Pembangunan Sistem Maklumat

Senario Aman adalah graduan Diploma Pengurusan Koperasi dari Maktab Kerjasama Malaysia. Beliau telah mendapat tawaran untuk bekerja sebagai Pengurus Koperasi di Koperasi Harmoni Berhad. Koperasi ini mempunyai 10000 anggota dan aktivitinya adalah pinjam, meminjam, simpanan dan sewa bangunan. Koperasi ini mempunyai 4 orang kakitangan.
1

Pembangunan Sistem Maklumat
Pengurus

Kerani (pengurusan  anggota)

Kerani Simpanan,  pinjaman

Kerani  Pentadbiran  sewa

Despatch

2

Pembangunan Sistem Maklumat
Pada hari beliau memulakan tugas, alangkah terperanjatnya beliau kerana koperasi ini hanya mempunyai sebuah komputer sahaja yang hanya digunakan untuk tujuan menaip dokumen pentadbiran. Semua urusan perniagaan koperasi tersebut dijalankan secara manual. Beliau terus mendapat idea untuk mengadakan satu sistem berkomputer bagi memudahkan kerja. Satu kertas cadangan akan dibuat untuk mendapatkan kelulusan Anggota Lembaga Koperasi.

3

Pembangunan Sistem Maklumat
Kertas Cadangan :
3. 4. 5.

Sistem Pengurusan Anggota Sistem Pinjaman dan Simpanan Sistem Kutipan Sewa

4

Pembangunan Sistem Maklumat
Sistem maklumat - information system (IS)?
Perkakasan, Perisian, data, manusia, dan tatacara yang bekerja bersama untuk menghasilkan maklumat berkualiti

1996

2007

System—komponen yang yang saling berkait untuk mencapai sesuatu objektif
Procedures Hardw are People Data Softw are

Businesses use many types of systems
5

Pembangunan Sistem Maklumat
Fasa kitaran hayat pembangunan sistem (system development life cycle) = set aktiviti yang digunakan
membangunkan sistem maklumat
Fasa 2. analisis  Buat penyelidikan awal (Analysis)

untuk

Fasa 1. rancang (Planning)
   

Semak permohonan projek Beri keutamamaan Cari sumber Bentuk pasukan pembangunan

Buat aktiviti analisis: Kaji sistem semasa Putuskan keperluan pengguna Bagi cadangan penyelesaian

Phase 3. Rekabentuk (Design)

Perolehan perkakasan dan perisian jika perlu Bangunkan sistem

Phase 5. Operasi, sokongan dan keselamatan (Operating, Support,  and Security) Aktiviti penyelenggaraan  Pantau prestasi sistem  Uji sistem keselamatan

Phase 4. Perlaksanaan (Implementation)
   

Develop programs, if necessary Install dan uji sistem baru Latih pengguna Tukar kepada sistembaru

6

Pembangunan Sistem Maklumat
Garis panduan membangunkan sistem?

Susun tugas-tugas Libatkan pengguna

Pembangunan mengikut standard (aspek tatacara syarikat)

7

Pembangunan Sistem Maklumat
Siapa yang terlibat dalam pembangun an sistem?

8

Pembangunan Sistem Maklumat
Juruanalisa sistem (systems analyst)?

Bertanggung jawab untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem maklumat orang yang utama akan dihubungi oleh pengguna akhir
9

Pembangunan Sistem Maklumat
Pasukan Projek (project team)?
Dibentuk untuk mengendalikan projek dari mula hingga akhir

Dianggotai oleh pengguna, juruanalisa sistem dan IT professionals

Ketua projek — salah seorang anggota pasukan projek yang menguruskan dan mengawal bajet projek dan jadual projek
10

Pembangunan Sistem Maklumat
Dokumentasi (documentation)
Koleksi dan ringkasan data dan maklumat

Termasuk laporan, diagrams, program

11

Pembangunan Sistem Maklumat
Alasan-alasan yang menyebabkan untuk membangunkan dan mengubah sistem maklumat :
Membetulkan masalah yang terdapat pada sistem yang sedia ada

Untuk memperbaiki sistem yang sedia ada

Perubahan mengikut keperluan semasa

Persaingan yang perlu membuat perubahan

12

Pembangunan Sistem Maklumat
1. Fasa perancangan (planning phase)
Bermula bila jawatankuasa pemandu menerima permohonan projek
Jawatankuasa pemandu — badan yang membuat keputusan dalam sesebuah organisasi

Fungsi jawatankuasa pemandu:
Menyemak dan menerima permohonan projek Memberi keutamaan kepada permohonan projek Mencari sumber

Membentuk pasukan pembangunan projek bagi projek yang telah dipersetujui

13

Pembangunan Sistem Maklumat
Senario 2 Setelah mendapat kelulusan : masuk ke fasa 1 - perancangan, perkara-perkara berikut perlu dipertimbangkan :

14

Fasa 1 - perancangan
1. Pengurusan projek (project management)?
 Proses merancang, menjadual dan mengawal aktiviti-aktiviti semasa kitar hayat pembangunan sistem  Tujuan : menyerahkan sistem yang dipersetujui kepada pengguna dalam masa yang telah ditetapkan

15

Pembangunan Sistem Maklumat
Pengurusan projek (project management)?
Ketua projek – mengenalpasti elemen­elemen untuk projek

Tujuan dan objektif projek (skop) Anggaran kos untuk setiap aktiviti

peranan yang diperlukan untuk memenuhi aktiviti Susunan aktiviti

Anggaran masa untuk setiap aktiviti Aktiviiti yang boleh dibuat serentak 16

Pembangunan Sistem Maklumat
Carta Gant (Gantt chart)?
 Alat yang digunakan untuk merancang dan menjadual aktivi projek mengikut masa

17

Pembangunan Sistem Maklumat
Fasa analisis (analysis phase)
Menjalankan penyelidikan awal, juga dipanggil kajian kebolehlaksanaan Membuat analisis lengkap

4 ujian kebolehsanaa n

operasi Jadual / tempoh

ekonomi

teknikal 18

Pembangunan Sistem Maklumat
Kebolehsanaan (feasibility)?
Mengukur bagaimana kesesuaian sistem yang dibangunkan dengan syarikat
Kebolehsanaan operasi

4 ujian kebolehsanaan:

Kebolehsanaan susun atur tugas

Kebolehsanaan faedah / ekonomi

Kebolehsanaan teknikal

19

Pembangunan Sistem Maklumat
mengumpulkan data dan maklumat 6 teknik :

 Semak dokumentasi  Pengamatan (Observe)  Soal selidik (Questionnaire)  Temuduga (Interview)  Sesi rekabentuk aplikasi (Joint-application design (JAD) session)  Penyelidikan (Research)

JAD Session in Progress
20

Pembangunan Sistem Maklumat
Penyelesaian Kemungkinan (possible solutions)
Horizontal market software—meets needs of many companies Vertical market software— designed for particular industry

Beli packaged software—perisian software yang ada dipasaran Buat sendiri custom software— software perisian dibangunkan seperti mana diminta oleh pengguna Outsource—orang luar yang Outsource bangunkan perisian

21

Pembangunan Sistem Maklumat
Fasa reka bentuk (design phase)
Kenal pasti spesifikasi teknikal

Memerlukan perkakasan dan perisian

Kenal pasti pembekal Menguji cadangan dari pembekal Buat keputusan

Membangunkan semua sistem maklumat yang lengkap
22

Pembangunan Sistem Maklumat
Reka bentuk lengkap (detailed design)
Spesifikasi reka bentuk lengkap untuk komponen dalam cadangan penyelesaian Termasuk aktiviti
Reka bentuk pangkalan data Reka bentuk input dan output Reka bentuk program

23

Pembangunan Sistem Maklumat
Prototaip (prototype)
Model cadangan sistem

Mockup – contoh input dan/atau output:

24

Pembangunan Sistem Maklumat
Peralatan Kejuruteraan sistem (computer-aided software engineering (CASE))?
 Perisian yang direka untuk membantuk aktiviti pembangunan sistem

25

Pembangunan Sistem Maklumat
4. Fasa perlaksanaan (implementation phase)
 Bertujuan untuk membina atau mengubah sistem dan menyerahkan kepada pengguna
Tukar ke sistem baru Latihan pengguna Install dan uji sistem baru

Bangunkan Program / sistem
26

4. Fasa perlaksanaan (implementation phase)
Pembangunan Program / sistem •Analisa keperluan sistem •Reka bentuk sistem •Sahkan reka bentuk sistem •Pelaksanaan reka bentuk sistem •Uji sistem •Dokumentasi sistem

27

4. Fasa perlaksanaan (implementation phase)
4 jenis ujian yang dibuat oleh pembangun sistem
Ujian unit (Unit Test)
Menguji setiap program individu

Ujian sistem (Systems Menyemak semua test)
program dalam aplikasi

Ujian integrasi (Integration Test)
Menguji program samada boleh bekerja dengan aplikasi lain

Ujian penerimaan (Acceptance Test)
Menguji sistem baru boleh bekerja dengan data sebenar
28

4. Fasa perlaksanaan (implementation phase)
Latihan (perkakasan dan perisian) - Perseorangan - Kelas Manual pengguna perlu dikeluarkan.

29

Pembangunan Sistem Maklumat
Strategi penukaran (conversion strategies)

Digunakan untuk tukar dari sistem lama ke sistem baru

30

Pembangunan Sistem Maklumat
5. Fasa penyelengaraan (operation, support, and security phase)

Memberikan bantuan berterusan selepas sistem dilaksanakan

Menjalankan aktiviti penyelenggaraan

Corrective dan  adaptive

Memantau prestasi sistem

Menguji keselamatan sistem
31

Keselamatan sistem maklumat
Perancangan keselamatan komputer (computer security plan)

 Ringkasan dalam bentuk tulisan semua garis panduan keselamatan bertujuan untuk menyelamatkan maklumat syarikat
Kenal pasti semua risiko keselamatan yang boleh menyebabkan kehilangan maklumat Untuk setiap risiko, kenal pasti garis panduan keselamatan yang ada untuk mengesan, menghalang, dan menyelamatkan dari hilang

Kenal pasti semua maklumat syarikat

32

TAMAT

33

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.