HBEF2303

Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

2011

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
MEI / 2011 (SMP KHAS)

HBEF2303
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

NAME

:

NOR AISHAH BT MOHAMAD ARIF 760101086598002 760101-08-6598 013-5208761 aishah.arif@yahoo.com SAIPUNIDZAM B. MAHAMAD Ppw Perak OUM

MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. E-MAIL TUTOR LEARNING CENTRE : : : :

NOR AISHAH BT. MOHAMAD ARIF (760101086598002)

1

HBEF2303

Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

2011

ISI KANDUNGAN Perkara 1. 0 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 Latar Belakang dan Objektif PPBK Pernyataan Masalah Kebaikan PPBK Ruang Kajian Mukasurat 3 4 5 6 7

2.0

Sistem dalam Perisian 2.1 2.2 2.3 Pengenalan Perisian Susun Atur Paparan Perisian Kelebihan Fungsi Setiap Paparan 8 9 12

3.0

Penilaian Hasil Dapatan Soal Selidik
y y

13 14 15 16 17 18

Latar Belakang Kajian Hasil Dapatan Soal Selidik Isi Kandungan Aspek Teknikal Dokumentasi

3.1 3.2 3.3

4.0 5.0 6.0

Kesimpulan Rujukan Lampiran : 6.1 6.2 6.3 Laporan Perisian yang dimuat turun Borang Soal Selidik Brosur

19 20

NOR AISHAH BT. MOHAMAD ARIF (760101086598002)

2

definisi Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer atau PPBK adalah sebagai perisian pendidikan dan latihan yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan (programming language).0 PENGENALAN Senario pendidikan di negara kita sudah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lampau.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 1.. Konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada penggunaan teknologi semakin mendapat perhatian di kebanyakan institusi pendidikan di Malaysia terutamanya selepas tahun 1993 apabila Kementerian Pendidikan dan MIMOS bekerjasama memperkenalkan satu perisian yang dikenali sebagai ComIL. Perkembangan teknologi maklumat membawa implikasi yang besar terutamanya dalam konteks pendidikan. PPBK masih digunakan terutamanya dalam situasi melibatkan bahan multimedia dan jika lokasi yang tidak ada capaian kepada Internet. NOR AISHAH BT. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer adalah salah satu cara pemindahan maklumat yang semakin popular di kalangan para pendidik. pengarangan dan pengaturcaraan multimedia (multimedia authoring and programming) untuk mengajar dan belajar sesuatu objek. Kesimpulannya. Menurut Siti Fatimah (2001). PPBK ialah perisian yang bercirikan pendidikan yang mempunyai unsur-unsur multimedia interaktif yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. bunyi dan gambar bertujuan untuk membolehkan pelajar berinteraksi denga komputer serta menerima maklumbalas darinya. Walaupun penggunaan berasaskan Internet semakin berleluasa pada masa kini. Alensi dan Trollip (1985) juga mengaitkan PPBK dengan penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat. semestinya ia haruslah dapat memberikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menggalakkan dan produktif kepada pelajar . Apabila cara pendidikan yang konvensional diganti dengan cara yang lebih moden seperti PPBK ini. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 3 . Unsur-unsur tersebut seperti teks. melatih dan menilai prestasi pelajar.

MOHAMAD ARIF (760101086598002) 4 . Maklumbalas dari komputer akan dikeluarkan berdasarkan respond yang diberi oleh pengguna. proses pengajaran tersebut dianggap sebagai pengajaran bantuan komputer atau CAI. Setiap jenis interaksi ini mempunyai kelebihannya masing-masing.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 1. Ia adalah berbeza dari fungsi perisian bersifat komersial. simulasi dan permainan pendidikan. Topik yang hendak disampaikan sebaik. NOR AISHAH BT. PPBK menggunakan beberapa jenis pendekatan interaksi pengajaran dan berfungsi untuk melancarkan rekabentuk pembelajaran. bersifat interaktif iaitu mampu memberi maklum-balas kepada pengguna. kreatif. Bostock (1996) menekankan bahawa tujuan utama perisian PPBK dibangunkan adalah untuk menggalakkan pembelajaran. latih-tubi. tahan lasak. Ia boleh dibangunkan secara sendiri. perisian yang menggunakan gabungan tutorial. Antara jenis-jenis interaksi yang popular ialah tutorial. Perisian pendidikan mestilah memuatkan teks. Terdapat berbagai-bagai bentuk perisian yang dibuat khas untuk digunakan dalam bilik darjah. Dalam proses pengajaran ini. komputer berperanan sebagai pemudahcara yang lazimnya dilakukan oleh seorang guru. Butang-butang navigasi yang digunakan antaramuka perisian. latih-tubi. Bagaimanapun. Antaranya ciri-ciri perisian yang baik adalah seperti mesra-pengguna.1 Latar Belakang dan Objektif PPBK PPBK dikenali juga sebagai perisian pendidikan yang mempunyai beberapa ciri perisian yang penting. Pengguna belajar dengan berinteraksi dengan komputer.baiknya ringkas dan menarik persembahannya agar memberangsangkan pengguna meneruskan pembelajarannya. simulasi dan permainan pendidikan akan bersifat lebih interaktif dan menarik. CAI adalah medium pendidikan dimana isi-isi pengajaran atau aktiviti pengajaran disampaikan oleh komputer. Oleh itu. mana-mana perisian PPBK yang dibangunkan mestilah melibatkan proses pembelajaran. mempunyai unsur-unsur peneguhan supaya objektif pembelajaran benar-benar tercapai. tiada ralat dan menghiburkan. grafik atau bunyi yang tidak mengganggu tumpuan pelajar. Sekiranya bahan-bahan tersebut digunakan sama ada dalam bentuk cakera liut atau cakera padat.

maka akan memberi kesan pada minat dan moti asi pelajar. Jadi.  NOR AIS AH B MOHAMAD ARIF (760101086598002 © ©¨§¦¥ Tutorial   £¤£¢¡  HB l iM l ¨§  ¨¦     § t l i i   2011 Permainan 5 . masalah guru dan peralatan komputer haruslah diselesaikan dahulu bagi memastika PPB n ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada pelajar. Masalah peralatan komputer yang sering mengalami kerosakan kesan dari tidak diselenggara dengan baik juga akan melunturkan niat guru untuk menjalankan PPB . pelaksanaan PPB di sekolah-sekolah masih berada pada tahap yang kurang memuaskan.Latih-tubi Jenisjenis PPB Ujian Simulasi Tunjukcara R j 1.2 Pernyataan Masalah 1 : Jeni jeni PPB Menurut Pemantauan Sekolah Bestari oleh Bahagian sekolah pada tahun 2001. Masalah dikalangan guru bukan sahaja dari segi pengetahuan dan penggunaan komputer tetapi meliputi masalah sikap dan penerimaan terhadap PPB . perlu dikuasai oleh guru sebagai penyampai dan pemudah cara Antara masalah ialah PPB (fasilitator) dalam proses membina dan menggunakan perisian yang dikehendaki. Jika guru tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan bahan multimedia dan menghadapi masalah semasa mengendalikan sesuatu perisian PPB .

banyak eksperimen yang sukar. Keadaan ini diburukkan lagi apabila majoriti calon adalah dalam kategori lemah tahap pencapaian akademiknya di mana mereka mendapat gred D dan E sahaja bagi matapelajaran Sains. dalam tajuk menyiasat Sistem Solar yang mana pelajar tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan sebenar sistem carekawala ini jika guru hanya menerangkan atau melukis di papan putih sahaja.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Berdasarkan analisa keputusan UPSR di sekolah saya . Contohnya. penggunaan kapur dan papan putih memang sukar untuk menjelaskan sesuatu proses atau kejadian dengan berkesan. pelajar seharusnya membuat pemerhatian dan menjalankan eksperimen agar dapat mengukuhkan pemahaman dan daya ingatan. Akibatnya. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 6 . Apabila perisian yang sesuai digunakan. Jadi. keputusan ujian dan peperiksaan menunjukkan prestasi yang amat membimbangkan. 1. pencapaian matapelajaran Sains mencatat pencapaian yang rendah. Keadaan ini meningkatkan motivasi agar lebih meminati mata pelajaran Sains.3 Kebaikan PPBK Terdapat beberapa kebaikan menjalankan PPBK dalam pengajaran di sekolah . Ini akan mewujudkan suasana Melalui PPBK juga. Secara umumnya. terutamanya kepada guru matapelajaran Sains dan Matematik yang ingin mengajar tajuk agak sukar difahami oleh pelajar. maka dapat meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap tajuk itu. Aspek yang sangat penting dalam matapelajaran Sains ialah memahami fakta dan mengalami pengalaman sebenar. NOR AISHAH BT. pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar minda pelajar. kebanyakan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan kognitif rendah akan menghadapi masalah memahami fakta dan konsep yang disampaikan oleh guru secara tradisional. Jadi. dalam tajuk yang memerlukan pelajar mempunyai imaginasi yang tinggi. Analisa peperiksaan menunjukkan sebahagian besar calon gagal memahami istilah dan konsep Sains telah menyebabkan calon gagal menjawab dengan baik dan cemerlang. Contohnya. Namun. salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan guru cuba menggunakan PPBK sebagai daya penarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains. Matematik dan mata pelajaran lain. Ini membuatkan pelajar menghadapi kesulitan dalam meningkatkan minat belajar pada diri. mahal dan bahaya dibuat oleh pelajar akan dapat dijalankan.

perisian ini berguna juga kepada pelajar Tahun Lima dan Tahun Enam sebagai ulangkaji untuk persiapan menghadapi peperiksaan UPSR. Dengan kelebihan yang terdapat pada perisian kursus PPBK. Seharusnya semua guru perlu bersedia dan diberikan kursus PPBK dari masa ke semasa dan sesuai dengan konsep Sekolah Bestari yang berorientasikan penggunaan komputer dan kemahiran teknologi maklumat (IT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat guru sekolah telahpun menggunakan program aplikasi komputer seperti pengkalan data atau hamparan elektronik dan setengah guru lebih gemar menggunakan program komputer yang siap-sedia di pasaran khusus untuk proses pengajaran dan pembelajaran.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Menurut Alessi & Trollip (1991). MOHAMAD ARIF (760101086598002) 7 . Dalam satu kajian yang diakukan oleh Jensen(1996).PPBK yang dilaksanakan dengan betul akan dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar. Jadi ruang lingkup bagi perisian kursus ini adalah kecil kerana tidak merangkumi keseluruhan pelajar. pelajar boleh mengulangi nya sekerap mana yang diperlukan. Contohnya dalam Perisian Kursus Sains bertajuk Sistem Solar dikhaskan untuk pelajar Tahun Empat sahaja. penggunaan pelbagai media dalam PPBK dapat merangsang deria-deria pelajar supaya lebih fokus. Jika pelajar masih kurang memahami sesuatu topik. Namun.4 Ruang Kajian Perisian PPBK kebanyakannya mempunyai kumpulan sasaran yang terhad iaitu untuk golongan pelajar tertentu sahaja. NOR AISHAH BT. Pada masa kini. Selain itu. Contohnya dalam perisian yang mengandungi simulasi dan permainan. didapati ramai pelajar dan guru telah memiliki komputer peribadi dan juga sekolah-sekolah telah memiliki makmal komputer sendiri. Pelajar boleh terlibat secara aktif dengan berinteraksi dengan perisian. 1. Penglibatan yang aktif dapat meningkatkan tahap pemikiran pelajar agar lebih kreatif dan kritis. pencapaian pelajar yang menggunakan perisian kursus adalah lebih baik daripada pelajar yang menggunakan kaedah konvensional.

celik komputer. serta celik sains dan teknologi yang membawa kesan yang baik kepada sistem pendidikan negara yang lebih dinamik. Selain itu. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 8 .HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 2. NOR AISHAH BT. Penggunaan perisian ini akan dapat mewujudkan golongan guru dan pelajar yang kreatif. kerana tajuk ini termasuk dalam soalan Tajuk Sistem Solar bagi saya amat sesuai kerana sukar difahami pelajar jika diajar secara konvensional dan perasaan ingin tahu pelajar akan tercapai dan menyeronokkan apabila diperbantukan oleh perisian PPBK ini. pelajar Tahun Lima dan Enam boleh juga menggunakan perisian ini sebagai ulangkaji dan latih-tubi kerana peperiksaan UPSR. Saya memilih tajuk Sistem Solar yang mana skop penggunaan khusus untuk pelajar Tahun 4.0 2. kompetitif dan komprehensif seiring dengan sistem pendidikan di negara maju. PPBK boleh melatih pelajar lebih berfikiran kreatif dan boleh menyelesaikan masalah. Ini dapat mewujudkan komunikasi yang aktif dan efektif antara pelajar dengan perisian serta untuk melihat keberkesanan interaksi guru dengan pelajar dengan diperbantukan Teknologi Maklumat.1 SISTEM DALAM PERISIAN Pengenalan Perisian Rasional kajian penggunaan PPBK ini adalah untuk memberi lebih cabaran kepada minda pelajar kerana kebiasaanya µchalk and talk¶ sahaja di dalam bilik darjah. Namun. dinamik.

" NOR AISHAH BT. Skrin 3 Pilihan tajuk kecil dan objektif pelajaran dipaparkan untuk pengguna mudah membuat pilihan. Rekod penggunaan pelajar dan guru akan disimpan di sini. Perisian kursus yang dipilih ini mengikut susunan yang amat baik dan setiap paparan mempunyai kelebihan fungsi sendiriseperti ditunjukkan di dalam setiap skrin di bawah: Skrin 1 Paparan Skrin Permulaan yang menarik minat murid Skrin 2 Terdapat pilihan pengguna melaui paparan Lesson Tracking . MOHAMAD ARIF (760101086598002 ! HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 9 . aspek susun atur paparan ad alah amat penting bagi menarik minat pengguna.2 Susun Atur Paparan Dalam sesebuah perisian.2.

% NOR AISHAH BT.Skrin 4 Paparan skrin pengenalan tajuk pelajaran (Introduction) berbentuk animasi berlatar belakang situasi sebenar. Skrin 6 Skrin latihan (Activity) untuk pelajar yang menyeronokkan. Skrin 5 Paparan skrin penyampaian isi kandungan (Content) yang jelas dan menarik. MOHAMAD ARIF (760101086598002 $# HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 10 . Skrin 7 Skrin Fun With Science yang amat menarik yang boleh dicuba oleh pelajar.

NOR AISHAH BT.Skrin 8 Aktiviti yang terdapat di dalam Fun With Science yang boleh menguji minda pelajar. Skrin 10 Perisian ini mengandungi Activity Sheet yang boleh dicetak sebagai latih tubi. Skrin 9 Fakta Sains yang menyeronokkan dan menarik minat pelajar untuk mengetahuinya. Skrin 11 Aktiviti Pengukuhan yang boleh dijalankan seperti membina Model Sistem Solar . MOHAMAD ARIF (760101086598002) 11 '& HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 .

perisian ini memfokus kepada tajuk Menyiasat Sistem Solar yang sememangnya sukar bagi guru untuk menerangkannya dengan tepat Tahap imaginasi .Butang Navigasi Fungsi setiap Button Navigasi ialah: Exit Home Help Glossary My Lesson Pilihan Paparan:      Content Activity Evalusion Summary Extension 2. NOR AISHAH BT. tetapi penerangan diberi amat mudah difahami oleh pelajar dan secara tidak langsung membantu pelajar menyebut perkataan dalam Bahasa Inggeris dengan betul dan intonasi yang sesuai. Walaupun perisian ini menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara. Di samping itu. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 12 )( HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Ikon Mengawal: Mute Replay Rewind Pause Forward y y y y y . murid juga belum mencapai sehingga ke angkasa lepas kerana kurang pendedahan walaupun terdapat juga filem yang berunsur begitu d itayangkan di televisyen. Jadi.3 Kelebihan Fungsi Setiap Paparan Di dalam perisian ini terdapat pelbagai kelebihan yang amat berguna kepada guru dan pelajar. perasaan ingin tahu pelajar sememngnya amat kuat untuk mengetahui rahsia alam .

Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar berdassarkan objektif perisian kursus serta perubahan sikap pelajar selepas menggunakan perisian. NOR AISHAH BT.0 PENILAIAN HASIL DAPATAN SOAL SELIDIK Menurut Robiah Sidin (1992). Perisian ini dilengkapi dengan menu dan ikon yang intuitif. penilaian ialah satu prinsip satu prinsip untuk mengukur pencapaian secara sistematik. Dalam kajian soal selidik yang telah dibuat. ia akan direkod untuk memantau penggunaanya. ia adalah suatu yang penting bagi memastikan hanya perisian yang sesuai sahaja yang digunakan di sekolah serta dapat mencapai objektif yang diharapkan. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 13 . Penilaian terhadap perisian PPBK adalah amat penting kerana ia akan menentukan keberkesanan perisian tersebut di dalam pengajaran dan pembelajaran. Persembahannya sangat menarik dari segi susun atur paparan dan latar belakang. Aspek yang hendak dinilai adalah bergantung kepada tujuan penilaian dilakukan. penilaian sumatif digunakan bagi mengumpul data bagi memastikan sama ada apa yang disampaikan menerusi perisian kursus ini sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti dan latihan pengukuhan diberi juga banyak menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis. Penilaian dikategorikan kepada dua iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Sesungguhnya Isi Kandungan yang jelas dan tepat dalam perisian ini sangat membantu dan menepati kumpulan sasaran iaitu murid Tahun 4 yang masih baru mengenal rahsia alam semesta. 3. Setiap kali pelajar membuka perisian ini. Penilaian haruslah merangkumi beberapa aspek supaya kelemahan-kelemahan dapat dikenalpasti dan pemilihan yang tepat dapat dilakukan. Bagi menilai pencapaian pelajar. Dari aspek pencarian maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Bagi guru yang berminat dalam pembangunan kursus. Pelajar juga boleh membuat pilihan untuk mengawal perjalanan perisian. berhenti dan keluar dari perisian. Penilaian formatif dilakukan semasa pembangunan dijalankan manakala penilaia sumatif n pula dilakukan di akhir proses pembangunan. Meskipun penilaian perisian PPBK memerlukan masa untuk dilaksanakan . satu proses yang penting ialah penilaian. pandangan guru dan pelajar diperlukan bagi tujuan pembaikan pada masa akan datang.

Manakala dari segi purata pendapatan bulanan isi rumah pelajar adalah seramai 20pelajar (40%) mempunyai purata pendapatan RM5.00 ± RM5. 8 pelajar Cina dan 2 pelajar India. Seramai 30 pelajar (60%) memiliki komputer. Ini menunjukkan kebanyakan keluarga pelajar adalah berkemampuan memiliki perisian ini.y Latar Belakang Kajian Kajian soal selidik ini dijalankan yang terdiri daripada satu set iaitu untuk pelajar sekolah rendah Tahun 4 berumur 10 tahun yang terdiri dari 21 pelajar lelaki dan 29 pelajar perempuan. NOR AISHAH BT. 15 pelajar (30%) memiliki computer riba atau laptop dan hanya 5pelajar (10%) tiada memiliki peralatan multimedia tersebut. Ini membuktikan bahawa pelajar boleh menggunakan perisian ini dengan bantuan dan pemantauan ibu bapa atau ahli keluarga di rumah.00 dan keatas . didapati bahawa terdapat pelajar mempunyai peralatan multimedia sendiri atau milik ahli keluarga di rumah. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rajah 1 : Purata pendapatan Bulanan Isi Rumah Dari borang kaji selidik juga.00.00.001. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 14 10 HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Purata Pendapatan Bulanan Isi Rumah .001. Seramai 35 pelajar adalah Melayu. manakala 15 pelajar(30%) purata pendapatan isi rumahnya adalah RM3.

1 Aspek Isi Kandungan yang dinilai mengandungi kriteria: i) ii) iii) Ketepatan Kesesuaian Skop Jadual menunjukkan keputusan analisa soal selidik terhadap perisian kursus yang telah dilakukan. dalam peperiksaan dan ujian.1. Analisa peratus adalah seperti berikut: NOR AISHAH BT. Hasil Dapatan Soal Selidik Terdapat beberapa kriteria pemilihan Isi Kandungan perisian iaitu : (A) Aspek Isi kandungan (B) Aspek teknikal (C) Aspek Dokumentasi. 3. Peratus yang diperolehi berdasarkan boring soalselidik secara keseluruhan dari kumpulan 50 pelajar yang dipilih. Semoga dengan kesesuaian penggunaan perisian oleh pelajar di dalam bilik darjah atau makmal komputer akan dapat membantu gu ru dalam proses pengajaran dan pembelajaran Hal ini akan meningkatkan lagi prestasi murid .Peralatan Multimedia Yang dimiliki Komputer Komputer Riba (Laptop) Tiada Rajah 2: Peralatan Multimedia Yang Dimiliki oleh Pelajar di Rumah Borang soal selidik ini menitik beratkan penilaian PPBK yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 15 32 HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 .

dalam perisian ini. b) Ciri-ciri Penyimpanan Rekod Perisian ini tidak mempunyai kemudahan untuk mencetak maklumat.2 Aspek Teknikal a) Navigasi Di dalam aspek teknikal. NOR AISHAH BT. pelajar terpaksa meminta bantuan guru untuk mencetak mana -mana maklumat yang diingini oleh pelajar. Maklumat yang ingin dicari mudah dan cepat diperolehi oleh pelajar. kekuatan bunyi sukar dikawal oleh pelajar. ikon dan arahan yang intuitif. cirri penyimpanan maklumat cirri mengambil serta menyimpan nota perlu diperbaiki. Walaubagaimanapun. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 16 54 HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Sederhana 15 15 13 % 30 30 26 Memuaskan 10 5 7 % 20 10 14 Jumlah 50 50 50 7 6 Cemerlang Sederhana Skop Isi Kandungan . Begitu juga dengan penggunaan menu. Pelajar mempunyai pilihan untuk mengawal perjalanan perisian. Kriteria Ketepatan Kesesuaian Skop Kandungan Isi Cemerlang 25 30 30 % 50 60 60 0 50 40 0 20 Memuaskan 10 0 Ketepatan Kesesuaian Rajah 3 :Graf Bar Analisis Aspek Isi Kandungan Perisian Kursus 3. elemen navigasi amat penting kepada pengguna perisian. 3. berhenti atau keluar dari perisian. ciri rekod penggunaan perisian pelajar dan guru amat baik untuk memantau penggunaan pelajar. Justeru itu.Bil 1. 2.1. Namun begitu. Jadi.

Kriteria Navigasi Ciri Penyimpanan Rekod 3. Bil 1. Jadual dan carta bar di Rajah 4 di bawah menunjukkan keputusan analisa soal selidik terhadap perisian kursus yang telah dijalankan. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 9 8 Memuaskan Seder ana 17 . Mata diperoleh berdasarkan sampel yang diambil dari 50 orang pelajar. 2. d)Kualiti Visual di dalam perisian ini adalah sesuai dengan kandungan pelajaran sains. Persembahan Kualiti 33 27 66 54 12 13 24 26 5 10 10 20 50 50 Cemerlang 25 15 % 50 30 Sederhana 15 15 % 30 30 Memuaskan 10 20 % 20 40 Jumlah 50 50 Kualiti Persemba a n Ciri Penyimpanan Rekod Cemerlang Navigasi 0 10 20 30 40 50 60 70 NOR AISHAH BT.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 c) Persembahan Isi kandungan perisian ini disampaikan dengan cara yang dapat merangsang pemikiran pelajar agar lebih berfikiran kreatif dan kritis. Saiz teks perisian adalah mudah dibaca dan sesuai dengan kumpulan pelajar. 4. Paparan di dalam perisian telah disusun dengan baik dan disusuli dengan penerangan yang mencukupi dalam bentuk visual. Suara dan muzik iringan ada kaitan dengan paparan visual yang ditunjukkan. Audionya adalah jelas dan mudah difahami walaupun di dalam Bahasa Inggeris.

HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 3.3 Kriteria Dokumentasi a) Aspek Teknikal dan Pengguna Berdasarkan borang soal selidik. Manakala 20% kurang berpuashati dan 20% pula tidak menyukai perisian. Kriteria Teknikal Panduan Pengguna Cemerlang 2 37 % 4 74 Sederhana 13 16 % 26 32 Memuaskan 35 4 % 70 8 Jumlah 50 50 an uan engguna Cemerlang Teknikal 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Rajah 5 : raf menunjukkan Analisis dari segi Aspek Dokumentasi Daripada dapatan soal selidik ini. Bil 1. MOHAMAD ARIF (760101086598002) B A @ A @ Memuaskan Se er ana 18 . Carta pai di bawah menunjukkan keputusannya: NOR AISHAH BT. penerangan tentang keperluan peralatan dan sistem agak kurang difahami oleh pelajar. perisian ini boleh dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran tambahan kepada pelajar. 2. Banyak cadangan positif diberi untuk menjadikan perisian ini lebih berkesan penggunaannya.1. Namun perisian ini ada menyatakan objektif pembelajaran dengan jelas di awal paparan. didapati bahawa 60% berpuashati dengan penyampaian keseluruhan perisian. Dengan ini.

977 patah perkataan NOR AISHAH BT.Penerimaan Terhadap Perisian Rajah 6 : Carta Pai menunjukkan Analisis Penerimaan Pelajar Terhadap Perisian 4. satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi ( Wan Zahid. 2. selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa. Potensi dan kecanggiha n teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mancapai matlamat pendidikan di Malaysia. 1996 ). tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilak ukan sehingga kita mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri. KESIMPULAN Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 19 E DC HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Berpuashati Kurang Berpuashati Tidak enyukai . Selagi kita bertaraf µpengguna¶. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih awal berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut.

com/2009/10/pengajaran-dan-pembelajaran-berbantukan.ipislam.my/edu3105/hasil-pelajar/PPBK.scribd.blogspot.html http://qeifar.4mg.html NOR AISHAH BT.htm http://www.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 5. RUJUKAN http://www. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 20 .edu.com/doc/14164216/Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Berbantukan-Komputer http://motivasiutusan.com/kerja1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful