ZAKAT

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.[1] Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

Etimologi
Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

Sejarah zakat
Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur¶an. Pada awalnya, Al-Qur¶an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.[2]. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.[3]. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar.[4]. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. [5]

Hukum zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Jenis zakat
Zakat terbagi atas dua jenis yakni:
y

y

Zakat fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal (harta) Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendirisendiri.

Yang berhak menerima
Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, yakni: 1. Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 3. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'allaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya 5. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya 6. Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya 7. Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb) 8. Ibnus Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Yang tidak berhak menerima zakat[6]
y y y y y

Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari). Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim). Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Orang kafir.

Beberapa Faedah Zakat[7]
[sunting] Faedah Diniyah (segi agama)
1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. 2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. 3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang muttafaq "alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam" juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. 4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

[sunting] Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak)
1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. 2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

org/wiki/Zakat . Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. lalu dibakar dengannya dahi mereka.) QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam. 4. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.[sunting] Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 1. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Sum http://id. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk 4. tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan 6. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. [sunting] Zakat dalam Al Qur'an y y y QS (2:43) ("Dan dirikanlah salat. 5. 3. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. [sunting] Hikmah Zakat Hikmah dari zakat antara lain: 1.") QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 2. 5. karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. Untuk pengembangan potensi ummat 7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam 8. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan). Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. dan janganlah kamu berlebih-lebihan. salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.wikipedia.wikipedia. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. pohon korma.org/wiki/Zakatber : http://id. 3. 2.

migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. abad demi abad. Baru pada abad ke-9 H / 14 M. Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahanpemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini. yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M. yakni Pasai. penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M. Sriwijaya dan Sunda. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai. Demak. Terutama di abad ke 17 dan 18 Masehi. . yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerahdemi daerah di Nusantara. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaankerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit. Diperkirakan makammakam ini bukan dari penduduk asli.terutama Belanda . Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri. Penyebabnya. Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Yaman. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. pengembara Muslim dari Maghribi. Jawa Timur. Cirebon. tepatnya tahun 674 M. belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan. Malaka. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M. melainkan makam para pedagang Arab. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil'alamin. hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Beberapa tahun kemudian. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut. serta Ternate. daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara. selain karena kaum Muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan. Berupa komplek makam Islam. yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. tidak dengan pedang. juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran. tidak dengan merebut kekuasaan politik. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini. Dalam Tarikh Hadramaut. hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW.menundukkan kerajaan Islam di Nusantara.. Setiap kali para penjajah . Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik.SEJARAH ISLAM DI INDONESIA Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Aceh.

Adab Shohihah. itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi'i. Bahkan ikut mempertahankan Makkah dari serbuan Turki Utsmani. Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa. dan Perang Aceh (Teuku Umar).mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka.com/2010/01/tarikh-islam. namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Adab Dan Akhlaq. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu / Budha. religius. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman.html DOA Maret 9. yang lebih terkenal dengan gelarnya. Muamalah. Adab & Akhlaq. Perang Padri (Imam Bonjol). memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. Kepribadian. Fathahillah. Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat. Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan. Sulu (Filipina). religion. Mental. Peradaban Islam. ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Adab. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan ummat Islam Nusantara dengan akarnya. Perang Jawa (Diponegoro). Akhlaq Shohihah. maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511. Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Mukmin. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik. Islamic. terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. Satu contoh. Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin Nusantara. hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon (Bagus rangin). untuk memutuskan jalur pelayaran kaum Muslimin. Islam. Cirebon dan Banten. Makassar. Sunda Kelapa. Sholeh. namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajah. Iman. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa. Pasai. Artikel.blogspot. Adab Mulia. Adat Istiadat. Maka terputuslah hubungan ummat Islam Nusantara dengan ummat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Akhlaq Mulia. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara Pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 M. Muslim. Banten. namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Ternate. Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa. Adat. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia). yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai. 2007 pada 3:26 pm (Abad Shohihah. Fathahillah sempat berguru di Makkah. Sifat. juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan pribumi. Tauhid) . sehingga semangat Perang Salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. yakni Demak. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat. agama seteru mereka. Perilaku. Peradaban. Akhlaq. Akhlaq Muslim. (Bersambung) http://camelia86. Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke kepulauan subur makmur ini. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam. Terlepas dari hal ini.

perkayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak meminta) kepada selain-Mu. tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku. ampunilah dosaku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan. Doa juga merupakan lambang kelemahan manusia. Pada peperangan Badar.Info ± Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam seorang yang banyak berdoa. Di dalam ibadah doa terkandung pujian terhadap Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. untuk sahabat-sahabat beliau bahkan untuk segenap kaum muslimin. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Doa merupakan tanda Ubudiyah (penghambaan diri secara totalitas kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala). curahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan temukanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya. memohon kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala agar menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin dan menjatuhkan kekalahan atas kaum musyrikin.´ (HR: Muslim) Di antara doa beliau adalah. Kiat ± kiat agar sebuah do¶a dikabulkan ini saya dapat dari ustad saya.´ (HR: At-Tirmidzi) Di antara permohonan beliau kepada Alloh Subhannahu wa Ta¶ala. kejahatan setan dan bala tentaranya. yang artinya: ³Doa itu adalah ibadah´ (HR: Tirmidzi) Di antara doa Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam adalah. Ya Rabb Pencipta langit dan bumi. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. yang artinya: ³Ya Alloh. Hakikat doa adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk. Asy-Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim) Kiat ± Kiat Agar Do¶a Dikabulkan ( Pendo¶anya ) Posted by Khalid Abdullah in Uncategorized Saya akan mencoba membagikan kiat kita agar sebuah do¶a dikabulkan. yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. atau aku melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang aku tujukan kepada seorang muslim lain. (Sumber Rujukan: Sehari Di Kediaman Rasululloh Shallallahu¶alaihi Wasallam. cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram. Disamping itu terkandung juga sifat penyantun dan pemurah bagi Alloh Subhanahu wa Ta¶ala.´ (Muttafaq µalaih) Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam senantiasa berdoa memohon kepada Rabb Subhanahu wa Ta¶ala baik pada waktu lapang maupun pada saat sempit. Oleh sebab itu Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. Beliau sangat menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun sarat makna dan juga menyukai ucapan-ucapan doa. yang artinya: ³Ya Alloh. beliau berdoa kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala hingga jatuh selendang beliau dari kedua pundaknya.MediaMuslim. untuk keluarga dan ahli bait beliau. yang artinya: ³Ya Alloh. Beliau sering berdoa untuk dirinya sendiri. Aku bersksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. memohon dan menunjukkan ketergantungan kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata.´ (HR: Abu Daud) Demikian pula doa berikut ini: ³Ya Alloh. .

Apakah anda akan lebih senang jika anak anda meminta uang kepada sambil : menatap anda.OKeh. lebih mendapat kemungkinan sebuah doa dikabulkan oleh Allah. ³ disertai sambil sambil lari mengambil tasnya. Dengan anak kita meminta dengan posisi badan yang menghadap kita dan dengan mata yang menatap lurus kita. Tempat 4. kita bahas. Lurus Menghadap Kiblat Lurus Menghadap Kiblat ? Ya ! Disaat anda do¶a sambil menghadap kiblat. ada 5 hal yang bisa diperbaikin dari objek utama yaitu pendoanya. dengan tidak bergerak sambil menatap mata anda dengan tulus ??? Atau anak anda meminta dengan berkata : ´ Ayah bagi uang donk«. Kenapa ??? Ya kalo dibayangkan. Nah kalau Allah suka apabila kita berdoa dalam posisi menghadap kiblat. ( Yang bener-bener banget bisa berhasil 99 % dikabulkan ). Dan tentunya peluang anak kita tersebut dikabulkan lebih besar untuk dikabulkan. Situasi Nah untuk postingan kali ini. . Alabila Allah adalah manusia sama seperti kita. akan saya bahas dari objek pendoanya terlebih dahulu. Dalam hal ini ada 4 objek pokok yang harus diperhatikan. Pendoanya 2.. 4 objek itu adalah : 1. karena dia udah ditunngu temannya untuk pergi dengan motor ?? Saya yakin anda akan lebih mengabulkan permintaan ´ minta uang ´ anak anda dengan sikap yang pertama. sekali lagi hanya dibayangkan. Waktu 3. Agar sebuah do¶a dikabulkan banyak sekali yang harus diperbaiki dan dioptimalkan. kita akan merasa lebih dihargai. 1.

kita jadi merasa tidak pantas dikabulkan. Begini.2. Bersih Hatinya Jelas harus lagi hati yang bersihlah yang dikabulkan oleh Allah do¶anya. Apakah Allah perlu disogok juga ? Secara banget bangetnya ya gak perlulah Allah disogok. menyiapkan diri dengan sogokan berupa beramal baik terlebih dahulu. sebelum meminta ´ maksud ´ tertentu itu. Bersih seratus persen saya rasa tidaklah mungkin. Tolong jangan bilang ke saya : ´ kalo gitu mah namanya berbuat baik kalau ada maunya doank ! ³ Hei ! Kalau anda bilang begitu. Bersih dari : y y y y y Rasa Marah Rasa Dendam Rasa Dengki Rasa Iri Rasa Nafsu 3. Mungkin lebih gampangnya. banyak para oknum ± oknum yang sering agak memebrikan sogokan kepada seseorang yang dinilai akan bisa membantunya dalam kepentingan hidupnya. Padahal Allah senang apabila hambaNya berdoa dengan penuh melas dan penuh keyakinan kalau Allah akan mengampuni do¶a dari hambanya yang melas dan pasrah itu. Gak butuh dan gak perlu sama sekali malah ! Namun apakah bersalah jika kita yang sedang mempunyai ´ maksud ´ tertentu kepada Allah. 4. Ya. Memang terkadang dengan merasa banyak dosa. bahwa do¶anya akan dikabulkan. biar IPnya dikasih tinggi. misal nyogok dosen dengan parsel saat lebaran. Yakin Dikabulkan Banyak orang yang berdo¶a tapi tidak yakin. yang berakibat kurang yakinnya dalam berdoa. contohnya. terus lebih baik meminta doa kepada Allah tanpa berbuat baik sama sekali gitu ??? pendapat yang lebih baikkah ???!!! Yang disarankan ( yang biasanya dari cerita-cerita orang yang dikabulkan do¶anya ). Hei ! Berdoa itu haris yakin dikabulkan. Banyak Berbuat Baik Nah yang ini nich«. biasanya berbuat baiknya adalah : .

Berwaqaf. Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Kita gak pantes sombong. EHem« cukup sekian point-point penting singkat yang dihadirkan di artikel ini agar doa dikabulkan.com/kiat-%E2%80%93-kiat-agar-do%E2%80%99a-dikabulkan Akhlakul Karimah hamba tuhan on Mon Feb 28. akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang. beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 2011 3:14 pm Akal dan nurani seorang setiap manusia dapat dilihat melalui kelakuan yang biasa ia tampakkan dalam keseharian. Beramal. (HR.y y y Berinfak. tidak suka berteriak-teriak. . Nah sudah sepatutnya kita berdo¶a dengan merendahkan hati terlebih dahulu. Sedangkan Allah pantes banget untuk sombong ! yaiyalah Maha Kuasa. Sumber : http://khalidabdullah. Bahkan sebaliknya. Ahmad) Al-Husein cucu Rasulullah saw menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Aisyah ra pernah menuturkan: Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji. ayahku menuturkan: Beliau saw senantiasa tersenyum. ( Dan julukan memberi lainnya ) Mengunjungi Orang Sakit Habis Memaafkan Kesalahan Orang Lain. Pernah melihat orang yang berdoa sambil meringkuh. Akan berlanjut dari segi segi lainnya. merunduk. beliau bukanlah seorang yang kasar. Dengan kata lain. beliau suka memaafkan dan merelakan . Semoga Bermanfaat. Memujinya lewat shalawat-shalawat dan surat Al-Fatihah. tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya . padahal berhak banget buat kita untuk marah dan membalasnya. Ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah saw terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. 5. luhur budi pekerti lagi rendah hati. meringkuk sedemikian rupa ? Nah seperti itulah posisi badan dan hati seharusnya dalam berdoa agar dikabulkan. bukan tukang cela.

Apakah agama itu? . Pengertian Akhlak Secara terminologi. adat kebiasaan atau khalqun yang berarti kejadian. Kualitas akhlak merupakan cermin dari kualitas ibadah seseorang. apakah agama itu? . (HR. kelakuan. Setiap manusia pastilah memiliki akhlak. Ya Rasulullah. akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Maka aqidah. terpuji. apakah agama itu? . Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun. baik. Peranan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. dan Hakim) Selain itu. yaitu akhlakul karimah. Sedangkan karimah berarti mulia. Akhlak yang baik . Abu Dawud dan Tirmidzi) . Kemudian ia mendatanginya dari sebelah kirinya dan bertanya. tampak subur. (HR. Kemudian ia menghampiri Nabi saw dari sebelah kiri dan bertanya. (al-Targhib wa al-Tarhib 3:405) Nabi saw bersadba.Seorang lelaki menemui Rasulullah saw dan bertanya. ibadah dan akhlak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Abu Dawud) Dengan demikian. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai. Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata al-akhlaaqu yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqu yang berarti tabiat. Bukhari. ciptaan. apakah agama itu? . Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik . buatan. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Islam dan Ihsan. Menurut Imam Ghazali. Dan setiap akhlakqul karimah merupakan buah dari ketaataannya kepada Allah swt. Akhlak yang baik . Rasulullah saw menoleh kepadanya dan bersabda. Akhlak yang baik . Baihaqi. Ya Rasulullah. Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik . Ya Rasulullah. Nabi saw menjawab. akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai Iman. sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . Rasulullah saw juga bersabda: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah saw menjawab. perangai. Dia bersabda. (HR. Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. tentunya akan menghasilkan buah yang baik. syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula. Pohon yang baik. Ibadah dan akhlak laksana pohon dengan buahnya. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. teduh dan kian menjulang. Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Kemudian ia mendatangi Nabi dari sebelah kanannya dan bertanya. tabiat atau sistem perilaku yang dibuat.

Aisyah ra. Bukhari. sementara yang biasa-biasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. Dia di neraka . memakan harta orang. puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. Maka Rasul saw menjawab. Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw. Nabi saw bersabda. dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. Muslim dan Tirmidzi) Rasulullah saw bersabda. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? . Maka iapun dilemparkan ke neraka. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat. Baihaqi. Beliau menjawab. (HR. namun bagi seluruh manusia. Wahai Rasulullah. dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. Mereka menjawab. ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw. Demi Allah tidak beriman. hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Muslim dan Imam Ahmad) Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah. Muslim) Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. Demi Allah tidak beriman . Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu. Siapa ya Rasul? . dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Demi Allah tidak beriman. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua. (HR. Namun ia pernah mencela orang. QS. Dia di surga . (HR. puasa dan zakatnya. Hanya saja. Loginya. seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. (HR. Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka. maka beliau menjawab Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran .Berdasarkan hadits di atas. Al Anbiyaa: 107 Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. mencaci orang. ia sering menyakiti tetangganya . Mereka bertanya. memukul dan menumpakan darah orang. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam . Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta . Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat. Adz Dzariyaat:56 Dan tentunya. sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan. Bagaimana jika . QS. Pada hakikatnya. berpuasa dan berzakat. Mereka berkata. Rasul saw menjawab. Beliau lalu menjelaskan. fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat.

Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin. kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. baik dan buruk adalah bergantung kepada adat istiadat dan pemikiran manusia yang masih berlaku di suatu waktu dan tempat. Bukhari. Sumber : http://murtadinkafirun. melainkan ditanam dan dilekatkan melalui suatu usaha atau proses (pembiasaan).hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah Neraka . yaitu Ethos yang berarti kebiasaan. ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya dan sebagainya.forumotion.Timbul dengan sendirinya. Baik dan buruk dalam pandangan akhlak adalah bergantung pada Al Quran dan Hadits yang selamanya tidak akan pernah berubah. Jilid I. sesungguhnya pada waktu . Sebaliknya. kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar. ia selalu berubah-ubah (berubah-ubah seiring bergantinya masa dan kepemimpinan). (HR. Sedangkan etika dan moral hanya bersumber dari adat istiadat dan pikiran manusia. yaitu untuk beribadah (menyembah) kepada Allah swt. maka akhlak bukanlah sesuatu yang ada dan melekat pada diri seseorang dengan sendirinya. apalagi karena terpaksa maka perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani.net/t9801-akhlakul-karimah _________________ Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu. tanpa pikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasan baginya. Wallahua lam Syarat-Syarat (Kriteria) Akhlak Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika ia memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. KESIMPULAN Kemuliaan akhlak adalah maklumat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw tentang tujuan pengutusan beliau ke muka bumi: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . ia hanya berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja. mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Jika suatu pernuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbangtimbang. dan Hakim) Berdasarkan pengertiannya. Karena akhlakul karimah merupakan cermin dari berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka tidak dapat disebut sebagai akhlak. Sebagai contoh: jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat dikatakan berakhlak mulia. Fungsi akhlakul karimah dalam kehidupan adalah sebagai buah dari satu-satunya latar belakang diciptakannya manusia. 2. Yang harus kita ingat adalah. (Ensiklopedi Islam. 1993:102) Sifat Akhlak Islami Bagaimanakah yang dimaksud dengan akhlak Islami? Akhlak Islami bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. Sedangkan dalam pandangan etika dan moral. Baihaqi. sifatnya tetap (tidak berubah-ubah) dan ia berlaku untuk selamanya-lamanya. Dilakukan berulang-ulang (continue). Tanpa buah (akhlakul karimah) ini maka ibadah hanyalah sebagai upacara dan gerak-gerik yang tidak memiliki nilai dan manfaat apa-apa.

apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya. hamba tuhan SILVER MEMBERS Number of posts: 7972 Age: 11 Location: Aceh Humor: Obrolan Santai dengan Om Yesus Reputation: 49 Points: 9351 Registration date: 2010-09-19 y y y y y y y Re: Akhlakul Karimah agus on Mon Feb 28. yang telah mengikut Aku. Inget-inget lho..bagi yang bukan 12 suku israel.. akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. 2011 3:19 pm Cocok buat mata kuliah tambahan buat si bandot neh bro. ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali... _________________ SHAGGY YANG MALANG .penciptaan kembali.. kamu.

2. Apa yang seharusnya seorang muslim berpuasa (menahan diri) darinya? Yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. *** BIMBINGAN PUASA HUKUM PUASA RAMADHAN . aku haturkan kepada saudara-saudaraku muslimin. dia muslim dan muslimah. yaitu waktu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan inilah niat.agus SILVER MEMBERS Number of posts: 7451 Location: Everywhere but no where Job/hobbies: Baca-baca Humor: Shaggy yang malang Reputation: 73 Points: 8780 Registration date: 2010-04-16 Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat Mudzakarah tentang Hukum Puasa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah berkata: Berikut ini adalah ringkasan tentang hukum puasa. Siapa tujuan niat puasa? Yaitu Allah. Orang yang berpuasa. RUKUN SHIYAM (PUASA) ada empat: 1. 4. baik di dunia dan akhirat. 3. Waktu puasa. semoga Allah memberi manfaat aku dan mereka dengannya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan doa.

maka Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam berpuasa selama sembilan kali Ramadhan. Amien´. Setiap orang Islam yang telah baligh lagi berakal maka wajib atasnya berpuasa pada bulan Ramadhan. anda naik mimbar kemudian mengucapkan:Amien. membayar zakat. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu.´ Kaum Muslimin telah berijma¶ (bersepakat) bahwa puasa pada bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib dan barangsiapa mengingkarinya maka ia kafir. Pengampunan Dosa-Dosa Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu dari Nabi Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. bahwa Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam pernah naik mimbar lalu berkata: ³Amien.Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu.´ (HR.Puasa pada bulan Ramadhan adalah merupakan salah satu rukun Islam.Al Baqarah:183) ³Maka barangsiapa diantara kamu melihat bulan itu (Ramadhan). Allah Ta¶ala berfirman: ³Hai orang-orang yang beriman. karya Syaikh Utsaimin hal 21 dan setelahnya). Jum¶at ke Jum¶at. Ibnu Utsaimin hal 5) TARGHIB (DORONGAN) UNTUK BERPUASA RAMADHAN 1. Amien. hendaklah ia berpuasa.. Amien. Al Baqarah:185) Dari Abu Abdirrahman Abdullah ibnu Umar Ibnul Khaththab radhiallahu µanhuma berkata: ³Aku telah mendengar Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Beliau ditanya:´Ya Rasulullah.´(QS. Muslim) Dalam riwayat Muslim:. (Fushul Fi Ash Shiyam wa At Tarawih wa Az Zakah. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Shalat yang lima waktu. Puasa Ramadhan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyyah. menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadhan. (Majalis Syarh Ramadhan.´ (HR. mendirikan shalat.´ (HR. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi diantara masa tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhinya. Amien?´ Beliau . diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.´puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji.´ (QS. Bukhari .

ketika itulah aku mendengar suara yang keras. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Janganlah kamu puasa hingga melihat hilal.´ (HR. termasuk orang yang manakah aku?¶. hadits ini shahih). Lalu keduanya berkata:¶Kami akan memudahkannya untukmu¶. kecuali kamu melihat hilal sebelum itu (hari ketiga puluh). aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya. Ibnu Hibban. An Nasa¶i. sempurnakanlah bulan Sya¶ban tiga puluh hari. Orang yang Berpuasa termasuk Shiddiqin dan Syuhada Dari Amr bin Murrah Al Juhani radhiallahu µanhu berkata: ³Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shalallahu µAlaihi Wassalam lalu berkata:¶Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq untuk diibadahi kecuali Allah. 3. Ibnu Khuzaimah dan Ahmad dan Al Baihaqi.´ (HR. Lalu akupun naik hingga ketika aku sampai di puncak gunung. Larangan Berpuasa Pada Hari yang Diragukan Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu. Akupun bertanya:¶Suara apakah ini?¶. Hadits ini shahih). mulut mereka rusak/robek. Muslim) . Maka akupun mengucapkan:Amien´«dst. Engkau adalah Rasulullah. aku shalat lima waktu.¶ Kemudian keduanya membawaku. keduanya berkata:¶Naiklah¶. Al Bazzar. jangan pula kamu berbuka hingga melihatnya. At Thabrani) 2. jika kamu terhalangi awan hitunglah bulan Sya¶ban. (HR. Katakan : Amien¶.´ (HR. At Thahawi.´ (HR.Bukhari dan Muslim) Dari µAdiy bin Hatim radhiallahu µanhu berkata: Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Jka datang bulan Ramadhan puasalah tiga puluh hari. Ibnu Hibban dan Al hakim. 2. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu µanhuma. Mereka menjawab:¶Ini adalah teriakan penghuni neraka. dan semua orang muslim yang berdo¶a akan dikabulkan do¶anya. aku bertanya:¶ Siapakah mereka?¶ Dia menjawab:¶Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka (sebelum tiba waktunya). Sanadnya shahih). Jika kamu terhalangi awan. Ahmad. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam pernah bersabda: ³Janganlah kamu mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali seseorang yang telah rutin berpuasa maka berpuasalah. aku tunaikan zakat.bersabda:´Sesungguhnya Jubril µAlaihis Salam datang kepadaku lalu berkata: µBarangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tetapi tidak diampuni dosanya lalu dia masuk neraka maka Allah akan jauhkan dia. maka ketika aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki diatas.Bukhari dan Muslim).´ (HR.´ (HR. Aku jawab:¶Aku tidak mampu¶. Ahmad. Dikabulkannya Do¶a dan Dibebaskan dari Api Neraka Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Sesungguhnya Allah memiliki hambahamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam bulan Ramadhan. Menghitung Hari Bulan Sya¶ban Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu berkata: ³Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Puasalah kamu karena melihat hilal (bulan) dan berbukalah karena melihat hilal. Beliau Shalallahu µAlaihi Wassalam menjawab: ³Termasuk dari Shiddiqin dan Syuhada. datanglah dua orang laki-laki lalu memegang dua lenganku membawaku ke satu gunung yang kasar (tidak rata). ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN DENGAN SENGAJA Dari Abu Umamah Al Bahiliy radhiallahu µanhu berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Ketika aku sedang tidur. Hadits ini Shahih). darah mengalir dari mulut mereka. MENJELANG BULAN RAMADHAN 1.¶´ (HR.

Dintambah khusus untuk seorang wanita. Hukum Puasa Hukum puasa terbahagi kepada tiga iaitu : .html#ixzz1TGNY97NV Apa itu Puasa? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Islam. maka tidak ada puasa baginya. Dari Hafshah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ibnu Majah No 1700.Shilah bin Zufar meriwayatkan dari Ammar berkata: ³Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abul Qosim (Rasulullah). 3. ketika seorang menyelesaikan sahurnya. Abu Dawud No 2454. dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajr. penerbit Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khatimah. ada empat: 1.com/2011/07/hukum-hukumpuasa-secara-ringkas-rukun. untuk setiap hari puasa. 4. oleh Ustadz Abdullah Sholeh Al Hadrami.´ (HR.Bukhari secara ta¶liq) Maraji¶: Kitab Fiqih Ramadhan. 2. berakal. Berniat pada malam hari.blogspot. At-Tirmidzi No 730. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin (2/46) dan Ad-Daruquthni (2/172) * Syaikh Ibnu Baz rahimahullah memberikan keterangan terhadap hadits ini dalam Hasyiyah beliau terhadap Bulughul Maram karya Ibnu Hajar hal 404 No 626: Hadits ini menunjukkan perintah untuk melakukan niat puasa pada awal waktunya. Ibnu Khuzaimah No 1933. An-Nasai (4/196). dan mengikatnya pada awal waktunya ketika seorang menyelesaikan dari sahurnya. Baca Selengkapnya: Bimbingan Islam | ahlussunnah wal jama-ah | salafiy: Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat http://bimbingan-islam. HR Ahmad (6/287). hendaknya dia tidak sedang haidh dan nifas. Malang SYARAT PUASA BULAN RAMADHAN Syarat Puasa Bulan Ramadhan ada tujuh: Dan dibagi menjadi 2 jenis: Jenis pertama: syarat sahnya puasa.

* Wajib â¼³ Puasa pada bulan Ramadhan. * Sihat * Tidak musafir Rukun Puasa * Niat mengerjakan puasa pada tiap-tiap malam di bulan Ramadhan(puasa wajib) atau hari yang hendak berpuasa (puasa sunat).html . nifas dan wiladah (melahirkan anak) bagi kaum wanita * Hari yang sah berpuasa. Syarat Sah Puasa * Beragama Islam * Berakal * Tidak dalam haid.com/syarat-dan-rukun-puasa-ramadan. * Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sehingga masuk matahari. * Sunat â¼³ Puasa pada hari-hari tertentu. Syarat Wajib Puasa * Beragama Islam * Baligh (telah mencapai umur dewasa) * Berakal * Berupaya untuk mengerjakannya. Sunat Berpuasa * Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman * Melambatkan bersahur * Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji * Segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka * Mendahulukan berbuka daripada sembahyang Maghrib * Berbuka dengan buah tamar. Waktu berniat adalah mulai daripada terbenamnya matahari sehingga terbit fajar. jika tidak ada dengan air * Membaca doa berbuka puasa Perkara Makruh Ketika Berpuasa * Selalu berkumur-kumur * Merasa makanan dengan lidah * Berbekam kecuali perlu * Mengulum sesuatu Hal yang membatalkan Puasa * Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan * Muntah dengan sengaja * Bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja * kedatangan haid atau nifas * Melahirkan anak atau keguguran * Gila walaupun sekejap * Mabuk ataupun pengsan sepanjang hari * Murtad atau keluar daripada agama Islam Sumber : http://radensomad. * Haram â¼³ Puasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa.

Berakal 4. Hal hal yang dimakruhkan ketika berpuasa : 1. Mengandung dan menyusui. seperti mencium. karena . Tidak dalam keadaan haidh atau nifas. dan lain lain. 4. Sahur walaupun dengan seteguk air. dan tidak mengharuskan untuk diqodho. yang bisa memberatkan dalam hukuman. 4. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu µAlaihi Wa Sallam : ´´ ³Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya´ HR. Sehat. maka tidak membatalkan puasa. 4. seperti makan. maka teruskan puasanya. puasa dianggap tidak sah tanpa disertai dengan niat yang dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. karena dikhawatirkan bisa tertelan dan bisa tercampur ludah yang kemudian tertelan. atau usia lanjut. Menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal hal yang bisa mengurangi pahala puasa. 3. agar puasanya sejak pagi sudah dalam keadaan suci. 6. Mencicipi makanan. Safar 2. terutama pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan. ³Barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa. 3.Puasa Ramadhan wajib dilakukan bagi seseorang yang memenuhi lima syarat : 1. mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Islam 2. Rukun Puasa : 1. Hal hal yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa : 1. seperti mencium wangi wangian disiang hari bulan Ramadhan. meraba. 3. Berkumur dan istinsyaq (menghirup air dengan hidung) secara berlebihan. Sakit. Menahan diri dari hal hal yang bisa membatalkan puasa. 2. Mukim 5. Memberi makan pada orang lain untuk berbuka puasa. baik makanan ringan. Kehausan dan kelaparan. minuman atau lainnya. Berusaha untuk mandi janabah atau mandi setelah haidh atau nifas sebelum fajar. seperti lupa atau dalam paksaan. Jompo. walaupun jika mandinya dilakukan setelah fajar tetap puasanya dianggap sah. walaupun yang lebih utama adalah yang mengenyangkan. karena dikhwatirkan bisa mengeluarkan air mani yang bisa membatalkan puasa. 2. kemudian ia makan atau minum. Makan dan minum dengan sengaja. Berlebih lebihan dalam melakukan hal yang mubah. 5. karena dikhwatirkan bisa tertelan yang mengakibatkan puasanya menjadi batal Hal hal yang bisa membatalkan puasa : I. minum. jika makan dan minum itu dilakukan tidak dengan sengaja. 2. 5. bersetubuh dengan istri. 5. yang melampaui batas Hal hal yang disunnahkan dalam berpuasa : 1. Yang membatalkan puasa dan mengharuskan untuk qodho: 1. Menyegerakan berbuka. Niat. Bukhori dan Muslim. I¶tikaf. dan dikhawatirkan jatuh dalam persetubuhan yang haram untuk dilakukan. Puasa wishol (dua hari bersambung tanpa berbuka). Berdo¶a ketika akan berbuka. Melakukan hubungan mesra dengan istri tanpa bersetubuh. Baligh 3.

laki laki dan wanita. Sunnah-sunnah dalam Puasa. Jama¶ah dari Abi Hurairah. mengurangi syahwat. (HR. Memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok melalui lobang yang bisa sampai pada perut besar. Minuman atau obat obatan yang bisa berfungsi seperti makanan. dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. 6. seperti gula.Menurut istilah syara¶ (terminologi) berarti menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. atau mencium istrinya. 3. Hikmah puasa : menahan hawa nafsu. 5. II. maka kemudian Nabi mewajibkan ia untuk membayar kaffarah. Lihat : Nailul Author 4/214) Artikel Ramadhan : Dasar Wajib Puasa. fitamin.´ (HR Jamaah) 2. Problematika Puasa. Dalam keadaan seperti ini batallah puasa dan baginya wajib mengqodhonya di kemudian hari. (Al-Baqoroh 183) Puasa diwajibkan pada bulan Sya¶ban tahun kedua hijriyyah. garam. Hal yang Membatalkan Puasa. seperti infus. Syarat sah puasa: . dan lainnya. Dasar wajib puasa: Hai orang-orang yang beriman. Makan. dan kewajiban ini berlaku bagi keduanya. Hikmah Puasa. dan menjaga dari maksiat. Istimna¶. mentega. Syarat Sah Puasa. dan tidak wajib diqodho. Hal-hal yang Membatalkan Puasa Published on July 28. diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Muntah dengan sengaja. 2010 in Bulan Ramadhan and Artikel Islam. Haidh dan nifas walaupun sedikit dan terjadi sesaat menjelang terbenamnya matahari. yaitu secara berurutan. Secara bahasa (etimologi) berarti : menahan. Syarat Wajib Puasa. baik dengan onani. jika muntah tanpa sengaja maka puasanya tidak batal. ternyata sebaliknya. memerdekakan budak. matahari belum terbenam atau fajar sudah terbit. 4. dan lain lain. walaupun tanpa mengeluarkan air mani. dengan sengaja. minum dan bersetubuh dengan meyakini bahwa matahari sudah terbenam atau fajar belum terbit. yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja.ia telah diberi makanan dan minuman oleh Allah swt. menghayal. Makruh dalam Puasa. Yang membatalkan puasa dan mengharuskan qodho dan kaffarah Jima¶ atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan.Rukun-rukun Puasa. jika tidak mampu puasa dua bulan berturut turut. Seperti yang terjadi pada seorang badui yang datang pada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri. memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin.

Niat puasa Ramadhan yang sempurna: .5 ons) makanan pokok untuk setiap harinya. Adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat. Islam Berakal Bersih dari haid dan nifas Mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. minum dan lain-lain sebelum niat. namun orang tua wajib menyuruh anaknya berpuasa pada usia 7 tahun jika telah mampu dan wajib memukulnya jika meninggalkan puasa pada usia 10 tahun. Mukim (bukan musafir sejauh Rukun-rukun puasa: 1. 82 km dan keluar dari batas daerahnya sebelum fajar).1. Berarti tidak sah puasa orang kafir. Niat untuk puasa wajib. Sedangkan orang murtad tetap wajib puasa dan mengqodho¶ kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya selama murtad. Syarat wajib puasa: 1. 2. 2. diniatkan sebelum masuk waktu dhuhur b. 4. mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya. perempuan haid atau nifas dan puasa di waktu yang diharamkan berpuasa. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah yaitu satu mud (7. seperti hari raya atau hari tasyriq. orang gila walaupun sebentar. sekalipun belum mandi sampai pagi. Sedangkan niat untuk puasa sunnah. sampai tergelincirnya matahari (waktu duhur) dengan syarat: a. 4. Mukallaf (baligh dan berakal). namun di akhirat mereka tetap dituntut dan diadzab karena meninggalkan puasa selain diadzab karena kekafirannya. 3. 3. Islam Puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. Niat. tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan. Mampu mengerjakan puasa (bukan orang lansia atau orang sakit). Anak yang belum baligh atau orang gila tidak wajib puasa.

Hal-hal yang membatalkan puasa : 1. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syari at (jahil ma dzur). Gila meskipun sebentar. nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. 4. Namun jika dalam keadaan lupa. telinga dan lain-lain jika ada unsur kesengajaan. b. seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang. tetap sah. jika tidak mampu maka wajib memberi makanan pada 60 orang miskin masing-masing berupa 1 mud (7. hidung. wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib dan wajib mengqodhoi puasa serta wajib membayar kaffaroh [denda] yaitu: membebaskan budak perempuan yang islam jika tidak mampu. maka puasanya tetap sah. Murtad.Saya niat mengerjakan kewajiban puasa bulan Ramadhan esok hari pada tahun ini karena Allah SWT. Apabila seseorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadhan dengan sengaja. 5. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar. 2. . tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir atau dipaksa. wajib berpuasa dua bulan berturut turut. 1. sekalipun masuk islam seketika. hidup jauh dari ulama¶. Pingsan dan mabuk sehari penuh. Masalah masalah yang berkaitan dengan puasa: 1.5 ons) dari makanan pokok. tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya maka puasanya batal. maka haram menelan dan membatalkan puasa. Menghindari perkara yang membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut. Hukum menelan dahak : y y Jika telah mencapai batas luar tenggorokan. 2. Denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki laki. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. berdosa. Jika masih di batas dalam tenggorokan. Muntah dengan sengaja. Jahil ma¶dzur/kebodohan yang ditolerir syariat ada dua: a. 1. Haid. mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. 6. maka boleh dan tidak membatalkan puasa. 7. 3. baru masuk islam.

3. Wajib denda tanpa qodho¶. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu maka puasanya batal sekalipun ludahnya nampak bersih. dan dibawahnya adalah batas dalam. 4. Seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena kuatir pada kesehatan anaknya saja. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari. Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. Orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghoh (membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan) agar semua bagian mulutnya suci. 7. Berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadhan: 1. 6. 5. sedangkan menelan ludah yang berada pada bibir luar membatalkan puasa karena sudah di luar mulut. dan di bawahnya adalah batas dalam. wajib menahan diri di siang hari Ramadhan dari perkara yang membatalkan puasa (seperti orang puasa) sampai maghrib dan setelah Ramadhan wajib mengqodhoi puasanya. Mengakhirkan qodho hingga datang Ramadhan lagi tanpa ada udzur. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat: Murni (tidak tercampur benda lain) Suci Berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. 8. jika keduanya tidak mampu berpuasa. 3. Sedangkan menurut sebagian ulama¶ batas luar adalah makhroj huruf kho¶( ). Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja: Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat jum¶at atau mandi wajib seperti mandi janabat maka tidak membatalkan puasa kecuali jika sengaja atau menyelam. orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima¶ (bersetubuh) dan perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena kuatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya. Jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan maka puasanya batal baik disengaja atau tidak. 2. Berlaku bagi orang lanjut usia dan orang sakit yang tidak punya harapan sembuh. baik terlalu ke dalam (mubalaghoh) atau tidak. . Wajib qodho¶ tanpa denda.Yang dimaksud batas luar menurut pendapat Imam Nawawi (mu¶tamad) adalah makhroj huruf kha¶ ( ). bukan untuk kesunnahan maka puasanya batal secara mutlak. Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja: y y Jika berkumur untuk kesunnahan seperti dalam wudhu tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam (mubalaghoh) Jika berkumur biasa. y y Wajib qodho¶ dan membayar denda : Jika membatalkan puasa demi orang lain.

Membaca doa berbuka yaitu: . dimulai dari tengah malam. Bila tak ada. Mengakhirkan sahur. . Sahur. Meninggalkan caci maki. 5. Bila tak ada kurma. Bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir. dan lain-lain Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadhan: 1. Bila tak ada.5. Disunnahkan dengan bilangan ganjil. Mandi janabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. Berbuka dengan kurma. Mandi setiap malam di bulan Ramadhan 9. 4. dengan apa saja yang berasa manis alami. Berlaku bagi orang yang gila tanpa disengaja. Berkata jorok atau jelek Rasulullah SAW bersabda : . Tidak wajib qodho¶ dan tidak wajib denda. Mencicipi makanan. Memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa. berbuka dengan makanan atau minuman yang diberi pemanis. Memandang dengan syahwat5. 13. sekalipun dengan seteguk air. Memperbanyak bacaan Al Quran dengan berusaha memahami artinya. Hal hal yang membatalkan pahala puasa: 1. cukup dengan air putih. 6. Bekam [mengeluarkan darah]. Mandi dengan menyelam. 3. Memperbanyak amalan sunnah dan amal sholeh. 2. 11. 4. Hal-hal yang disunnahkan dalam puasa Ramadhan: 1. Menekuni sholat tarawih dan witir. Bila tak ada juga.4. Ghibah (gosip)2. maka air zam-zam. Yang dimaksud denda di sini adalah 1 mud (7. 7.5 ons) makanan pokok daerah setempat untuk setiap harinya. 10.3. 12. Menyegerakan berbuka puasa.6. Memakai siwak setelah masuk waktu duhur. Sumpah palsu.2. Berbohong 4. Banyak tidur dan terlalu kenyang. Berusaha makan dari yang halal 14. Adu domba3. 8.

adu domba. sumpah palsu dan melihat dengan syahwat ³ (H. ghibah.³ Lima perkara yang membatalkan (pahala) puasa : berbohong.R. Anas) Sumber Forsan Salaf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful