.

.

.

' ....

I

PERCUM~

I

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI PANDUAN AM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK 1. CARA MEMOHON Pernohon hendaklah mengisi BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK (PKK NO: 001/05) atau BORANG PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ElEKTRIK (PKK NO: 002/05) yang berkaitan dengan lengkap. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pusat ini beserta dengan fee proses (bagi permohonan baru sahaja), bersesuaian dengan kelas yang dipohon, seperti berikut: AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II III FEE PROSES (RM) 100.00 100.00 50.00 KELAS FEE PROSES (RM) 50.00

IV

Bayaran fee ini hendaklah dibuat melalui Deraf Bank, Perintah Juruwang, Kiriman Pos atau Wang Pas, atau Wang Pos berpalang, atas nama PENGARAH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Borang permohonan dikembalikan. 2. TEMPAT MEMOHON Borang Permohonan alamat berikut i) berserta dengan fee proses hendaklah dikemukakan ke Pusat ini seperti yang tidak disertakan dengan fee proses tidak akan didaftarkan dan akan

Untuk pendaftaran Kelas

I

I

II

dan

III

Penqarah
Pusat Khidmat Kontraktor Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Lot 2G6, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-88805000

Fax: 03-88805472/5412
ii) Untuk pendaftaran Kelas IV

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Cawangan Negeri, di mana pemohon menjalankan operasi perniagaannya. (Sila rujuk Lampiran A untuk alamat penuh Pusat Khidrnat Kontraktor Cawangan Negeri)

.Pemasangan kabel bawah tanah melebihi lKV sehingga dan termasuk l1KV 4.KElAS PENDAFTARAN Pemohon hendaklah menyatakan Kelas pendaftaran yang hendak dipohon. KAWASAN 4. 2. dibenarkan menyertai tender yang dipelawa bagi . yang wujud dalam pendaftaran SUB-KEPALA 1. Kontraktor dibenarkan berdaftar dalam satu kelas sahaja.3.OOO Sehingga RM500.1 OPERASI Kerja Tender Di seluruh Negara Syarikat yang berdaftar dalam kelas-kelas kawasan operasi di seluruh negara : (i) Kelas II II. kontraktor kerja elektrik Pusat in.000 Sehingga RM1/OOO.000 Sehingga RM200. KEPALA DAN SUB-KEPALA (BIDANG KERJA) Pemohon hendaklah menyatakan Kepala dan Sub-Kepala ialah:KEPALA Kepala VII Kepala dan Sub-Kepala yang hendak dipohon.kelas Had kewangan (atau kos kerja) bagi satu-satu kelas pendaftaran SURAT PEKELILING KELAS I PERBENDAHARAAN adalah seperti berikut:- BIL.Pendawaian sistem kawalan . 6/2007 (RM) HAD KEWANGAN II III IV Melebihi RM200. Kontraktor yang berdaftar hanya pendaftaran yang lanya dldattarkan.000 4. .Kerja-kerja pendawaian am . 3.Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah . IICIV pendaftaran seperti berikut mempunyai 5.

iaitu berdaftar dengan Suruhanajaya syarikat Malaysia (SSM) atau Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi. 12.Pemasangan loji penjanaan sehingga dan termasuklKV .Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pengesanan dan penggera. Sub Kepala 1. perniagaan atau koperasi yang memohon untuk berdaftar dengan Pusat ini hendaklah terlebih dahulu diperbadankan di negara ini. yang mana berkenaan.1.1 Perbadanan 6. 13.Pembersihan rentis untuk 6.Pemasangan lampu jalan awam .6KV dan ke atas . sistem keselamatan dan sebagainya. 16.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6. 10. 9. . 8.Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah. 15. . Bagi pendaftaran Kepala VII.Pemasangan loji penjanaan voltan tinggi .1.Pemasangan kelengkapan voltan tinggi : (a) hingga dan termasuk 11KV (b) melebihi llKV 6.Pemasangan lampu lapangan terbang .Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 11KV dan ke at=s .kelas tertentu seperti 6. lampu pentas dan sebagainya . SYARAT-SYARAT PENDAFTAMN 6. ' 5.Sistem bunyi 14. 6. syarikat mestilah memenuhi syarat pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga mengikut kelas . .6KV ke atas . 11. 7.Pemasangan system bekalan kuasa tanpa gangguan .1 Syarikat atau Perniagaan (Pendaftaran) Sesebuah syarikat.2 berikut: PENDAFTARAN DENGAN PKK Kelas I Kelas II PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA TENAGA Kelas A Kelas B ke atas ..

3 Bagi sub-kepala yang tertentu. hendaklah juga dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang ahli pengurusan teknikal. syarikat yang hendak berdaftar dalam Kelas I.000 10. Kerja Syarikat kerja dengan sempurna dan baik.1. dalam tempoh masa permohonan pendaftaran hendakJah mengemukakan (ii): (iii) 6. iaitu Pendawai.000 25. Sesebuah syarikat hendaklah memiliki modal minima seperti berikut untuk layak dipertimbangkan bagi kelas yang dipohon:KELAS I II III IV MODAL BERBAYAR/MODAL TERKUMPUL MINIMA (RM) 100.Kelas III Kelas IV Kelas C ke atas Kelas D ke atas 6. seperti tercatat di Lampiran 6.2 Kedudukan Kewangan Syarikat Pemohon hendaklah menyatakan modal berbayar/modal terkumpul syarikat. syarikat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pekerja kompeten. undi sijil/Perakuan Slap Kerja atau baucer bayaran bagi kerja-kerja atau requisition . yang berkelulusan ijazah dalam bidang Elektrik daripada Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan.000 6. Penjaga Jentera atau pemegang sijil Juruelektrik. Pemegang Saharn atau Ahli Pengurusan syarikat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang elektrik hendaklah mengemukakan bukti-bukti pengalaman mereka. Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat yang dibayar gaji dan dibayar caruman kepada Kumpulan Wang Slrnpanan Pekerja (KWSP). syarikat yang mempunyai Ahli Lembaga Pengarah. Definisi modal berbayar dan modal terkumpul adalah seperti di Lampiran C. Anggota kompeten yang berkenaan bolehlah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah.000 50.3 KeJuJusan dan PengaJaman (i) Individu DaJam Syarikat 8agi sub-kepala tertentu seperti yang tercatat di Lampiran 6. Pemegang Saham.4 Rekod Syarikat yang pernah menjalankan 5 tahun sebelum mengemukakan bukti-bukti kerja seperti berikut : (i) (ii) surat tawaran kerja/Inden kerja sebut harga. syarikat hendaklah berda ftar sebagai kontraktor pendawai sekurang-kurangnya dalam Kelas D denqan suruhanjaya Tenaga (ST) 6.

tertakluk kepada syarat-syarat berikut :(i) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera dan Asing. Dalam Syarikat-Syarikat Lain Yang Telah Berdaftar Dengan PKK (ii) (iii) (lv) 6. ekuiti asing di dalam syarikat tidak boleh melebihi 49% daripada modal berbavar/rnodal terkumpul syarikat (dan majoriti Ahli Lembaga Pengarah.7 Penglibatan (i) Ekuiti Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Pemegang Saham melebihi 5% atau RM50.OOO (yang mana terkurang )dalam syarikat yang memohon telah memiliki saham melebihi nilai dan peratusan di atas. Ahli Pengurusan syarikat yang terdiri daripada warganegara asing hendaklah memiliki permit kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen.(iii) Surat perjanjian dengan Kontraktor utama. buku daftar kenderaan atau lain-lain dokumen yang membuktikan hakmilik loji dan peralatan berkenaan.5 Loji dan Perala tan (i) Syarikat yang memiliki loji atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan resit belian peralatan.. yang bersetem bagi kerja-kerja dilaksanakan sebagai sub-kontraktor. dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewaan atau sew a pajak loji dan peralatan hendaklah mengemukakan surat pengesahan sewaan atau sewa pajak daripada syarikat yang menyewakan loji atau peralatan berkenaan. (ii) Ahli Lembaga Pengarah Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Ahli Lembaga Pengarah syarikat yang memohon memegang epa-ape jawatan Eksekutif / Pengurusan dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. ' Ekuiti Asing Syarikat yang mempunyai Ekuiti Asing (Ekuiti milikan bukan warganegara Malaysia) boleh berdaftar dengan Pusat ini. Penyertaan dalam tender adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.6 . Pengurusan dan Pekerja adalah Warganegara) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera. 2 Tahun 1995 dan lain-lain arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. yang 6. . (ii) 6. Bukan Bumiputera dan Asing ekuiti bumiputera mestilah tidak kurang dari 30% daripada modal berbayar/modal terkumpul syarikat dan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari modal berbayar/modal terkumpul syarikat.

Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang Perbendaharaan Bil.(iii) Ahli Pengurusan dan Kakitangan pertimbangan sekiranya mana-mana yang memohon memegang apa-apa telah berdaftar dengan PKK sebagai sarna seperti dipohon. iaitu:(i) majoriti atau sekurang-kurangnya 51% daipada pernilikan saham syarikat dimiliki oleh . Di dalam surat ini dinyatakan Kelas Pendaftaran. PENGIKTlRAFAN BUMIPUTERA dengan tercatat Permohonan Pendaftaran dalam Surat Pekeliling Permohonan Pengiktirafan Bumiputera boleh dibuat serentak Baru. Kegagalan menjelaskan fee ini dalam membatalkan kelulusan yang diberi. TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN Permohonan pembaharuan Tempoh sahlaku pendaftaran ialah selama dua (2) tahun sahaja. Perintah Juruwang. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Permohonan pembaharuan pendaftaran yang diterima selepas tarikh luput pendaftaran tidak akan dipertimbangkan dan jika syarikat masih berminat untuk berdaftar dengan Pusat ini maka hendaklah mengemukakan permohonan baru pendaftaran. Kiriman Wang Pos atau Wang Pos berpalang atas nama PENGARAH. bersesuaian dengan kelas pendaftaran yang diluluskan seperti berikut:- AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II FEE PENDAFTARAN (RM)· KELAS FEE PENDAFTARAN (RM) III 1. Permohonan pendaftaran tidak akan diberi Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat jawatan dalam mana-mana syarikat yang Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala yang 7.500 500 250 IV 150 Fee ini hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dibuat melalui braf Bank. hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum luput pendaftaran. Kepala dan Sub-Kepala yang diluluskan. FEE PENDAFTARAN Syarikat yang permohonannya diluluskan akan dimaklumkan melalui surat tawaran pendaftaran. tempoh masa yang ditetapkan dengan sendirinya 8. Juga dimaklumkan ialah jumlah fee pendaftaran yang mesti dijelaskan. 9. 4 tahun 1995. PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR.

ahli pengurusan. Salinan Sijil kelulusan ahli Lembaga Pengarah. Salinan Permit Kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen (yang telah disahkan) bagi ahli pengurusan syarikat yang terdiri dari Warganegara Asing. majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. pegawai dan kakitangan syarikat. carta organisasi dan fungsi pengurusan sepenuhnya oleh Bumiputera. pegawai dan kakitangan syarikat yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan jawatan-jawatan penting lain (key post) hendaklah dipegang oleh Bumiputera. ahli (b) (c) (d) (e) (f) kewangan mengenai (g) (h) Salinan penyata bank bagi Akaun Semasa untuk 3 bulan terakhir Salinan yang disahkan resit pembelian alatjloji dan surat pendaftaran kepunyaan syarikat Surat pengesahan sewaan alat/loji/ kenderaan kenderaan (i) U) Surat pengesahan kemudahan kredit bahan-bahan . DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN 10. 51% daripada pekerja-pekerja terdiri daripada (iv) (v) (v) Pengurusan kewangan hendaklah dikuasai olehBumiputera. pemegang saham. YANG MESTI dan menunjukkan penguasaan syarikat hendaklah 10. Salinan Penyata Caruman KWSP (Borang A) terakhir dengan salinan resit bayaran caruman yang berkenaan.1 Semua Pemohon (a) DIKEMUKAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN Nombor Kad Pengenalan (Nombor Pasport bagi Warganegara Asing) serta tarikh lahir semua ahli Lembaga Pengarah. pegawai pekerja kompeten dan kakitangansyarikat. ahli pengurusan. Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. (ii) majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. Surat pengesahan pengalaman ahli Lembaga Pengarah pengurusan.Bumiputera dimana pemilikan saham individu individu bukan Bumiputera. pemegang saham. Bumiputera hendaklah melebihi saham 51% daripada Ahli Lembaga Pengarah dipegang oleh (iii) jawatan Ketua Eksekutif. Surat pengesahan kemudahan-kemudahan bank atau institusi kewangan yang diperolehi pemegang saham.

(k) Salinan yang disahkan Surat Penerimaan Tawaran Tender (Letter of Acceptance). Works Order dan sebagainya serta salinan Sijil Siap Kerja atau Baucer Bayaran Akhir bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan. Salinan yang bersetem dan disahkan perjanjian sub kontrak dengan kontraktor utama (main contractor) bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan cara sub-kontrak. 10. jika ada) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya syarikat Malaysia(SSM) dan nombor Kad Pengenalan mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam borang tersebut. sekiranya ada perubahan (b) disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) (c) Salinan Borang D Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku yang disahkan oleh Pendaftar Perniagaan. Salinan Borang B Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. berserta dencan salinan yang disahkan surat Penerimaan Tawara n Tender kontraktor utama. Pesuruhjaya Sumpah.. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. Sendirian Berhad 9 Perakuan Perbadanan. (ii) (iii) Borang 49 'Return Giving Particulars in Registration of Directors.2 Syarikat (a) Salinan Borang Association (b) Salinan yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 0) Borang 'Annual Return Of Company Having A Share Capital' yang terakhir dan Borang 24 'Return of Allotment of Shares' bagi tambahan saham selepas 'Annual Return' yang berkenaan. Pegawai Kerajaan atau Penghulu.4 Lain-lain dokumen (a) Salinan surat tawaran pendaftaran/ pernbaharuan kontraktor Pendawaian yang . 10. Pesuruhjaya Sumpah. Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terakhir. jika ada berlaku pindah milik saham. Pesuruhjaya Sumpah. Pegawai Kerajaan Kumpulan A '(Penqurusan) atau Penghulu. ATAU Kesemua borang 24 'Return of Allotment of Shares' DAN kesemua salinan Borang 32A 'Plndah Milik Saham' yang disetem oleh Pejabat Setem. (c) Jika saham syarikat pemohon dipegang oleh syarikat lain. dan Memorandum and Articles of (I) 10.3 Perniagaan (a) Perseoranq dan Perkongsian disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) Salinan Borang A Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. sertakan salinan borang 'Annual Return Of A Company Having A Share Capital' dan salina Borang 24 syarikat tersebut (untuk tambahan saham selepas 'Annual Return' berkenaan.

Saliran sijil pendawal / penjaga jentera (wireman/chargeman) kakitangan syarikat yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Salinan fotostat (depan belakang) kad pengenalan yang berumur lebih dari 55 tahun. Mendapatkan Kebenaran Khas 11. dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga (SSM) (b) yang terakhir.2 Mempunyai modal yang sesuai dengan kelas yang dipohon.1 Senarai bahan-bahan dan alat pengujian elektrik yang dimiliki. DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN KHAS KONTRAKTOR Jenis Kebenaran (i) (ii) Khas yang Dibenarkan Naik satu kelas lebih tinggi Tambah kepala dalam kelas pendaftarannya. Salinan Sijil Taraf Bumiputera (jika perlu): . Mempunyai semua Sub-Kepala yang diperlukan seperti di dalam tawaran Tambah Sub-KepaJa (i) Syarikat mempunyai berkaitan. (ii) (iii) (iv) Keratan Iklan Tawaran. Pendawai / Penjaga Jentera (c) (d) (e) Salinan Surat Pendaftaran Orang Kompeten yang telah Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. pekerja kompeten yang sesuai dalam kerja 11.·. disahkan Pegawai (D 11.2. disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.3 Dokumen-dokurnen yang diperlukan (i) Surat permohonan Kebenaran Khas. Salinan Sijil Pendaftaran yang masih sah. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik yang terbar.1 Naik Satu Kelas Lebih Tinggi (i) Telah menyiapkan ada.2 Kriteria 11.u dan masih berkuatkuasa. sekurang-kurangnya satu projek dalam kelas sedia (iii) (lv) 11.2. PANDUAN ELEKTRIK 11.

Pertimbangan hanya akan diberikan kepada syarikat berdaftar tidak kuranq daripada 6 bulan. permohonan selanjutnya ditolak sehingga projek tersebut siap dan syarikat dikehendaki memohon Naik Kelas atau Tambah Sub-Kepala secara tetap bagi Kelas atau Sub-Kepala yang berjaya terse but.(v) (iii) Salinan Borang A KWSPberserta resit bayaran.4 Syarat-syarat (i) An. 2 hari (vi) (vii) . dan Senarai kerja yang telah dan sedang dilaksanakan berserta Salinan . Syarikat sentiasa aktif menyertai tawaran.Surat Setujuterima Tawaran atau Sijil Siap Kerja. Rekod kerja yang baik dan tiada cadangan atau tindakan atas syarikat. Semua permohonan hendaklah dihantar awal dan tidak lewat daripada sebelum tarikh tutup membeli dokumen atau tarikh tutup tender. Jika syarikat telah berjaya dalam tender yang menggunakan Kebenaran Khas. (iv) diambil ke (iv) masa sehingga keputusan (v) Syarikat hendaklah memaklumkan keputusan / kedudukan tender lepas yang dimasuki melalui Kebenaran Khas (kemukakan surat pengesahan daripada Agensi berkenaa n). tidak yang layak telah Syarikat yang baru berdaftar dan belum ada pengalaman kerja memohon. Kebenaran Khas diberikan sekali sahaja pada suatu tender diputuskan oleh Lembaga Tender. tatatertib (ii) . 11.

Jalan Dato' Seri Ahmad Said.Lampiran ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PKK CAWANGAN NEGERI-NEGERI A IBU PEJABAI Pusat Khidmat Kontraktor. Bangunan Persekutuan. Aras 5 Blok Menara dan Podium. Aras G. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Sangunan Persekutuan Jpoh. NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 9. PERLIS Tel Fax 04-9769029 04-9768790 NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. Presint 2. PERAK Tel Fax 05-2539529 05-2540367 Pusat Khidmat Kontraktor.qov. 01000 KANGAR. 30450 IPOH. Cawangan Negeri Periis. Cawangan Negeri Selangor. Tingkat. Tingkat 3.3. Kompleks PKNS. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Anak Bukit 06550 BANDAR MUADZAM SHAH. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks 03-8880 5373 03-8880 5339 SElANGOR Pusat Khidmat Kontraktor. Cawa_nganNegeri Kedah. Cawangan Wilayah Persekutuan. Cawangan Negeri Melaka. Aras 5 Siok Podium. SELANGOR Tel Fax 03-55102959 03-55190097 PERLIS Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 3. Cawangan Negeri Perak. Siok A. Presint 2. Zon C. 75300 MELAKA Tel. Lot 2G6. Persiaran JubJi Emas. Jalan Hang Tuah. Fasa III. KEDAH . Lot 2G6. Fax 06-2848244 06-2823075 WlLAYAH PERSEKUTUAN Pusat Khidmat Kontraktor. 70503 SEREMBAN. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks Email 03-8880 5000 03-8880 5472 pkk@mecd. Wisma Persekutuan. Sangunan UMNO.my MELAKA Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Sembi lan. 40000 SHAH ALAM. Tingkat 3. Wisma Persekutuan.

Tel SABAH Fax 088-267791 088-267792 . Tingkat 3. Cawangan Negeri Pulau Pinang. 10400 GEORGETOWN. 88000 KOTA KINABAlU. Jalan Dusun Muda. Jalan Simpang Tiga. PAHANG Tel Fax 04-2264600 04-2272500 Fax KELANTAN Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Kelantan. 20100 KUALA TERENGGANU. 93592 KUCHING. Tingkat Mezzanine. Bangunan Sutera Inn. Cawangan Negeri Sarawak. Cawangan Negeri Pahang. JOHOR Tel Fax 09-7449223 09-7487353 Fax 07-2238012 07-2233839 TERENGGANU SARAWAK Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 2. KELANTAN Tel 09-5132207 09-5131614 Pusat Khidmat Kontraktor. Blok B. Jalan Banggol.Tel Fax 06-7651616 06-7651618 Tel Fax 04-7001425/1426 04-7306861 PULAU PINANG Pusat Khidmat Kontraktor. TERENGGANU Tel Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 9. Bangunan Guna Sama Persekutuan Jalan Anson. Wisma Persekutuan. Tlngkat 5. 25000 KUANTAN. Jalan Gambut. Off Jalan Bayam. Cawangan Negeri Sabah. PULAU PINANG Tel PAHANG Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Terengganu. Tingkat 5. Tingkat 8. SARAWAK Tel Fax SABAH 09-6232911 09-6225651 Fax 082-424850 082-421080 Pusat Khidmat Kontraktor. Wisma Majlis Agama Islam. Jalan Air Molek. Suite 5-04. Cawangan Negeri Johor. 80000 JOHOR BAHRU. Bangunan Sultan Iskandar. Menara MM. 15200 KOTA BHARU. Plaza Gambut. Peti Surat 41.

B2 ATAU B4 A1. M. B2 ATAU B4 mana-mana satu Penjaga Jentera - perlu perlu tidak perlu tidak perlu perlu perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu . M. A1. A2.. 80. BO. A3. B1. 83 ATAU 84 mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A1. seorang pekerja . B1. A2. 81 ATAU 84 A1. A3. M. BO. 83 ATAU 84 82. A2. M. M. pengalaman kerja pengalaman kerja - 5 6 7* 8* pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman - 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - 9* 10(a)* lOeb )* 11 12 -- 13 14 15* 16* 3 Fasa mana-mana satu Penjaga Jentera 3Fasa ./ ' Lampiran B SEBAGAI KEPERLUAN PEKERJA KOMPETEN DAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PENDAWAIAN DENGAN SURUHANJAYA (JABATAN BEKALAN ELEKTRIK) TENAGA SUB JURUELEKTRIK/ KEPALA PENDAWAI JBE (JJPE) 1 2 3* 4* 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - PEKERJA PENDAFTARAN KOMPETEN PENJAGA JENTERA PENGALAMAN mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A2. pemohon hanya dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya kompeten atau yang berpengalaman sahaja daripada yang disyaratkan. BO. B1. B2 ATAU B4 AD. A2. 82. pengalaman kerja pengalaman kerja tidak perlu tidak perlu * bagi sub-kepala ini.

. Harta ini mungkin berupa rumah. Koperasi dan syarikat yang disenaraikan dalam BSKL. Dalam keadaan-keadaan inf hanya baki overdraf yang belum digunakan iaitu baki purata 3 bulan penyata akaun overdraf sahaja diambilkira. Harta-harta tetap kepunyaan pemohon (termasuk harta tetap ahli kongsi).ampiran DEFINISI MODAL UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR KERJA DENGAN C 1.3 2. yang bebas daripada cagaran. Simpanan tetap yang dicagar tidak diambilkira. Harta ini hendaklah ditaksir oleh pentaksir yang bertauliah. Bagi perniagaan-perniagan yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan sama ada perniagaan perseorangan (Perniagaan Tunggal) atau perniagaan perkongsian maka modal yang diambilkira adalah modal terkumpul perniagaan iaitu salah satu atau jumlah unsur-unsur berikut:2. Simpanan tetap pemohon (termasuk simpanan tetap ahli kongsi) seperti simpanan dalam BSN.t.5 ~ -. Semua saharn-saham ini hendaklah bebas daripada cagaran. Saham yang dicagar tidak diambilkira. - 2. Kemudahan overdraf yang bercagar kepunyaan pemohon (termasuk kemudahan overdraf ahli kongsi). Kemudahan overdraf yang tidak bercagar tidak diambilkira. Tabung Haji dan Badan Kewangan yang lain yang dilesen oleh Kerajaan. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat seperti Syarikat Sendirian Berhad atau Syarikat Berhad maka modal yang diambilkira adalah modal berbayar ~'jarikat.Atau penyata akaun simpanan pemohon. Nilai yang diambilkira ialah harga jualan terpaksa (forced sale value).2 2.1 Purata baki terakhir untuk 3 bulan berturut-turut akaun semasa pemohon termasuk akaun ahli kongsi ( mengikut peratus syer masing-masing) jika pemohon sebuah perniagaan perkongsian. Saham-saham pemohon (termasuk saham ahli kongsi) dalam ASN. tanah.4 2. 2. ASB. peralatan atau loji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful