.

.

.

' ....

I

PERCUM~

I

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI PANDUAN AM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK 1. CARA MEMOHON Pernohon hendaklah mengisi BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK (PKK NO: 001/05) atau BORANG PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ElEKTRIK (PKK NO: 002/05) yang berkaitan dengan lengkap. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pusat ini beserta dengan fee proses (bagi permohonan baru sahaja), bersesuaian dengan kelas yang dipohon, seperti berikut: AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II III FEE PROSES (RM) 100.00 100.00 50.00 KELAS FEE PROSES (RM) 50.00

IV

Bayaran fee ini hendaklah dibuat melalui Deraf Bank, Perintah Juruwang, Kiriman Pos atau Wang Pas, atau Wang Pos berpalang, atas nama PENGARAH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Borang permohonan dikembalikan. 2. TEMPAT MEMOHON Borang Permohonan alamat berikut i) berserta dengan fee proses hendaklah dikemukakan ke Pusat ini seperti yang tidak disertakan dengan fee proses tidak akan didaftarkan dan akan

Untuk pendaftaran Kelas

I

I

II

dan

III

Penqarah
Pusat Khidmat Kontraktor Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Lot 2G6, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-88805000

Fax: 03-88805472/5412
ii) Untuk pendaftaran Kelas IV

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Cawangan Negeri, di mana pemohon menjalankan operasi perniagaannya. (Sila rujuk Lampiran A untuk alamat penuh Pusat Khidrnat Kontraktor Cawangan Negeri)

kontraktor kerja elektrik Pusat in.3. Kontraktor yang berdaftar hanya pendaftaran yang lanya dldattarkan.000 Sehingga RM200.OOO Sehingga RM500. KEPALA DAN SUB-KEPALA (BIDANG KERJA) Pemohon hendaklah menyatakan Kepala dan Sub-Kepala ialah:KEPALA Kepala VII Kepala dan Sub-Kepala yang hendak dipohon.Kerja-kerja pendawaian am . IICIV pendaftaran seperti berikut mempunyai 5. .000 4.KElAS PENDAFTARAN Pemohon hendaklah menyatakan Kelas pendaftaran yang hendak dipohon.1 OPERASI Kerja Tender Di seluruh Negara Syarikat yang berdaftar dalam kelas-kelas kawasan operasi di seluruh negara : (i) Kelas II II. . KAWASAN 4. 3. dibenarkan menyertai tender yang dipelawa bagi .000 Sehingga RM1/OOO. 2. Kontraktor dibenarkan berdaftar dalam satu kelas sahaja. yang wujud dalam pendaftaran SUB-KEPALA 1.kelas Had kewangan (atau kos kerja) bagi satu-satu kelas pendaftaran SURAT PEKELILING KELAS I PERBENDAHARAAN adalah seperti berikut:- BIL.Pemasangan kabel bawah tanah melebihi lKV sehingga dan termasuk l1KV 4.Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah .Pendawaian sistem kawalan . 6/2007 (RM) HAD KEWANGAN II III IV Melebihi RM200.

2 berikut: PENDAFTARAN DENGAN PKK Kelas I Kelas II PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA TENAGA Kelas A Kelas B ke atas . Sub Kepala 1.. 9. 8. yang mana berkenaan. SYARAT-SYARAT PENDAFTAMN 6.Pemasangan lampu lapangan terbang .1 Syarikat atau Perniagaan (Pendaftaran) Sesebuah syarikat.Pemasangan kelengkapan voltan tinggi : (a) hingga dan termasuk 11KV (b) melebihi llKV 6.1. 16. 7. .Pemasangan system bekalan kuasa tanpa gangguan .Pemasangan loji penjanaan sehingga dan termasuklKV .6KV ke atas .Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6. .1. 11. 15. perniagaan atau koperasi yang memohon untuk berdaftar dengan Pusat ini hendaklah terlebih dahulu diperbadankan di negara ini.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 11KV dan ke at=s .1 Perbadanan 6. Bagi pendaftaran Kepala VII. lampu pentas dan sebagainya .Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pengesanan dan penggera.kelas tertentu seperti 6.Pembersihan rentis untuk 6. 13. 10.Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah. iaitu berdaftar dengan Suruhanajaya syarikat Malaysia (SSM) atau Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi.6KV dan ke atas .Pemasangan lampu jalan awam . ' 5.Sistem bunyi 14. syarikat mestilah memenuhi syarat pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga mengikut kelas . . sistem keselamatan dan sebagainya. 12.Pemasangan loji penjanaan voltan tinggi . 6.

4 Rekod Syarikat yang pernah menjalankan 5 tahun sebelum mengemukakan bukti-bukti kerja seperti berikut : (i) (ii) surat tawaran kerja/Inden kerja sebut harga. syarikat yang mempunyai Ahli Lembaga Pengarah. Kerja Syarikat kerja dengan sempurna dan baik.000 10.000 25. Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat yang dibayar gaji dan dibayar caruman kepada Kumpulan Wang Slrnpanan Pekerja (KWSP). seperti tercatat di Lampiran 6.2 Kedudukan Kewangan Syarikat Pemohon hendaklah menyatakan modal berbayar/modal terkumpul syarikat.3 Bagi sub-kepala yang tertentu. iaitu Pendawai. hendaklah juga dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang ahli pengurusan teknikal. yang berkelulusan ijazah dalam bidang Elektrik daripada Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan. Definisi modal berbayar dan modal terkumpul adalah seperti di Lampiran C. syarikat hendaklah berda ftar sebagai kontraktor pendawai sekurang-kurangnya dalam Kelas D denqan suruhanjaya Tenaga (ST) 6. Penjaga Jentera atau pemegang sijil Juruelektrik. undi sijil/Perakuan Slap Kerja atau baucer bayaran bagi kerja-kerja atau requisition .1.000 6. Pemegang Saharn atau Ahli Pengurusan syarikat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang elektrik hendaklah mengemukakan bukti-bukti pengalaman mereka. Sesebuah syarikat hendaklah memiliki modal minima seperti berikut untuk layak dipertimbangkan bagi kelas yang dipohon:KELAS I II III IV MODAL BERBAYAR/MODAL TERKUMPUL MINIMA (RM) 100.3 KeJuJusan dan PengaJaman (i) Individu DaJam Syarikat 8agi sub-kepala tertentu seperti yang tercatat di Lampiran 6. Anggota kompeten yang berkenaan bolehlah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah.000 50. Pemegang Saham. dalam tempoh masa permohonan pendaftaran hendakJah mengemukakan (ii): (iii) 6. syarikat yang hendak berdaftar dalam Kelas I.Kelas III Kelas IV Kelas C ke atas Kelas D ke atas 6. syarikat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pekerja kompeten.

' Ekuiti Asing Syarikat yang mempunyai Ekuiti Asing (Ekuiti milikan bukan warganegara Malaysia) boleh berdaftar dengan Pusat ini. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewaan atau sew a pajak loji dan peralatan hendaklah mengemukakan surat pengesahan sewaan atau sewa pajak daripada syarikat yang menyewakan loji atau peralatan berkenaan. ekuiti asing di dalam syarikat tidak boleh melebihi 49% daripada modal berbavar/rnodal terkumpul syarikat (dan majoriti Ahli Lembaga Pengarah. dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon.6 .5 Loji dan Perala tan (i) Syarikat yang memiliki loji atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan resit belian peralatan.7 Penglibatan (i) Ekuiti Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Pemegang Saham melebihi 5% atau RM50. yang 6. buku daftar kenderaan atau lain-lain dokumen yang membuktikan hakmilik loji dan peralatan berkenaan. (ii) Ahli Lembaga Pengarah Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Ahli Lembaga Pengarah syarikat yang memohon memegang epa-ape jawatan Eksekutif / Pengurusan dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. Bukan Bumiputera dan Asing ekuiti bumiputera mestilah tidak kurang dari 30% daripada modal berbayar/modal terkumpul syarikat dan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari modal berbayar/modal terkumpul syarikat. (ii) 6..OOO (yang mana terkurang )dalam syarikat yang memohon telah memiliki saham melebihi nilai dan peratusan di atas.(iii) Surat perjanjian dengan Kontraktor utama. Ahli Pengurusan syarikat yang terdiri daripada warganegara asing hendaklah memiliki permit kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen. 2 Tahun 1995 dan lain-lain arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Dalam Syarikat-Syarikat Lain Yang Telah Berdaftar Dengan PKK (ii) (iii) (lv) 6. yang bersetem bagi kerja-kerja dilaksanakan sebagai sub-kontraktor. Penyertaan dalam tender adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. tertakluk kepada syarat-syarat berikut :(i) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera dan Asing. . Pengurusan dan Pekerja adalah Warganegara) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera.

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Di dalam surat ini dinyatakan Kelas Pendaftaran. hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum luput pendaftaran. Kiriman Wang Pos atau Wang Pos berpalang atas nama PENGARAH.(iii) Ahli Pengurusan dan Kakitangan pertimbangan sekiranya mana-mana yang memohon memegang apa-apa telah berdaftar dengan PKK sebagai sarna seperti dipohon. 4 tahun 1995. FEE PENDAFTARAN Syarikat yang permohonannya diluluskan akan dimaklumkan melalui surat tawaran pendaftaran. Kegagalan menjelaskan fee ini dalam membatalkan kelulusan yang diberi. Permohonan pendaftaran tidak akan diberi Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat jawatan dalam mana-mana syarikat yang Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala yang 7. Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang Perbendaharaan Bil. tempoh masa yang ditetapkan dengan sendirinya 8.500 500 250 IV 150 Fee ini hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dibuat melalui braf Bank. bersesuaian dengan kelas pendaftaran yang diluluskan seperti berikut:- AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II FEE PENDAFTARAN (RM)· KELAS FEE PENDAFTARAN (RM) III 1. Perintah Juruwang. PENGIKTlRAFAN BUMIPUTERA dengan tercatat Permohonan Pendaftaran dalam Surat Pekeliling Permohonan Pengiktirafan Bumiputera boleh dibuat serentak Baru. Juga dimaklumkan ialah jumlah fee pendaftaran yang mesti dijelaskan. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. iaitu:(i) majoriti atau sekurang-kurangnya 51% daipada pernilikan saham syarikat dimiliki oleh . Kepala dan Sub-Kepala yang diluluskan. 9. TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN Permohonan pembaharuan Tempoh sahlaku pendaftaran ialah selama dua (2) tahun sahaja. Permohonan pembaharuan pendaftaran yang diterima selepas tarikh luput pendaftaran tidak akan dipertimbangkan dan jika syarikat masih berminat untuk berdaftar dengan Pusat ini maka hendaklah mengemukakan permohonan baru pendaftaran.

Salinan Penyata Caruman KWSP (Borang A) terakhir dengan salinan resit bayaran caruman yang berkenaan. pemegang saham. pegawai dan kakitangan syarikat yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. Bumiputera hendaklah melebihi saham 51% daripada Ahli Lembaga Pengarah dipegang oleh (iii) jawatan Ketua Eksekutif. Surat pengesahan kemudahan-kemudahan bank atau institusi kewangan yang diperolehi pemegang saham. (ii) majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN 10. ahli pengurusan.1 Semua Pemohon (a) DIKEMUKAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN Nombor Kad Pengenalan (Nombor Pasport bagi Warganegara Asing) serta tarikh lahir semua ahli Lembaga Pengarah. Salinan Sijil kelulusan ahli Lembaga Pengarah. carta organisasi dan fungsi pengurusan sepenuhnya oleh Bumiputera. majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera.Bumiputera dimana pemilikan saham individu individu bukan Bumiputera. YANG MESTI dan menunjukkan penguasaan syarikat hendaklah 10. pegawai pekerja kompeten dan kakitangansyarikat. pegawai dan kakitangan syarikat. ahli pengurusan. Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. pemegang saham. Salinan Permit Kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen (yang telah disahkan) bagi ahli pengurusan syarikat yang terdiri dari Warganegara Asing. Surat pengesahan pengalaman ahli Lembaga Pengarah pengurusan. ahli (b) (c) (d) (e) (f) kewangan mengenai (g) (h) Salinan penyata bank bagi Akaun Semasa untuk 3 bulan terakhir Salinan yang disahkan resit pembelian alatjloji dan surat pendaftaran kepunyaan syarikat Surat pengesahan sewaan alat/loji/ kenderaan kenderaan (i) U) Surat pengesahan kemudahan kredit bahan-bahan . 51% daripada pekerja-pekerja terdiri daripada (iv) (v) (v) Pengurusan kewangan hendaklah dikuasai olehBumiputera. Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan jawatan-jawatan penting lain (key post) hendaklah dipegang oleh Bumiputera.

(k) Salinan yang disahkan Surat Penerimaan Tawaran Tender (Letter of Acceptance). dan Memorandum and Articles of (I) 10. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. Pegawai Kerajaan Kumpulan A '(Penqurusan) atau Penghulu. Sendirian Berhad 9 Perakuan Perbadanan.4 Lain-lain dokumen (a) Salinan surat tawaran pendaftaran/ pernbaharuan kontraktor Pendawaian yang . jika ada) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya syarikat Malaysia(SSM) dan nombor Kad Pengenalan mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam borang tersebut. 10. Salinan Borang B Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. sertakan salinan borang 'Annual Return Of A Company Having A Share Capital' dan salina Borang 24 syarikat tersebut (untuk tambahan saham selepas 'Annual Return' berkenaan. Salinan yang bersetem dan disahkan perjanjian sub kontrak dengan kontraktor utama (main contractor) bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan cara sub-kontrak. ATAU Kesemua borang 24 'Return of Allotment of Shares' DAN kesemua salinan Borang 32A 'Plndah Milik Saham' yang disetem oleh Pejabat Setem. berserta dencan salinan yang disahkan surat Penerimaan Tawara n Tender kontraktor utama.. Pesuruhjaya Sumpah.2 Syarikat (a) Salinan Borang Association (b) Salinan yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 0) Borang 'Annual Return Of Company Having A Share Capital' yang terakhir dan Borang 24 'Return of Allotment of Shares' bagi tambahan saham selepas 'Annual Return' yang berkenaan. (c) Jika saham syarikat pemohon dipegang oleh syarikat lain. Works Order dan sebagainya serta salinan Sijil Siap Kerja atau Baucer Bayaran Akhir bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan. (ii) (iii) Borang 49 'Return Giving Particulars in Registration of Directors. jika ada berlaku pindah milik saham. Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terakhir. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. 10. Pesuruhjaya Sumpah.3 Perniagaan (a) Perseoranq dan Perkongsian disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) Salinan Borang A Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. sekiranya ada perubahan (b) disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) (c) Salinan Borang D Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku yang disahkan oleh Pendaftar Perniagaan. Pesuruhjaya Sumpah.

DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN KHAS KONTRAKTOR Jenis Kebenaran (i) (ii) Khas yang Dibenarkan Naik satu kelas lebih tinggi Tambah kepala dalam kelas pendaftarannya. (ii) (iii) (iv) Keratan Iklan Tawaran. Salinan Sijil Taraf Bumiputera (jika perlu): . Salinan Sijil Pendaftaran yang masih sah. dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga (SSM) (b) yang terakhir.2 Kriteria 11.3 Dokumen-dokurnen yang diperlukan (i) Surat permohonan Kebenaran Khas.1 Senarai bahan-bahan dan alat pengujian elektrik yang dimiliki. Saliran sijil pendawal / penjaga jentera (wireman/chargeman) kakitangan syarikat yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. pekerja kompeten yang sesuai dalam kerja 11. PANDUAN ELEKTRIK 11.2. Salinan fotostat (depan belakang) kad pengenalan yang berumur lebih dari 55 tahun. disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. disahkan Pegawai (D 11. Pendawai / Penjaga Jentera (c) (d) (e) Salinan Surat Pendaftaran Orang Kompeten yang telah Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. sekurang-kurangnya satu projek dalam kelas sedia (iii) (lv) 11.1 Naik Satu Kelas Lebih Tinggi (i) Telah menyiapkan ada. Mendapatkan Kebenaran Khas 11.u dan masih berkuatkuasa. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik yang terbar.2 Mempunyai modal yang sesuai dengan kelas yang dipohon.2. Mempunyai semua Sub-Kepala yang diperlukan seperti di dalam tawaran Tambah Sub-KepaJa (i) Syarikat mempunyai berkaitan.·.

(iv) diambil ke (iv) masa sehingga keputusan (v) Syarikat hendaklah memaklumkan keputusan / kedudukan tender lepas yang dimasuki melalui Kebenaran Khas (kemukakan surat pengesahan daripada Agensi berkenaa n). 2 hari (vi) (vii) . permohonan selanjutnya ditolak sehingga projek tersebut siap dan syarikat dikehendaki memohon Naik Kelas atau Tambah Sub-Kepala secara tetap bagi Kelas atau Sub-Kepala yang berjaya terse but. Kebenaran Khas diberikan sekali sahaja pada suatu tender diputuskan oleh Lembaga Tender. Semua permohonan hendaklah dihantar awal dan tidak lewat daripada sebelum tarikh tutup membeli dokumen atau tarikh tutup tender. Syarikat sentiasa aktif menyertai tawaran. Pertimbangan hanya akan diberikan kepada syarikat berdaftar tidak kuranq daripada 6 bulan.4 Syarat-syarat (i) An. Jika syarikat telah berjaya dalam tender yang menggunakan Kebenaran Khas. 11. tidak yang layak telah Syarikat yang baru berdaftar dan belum ada pengalaman kerja memohon. Rekod kerja yang baik dan tiada cadangan atau tindakan atas syarikat.Surat Setujuterima Tawaran atau Sijil Siap Kerja.(v) (iii) Salinan Borang A KWSPberserta resit bayaran. tatatertib (ii) . dan Senarai kerja yang telah dan sedang dilaksanakan berserta Salinan .

Fasa III. Wisma Persekutuan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Cawangan Negeri Periis. Tingkat.Lampiran ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PKK CAWANGAN NEGERI-NEGERI A IBU PEJABAI Pusat Khidmat Kontraktor. 75300 MELAKA Tel. Fax 06-2848244 06-2823075 WlLAYAH PERSEKUTUAN Pusat Khidmat Kontraktor.3. Cawangan Negeri Perak. Sangunan Persekutuan Jpoh. 30450 IPOH. Lot 2G6. Zon C. Cawangan Negeri Selangor. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Anak Bukit 06550 BANDAR MUADZAM SHAH. Tingkat 3. Tingkat 3. 01000 KANGAR.my MELAKA Pusat Khidmat Kontraktor. Kompleks PKNS. NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Lot 2G6. Jalan Hang Tuah. PERLIS Tel Fax 04-9769029 04-9768790 NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. . KEDAH . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Cawangan Wilayah Persekutuan. Bangunan Persekutuan. Cawangan Negeri Sembi lan. Jalan Dato' Seri Ahmad Said. Aras G. Tingkat 9. Wisma Persekutuan. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks 03-8880 5373 03-8880 5339 SElANGOR Pusat Khidmat Kontraktor. Aras 5 Blok Menara dan Podium. Presint 2. Cawa_nganNegeri Kedah. Siok A. Aras 5 Siok Podium. SELANGOR Tel Fax 03-55102959 03-55190097 PERLIS Pusat Khidmat Kontraktor. Sangunan UMNO. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks Email 03-8880 5000 03-8880 5472 pkk@mecd.qov. 40000 SHAH ALAM. 70503 SEREMBAN. Persiaran JubJi Emas. PERAK Tel Fax 05-2539529 05-2540367 Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 3. Presint 2. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. Cawangan Negeri Melaka.

Jalan Air Molek. Jalan Dusun Muda. Tingkat Mezzanine. 15200 KOTA BHARU. Bangunan Sultan Iskandar. Cawangan Negeri Johor. Suite 5-04. Tel SABAH Fax 088-267791 088-267792 . KELANTAN Tel 09-5132207 09-5131614 Pusat Khidmat Kontraktor. 25000 KUANTAN. Tingkat 2. Cawangan Negeri Terengganu. Tingkat 3. 88000 KOTA KINABAlU. JOHOR Tel Fax 09-7449223 09-7487353 Fax 07-2238012 07-2233839 TERENGGANU SARAWAK Pusat Khidmat Kontraktor. Jalan Simpang Tiga. Blok B. SARAWAK Tel Fax SABAH 09-6232911 09-6225651 Fax 082-424850 082-421080 Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Sabah. Tingkat 8. Off Jalan Bayam. Bangunan Sutera Inn. 80000 JOHOR BAHRU. Tlngkat 5. Cawangan Negeri Pahang. 93592 KUCHING. Tingkat 5. 10400 GEORGETOWN. Peti Surat 41. PAHANG Tel Fax 04-2264600 04-2272500 Fax KELANTAN Pusat Khidmat Kontraktor. Plaza Gambut. TERENGGANU Tel Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Pulau Pinang. Cawangan Negeri Kelantan. Bangunan Guna Sama Persekutuan Jalan Anson. Jalan Banggol. Cawangan Negeri Sarawak. 20100 KUALA TERENGGANU. PULAU PINANG Tel PAHANG Pusat Khidmat Kontraktor.Tel Fax 06-7651616 06-7651618 Tel Fax 04-7001425/1426 04-7306861 PULAU PINANG Pusat Khidmat Kontraktor. Wisma Majlis Agama Islam. Wisma Persekutuan. Menara MM. Jalan Gambut. Tingkat 9.

pemohon hanya dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya kompeten atau yang berpengalaman sahaja daripada yang disyaratkan. 80. B2 ATAU B4 A1. M. M. A2. M. A2. B1. 83 ATAU 84 82. A3. M. pengalaman kerja pengalaman kerja tidak perlu tidak perlu * bagi sub-kepala ini. pengalaman kerja pengalaman kerja - 5 6 7* 8* pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman - 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - 9* 10(a)* lOeb )* 11 12 -- 13 14 15* 16* 3 Fasa mana-mana satu Penjaga Jentera 3Fasa . B2 ATAU B4 AD. seorang pekerja . A3. A1. 83 ATAU 84 mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A1. 81 ATAU 84 A1. M. A2. A2./ ' Lampiran B SEBAGAI KEPERLUAN PEKERJA KOMPETEN DAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PENDAWAIAN DENGAN SURUHANJAYA (JABATAN BEKALAN ELEKTRIK) TENAGA SUB JURUELEKTRIK/ KEPALA PENDAWAI JBE (JJPE) 1 2 3* 4* 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - PEKERJA PENDAFTARAN KOMPETEN PENJAGA JENTERA PENGALAMAN mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A2. BO. B2 ATAU B4 mana-mana satu Penjaga Jentera - perlu perlu tidak perlu tidak perlu perlu perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu . BO. B1.. BO. 82. B1.

Atau penyata akaun simpanan pemohon. Harta ini mungkin berupa rumah. .4 2. Tabung Haji dan Badan Kewangan yang lain yang dilesen oleh Kerajaan. Saham-saham pemohon (termasuk saham ahli kongsi) dalam ASN. Dalam keadaan-keadaan inf hanya baki overdraf yang belum digunakan iaitu baki purata 3 bulan penyata akaun overdraf sahaja diambilkira. Koperasi dan syarikat yang disenaraikan dalam BSKL.2 2. Harta ini hendaklah ditaksir oleh pentaksir yang bertauliah.5 ~ -.ampiran DEFINISI MODAL UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR KERJA DENGAN C 1. - 2. Simpanan tetap pemohon (termasuk simpanan tetap ahli kongsi) seperti simpanan dalam BSN. Kemudahan overdraf yang bercagar kepunyaan pemohon (termasuk kemudahan overdraf ahli kongsi). 2.3 2. Saham yang dicagar tidak diambilkira. peralatan atau loji. yang bebas daripada cagaran. Simpanan tetap yang dicagar tidak diambilkira. tanah.1 Purata baki terakhir untuk 3 bulan berturut-turut akaun semasa pemohon termasuk akaun ahli kongsi ( mengikut peratus syer masing-masing) jika pemohon sebuah perniagaan perkongsian. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat seperti Syarikat Sendirian Berhad atau Syarikat Berhad maka modal yang diambilkira adalah modal berbayar ~'jarikat. ASB. Bagi perniagaan-perniagan yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan sama ada perniagaan perseorangan (Perniagaan Tunggal) atau perniagaan perkongsian maka modal yang diambilkira adalah modal terkumpul perniagaan iaitu salah satu atau jumlah unsur-unsur berikut:2. Harta-harta tetap kepunyaan pemohon (termasuk harta tetap ahli kongsi). Nilai yang diambilkira ialah harga jualan terpaksa (forced sale value). Semua saharn-saham ini hendaklah bebas daripada cagaran. Kemudahan overdraf yang tidak bercagar tidak diambilkira.t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful