P. 1
Contoh Borang Soal Selidik Geografi

Contoh Borang Soal Selidik Geografi

4.0

|Views: 2,949|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Contoh Borang Soal Selidik Geografi oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Semester 2/2011 di IPG KaDRI
Contoh Borang Soal Selidik Geografi oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Semester 2/2011 di IPG KaDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2015

pdf

text

original

M u k a s u r a t | 1

NamaPengkaji :

1. MohamadAiyad Bin Ramli (901023-03-5205)
2. Ahmad Amsyar Bin Abdullah (910517-03-6341)
3. Muhammad Fahmi Bin AbRasib (910110-03-5697)SOAL SELIDIK
AKTIVITI KEGIATAN
PENGANGKUTAN AIR
DI PULAU LANGKAWIArahan :Soalselidikinidijalankansebagaisalahsatuusahamengumpulkan data
danmaklumatberkenaansepertitajukpengkajiandiatasmelaluisumberpertama/hands-
on. Pengumpulan data sertamaklumatadalahsemata-
matabertujuanuntukmendapatkanmaklumatdan data
pentingbagimelengkapkankajianlapanganbagisubjekgeografipersekitaran PISMP
semester
2.Pengumpulanmaklumatinihanyamelibatkandiantarapihakpengkajidanjugaresponden
tanpamelibatkanpendedahansebarangmaklumatatau data
kepadasebarangpihakketiga.Segalakerjasamadaripihaktuan/puanamat kami
hargaibuatselamanya.Soalselidikinimengandungi 3 bahagiansepertitertera di bawah :

BahagianA :MaklumatResponden
BahagianB :SoalanSoalSelidik
No. Siri :10
M u k a s u r a t | 2

BahagianC :PandanganArahan :Silatandakanbetul ( ) dalamkotak yang berkenaan.


JANTINA : Lelaki
Perempuan

UMUR : 21 kebawah
21 - 40
40 keatas

BANGSA : Melayu
India
Cina
Lain-lain

PENDAPATAN* : 700 kebawah
700 - 2000
2000 keatas

* nilaidinyatakandalam Ringgit Malaysia (RM)


BAHAGIAN A : MAKLUMAT RESPONDEN
M u k a s u r a t | 3

Arahan :Silajawabsoalanberikutdenganteliti. Segalakerjasamadaripihaktuan/puanamat kami
hargai.SemogakajianinimendapatkeredhaanNya.Berikutmerupakanskalabagijawapansoalansoal
selidikini.

Skala Jawapan
1 Amattidakbersetuju
2 Tidakbersetuju
3 Kurangpasti
4 Setuju
5 AmatsetujuSKALA
1 2 3 4 5
1 Adakahsistempengangkutan air di PulauLangkawiberada di tahap yang
terbaik?

2 Adakahandasetujusistempengangkutan air merupakansistempengangkutan
yang utama di PulauLangkawi?

3 Adakahsistempengangkutan air iniamat popular di PulauLangkawi?
4 Adakahjenis-jenispengangkutan air di
PulauLangkawiinimempengaruhikehendakpengguna?

5 Adakahsistempengangkutan air
memberikesannegatifterhadapkitaranhidrologi?

6 Adakahkenaikankosbahanapimenjejaskansektorpengangkutan air?
7 Adakahandasetujubahawapelanconggemarmenggunakansistempengangkutan
air berbandingpengangkutanudara?

8 Adakahsektorpengangkutan air
memberikankesanpositifkepadapeningkatanekonominegara?

BAHAGIAN B :SOALAN SOAL SELIDIK
SOALAN SOAL SELIDIK BIL
M u k a s u r a t | 4
SKALA
1 2 3 4 5
9 Wujudkahpersainganantarapengangkutan air denganpengangkutan yang
lain ?

10 Mampukahpengangkutan air dapatbertahanhinggamasahadapan ?
11 Adakahkemudahanpengangkutan air selamatuntukdigunakan ?
12 Adakahpihakpengurusanpengangkutan air inimenyediakanlangkah-
langkahkeselamatanjikaberlakuperkara yang tidakdiingini ?

13 Adakahkeselamatanpenggunapengangkutan air
inidiutamakansemasamenggunakanpengangkutan air iniolehpengusaha
?

14 Adakahkemudahanpengangkutan air iniberoperasisepanjangmasa ?
15 Adakahpengangkutan air
inimampuuntukmenyediakanperkhidmatanyang
diperlukanmemandangkanpermintaansemakinmeningkat ?

SOALAN SOAL SELIDIK BIL
M u k a s u r a t | 5Arahan :Silajawabsoalanberikutdenganteliti. Segalakerjasamadaripihaktuan/puanamat kami
hargai.SemogakajianinimendapatkeredhaanNya.


Soalan 1
Sistempengangkutan air merupakanantarapengangkutan yang penting di
Pulaulangkawiini.Sejauhmanakahpentingnyapengangkutan air
inikepadapendudukdanjugapelancong di PulauLangkawiini ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Soalan 2
Apakahmasalah yang dihadapiolehpengusahadanpemilikpengangkutan air di
PulauLangkawiini ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________BAHAGIAN C :PANDANGAN
M u k a s u r a t | 6
Soalan 3
Apakahlangkah yang sewajarnya yang perludilaksanakanbagimemastikanmasalah-
masalahinibolehdiselesaikandengansebaikmungkin ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Soalan 4
Sejauhmanakahsistempengangkutan air inimampubersaingdengansistempengangkutan
yang lain di PulauLangkawidarisegiteknologidansebagainya.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->