LITERASI UNDANG-UNDANG

OLEH ABDUL AZIZ BIN AWANG PENOLONG PPD PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

23 NOVEMBER 2010

FOKUS
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU DALAM PENGURUSAN MURID

SKOP TAKLIMAT
PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH KETIDAKAKURAN PELAKSANAAN PERATURAN SEKOLAH DARI SUDUT UNDANG-UNDANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI SEKOLAH DALAM ASPEK TANGGUNGJAWAB BERJAGA-JAGA , SAMAN MAHKAMAH DAN BANTUAN GUAMAN

Kewibawaan pihak sekolah adalah terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran atau peraturan-Peraturan Sekolah. Peraturan ini bertujuan mengawal semua kegiatan sekolah.

Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 dan Pindaan 1960, 1967 dan 1980

PERATURAN2 PELAJARAN (Disiplin Sekolah)
Kewibawaan pihak sekolah adalah terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pelajaran atau peraturan-Peraturan Sekolah. Peraturan ini bertujuan mengawal semua kegiatan sekolah. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 dan Pindaan 1960, 1967 dan 1980
PERUNTUKAN Peraturan Peraturan 4 4 Peraturan Peraturan 5 5 Peraturan Peraturan 6 6 KANDUNGAN

Kuasa Disiplin Sek. di Tangan GB Kuasa GB Menghukum Dengan Syarat Perwakilan Kuasa oleh GB Penglibatan Murid Bawah Umur
6

Peraturan 7 7 Peraturan

KEWIBAWAAN DALAM PENG. DISIPLIN SEKOLAH
««sambungan
PERUNTUKAN Peraturan Peraturan 8 8 KANDUNGAN

Kuasa GB Menggantung atau Membuang Pematuhan kepada Tindakan GB Sebagai Pendaftar Rayuan Terhadap Hukuman Sijil Berhenti Sekolah Larangan Masuk Kawasan Sekolah Kuasa GB Menggantung atau Membuang

Peraturan 9

Peraturan 9

Peraturan 10 Peraturan 10 Peraturan 11 Peraturan 11 Peraturan 12 Peraturan 12 Peraturan 14 Peraturan 14

7

PENGENALAN
PERATURAN 4; DALAM PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959 MENYATAKAN; \GURU BESAR ADALAH ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS DISIPLIN SEKOLAH DAN BAGI MAKSUD ITU MEMPUNYAI KUASA KE ATAS GURUGURU DAN MURID-MURID DI SEKOLAH ITU

\ GURU BESAR JUGA DIPERUNTUKAN UNTUK MENURUNKAN KUASA DISIPLIN DAN KUASA MENJALANKAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN YANG DITETAPKAN OLEHNYA TERTAKLUK KEPADA SYARAT-SYARAT DAN HADHAD YANG DIFIKIRKAN PATUT[

PERATURAN 5
(1) Bagi tujuan mengawal disiplin di kalangan murid, Guru Besar adalah mempunyai kuasa bagi mengenakan hukuman biasa sekolah apabila difikirkannya perlu atau bermanfaat. Dengan syarat :(a) Hukuman dera ke atas murid-murid perempuan adalah dilarang (b) Hukuman dera bagi murid lelaki adalah dihadkan kepada merotan di tapak tangan atau pada punggung yang beralas dengan kain dan hanya boleh dijalankan oleh Guru Besar atau oleh guru atau kakitangan yang telah diberi kuasa oleh Guru Besar bagi satusatu kes tertentu. (2) Hukuman yang dikenakan mengikut perenggan (1) dalam peraturan ini hendaklah direkodkan dan disimpan secara sulit dalam borang yang diluluskan oleh Pendaftar.
11

PERATURAN 6
Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa, tertakluk kepada apa-apa syarat dan had yang difikirkannya patut, mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru lain di sekolah itu atau kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu, tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorang pun guru atau murid boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu. Dengan syarat bahawa kuasa menjalankan hukuman dera tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang selain daripada guru berdaftar.

12

PERATURAN 8
Apabila seseorang Guru Besar berpuashati bahawa (a) Adalah perlu bagi memelihara peraturan dan disiplin sesebuah sekolah seseorang murid itu digantung atau dibuang sekolah, atau (b) Jika didapati seseorang murid telah melakukan kesalahan seperti perbekalan Peraturan 7, Guru Besar boleh menggantung persekolahannya dalam jangka waktu yang difikirkan sesuai atau terus dibuang sekolah

13

PERATURAN 9
Pada bila-bila masa sahaja (a) didapati dengan memuaskan hati Pendaftar sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman di mana-mana sekolah; atau (b) Pendaftar diarahkan oleh Pendaftar Besar; atau ( c) Pendaftar berpuas hati bahawa telah berlaku pelanggaran terhadap peraturan 7, ia boleh dengan perintah secara bertulis mengarahkan mana-mana murid dibuang sekolah dan Guru Besar hendaklah dengan serta merta mematuhi perintah itu. (2) Satu salinan perintah itu hendaklah dihantar oleh Pendaftar kepada ibu bapa atau penjaga, atau kepada ibu bapa atau penjaga murid itu.
14

PERATURAN 10
(1) Ibu bapa atau penjaga seseorang murid yang digantung atau dibuang sekolah dibawah peraturan 8 (a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh memberi perintah seperti yang difikirkan sesuai

(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di bawah peraturan 8 (b) atau peraturan 9 boleh, dalam tempoh satu bulan dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh perintah yang disebut Peraturan 9(2) disampaikan kepadanya, mengikut mana yang lebih lama, merayu kepada menteri mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 ordinan

15

IMPLIKASI PERUNTUKAN UNDANGUNDANG
tidak ada kuasa lain selain Guru Besar / Pengetua di sesebuah sekolah dari segi menjatuhkan hukuman menggantung dan membuang murid dari sekolah. Perkara-Perkara ³Teknikal´ yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan Peraturan 4 dan 8 Surat tatatertib apabila dikeluarkan hendaklah mengandungi nama tertuduh yang rasmi mengikut kad pengenalan, pengenalan, nombor kad pengenalan ( atau jika tiada kad pengenalan, pengenalan, memadai nombor surat beranak ) dan kelas beliau belajar, agar belajar, surat itu tidak dipertikaikan kesahihannya. Maklumatkesahihannya. Maklumatmaklumat seharusnya sama seperti dalam jadual kedatangan sekolah. sekolah. Setiap surat tatatertib hendaklah jelas dan tepat dari segi waktu kejadian, tarikh kejadian tempat berlaku dan mereka yang terlibat dengan saksi-saksi yang boleh 16 dipertanggungjawabkan.

PERATURAN 11
Sijil berhenti sekolah bagi murid yang telah dibuang sekolah di bawah perbekalan peraturan 8 atau peraturan 9 hendakklah dicatat oleh Guru Besar dengan catatan yang mengatakan murid itu telah dibuang sekolah.

PERATURAN 12
Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat dibawah Peraturan 9 tidak boleh selepas itu (a) Masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah (b) Diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.
17

SURAT PEKELILING IKHTISAS

BIL. 9/1975
DISIPLIN DI SEKOLAH PERATURANPERATURAN-PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURID-MURID MURID-

PERATURAN 4.

PERATURANPERATURAN-PERATURAN SEKOLAH (SCHOOL RULES) YANG BERTULIS UNTUK MURID-MURID TINDAKAN MURID-

OLEH TIAP-TIAP SEKOLAH TIAP-

‡SATU SALINAN PERATURAN SEKOLAH HENDAKLAH DIPAMERKAN DI TIAP-TIAP BILIK DARJAH, DI BILIK GURU DAN JUGA DI PAPAN KENYATAAN SEKOLAH

Akta Pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru

SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN
SPI. BIL10/2001 : SEMUA GURU BERTANGGUNGJAWAB DALAM HAL YANG BERKAITAN DENGAN DISIPLIN PELAJAR

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975:
³semua guru hendaklah juga memahami benar-benar bahawa tiaptiap mereka adalah bertanggungjawab untuk memelihara disiplin sesebuah sekolah´

SPI 8/1968 : TATATERTIB DI SEKOLAH- SEKOLAH PARA 5«« ³ « TIAP-TIAP GURU HENDAKLAH MENYELESAIKAN KEBANYAKAN MASALAH TATATERTIB DAN PERKARA-PERKARA KECIL JANGANLAH DISERAHKAN KEPADA GURU-GURU BESAR OLEH SEBAB INI AKAN MENJADI PERKARA BIASA. HANYA TATATERTIB YANG BERAT SAHAJA YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA GURU-GURU BESAR««´

‡ TINDAKAN BETUL ‡ TINDAKAN TEPAT ‡ TINDAKAN TIDAK BOLEH DICABAR

SAMAN MAHKAMAH IBUBAPA TERHADAP GURU

FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERATURAN ITU DICABAR KESEDARAN MASYARAKAT TENTANG HAK INDIVIDU MENINGKAT PENGLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENDIDIKAN SECARA LEBIH AKTIF JUGA MENINGKAT KESEDARAN PELAJAR MENGENAI HAD TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS GURU JUGA MENINGKAT

KES-KES SALAH LAKU 2010
‡GURU MEMASUKKAN PEMADAM PAPAN HITAM DALAM MULUT PELAJAR ‡GURU MATEMATIK DERA PELAJAR ‡GPK TAMPAR PIPI MURID ‡GURU BESAR MENGHINA MURID ‡GURU ROTAN KETERLALUAN ‡GURU ROTAN PELAJAR DI DADA ‡PELAJAR PEREMPUAN DI ROTAN HINGGA TERKENA LENGAN

Jenis Kesalahan Dan Hukuman Yang Boleh Dikenakan Mengikut Jenis Kesalahan
Kesalahan Berat - Rotan di punggung dengan berlapik pakaian menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali)

Kesalahan Sederhana - Rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan ringan (maksima 3 kali) Kesalahan Ringan - Diberi amaran dan sesi kaunseling

DI SEKOLAH - PERATURAN
DIADAKAN SUPAYA HAK MURID TERBELA DAN SUASANA P&P BOLEH BERJALAN DENGAN LANCAR

ISTILAH-ISTILAH PERLU DIKETAHUI > CUAI (NEGLIGENCE) > RISIKO YANG BOLEH DIJANGKA ( EX-HYPOTHESIS) > MELAMPAUI BIDANG KUASA (ULTRA VIRES)

UNDANG-UNDANG TORT ±
Undang-undang yang berkaitan dengan peruntukan ganti rugi kepada plantif terhadap kecederaan peribadi dan kerosakan harta yang disebabkan oleh kecuaian defendan.

TORT ± Sesuatu kesalahan yang
dilakukan oleh defenden dan membolehkan plaintif mendapat ganti rugi di dalam mahkamah sivil

IN LOCO PARENTIS - Bermakna IBU/BAPA menyerahkan sebahagian daripada Autoriti mereka kpd. Guru, Pengetua dan pihak sekolah dalam proses menghantar anak mereka ke sekolah ULTRA VIRES - Tindakan pihak berkuasa di luar batas kuasa yang diberikan

8. PENDEKATAN SEKOLAH

(sambungan)

8.3 Hukuman yang betul a. Adil dan setimpal b. Langkah yang betul (prosedur) c. Cara yang betul (cth: hukuman rotan) 8.4 Ketegasan, keadilan dan konsisten a. Setiap kesalahan pasti dihukum b. Semua murid c. Sepanjang masa

TUDUNG Berbentuk Tiga Segi 2 sama. Berukuran sesuai dengan murid-murid memakainya SETOKIN Sekiranya Memakai Setokin hendaklah Berwarna Putih TALI PINGGANG Kepalanya Tidak Besar atau Berhias

2.7. Pakaian-Pakaian Seragam Khas (Identiti Khas) Pakaian seragam yang melambangkan IDENTITI KHAS seperti lencana, tali leher dan pakaian-pakaian yang telah menjadi tradisi sesebuah sekolah, boleh diteruskan.

Sekolah-sekolah yang ingin mengadakan pakaian seragam khas bagi golongan murid-murid tertentu dalam masa persekolahan hendaklah terlebih dahulu mendapat

kelulusan daripada Pengarah Negeri masing-masing

TELEFON BIMBIT
SURAT SPI BIL 11/2005 BERTARIKH 23.12.2005. GARIS PANDUAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT OLEH MURID SEKOLAH. - TERKAWAL sebelum masa rehat matikan masa P&P

PEMAKAIAN SERBAN
MURIDMURID-MURID LELAKI,GURU-GURU DAN LELAKI,GURUKAKITANGAN LAIN YANG BERAGAMA SIKH BOLEH BERAMBUT PANJANG JIKA MEMAKAI SERBAN TETAPI YANG TIDAK BERSERBAN,PERATURAN ADALAH SEPERTI YANG DIKUATKUASAKAN.

RAMBUT MURID-MURID PEREMPUAN MURID-

RAMBUT HENDAKLAH JANGAN SEHINGGA JATUH KE BAHU TETAPI JIKA ADA MURID-MURID PEREMPUAN YANG BERAMBUT

ENGGAN MEMOTONG PENDEK, MEREKA BOLEHLAH DINASIHATKAN MENGIKAT RAMBUT
PANJANG DAN MASING-MASING SUPAYA TIDAK JATUH KE BAHU. IKATAN RAMBUT SEBAGAI TOCANG ATAU µPONYTAIL¶ DIBENARKAN

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pelajaran.

Contoh Mengetuk : menyekel : menampar : mencubit hingga lebam : memulas telinga : mengenjut beberapa kali sambil memegang telinga : mencela : mendera seperti berlari keliling padang & menjemur

SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003 Kuasa Guru Merotan Murid Hukuman rotan di khalayak sama ada di perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang berlangsung proses pengajaran dan pembelajaran adalah dilarang. Tindakan sedemikian akan menjatuhkan maruah dan kesan negatif terhadap keperibadian seorang murid.

SAKSI

GURU BESAR

SMK SULTAN ISMAIL, JALAN ABD SAMAD, JOHOR BAHRU Telefon : 07 2215758 __________________________________________________________ En.HANAFI BIN SAADON, Ruj.SSI/02/02/438(08). No.K/P : 560304-10-5981 Tuan, PENURUNAN KUASA MELAKSANAKAN HUKUMAN ROTAN Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa melaksanakan Hukuman rotan yang diperuntukkan kepada saya selaku Pengetua sesuai Dengan PERATURAN 6, PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN PELAJARAN 1957 kepada Tuan/Puan mulai 01 Januari 2006 hingga 30 November 2006.

Walau bagaimanapun Tuan/Puan diperingatkan agar dapat mematuhi PERATURAN 5 (1)(b),PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN PELAJARAN 1957, berhubung Dengan syarat pelaksanaan hukuman rotan yang dinyatakan seperti berikut : Peraturan 5(1)(b) hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan atau pun punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah dijalankan hanya oleh Guru Besar atau pun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Adalah diharapkan hukuman rotan ini hanya dilaksanakan sebagai langkah terakhir dalam usaha mengawal disiplin di kalangan muridmurid. 3.

2.

2. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN SEKOLAH (Tindakan yang betul)

2.4 Baca pertuduhan 2.5 Bela diri dan rayuan 2.6 Menjatuhkan hukuman

3. HUKUMAN YANG BOLEH DIAMBIL

3.1 Hukuman biasa: amaran, denda, rotan & kelas tahanan. 3.2 Gantung persekolahan 3.3 Gantung asrama 3.4 Buang asrama 3.5 Buang sekolah

4. KELICINAN PENGURUSAN KES 4.1 Cepat maklum kepada waris 4.2 Tindakan gantung dan buang (asrama & sekolah): panggil waris untuk serahkan anak.

4.3 Gantung dan buang a. Tanggungjawab Pengetua & Guru Besar b. Tandatangan surat 4.4 Surat kes disiplin : jelas & tepat 4.5 Buang sekolah: Nyatakan rayuan ke JPN

8. PENDEKATAN SEKOLAH
8.1 Permuafakatan a. Ibu bapa / penjaga / waris b. PIBG c. PDRM d. Pemimpin setempat e. Agensi / Jabatan lain 8.2 Bimbingan dan kaunseling a. Berfungsi / saling melengkapi b. Rekod dan dokumen

4.3 Gantung dan buang a. Tanggungjawab Pengetua & Guru Besar b. Tandatangan surat 4.4 Surat kes disiplin : jelas & tepat 4.5 Buang sekolah: Nyatakan rayuan ke JPN

4.3 Gantung dan buang a. Tanggungjawab Pengetua & Guru Besar b. Tandatangan surat 4.4 Surat kes disiplin : jelas & tepat 4.5 Buang sekolah: Nyatakan rayuan ke JPN

5. DOKUMEN PENTING
5.1 Rekod Salah laku Murid & SSDM 5.2 Perancangan Strategi Peningkatan Disiplin Murid 5.3 Buku Peraturan Sekolah 5.4 Rekod Kehadiran Murid 5.5 Diari Kelas

5. DOKUMEN PENTING
5.6 Laporan Guru Bertugas 5.7 Buku Catatan Perhimpunan Sekolah 5.8 Buku Catatan Pengumuman Sekolah 5.9 Rekod Perkhidmatan Kaunseling Murid 5.10 Laporan Harian Warden Asrama 5.11 Rekod keluar masuk murid /asrama

7. ISU DALAM KES DISPLIN MURID
7.1 Sembunyi kes 7.2 Lambat bertindak 7.3 Ibu bapa / penjaga murid tidak diberitahu 7.4 Tidak ikut prosedur dalam tindakan 7.5 Hukuman yang salah

TATACARA MENANGANI MASALAH DISIPLIN
1 2 3 3.1 3.2

MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID.
MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA. SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN KESALAHAN PELAJAR / MURID.

KES TERSEBUT DIBICARAKAN.
PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA TIDAK TERBUKTI KESALAHANNYA. SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR BUAT KEPUTUSAN BHW TUDUHAN TIADA BUKTI SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH, PENGETUA 62 GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN

3.3

3.4

3.5

.
1 2

HUKUMAN

JATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADIL HUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHAN TETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU. JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG BERBENTUK PENDERAAN. HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUK PENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEH MENGINSAFKAN PELAJAR ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKAN PELAJAR CONTOH, GANTUNG SEKOLAH DENDA WANG DAN LARANGAN OUTING. JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPA USUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJAR HUKUMAN BERBENTUK ROTAN DIJALANKAN DI ATAS TAPAK TANGAN 63 ATAU PUNGGUNG YG BERALAS.

3

4

5

6

7

GANGGUAN PELAKSANAAN DISIPLIN
GURU SEWAJARNYA SENTIASA MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN TATASUSILA PROFESION PENGURUAN. GURU PERLU MENGELAKKAN DIRI DARIPADA NAFSU MARAH DAN JAUHKAN DARIPADA MEMBUAT KESIMPULAN TERBURU-BURU TANPA PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU SEPERTI YANG DIGARISKAN DALAM BUKU PANDUAN TATACARA DISIPLIN SEKOLAH UNTUK GURU BESAR DAN GURU
7/27/2011 64

GURU BOLEH DIDAKWA?
Menyebabkan Kecederaan Seksyen 321 Kanun Keseksaan - Dengan sengaja menyebabkan cedera Seksyen 322 Kanun Keseksaan - Dengan sengaja menyebabkan cedera parah

7/27/2011

65

AGENSI BERKAITAN KANAKKANAK
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
Perlindungan dan Pemulihan Dengan berpegang kepada falsafah bahawa seseorang kanak-kanak atau juvana tidak seharusnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas perbuatannya, melainkan telah dipengaruhi oleh situasi dan faktor lingkungannya, maka seharusnya mereka diberi pertolongan, perlindungan dan dipulihkan agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna. Pesalah juvana dijamin keadilan undang-undang yang diperuntukkan di dalam Akta Kanak-kanak 2001

7/27/2011

66

Secara umum bermakna suasana yang menunjukkan keadaan yang terhindar dari bahaya dan ancaman atau suasana yang menunjukkan keadaan aman dan sentosa.

Amalkan stretagi risiko lima langkah * KENAL PASTI BAHAYA *NILAI RISIKO YG. TERDEDAH KENAL PASTI LANGKAH LAKSANAKAN LANGKAH PANTAU DAN NILAI LANGKAH

PENGAJARAN DI KUALA DIPANG

SURAT KEBENARAN IBUBAPA PENJAGA
Terdapat sekolahsekolah yang menyatakan mengenai klausa penafian (disclaimer clause) dalam Surat Kebenaran ibubapa/penjaga bahawa sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kemalangan

Klausa penafian tersebut jika terdapat dalam Surat Kebenaran Ibubapa/Penjaga tidak sesekali melepaskan tanggungjawab pihak sekolah terhadap jagaan dan keselamatan murid semasa aktiviti luar bilik darjah dilaksanakan dan ia hanya berkuatkuasa jika kemalangan berlaku dimana segala usaha, jagaan dan kawalan yang semunasabahnya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah telah dilaksanakan dengan sewajarnya

RUJUKAN KEPADA KPM
Semua perkara berkenaan dengan permohonan dan penerimaan sumbangan pihak swasta atau individu hendaklah dirujuk kepada KPM bagi maksud pemeriksaan aspek teknikal, kesesuaian, hakmilik, keselamatan dan sebagainya untuk kelulusan KSU selaku Pegawai Pengawal

PERUBAHAN KLAUSA DALAM BORANG KEBENARAN IBU BAPA
PIHAK SEKOLAH AKAN BERTANGGUNG JAWAB SEKIRANYA BERLAKU KEMALANGAN TERHADAP ANAK TUAN SEPANJANG PROGRAM INI BERLANGSUNG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI SEKOLAH DALAM ASPEK TANGGUNGJAWAB BERJAGA-JAGA , SAMAN MAHKAMAH DAN BANTUAN GUAMAN

2.1 UNDANG-UNDANG SIVIL : PERLINDUNGAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG TORT
> Guru sebagai penjaga di bawah prinsip ³common law´. .In Loco Parente. . Duty of Care. . Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk berjaga-jaga terhadap mereka yang berada di dalam lingkungan tindakannya. . Guru sebagai seorang yang ³munasabah´ ( Reasonable man )

TANGGUNGJAWAB BERJAGA-JAGA

BERJAGA-JAGA Prinsip Undang-Undang
-Undang-undang yang menguat kuasakan tanggungjawab ini ialah TORT. -TORT secara ringkasnya memperihalkan kewajipan berjaga-jaga (µDUTY OF CARE¶) oleh seseorang terhadap seseorang yang lain. -Sekiranya berlaku kegagalan /kecuaian dalam menjalankan kewajipan berjaga-jaga ini sehingga mengakibatkan KERUGIAN/KECEDERAAN (LOSS/INJURY) kepada orang tersebut, maka orang yg mempunyai kewajipan berjaga-jaga dikenakan membayar gantirugi kpd orang yang mendapat kerugian tersebut.

‡ DALAM KONTEKS SEORANG PENGETUA/G.B SESEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN, DUTY OF CARE JUSTERU MENGHENDAKI PENGETUA/G.B MEMASTIKAN MURID-MURID DI INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWABNYA BERADA DALAM KEADAAN SELAMAT. (DARI SEBARANG BAHAYA YANG BOLEH DIJANGKA)

BAGI MAKSUD MEMATUHI STANDARD OF CARE GURU TERHADAP MURID, PENGETUA/GB DAN GURU-GURU HENDAKLAH SENTIASA: (I) MENGINGATKAN MURID-MURID AGAR MENJAGA KESELAMATAN DIRI MEREKA; DAN (II)MENGAMBIL APA-APA LANGKAH YANG PERLU BAGI MEMASTIKAN TIADA APA-APA PERKARA YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN MURID DARIPADA BERLAKU. - APA-APA PERBUATAN/PENINGGALAN (ACT/OMISSION) PENGETUA/GB YANG TIDAK MEMENUHI STANDARD OF CONDUCT YANG DITENTUKAN AKAN MENYEBABKAN BREACH OF DUTY OF CARE, DI MANA PENGETUA/G.B BOLEH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG TERHADAP KERUGIAN (LOSS) ATAU KECEDERAAN (INJURY) OLEH SESEORANG MURID.

ANTARA TANGGUNGJAWAB PENGETUA DALAM MEMENUHI STANDARD DUTY OF CARE: (1) MEMASTIKAN KAWASAN SEKOLAH, TERMASUKLAH INFRASTRUKTUR, KELENGKAPAN DAN PERALATAN BERFUNGSI DENGAN BETUL DAN BERADA DALAM KEADAAN YANG SELAMAT. SEBAGAI CONTOHNYA; - MEMASTIKAN TANGGA, KIPAS, TANDAS DAN PERALATAN-PERALATAN YANG ROSAK DIPERBAIKI DENGAN SEGERA. - PERALATAN-PERALATAN SUKAN, MAKMAL DAN BENGKEL DALAM KEADAAN YG SEMPURNA DAN BERFUNGSI DENGAN BAIK SEPERTI TIANG GOL, ALAT LONTAR PELURU DSB. - MEMASTIKAN SEKOLAH BEBAS DARI OPEN TRAP SEPERTI LUBANG-LUBANG YANG TIDAK DITUTUP, PERALATAN/SISA BINAAN YANG DITINGGALKAN DALAM KAWASAN SEKOLAH, DLL. - MEMASTIKAN KEBERSIHAN MAKANAN YANG DIJUAL DI KANTIN PADA SETIAP MASA.

Contoh Kes: Headmistress, Methodist Girls School & Ors -Seorang murid (9 tahun) dilanggar oleh sebuah bas sekolah dalam kawasan sekolah. Murid mengalami kecederaan serius. -Murid mengambil tindakan undang-undang ke atas pemandu untuk menuntut gantirugi . -Pemilik bas dan pemandu kemudian menamakan Pengetua Sekolah dan Kerajaan sebagai turut bertanggungjawab (µcontributory negligence¶) kerana telah membenarkan bas sekolah masuk ke dalam kawasan sekolah/school compound. - Mahkamah Persekutuan memutuskan: (a) sebagai tuan punya (Kerajaan) dan penghuni (Pengetua) premis (sekolah), mereka bertanggungjawab memastikan kawasan persekitaran sekolah adalah selamat. (b) Walau bagaimanapun, kesalahan pihak sekolah adalah lebih rendah berbanding kesalahan pemilik dan pemandu bas memandangkan sekolah setakat membenarkan bas masuk ke kawasan sekolah. (c) Tanggungan keseluruhannya hendaklah dibahagikan sebagai 30% bagi Kerajaan dan Pengetua dan 70% bagi tuan punya dan pemandu bas.

-

PENGETUA/G.B BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN KESELAMATAN PREMIS BAGI MEREKA YANG DARI SEGI UNDANG-UNDANG LAYAK MASUK KE DALAM KAWASAN SEKOLAH IAITU: (I) INVITEE- MEREKA YANG DIUNDANG DAN TUJUAN UNDANGAN ADALAH UTK KEPENTINGAN BERSAMA (MUTUAL INTERESTS) SEPERTI IBU BAPA UTK MENGHADIRI MESYUARAT DI SEKOLAH (II) ENTRY BY VIRTUE OF CONTRACT- ORANG YANG MASUK ATAS HUBUNGAN KONTRAKTUAL (III) LICENSEE- ORANG YANG DIBENAR MASUK DI SISI UNDANG-UNDANG ATAU SEBAGAI SOCIAL VISITORS

I. Ibu bapa / penjaga murid hendaklah dimaklumkan secepat mungkin setiap kes salah laku anak mereka. II.Pihak sekolah hendaklah memanggil ibu bapa / penjaga murid yang dikenakan tindakan gantung sekolah, gantung asrama, buang asrama atau buang sekolah untuk menyerahkan anaknya. Sekolah bertanggungjawab menghantar murid ke rumah jika ibu bapa / penjaga tidak hadir ke sekolah khususnya bagi murid yang tinggal di asrama.

III.Pihak sekolah mestilah tegas dan adil dalam mengendalikan kes salah laku murid. Setiap murid yang melakukan kesalahan mesti dihukum. Setiap hukuman yang dikenakan ke atas murid hendaklah mengikut tatacara yang betul. IV.Pengetua / Guru Besar sahaja yang boleh menggantung atau buang sekolah dan suratsurat bagi hukuman tersebut mestilah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar.

VII. Jawatankuasa Disiplin Murid dan Jawatankuasa Tadbir / Disiplin Asrama hendaklah berfungsi sepenuhnya dalam pengendalian kes salah laku murid di sekolah. Jawatankuasa PIBG sekolah hendaklah menjadikan isu disiplin murid sebagai satu agenda dalam mesyuarat dan perbincangan.

BANTUAN GUAMAN KEPADA GURU
Bantuan Guaman Boleh Dipohon melalui KSU KPM Sebagaimana Yang Diperuntukkan Di Bawah Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993, subperaturan 22(1) hingga (5) Hubungi : Penasihat undangundang KPM : 0388892694

90