P. 1
Perbezaan Antara Takaful Dan Insuran Konvensional

Perbezaan Antara Takaful Dan Insuran Konvensional

|Views: 98|Likes:
Published by azuan_pas6044

More info:

Published by: azuan_pas6044 on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2011

pdf

text

original

PERBEZAAN ANTARA TAKAFUL DAN INSURAN KONVENSIONAL

1.0 PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan seharian,seseorang individu tidak akan terlepas dari menghadapi
pelbagai jenis masalah,dilanda musibah,bencana dan pelbagai masalah lain yang membelenggu
kehidupan.Musibah yang melanda ini terkadang bukan hanya memberi kesan kepada individu itu
sahaja,akan tetapi turut melibatkan samada secara langsung atau tidak langsung ahli keluarga
individu berkenaan.

Bagi umat Islam, mereka semestinya perlu meyakini bahawa semua musibah yang melanda mereka
adalah merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi keperluan untuk
mereka menerima setiap ketentuan tersebut serta sentiasa bersedia untuk menghadapinya dengan
penuh keimanan beserta kesabaran.

Antara bentuk ikhtiar yang boleh dilakukan oleh seseorang individu bagi menghadapi sebarang
musibah yang menimpa dirinya ialah dengan menyimpan atau menabung secara
persendirian.Langkah yang dilaksanakan ini semestinya akan berhadapan dengan beberapa
kekangan terutama dari sudut jumlah wang yang mampu disimpan serta disiplin untuk menyimpan
secara berterusan dan akhirnya ia akan merumitkan individu tersebut apabila dirinya ditimpa
musibah.

2.0 DEFINISI

2.0.1 Takaful

Takaful ialah merupakan satu sistem insurans secara islam.Ia merupakan satu kaedah iaitu satu
kumpulan orang berikrar untuk mengumpul serta menggembelengkan usaha dan sumber bagi
mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tanggung-menaggung antara mereka,jika
ditakdirkan mana-mana di antara mereka ditimpa musibah.
1
Perjanjian ini juga turut menetapkan
bahawa setiap ahli di dalam kumpulan dari awal bersetuju tentang bentuk sumbangan yang bakal
digunakan untuk faedah bersama nanti.
21
Mohd Fadzli Yusof(1996)Takaful:Sistem Insurans Islam.Kuala Lumpur:Utusan Publication.Ms 7.
2
Asmak Abd Rahman Etc.(2008)Sistem Takaful Di Malaysia:Isi-Isu Kontemporari.Kuala Lumpur:Universiti
Malaya.Ms 22.
Melalui kaedah ini,setiap individu yang ditimpa musibah akan mendapat manfaat perlindungan yang
biasanya berbentuk sejumlah wang.Daripada manfaat yang diperolehi ini,beban yang ditanggung
oleh seseorang individu itu mampu diringankan dan juga mengelakkan dirinya daripada ditimpa
musibah berantai kesan dari musibah yang menimpa dirinya.

2.0.2 Insurans Konvensional

Insurans Konvensional ialah merupakan pelan perlindungan yang ditawarkan kepada pembeli
premium untuk mendapatkan perlindungan sekiranya berlaku sebarang musibah atau sebab-sebab
lain yang membolehkan peserta menuntut ganti rugi dari syarikat insurans.
3


Dalam kontrak insurans,pengendali syarikat insurans mempunyai kuasa penuh ke atas premium
yang dibayar dan wang yang terkumpul adalah miliknya.Syarikat insurans bertanggungjawab untuk
membayar pampasan pemegang polisi jika berlaku sesuatu yang tidak diduga keatas pelanggan itu.
4


3.0 ASAS PENGHARAMAN INSURANS KONVENSIONAL

3.0.1 Unsur Riba

Berdasarkan pandangan ulamak,kontrak insuran yang merupakan kontrak pertukaran maka padanya
terdapat riba al-fadl dan riba al-nasiah.Kewujudan riba ini secara jelas dilihat apabila berlakunya
bayaran oleh syarikat insuran kepada pencarum apabila berlakunya sesuatu musibah.Riba al-fadl
berlaku apabila pampasan yang diberikan kepada pencarum tidak sama dengan premium yang
dibayar.Riba al-nasiah pula berlaku apabila bayaran premium dan bayaran pampasan tidak berlaku
pada waktu yang sama.

Selain itu,riba juga boleh berlaku dengan sangat jelas apabila wang caruman yang dicarum oleh
pencarum diperniagakan oleh syarikat insurans di dalam syarikat lain dengan kadar faedah tetap
yang diharamkan (biasanya di bank konvensional, bukan secara Mudharabah), atau mana2 syarikat
yg bermu¶amalah secara riba. Berlakulah pertambahan wang caruman tadi hasil simpanan wang tadi.
Malah lebih teruk sekiranya,syarikat insuran meletakkan wang itu di dalam syarikat yang melakukan
urusniaga haram seperti arak, judi dan lain-lain.
5
3
Muhammad Ikram Laldin( ) Takaful dan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu Serta Fatwa Pilihan.
4
Asmak Abd Rahman Etc.(2008)Sistem Takaful Di Malaysia:Isu-Isu Kontemporari.Kuala Lumpur:Universiti
Malaya.Ms 23.
5
Zaharuddin Abd Rahman( 2002 )Benarkah Insurans Haram Menurut Islam?
3.0.2 Unsur Gharar

Gharar merujuk kepada unsur ketidakpastian di dalam sesuatu aqad. Kewujudan unsur gharar di
dalam sesuatu kontrak insurans akan membatalkannya bertujuan mengelakkan berlakunya
kezaliman samada terhadap pihak pencarum atau syarikat insuran itu sendiri.

Menurut ulamak,terdapat beberapa bentuk gharar yang sekiranya terdapat di dalam kontrak insurans
ia akan membatalkannya.Pertama,gharar dalam hasil pertukaran.Dalam kontrak insurans, pampasan
yang dibayar oleh syarikat insurans adalah merupakan barang dan premium yang dibayar oleh
pencarum adalah merupakan harga.Memandangkan bahawa pampasan hanya dibayar apabila
berlakunya risiko atau musibah yang dinsuranskan,maka kemungkinan besar ia tidak akan dibayar
kerana risiko tersebut tidak akan berlaku.Jika ini berlaku,maka tidak wujud hasil pertukaran antara
pencarum dan syarikat insuran.Hasilnya,terdapat unsur gharar dalam bentuk pampasan yang mana
pampasan itu merupakan salah satu daripada hasil pertukaran.

Kedua,gharar dalam kadar pampasan atau gharar dalam kadar pertukaran.Jika ssuatu risiko berlaku
dan orang yang dinsuranskan menerima pampasan,tidak diketahui jumlah sebenar yang
diperolehinya.Hal ini kerana,jumlah pampasan adalah bergantung kepada jenis insurans,risiko yang
dinsuranskan,kerugian yang dialami serta kaedah yang digunakan untuk membayar pampasan.Ini
bererti bayaran pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans tidak semestinya sama dengan
kerugian yang dialami oleh pencarum.

Ketiga,gharar yang wujud dalam kontrak insurans berkenaan tempoh masa.Dalam muamalah
Islam,apabila sesuatu kontrak pertukaran seperti jual beli mensyaratkan penyerahan harga atau
barang dalam sesuatu tempoh,maka tempoh tersebut hendaklah jelas. Di dalam kontrak
insurans,gharar berlaku apabila pihak pencarum dan syarikat insurans secara jelas tidak mengetahui
bilakah sesuatu musibah akan terjadi,dan kontrak insurans yang dibuat adalah berasaskan andaian
semata-mata.
6


3.0.3 Unsur Maysir

Sebahagian ulamak mengharamkan insurans konvensional kerana dikatakan terdapat padanya unsur
perjudian sedangkan judi secara jelas telah diharamkan oleh Allah.
Dalam perjudian,bayaran pertaruhan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti iaitu gharar
bergantung kepada nasib seseorang.

6
Abdul Mumin Abdul Ghani etc.(2006)Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur:Universiti Malaya.
Ms 88-89.


Firman Allah taala:
´Ó´ò¬´1´´´´×· ´´´´ ´M´ù´´ÒBb ´M´´´×´ù´ÒBb.´
F ´V´C ãB´ù´·T´´ ´ò´ó´f ´MM´Ó´m ´´´´´×o´v.´
´´B´11´Ò ãB´ù´·´ù´ó´f.´ ´M´Ò´m´0 ·´v
B´ù´·´´´´´ò N
³Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[segala minuman yang memabukkan] dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
( Al baqarah:217 )

Insurans mengandungi unsur ini kerana ia berkait dengan nasib samada berlaku musibah atau
sebaliknya.Apabila musibah berlaku, pencarum mendapat pulangan yang lumayan dan dikira
memperolehi untung, sebaliknya apabila musibah tidak berlaku. Inilah unsur judi yang dimaksudkan.
74.0 CIRI-CIRI TAKAFUL

Dalam usaha untuk mengelakkan umat islam terlibat secara langsung dalam kontrak insurans yang
terdapat padanya unsur-unsur yang jelas bertentangan dengan agama,islam sebagai suatu agama
yang bersifat universal mennyediakan alternatif yang lain bagi membolehkan umat islam
mendapatkan perlindungan apabila berlakunya sesauatu musibah.Kontrak insurans ini sudah pastilah
mempunyai ciri serta bentuk yang belainan berbanding kontrak insurans konvensional yang sedia
ada.

4.0.1 Berasaskan Konsep Saling Bantu Membantu

Skim perlindungan takaful adalah satu skim yang berasaskan kepada konsep bantu membantu
antara satu sama lain dalam menghadapi sesuatu kesusahan serta pengagihan risiko dan
persediaan dalam menghadapi sesuatu musibah.Melalui kontrak minsurans ini,pihak pencarum dan
syarikat insurans saling bekerjasama antara satu sama lain bagi mengadakan manfaat bersama.

Firman Allah taala :7
Zaharuddin Abd Rahman( 2002 )Benarkah Insurans Haram Menurut Islam?

Fb¬´ò.´B´´V.´ Ê`V´´ ´M´Ò´ÒBb N´.¬´f´JÒBb.´ F
´N.´ Fb¬´ò.´B´´V Ê`V´´ ´ó´ó6÷Bb
´´´.´´M´´´ÒBb.´ P Fb¬´f´VBb.´ ´ãBb F ´´´f ´ãBb
´M·´MA´ ´LBf´´´ÒBb ´´´
³Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya´.
(Al-Maidah :2)
Akad yang digunakan dalam sumbangan takaful memberikan gambaran bahawa ianya adalah satu
skim yang murni di mana para pencarum akan bertabarru¶ untuk membantu satu sama lain. konsep
tabarru¶ adalah satu konsep yang amat digalakkan dalam Islam berdasarkan penekanan Islam agar
umatnya menyumbang sama ada dalam bentuk hadiah, sedekah atau zakat yang diwajibkan untuk
membantu satu sama lain dan menjalin hubungan kasih sesama umat manusia.
8


Hal ini amat jelas bertentangan dengan konsep insurans konvensional yang mana ia hanya
menekankan konsep saling beroleh manfaat iaitu keuntungan samada bagi pihak pencarum ataupun
syarikat insurans tanpa wujudnya konsep saling bantu membantu walaupun pada asasnya kedua-
duanya mempunyai matlamat yang hampir sama.

4.0.2 Tiada Unsur Riba
Wang pencarum akan hanya dilaburkan di kaunter-kaunter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh
majlis pengawasan syariah dan antara bentuk pelaburan;
bon kerajaan (al-qardul hassan).
akaun simpanan di bank (al-mudharabah).
projek pelaburan (al-bai bithaman ajil).
harta bangunan.
pembiayaan perumahan.

Sebaliknya bagi kontak insurans konvensional,elemen riba wujud dalam penjanaan keuntungan
pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pencarum. Ini
kerana dana-dana tabungan kebanyakanya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bon dan
juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang beurusniaga dengan kegiatan sistem
perbankan konvensional

8
Muhammad Ikram Laldin( ) Takaful dan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu Serta Fatwa Pilihan
Unsur riba juga terdapat dalam urusniaga pinjaman dari polisi (policy loan) yang ditawarkan kepada
peserta dalam produk insurans hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insurans akan
mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa faedah
tersebut merupakan riba yang dilarang Islam.
9


5.0 KESIMPULAN

Sacara asasnya dapat diketahui kontrak takaful konvensional mempunyai perbezaan yang cukup
ketara berbanding kontrak takaful yang diperkenalkan oleh Islam.Perbezaan inilah yang menjadikan
sistem takaful islam mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri dan berasaskan kaedah yang dibenarkan
syara dan akhirnya menjadikannya sebagai suatu alternatif bagi keperluan umat islam semasa.


9
www.takaful.com.my


BIBLIOGRAFI
Abdul Mumin Abdul Ghani etc.(2006)Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur:
Universiti Malaya.
Asmak Abd Rahman Etc.(2008)Sistem Takaful Di Malaysia:Isu-Isu Kontemporari.Kuala Lumpur:
Universiti Malaya
Mohd Fadzli Yusof(1996)Takaful:Sistem Insurans Islam.Kuala Lumpur:Utusan Publication.
Muhammad Ikram Laldin( ) Takaful dan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu Serta
Fatwa Pilihan.
Zaharuddin Abd Rahman( 2002 )Benarkah Insurans Haram Menurut Islam?

Berlakulah pertambahan wang caruman tadi hasil simpanan wang tadi.0 ASAS PENGHARAMAN INSURANS KONVENSIONAL 3. Malah lebih teruk sekiranya.kontrak insuran yang merupakan kontrak pertukaran maka padanya terdapat riba al-fadl dan riba al-nasiah.pengendali syarikat insurans mempunyai kuasa penuh ke atas premium yang dibayar dan wang yang terkumpul adalah miliknya.Syarikat insurans bertanggungjawab untuk membayar pampasan pemegang polisi jika berlaku sesuatu yang tidak diduga keatas pelanggan itu. 2. bukan secara Mudharabah). atau mana2 syarikat yg bermu¶amalah secara riba. Selain itu. 5 Zaharuddin Abd Rahman( 2002 )Benarkah Insurans Haram Menurut Islam? .Ms 23.0. Asmak Abd Rahman Etc.Riba al-nasiah pula berlaku apabila bayaran premium dan bayaran pampasan tidak berlaku pada waktu yang sama.1 Unsur Riba Berdasarkan pandangan ulamak. 3.riba juga boleh berlaku dengan sangat jelas apabila wang caruman yang dicarum oleh pencarum diperniagakan oleh syarikat insurans di dalam syarikat lain dengan kadar faedah tetap yang diharamkan (biasanya di bank konvensional.(2008)Sistem Takaful Di Malaysia:Isu-Isu Kontemporari.Daripada manfaat yang diperolehi ini.beban yang ditanggung oleh seseorang individu itu mampu diringankan dan juga mengelakkan dirinya daripada ditimpa musibah berantai kesan dari musibah yang menimpa dirinya. judi dan lain-lain.0.Riba al-fadl berlaku apabila pampasan yang diberikan kepada pencarum tidak sama dengan premium yang dibayar.5 4 3 4 Muhammad Ikram Laldin( ) Takaful dan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu Serta Fatwa Pilihan.Kewujudan riba ini secara jelas dilihat apabila berlakunya bayaran oleh syarikat insuran kepada pencarum apabila berlakunya sesuatu musibah.syarikat insuran meletakkan wang itu di dalam syarikat yang melakukan urusniaga haram seperti arak. 3 Dalam kontrak insurans.2 Insurans Konvensional Insurans Konvensional ialah merupakan pelan perlindungan yang ditawarkan kepada pembeli premium untuk mendapatkan perlindungan sekiranya berlaku sebarang musibah atau sebab-sebab lain yang membolehkan peserta menuntut ganti rugi dari syarikat insurans.Kuala Lumpur:Universiti Malaya.Melalui kaedah ini.setiap individu yang ditimpa musibah akan mendapat manfaat perlindungan yang biasanya berbentuk sejumlah wang.

Ms 88-89. Menurut ulamak. pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans adalah merupakan barang dan premium yang dibayar oleh pencarum adalah merupakan harga. 6 3.Memandangkan bahawa pampasan hanya dibayar apabila berlakunya risiko atau musibah yang dinsuranskan.maka tempoh tersebut hendaklah jelas.Jika ini berlaku.maka tidak wujud hasil pertukaran antara pencarum dan syarikat insuran.terdapat unsur gharar dalam bentuk pampasan yang mana pampasan itu merupakan salah satu daripada hasil pertukaran.0.terdapat beberapa bentuk gharar yang sekiranya terdapat di dalam kontrak insurans ia akan membatalkannya. . Kewujudan unsur gharar di dalam sesuatu kontrak insurans akan membatalkannya bertujuan mengelakkan berlakunya kezaliman samada terhadap pihak pencarum atau syarikat insuran itu sendiri.tidak diketahui jumlah sebenar yang diperolehinya. Kedua. Ketiga.Jika ssuatu risiko berlaku dan orang yang dinsuranskan menerima pampasan.3.(2006)Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia. 6 Abdul Mumin Abdul Ghani etc.maka kemungkinan besar ia tidak akan dibayar kerana risiko tersebut tidak akan berlaku.Hal ini kerana. Kuala Lumpur:Universiti Malaya.Dalam muamalah Islam.Hasilnya.gharar dalam hasil pertukaran.Pertama.apabila sesuatu kontrak pertukaran seperti jual beli mensyaratkan penyerahan harga atau barang dalam sesuatu tempoh.Ini bererti bayaran pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans tidak semestinya sama dengan kerugian yang dialami oleh pencarum.gharar yang wujud dalam kontrak insurans berkenaan tempoh masa.dan kontrak insurans yang dibuat adalah berasaskan andaian semata-mata.0.jumlah pampasan adalah bergantung kepada jenis insurans.kerugian yang dialami serta kaedah yang digunakan untuk membayar pampasan. Dalam perjudian.3 Unsur Maysir Sebahagian ulamak mengharamkan insurans konvensional kerana dikatakan terdapat padanya unsur perjudian sedangkan judi secara jelas telah diharamkan oleh Allah.gharar dalam kadar pampasan atau gharar dalam kadar pertukaran.Dalam kontrak insurans. Di dalam kontrak insurans.gharar berlaku apabila pihak pencarum dan syarikat insurans secara jelas tidak mengetahui bilakah sesuatu musibah akan terjadi.bayaran pertaruhan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti iaitu gharar bergantung kepada nasib seseorang.2 Unsur Gharar Gharar merujuk kepada unsur ketidakpastian di dalam sesuatu aqad.risiko yang dinsuranskan.

I Qe "  < 4 ³Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[segala minuman yang memabukkan] dan judi. pencarum mendapat pulangan yang lumayan dan dikira memperolehi untung.Apabila musibah berlaku. ( Al baqarah:217 ) Insurans mengandungi unsur ini kerana ia berkait dengan nasib samada berlaku musibah atau sebaliknya.0 CIRI-CIRI TAKAFUL Dalam usaha untuk mengelakkan umat islam terlibat secara langsung dalam kontrak insurans yang terdapat padanya unsur-unsur yang jelas bertentangan dengan agama. Ik o T [. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.Melalui kontrak minsurans ini.0.islam sebagai suatu agama yang bersifat universal mennyediakan alternatif yang lain bagi membolehkan umat islam mendapatkan perlindungan apabila berlakunya sesauatu musibah.pihak pencarum dan syarikat insurans saling bekerjasama antara satu sama lain bagi mengadakan manfaat bersama. $WT on  0 1 [. 4.Firman Allah taala: o B $ [ 4S p[.7 4.Kontrak insurans ini sudah pastilah mempunyai ciri serta bentuk yang belainan berbanding kontrak insurans konvensional yang sedia ada. 1 WT [. Firman Allah taala : 7 Zaharuddin Abd Rahman( 2002 )Benarkah Insurans Haram Menurut Islam? . WT n . tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".[c Q. Inilah unsur judi yang dimaksudkan. sebaliknya apabila musibah tidak berlaku. I .1 Berasaskan Konsep Saling Bantu Membantu Skim perlindungan takaful adalah satu skim yang berasaskan kepada konsep bantu membantu antara satu sama lain dalam menghadapi sesuatu kesusahan serta pengagihan risiko dan persediaan dalam menghadapi sesuatu musibah.

elemen riba wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pencarum. (Al-Maidah :2) Akad yang digunakan dalam sumbangan takaful memberikan gambaran bahawa ianya adalah satu skim yang murni di mana para pencarum akan bertabarru¶ untuk membantu satu sama lain.0. konsep tabarru¶ adalah satu konsep yang amat digalakkan dalam Islam berdasarkan penekanan Islam agar umatnya menyumbang sama ada dalam bentuk hadiah. Ini kerana dana-dana tabungan kebanyakanya dilaburkan di dalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang beurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional 8 Muhammad Ikram Laldin( ) Takaful dan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu Serta Fatwa Pilihan . Sebaliknya bagi kontak insurans konvensional. WS )WT Jo  sP! S 4WT[ U!WT 1 1/_ sP! S 4WT[ U! YWT D S !WT D WT j WT U jd jZ ³Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.8 Hal ini amat jelas bertentangan dengan konsep insurans konvensional yang mana ia hanya menekankan konsep saling beroleh manfaat iaitu keuntungan samada bagi pihak pencarum ataupun syarikat insurans tanpa wujudnya konsep saling bantu membantu walaupun pada asasnya keduaduanya mempunyai matlamat yang hampir sama. dan bertakwalah kamu kepada Allah. akaun simpanan di bank (al-mudharabah). harta bangunan. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya´.   bon kerajaan (al-qardul hassan). pembiayaan perumahan. sedekah atau zakat yang diwajibkan untuk membantu satu sama lain dan menjalin hubungan kasih sesama umat manusia. dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 4. projek pelaburan (al-bai bithaman ajil).2 Tiada Unsur Riba Wang pencarum akan hanya dilaburkan di kaunter-kaunter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh majlis pengawasan syariah dan antara bentuk pelaburan.

9 www.my .Perbezaan inilah yang menjadikan sistem takaful islam mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri dan berasaskan kaedah yang dibenarkan syara dan akhirnya menjadikannya sebagai suatu alternatif bagi keperluan umat islam semasa. 9 5.0 KESIMPULAN Sacara asasnya dapat diketahui kontrak takaful konvensional mempunyai perbezaan yang cukup ketara berbanding kontrak takaful yang diperkenalkan oleh Islam.com.Unsur riba juga terdapat dalam urusniaga pinjaman dari polisi (policy loan) yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insurans hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini. Jelas sekali bahawa faedah tersebut merupakan riba yang dilarang Islam. syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah kepada peserta yang membuat pinjaman.takaful.

Muhammad Ikram Laldin( Fatwa Pilihan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Kuala Lumpur: Universiti Malaya Mohd Fadzli Yusof(1996)Takaful:Sistem Insurans Islam. Asmak Abd Rahman Etc.Kuala Lumpur:Utusan Publication.(2008)Sistem Takaful Di Malaysia:Isu-Isu Kontemporari.BIBLIOGRAFI Abdul Mumin Abdul Ghani etc. Zaharuddin Abd Rahman( 2002 )Benarkah Insurans Haram Menurut Islam? ) Takaful dan Takaful Semula: Perbincangan Beberapa Isu Serta .(2006)Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->