.

.

.

' ....

I

PERCUM~

I

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI PANDUAN AM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK 1. CARA MEMOHON Pernohon hendaklah mengisi BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK (PKK NO: 001/05) atau BORANG PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ElEKTRIK (PKK NO: 002/05) yang berkaitan dengan lengkap. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pusat ini beserta dengan fee proses (bagi permohonan baru sahaja), bersesuaian dengan kelas yang dipohon, seperti berikut: AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II III FEE PROSES (RM) 100.00 100.00 50.00 KELAS FEE PROSES (RM) 50.00

IV

Bayaran fee ini hendaklah dibuat melalui Deraf Bank, Perintah Juruwang, Kiriman Pos atau Wang Pas, atau Wang Pos berpalang, atas nama PENGARAH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Borang permohonan dikembalikan. 2. TEMPAT MEMOHON Borang Permohonan alamat berikut i) berserta dengan fee proses hendaklah dikemukakan ke Pusat ini seperti yang tidak disertakan dengan fee proses tidak akan didaftarkan dan akan

Untuk pendaftaran Kelas

I

I

II

dan

III

Penqarah
Pusat Khidmat Kontraktor Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Lot 2G6, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-88805000

Fax: 03-88805472/5412
ii) Untuk pendaftaran Kelas IV

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Cawangan Negeri, di mana pemohon menjalankan operasi perniagaannya. (Sila rujuk Lampiran A untuk alamat penuh Pusat Khidrnat Kontraktor Cawangan Negeri)

1 OPERASI Kerja Tender Di seluruh Negara Syarikat yang berdaftar dalam kelas-kelas kawasan operasi di seluruh negara : (i) Kelas II II. yang wujud dalam pendaftaran SUB-KEPALA 1.KElAS PENDAFTARAN Pemohon hendaklah menyatakan Kelas pendaftaran yang hendak dipohon.Pemasangan kabel bawah tanah melebihi lKV sehingga dan termasuk l1KV 4.3. 6/2007 (RM) HAD KEWANGAN II III IV Melebihi RM200.000 Sehingga RM1/OOO.OOO Sehingga RM500. IICIV pendaftaran seperti berikut mempunyai 5.kelas Had kewangan (atau kos kerja) bagi satu-satu kelas pendaftaran SURAT PEKELILING KELAS I PERBENDAHARAAN adalah seperti berikut:- BIL.000 4. 2. KEPALA DAN SUB-KEPALA (BIDANG KERJA) Pemohon hendaklah menyatakan Kepala dan Sub-Kepala ialah:KEPALA Kepala VII Kepala dan Sub-Kepala yang hendak dipohon. Kontraktor dibenarkan berdaftar dalam satu kelas sahaja.Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah . . kontraktor kerja elektrik Pusat in. Kontraktor yang berdaftar hanya pendaftaran yang lanya dldattarkan.000 Sehingga RM200. dibenarkan menyertai tender yang dipelawa bagi . . 3.Pendawaian sistem kawalan .Kerja-kerja pendawaian am . KAWASAN 4.

Pemasangan loji penjanaan sehingga dan termasuklKV .Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah. syarikat mestilah memenuhi syarat pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga mengikut kelas .Sistem bunyi 14. . 15. yang mana berkenaan.Pemasangan lampu lapangan terbang . 12.2 berikut: PENDAFTARAN DENGAN PKK Kelas I Kelas II PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA TENAGA Kelas A Kelas B ke atas . 6. perniagaan atau koperasi yang memohon untuk berdaftar dengan Pusat ini hendaklah terlebih dahulu diperbadankan di negara ini. sistem keselamatan dan sebagainya. 11.. 7.6KV dan ke atas .Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pengesanan dan penggera.Pemasangan lampu jalan awam . .Pemasangan kelengkapan voltan tinggi : (a) hingga dan termasuk 11KV (b) melebihi llKV 6.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6.1. 9. 16.kelas tertentu seperti 6. SYARAT-SYARAT PENDAFTAMN 6. 8. ' 5.1.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 11KV dan ke at=s . 10. Bagi pendaftaran Kepala VII. 13.Pembersihan rentis untuk 6.Pemasangan loji penjanaan voltan tinggi .6KV ke atas .Pemasangan system bekalan kuasa tanpa gangguan .1 Perbadanan 6. Sub Kepala 1. lampu pentas dan sebagainya . iaitu berdaftar dengan Suruhanajaya syarikat Malaysia (SSM) atau Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi.1 Syarikat atau Perniagaan (Pendaftaran) Sesebuah syarikat. .

Sesebuah syarikat hendaklah memiliki modal minima seperti berikut untuk layak dipertimbangkan bagi kelas yang dipohon:KELAS I II III IV MODAL BERBAYAR/MODAL TERKUMPUL MINIMA (RM) 100. Kerja Syarikat kerja dengan sempurna dan baik.4 Rekod Syarikat yang pernah menjalankan 5 tahun sebelum mengemukakan bukti-bukti kerja seperti berikut : (i) (ii) surat tawaran kerja/Inden kerja sebut harga.000 10. iaitu Pendawai. syarikat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pekerja kompeten.000 6.Kelas III Kelas IV Kelas C ke atas Kelas D ke atas 6. Definisi modal berbayar dan modal terkumpul adalah seperti di Lampiran C. yang berkelulusan ijazah dalam bidang Elektrik daripada Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan. syarikat yang hendak berdaftar dalam Kelas I. Pemegang Saham. seperti tercatat di Lampiran 6. undi sijil/Perakuan Slap Kerja atau baucer bayaran bagi kerja-kerja atau requisition . Penjaga Jentera atau pemegang sijil Juruelektrik. syarikat yang mempunyai Ahli Lembaga Pengarah. Pemegang Saharn atau Ahli Pengurusan syarikat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang elektrik hendaklah mengemukakan bukti-bukti pengalaman mereka.3 KeJuJusan dan PengaJaman (i) Individu DaJam Syarikat 8agi sub-kepala tertentu seperti yang tercatat di Lampiran 6. Anggota kompeten yang berkenaan bolehlah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah. Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat yang dibayar gaji dan dibayar caruman kepada Kumpulan Wang Slrnpanan Pekerja (KWSP).000 25.2 Kedudukan Kewangan Syarikat Pemohon hendaklah menyatakan modal berbayar/modal terkumpul syarikat.3 Bagi sub-kepala yang tertentu. syarikat hendaklah berda ftar sebagai kontraktor pendawai sekurang-kurangnya dalam Kelas D denqan suruhanjaya Tenaga (ST) 6. dalam tempoh masa permohonan pendaftaran hendakJah mengemukakan (ii): (iii) 6. hendaklah juga dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang ahli pengurusan teknikal.1.000 50.

5 Loji dan Perala tan (i) Syarikat yang memiliki loji atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan resit belian peralatan. tertakluk kepada syarat-syarat berikut :(i) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera dan Asing.. . 2 Tahun 1995 dan lain-lain arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.7 Penglibatan (i) Ekuiti Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Pemegang Saham melebihi 5% atau RM50.OOO (yang mana terkurang )dalam syarikat yang memohon telah memiliki saham melebihi nilai dan peratusan di atas. yang 6. (ii) Ahli Lembaga Pengarah Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Ahli Lembaga Pengarah syarikat yang memohon memegang epa-ape jawatan Eksekutif / Pengurusan dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. Bukan Bumiputera dan Asing ekuiti bumiputera mestilah tidak kurang dari 30% daripada modal berbayar/modal terkumpul syarikat dan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari modal berbayar/modal terkumpul syarikat. Dalam Syarikat-Syarikat Lain Yang Telah Berdaftar Dengan PKK (ii) (iii) (lv) 6. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewaan atau sew a pajak loji dan peralatan hendaklah mengemukakan surat pengesahan sewaan atau sewa pajak daripada syarikat yang menyewakan loji atau peralatan berkenaan. yang bersetem bagi kerja-kerja dilaksanakan sebagai sub-kontraktor. Ahli Pengurusan syarikat yang terdiri daripada warganegara asing hendaklah memiliki permit kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen. Pengurusan dan Pekerja adalah Warganegara) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera. ' Ekuiti Asing Syarikat yang mempunyai Ekuiti Asing (Ekuiti milikan bukan warganegara Malaysia) boleh berdaftar dengan Pusat ini.(iii) Surat perjanjian dengan Kontraktor utama. dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. (ii) 6.6 . buku daftar kenderaan atau lain-lain dokumen yang membuktikan hakmilik loji dan peralatan berkenaan. ekuiti asing di dalam syarikat tidak boleh melebihi 49% daripada modal berbavar/rnodal terkumpul syarikat (dan majoriti Ahli Lembaga Pengarah. Penyertaan dalam tender adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.

iaitu:(i) majoriti atau sekurang-kurangnya 51% daipada pernilikan saham syarikat dimiliki oleh . Permohonan pendaftaran tidak akan diberi Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat jawatan dalam mana-mana syarikat yang Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala yang 7. Kegagalan menjelaskan fee ini dalam membatalkan kelulusan yang diberi. Perintah Juruwang. FEE PENDAFTARAN Syarikat yang permohonannya diluluskan akan dimaklumkan melalui surat tawaran pendaftaran.500 500 250 IV 150 Fee ini hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dibuat melalui braf Bank. Juga dimaklumkan ialah jumlah fee pendaftaran yang mesti dijelaskan.(iii) Ahli Pengurusan dan Kakitangan pertimbangan sekiranya mana-mana yang memohon memegang apa-apa telah berdaftar dengan PKK sebagai sarna seperti dipohon. Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang Perbendaharaan Bil. Di dalam surat ini dinyatakan Kelas Pendaftaran. Kiriman Wang Pos atau Wang Pos berpalang atas nama PENGARAH. Permohonan pembaharuan pendaftaran yang diterima selepas tarikh luput pendaftaran tidak akan dipertimbangkan dan jika syarikat masih berminat untuk berdaftar dengan Pusat ini maka hendaklah mengemukakan permohonan baru pendaftaran. TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN Permohonan pembaharuan Tempoh sahlaku pendaftaran ialah selama dua (2) tahun sahaja. hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum luput pendaftaran. 4 tahun 1995. PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. 9. bersesuaian dengan kelas pendaftaran yang diluluskan seperti berikut:- AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II FEE PENDAFTARAN (RM)· KELAS FEE PENDAFTARAN (RM) III 1. Kepala dan Sub-Kepala yang diluluskan. tempoh masa yang ditetapkan dengan sendirinya 8. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. PENGIKTlRAFAN BUMIPUTERA dengan tercatat Permohonan Pendaftaran dalam Surat Pekeliling Permohonan Pengiktirafan Bumiputera boleh dibuat serentak Baru.

pegawai pekerja kompeten dan kakitangansyarikat. Surat pengesahan pengalaman ahli Lembaga Pengarah pengurusan.Bumiputera dimana pemilikan saham individu individu bukan Bumiputera. carta organisasi dan fungsi pengurusan sepenuhnya oleh Bumiputera. ahli (b) (c) (d) (e) (f) kewangan mengenai (g) (h) Salinan penyata bank bagi Akaun Semasa untuk 3 bulan terakhir Salinan yang disahkan resit pembelian alatjloji dan surat pendaftaran kepunyaan syarikat Surat pengesahan sewaan alat/loji/ kenderaan kenderaan (i) U) Surat pengesahan kemudahan kredit bahan-bahan . ahli pengurusan. Surat pengesahan kemudahan-kemudahan bank atau institusi kewangan yang diperolehi pemegang saham. Bumiputera hendaklah melebihi saham 51% daripada Ahli Lembaga Pengarah dipegang oleh (iii) jawatan Ketua Eksekutif. DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN 10. majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. ahli pengurusan. 51% daripada pekerja-pekerja terdiri daripada (iv) (v) (v) Pengurusan kewangan hendaklah dikuasai olehBumiputera. pegawai dan kakitangan syarikat yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. Salinan Penyata Caruman KWSP (Borang A) terakhir dengan salinan resit bayaran caruman yang berkenaan.1 Semua Pemohon (a) DIKEMUKAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN Nombor Kad Pengenalan (Nombor Pasport bagi Warganegara Asing) serta tarikh lahir semua ahli Lembaga Pengarah. pegawai dan kakitangan syarikat. Salinan Sijil kelulusan ahli Lembaga Pengarah. Salinan Permit Kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen (yang telah disahkan) bagi ahli pengurusan syarikat yang terdiri dari Warganegara Asing. (ii) majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. pemegang saham. YANG MESTI dan menunjukkan penguasaan syarikat hendaklah 10. pemegang saham. Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan jawatan-jawatan penting lain (key post) hendaklah dipegang oleh Bumiputera.

Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terakhir. dan Memorandum and Articles of (I) 10.4 Lain-lain dokumen (a) Salinan surat tawaran pendaftaran/ pernbaharuan kontraktor Pendawaian yang . 10.. jika ada berlaku pindah milik saham. sertakan salinan borang 'Annual Return Of A Company Having A Share Capital' dan salina Borang 24 syarikat tersebut (untuk tambahan saham selepas 'Annual Return' berkenaan. (c) Jika saham syarikat pemohon dipegang oleh syarikat lain. ATAU Kesemua borang 24 'Return of Allotment of Shares' DAN kesemua salinan Borang 32A 'Plndah Milik Saham' yang disetem oleh Pejabat Setem. 10. berserta dencan salinan yang disahkan surat Penerimaan Tawara n Tender kontraktor utama. Pesuruhjaya Sumpah. Pegawai Kerajaan atau Penghulu.(k) Salinan yang disahkan Surat Penerimaan Tawaran Tender (Letter of Acceptance).2 Syarikat (a) Salinan Borang Association (b) Salinan yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 0) Borang 'Annual Return Of Company Having A Share Capital' yang terakhir dan Borang 24 'Return of Allotment of Shares' bagi tambahan saham selepas 'Annual Return' yang berkenaan. Salinan yang bersetem dan disahkan perjanjian sub kontrak dengan kontraktor utama (main contractor) bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan cara sub-kontrak. jika ada) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya syarikat Malaysia(SSM) dan nombor Kad Pengenalan mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam borang tersebut. Salinan Borang B Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. Works Order dan sebagainya serta salinan Sijil Siap Kerja atau Baucer Bayaran Akhir bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan. (ii) (iii) Borang 49 'Return Giving Particulars in Registration of Directors. Sendirian Berhad 9 Perakuan Perbadanan. sekiranya ada perubahan (b) disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) (c) Salinan Borang D Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku yang disahkan oleh Pendaftar Perniagaan.3 Perniagaan (a) Perseoranq dan Perkongsian disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) Salinan Borang A Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. Pesuruhjaya Sumpah. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. Pesuruhjaya Sumpah. Pegawai Kerajaan Kumpulan A '(Penqurusan) atau Penghulu.

Saliran sijil pendawal / penjaga jentera (wireman/chargeman) kakitangan syarikat yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.2 Kriteria 11. Mendapatkan Kebenaran Khas 11. Salinan Sijil Pendaftaran yang masih sah. PANDUAN ELEKTRIK 11.2 Mempunyai modal yang sesuai dengan kelas yang dipohon. DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN KHAS KONTRAKTOR Jenis Kebenaran (i) (ii) Khas yang Dibenarkan Naik satu kelas lebih tinggi Tambah kepala dalam kelas pendaftarannya. sekurang-kurangnya satu projek dalam kelas sedia (iii) (lv) 11. dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga (SSM) (b) yang terakhir. disahkan Pegawai (D 11.·. disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.1 Senarai bahan-bahan dan alat pengujian elektrik yang dimiliki.1 Naik Satu Kelas Lebih Tinggi (i) Telah menyiapkan ada. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik yang terbar. (ii) (iii) (iv) Keratan Iklan Tawaran. Salinan Sijil Taraf Bumiputera (jika perlu): . Salinan fotostat (depan belakang) kad pengenalan yang berumur lebih dari 55 tahun. Mempunyai semua Sub-Kepala yang diperlukan seperti di dalam tawaran Tambah Sub-KepaJa (i) Syarikat mempunyai berkaitan.2.3 Dokumen-dokurnen yang diperlukan (i) Surat permohonan Kebenaran Khas. pekerja kompeten yang sesuai dalam kerja 11.u dan masih berkuatkuasa. Pendawai / Penjaga Jentera (c) (d) (e) Salinan Surat Pendaftaran Orang Kompeten yang telah Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.2.

dan Senarai kerja yang telah dan sedang dilaksanakan berserta Salinan . tidak yang layak telah Syarikat yang baru berdaftar dan belum ada pengalaman kerja memohon.Surat Setujuterima Tawaran atau Sijil Siap Kerja. 11. Pertimbangan hanya akan diberikan kepada syarikat berdaftar tidak kuranq daripada 6 bulan.(v) (iii) Salinan Borang A KWSPberserta resit bayaran. Jika syarikat telah berjaya dalam tender yang menggunakan Kebenaran Khas. 2 hari (vi) (vii) . permohonan selanjutnya ditolak sehingga projek tersebut siap dan syarikat dikehendaki memohon Naik Kelas atau Tambah Sub-Kepala secara tetap bagi Kelas atau Sub-Kepala yang berjaya terse but. Rekod kerja yang baik dan tiada cadangan atau tindakan atas syarikat.4 Syarat-syarat (i) An. Syarikat sentiasa aktif menyertai tawaran. (iv) diambil ke (iv) masa sehingga keputusan (v) Syarikat hendaklah memaklumkan keputusan / kedudukan tender lepas yang dimasuki melalui Kebenaran Khas (kemukakan surat pengesahan daripada Agensi berkenaa n). Semua permohonan hendaklah dihantar awal dan tidak lewat daripada sebelum tarikh tutup membeli dokumen atau tarikh tutup tender. tatatertib (ii) . Kebenaran Khas diberikan sekali sahaja pada suatu tender diputuskan oleh Lembaga Tender.

SELANGOR Tel Fax 03-55102959 03-55190097 PERLIS Pusat Khidmat Kontraktor. Jalan Dato' Seri Ahmad Said. Aras 5 Blok Menara dan Podium. Fasa III. Cawangan Negeri Sembi lan. 30450 IPOH. Tingkat 3.my MELAKA Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Selangor. Lot 2G6. Cawangan Negeri Melaka. Kompleks PKNS. Aras 5 Siok Podium. 75300 MELAKA Tel. Cawangan Negeri Perak. Zon C. 70503 SEREMBAN. . PERAK Tel Fax 05-2539529 05-2540367 Pusat Khidmat Kontraktor. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Anak Bukit 06550 BANDAR MUADZAM SHAH. Siok A. Tingkat 3. Cawangan Wilayah Persekutuan. Cawangan Negeri Periis. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Presint 2. Tingkat 9. 01000 KANGAR. Jalan Hang Tuah. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks Email 03-8880 5000 03-8880 5472 pkk@mecd. Presint 2. Wisma Persekutuan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tingkat 3. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks 03-8880 5373 03-8880 5339 SElANGOR Pusat Khidmat Kontraktor. NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Bangunan Persekutuan. Lot 2G6. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. Cawa_nganNegeri Kedah. Fax 06-2848244 06-2823075 WlLAYAH PERSEKUTUAN Pusat Khidmat Kontraktor.Lampiran ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PKK CAWANGAN NEGERI-NEGERI A IBU PEJABAI Pusat Khidmat Kontraktor. Wisma Persekutuan. KEDAH . 40000 SHAH ALAM. Sangunan UMNO. Tingkat.qov.3. Aras G. Persiaran JubJi Emas. PERLIS Tel Fax 04-9769029 04-9768790 NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Sangunan Persekutuan Jpoh.

15200 KOTA BHARU. 10400 GEORGETOWN. Cawangan Negeri Pahang. Tingkat Mezzanine. SARAWAK Tel Fax SABAH 09-6232911 09-6225651 Fax 082-424850 082-421080 Pusat Khidmat Kontraktor. PAHANG Tel Fax 04-2264600 04-2272500 Fax KELANTAN Pusat Khidmat Kontraktor. Jalan Air Molek. Tingkat 5. Off Jalan Bayam. JOHOR Tel Fax 09-7449223 09-7487353 Fax 07-2238012 07-2233839 TERENGGANU SARAWAK Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 3. Blok B. Bangunan Guna Sama Persekutuan Jalan Anson. Plaza Gambut. Jalan Simpang Tiga. Jalan Gambut. Cawangan Negeri Sarawak. Tingkat 2. 25000 KUANTAN. 80000 JOHOR BAHRU. TERENGGANU Tel Pusat Khidmat Kontraktor. 93592 KUCHING. Tel SABAH Fax 088-267791 088-267792 . Tlngkat 5. Bangunan Sutera Inn. Wisma Majlis Agama Islam. 20100 KUALA TERENGGANU. Menara MM. PULAU PINANG Tel PAHANG Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Terengganu. Cawangan Negeri Pulau Pinang. Tingkat 8. Wisma Persekutuan. Jalan Banggol. Jalan Dusun Muda. Tingkat 9. Cawangan Negeri Kelantan. Peti Surat 41. 88000 KOTA KINABAlU. KELANTAN Tel 09-5132207 09-5131614 Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Johor. Bangunan Sultan Iskandar. Suite 5-04. Cawangan Negeri Sabah.Tel Fax 06-7651616 06-7651618 Tel Fax 04-7001425/1426 04-7306861 PULAU PINANG Pusat Khidmat Kontraktor.

A3. B2 ATAU B4 AD. 83 ATAU 84 mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A1.. B1. M. M. pengalaman kerja pengalaman kerja tidak perlu tidak perlu * bagi sub-kepala ini. A2. B1. 82. M. 81 ATAU 84 A1. A3. A1. BO. A2. M. B1. pemohon hanya dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya kompeten atau yang berpengalaman sahaja daripada yang disyaratkan. pengalaman kerja pengalaman kerja - 5 6 7* 8* pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman - 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - 9* 10(a)* lOeb )* 11 12 -- 13 14 15* 16* 3 Fasa mana-mana satu Penjaga Jentera 3Fasa . M. 80./ ' Lampiran B SEBAGAI KEPERLUAN PEKERJA KOMPETEN DAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PENDAWAIAN DENGAN SURUHANJAYA (JABATAN BEKALAN ELEKTRIK) TENAGA SUB JURUELEKTRIK/ KEPALA PENDAWAI JBE (JJPE) 1 2 3* 4* 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - PEKERJA PENDAFTARAN KOMPETEN PENJAGA JENTERA PENGALAMAN mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A2. B2 ATAU B4 mana-mana satu Penjaga Jentera - perlu perlu tidak perlu tidak perlu perlu perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu . 83 ATAU 84 82. B2 ATAU B4 A1. A2. A2. BO. BO. seorang pekerja .

Dalam keadaan-keadaan inf hanya baki overdraf yang belum digunakan iaitu baki purata 3 bulan penyata akaun overdraf sahaja diambilkira. Harta-harta tetap kepunyaan pemohon (termasuk harta tetap ahli kongsi).4 2.2 2. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat seperti Syarikat Sendirian Berhad atau Syarikat Berhad maka modal yang diambilkira adalah modal berbayar ~'jarikat. Harta ini mungkin berupa rumah. Semua saharn-saham ini hendaklah bebas daripada cagaran.1 Purata baki terakhir untuk 3 bulan berturut-turut akaun semasa pemohon termasuk akaun ahli kongsi ( mengikut peratus syer masing-masing) jika pemohon sebuah perniagaan perkongsian. Saham yang dicagar tidak diambilkira.3 2. tanah. Kemudahan overdraf yang tidak bercagar tidak diambilkira. yang bebas daripada cagaran. .Atau penyata akaun simpanan pemohon.t. Tabung Haji dan Badan Kewangan yang lain yang dilesen oleh Kerajaan. Saham-saham pemohon (termasuk saham ahli kongsi) dalam ASN.5 ~ -. Kemudahan overdraf yang bercagar kepunyaan pemohon (termasuk kemudahan overdraf ahli kongsi). Bagi perniagaan-perniagan yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan sama ada perniagaan perseorangan (Perniagaan Tunggal) atau perniagaan perkongsian maka modal yang diambilkira adalah modal terkumpul perniagaan iaitu salah satu atau jumlah unsur-unsur berikut:2. peralatan atau loji. Simpanan tetap pemohon (termasuk simpanan tetap ahli kongsi) seperti simpanan dalam BSN. Harta ini hendaklah ditaksir oleh pentaksir yang bertauliah. Nilai yang diambilkira ialah harga jualan terpaksa (forced sale value). Koperasi dan syarikat yang disenaraikan dalam BSKL. Simpanan tetap yang dicagar tidak diambilkira. - 2. 2.ampiran DEFINISI MODAL UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR KERJA DENGAN C 1. ASB.