh ketua jabatan dalam proses pembelian tersebut . 2. Pegawai kerajan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. a. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bg keluarga pegawai b. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. 3. Seseorang pegawai awam tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam Keterhutangan Kewangan yang serius. a. Nyatakan apakah yang dimaksudkan ”Keterhutangan Kewangan yang serius ” b. Jelaskan tiga keadaan seseorang pegawai dikatakan berada dalam keterhutangan kewangan yang serius. 4. kepuasan yang amat ketara dan mendalam ialah nikmat yang terhasil daripada mencipta sesuatu, lebih-lebih lagi jika perkara atau bahan yang dicipta itu mendatangkan faedah kpd masyarakat dan negara. Kepuasan mencipta peralatan baru atau atau teknik baru akan menerbitkan kepuasan yang mendalam yakni rasa pencapaian, rasa penaklukan dan rasa bangga kerana ia memenafaatkan orang ramai.. Kenyataan di atas adalah tonggak yang ke dua belas iaitu nikmat mencipta dalam Tonggak Dua Belas. a. Berikan empat amalan positif dan negatif bagi nikmat mencipta b. Berikan tiga contoh beserta huraian bg setiap amalan positif dan negatif tsb. 5. Wawasan 2020 menetapkan matlamat pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. Matlamat ini hanya boleh dicapai jika rakyat malaysia menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan yang dianggap sebagai cabaran. Huraikan enam daripada sembilan cabaran yang telah dikenalpasti. 6. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. Sila jelaskan:a. Definisi Piagam pelanggan b. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. c. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 7. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini . 8. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. Akauntabiliti b. Integriti c. Profesionalisme . 9. Nyatakan mengapakah perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya.

Akauntabiliti b. Dasar penswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk iaitu Penjualan. Huraikan lima jenis kuasa yang dimiliki oleh seseorang individu itu. 2. Huraikan mana-mana tiga bentuk penswastaan tersebut. 6. Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh En X sekiranya mendapati vot perbelanjaan di bawah kawalannya dilampaui. Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekod-rekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat ttg pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Manual Prosedur Kerja dan fail Meja b. seseorang pegawai dalam Kumpulan pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik ”. Nyatakan lima aktiviti politik yang dimaksudkan itu. Selain daripada mendapatkan nasihat jabatan Arkib Negara. Di antara tangung jawab En. 3. Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan Kuasa(Power) yang dimilikinya dan tanpa kuasa seseorang itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang berkesan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu ke arah pencapaian matlamat. b. Adakah lampauan itu boleh dipertangungkan. Manual prosedur kerja dan fail meja adalah satu prosedur biasa bagi pejawat awam. a. a. Beri alasan. nyatakan lima usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka. X selaku pegawai pengawal ialah mengawal perbelanjaan supaya vot dibawah kawalannya tidak dilampaui serta serta menguruskan dengan sepatutnya wang awam yang dipungut. kontrak pengurusan dan Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK).Set 2 1. Huraikan pengertian etika kerja berikut dalam konteks pengurusan organisasi. 4. . Nyatakan perbezaan di antara kedua-duanya. a. a. Integriti c. diterima atau dibelanjakan dan barangbarang awam yang diterima. Profesionalisme 5. 7. Mengikut peraturan 21(1) dalam ”Peraturan Pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 ”. disimpan atau dilupuskan di bawah kawalannya. Pajakan. X ialah KSU di salah sebuah Kementerian di mana beliau adalah juga merupakan Pegawai Pengawal kpd kementerian tsb. Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan ”rekod kerajaan” b. En.

a. Jelaskan lima faktor-faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. Huraikan tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah jabatan bagi mencapai kepastian kualiti dibawah pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Set 3 1. Berikan alasan anda. Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. a. setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. 3. 9. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. Nyatakan langkah-langkah yang digariskan di dalam perancangan tsb. Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf ”SULIT”. A ialah seorang pemungut hasil. En. N yang tidak dikenalinyadan menawarkan ganjaran wang sekiranya beliau memberikan salinan projek berkenaan kpdnya. Beliau telah dihubungi oleh En. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai 2. Beliau difahamkan ada prosedur tertentu perlu diikuti dalam . Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) merupakan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. a) Dalam peraturan kewangan kerajaan. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. N boleh dikategorikan sebagai ”espionaj”. Pelan perindusterian Negara telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mencapai matlamat tsb. Adakah tindakan En. b. Bagaimanakah kaedah penyimpanan maklumat-maklumat terperingkat yang perlu diikuti oleh En. K ? 4.8. Beliau ditugaskan untuk mengurus aduan-aduan daripada orang ramai tentang jabatannya. b. Z baru dilantik sebagai Penolong pengarah di Jabatan Pendaftaran Negara. Apakah nasihat atau cadangan yang perlu diberikan oleh En A kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara tersebut. 5. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan b) En. Pada suatu hari salah seorang pembantu tadbir (P/O) di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis 4 helai boring resit dan akibatnya keempat-empat resit berkenaan telah rosak. ”RAHSIA” dan ”RAHSIA BESAR”. En K seorang Penolong SU di Kementerian P dan telah diarahkan menyediakan kertas kerja tentang strategi melaksanakan satu projek peringkat kebangsaan.

Apakah yang anda faham dengan maksud pembelian secara sebutharga ? b. Set 4 1. Dengan itu beliau adalah bertangung jawab juga bagi memperoses sendiri sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga untuk dikemukakan kepada jawatankuas sebutharga diperingkat kementerian. 9. b. Seseorang pegawai kerajaan adalah dilarang membuat pekerjaan luar kecuali mendapat kebenaran daripada ketua jabatannya. jelaskan maksud perkara-perkara berikut:a. Sijil sakit 2. Nyatakan tugas-tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli berikut:a. Abu adalah seorang pegawai di bahagian perolehan Kementerian Pelajaran. Cuti sakit c. a. Lembaga Pemeriksa . Pengalaman dan pusingan kerja 7. Jelaskan prosedur tsb berdasarkan PKPA 4/1992 6. Sepertimana yang dinyatakan dalam Perintah Am Bab C.mengendalikan aduan awam tsb. Cuti b. a. c. Jelaskan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh seseorang ketua jabatan semasa menimbangkan permohonan pegawainya untuk membuat pekerjaan luarnya. Perubahan sikap dan nilai d. Terangkan mengenai keahlian jawatankuas sebutharga. Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. Penerapan nilai murni kepimpinan c. Beliau telah diberikan tangung jawab untuk menguruskan pembelian barangan keperluan kementerian tersebut secara sebut harga. 8. Nyatakan tiga jenis pekerjaan luar yang dimaksudkan itu. En. Pemverifikasi Stok b. Jelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. Latihan kepimpinan b. Nyatakan peranan En Abu dalam memperoses sebutharga tersebut untuk dikemukakan kepada jawatankuasa sebutharga . a.

Terangkan tangung jawab beliau sebagai penghuni rumah tersebut. Berikan 10 amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tsb. Huraikan tujuh teras perkhidmatan tersebut. 5. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini. Etika perkhidmatan berteraskan Tujuh Teras Perkhidmatan”. Salah satu prinsip Pengurusan Kualiti Menyluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Nyatakan sebab mengapa Etika Perkhidmatan Awam. a. Proses Kerja yang terdapat di dalam Manual Prosedur Kerja dan fail Meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. 6. a. b. Setiap pegawai perkhidmatan awam adalah diwajibkan mengamalkan etika perkhidmatan awam. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.3. 9. 8. Permohonan En. Anggota Perkhidmatan Awam terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan negara dan seharusnya memiliki nilai-nilai yang menyumbang ke arah peningkatan tahap profesionalisme. Y untuk mendiami rumah kerajaan telah diluluskan. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. 4. . Sebagai penghuni rumah kerajaan beliau perlu mematuhi peraturan-peraturan yang diperuntukkan dalam Perintah Am Bab E. 7. Terangkan larangan-larangan yang perlu dipatuhi oleh beliau b. Huraikan nilai-nilai profesionalisme yang semestinya ada pada kakitangan Perkhidmatan Awam.

Latihan kepimpinan b. 4. Definisi Piagam pelanggan b. pesekitaran masyarakat. 9. Dalam keadaan bagaimanakah peraturan ini boleh dikecualikan b. kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. dan persekitaran dalaman. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. b. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit layak mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturanperaturan yang ditetapkan. a. Jelaskan pihak manakah yang boleh memberi kebenaran secara bertulis untuk tujuan itu. Jelaskan cara-cara memusnahkan dokumen terperingkat . Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai. Sila jelaskan:a. Jelaskan tafsiran ”Keluarga Pegawai” yang layak menerima kemudahan rawatan percuma selepas kematian pegawai. 5. Huraikan pendekatan berikut ke arah meningkatkan keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. 3. Nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. Penerapan nilai murni kepimpinan c. Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. c. Huraikan bagaimanakah Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia 7. Nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja. Anggota Perkhidmatan awam hendaklah menghindari diri daripada memberi atau menerima ”suapan”. dan persekitaran dalaman. c. pesekitaran masyarakat. b. a. a. 2. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. Pengalaman dan pusingan kerja 6. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. Dokumen-dokumen terperingkat ”Rahsia Besar” atau Rahsia tidak sekali-kali boleh dibawa balik ke rumah oleh pegawai pegawai. a. Kewujudan sesebuah organisasi turut dipengaruhi oleh persekitarannya. Huraikan nilai-nilai peribadi asas yang perlu diamalkan oleh setiap angota perkhidmatan awam dalam menjalankan tugas-tugas sehariannya. Di antara persekitaran yang wujud ialah persekitaran kerja. Terangkan maksud persekitaran kerja. Terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? 8. cek.Set 5 1. Nyatakan takrifan ”suapan”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful