____________________

ÿ 

d    
 

î

|    

   1.Sebutkan tokoh-tokoh beserta wataknya yang ada dalam cerita rakyat yang kamu dengar!
Tokoh

k

1. ____________________________

___________________________________________

2. ____________________________

___________________________________________

3. ____________________________

___________________________________________

4. ____________________________

___________________________________________

5. ____________________________

___________________________________________

2.Apa saja latar yang ada dalam cerita rakyat yang kamu dengar?
1) Latar tempat : ____________________________________________________________
2) Latar waktu : ____________________________________________________________
3) Latar suasana/keadaan : ____________________________________________________
3.Apa tema dari cerita rakyat yang kamu dengar?
___________________________________________________________________________
4. a. Termasuk ke dalam jenis alur apakah cerita rakyat yang kamu dengar? ________________
b. Tuliskan alur cerita/jalan cerita/urutan peristiwa cerita rakyat yang kamu dengar tersebut!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.Apa pesan atau amanat dalam cerita rakyat yang kamu dengar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________