P. 1
Pusat Khidmat Kontraktor PKK - Kerja Elektrik

Pusat Khidmat Kontraktor PKK - Kerja Elektrik

|Views: 1,506|Likes:

More info:

Published by: Puvanes Balasubramaniam on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

.

.

.

' ....

I

PERCUM~

I

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI PANDUAN AM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK 1. CARA MEMOHON Pernohon hendaklah mengisi BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK (PKK NO: 001/05) atau BORANG PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ElEKTRIK (PKK NO: 002/05) yang berkaitan dengan lengkap. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pusat ini beserta dengan fee proses (bagi permohonan baru sahaja), bersesuaian dengan kelas yang dipohon, seperti berikut: AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II III FEE PROSES (RM) 100.00 100.00 50.00 KELAS FEE PROSES (RM) 50.00

IV

Bayaran fee ini hendaklah dibuat melalui Deraf Bank, Perintah Juruwang, Kiriman Pos atau Wang Pas, atau Wang Pos berpalang, atas nama PENGARAH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Borang permohonan dikembalikan. 2. TEMPAT MEMOHON Borang Permohonan alamat berikut i) berserta dengan fee proses hendaklah dikemukakan ke Pusat ini seperti yang tidak disertakan dengan fee proses tidak akan didaftarkan dan akan

Untuk pendaftaran Kelas

I

I

II

dan

III

Penqarah
Pusat Khidmat Kontraktor Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Lot 2G6, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-88805000

Fax: 03-88805472/5412
ii) Untuk pendaftaran Kelas IV

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Cawangan Negeri, di mana pemohon menjalankan operasi perniagaannya. (Sila rujuk Lampiran A untuk alamat penuh Pusat Khidrnat Kontraktor Cawangan Negeri)

.Pendawaian sistem kawalan . KEPALA DAN SUB-KEPALA (BIDANG KERJA) Pemohon hendaklah menyatakan Kepala dan Sub-Kepala ialah:KEPALA Kepala VII Kepala dan Sub-Kepala yang hendak dipohon.000 Sehingga RM1/OOO. .Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah . dibenarkan menyertai tender yang dipelawa bagi .1 OPERASI Kerja Tender Di seluruh Negara Syarikat yang berdaftar dalam kelas-kelas kawasan operasi di seluruh negara : (i) Kelas II II. IICIV pendaftaran seperti berikut mempunyai 5.000 Sehingga RM200.Pemasangan kabel bawah tanah melebihi lKV sehingga dan termasuk l1KV 4. 6/2007 (RM) HAD KEWANGAN II III IV Melebihi RM200. KAWASAN 4. Kontraktor yang berdaftar hanya pendaftaran yang lanya dldattarkan. 2.Kerja-kerja pendawaian am .kelas Had kewangan (atau kos kerja) bagi satu-satu kelas pendaftaran SURAT PEKELILING KELAS I PERBENDAHARAAN adalah seperti berikut:- BIL.000 4. yang wujud dalam pendaftaran SUB-KEPALA 1. kontraktor kerja elektrik Pusat in.3.KElAS PENDAFTARAN Pemohon hendaklah menyatakan Kelas pendaftaran yang hendak dipohon.OOO Sehingga RM500. 3. Kontraktor dibenarkan berdaftar dalam satu kelas sahaja.

6. yang mana berkenaan.1 Syarikat atau Perniagaan (Pendaftaran) Sesebuah syarikat.. sistem keselamatan dan sebagainya. perniagaan atau koperasi yang memohon untuk berdaftar dengan Pusat ini hendaklah terlebih dahulu diperbadankan di negara ini.6KV dan ke atas . lampu pentas dan sebagainya . ' 5.Pembersihan rentis untuk 6. . 9. syarikat mestilah memenuhi syarat pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga mengikut kelas .2 berikut: PENDAFTARAN DENGAN PKK Kelas I Kelas II PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA TENAGA Kelas A Kelas B ke atas .Pemasangan system bekalan kuasa tanpa gangguan . 15.6KV ke atas . 8.Pemasangan lampu lapangan terbang .Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6.Sistem bunyi 14.Pemasangan lampu jalan awam .1.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 11KV dan ke at=s . 13.Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah.kelas tertentu seperti 6.Pemasangan loji penjanaan sehingga dan termasuklKV . 16. . iaitu berdaftar dengan Suruhanajaya syarikat Malaysia (SSM) atau Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi. 10. Sub Kepala 1.1 Perbadanan 6. 11. SYARAT-SYARAT PENDAFTAMN 6.Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pengesanan dan penggera.Pemasangan loji penjanaan voltan tinggi . 7.Pemasangan kelengkapan voltan tinggi : (a) hingga dan termasuk 11KV (b) melebihi llKV 6. 12. . Bagi pendaftaran Kepala VII.1.

iaitu Pendawai. syarikat hendaklah berda ftar sebagai kontraktor pendawai sekurang-kurangnya dalam Kelas D denqan suruhanjaya Tenaga (ST) 6.Kelas III Kelas IV Kelas C ke atas Kelas D ke atas 6. Kerja Syarikat kerja dengan sempurna dan baik. Pemegang Saham. syarikat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pekerja kompeten. undi sijil/Perakuan Slap Kerja atau baucer bayaran bagi kerja-kerja atau requisition . dalam tempoh masa permohonan pendaftaran hendakJah mengemukakan (ii): (iii) 6. hendaklah juga dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang ahli pengurusan teknikal.3 KeJuJusan dan PengaJaman (i) Individu DaJam Syarikat 8agi sub-kepala tertentu seperti yang tercatat di Lampiran 6.000 50. Pemegang Saharn atau Ahli Pengurusan syarikat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang elektrik hendaklah mengemukakan bukti-bukti pengalaman mereka. syarikat yang hendak berdaftar dalam Kelas I. Anggota kompeten yang berkenaan bolehlah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah.1. Definisi modal berbayar dan modal terkumpul adalah seperti di Lampiran C. yang berkelulusan ijazah dalam bidang Elektrik daripada Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan.000 25. Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat yang dibayar gaji dan dibayar caruman kepada Kumpulan Wang Slrnpanan Pekerja (KWSP).000 6. syarikat yang mempunyai Ahli Lembaga Pengarah.3 Bagi sub-kepala yang tertentu. Sesebuah syarikat hendaklah memiliki modal minima seperti berikut untuk layak dipertimbangkan bagi kelas yang dipohon:KELAS I II III IV MODAL BERBAYAR/MODAL TERKUMPUL MINIMA (RM) 100. seperti tercatat di Lampiran 6.000 10.4 Rekod Syarikat yang pernah menjalankan 5 tahun sebelum mengemukakan bukti-bukti kerja seperti berikut : (i) (ii) surat tawaran kerja/Inden kerja sebut harga. Penjaga Jentera atau pemegang sijil Juruelektrik.2 Kedudukan Kewangan Syarikat Pemohon hendaklah menyatakan modal berbayar/modal terkumpul syarikat.

6 .OOO (yang mana terkurang )dalam syarikat yang memohon telah memiliki saham melebihi nilai dan peratusan di atas. (ii) Ahli Lembaga Pengarah Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Ahli Lembaga Pengarah syarikat yang memohon memegang epa-ape jawatan Eksekutif / Pengurusan dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. Pengurusan dan Pekerja adalah Warganegara) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera.(iii) Surat perjanjian dengan Kontraktor utama.7 Penglibatan (i) Ekuiti Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Pemegang Saham melebihi 5% atau RM50. dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. tertakluk kepada syarat-syarat berikut :(i) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera dan Asing. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewaan atau sew a pajak loji dan peralatan hendaklah mengemukakan surat pengesahan sewaan atau sewa pajak daripada syarikat yang menyewakan loji atau peralatan berkenaan.5 Loji dan Perala tan (i) Syarikat yang memiliki loji atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan resit belian peralatan. Dalam Syarikat-Syarikat Lain Yang Telah Berdaftar Dengan PKK (ii) (iii) (lv) 6. Bukan Bumiputera dan Asing ekuiti bumiputera mestilah tidak kurang dari 30% daripada modal berbayar/modal terkumpul syarikat dan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari modal berbayar/modal terkumpul syarikat.. buku daftar kenderaan atau lain-lain dokumen yang membuktikan hakmilik loji dan peralatan berkenaan. Penyertaan dalam tender adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. ' Ekuiti Asing Syarikat yang mempunyai Ekuiti Asing (Ekuiti milikan bukan warganegara Malaysia) boleh berdaftar dengan Pusat ini. ekuiti asing di dalam syarikat tidak boleh melebihi 49% daripada modal berbavar/rnodal terkumpul syarikat (dan majoriti Ahli Lembaga Pengarah. Ahli Pengurusan syarikat yang terdiri daripada warganegara asing hendaklah memiliki permit kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen. yang 6. 2 Tahun 1995 dan lain-lain arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. (ii) 6. . yang bersetem bagi kerja-kerja dilaksanakan sebagai sub-kontraktor.

Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Permohonan pendaftaran tidak akan diberi Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat jawatan dalam mana-mana syarikat yang Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala yang 7. iaitu:(i) majoriti atau sekurang-kurangnya 51% daipada pernilikan saham syarikat dimiliki oleh . Permohonan pembaharuan pendaftaran yang diterima selepas tarikh luput pendaftaran tidak akan dipertimbangkan dan jika syarikat masih berminat untuk berdaftar dengan Pusat ini maka hendaklah mengemukakan permohonan baru pendaftaran.500 500 250 IV 150 Fee ini hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dibuat melalui braf Bank. 9. Kegagalan menjelaskan fee ini dalam membatalkan kelulusan yang diberi.(iii) Ahli Pengurusan dan Kakitangan pertimbangan sekiranya mana-mana yang memohon memegang apa-apa telah berdaftar dengan PKK sebagai sarna seperti dipohon. FEE PENDAFTARAN Syarikat yang permohonannya diluluskan akan dimaklumkan melalui surat tawaran pendaftaran. tempoh masa yang ditetapkan dengan sendirinya 8. Juga dimaklumkan ialah jumlah fee pendaftaran yang mesti dijelaskan. hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum luput pendaftaran. 4 tahun 1995. Kiriman Wang Pos atau Wang Pos berpalang atas nama PENGARAH. Di dalam surat ini dinyatakan Kelas Pendaftaran. PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Perintah Juruwang. bersesuaian dengan kelas pendaftaran yang diluluskan seperti berikut:- AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II FEE PENDAFTARAN (RM)· KELAS FEE PENDAFTARAN (RM) III 1. PENGIKTlRAFAN BUMIPUTERA dengan tercatat Permohonan Pendaftaran dalam Surat Pekeliling Permohonan Pengiktirafan Bumiputera boleh dibuat serentak Baru. Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang Perbendaharaan Bil. TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN Permohonan pembaharuan Tempoh sahlaku pendaftaran ialah selama dua (2) tahun sahaja. Kepala dan Sub-Kepala yang diluluskan.

Salinan Sijil kelulusan ahli Lembaga Pengarah. Salinan Permit Kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen (yang telah disahkan) bagi ahli pengurusan syarikat yang terdiri dari Warganegara Asing. Salinan Penyata Caruman KWSP (Borang A) terakhir dengan salinan resit bayaran caruman yang berkenaan. Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. ahli pengurusan. Bumiputera hendaklah melebihi saham 51% daripada Ahli Lembaga Pengarah dipegang oleh (iii) jawatan Ketua Eksekutif. pemegang saham.Bumiputera dimana pemilikan saham individu individu bukan Bumiputera. pegawai dan kakitangan syarikat yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah.1 Semua Pemohon (a) DIKEMUKAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN Nombor Kad Pengenalan (Nombor Pasport bagi Warganegara Asing) serta tarikh lahir semua ahli Lembaga Pengarah. pemegang saham. ahli pengurusan. pegawai dan kakitangan syarikat. 51% daripada pekerja-pekerja terdiri daripada (iv) (v) (v) Pengurusan kewangan hendaklah dikuasai olehBumiputera. carta organisasi dan fungsi pengurusan sepenuhnya oleh Bumiputera. Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan jawatan-jawatan penting lain (key post) hendaklah dipegang oleh Bumiputera. Surat pengesahan kemudahan-kemudahan bank atau institusi kewangan yang diperolehi pemegang saham. DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN 10. ahli (b) (c) (d) (e) (f) kewangan mengenai (g) (h) Salinan penyata bank bagi Akaun Semasa untuk 3 bulan terakhir Salinan yang disahkan resit pembelian alatjloji dan surat pendaftaran kepunyaan syarikat Surat pengesahan sewaan alat/loji/ kenderaan kenderaan (i) U) Surat pengesahan kemudahan kredit bahan-bahan . YANG MESTI dan menunjukkan penguasaan syarikat hendaklah 10. (ii) majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. pegawai pekerja kompeten dan kakitangansyarikat. majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. Surat pengesahan pengalaman ahli Lembaga Pengarah pengurusan.

Sendirian Berhad 9 Perakuan Perbadanan. dan Memorandum and Articles of (I) 10. Salinan Borang B Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan.. Pegawai Kerajaan atau Penghulu.3 Perniagaan (a) Perseoranq dan Perkongsian disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) Salinan Borang A Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. sekiranya ada perubahan (b) disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) (c) Salinan Borang D Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku yang disahkan oleh Pendaftar Perniagaan. (ii) (iii) Borang 49 'Return Giving Particulars in Registration of Directors. Pesuruhjaya Sumpah. Pegawai Kerajaan Kumpulan A '(Penqurusan) atau Penghulu. jika ada berlaku pindah milik saham. (c) Jika saham syarikat pemohon dipegang oleh syarikat lain.2 Syarikat (a) Salinan Borang Association (b) Salinan yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 0) Borang 'Annual Return Of Company Having A Share Capital' yang terakhir dan Borang 24 'Return of Allotment of Shares' bagi tambahan saham selepas 'Annual Return' yang berkenaan. Pesuruhjaya Sumpah. Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terakhir. ATAU Kesemua borang 24 'Return of Allotment of Shares' DAN kesemua salinan Borang 32A 'Plndah Milik Saham' yang disetem oleh Pejabat Setem. 10. berserta dencan salinan yang disahkan surat Penerimaan Tawara n Tender kontraktor utama. Pegawai Kerajaan atau Penghulu. sertakan salinan borang 'Annual Return Of A Company Having A Share Capital' dan salina Borang 24 syarikat tersebut (untuk tambahan saham selepas 'Annual Return' berkenaan. jika ada) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya syarikat Malaysia(SSM) dan nombor Kad Pengenalan mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam borang tersebut. 10.(k) Salinan yang disahkan Surat Penerimaan Tawaran Tender (Letter of Acceptance).4 Lain-lain dokumen (a) Salinan surat tawaran pendaftaran/ pernbaharuan kontraktor Pendawaian yang . Salinan yang bersetem dan disahkan perjanjian sub kontrak dengan kontraktor utama (main contractor) bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan cara sub-kontrak. Pesuruhjaya Sumpah. Works Order dan sebagainya serta salinan Sijil Siap Kerja atau Baucer Bayaran Akhir bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan.

dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga (SSM) (b) yang terakhir. Mempunyai semua Sub-Kepala yang diperlukan seperti di dalam tawaran Tambah Sub-KepaJa (i) Syarikat mempunyai berkaitan.u dan masih berkuatkuasa.2 Kriteria 11. PANDUAN ELEKTRIK 11. sekurang-kurangnya satu projek dalam kelas sedia (iii) (lv) 11.2. Salinan Sijil Pendaftaran yang masih sah. Salinan Sijil Taraf Bumiputera (jika perlu): . Saliran sijil pendawal / penjaga jentera (wireman/chargeman) kakitangan syarikat yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Mendapatkan Kebenaran Khas 11. (ii) (iii) (iv) Keratan Iklan Tawaran. DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN KHAS KONTRAKTOR Jenis Kebenaran (i) (ii) Khas yang Dibenarkan Naik satu kelas lebih tinggi Tambah kepala dalam kelas pendaftarannya.·. Salinan fotostat (depan belakang) kad pengenalan yang berumur lebih dari 55 tahun. Pendawai / Penjaga Jentera (c) (d) (e) Salinan Surat Pendaftaran Orang Kompeten yang telah Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik yang terbar.2 Mempunyai modal yang sesuai dengan kelas yang dipohon. pekerja kompeten yang sesuai dalam kerja 11.1 Senarai bahan-bahan dan alat pengujian elektrik yang dimiliki.1 Naik Satu Kelas Lebih Tinggi (i) Telah menyiapkan ada.3 Dokumen-dokurnen yang diperlukan (i) Surat permohonan Kebenaran Khas. disahkan Pegawai (D 11. disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.2.

Semua permohonan hendaklah dihantar awal dan tidak lewat daripada sebelum tarikh tutup membeli dokumen atau tarikh tutup tender. permohonan selanjutnya ditolak sehingga projek tersebut siap dan syarikat dikehendaki memohon Naik Kelas atau Tambah Sub-Kepala secara tetap bagi Kelas atau Sub-Kepala yang berjaya terse but. dan Senarai kerja yang telah dan sedang dilaksanakan berserta Salinan .4 Syarat-syarat (i) An. Rekod kerja yang baik dan tiada cadangan atau tindakan atas syarikat. (iv) diambil ke (iv) masa sehingga keputusan (v) Syarikat hendaklah memaklumkan keputusan / kedudukan tender lepas yang dimasuki melalui Kebenaran Khas (kemukakan surat pengesahan daripada Agensi berkenaa n).(v) (iii) Salinan Borang A KWSPberserta resit bayaran. Syarikat sentiasa aktif menyertai tawaran.Surat Setujuterima Tawaran atau Sijil Siap Kerja. tatatertib (ii) . Jika syarikat telah berjaya dalam tender yang menggunakan Kebenaran Khas. 2 hari (vi) (vii) . Kebenaran Khas diberikan sekali sahaja pada suatu tender diputuskan oleh Lembaga Tender. Pertimbangan hanya akan diberikan kepada syarikat berdaftar tidak kuranq daripada 6 bulan. tidak yang layak telah Syarikat yang baru berdaftar dan belum ada pengalaman kerja memohon. 11.

3. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. 30450 IPOH. Sangunan Persekutuan Jpoh. Jalan Dato' Seri Ahmad Said. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Cawangan Negeri Selangor. Tingkat 3. Cawangan Negeri Sembi lan. Persiaran JubJi Emas.my MELAKA Pusat Khidmat Kontraktor. Aras G. Cawa_nganNegeri Kedah.qov. Presint 2. Tingkat 3. PERAK Tel Fax 05-2539529 05-2540367 Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Melaka. Cawangan Wilayah Persekutuan. Siok A. Cawangan Negeri Perak. Tingkat 9. 70503 SEREMBAN. Wisma Persekutuan. Kompleks PKNS. Jalan Hang Tuah. KEDAH . 01000 KANGAR. Presint 2. Zon C. Tingkat 3. . Sangunan UMNO. Aras 5 Siok Podium. Cawangan Negeri Periis. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks 03-8880 5373 03-8880 5339 SElANGOR Pusat Khidmat Kontraktor. SELANGOR Tel Fax 03-55102959 03-55190097 PERLIS Pusat Khidmat Kontraktor. Wisma Persekutuan. Bangunan Persekutuan. Aras 5 Blok Menara dan Podium. NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Lot 2G6. 75300 MELAKA Tel. 40000 SHAH ALAM. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Lot 2G6. Fax 06-2848244 06-2823075 WlLAYAH PERSEKUTUAN Pusat Khidmat Kontraktor. Fasa III. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks Email 03-8880 5000 03-8880 5472 pkk@mecd.Lampiran ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PKK CAWANGAN NEGERI-NEGERI A IBU PEJABAI Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Anak Bukit 06550 BANDAR MUADZAM SHAH. PERLIS Tel Fax 04-9769029 04-9768790 NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor.

25000 KUANTAN. Bangunan Sutera Inn. Tingkat 8. Tingkat 3. 80000 JOHOR BAHRU. Cawangan Negeri Johor. 20100 KUALA TERENGGANU. Jalan Air Molek. Cawangan Negeri Terengganu. Tingkat 5. Tingkat 9. Plaza Gambut. 93592 KUCHING. 15200 KOTA BHARU. Jalan Banggol. Tel SABAH Fax 088-267791 088-267792 . Tingkat Mezzanine. 88000 KOTA KINABAlU. Off Jalan Bayam. Blok B.Tel Fax 06-7651616 06-7651618 Tel Fax 04-7001425/1426 04-7306861 PULAU PINANG Pusat Khidmat Kontraktor. TERENGGANU Tel Pusat Khidmat Kontraktor. Jalan Dusun Muda. Bangunan Sultan Iskandar. Peti Surat 41. Wisma Majlis Agama Islam. Tlngkat 5. Cawangan Negeri Sarawak. PAHANG Tel Fax 04-2264600 04-2272500 Fax KELANTAN Pusat Khidmat Kontraktor. Jalan Gambut. KELANTAN Tel 09-5132207 09-5131614 Pusat Khidmat Kontraktor. Menara MM. 10400 GEORGETOWN. SARAWAK Tel Fax SABAH 09-6232911 09-6225651 Fax 082-424850 082-421080 Pusat Khidmat Kontraktor. Suite 5-04. PULAU PINANG Tel PAHANG Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 2. Wisma Persekutuan. Cawangan Negeri Pahang. Cawangan Negeri Kelantan. Jalan Simpang Tiga. JOHOR Tel Fax 09-7449223 09-7487353 Fax 07-2238012 07-2233839 TERENGGANU SARAWAK Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Negeri Pulau Pinang. Bangunan Guna Sama Persekutuan Jalan Anson. Cawangan Negeri Sabah.

A2. B2 ATAU B4 AD. M. 81 ATAU 84 A1.. 83 ATAU 84 82. B2 ATAU B4 A1. BO. pengalaman kerja pengalaman kerja - 5 6 7* 8* pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman - 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - 9* 10(a)* lOeb )* 11 12 -- 13 14 15* 16* 3 Fasa mana-mana satu Penjaga Jentera 3Fasa . M. B1. A2. BO. M. A1. B1. 83 ATAU 84 mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A1. B1. B2 ATAU B4 mana-mana satu Penjaga Jentera - perlu perlu tidak perlu tidak perlu perlu perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu . BO. 82. pemohon hanya dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya kompeten atau yang berpengalaman sahaja daripada yang disyaratkan. M. A3. pengalaman kerja pengalaman kerja tidak perlu tidak perlu * bagi sub-kepala ini. M. seorang pekerja ./ ' Lampiran B SEBAGAI KEPERLUAN PEKERJA KOMPETEN DAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PENDAWAIAN DENGAN SURUHANJAYA (JABATAN BEKALAN ELEKTRIK) TENAGA SUB JURUELEKTRIK/ KEPALA PENDAWAI JBE (JJPE) 1 2 3* 4* 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - PEKERJA PENDAFTARAN KOMPETEN PENJAGA JENTERA PENGALAMAN mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A2. A3. A2. 80. A2.

2. yang bebas daripada cagaran. Simpanan tetap yang dicagar tidak diambilkira.1 Purata baki terakhir untuk 3 bulan berturut-turut akaun semasa pemohon termasuk akaun ahli kongsi ( mengikut peratus syer masing-masing) jika pemohon sebuah perniagaan perkongsian. .4 2.2 2. Harta ini hendaklah ditaksir oleh pentaksir yang bertauliah. Semua saharn-saham ini hendaklah bebas daripada cagaran. tanah.3 2. Tabung Haji dan Badan Kewangan yang lain yang dilesen oleh Kerajaan. Nilai yang diambilkira ialah harga jualan terpaksa (forced sale value). Harta-harta tetap kepunyaan pemohon (termasuk harta tetap ahli kongsi). Kemudahan overdraf yang tidak bercagar tidak diambilkira. Harta ini mungkin berupa rumah. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat seperti Syarikat Sendirian Berhad atau Syarikat Berhad maka modal yang diambilkira adalah modal berbayar ~'jarikat. Kemudahan overdraf yang bercagar kepunyaan pemohon (termasuk kemudahan overdraf ahli kongsi). ASB. Saham yang dicagar tidak diambilkira. Koperasi dan syarikat yang disenaraikan dalam BSKL. - 2.ampiran DEFINISI MODAL UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR KERJA DENGAN C 1.Atau penyata akaun simpanan pemohon. Saham-saham pemohon (termasuk saham ahli kongsi) dalam ASN. Bagi perniagaan-perniagan yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan sama ada perniagaan perseorangan (Perniagaan Tunggal) atau perniagaan perkongsian maka modal yang diambilkira adalah modal terkumpul perniagaan iaitu salah satu atau jumlah unsur-unsur berikut:2.5 ~ -.t. Simpanan tetap pemohon (termasuk simpanan tetap ahli kongsi) seperti simpanan dalam BSN. peralatan atau loji. Dalam keadaan-keadaan inf hanya baki overdraf yang belum digunakan iaitu baki purata 3 bulan penyata akaun overdraf sahaja diambilkira.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->