PERISIAN (SOFTWARE

)

Objektif
y y y y y y y y

Mengenal pasti kategori perisian aplikasi Menerangkan cara-cara perisian diedarkan Menerangkan bagaimana bekerja dengan perisian aplikasi Mengenal pasti ciri-ciri perisian produktiviti Mengenal pasti ciri-ciri perisian grafik dan multimedia Mengenal pasti ciri-ciri perisian personal dan pendidikan Mengenal pasti jenis-jenis perisian aplikasi yang digunakan untuk komunikasi Menerangkan fungsi-fungsi beberapa perisian utiliti

Perisian Komputer
Bagaimana install program perisian?
 Program / software – siri arahan yang memberitahu komputer apa perlu buat.

Next

Perisian Komputer
Apa dia graphical user interface (GUI)?
 Membenarkan kita berinteraksi dengan perisian menggunakan teks, grafik atau ikon  Mengawal bagaimana kita memasukkan data dan arahan dan bagaimana skrin memaparkan maklumat
p. 15 Fig. 1-10
Next

Perisian Komputer
Apa dia pengaturcara komputer (programmer)?
JavaScript

 Seseorang yang membangunkan aplikasi atau perisian sistem
 Programmer menulis arahan untuk mengarahkan komputer memproses data menjadi maklumat

p. 18 Fig. 1-13

Next

Perisian Komputer
y y

Perisian Sistem Perisian Aplikasi

PERISIAN SISTEM

Perisian Sistem
Apakah (perisian sistem)system software
 Program yang menjadi antaramuka antara pengguna, perisian aplikasi dan peralatan komputer

p. 15-16

Next

Peranan Perisian Sistem
y y

Sistem Pengoperasian (OS) Perisian Utiliti

Operating System (OS) satu set programs yang menyelaras semua aktiviti antara Komputer dan peralatannya

Utility Programs membenarkan pengguna
Membuat tugas-tugas penyelenggaraan Biasanya yang berkenaan dengan Menguruskan komputer, peralatan atau Programnya

PERISIAN APLIKASI

Perisian Aplikasi
Apa dia perisian aplikasi (application software)

 Program-program yang direka untuk menjadikan pengguna lebih produktif
Word Processing Database Spreadsheet Presentation Graphics

p. 16 Fig. 1-11

Next

Perisian Aplikasi
Kegunaan Perisian Aplikasi y Untuk menjadikan aktiviti lebih berkesan y Membantu dalam projek grafik dan multimedia y Membantu tugas peribadi dan pendidikan y Memudahkan komunikasi

Kaedah Pengedaran
Bagaimana perisian diedar?
 Pakej – memenuhi kehendak berbagai jenis pengguna dalam sesebuah organisasi yang besar  Mengikut Keperluan - menjalankan kerja-kerja khas mengikut keperluan perniagaan atau industri (dibangunkan sendiri)  Berasaskan Web, dipaparkan oleh browser (emel)

p. 134 - 135

Kaedah Pengedaran
 Terbuka (Open source software), boleh diubah dan diedarkan semula – tiada hakcipta kadang kala percuma  Shareware, perisian yang mempunyai hak cipta dan diedarkan untuk percubaan dalam tempoh tertentu  Freeware, Perisian yang mempunyai hakcipta tetapi diedarkan secara percuma  Public-domain software, freeware tapi tiada hakcipta

Bekerja Dengan Perisian Aplikasi
Desktop – ruang kerja di skrin

Bekerja Dengan Perisian Aplikasi
Bagaimana memulakan aplikasi?

Dari desktop, klik Start button, pergi ke All Programs, dan klik nama aplikasi yang dikehendaki Program tersebut akan dimasukkan ke dalam memori

p. 136 - 137 Fig. 33

Bekerja Dengan Perisian Aplikasi

Bekerja Dengan Perisian Aplikasi
Apa dia window?

Kawasan segiempat sama di atas skrin yang memaparkan data dan maklumat

p. 136 - 137 Fig. 3-3

Bekerja Dengan Perisian Aplikasi
Apa dia kotak dialog (dialog box)?

window yang mempunyai maklumat, yang memaparkan pilihan untuk dipilih atau meminta tindak balas.

p. 136 - 137 Fig. 3-3

Kategori Perisian Aplikasi
y y y y

Perniagaan / Produktiviti Grafik dan Multimedia Rumah / Personal / Pendidikan Komunikasi

Kategori Perisian Aplikasi

PERISIAN PRODUKTIVITI

Perisian produktiviti
Apa dia Perisian Produktiviti / business software?

Perisian aplikasi yang membantu menjadi lebih berkesan dan cekap

p. 138 Fig. 34

Perisian Produktiviti / business
• • • • • • • • • • • Perisian Memprosesan Teks Perisian Lembaran Kerja Perisian Pangkalan Data Perisian Persembahan Grafik Perisian Nota Perisian Pengurusan Maklumat Peribadi Perisian Produktiviti Peralatan Mobil Perisian Suite Perisian Pengurusan Projek Perisian Perakaunan Perisian Pengurusan Dokumen 12.  Perisian Syarikat Komputer

1. Perisian Pemprosesan Teks
Membolehkan pengguna mewujudkan dan memanipulasi  teks, ­ Microsoft Word 

1. Perisian Pemprosesan Teks
Apa kemudahan yang terdapat dalam pemprosesan teks?
AutoCorrect Columns AutoFormat Ink Input Research Templates Web Page Development
p. 140 Fig. 3-6
Next

Grammar Checker Reading Layout Tables

Mail Merge

2. Perisian Lembaran Kerja

 Mengendalikan data dalam bentuk kolum dan baris  Membuat pengiraan dan mengira semula bila data telah diubah
= A1+B2 (*C12) = D1+E2 (*F12)

= SUM (C12:Y12)

p. 142 - 144

Next

2. Perisian Lembaran Kerja
Organisasi Lembaran Kerja y Setiap Buku Kerja mengandungi 1000 helaian kerja y Setiap helaian kerja mengandungi 16000 kolum dan I juta baris y Intersaksi kolum dan baris dipanggil sel

3. Perisian Pangkalan Data
Bahagian-bahagian pangkalan data
 

A jadual yang mengandungi rekod Rekod adalah baris dalam jadual yang mengandungi maklumat mengenai sesuatu benda, orang atau peristiwa Medan ialah kolum dalam jadual yang mengandungi kategori khas data dalam rekod

p. 145 Fig. 311

3. Perisian Pangkalan Data

3. Perisian Pangkalan Data
Bagaimana mendapatkan maklumat dari pangkalan data?

Menggunakan pertanyaan (query)

Boleh dicetak sebagai laporan

p. 145

4. Perisian Persembahan Grafik

Digunakan untuk membuat alat pandang dengar untuk persembahan Persembahan ini kadang-kadang dipanggil slide show

5. Perisian Pengambilan Nota

Membolehkan pengguna memasukkan teks, tulisan tangan, lukisan atau lakaran dimana-mana dalam skrin

6. Perisian Pengurusan Maklumat Peribadi

Termasuk kalendar, buku alamat dan  buku nota.

Next

7. Perisian Produktiviti Peralatan Mobil
Perisian aplikasi yang terdapat di dalam telefon bimbit (smart phone, ipod)

Perisian produktiviti

8. Perisian Suite
Koleksi single program yang dijual sebagai single pakej

kebaikan:

murah

Senang guna

Microsoft Office 2007
p. 148
Next

9. Perisian Pengurusan Projek

Membolehkan untuk merancang, menjadual, mengesan dan menganalisa peristiwa-peristiwa, sumber-sumber dan kos sesuatu projek

10. Perisian Perakaunan

Membantu organisasi merekod dan melaporkan transaksi kewangan

11. Perisian Pengurusan Dokumen

Membolehkan kita berkongsi, menyebarkan dan membuat carian melalui dokumen dengan menukarkan mereka kepada format yang boleh dilihat oleh manamana pengguna

Next

12. Perisian Syarikat
 

Organisasi yang besar memerlukan program yang khas Setiap unit mempunyai keperluan perisian yang khas

Sumber  manusia Pemasaran

Perakaunan Kejuruteraan Pengeluaran Pengedaran Perkhidmatan pelanggan IT

Jualan

PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA

PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rekabentuk (CAD) Pernerbitan (DesktopPublishing) Pengeditan Imej Pengeditan foto Pengeditan audio dan video Penciptaan Multimedia Penciptaan Web

•Grafik dan Perisian Multimedia

p. 151 Fig. 319

Next

1. Rekabentuk (CAD)

Perisian aplikasi yang sofistikated yang membolehkan anda membuat rekabentuk kejuruteraan, arkitek dan saintifik

2. Pernerbitan (DesktopPublishing)

Untuk merekabentuk dan mengeluarkan dokumen yang sofistikated yang mengandungi teks, grafik dan berwarna warni

3. Pengeditan Imej
 

Digunakan untuk mengubah imej grafik Kadangkala dipanggil perisian lakaran

4. Pengeditan foto
 

Membolehkan pengguna mengubah gambar digital Boleh menyimpan imej dalam berbagai format

p. 152 - 153 Fig. 3-23

Next

5. Pengeditan audio dan video
 

Video editing software digunakan untuk mengubah segment video. Audio editing software digunakan untuk mengubah bunyi

Next

6. Penciptaan Multimedia

Digunakan untuk menggabungkan teks, grafik, bunyi, video dan animasi secara interaktif

p. 154 Fig. 325

7. Penciptaan Web

 Digunakan untuk membina laman web

p. 154

Perisian untuk rumah,  persendirian dan pendidikan

Perisian untuk rumah, persendirian dan pendidikan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Perisian Suite ­ Microsoft Work Perisian Kewangan’ Undang­undang Penyediaan Cukai Penerbitan Pengeditan imej Pengeditan foto Galeri clip art Pengeditan video dan audio

10. Pelancongan 11. Rujukan
p. 156 - 160 Figs. 330–3-38

PERISIAN KOMUNIKASI

Perisian untuk komunikasi

E-mail

Web browsers

Chat rooms

Video conferencing

FTP

Newsgroups / Message Board

Instant messaging

Internet Telephony

Blogging

Perisian berasaskan Web
Apa dia aplikasi web (Web application)?
 Perisian aplikasi yang mencapai maklumat dari web
 Sesetengah aplikasi web menyimpan data dan maklumat di tempat mereka Ada yang percuma dan berbayar

p. 163 Figs. 3-41

Next

Perisian berasaskan Web
Apa dia aplikasi pemberi perkhidmatan (application service provider (ASP))?

Organisasi yang menguruskan dan mengedar perisian dan perkhidmatan melalui web

p. 164

Next

Peralatan bantuan untuk Perisian aplikasi
Apadia bantuan di atas talian (Online Help)?

Manual pengguna elektronik

p. 164 - 165 Fig. 342a

Next

Peralatan bantuan untuk Perisian aplikasi
Apa dia bantuan berasaskan web?
  

Laman web yang disambungkan dengan bantuan Memberikan maklumat terkini berkenaan program yang digunakan Ada laman web yang mempunyai chat rooms di mana pengguna boleh berbincang secara terus dengan kakitangan teknikal

p. 164 - 165 Fig. 342b

Next

Peralatan bantuan untuk Perisian aplikasi
 Belajar sendiri dengan mengikut arahan yang diberikan menggunakan web

p. 165 - 166 Fig. 3-44