HBEF2303

Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

2011

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
MEI / 2011 (SMP KHAS)

HBEF2303
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

NAME

:

NOR AISHAH BT MOHAMAD ARIF 760101086598002 760101-08-6598 013-5208761 aishah.arif@yahoo.com SAIPUNIDZAM B. MAHAMAD Ppw Perak OUM

MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. E-MAIL TUTOR LEARNING CENTRE : : : :

NOR AISHAH BT. MOHAMAD ARIF (760101086598002)

1

HBEF2303

Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

2011

ISI KANDUNGAN Perkara 1. 0 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 Latar Belakang dan Objektif PPBK Pernyataan Masalah Kebaikan PPBK Ruang Kajian Mukasurat 3 4 5 6 7

2.0

Sistem dalam Perisian 2.1 2.2 2.3 Pengenalan Perisian Susun Atur Paparan Perisian Kelebihan Fungsi Setiap Paparan 8 9 12

3.0

Penilaian Hasil Dapatan Soal Selidik
y y

13 14 15 16 17 18

Latar Belakang Kajian Hasil Dapatan Soal Selidik Isi Kandungan Aspek Teknikal Dokumentasi

3.1 3.2 3.3

4.0 5.0 6.0

Kesimpulan Rujukan Lampiran : 6.1 6.2 6.3 Laporan Perisian yang dimuat turun Borang Soal Selidik Brosur

19 20

NOR AISHAH BT. MOHAMAD ARIF (760101086598002)

2

Walaupun penggunaan berasaskan Internet semakin berleluasa pada masa kini. melatih dan menilai prestasi pelajar.0 PENGENALAN Senario pendidikan di negara kita sudah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lampau. PPBK masih digunakan terutamanya dalam situasi melibatkan bahan multimedia dan jika lokasi yang tidak ada capaian kepada Internet. bunyi dan gambar bertujuan untuk membolehkan pelajar berinteraksi denga komputer serta menerima maklumbalas darinya. PPBK ialah perisian yang bercirikan pendidikan yang mempunyai unsur-unsur multimedia interaktif yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Perkembangan teknologi maklumat membawa implikasi yang besar terutamanya dalam konteks pendidikan. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 3 . Menurut Siti Fatimah (2001).HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 1. pengarangan dan pengaturcaraan multimedia (multimedia authoring and programming) untuk mengajar dan belajar sesuatu objek. semestinya ia haruslah dapat memberikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menggalakkan dan produktif kepada pelajar . definisi Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer atau PPBK adalah sebagai perisian pendidikan dan latihan yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan (programming language). Konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran yang menjurus kepada penggunaan teknologi semakin mendapat perhatian di kebanyakan institusi pendidikan di Malaysia terutamanya selepas tahun 1993 apabila Kementerian Pendidikan dan MIMOS bekerjasama memperkenalkan satu perisian yang dikenali sebagai ComIL. NOR AISHAH BT. Kesimpulannya. Unsur-unsur tersebut seperti teks. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer adalah salah satu cara pemindahan maklumat yang semakin popular di kalangan para pendidik. Alensi dan Trollip (1985) juga mengaitkan PPBK dengan penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat. Apabila cara pendidikan yang konvensional diganti dengan cara yang lebih moden seperti PPBK ini..

Setiap jenis interaksi ini mempunyai kelebihannya masing-masing. latih-tubi. perisian yang menggunakan gabungan tutorial. Perisian pendidikan mestilah memuatkan teks. bersifat interaktif iaitu mampu memberi maklum-balas kepada pengguna. Bagaimanapun. kreatif. komputer berperanan sebagai pemudahcara yang lazimnya dilakukan oleh seorang guru. Topik yang hendak disampaikan sebaik. Bostock (1996) menekankan bahawa tujuan utama perisian PPBK dibangunkan adalah untuk menggalakkan pembelajaran. mempunyai unsur-unsur peneguhan supaya objektif pembelajaran benar-benar tercapai.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 1. Antaranya ciri-ciri perisian yang baik adalah seperti mesra-pengguna. Pengguna belajar dengan berinteraksi dengan komputer.1 Latar Belakang dan Objektif PPBK PPBK dikenali juga sebagai perisian pendidikan yang mempunyai beberapa ciri perisian yang penting. Terdapat berbagai-bagai bentuk perisian yang dibuat khas untuk digunakan dalam bilik darjah. Ia boleh dibangunkan secara sendiri. tiada ralat dan menghiburkan. Butang-butang navigasi yang digunakan antaramuka perisian. latih-tubi. tahan lasak. Dalam proses pengajaran ini.baiknya ringkas dan menarik persembahannya agar memberangsangkan pengguna meneruskan pembelajarannya. grafik atau bunyi yang tidak mengganggu tumpuan pelajar. simulasi dan permainan pendidikan. proses pengajaran tersebut dianggap sebagai pengajaran bantuan komputer atau CAI. Maklumbalas dari komputer akan dikeluarkan berdasarkan respond yang diberi oleh pengguna. PPBK menggunakan beberapa jenis pendekatan interaksi pengajaran dan berfungsi untuk melancarkan rekabentuk pembelajaran. Antara jenis-jenis interaksi yang popular ialah tutorial. mana-mana perisian PPBK yang dibangunkan mestilah melibatkan proses pembelajaran. Sekiranya bahan-bahan tersebut digunakan sama ada dalam bentuk cakera liut atau cakera padat. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 4 . simulasi dan permainan pendidikan akan bersifat lebih interaktif dan menarik. Oleh itu. Ia adalah berbeza dari fungsi perisian bersifat komersial. CAI adalah medium pendidikan dimana isi-isi pengajaran atau aktiviti pengajaran disampaikan oleh komputer. NOR AISHAH BT.

Jadi.  NOR AIS AH B MOHAMAD ARIF (760101086598002 © ©¨§¦¥ Tutorial   £¤£¢¡  HB l iM l ¨§  ¨¦     § t l i i   2011 Permainan 5 .2 Pernyataan Masalah 1 : Jeni jeni PPB Menurut Pemantauan Sekolah Bestari oleh Bahagian sekolah pada tahun 2001. Masalah peralatan komputer yang sering mengalami kerosakan kesan dari tidak diselenggara dengan baik juga akan melunturkan niat guru untuk menjalankan PPB . perlu dikuasai oleh guru sebagai penyampai dan pemudah cara Antara masalah ialah PPB (fasilitator) dalam proses membina dan menggunakan perisian yang dikehendaki. maka akan memberi kesan pada minat dan moti asi pelajar. Masalah dikalangan guru bukan sahaja dari segi pengetahuan dan penggunaan komputer tetapi meliputi masalah sikap dan penerimaan terhadap PPB . Jika guru tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan bahan multimedia dan menghadapi masalah semasa mengendalikan sesuatu perisian PPB .Latih-tubi Jenisjenis PPB Ujian Simulasi Tunjukcara R j 1. pelaksanaan PPB di sekolah-sekolah masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. masalah guru dan peralatan komputer haruslah diselesaikan dahulu bagi memastika PPB n ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada pelajar.

mahal dan bahaya dibuat oleh pelajar akan dapat dijalankan. Jadi. Matematik dan mata pelajaran lain. dalam tajuk yang memerlukan pelajar mempunyai imaginasi yang tinggi. Jadi. penggunaan kapur dan papan putih memang sukar untuk menjelaskan sesuatu proses atau kejadian dengan berkesan. Secara umumnya. terutamanya kepada guru matapelajaran Sains dan Matematik yang ingin mengajar tajuk agak sukar difahami oleh pelajar. dalam tajuk menyiasat Sistem Solar yang mana pelajar tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan sebenar sistem carekawala ini jika guru hanya menerangkan atau melukis di papan putih sahaja. Keadaan ini diburukkan lagi apabila majoriti calon adalah dalam kategori lemah tahap pencapaian akademiknya di mana mereka mendapat gred D dan E sahaja bagi matapelajaran Sains. Akibatnya. pelajar seharusnya membuat pemerhatian dan menjalankan eksperimen agar dapat mengukuhkan pemahaman dan daya ingatan. Ini akan mewujudkan suasana Melalui PPBK juga. Namun. keputusan ujian dan peperiksaan menunjukkan prestasi yang amat membimbangkan. pencapaian matapelajaran Sains mencatat pencapaian yang rendah. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 6 . Analisa peperiksaan menunjukkan sebahagian besar calon gagal memahami istilah dan konsep Sains telah menyebabkan calon gagal menjawab dengan baik dan cemerlang. Aspek yang sangat penting dalam matapelajaran Sains ialah memahami fakta dan mengalami pengalaman sebenar.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Berdasarkan analisa keputusan UPSR di sekolah saya . NOR AISHAH BT. pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar minda pelajar. kebanyakan pelajar yang mempunyai tahap kecerdasan kognitif rendah akan menghadapi masalah memahami fakta dan konsep yang disampaikan oleh guru secara tradisional. Contohnya. Apabila perisian yang sesuai digunakan. Contohnya. 1.3 Kebaikan PPBK Terdapat beberapa kebaikan menjalankan PPBK dalam pengajaran di sekolah . banyak eksperimen yang sukar. maka dapat meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap tajuk itu. Keadaan ini meningkatkan motivasi agar lebih meminati mata pelajaran Sains. salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan guru cuba menggunakan PPBK sebagai daya penarik minat pelajar terhadap matapelajaran Sains. Ini membuatkan pelajar menghadapi kesulitan dalam meningkatkan minat belajar pada diri.

MOHAMAD ARIF (760101086598002) 7 . Pelajar boleh terlibat secara aktif dengan berinteraksi dengan perisian. Namun. pelajar boleh mengulangi nya sekerap mana yang diperlukan. pencapaian pelajar yang menggunakan perisian kursus adalah lebih baik daripada pelajar yang menggunakan kaedah konvensional. Jika pelajar masih kurang memahami sesuatu topik. Seharusnya semua guru perlu bersedia dan diberikan kursus PPBK dari masa ke semasa dan sesuai dengan konsep Sekolah Bestari yang berorientasikan penggunaan komputer dan kemahiran teknologi maklumat (IT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1. Terdapat guru sekolah telahpun menggunakan program aplikasi komputer seperti pengkalan data atau hamparan elektronik dan setengah guru lebih gemar menggunakan program komputer yang siap-sedia di pasaran khusus untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Pada masa kini. Jadi ruang lingkup bagi perisian kursus ini adalah kecil kerana tidak merangkumi keseluruhan pelajar. didapati ramai pelajar dan guru telah memiliki komputer peribadi dan juga sekolah-sekolah telah memiliki makmal komputer sendiri. Selain itu.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Menurut Alessi & Trollip (1991). Contohnya dalam Perisian Kursus Sains bertajuk Sistem Solar dikhaskan untuk pelajar Tahun Empat sahaja.4 Ruang Kajian Perisian PPBK kebanyakannya mempunyai kumpulan sasaran yang terhad iaitu untuk golongan pelajar tertentu sahaja.PPBK yang dilaksanakan dengan betul akan dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar. Dalam satu kajian yang diakukan oleh Jensen(1996). Contohnya dalam perisian yang mengandungi simulasi dan permainan. perisian ini berguna juga kepada pelajar Tahun Lima dan Tahun Enam sebagai ulangkaji untuk persiapan menghadapi peperiksaan UPSR. penggunaan pelbagai media dalam PPBK dapat merangsang deria-deria pelajar supaya lebih fokus. Dengan kelebihan yang terdapat pada perisian kursus PPBK. NOR AISHAH BT. Penglibatan yang aktif dapat meningkatkan tahap pemikiran pelajar agar lebih kreatif dan kritis.

0 2. serta celik sains dan teknologi yang membawa kesan yang baik kepada sistem pendidikan negara yang lebih dinamik. NOR AISHAH BT. celik komputer. Ini dapat mewujudkan komunikasi yang aktif dan efektif antara pelajar dengan perisian serta untuk melihat keberkesanan interaksi guru dengan pelajar dengan diperbantukan Teknologi Maklumat. kompetitif dan komprehensif seiring dengan sistem pendidikan di negara maju.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 2. Saya memilih tajuk Sistem Solar yang mana skop penggunaan khusus untuk pelajar Tahun 4. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 8 . kerana tajuk ini termasuk dalam soalan Tajuk Sistem Solar bagi saya amat sesuai kerana sukar difahami pelajar jika diajar secara konvensional dan perasaan ingin tahu pelajar akan tercapai dan menyeronokkan apabila diperbantukan oleh perisian PPBK ini. Penggunaan perisian ini akan dapat mewujudkan golongan guru dan pelajar yang kreatif. dinamik. Namun.1 SISTEM DALAM PERISIAN Pengenalan Perisian Rasional kajian penggunaan PPBK ini adalah untuk memberi lebih cabaran kepada minda pelajar kerana kebiasaanya µchalk and talk¶ sahaja di dalam bilik darjah. pelajar Tahun Lima dan Enam boleh juga menggunakan perisian ini sebagai ulangkaji dan latih-tubi kerana peperiksaan UPSR. Selain itu. PPBK boleh melatih pelajar lebih berfikiran kreatif dan boleh menyelesaikan masalah.

2. " NOR AISHAH BT.2 Susun Atur Paparan Dalam sesebuah perisian. Skrin 3 Pilihan tajuk kecil dan objektif pelajaran dipaparkan untuk pengguna mudah membuat pilihan. Perisian kursus yang dipilih ini mengikut susunan yang amat baik dan setiap paparan mempunyai kelebihan fungsi sendiriseperti ditunjukkan di dalam setiap skrin di bawah: Skrin 1 Paparan Skrin Permulaan yang menarik minat murid Skrin 2 Terdapat pilihan pengguna melaui paparan Lesson Tracking . Rekod penggunaan pelajar dan guru akan disimpan di sini. aspek susun atur paparan ad alah amat penting bagi menarik minat pengguna. MOHAMAD ARIF (760101086598002 ! HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 9 .

% NOR AISHAH BT. MOHAMAD ARIF (760101086598002 $# HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 10 . Skrin 7 Skrin Fun With Science yang amat menarik yang boleh dicuba oleh pelajar. Skrin 6 Skrin latihan (Activity) untuk pelajar yang menyeronokkan.Skrin 4 Paparan skrin pengenalan tajuk pelajaran (Introduction) berbentuk animasi berlatar belakang situasi sebenar. Skrin 5 Paparan skrin penyampaian isi kandungan (Content) yang jelas dan menarik.

Skrin 10 Perisian ini mengandungi Activity Sheet yang boleh dicetak sebagai latih tubi. NOR AISHAH BT.Skrin 8 Aktiviti yang terdapat di dalam Fun With Science yang boleh menguji minda pelajar. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 11 '& HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 . Skrin 9 Fakta Sains yang menyeronokkan dan menarik minat pelajar untuk mengetahuinya. Skrin 11 Aktiviti Pengukuhan yang boleh dijalankan seperti membina Model Sistem Solar .

Di samping itu.Butang Navigasi Fungsi setiap Button Navigasi ialah: Exit Home Help Glossary My Lesson Pilihan Paparan:      Content Activity Evalusion Summary Extension 2. perasaan ingin tahu pelajar sememngnya amat kuat untuk mengetahui rahsia alam . NOR AISHAH BT. Walaupun perisian ini menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara. tetapi penerangan diberi amat mudah difahami oleh pelajar dan secara tidak langsung membantu pelajar menyebut perkataan dalam Bahasa Inggeris dengan betul dan intonasi yang sesuai. Jadi. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 12 )( HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Ikon Mengawal: Mute Replay Rewind Pause Forward y y y y y . perisian ini memfokus kepada tajuk Menyiasat Sistem Solar yang sememangnya sukar bagi guru untuk menerangkannya dengan tepat Tahap imaginasi .3 Kelebihan Fungsi Setiap Paparan Di dalam perisian ini terdapat pelbagai kelebihan yang amat berguna kepada guru dan pelajar. murid juga belum mencapai sehingga ke angkasa lepas kerana kurang pendedahan walaupun terdapat juga filem yang berunsur begitu d itayangkan di televisyen.

Penilaian sumatif juga digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar berdassarkan objektif perisian kursus serta perubahan sikap pelajar selepas menggunakan perisian. 3.0 PENILAIAN HASIL DAPATAN SOAL SELIDIK Menurut Robiah Sidin (1992). ia akan direkod untuk memantau penggunaanya. Bagi menilai pencapaian pelajar. Setiap kali pelajar membuka perisian ini. satu proses yang penting ialah penilaian. pandangan guru dan pelajar diperlukan bagi tujuan pembaikan pada masa akan datang. Dalam kajian soal selidik yang telah dibuat. Dari aspek pencarian maklumat dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Meskipun penilaian perisian PPBK memerlukan masa untuk dilaksanakan . Aktiviti dan latihan pengukuhan diberi juga banyak menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis. Perisian ini dilengkapi dengan menu dan ikon yang intuitif. ia adalah suatu yang penting bagi memastikan hanya perisian yang sesuai sahaja yang digunakan di sekolah serta dapat mencapai objektif yang diharapkan. penilaian ialah satu prinsip satu prinsip untuk mengukur pencapaian secara sistematik. Persembahannya sangat menarik dari segi susun atur paparan dan latar belakang. berhenti dan keluar dari perisian. NOR AISHAH BT. Penilaian terhadap perisian PPBK adalah amat penting kerana ia akan menentukan keberkesanan perisian tersebut di dalam pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang hendak dinilai adalah bergantung kepada tujuan penilaian dilakukan. Penilaian formatif dilakukan semasa pembangunan dijalankan manakala penilaia sumatif n pula dilakukan di akhir proses pembangunan. Bagi guru yang berminat dalam pembangunan kursus. Penilaian haruslah merangkumi beberapa aspek supaya kelemahan-kelemahan dapat dikenalpasti dan pemilihan yang tepat dapat dilakukan.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Sesungguhnya Isi Kandungan yang jelas dan tepat dalam perisian ini sangat membantu dan menepati kumpulan sasaran iaitu murid Tahun 4 yang masih baru mengenal rahsia alam semesta. Pelajar juga boleh membuat pilihan untuk mengawal perjalanan perisian. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 13 . Penilaian dikategorikan kepada dua iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. penilaian sumatif digunakan bagi mengumpul data bagi memastikan sama ada apa yang disampaikan menerusi perisian kursus ini sepadan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran.

Ini menunjukkan kebanyakan keluarga pelajar adalah berkemampuan memiliki perisian ini. NOR AISHAH BT. Ini membuktikan bahawa pelajar boleh menggunakan perisian ini dengan bantuan dan pemantauan ibu bapa atau ahli keluarga di rumah.00 ± RM5. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Rajah 1 : Purata pendapatan Bulanan Isi Rumah Dari borang kaji selidik juga. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 14 10 HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Purata Pendapatan Bulanan Isi Rumah . didapati bahawa terdapat pelajar mempunyai peralatan multimedia sendiri atau milik ahli keluarga di rumah. 8 pelajar Cina dan 2 pelajar India. Manakala dari segi purata pendapatan bulanan isi rumah pelajar adalah seramai 20pelajar (40%) mempunyai purata pendapatan RM5.001. Seramai 30 pelajar (60%) memiliki komputer.001. Seramai 35 pelajar adalah Melayu.00. 15 pelajar (30%) memiliki computer riba atau laptop dan hanya 5pelajar (10%) tiada memiliki peralatan multimedia tersebut.y Latar Belakang Kajian Kajian soal selidik ini dijalankan yang terdiri daripada satu set iaitu untuk pelajar sekolah rendah Tahun 4 berumur 10 tahun yang terdiri dari 21 pelajar lelaki dan 29 pelajar perempuan.00. manakala 15 pelajar(30%) purata pendapatan isi rumahnya adalah RM3.00 dan keatas .

1 Aspek Isi Kandungan yang dinilai mengandungi kriteria: i) ii) iii) Ketepatan Kesesuaian Skop Jadual menunjukkan keputusan analisa soal selidik terhadap perisian kursus yang telah dilakukan. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 15 32 HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 . dalam peperiksaan dan ujian. Hasil Dapatan Soal Selidik Terdapat beberapa kriteria pemilihan Isi Kandungan perisian iaitu : (A) Aspek Isi kandungan (B) Aspek teknikal (C) Aspek Dokumentasi. 3.1.Peralatan Multimedia Yang dimiliki Komputer Komputer Riba (Laptop) Tiada Rajah 2: Peralatan Multimedia Yang Dimiliki oleh Pelajar di Rumah Borang soal selidik ini menitik beratkan penilaian PPBK yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga dengan kesesuaian penggunaan perisian oleh pelajar di dalam bilik darjah atau makmal komputer akan dapat membantu gu ru dalam proses pengajaran dan pembelajaran Hal ini akan meningkatkan lagi prestasi murid . Peratus yang diperolehi berdasarkan boring soalselidik secara keseluruhan dari kumpulan 50 pelajar yang dipilih. Analisa peratus adalah seperti berikut: NOR AISHAH BT.

Pelajar mempunyai pilihan untuk mengawal perjalanan perisian. Maklumat yang ingin dicari mudah dan cepat diperolehi oleh pelajar. NOR AISHAH BT. berhenti atau keluar dari perisian. Begitu juga dengan penggunaan menu. 2. elemen navigasi amat penting kepada pengguna perisian. Jadi. Namun begitu. 3. Justeru itu. kekuatan bunyi sukar dikawal oleh pelajar. ciri rekod penggunaan perisian pelajar dan guru amat baik untuk memantau penggunaan pelajar. Walaubagaimanapun.1.2 Aspek Teknikal a) Navigasi Di dalam aspek teknikal. ikon dan arahan yang intuitif. Kriteria Ketepatan Kesesuaian Skop Kandungan Isi Cemerlang 25 30 30 % 50 60 60 0 50 40 0 20 Memuaskan 10 0 Ketepatan Kesesuaian Rajah 3 :Graf Bar Analisis Aspek Isi Kandungan Perisian Kursus 3. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 16 54 HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Sederhana 15 15 13 % 30 30 26 Memuaskan 10 5 7 % 20 10 14 Jumlah 50 50 50 7 6 Cemerlang Sederhana Skop Isi Kandungan .Bil 1. b) Ciri-ciri Penyimpanan Rekod Perisian ini tidak mempunyai kemudahan untuk mencetak maklumat. cirri penyimpanan maklumat cirri mengambil serta menyimpan nota perlu diperbaiki. dalam perisian ini. pelajar terpaksa meminta bantuan guru untuk mencetak mana -mana maklumat yang diingini oleh pelajar.

Jadual dan carta bar di Rajah 4 di bawah menunjukkan keputusan analisa soal selidik terhadap perisian kursus yang telah dijalankan. Mata diperoleh berdasarkan sampel yang diambil dari 50 orang pelajar. Kriteria Navigasi Ciri Penyimpanan Rekod 3. d)Kualiti Visual di dalam perisian ini adalah sesuai dengan kandungan pelajaran sains. Suara dan muzik iringan ada kaitan dengan paparan visual yang ditunjukkan. Persembahan Kualiti 33 27 66 54 12 13 24 26 5 10 10 20 50 50 Cemerlang 25 15 % 50 30 Sederhana 15 15 % 30 30 Memuaskan 10 20 % 20 40 Jumlah 50 50 Kualiti Persemba a n Ciri Penyimpanan Rekod Cemerlang Navigasi 0 10 20 30 40 50 60 70 NOR AISHAH BT. Bil 1. 4. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 9 8 Memuaskan Seder ana 17 . 2. Paparan di dalam perisian telah disusun dengan baik dan disusuli dengan penerangan yang mencukupi dalam bentuk visual. Audionya adalah jelas dan mudah difahami walaupun di dalam Bahasa Inggeris.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 c) Persembahan Isi kandungan perisian ini disampaikan dengan cara yang dapat merangsang pemikiran pelajar agar lebih berfikiran kreatif dan kritis. Saiz teks perisian adalah mudah dibaca dan sesuai dengan kumpulan pelajar.

Bil 1. didapati bahawa 60% berpuashati dengan penyampaian keseluruhan perisian. Banyak cadangan positif diberi untuk menjadikan perisian ini lebih berkesan penggunaannya. perisian ini boleh dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran tambahan kepada pelajar. Carta pai di bawah menunjukkan keputusannya: NOR AISHAH BT. Namun perisian ini ada menyatakan objektif pembelajaran dengan jelas di awal paparan. 2.3 Kriteria Dokumentasi a) Aspek Teknikal dan Pengguna Berdasarkan borang soal selidik. Dengan ini.HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 3. MOHAMAD ARIF (760101086598002) B A @ A @ Memuaskan Se er ana 18 .1. penerangan tentang keperluan peralatan dan sistem agak kurang difahami oleh pelajar. Manakala 20% kurang berpuashati dan 20% pula tidak menyukai perisian. Kriteria Teknikal Panduan Pengguna Cemerlang 2 37 % 4 74 Sederhana 13 16 % 26 32 Memuaskan 35 4 % 70 8 Jumlah 50 50 an uan engguna Cemerlang Teknikal 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Rajah 5 : raf menunjukkan Analisis dari segi Aspek Dokumentasi Daripada dapatan soal selidik ini.

satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi ( Wan Zahid. 2. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 19 E DC HB 2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 Berpuashati Kurang Berpuashati Tidak enyukai . Untuk mancapai matlamat pendidikan di Malaysia. KESIMPULAN Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa. tanpa bersandar dan berharap kepada orang lain. Usaha perlu dibuat dan penglibatan secara menyeluruh perlu dilak ukan sehingga kita mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri. Selagi kita bertaraf µpengguna¶.Penerimaan Terhadap Perisian Rajah 6 : Carta Pai menunjukkan Analisis Penerimaan Pelajar Terhadap Perisian 4. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih awal berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut. 1996 ).977 patah perkataan NOR AISHAH BT. Potensi dan kecanggiha n teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

blogspot. RUJUKAN http://www.html NOR AISHAH BT.htm http://www. MOHAMAD ARIF (760101086598002) 20 .HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan 2011 5.com/doc/14164216/Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Berbantukan-Komputer http://motivasiutusan.scribd.my/edu3105/hasil-pelajar/PPBK.4mg.com/2009/10/pengajaran-dan-pembelajaran-berbantukan.com/kerja1.ipislam.html http://qeifar.edu.