P. 1
ZAKAT

ZAKAT

|Views: 39|Likes:
Published by Hilmin D. Astuti

More info:

Published by: Hilmin D. Astuti on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

ZAKAT

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.[1] Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

Etimologi
Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

Sejarah zakat
Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur¶an. Pada awalnya, Al-Qur¶an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.[2]. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.[3]. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar.[4]. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. [5]

Hukum zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Jenis zakat
Zakat terbagi atas dua jenis yakni:
y

y

Zakat fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal (harta) Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendirisendiri.

Yang berhak menerima
Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, yakni: 1. Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 3. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'allaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya 5. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya 6. Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya 7. Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb) 8. Ibnus Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Yang tidak berhak menerima zakat[6]
y y y y y

Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari). Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim). Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Orang kafir.

Beberapa Faedah Zakat[7]
[sunting] Faedah Diniyah (segi agama)
1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. 2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. 3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang muttafaq "alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam" juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. 4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

[sunting] Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak)
1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. 2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam 8. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). [sunting] Hikmah Zakat Hikmah dari zakat antara lain: 1.wikipedia. 2.org/wiki/Zakatber : http://id. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah. 4.wikipedia. pohon korma. 2. [sunting] Zakat dalam Al Qur'an y y y QS (2:43) ("Dan dirikanlah salat. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Sum http://id. 3. lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.") QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Untuk pengembangan potensi ummat 7. tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya.org/wiki/Zakat . tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". dan janganlah kamu berlebih-lebihan. lalu dibakar dengannya dahi mereka. dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.[sunting] Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 1. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan). Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. 5. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.) QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan 6. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. 3. 5. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk 4. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat.

Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Beberapa tahun kemudian. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M. Aceh.terutama Belanda . . selain karena kaum Muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan. Penyebabnya. serta Ternate. tepatnya tahun 674 M. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam. keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaankerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit. penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan. melainkan makam para pedagang Arab. belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran.. Diperkirakan makammakam ini bukan dari penduduk asli. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik. Jawa Timur. Cirebon. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. tidak dengan merebut kekuasaan politik. Demak. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri. Baru pada abad ke-9 H / 14 M. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M. pengembara Muslim dari Maghribi. Berupa komplek makam Islam. hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara. Dalam Tarikh Hadramaut.menundukkan kerajaan Islam di Nusantara. Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah. Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahanpemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini. yakni Pasai. Malaka. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil'alamin. migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Yaman. Terutama di abad ke 17 dan 18 Masehi. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai. Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. tidak dengan pedang. perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat.SEJARAH ISLAM DI INDONESIA Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi. abad demi abad. yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran. Sriwijaya dan Sunda. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini. Setiap kali para penjajah . para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerahdemi daerah di Nusantara.

Cirebon dan Banten. Adab. Satu contoh. Akhlaq Muslim. Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat. Peradaban. 2007 pada 3:26 pm (Abad Shohihah. Tauhid) . Akhlaq. Kepribadian. Terlepas dari hal ini. Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa. Sulu (Filipina). Adab & Akhlaq. Muamalah. ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam. namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Makassar. Adat. Sholeh. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa. Maka terputuslah hubungan ummat Islam Nusantara dengan ummat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. untuk memutuskan jalur pelayaran kaum Muslimin. Islamic. terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi'i. juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan pribumi. Fathahillah sempat berguru di Makkah. sehingga semangat Perang Salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan.mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511. memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Adab Mulia. yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai. Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa. yakni Demak. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu / Budha. Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Ternate. hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon (Bagus rangin). Perilaku. Mental. Iman.blogspot. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman. yang lebih terkenal dengan gelarnya.com/2010/01/tarikh-islam. religion. Bahkan ikut mempertahankan Makkah dari serbuan Turki Utsmani. Perang Jawa (Diponegoro). Sifat. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia). Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan ummat Islam Nusantara dengan akarnya. Islam. Muslim. Peradaban Islam. namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajah. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat. Fathahillah. dan Perang Aceh (Teuku Umar). Akhlaq Shohihah. Mukmin. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara Pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 M. Banten. Perang Padri (Imam Bonjol). Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke kepulauan subur makmur ini. Artikel.html DOA Maret 9. Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin Nusantara. Adat Istiadat. Pasai. Adab Shohihah. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik. religius. agama seteru mereka. Sunda Kelapa. Akhlaq Mulia. (Bersambung) http://camelia86. Adab Dan Akhlaq.

memohon dan menunjukkan ketergantungan kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. Hakikat doa adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Aku bersksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.´ (Muttafaq µalaih) Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam senantiasa berdoa memohon kepada Rabb Subhanahu wa Ta¶ala baik pada waktu lapang maupun pada saat sempit. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata.MediaMuslim. Beliau sangat menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun sarat makna dan juga menyukai ucapan-ucapan doa. Doa juga merupakan lambang kelemahan manusia. (Sumber Rujukan: Sehari Di Kediaman Rasululloh Shallallahu¶alaihi Wasallam.´ (HR: Muslim) Di antara doa beliau adalah. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Beliau sering berdoa untuk dirinya sendiri. memohon kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala agar menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin dan menjatuhkan kekalahan atas kaum musyrikin. yang artinya: ³Ya Alloh. yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. Doa merupakan tanda Ubudiyah (penghambaan diri secara totalitas kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala). Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan. kejahatan setan dan bala tentaranya. yang artinya: ³Ya Alloh. Disamping itu terkandung juga sifat penyantun dan pemurah bagi Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku.Info ± Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam seorang yang banyak berdoa. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. ampunilah dosaku.´ (HR: At-Tirmidzi) Di antara permohonan beliau kepada Alloh Subhannahu wa Ta¶ala. curahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan temukanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya. yang artinya: ³Ya Alloh. Pada peperangan Badar. Oleh sebab itu Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. untuk sahabat-sahabat beliau bahkan untuk segenap kaum muslimin. Di dalam ibadah doa terkandung pujian terhadap Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. atau aku melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang aku tujukan kepada seorang muslim lain. beliau berdoa kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala hingga jatuh selendang beliau dari kedua pundaknya. Ya Rabb Pencipta langit dan bumi. . Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. untuk keluarga dan ahli bait beliau. Kiat ± kiat agar sebuah do¶a dikabulkan ini saya dapat dari ustad saya. Asy-Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim) Kiat ± Kiat Agar Do¶a Dikabulkan ( Pendo¶anya ) Posted by Khalid Abdullah in Uncategorized Saya akan mencoba membagikan kiat kita agar sebuah do¶a dikabulkan. yang artinya: ³Doa itu adalah ibadah´ (HR: Tirmidzi) Di antara doa Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam adalah. cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram.´ (HR: Abu Daud) Demikian pula doa berikut ini: ³Ya Alloh. tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku. perkayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak meminta) kepada selain-Mu.

Situasi Nah untuk postingan kali ini. Lurus Menghadap Kiblat Lurus Menghadap Kiblat ? Ya ! Disaat anda do¶a sambil menghadap kiblat. Waktu 3. karena dia udah ditunngu temannya untuk pergi dengan motor ?? Saya yakin anda akan lebih mengabulkan permintaan ´ minta uang ´ anak anda dengan sikap yang pertama. Nah kalau Allah suka apabila kita berdoa dalam posisi menghadap kiblat. Tempat 4. Agar sebuah do¶a dikabulkan banyak sekali yang harus diperbaiki dan dioptimalkan. ada 5 hal yang bisa diperbaikin dari objek utama yaitu pendoanya. ( Yang bener-bener banget bisa berhasil 99 % dikabulkan ). lebih mendapat kemungkinan sebuah doa dikabulkan oleh Allah. Dan tentunya peluang anak kita tersebut dikabulkan lebih besar untuk dikabulkan. ³ disertai sambil sambil lari mengambil tasnya. dengan tidak bergerak sambil menatap mata anda dengan tulus ??? Atau anak anda meminta dengan berkata : ´ Ayah bagi uang donk«. kita bahas.OKeh. akan saya bahas dari objek pendoanya terlebih dahulu. Pendoanya 2. Alabila Allah adalah manusia sama seperti kita. Dengan anak kita meminta dengan posisi badan yang menghadap kita dan dengan mata yang menatap lurus kita.. Kenapa ??? Ya kalo dibayangkan. 4 objek itu adalah : 1. 1. Apakah anda akan lebih senang jika anak anda meminta uang kepada sambil : menatap anda. sekali lagi hanya dibayangkan. Dalam hal ini ada 4 objek pokok yang harus diperhatikan. . kita akan merasa lebih dihargai.

kita jadi merasa tidak pantas dikabulkan. contohnya. Ya. yang berakibat kurang yakinnya dalam berdoa. Memang terkadang dengan merasa banyak dosa. sebelum meminta ´ maksud ´ tertentu itu. banyak para oknum ± oknum yang sering agak memebrikan sogokan kepada seseorang yang dinilai akan bisa membantunya dalam kepentingan hidupnya. Mungkin lebih gampangnya. Begini.2. Banyak Berbuat Baik Nah yang ini nich«. bahwa do¶anya akan dikabulkan. menyiapkan diri dengan sogokan berupa beramal baik terlebih dahulu. Yakin Dikabulkan Banyak orang yang berdo¶a tapi tidak yakin. Apakah Allah perlu disogok juga ? Secara banget bangetnya ya gak perlulah Allah disogok. biar IPnya dikasih tinggi. biasanya berbuat baiknya adalah : . Padahal Allah senang apabila hambaNya berdoa dengan penuh melas dan penuh keyakinan kalau Allah akan mengampuni do¶a dari hambanya yang melas dan pasrah itu. 4. Hei ! Berdoa itu haris yakin dikabulkan. terus lebih baik meminta doa kepada Allah tanpa berbuat baik sama sekali gitu ??? pendapat yang lebih baikkah ???!!! Yang disarankan ( yang biasanya dari cerita-cerita orang yang dikabulkan do¶anya ). Bersih dari : y y y y y Rasa Marah Rasa Dendam Rasa Dengki Rasa Iri Rasa Nafsu 3. Gak butuh dan gak perlu sama sekali malah ! Namun apakah bersalah jika kita yang sedang mempunyai ´ maksud ´ tertentu kepada Allah. Bersih seratus persen saya rasa tidaklah mungkin. misal nyogok dosen dengan parsel saat lebaran. Tolong jangan bilang ke saya : ´ kalo gitu mah namanya berbuat baik kalau ada maunya doank ! ³ Hei ! Kalau anda bilang begitu. Bersih Hatinya Jelas harus lagi hati yang bersihlah yang dikabulkan oleh Allah do¶anya.

bukan tukang cela.y y y Berinfak. Pernah melihat orang yang berdoa sambil meringkuh. akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang. Berwaqaf. Aisyah ra pernah menuturkan: Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji.com/kiat-%E2%80%93-kiat-agar-do%E2%80%99a-dikabulkan Akhlakul Karimah hamba tuhan on Mon Feb 28. Dengan kata lain. Nah sudah sepatutnya kita berdo¶a dengan merendahkan hati terlebih dahulu. Memujinya lewat shalawat-shalawat dan surat Al-Fatihah. luhur budi pekerti lagi rendah hati. meringkuk sedemikian rupa ? Nah seperti itulah posisi badan dan hati seharusnya dalam berdoa agar dikabulkan. padahal berhak banget buat kita untuk marah dan membalasnya. EHem« cukup sekian point-point penting singkat yang dihadirkan di artikel ini agar doa dikabulkan. Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Kita gak pantes sombong. ayahku menuturkan: Beliau saw senantiasa tersenyum. beliau bukanlah seorang yang kasar. Bahkan sebaliknya. . 2011 3:14 pm Akal dan nurani seorang setiap manusia dapat dilihat melalui kelakuan yang biasa ia tampakkan dalam keseharian. Sumber : http://khalidabdullah. Semoga Bermanfaat. Beramal. tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya . tidak suka berteriak-teriak. beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan berlanjut dari segi segi lainnya. Sedangkan Allah pantes banget untuk sombong ! yaiyalah Maha Kuasa. 5. (HR. beliau suka memaafkan dan merelakan . Ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah saw terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ahmad) Al-Husein cucu Rasulullah saw menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. merunduk. ( Dan julukan memberi lainnya ) Mengunjungi Orang Sakit Habis Memaafkan Kesalahan Orang Lain.

Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Rasulullah saw juga bersabda: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. apakah agama itu? . Abu Dawud dan Tirmidzi) . Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai.Seorang lelaki menemui Rasulullah saw dan bertanya. ibadah dan akhlak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ya Rasulullah. Islam dan Ihsan. Akhlak yang baik . Kemudian ia menghampiri Nabi saw dari sebelah kiri dan bertanya. Abu Dawud) Dengan demikian. Ibadah dan akhlak laksana pohon dengan buahnya. Kualitas akhlak merupakan cermin dari kualitas ibadah seseorang. Maka aqidah. Dan setiap akhlakqul karimah merupakan buah dari ketaataannya kepada Allah swt. perangai. Pohon yang baik. Dia bersabda. buatan. syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula. akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai Iman. Kemudian ia mendatanginya dari sebelah kirinya dan bertanya. teduh dan kian menjulang. Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata al-akhlaaqu yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqu yang berarti tabiat. Nabi saw menjawab. ciptaan. dan Hakim) Selain itu. (HR. Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun. kelakuan. Apakah agama itu? . tampak subur. baik. Pengertian Akhlak Secara terminologi. Akhlak yang baik . yaitu akhlakul karimah. Ya Rasulullah. adat kebiasaan atau khalqun yang berarti kejadian. tabiat atau sistem perilaku yang dibuat. apakah agama itu? . Bukhari. Ya Rasulullah. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik . Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Kemudian ia mendatangi Nabi dari sebelah kanannya dan bertanya. Peranan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. Baihaqi. akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. apakah agama itu? . tentunya akan menghasilkan buah yang baik. (HR. Rasulullah saw menoleh kepadanya dan bersabda. terpuji. sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. (HR. Akhlak yang baik . Setiap manusia pastilah memiliki akhlak. Rasulullah saw menjawab. (al-Targhib wa al-Tarhib 3:405) Nabi saw bersadba. Menurut Imam Ghazali. Sedangkan karimah berarti mulia. Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik .

QS. sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan. Bukhari. dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat. Muslim) Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. Maka Rasul saw menjawab. Muslim dan Tirmidzi) Rasulullah saw bersabda. ia sering menyakiti tetangganya . Demi Allah tidak beriman. Adz Dzariyaat:56 Dan tentunya. Demi Allah tidak beriman . Beliau lalu menjelaskan. memakan harta orang. Loginya. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? . puasa dan zakatnya. (HR. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah. dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. memukul dan menumpakan darah orang. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Baihaqi. orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat. Muslim dan Imam Ahmad) Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Al Anbiyaa: 107 Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Dia di surga . ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Hanya saja. QS. Beliau menjawab. maka beliau menjawab Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran . Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka. Siapa ya Rasul? . ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw. sementara yang biasa-biasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat. puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. mencaci orang. (HR. Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu. Demi Allah tidak beriman.Berdasarkan hadits di atas. seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. (HR. Nabi saw bersabda. Aisyah ra. Bagaimana jika . Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta . Wahai Rasulullah. namun bagi seluruh manusia. Mereka menjawab. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam . dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. (HR. diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Mereka berkata. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua. Namun ia pernah mencela orang. Dia di neraka . Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw. Mereka bertanya. Rasul saw menjawab. berpuasa dan berzakat. Maka iapun dilemparkan ke neraka. Pada hakikatnya.

kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar. Sedangkan etika dan moral hanya bersumber dari adat istiadat dan pikiran manusia.hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah Neraka . Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka tidak dapat disebut sebagai akhlak.net/t9801-akhlakul-karimah _________________ Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu. Dilakukan berulang-ulang (continue). Tanpa buah (akhlakul karimah) ini maka ibadah hanyalah sebagai upacara dan gerak-gerik yang tidak memiliki nilai dan manfaat apa-apa. 2. maka akhlak bukanlah sesuatu yang ada dan melekat pada diri seseorang dengan sendirinya. ia selalu berubah-ubah (berubah-ubah seiring bergantinya masa dan kepemimpinan). Karena akhlakul karimah merupakan cermin dari berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. (HR. kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. baik dan buruk adalah bergantung kepada adat istiadat dan pemikiran manusia yang masih berlaku di suatu waktu dan tempat. Bukhari. yaitu Ethos yang berarti kebiasaan. KESIMPULAN Kemuliaan akhlak adalah maklumat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw tentang tujuan pengutusan beliau ke muka bumi: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . (Ensiklopedi Islam. Yang harus kita ingat adalah. Jilid I. Wallahua lam Syarat-Syarat (Kriteria) Akhlak Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika ia memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. Sebagai contoh: jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat dikatakan berakhlak mulia. Sebaliknya. ia hanya berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani. mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. dan Hakim) Berdasarkan pengertiannya. sifatnya tetap (tidak berubah-ubah) dan ia berlaku untuk selamanya-lamanya. melainkan ditanam dan dilekatkan melalui suatu usaha atau proses (pembiasaan). Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin. Sumber : http://murtadinkafirun. Fungsi akhlakul karimah dalam kehidupan adalah sebagai buah dari satu-satunya latar belakang diciptakannya manusia. Baik dan buruk dalam pandangan akhlak adalah bergantung pada Al Quran dan Hadits yang selamanya tidak akan pernah berubah. ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya dan sebagainya.forumotion. Jika suatu pernuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbangtimbang. Sedangkan dalam pandangan etika dan moral. 1993:102) Sifat Akhlak Islami Bagaimanakah yang dimaksud dengan akhlak Islami? Akhlak Islami bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. tanpa pikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasan baginya. sesungguhnya pada waktu . yaitu untuk beribadah (menyembah) kepada Allah swt.Timbul dengan sendirinya. apalagi karena terpaksa maka perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. Baihaqi.

kamu.penciptaan kembali. akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel...bagi yang bukan 12 suku israel. ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali.. 2011 3:19 pm Cocok buat mata kuliah tambahan buat si bandot neh bro.. Inget-inget lho.. hamba tuhan SILVER MEMBERS Number of posts: 7972 Age: 11 Location: Aceh Humor: Obrolan Santai dengan Om Yesus Reputation: 49 Points: 9351 Registration date: 2010-09-19 y y y y y y y Re: Akhlakul Karimah agus on Mon Feb 28. _________________ SHAGGY YANG MALANG . apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya. yang telah mengikut Aku.

4. Orang yang berpuasa. aku haturkan kepada saudara-saudaraku muslimin. *** BIMBINGAN PUASA HUKUM PUASA RAMADHAN . 3. Dan inilah niat. Apa yang seharusnya seorang muslim berpuasa (menahan diri) darinya? Yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan doa. Siapa tujuan niat puasa? Yaitu Allah. yaitu waktu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. RUKUN SHIYAM (PUASA) ada empat: 1.agus SILVER MEMBERS Number of posts: 7451 Location: Everywhere but no where Job/hobbies: Baca-baca Humor: Shaggy yang malang Reputation: 73 Points: 8780 Registration date: 2010-04-16 Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat Mudzakarah tentang Hukum Puasa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah berkata: Berikut ini adalah ringkasan tentang hukum puasa. baik di dunia dan akhirat. Waktu puasa. 2. semoga Allah memberi manfaat aku dan mereka dengannya. dia muslim dan muslimah.

maka Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam berpuasa selama sembilan kali Ramadhan. Bukhari . bahwa Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam pernah naik mimbar lalu berkata: ³Amien. anda naik mimbar kemudian mengucapkan:Amien. Jum¶at ke Jum¶at. (Majalis Syarh Ramadhan. Amien. hendaklah ia berpuasa.´ (HR. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Shalat yang lima waktu. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. mendirikan shalat. Beliau ditanya:´Ya Rasulullah. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi diantara masa tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhinya. Amien. Muslim) Dalam riwayat Muslim:. membayar zakat. Amien?´ Beliau . Allah Ta¶ala berfirman: ³Hai orang-orang yang beriman. Setiap orang Islam yang telah baligh lagi berakal maka wajib atasnya berpuasa pada bulan Ramadhan.Puasa pada bulan Ramadhan adalah merupakan salah satu rukun Islam. karya Syaikh Utsaimin hal 21 dan setelahnya). Al Baqarah:185) Dari Abu Abdirrahman Abdullah ibnu Umar Ibnul Khaththab radhiallahu µanhuma berkata: ³Aku telah mendengar Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pengampunan Dosa-Dosa Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu dari Nabi Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadhan.´ Kaum Muslimin telah berijma¶ (bersepakat) bahwa puasa pada bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib dan barangsiapa mengingkarinya maka ia kafir.´ (HR. (Fushul Fi Ash Shiyam wa At Tarawih wa Az Zakah.Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu.´puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji.´ (QS. Puasa Ramadhan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyyah.´(QS. Ibnu Utsaimin hal 5) TARGHIB (DORONGAN) UNTUK BERPUASA RAMADHAN 1.´ (HR.. Amien´.Al Baqarah:183) ³Maka barangsiapa diantara kamu melihat bulan itu (Ramadhan). Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu.

Bukhari dan Muslim).bersabda:´Sesungguhnya Jubril µAlaihis Salam datang kepadaku lalu berkata: µBarangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tetapi tidak diampuni dosanya lalu dia masuk neraka maka Allah akan jauhkan dia. Ahmad. darah mengalir dari mulut mereka. Hadits ini Shahih). An Nasa¶i. aku tunaikan zakat. Akupun bertanya:¶Suara apakah ini?¶. Maka akupun mengucapkan:Amien´«dst. mulut mereka rusak/robek. MENJELANG BULAN RAMADHAN 1. Ibnu Hibban dan Al hakim.´ (HR. Lalu keduanya berkata:¶Kami akan memudahkannya untukmu¶. Ibnu Khuzaimah dan Ahmad dan Al Baihaqi. Larangan Berpuasa Pada Hari yang Diragukan Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu. datanglah dua orang laki-laki lalu memegang dua lenganku membawaku ke satu gunung yang kasar (tidak rata). Katakan : Amien¶. Dikabulkannya Do¶a dan Dibebaskan dari Api Neraka Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Sesungguhnya Allah memiliki hambahamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam bulan Ramadhan. ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN DENGAN SENGAJA Dari Abu Umamah Al Bahiliy radhiallahu µanhu berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Ketika aku sedang tidur.¶ Kemudian keduanya membawaku. Hadits ini shahih). Ibnu Hibban. Jika kamu terhalangi awan.´ (HR. Sanadnya shahih). Al Bazzar. Beliau Shalallahu µAlaihi Wassalam menjawab: ³Termasuk dari Shiddiqin dan Syuhada. keduanya berkata:¶Naiklah¶. Ahmad. aku bertanya:¶ Siapakah mereka?¶ Dia menjawab:¶Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka (sebelum tiba waktunya). sempurnakanlah bulan Sya¶ban tiga puluh hari. At Thahawi. Mereka menjawab:¶Ini adalah teriakan penghuni neraka.´ (HR. termasuk orang yang manakah aku?¶.´ (HR. Engkau adalah Rasulullah. aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam pernah bersabda: ³Janganlah kamu mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali seseorang yang telah rutin berpuasa maka berpuasalah.´ (HR. maka ketika aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki diatas. ketika itulah aku mendengar suara yang keras. hadits ini shahih). jika kamu terhalangi awan hitunglah bulan Sya¶ban. 3. jangan pula kamu berbuka hingga melihatnya. kecuali kamu melihat hilal sebelum itu (hari ketiga puluh). Dari Abdullah bin Umar radhiallahu µanhuma.¶´ (HR. 2.Bukhari dan Muslim) Dari µAdiy bin Hatim radhiallahu µanhu berkata: Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Jka datang bulan Ramadhan puasalah tiga puluh hari. aku shalat lima waktu. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Janganlah kamu puasa hingga melihat hilal. Aku jawab:¶Aku tidak mampu¶. Muslim) . At Thabrani) 2.´ (HR. (HR. dan semua orang muslim yang berdo¶a akan dikabulkan do¶anya. Lalu akupun naik hingga ketika aku sampai di puncak gunung. Menghitung Hari Bulan Sya¶ban Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu berkata: ³Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Puasalah kamu karena melihat hilal (bulan) dan berbukalah karena melihat hilal. Orang yang Berpuasa termasuk Shiddiqin dan Syuhada Dari Amr bin Murrah Al Juhani radhiallahu µanhu berkata: ³Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shalallahu µAlaihi Wassalam lalu berkata:¶Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq untuk diibadahi kecuali Allah.

maka tidak ada puasa baginya. berakal. Hukum Puasa Hukum puasa terbahagi kepada tiga iaitu : .html#ixzz1TGNY97NV Apa itu Puasa? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. An-Nasai (4/196). 4. ada empat: 1. 2. Ibnu Majah No 1700.Bukhari secara ta¶liq) Maraji¶: Kitab Fiqih Ramadhan. Dari Hafshah Ummul Mukminin radhiyallahu anha.blogspot. penerbit Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khatimah. Malang SYARAT PUASA BULAN RAMADHAN Syarat Puasa Bulan Ramadhan ada tujuh: Dan dibagi menjadi 2 jenis: Jenis pertama: syarat sahnya puasa. oleh Ustadz Abdullah Sholeh Al Hadrami. At-Tirmidzi No 730.com/2011/07/hukum-hukumpuasa-secara-ringkas-rukun. Berniat pada malam hari. Abu Dawud No 2454. Ibnu Khuzaimah No 1933. dan mengikatnya pada awal waktunya ketika seorang menyelesaikan dari sahurnya. HR Ahmad (6/287). 3. Dintambah khusus untuk seorang wanita. hendaknya dia tidak sedang haidh dan nifas. ketika seorang menyelesaikan sahurnya.Shilah bin Zufar meriwayatkan dari Ammar berkata: ³Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abul Qosim (Rasulullah). dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajr. untuk setiap hari puasa.´ (HR. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin (2/46) dan Ad-Daruquthni (2/172) * Syaikh Ibnu Baz rahimahullah memberikan keterangan terhadap hadits ini dalam Hasyiyah beliau terhadap Bulughul Maram karya Ibnu Hajar hal 404 No 626: Hadits ini menunjukkan perintah untuk melakukan niat puasa pada awal waktunya. Islam. Baca Selengkapnya: Bimbingan Islam | ahlussunnah wal jama-ah | salafiy: Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat http://bimbingan-islam.

* Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sehingga masuk matahari. * Haram â¼³ Puasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Syarat Wajib Puasa * Beragama Islam * Baligh (telah mencapai umur dewasa) * Berakal * Berupaya untuk mengerjakannya. Sunat Berpuasa * Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman * Melambatkan bersahur * Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji * Segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka * Mendahulukan berbuka daripada sembahyang Maghrib * Berbuka dengan buah tamar.html . nifas dan wiladah (melahirkan anak) bagi kaum wanita * Hari yang sah berpuasa.com/syarat-dan-rukun-puasa-ramadan. jika tidak ada dengan air * Membaca doa berbuka puasa Perkara Makruh Ketika Berpuasa * Selalu berkumur-kumur * Merasa makanan dengan lidah * Berbekam kecuali perlu * Mengulum sesuatu Hal yang membatalkan Puasa * Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan * Muntah dengan sengaja * Bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja * kedatangan haid atau nifas * Melahirkan anak atau keguguran * Gila walaupun sekejap * Mabuk ataupun pengsan sepanjang hari * Murtad atau keluar daripada agama Islam Sumber : http://radensomad. Waktu berniat adalah mulai daripada terbenamnya matahari sehingga terbit fajar. Syarat Sah Puasa * Beragama Islam * Berakal * Tidak dalam haid. * Sihat * Tidak musafir Rukun Puasa * Niat mengerjakan puasa pada tiap-tiap malam di bulan Ramadhan(puasa wajib) atau hari yang hendak berpuasa (puasa sunat).* Wajib â¼³ Puasa pada bulan Ramadhan. * Sunat â¼³ Puasa pada hari-hari tertentu.

Mengandung dan menyusui. Islam 2. Menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal hal yang bisa mengurangi pahala puasa. dan lain lain. Sehat. 5. 3. yang melampaui batas Hal hal yang disunnahkan dalam berpuasa : 1. walaupun jika mandinya dilakukan setelah fajar tetap puasanya dianggap sah. Berlebih lebihan dalam melakukan hal yang mubah. 4. 4. Berusaha untuk mandi janabah atau mandi setelah haidh atau nifas sebelum fajar. terutama pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan. maka tidak membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. minum. 2. karena . maka teruskan puasanya. Hal hal yang dimakruhkan ketika berpuasa : 1. 4. Bukhori dan Muslim. Berakal 4. dan tidak mengharuskan untuk diqodho. Niat. karena dikhwatirkan bisa tertelan yang mengakibatkan puasanya menjadi batal Hal hal yang bisa membatalkan puasa : I. Berdo¶a ketika akan berbuka. meraba. dan dikhawatirkan jatuh dalam persetubuhan yang haram untuk dilakukan. Melakukan hubungan mesra dengan istri tanpa bersetubuh. mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang membatalkan puasa dan mengharuskan untuk qodho: 1. 6. baik makanan ringan. Rukun Puasa : 1. ³Barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa. 3. Berkumur dan istinsyaq (menghirup air dengan hidung) secara berlebihan. Sakit. yang bisa memberatkan dalam hukuman. karena dikhwatirkan bisa mengeluarkan air mani yang bisa membatalkan puasa. agar puasanya sejak pagi sudah dalam keadaan suci. Sahur walaupun dengan seteguk air. Baligh 3. Memberi makan pada orang lain untuk berbuka puasa. I¶tikaf. 2. seperti mencium. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu µAlaihi Wa Sallam : ´´ ³Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya´ HR. atau usia lanjut. minuman atau lainnya. Tidak dalam keadaan haidh atau nifas. seperti lupa atau dalam paksaan. Mencicipi makanan. karena dikhawatirkan bisa tertelan dan bisa tercampur ludah yang kemudian tertelan. Mukim 5. walaupun yang lebih utama adalah yang mengenyangkan. 5.Puasa Ramadhan wajib dilakukan bagi seseorang yang memenuhi lima syarat : 1. seperti mencium wangi wangian disiang hari bulan Ramadhan. 5. Menahan diri dari hal hal yang bisa membatalkan puasa. 2. jika makan dan minum itu dilakukan tidak dengan sengaja. Menyegerakan berbuka. Safar 2. kemudian ia makan atau minum. Jompo. seperti makan. puasa dianggap tidak sah tanpa disertai dengan niat yang dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Kehausan dan kelaparan. Hal hal yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa : 1. bersetubuh dengan istri. Puasa wishol (dua hari bersambung tanpa berbuka). 3.

dengan sengaja. Lihat : Nailul Author 4/214) Artikel Ramadhan : Dasar Wajib Puasa. memerdekakan budak. mengurangi syahwat. garam. Sunnah-sunnah dalam Puasa. Jama¶ah dari Abi Hurairah. yaitu secara berurutan. Syarat Wajib Puasa. maka kemudian Nabi mewajibkan ia untuk membayar kaffarah. Minuman atau obat obatan yang bisa berfungsi seperti makanan. Syarat sah puasa: . baik dengan onani. Yang membatalkan puasa dan mengharuskan qodho dan kaffarah Jima¶ atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan. Dalam keadaan seperti ini batallah puasa dan baginya wajib mengqodhonya di kemudian hari. mentega. jika tidak mampu puasa dua bulan berturut turut. Makruh dalam Puasa. seperti gula. memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin.´ (HR Jamaah) 2. atau mencium istrinya. Makan. dan lain lain. Seperti yang terjadi pada seorang badui yang datang pada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri. Hal-hal yang Membatalkan Puasa Published on July 28. Memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok melalui lobang yang bisa sampai pada perut besar. menghayal. 4.ia telah diberi makanan dan minuman oleh Allah swt. Hikmah Puasa. Haidh dan nifas walaupun sedikit dan terjadi sesaat menjelang terbenamnya matahari. 6. Problematika Puasa. Dasar wajib puasa: Hai orang-orang yang beriman. dan kewajiban ini berlaku bagi keduanya.Menurut istilah syara¶ (terminologi) berarti menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. dan menjaga dari maksiat. 2010 in Bulan Ramadhan and Artikel Islam. diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. seperti infus. Istimna¶. dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. minum dan bersetubuh dengan meyakini bahwa matahari sudah terbenam atau fajar belum terbit. Muntah dengan sengaja. Syarat Sah Puasa. yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. II.Rukun-rukun Puasa. laki laki dan wanita. fitamin. matahari belum terbenam atau fajar sudah terbit. dan lainnya. (HR. dan tidak wajib diqodho. Hal yang Membatalkan Puasa. Secara bahasa (etimologi) berarti : menahan. 5. ternyata sebaliknya. (Al-Baqoroh 183) Puasa diwajibkan pada bulan Sya¶ban tahun kedua hijriyyah. jika muntah tanpa sengaja maka puasanya tidak batal. Hikmah puasa : menahan hawa nafsu. walaupun tanpa mengeluarkan air mani. 3.

Syarat wajib puasa: 1. Mukallaf (baligh dan berakal). Islam Puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. perempuan haid atau nifas dan puasa di waktu yang diharamkan berpuasa. Sedangkan orang murtad tetap wajib puasa dan mengqodho¶ kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya selama murtad. sampai tergelincirnya matahari (waktu duhur) dengan syarat: a. 4. Niat. Adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat. orang gila walaupun sebentar. seperti hari raya atau hari tasyriq. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah yaitu satu mud (7. 82 km dan keluar dari batas daerahnya sebelum fajar). sekalipun belum mandi sampai pagi. Berarti tidak sah puasa orang kafir. namun orang tua wajib menyuruh anaknya berpuasa pada usia 7 tahun jika telah mampu dan wajib memukulnya jika meninggalkan puasa pada usia 10 tahun. Anak yang belum baligh atau orang gila tidak wajib puasa. Sedangkan niat untuk puasa sunnah. minum dan lain-lain sebelum niat. 4. Islam Berakal Bersih dari haid dan nifas Mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya. diniatkan sebelum masuk waktu dhuhur b.5 ons) makanan pokok untuk setiap harinya. 2. 3. Mukim (bukan musafir sejauh Rukun-rukun puasa: 1. 2. Mampu mengerjakan puasa (bukan orang lansia atau orang sakit). namun di akhirat mereka tetap dituntut dan diadzab karena meninggalkan puasa selain diadzab karena kekafirannya. Niat puasa Ramadhan yang sempurna: . 3. tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan.1. Niat untuk puasa wajib.

2. mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. wajib berpuasa dua bulan berturut turut. maka puasanya tetap sah. Kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syari at (jahil ma dzur). 4. baru masuk islam. Menghindari perkara yang membatalkan puasa. 1. 5. tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir atau dipaksa. berdosa. maka boleh dan tidak membatalkan puasa. nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. 7. seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang. Murtad. tetap sah. wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib dan wajib mengqodhoi puasa serta wajib membayar kaffaroh [denda] yaitu: membebaskan budak perempuan yang islam jika tidak mampu. maka haram menelan dan membatalkan puasa. Jahil ma¶dzur/kebodohan yang ditolerir syariat ada dua: a. tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya maka puasanya batal. Jika masih di batas dalam tenggorokan. Gila meskipun sebentar. Hukum menelan dahak : y y Jika telah mencapai batas luar tenggorokan. Muntah dengan sengaja.5 ons) dari makanan pokok. 1. sekalipun masuk islam seketika. hidup jauh dari ulama¶. 2.Saya niat mengerjakan kewajiban puasa bulan Ramadhan esok hari pada tahun ini karena Allah SWT. Apabila seseorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadhan dengan sengaja. b. Haid. Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut. Mengeluarkan mani dengan sengaja. 3. telinga dan lain-lain jika ada unsur kesengajaan. hidung. Pingsan dan mabuk sehari penuh. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar. Masalah masalah yang berkaitan dengan puasa: 1. Namun jika dalam keadaan lupa. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Hal-hal yang membatalkan puasa : 1. . jika tidak mampu maka wajib memberi makanan pada 60 orang miskin masing-masing berupa 1 mud (7. Denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki laki. 6.

Berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadhan: 1. 3. Berlaku bagi orang lanjut usia dan orang sakit yang tidak punya harapan sembuh. orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima¶ (bersetubuh) dan perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena kuatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya. jika keduanya tidak mampu berpuasa. Jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan maka puasanya batal baik disengaja atau tidak. sedangkan menelan ludah yang berada pada bibir luar membatalkan puasa karena sudah di luar mulut.Yang dimaksud batas luar menurut pendapat Imam Nawawi (mu¶tamad) adalah makhroj huruf kha¶ ( ). Seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena kuatir pada kesehatan anaknya saja. Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. . 2. bukan untuk kesunnahan maka puasanya batal secara mutlak. baik terlalu ke dalam (mubalaghoh) atau tidak. 6. 3. Mengakhirkan qodho hingga datang Ramadhan lagi tanpa ada udzur. 5. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari. Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja: Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat jum¶at atau mandi wajib seperti mandi janabat maka tidak membatalkan puasa kecuali jika sengaja atau menyelam. Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja: y y Jika berkumur untuk kesunnahan seperti dalam wudhu tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam (mubalaghoh) Jika berkumur biasa. 7. dan di bawahnya adalah batas dalam. 4. Wajib qodho¶ tanpa denda. Wajib denda tanpa qodho¶. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu maka puasanya batal sekalipun ludahnya nampak bersih. wajib menahan diri di siang hari Ramadhan dari perkara yang membatalkan puasa (seperti orang puasa) sampai maghrib dan setelah Ramadhan wajib mengqodhoi puasanya. y y Wajib qodho¶ dan membayar denda : Jika membatalkan puasa demi orang lain. dan dibawahnya adalah batas dalam. Sedangkan menurut sebagian ulama¶ batas luar adalah makhroj huruf kho¶( ). 8. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat: Murni (tidak tercampur benda lain) Suci Berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. Orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghoh (membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan) agar semua bagian mulutnya suci.

Hal-hal yang disunnahkan dalam puasa Ramadhan: 1. 4. Bekam [mengeluarkan darah]. Memperbanyak amalan sunnah dan amal sholeh. 12. maka air zam-zam. . Tidak wajib qodho¶ dan tidak wajib denda. Berbohong 4. Berusaha makan dari yang halal 14. 13. 7.2. Berlaku bagi orang yang gila tanpa disengaja. Mandi setiap malam di bulan Ramadhan 9. 4. 11. dan lain-lain Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadhan: 1. Bila tak ada juga. Berkata jorok atau jelek Rasulullah SAW bersabda : . Bila tak ada.5. Mandi janabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. 8. Membaca doa berbuka yaitu: . dimulai dari tengah malam. Menyegerakan berbuka puasa. Memandang dengan syahwat5. cukup dengan air putih. 5. Mengakhirkan sahur.3. Bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir. 3. Ghibah (gosip)2. Mencicipi makanan. Menekuni sholat tarawih dan witir. Berbuka dengan kurma.4. Memakai siwak setelah masuk waktu duhur. Memperbanyak bacaan Al Quran dengan berusaha memahami artinya. Adu domba3. 6. dengan apa saja yang berasa manis alami. sekalipun dengan seteguk air. Hal hal yang membatalkan pahala puasa: 1. Mandi dengan menyelam. Sahur. Banyak tidur dan terlalu kenyang. Bila tak ada. Memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa. berbuka dengan makanan atau minuman yang diberi pemanis. Bila tak ada kurma.5 ons) makanan pokok daerah setempat untuk setiap harinya. Sumpah palsu. Yang dimaksud denda di sini adalah 1 mud (7. 2. Meninggalkan caci maki.6. 10. Disunnahkan dengan bilangan ganjil.

Anas) Sumber Forsan Salaf . adu domba.R. sumpah palsu dan melihat dengan syahwat ³ (H.³ Lima perkara yang membatalkan (pahala) puasa : berbohong. ghibah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->