ZAKAT

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.[1] Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

Etimologi
Secara harfiah zakat berarti "tumbuh", "berkembang", "menyucikan", atau "membersihkan". Sedangkan secara terminologi syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.

Sejarah zakat
Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur¶an. Pada awalnya, Al-Qur¶an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.[2]. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.[3]. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar.[4]. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi. [5]

Hukum zakat
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Jenis zakat
Zakat terbagi atas dua jenis yakni:
y

y

Zakat fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal (harta) Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendirisendiri.

Yang berhak menerima
Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, yakni: 1. Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 3. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'allaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya 5. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya 6. Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya 7. Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb) 8. Ibnus Sabil - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Yang tidak berhak menerima zakat[6]
y y y y y

Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR Bukhari). Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim). Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Orang kafir.

Beberapa Faedah Zakat[7]
[sunting] Faedah Diniyah (segi agama)
1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. 2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. 3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits yang muttafaq "alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam" juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda. 4. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.

[sunting] Faedah Khuluqiyah (Segi Akhlak)
1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. 2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 3. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

) QS (9:35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam. zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. 2. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk 4. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. 5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan 6. lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. 3. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. lalu dibakar dengannya dahi mereka. karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. 5. pohon korma. tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". [sunting] Hikmah Zakat Hikmah dari zakat antara lain: 1.org/wiki/Zakat . Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. [sunting] Zakat dalam Al Qur'an y y y QS (2:43) ("Dan dirikanlah salat. 3. 4. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. Sum http://id. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan). Untuk pengembangan potensi ummat 7. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang.") QS (6: 141) (Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.wikipedia. salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.[sunting] Faedah Ijtimaiyyah (Segi Sosial Kemasyarakatan) 1. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.wikipedia. dan janganlah kamu berlebih-lebihan. maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. 2. tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya.org/wiki/Zakatber : http://id. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam 8.

abad demi abad. perdagangan dengan kaum Muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. serta Ternate. migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Demak. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak. tidak dengan pedang. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai. Sampai dengan abad ke-8 H / 14 M. Thomas Arnold dalam The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Aceh. melainkan makam para pedagang Arab.. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerahdemi daerah di Nusantara. Khalifah Utsman ibn Affan RA mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama berdiri. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 H / 1082 M. yaitu pada jaman Kerajaan Singasari. yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H / 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Malaka. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil'alamin. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut. Terutama di abad ke 17 dan 18 Masehi. selain karena kaum Muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan. Berupa komplek makam Islam. daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri. yakni Pasai. Yaman. tepatnya tahun 674 M. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam. keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Penyebabnya. Dalam perjalanan yang memakan waktu empat tahun ini.terutama Belanda . Baru pada abad ke-9 H / 14 M. yang salah satu diantaranya adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. . tidak dengan merebut kekuasaan politik. Jawa Timur. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah.SEJARAH ISLAM DI INDONESIA Pada tahun 30 Hijri atau 651 Masehi. Beberapa tahun kemudian. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik. hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. pengembara Muslim dari Maghribi. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaankerajaan Hindu / Budha di Nusantara seperti Majapahit. para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahanpemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini.menundukkan kerajaan Islam di Nusantara. Berita dari Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H / 1292 M. Sriwijaya dan Sunda. Cirebon. Diperkirakan makammakam ini bukan dari penduduk asli. juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Dalam Tarikh Hadramaut. Sejak itu para pelaut dan pedagang Muslim terus berdatangan. adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Setiap kali para penjajah . Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. Dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera.

Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia). Adat Istiadat. Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa. Pasai. Kepribadian. Satu contoh.html DOA Maret 9. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat. Sifat. Ternate. Islam. Muslim. Mukmin. yang lebih terkenal dengan gelarnya. Adat. Muamalah. yakni Demak. Sunda Kelapa. memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. Adab Dan Akhlaq. Adab Mulia. namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada Nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Mental. Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin Nusantara. Peradaban. 2007 pada 3:26 pm (Abad Shohihah. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan ummat Islam Nusantara dengan akarnya. Perang Padri (Imam Bonjol). Sholeh. itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi'i. Fathahillah sempat berguru di Makkah. Adab. Maka terputuslah hubungan ummat Islam Nusantara dengan ummat Islam dari bangsa-bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Semenjak awal datangnya bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 Masehi ke kepulauan subur makmur ini. juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran antara orang Arab dengan pribumi. Cirebon dan Banten. Tauhid) . hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang Cirebon (Bagus rangin). sehingga semangat Perang Salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah.blogspot. Perang Jawa (Diponegoro).com/2010/01/tarikh-islam. Terlepas dari hal ini. Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan. Akhlaq Shohihah. agama seteru mereka. dan Perang Aceh (Teuku Umar). Sulu (Filipina). Fathahillah. Perilaku. Makassar. Bahkan ikut mempertahankan Makkah dari serbuan Turki Utsmani. Banten. untuk memutuskan jalur pelayaran kaum Muslimin. (Bersambung) http://camelia86. Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Akhlaq Mulia. Artikel. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara Pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 M. Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat. yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai. Adab & Akhlaq. terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. Iman. religion. Adab Shohihah. maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511. Portugis menjalin kerjasama dengan Kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda Kelapa.mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali melalui mereka. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu / Budha. Peradaban Islam. Akhlaq Muslim. namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajah. Islamic. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik. religius. ulama-ulama Nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam. Akhlaq.

Oleh sebab itu Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. memohon kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala agar menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin dan menjatuhkan kekalahan atas kaum musyrikin. (Sumber Rujukan: Sehari Di Kediaman Rasululloh Shallallahu¶alaihi Wasallam. Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata.Info ± Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam seorang yang banyak berdoa. perkayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak meminta) kepada selain-Mu. Doa juga merupakan lambang kelemahan manusia. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. yang artinya: ³Ya Alloh. untuk sahabat-sahabat beliau bahkan untuk segenap kaum muslimin. Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. yang artinya: ³Doa itu adalah ibadah´ (HR: Tirmidzi) Di antara doa Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam adalah. memohon dan menunjukkan ketergantungan kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. yang artinya: ³Ya Alloh. beliau berdoa kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala hingga jatuh selendang beliau dari kedua pundaknya. Di dalam ibadah doa terkandung pujian terhadap Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. Hakikat doa adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk. Aku bersksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram. yang artinya: ³Ya Alloh.´ (HR: At-Tirmidzi) Di antara permohonan beliau kepada Alloh Subhannahu wa Ta¶ala.´ (HR: Muslim) Di antara doa beliau adalah. Doa merupakan tanda Ubudiyah (penghambaan diri secara totalitas kepada Alloh Subhanahu wa Ta¶ala). untuk keluarga dan ahli bait beliau.´ (HR: Abu Daud) Demikian pula doa berikut ini: ³Ya Alloh.´ (Muttafaq µalaih) Rasululloh shallallahu µalaihi wa sallam senantiasa berdoa memohon kepada Rabb Subhanahu wa Ta¶ala baik pada waktu lapang maupun pada saat sempit. Pada peperangan Badar. Beliau sangat menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun sarat makna dan juga menyukai ucapan-ucapan doa. Disamping itu terkandung juga sifat penyantun dan pemurah bagi Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Alloh Subhanahu wa Ta¶ala. curahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan temukanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya. . Beliau sering berdoa untuk dirinya sendiri. ampunilah dosaku. Kiat ± kiat agar sebuah do¶a dikabulkan ini saya dapat dari ustad saya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku. kejahatan setan dan bala tentaranya. Ya Rabb Pencipta langit dan bumi. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Asy-Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim) Kiat ± Kiat Agar Do¶a Dikabulkan ( Pendo¶anya ) Posted by Khalid Abdullah in Uncategorized Saya akan mencoba membagikan kiat kita agar sebuah do¶a dikabulkan. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan.MediaMuslim. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. atau aku melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang aku tujukan kepada seorang muslim lain. tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku.

Dalam hal ini ada 4 objek pokok yang harus diperhatikan. Dan tentunya peluang anak kita tersebut dikabulkan lebih besar untuk dikabulkan. Dengan anak kita meminta dengan posisi badan yang menghadap kita dan dengan mata yang menatap lurus kita. Lurus Menghadap Kiblat Lurus Menghadap Kiblat ? Ya ! Disaat anda do¶a sambil menghadap kiblat. Agar sebuah do¶a dikabulkan banyak sekali yang harus diperbaiki dan dioptimalkan. 4 objek itu adalah : 1.OKeh. dengan tidak bergerak sambil menatap mata anda dengan tulus ??? Atau anak anda meminta dengan berkata : ´ Ayah bagi uang donk«.. ( Yang bener-bener banget bisa berhasil 99 % dikabulkan ). 1. lebih mendapat kemungkinan sebuah doa dikabulkan oleh Allah. kita bahas. Situasi Nah untuk postingan kali ini. Kenapa ??? Ya kalo dibayangkan. Tempat 4. Pendoanya 2. Nah kalau Allah suka apabila kita berdoa dalam posisi menghadap kiblat. ada 5 hal yang bisa diperbaikin dari objek utama yaitu pendoanya. akan saya bahas dari objek pendoanya terlebih dahulu. Alabila Allah adalah manusia sama seperti kita. Waktu 3. ³ disertai sambil sambil lari mengambil tasnya. karena dia udah ditunngu temannya untuk pergi dengan motor ?? Saya yakin anda akan lebih mengabulkan permintaan ´ minta uang ´ anak anda dengan sikap yang pertama. Apakah anda akan lebih senang jika anak anda meminta uang kepada sambil : menatap anda. sekali lagi hanya dibayangkan. . kita akan merasa lebih dihargai.

Bersih seratus persen saya rasa tidaklah mungkin. 4. misal nyogok dosen dengan parsel saat lebaran. terus lebih baik meminta doa kepada Allah tanpa berbuat baik sama sekali gitu ??? pendapat yang lebih baikkah ???!!! Yang disarankan ( yang biasanya dari cerita-cerita orang yang dikabulkan do¶anya ). Tolong jangan bilang ke saya : ´ kalo gitu mah namanya berbuat baik kalau ada maunya doank ! ³ Hei ! Kalau anda bilang begitu. Gak butuh dan gak perlu sama sekali malah ! Namun apakah bersalah jika kita yang sedang mempunyai ´ maksud ´ tertentu kepada Allah. Yakin Dikabulkan Banyak orang yang berdo¶a tapi tidak yakin.2. kita jadi merasa tidak pantas dikabulkan. Bersih Hatinya Jelas harus lagi hati yang bersihlah yang dikabulkan oleh Allah do¶anya. bahwa do¶anya akan dikabulkan. banyak para oknum ± oknum yang sering agak memebrikan sogokan kepada seseorang yang dinilai akan bisa membantunya dalam kepentingan hidupnya. sebelum meminta ´ maksud ´ tertentu itu. Banyak Berbuat Baik Nah yang ini nich«. Ya. Hei ! Berdoa itu haris yakin dikabulkan. Bersih dari : y y y y y Rasa Marah Rasa Dendam Rasa Dengki Rasa Iri Rasa Nafsu 3. Mungkin lebih gampangnya. Apakah Allah perlu disogok juga ? Secara banget bangetnya ya gak perlulah Allah disogok. Padahal Allah senang apabila hambaNya berdoa dengan penuh melas dan penuh keyakinan kalau Allah akan mengampuni do¶a dari hambanya yang melas dan pasrah itu. contohnya. biasanya berbuat baiknya adalah : . biar IPnya dikasih tinggi. Memang terkadang dengan merasa banyak dosa. Begini. menyiapkan diri dengan sogokan berupa beramal baik terlebih dahulu. yang berakibat kurang yakinnya dalam berdoa.

Memujinya lewat shalawat-shalawat dan surat Al-Fatihah. Beramal. 5. (HR. tidak suka berteriak-teriak. merunduk. Sedangkan Allah pantes banget untuk sombong ! yaiyalah Maha Kuasa. Dengan kata lain. ( Dan julukan memberi lainnya ) Mengunjungi Orang Sakit Habis Memaafkan Kesalahan Orang Lain. Sumber : http://khalidabdullah. 2011 3:14 pm Akal dan nurani seorang setiap manusia dapat dilihat melalui kelakuan yang biasa ia tampakkan dalam keseharian. bukan tukang cela. Berwaqaf.y y y Berinfak. Semoga Bermanfaat. Ahmad) Al-Husein cucu Rasulullah saw menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya . akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang. meringkuk sedemikian rupa ? Nah seperti itulah posisi badan dan hati seharusnya dalam berdoa agar dikabulkan. Bahkan sebaliknya. Pernah melihat orang yang berdoa sambil meringkuh.com/kiat-%E2%80%93-kiat-agar-do%E2%80%99a-dikabulkan Akhlakul Karimah hamba tuhan on Mon Feb 28. EHem« cukup sekian point-point penting singkat yang dihadirkan di artikel ini agar doa dikabulkan. beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah sudah sepatutnya kita berdo¶a dengan merendahkan hati terlebih dahulu. padahal berhak banget buat kita untuk marah dan membalasnya. beliau bukanlah seorang yang kasar. luhur budi pekerti lagi rendah hati. Merendahkan Diri Di Hadapan Allah Kita gak pantes sombong. Ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah saw terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. ayahku menuturkan: Beliau saw senantiasa tersenyum. beliau suka memaafkan dan merelakan . . Aisyah ra pernah menuturkan: Rasulullah bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji. Akan berlanjut dari segi segi lainnya.

Kemudian ia mendatangi Nabi dari sebelah kanannya dan bertanya. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik . Sedangkan karimah berarti mulia. apakah agama itu? . baik. Belum jugakah engkau mengerti? Agama itu akhlak yang baik .Seorang lelaki menemui Rasulullah saw dan bertanya. Akhlak yang baik . Menurut Imam Ghazali. Ya Rasulullah. tabiat atau sistem perilaku yang dibuat. Ya Rasulullah. apakah agama itu? . terpuji. ibadah dan akhlak merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kualitas akhlak merupakan cermin dari kualitas ibadah seseorang. Rasulullah saw menjawab. Maka aqidah. yaitu akhlakul karimah. Abu Dawud dan Tirmidzi) . (HR. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai. dan Hakim) Selain itu. Islam dan Ihsan. buatan. (HR. Peranan Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Aqidah yang kuat merupakan akar bagi tegak dan kokohnya bangunan Islam. Apakah agama itu? . Rasulullah saw juga bersabda: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Dan setiap akhlakqul karimah merupakan buah dari ketaataannya kepada Allah swt. Baihaqi. Kemudian ia menghampiri Nabi saw dari sebelah kiri dan bertanya. kelakuan. adat kebiasaan atau khalqun yang berarti kejadian. (HR. Ya Rasulullah. teduh dan kian menjulang. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal maka perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Pengertian Akhlak Secara terminologi. Kata akhlak secara etimologi berasal dari kata al-akhlaaqu yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluqu yang berarti tabiat. sebagimana tertuang dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . Akhlak yang baik . (al-Targhib wa al-Tarhib 3:405) Nabi saw bersadba. Kemudian syariah dan ibadah merupakan cabang-cabang yang akan membuatnya semakin rimbun. Ibadah dan akhlak laksana pohon dengan buahnya. Sementara akhlak adalah buah yang akan dihasilkan oleh pohon yang berakarkan aqidah serta bercabang syariah dan berdaun ibadah. Abu Dawud) Dengan demikian. apakah agama itu? . ciptaan. Akhlak yang baik . Dia bersabda. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah saw ke muka bumi ini yang tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nabi saw menjawab. syariah serta ibadah yang mantab tentunya akan menghasilkan akhlak yang mantab pula. perangai. Akhlak merupakan salah satu faktor kehidupan yang sangat mendasar dan vital. Setiap manusia pastilah memiliki akhlak. tampak subur. akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada dan memanifestasikan nilai-nilai Iman. Kemudian ia mendatanginya dari sebelah kirinya dan bertanya. tentunya akan menghasilkan buah yang baik. Rasulullah saw menoleh kepadanya dan bersabda. Bukhari. Pohon yang baik.

Muslim dan Tirmidzi) Rasulullah saw bersabda. Dan ketenteraman hidup tentunya akan sangat membutuhkan timbal balik akhlakul karimah antar individu. Namun ia pernah mencela orang. Lalu disebutkan ada seorang wanita yang shalat. seorang yang biasa menyakiti tetangganya tentunya ia mempunyai hutang yang harus dibayar di akhirat. Mereka menjawab. diambillah dosa mereka untuk diberikan kepadanya. Rasul saw menjawab. Adz Dzariyaat:56 Dan tentunya. Muslim) Dunia ini adalah alam sosialis yang mengharuskan setiap manusia atau bahkan hewan dan tumbuhan untuk dapat saling berinteraksi dengan baik. dan Hakim) menyiratkan satu isyarat bahwa Rasulullah saw diutus untuk akhlak manusia yang merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah swt. QS. memukul dan menumpakan darah orang. Dia di surga . orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat. maka beliau menjawab Akhlaq Rasulullah adalah Al Quran . Wahai Rasulullah. Pada hakikatnya. Loginya. berpuasa dan berzakat. Maka iapun harus memberikan pahala baiknya kepada orang-orang itu. Demi Allah tidak beriman. Jika amal baiknya sudah habis sebelum dibayar semua. Bagaimana mungkin seorang yang rajin beribadah dapat masuk neraka. mencaci orang. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Akhlak mulia menjadi salah satu perintah vital di dalam Al Quran yang dilaksanakan dengan meneladani Rasulullah saw. fulanah terkenal rajin mengerjakan shalat. Nabi saw bersabda. Demi Allah tidak beriman . Siapa ya Rasul? . Mereka berkata. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? . Maka Rasul saw menjawab. ia sering menyakiti tetangganya . Hanya saja. ketenteraman dalam beribadah akan semakin mudah diraih manakala ketenteraman kehidupan pun ada. Dia di neraka . Al Anbiyaa: 107 Ayat ini dikaitkan dengan hadits yang berbunyi Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . dapat dilihat bahwa sesungguhnya akhlak yang mulia bukan hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta . Demi Allah tidak beriman. puasa dan zakatnya biasa saja tetapi ia tidak menyakiti tetangganya. ditanya mengenai akhlaq Rasulullah saw. Beliau menjawab. memakan harta orang. Bukhari. Aisyah ra. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam . sementara yang biasa-biasa saja masuk surga hanya karena yang rajin beribadah suka menyakiti tetangganya sedangkan yang biasa-biasa saja tidak pernah menyakiti tetangganya? Mudah saja. namun bagi seluruh manusia. puasa dan zakatnya. Bagaimana jika . (HR.Berdasarkan hadits di atas. Baihaqi. sebagai sarana yang dapat melahirkan kehidupan sosial yang tenteram tanpa gontok-gontokan. (HR. Muslim dan Imam Ahmad) Beberapa orang datang kepada Rasulullah saw. Beliau lalu menjelaskan. dan Tiadalah Kami mengutus kamu. Maka iapun dilemparkan ke neraka. (HR. QS. hidup adalah untuk beribadah kepada Allah swt semata sebagaimana firman Allah swt yang artinya: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Mereka bertanya. (HR. Dan itulah urgensi dari akhlakul karimah.

ternyata sangat sepele bahkan tidak bernilai di mata Allah swt karena berunsur riya dan sebagainya. Jika suatu pernuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbangtimbang. kita tidak pernah tahu bahwa keburukan yang kita lakukan kepada sesama dan kita anggap sepele ternyata besar di mata Allah swt karena meninggalkan luka yng teramat mendalam di hati hamba-Nya. Dilakukan berulang-ulang (continue). apalagi karena terpaksa maka perbuatan itu bukanlah pencerminan akhlak. Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang maka tidak dapat disebut sebagai akhlak. tanpa pikir-pikir atau ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasan baginya. Sedangkan dalam pandangan etika dan moral.hutang atau dosa kepada tetangganya itu ternyata jauh lebih besar ketimbang amal ibadahnya? Tentu saja jawabannya adalah Neraka . (HR. sifatnya tetap (tidak berubah-ubah) dan ia berlaku untuk selamanya-lamanya. melainkan ditanam dan dilekatkan melalui suatu usaha atau proses (pembiasaan). Karena akhlakul karimah merupakan cermin dari berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. (Ensiklopedi Islam. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani. Baihaqi. maka akhlak bukanlah sesuatu yang ada dan melekat pada diri seseorang dengan sendirinya. dan Hakim) Berdasarkan pengertiannya. 2. 1993:102) Sifat Akhlak Islami Bagaimanakah yang dimaksud dengan akhlak Islami? Akhlak Islami bersumber dari Al Quran dan Al Hadits.Timbul dengan sendirinya.forumotion. Baik dan buruk dalam pandangan akhlak adalah bergantung pada Al Quran dan Hadits yang selamanya tidak akan pernah berubah. sesungguhnya pada waktu . Bukhari. ia selalu berubah-ubah (berubah-ubah seiring bergantinya masa dan kepemimpinan). Sebaliknya. Sumber : http://murtadinkafirun. ia hanya berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja. baik dan buruk adalah bergantung kepada adat istiadat dan pemikiran manusia yang masih berlaku di suatu waktu dan tempat. Yang harus kita ingat adalah. Sedangkan etika dan moral hanya bersumber dari adat istiadat dan pikiran manusia. yaitu Ethos yang berarti kebiasaan.net/t9801-akhlakul-karimah _________________ Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu. KESIMPULAN Kemuliaan akhlak adalah maklumat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah saw tentang tujuan pengutusan beliau ke muka bumi: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia . mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin. Sebagai contoh: jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu maka orang tersebut tidak dapat dikatakan berakhlak mulia. Tanpa buah (akhlakul karimah) ini maka ibadah hanyalah sebagai upacara dan gerak-gerik yang tidak memiliki nilai dan manfaat apa-apa. kita juga tidak pernah tahu manakala amala ibadah yang kita sangka sangat besar. Wallahua lam Syarat-Syarat (Kriteria) Akhlak Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika ia memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 1. Jilid I. yaitu untuk beribadah (menyembah) kepada Allah swt. Fungsi akhlakul karimah dalam kehidupan adalah sebagai buah dari satu-satunya latar belakang diciptakannya manusia.

yang telah mengikut Aku... 2011 3:19 pm Cocok buat mata kuliah tambahan buat si bandot neh bro. ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali. _________________ SHAGGY YANG MALANG . Inget-inget lho. hamba tuhan SILVER MEMBERS Number of posts: 7972 Age: 11 Location: Aceh Humor: Obrolan Santai dengan Om Yesus Reputation: 49 Points: 9351 Registration date: 2010-09-19 y y y y y y y Re: Akhlakul Karimah agus on Mon Feb 28.penciptaan kembali.. apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya. akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel..bagi yang bukan 12 suku israel.. kamu.

Dan inilah niat. Orang yang berpuasa. 3. 4. dia muslim dan muslimah. aku haturkan kepada saudara-saudaraku muslimin.agus SILVER MEMBERS Number of posts: 7451 Location: Everywhere but no where Job/hobbies: Baca-baca Humor: Shaggy yang malang Reputation: 73 Points: 8780 Registration date: 2010-04-16 Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat Mudzakarah tentang Hukum Puasa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushabi hafizhahullah berkata: Berikut ini adalah ringkasan tentang hukum puasa. Waktu puasa. 2. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar Maha Dekat lagi Maha Mengabulkan doa. Siapa tujuan niat puasa? Yaitu Allah. yaitu waktu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. semoga Allah memberi manfaat aku dan mereka dengannya. RUKUN SHIYAM (PUASA) ada empat: 1. *** BIMBINGAN PUASA HUKUM PUASA RAMADHAN . Apa yang seharusnya seorang muslim berpuasa (menahan diri) darinya? Yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. baik di dunia dan akhirat.

Setiap orang Islam yang telah baligh lagi berakal maka wajib atasnya berpuasa pada bulan Ramadhan. Amien. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi diantara masa tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhinya. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pengampunan Dosa-Dosa Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu dari Nabi Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. anda naik mimbar kemudian mengucapkan:Amien. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu.. menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadhan. Ibnu Utsaimin hal 5) TARGHIB (DORONGAN) UNTUK BERPUASA RAMADHAN 1.´ (HR. Amien. Al Baqarah:185) Dari Abu Abdirrahman Abdullah ibnu Umar Ibnul Khaththab radhiallahu µanhuma berkata: ³Aku telah mendengar Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Beliau ditanya:´Ya Rasulullah.´ (HR. (Majalis Syarh Ramadhan.Al Baqarah:183) ³Maka barangsiapa diantara kamu melihat bulan itu (Ramadhan). Allah Ta¶ala berfirman: ³Hai orang-orang yang beriman.Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu. hendaklah ia berpuasa. mendirikan shalat. membayar zakat. (Fushul Fi Ash Shiyam wa At Tarawih wa Az Zakah. Bukhari .´(QS.´ Kaum Muslimin telah berijma¶ (bersepakat) bahwa puasa pada bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib dan barangsiapa mengingkarinya maka ia kafir. Muslim) Dalam riwayat Muslim:.Puasa pada bulan Ramadhan adalah merupakan salah satu rukun Islam. Amien?´ Beliau . Amien´. maka Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam berpuasa selama sembilan kali Ramadhan. karya Syaikh Utsaimin hal 21 dan setelahnya). Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Shalat yang lima waktu.´puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji.´ (HR. Jum¶at ke Jum¶at.´ (QS. Puasa Ramadhan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyyah. bahwa Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam pernah naik mimbar lalu berkata: ³Amien.

´ (HR.Bukhari dan Muslim). Katakan : Amien¶. Akupun bertanya:¶Suara apakah ini?¶. Dikabulkannya Do¶a dan Dibebaskan dari Api Neraka Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Sesungguhnya Allah memiliki hambahamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam bulan Ramadhan.Bukhari dan Muslim) Dari µAdiy bin Hatim radhiallahu µanhu berkata: Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Jka datang bulan Ramadhan puasalah tiga puluh hari. mulut mereka rusak/robek. Hadits ini Shahih). jangan pula kamu berbuka hingga melihatnya. ketika itulah aku mendengar suara yang keras. Ibnu Hibban.´ (HR. 3. Lalu akupun naik hingga ketika aku sampai di puncak gunung. 2. Ibnu Khuzaimah dan Ahmad dan Al Baihaqi. Menghitung Hari Bulan Sya¶ban Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu berkata: ³Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Puasalah kamu karena melihat hilal (bulan) dan berbukalah karena melihat hilal. Mereka menjawab:¶Ini adalah teriakan penghuni neraka. Ibnu Hibban dan Al hakim. (HR. sempurnakanlah bulan Sya¶ban tiga puluh hari.´ (HR. An Nasa¶i. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu µanhuma. aku bertanya:¶ Siapakah mereka?¶ Dia menjawab:¶Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka (sebelum tiba waktunya). kecuali kamu melihat hilal sebelum itu (hari ketiga puluh). Ahmad. Muslim) . Lalu keduanya berkata:¶Kami akan memudahkannya untukmu¶. Al Bazzar. At Thabrani) 2. Beliau Shalallahu µAlaihi Wassalam menjawab: ³Termasuk dari Shiddiqin dan Syuhada. datanglah dua orang laki-laki lalu memegang dua lenganku membawaku ke satu gunung yang kasar (tidak rata). Ahmad. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam pernah bersabda: ³Janganlah kamu mendahului Ramadhan dengan melakukan puasa satu atau dua hari sebelumnya kecuali seseorang yang telah rutin berpuasa maka berpuasalah.bersabda:´Sesungguhnya Jubril µAlaihis Salam datang kepadaku lalu berkata: µBarangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tetapi tidak diampuni dosanya lalu dia masuk neraka maka Allah akan jauhkan dia. Aku jawab:¶Aku tidak mampu¶. Hadits ini shahih).´ (HR. Engkau adalah Rasulullah.¶ Kemudian keduanya membawaku. termasuk orang yang manakah aku?¶.´ (HR. aku shalat lima waktu. keduanya berkata:¶Naiklah¶. Orang yang Berpuasa termasuk Shiddiqin dan Syuhada Dari Amr bin Murrah Al Juhani radhiallahu µanhu berkata: ³Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shalallahu µAlaihi Wassalam lalu berkata:¶Ya Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq untuk diibadahi kecuali Allah. dan semua orang muslim yang berdo¶a akan dikabulkan do¶anya. Maka akupun mengucapkan:Amien´«dst.´ (HR. hadits ini shahih). MENJELANG BULAN RAMADHAN 1. Jika kamu terhalangi awan. maka ketika aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki diatas. aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya. Larangan Berpuasa Pada Hari yang Diragukan Dari Abu Hurairah radhiallahu µanhu. Sanadnya shahih). aku tunaikan zakat. jika kamu terhalangi awan hitunglah bulan Sya¶ban.¶´ (HR. Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Janganlah kamu puasa hingga melihat hilal. darah mengalir dari mulut mereka. At Thahawi. ANCAMAN BAGI ORANG YANG MEMBATALKAN PUASA RAMADHAN DENGAN SENGAJA Dari Abu Umamah Al Bahiliy radhiallahu µanhu berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shalallahu µAlaihi Wassalam bersabda: ³Ketika aku sedang tidur.

Malang SYARAT PUASA BULAN RAMADHAN Syarat Puasa Bulan Ramadhan ada tujuh: Dan dibagi menjadi 2 jenis: Jenis pertama: syarat sahnya puasa. Berniat pada malam hari. ketika seorang menyelesaikan sahurnya. HR Ahmad (6/287). hendaknya dia tidak sedang haidh dan nifas. Abu Dawud No 2454. Baca Selengkapnya: Bimbingan Islam | ahlussunnah wal jama-ah | salafiy: Hukum-hukum Puasa Secara ringkas: Rukun dan Syarat http://bimbingan-islam. Dintambah khusus untuk seorang wanita. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin (2/46) dan Ad-Daruquthni (2/172) * Syaikh Ibnu Baz rahimahullah memberikan keterangan terhadap hadits ini dalam Hasyiyah beliau terhadap Bulughul Maram karya Ibnu Hajar hal 404 No 626: Hadits ini menunjukkan perintah untuk melakukan niat puasa pada awal waktunya. 2. Dari Hafshah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. ada empat: 1. Hukum Puasa Hukum puasa terbahagi kepada tiga iaitu : . dan mengikatnya pada awal waktunya ketika seorang menyelesaikan dari sahurnya. 3. An-Nasai (4/196). untuk setiap hari puasa. maka tidak ada puasa baginya.Shilah bin Zufar meriwayatkan dari Ammar berkata: ³Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan berarti telah durhaka kepada Abul Qosim (Rasulullah). At-Tirmidzi No 730. Ibnu Khuzaimah No 1933. Ibnu Majah No 1700. Islam.´ (HR.html#ixzz1TGNY97NV Apa itu Puasa? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. oleh Ustadz Abdullah Sholeh Al Hadrami. 4. berakal.Bukhari secara ta¶liq) Maraji¶: Kitab Fiqih Ramadhan. penerbit Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khatimah.blogspot.com/2011/07/hukum-hukumpuasa-secara-ringkas-rukun. dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum fajr.

Waktu berniat adalah mulai daripada terbenamnya matahari sehingga terbit fajar.com/syarat-dan-rukun-puasa-ramadan.* Wajib â¼³ Puasa pada bulan Ramadhan. jika tidak ada dengan air * Membaca doa berbuka puasa Perkara Makruh Ketika Berpuasa * Selalu berkumur-kumur * Merasa makanan dengan lidah * Berbekam kecuali perlu * Mengulum sesuatu Hal yang membatalkan Puasa * Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan * Muntah dengan sengaja * Bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja * kedatangan haid atau nifas * Melahirkan anak atau keguguran * Gila walaupun sekejap * Mabuk ataupun pengsan sepanjang hari * Murtad atau keluar daripada agama Islam Sumber : http://radensomad. * Sunat â¼³ Puasa pada hari-hari tertentu. Syarat Wajib Puasa * Beragama Islam * Baligh (telah mencapai umur dewasa) * Berakal * Berupaya untuk mengerjakannya.html . nifas dan wiladah (melahirkan anak) bagi kaum wanita * Hari yang sah berpuasa. * Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sehingga masuk matahari. * Sihat * Tidak musafir Rukun Puasa * Niat mengerjakan puasa pada tiap-tiap malam di bulan Ramadhan(puasa wajib) atau hari yang hendak berpuasa (puasa sunat). Syarat Sah Puasa * Beragama Islam * Berakal * Tidak dalam haid. Sunat Berpuasa * Bersahur walaupun sedikit makanan atau minuman * Melambatkan bersahur * Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji * Segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka * Mendahulukan berbuka daripada sembahyang Maghrib * Berbuka dengan buah tamar. * Haram â¼³ Puasa pada hari-hari yang dilarang berpuasa.

dan tidak mengharuskan untuk diqodho. Safar 2. Hal hal yang dimakruhkan ketika berpuasa : 1. maka teruskan puasanya. Menahan diri dari hal hal yang bisa membatalkan puasa. maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa dan mengharuskan untuk qodho: 1. 3. agar puasanya sejak pagi sudah dalam keadaan suci. Menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan hal hal yang bisa mengurangi pahala puasa. walaupun jika mandinya dilakukan setelah fajar tetap puasanya dianggap sah. 4. meraba. kemudian ia makan atau minum. Jompo. Mencicipi makanan. minum. 2. yang bisa memberatkan dalam hukuman. 4. Hal hal yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa : 1. Melakukan hubungan mesra dengan istri tanpa bersetubuh. Berusaha untuk mandi janabah atau mandi setelah haidh atau nifas sebelum fajar. Mengandung dan menyusui. Rukun Puasa : 1. 5. yang melampaui batas Hal hal yang disunnahkan dalam berpuasa : 1. bersetubuh dengan istri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu µAlaihi Wa Sallam : ´´ ³Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya´ HR. Kehausan dan kelaparan. Menyegerakan berbuka. Memberi makan pada orang lain untuk berbuka puasa. Bukhori dan Muslim. karena dikhwatirkan bisa mengeluarkan air mani yang bisa membatalkan puasa. seperti mencium wangi wangian disiang hari bulan Ramadhan. Mukim 5. I¶tikaf. ³Barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa. 2. Berakal 4. dan dikhawatirkan jatuh dalam persetubuhan yang haram untuk dilakukan. mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 2. Berkumur dan istinsyaq (menghirup air dengan hidung) secara berlebihan. dan lain lain. baik makanan ringan. seperti mencium. Sehat. puasa dianggap tidak sah tanpa disertai dengan niat yang dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. walaupun yang lebih utama adalah yang mengenyangkan. atau usia lanjut. jika makan dan minum itu dilakukan tidak dengan sengaja. seperti lupa atau dalam paksaan. 5. 4. seperti makan. terutama pada sepuluh hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Berdo¶a ketika akan berbuka. Islam 2. karena dikhwatirkan bisa tertelan yang mengakibatkan puasanya menjadi batal Hal hal yang bisa membatalkan puasa : I. Baligh 3. 3.Puasa Ramadhan wajib dilakukan bagi seseorang yang memenuhi lima syarat : 1. Sakit. Sahur walaupun dengan seteguk air. Puasa wishol (dua hari bersambung tanpa berbuka). 3. 6. Niat. Tidak dalam keadaan haidh atau nifas. 5. karena . minuman atau lainnya. Berlebih lebihan dalam melakukan hal yang mubah. karena dikhawatirkan bisa tertelan dan bisa tercampur ludah yang kemudian tertelan. Makan dan minum dengan sengaja.

dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Syarat Wajib Puasa. 2010 in Bulan Ramadhan and Artikel Islam. Seperti yang terjadi pada seorang badui yang datang pada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri. maka kemudian Nabi mewajibkan ia untuk membayar kaffarah. Memasukkan sesuatu yang bukan makanan pokok melalui lobang yang bisa sampai pada perut besar. Makruh dalam Puasa. minum dan bersetubuh dengan meyakini bahwa matahari sudah terbenam atau fajar belum terbit. Jama¶ah dari Abi Hurairah. Hikmah puasa : menahan hawa nafsu. yaitu secara berurutan. Syarat Sah Puasa. yaitu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang membatalkan puasa dan mengharuskan qodho dan kaffarah Jima¶ atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan. Minuman atau obat obatan yang bisa berfungsi seperti makanan. laki laki dan wanita. Dasar wajib puasa: Hai orang-orang yang beriman. Hikmah Puasa.Rukun-rukun Puasa. mentega. seperti gula. memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin. seperti infus. Istimna¶. fitamin. diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. jika tidak mampu puasa dua bulan berturut turut. dan lainnya. Syarat sah puasa: . atau mencium istrinya. Lihat : Nailul Author 4/214) Artikel Ramadhan : Dasar Wajib Puasa. Hal-hal yang Membatalkan Puasa Published on July 28. jika muntah tanpa sengaja maka puasanya tidak batal. Muntah dengan sengaja. mengurangi syahwat. 5. dengan sengaja. 4. dan lain lain. 6. Problematika Puasa.´ (HR Jamaah) 2. dan tidak wajib diqodho. dan kewajiban ini berlaku bagi keduanya. memerdekakan budak. Secara bahasa (etimologi) berarti : menahan. II. Sunnah-sunnah dalam Puasa. dan menjaga dari maksiat. 3. Hal yang Membatalkan Puasa. Dalam keadaan seperti ini batallah puasa dan baginya wajib mengqodhonya di kemudian hari. ternyata sebaliknya.ia telah diberi makanan dan minuman oleh Allah swt. Makan. Haidh dan nifas walaupun sedikit dan terjadi sesaat menjelang terbenamnya matahari. garam. (HR. matahari belum terbenam atau fajar sudah terbit. walaupun tanpa mengeluarkan air mani. (Al-Baqoroh 183) Puasa diwajibkan pada bulan Sya¶ban tahun kedua hijriyyah. menghayal. baik dengan onani.Menurut istilah syara¶ (terminologi) berarti menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu.

Berarti tidak sah puasa orang kafir. sampai tergelincirnya matahari (waktu duhur) dengan syarat: a. Islam Berakal Bersih dari haid dan nifas Mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa.5 ons) makanan pokok untuk setiap harinya. Niat. Sedangkan orang murtad tetap wajib puasa dan mengqodho¶ kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya selama murtad. namun orang tua wajib menyuruh anaknya berpuasa pada usia 7 tahun jika telah mampu dan wajib memukulnya jika meninggalkan puasa pada usia 10 tahun. namun di akhirat mereka tetap dituntut dan diadzab karena meninggalkan puasa selain diadzab karena kekafirannya. Mampu mengerjakan puasa (bukan orang lansia atau orang sakit). 2. Sedangkan niat untuk puasa sunnah. Mukallaf (baligh dan berakal). diniatkan sebelum masuk waktu dhuhur b. Niat untuk puasa wajib. 4. seperti hari raya atau hari tasyriq. 3. Anak yang belum baligh atau orang gila tidak wajib puasa. Adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat. sekalipun belum mandi sampai pagi. minum dan lain-lain sebelum niat. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah yaitu satu mud (7. Islam Puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia. 2. 3. tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan.1. Mukim (bukan musafir sejauh Rukun-rukun puasa: 1. Syarat wajib puasa: 1. 82 km dan keluar dari batas daerahnya sebelum fajar). mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya. 4. orang gila walaupun sebentar. perempuan haid atau nifas dan puasa di waktu yang diharamkan berpuasa. Niat puasa Ramadhan yang sempurna: .

tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir atau dipaksa. 2. Hukum menelan dahak : y y Jika telah mencapai batas luar tenggorokan. Jika masih di batas dalam tenggorokan. Hal-hal yang membatalkan puasa : 1. 2. b. hidup jauh dari ulama¶. Murtad. 1. Masalah masalah yang berkaitan dengan puasa: 1. baru masuk islam. 1.5 ons) dari makanan pokok. Apabila seseorang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadhan dengan sengaja. mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Gila meskipun sebentar. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar. 6. Kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syari at (jahil ma dzur). Pingsan dan mabuk sehari penuh. Namun jika dalam keadaan lupa.Saya niat mengerjakan kewajiban puasa bulan Ramadhan esok hari pada tahun ini karena Allah SWT. maka haram menelan dan membatalkan puasa. Haid. seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang. telinga dan lain-lain jika ada unsur kesengajaan. jika tidak mampu maka wajib memberi makanan pada 60 orang miskin masing-masing berupa 1 mud (7. wajib berpuasa dua bulan berturut turut. Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh seperti mulut. nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai maghrib dan wajib mengqodhoi puasa serta wajib membayar kaffaroh [denda] yaitu: membebaskan budak perempuan yang islam jika tidak mampu. Jahil ma¶dzur/kebodohan yang ditolerir syariat ada dua: a. 5. tetap sah. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki laki. maka boleh dan tidak membatalkan puasa. 3. tanpa terpaksa dan mengetahui keharamannya maka puasanya batal. Menghindari perkara yang membatalkan puasa. . 7. berdosa. hidung. Muntah dengan sengaja. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. 4. maka puasanya tetap sah. sekalipun masuk islam seketika.

Mengakhirkan qodho hingga datang Ramadhan lagi tanpa ada udzur. y y Wajib qodho¶ dan membayar denda : Jika membatalkan puasa demi orang lain. Wajib qodho¶ tanpa denda. jika keduanya tidak mampu berpuasa.Yang dimaksud batas luar menurut pendapat Imam Nawawi (mu¶tamad) adalah makhroj huruf kha¶ ( ). orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima¶ (bersetubuh) dan perempuan hamil atau menyusui yang tidak puasa karena kuatir pada kesehatan dirinya saja atau kesehatan dirinya dan anaknya. 2. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu maka puasanya batal sekalipun ludahnya nampak bersih. . 5. bukan untuk kesunnahan maka puasanya batal secara mutlak. Berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. wajib menahan diri di siang hari Ramadhan dari perkara yang membatalkan puasa (seperti orang puasa) sampai maghrib dan setelah Ramadhan wajib mengqodhoi puasanya. Sedangkan menurut sebagian ulama¶ batas luar adalah makhroj huruf kho¶( ). 8. Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja: Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat jum¶at atau mandi wajib seperti mandi janabat maka tidak membatalkan puasa kecuali jika sengaja atau menyelam. Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja: y y Jika berkumur untuk kesunnahan seperti dalam wudhu tidak membatalkan puasa asalkan tidak terlalu ke dalam (mubalaghoh) Jika berkumur biasa. 6. baik terlalu ke dalam (mubalaghoh) atau tidak. dan dibawahnya adalah batas dalam. 3. dan di bawahnya adalah batas dalam. Wajib denda tanpa qodho¶. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari. Seperti perempuan mengandung dan menyusui yang tidak puasa karena kuatir pada kesehatan anaknya saja. Jika bukan mandi sunnah atau wajib seperti mandi untuk membersihkan badan maka puasanya batal baik disengaja atau tidak. 3. 4. sedangkan menelan ludah yang berada pada bibir luar membatalkan puasa karena sudah di luar mulut. Orang yang muntah atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghoh (membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan) agar semua bagian mulutnya suci. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat: Murni (tidak tercampur benda lain) Suci Berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. Berbagai konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadhan: 1. Berlaku bagi orang lanjut usia dan orang sakit yang tidak punya harapan sembuh. 7.

2. Disunnahkan dengan bilangan ganjil.3. Mandi dengan menyelam. Menyegerakan berbuka puasa. Menekuni sholat tarawih dan witir. . berbuka dengan makanan atau minuman yang diberi pemanis. Berbohong 4. Memperbanyak bacaan Al Quran dengan berusaha memahami artinya.4. Banyak tidur dan terlalu kenyang. 3. Ghibah (gosip)2. maka air zam-zam. Bila tak ada kurma. Bila tak ada. Memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa. 4. Hal-hal yang disunnahkan dalam puasa Ramadhan: 1. Berkata jorok atau jelek Rasulullah SAW bersabda : . Berusaha makan dari yang halal 14. 2.5 ons) makanan pokok daerah setempat untuk setiap harinya. Mencicipi makanan. 12. dan lain-lain Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadhan: 1. 11. Hal hal yang membatalkan pahala puasa: 1. Memandang dengan syahwat5. Bila tak ada juga. sekalipun dengan seteguk air. Memakai siwak setelah masuk waktu duhur. Memperbanyak amalan sunnah dan amal sholeh. Adu domba3.6. Mandi setiap malam di bulan Ramadhan 9. Bila tak ada. 10. Tidak wajib qodho¶ dan tidak wajib denda. 4. cukup dengan air putih. Sumpah palsu. Meninggalkan caci maki.5. Sahur. 8. Berbuka dengan kurma. dengan apa saja yang berasa manis alami. Mandi janabat sebelum terbitnya fajar bagi orang yang junub di malam hari. Membaca doa berbuka yaitu: . Yang dimaksud denda di sini adalah 1 mud (7. Berlaku bagi orang yang gila tanpa disengaja. 6. 13. dimulai dari tengah malam. 5. Bersungguh-sungguh di sepuluh hari terakhir. Mengakhirkan sahur. Bekam [mengeluarkan darah]. 7.

adu domba. Anas) Sumber Forsan Salaf . ghibah.R. sumpah palsu dan melihat dengan syahwat ³ (H.³ Lima perkara yang membatalkan (pahala) puasa : berbohong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful