.

.

.

' ....

I

PERCUM~

I

PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI PANDUAN AM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA ELEKTRIK 1. CARA MEMOHON Pernohon hendaklah mengisi BORANG PERMOHONAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK (PKK NO: 001/05) atau BORANG PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ElEKTRIK (PKK NO: 002/05) yang berkaitan dengan lengkap. Borang yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan ke Pusat ini beserta dengan fee proses (bagi permohonan baru sahaja), bersesuaian dengan kelas yang dipohon, seperti berikut: AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II III FEE PROSES (RM) 100.00 100.00 50.00 KELAS FEE PROSES (RM) 50.00

IV

Bayaran fee ini hendaklah dibuat melalui Deraf Bank, Perintah Juruwang, Kiriman Pos atau Wang Pas, atau Wang Pos berpalang, atas nama PENGARAH PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Borang permohonan dikembalikan. 2. TEMPAT MEMOHON Borang Permohonan alamat berikut i) berserta dengan fee proses hendaklah dikemukakan ke Pusat ini seperti yang tidak disertakan dengan fee proses tidak akan didaftarkan dan akan

Untuk pendaftaran Kelas

I

I

II

dan

III

Penqarah
Pusat Khidmat Kontraktor Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Lot 2G6, Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 PUTRAJAYA Tel: 03-88805000

Fax: 03-88805472/5412
ii) Untuk pendaftaran Kelas IV

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Cawangan Negeri, di mana pemohon menjalankan operasi perniagaannya. (Sila rujuk Lampiran A untuk alamat penuh Pusat Khidrnat Kontraktor Cawangan Negeri)

Pemasangan kabel bawah tanah melebihi lKV sehingga dan termasuk l1KV 4.KElAS PENDAFTARAN Pemohon hendaklah menyatakan Kelas pendaftaran yang hendak dipohon.Pendawaian sistem kawalan .Kerja-kerja pendawaian am .OOO Sehingga RM500. dibenarkan menyertai tender yang dipelawa bagi . KAWASAN 4. 2.000 Sehingga RM200. KEPALA DAN SUB-KEPALA (BIDANG KERJA) Pemohon hendaklah menyatakan Kepala dan Sub-Kepala ialah:KEPALA Kepala VII Kepala dan Sub-Kepala yang hendak dipohon. 6/2007 (RM) HAD KEWANGAN II III IV Melebihi RM200. 3.3. yang wujud dalam pendaftaran SUB-KEPALA 1.1 OPERASI Kerja Tender Di seluruh Negara Syarikat yang berdaftar dalam kelas-kelas kawasan operasi di seluruh negara : (i) Kelas II II. Kontraktor yang berdaftar hanya pendaftaran yang lanya dldattarkan.000 Sehingga RM1/OOO.kelas Had kewangan (atau kos kerja) bagi satu-satu kelas pendaftaran SURAT PEKELILING KELAS I PERBENDAHARAAN adalah seperti berikut:- BIL. kontraktor kerja elektrik Pusat in.000 4. . Kontraktor dibenarkan berdaftar dalam satu kelas sahaja.Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah . IICIV pendaftaran seperti berikut mempunyai 5. .

Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 11KV dan ke at=s .1.Pemasangan lampu jalan awam .Pemasangan kelengkapan voltan tinggi : (a) hingga dan termasuk 11KV (b) melebihi llKV 6. yang mana berkenaan. Bagi pendaftaran Kepala VII. 16. ' 5. 10. 7.Sistem bunyi 14.Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah.. iaitu berdaftar dengan Suruhanajaya syarikat Malaysia (SSM) atau Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi. 6. 9.Pembersihan rentis untuk 6. perniagaan atau koperasi yang memohon untuk berdaftar dengan Pusat ini hendaklah terlebih dahulu diperbadankan di negara ini.Pemasangan loji penjanaan voltan tinggi .6KV dan ke atas .1 Syarikat atau Perniagaan (Pendaftaran) Sesebuah syarikat.Pemasangan loji penjanaan sehingga dan termasuklKV .1. 12.Pemasangan system bekalan kuasa tanpa gangguan .Pemasangan lampu lapangan terbang .kelas tertentu seperti 6.1 Perbadanan 6. . sistem keselamatan dan sebagainya. syarikat mestilah memenuhi syarat pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga mengikut kelas . lampu pentas dan sebagainya .6KV ke atas . 13. SYARAT-SYARAT PENDAFTAMN 6. Sub Kepala 1.Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pengesanan dan penggera. 11. . .2 berikut: PENDAFTARAN DENGAN PKK Kelas I Kelas II PENDAFTARAN DENGAN SURUHANJAYA TENAGA Kelas A Kelas B ke atas . 8.Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6. 15.

000 50. Pemegang Saham. Sesebuah syarikat hendaklah memiliki modal minima seperti berikut untuk layak dipertimbangkan bagi kelas yang dipohon:KELAS I II III IV MODAL BERBAYAR/MODAL TERKUMPUL MINIMA (RM) 100. syarikat hendaklah dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang pekerja kompeten. Pemegang Saharn atau Ahli Pengurusan syarikat yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang elektrik hendaklah mengemukakan bukti-bukti pengalaman mereka. yang berkelulusan ijazah dalam bidang Elektrik daripada Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan. syarikat hendaklah berda ftar sebagai kontraktor pendawai sekurang-kurangnya dalam Kelas D denqan suruhanjaya Tenaga (ST) 6.4 Rekod Syarikat yang pernah menjalankan 5 tahun sebelum mengemukakan bukti-bukti kerja seperti berikut : (i) (ii) surat tawaran kerja/Inden kerja sebut harga.3 Bagi sub-kepala yang tertentu. undi sijil/Perakuan Slap Kerja atau baucer bayaran bagi kerja-kerja atau requisition . syarikat yang mempunyai Ahli Lembaga Pengarah. syarikat yang hendak berdaftar dalam Kelas I. Anggota kompeten yang berkenaan bolehlah terdiri daripada Ahli Lembaga Pengarah. hendaklah juga dianggotai oleh sekurang-kurangnya seorang ahli pengurusan teknikal. Penjaga Jentera atau pemegang sijil Juruelektrik.000 6. iaitu Pendawai. seperti tercatat di Lampiran 6.3 KeJuJusan dan PengaJaman (i) Individu DaJam Syarikat 8agi sub-kepala tertentu seperti yang tercatat di Lampiran 6. Definisi modal berbayar dan modal terkumpul adalah seperti di Lampiran C. dalam tempoh masa permohonan pendaftaran hendakJah mengemukakan (ii): (iii) 6.000 10. Kerja Syarikat kerja dengan sempurna dan baik.2 Kedudukan Kewangan Syarikat Pemohon hendaklah menyatakan modal berbayar/modal terkumpul syarikat.1. Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat yang dibayar gaji dan dibayar caruman kepada Kumpulan Wang Slrnpanan Pekerja (KWSP).Kelas III Kelas IV Kelas C ke atas Kelas D ke atas 6.000 25.

6 .(iii) Surat perjanjian dengan Kontraktor utama. (ii) Ahli Lembaga Pengarah Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Ahli Lembaga Pengarah syarikat yang memohon memegang epa-ape jawatan Eksekutif / Pengurusan dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon. Ahli Pengurusan syarikat yang terdiri daripada warganegara asing hendaklah memiliki permit kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen. 2 Tahun 1995 dan lain-lain arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. yang bersetem bagi kerja-kerja dilaksanakan sebagai sub-kontraktor. . ekuiti asing di dalam syarikat tidak boleh melebihi 49% daripada modal berbavar/rnodal terkumpul syarikat (dan majoriti Ahli Lembaga Pengarah. Bukan Bumiputera dan Asing ekuiti bumiputera mestilah tidak kurang dari 30% daripada modal berbayar/modal terkumpul syarikat dan ekuiti asing tidak melebihi 30% dari modal berbayar/modal terkumpul syarikat. yang 6. buku daftar kenderaan atau lain-lain dokumen yang membuktikan hakmilik loji dan peralatan berkenaan. Dalam Syarikat-Syarikat Lain Yang Telah Berdaftar Dengan PKK (ii) (iii) (lv) 6. ' Ekuiti Asing Syarikat yang mempunyai Ekuiti Asing (Ekuiti milikan bukan warganegara Malaysia) boleh berdaftar dengan Pusat ini.7 Penglibatan (i) Ekuiti Permohonan pendaftaran tidak akan diberi pertimbangan sekiranya mana-mana Pemegang Saham melebihi 5% atau RM50. (ii) 6.OOO (yang mana terkurang )dalam syarikat yang memohon telah memiliki saham melebihi nilai dan peratusan di atas.5 Loji dan Perala tan (i) Syarikat yang memiliki loji atau peralatan sendiri hendaklah mengemukakan resit belian peralatan. Penyertaan dalam tender adalah tertakluk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. dalam mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan PKK sebagai Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala kerja yang sama seperti dipohon.. Syarikat yang memperolehi kemudahan sewaan atau sew a pajak loji dan peralatan hendaklah mengemukakan surat pengesahan sewaan atau sewa pajak daripada syarikat yang menyewakan loji atau peralatan berkenaan. tertakluk kepada syarat-syarat berikut :(i) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera dan Asing. Pengurusan dan Pekerja adalah Warganegara) Bagi syarikat perkongsian Bumiputera.

iaitu:(i) majoriti atau sekurang-kurangnya 51% daipada pernilikan saham syarikat dimiliki oleh . hendaklah dibuat tiga (3) bulan sebelum luput pendaftaran. Juga dimaklumkan ialah jumlah fee pendaftaran yang mesti dijelaskan. PENGIKTlRAFAN BUMIPUTERA dengan tercatat Permohonan Pendaftaran dalam Surat Pekeliling Permohonan Pengiktirafan Bumiputera boleh dibuat serentak Baru. Perintah Juruwang. Kiriman Wang Pos atau Wang Pos berpalang atas nama PENGARAH. Permohonan pendaftaran tidak akan diberi Ahli Pengurusan atau kakitangan syarikat jawatan dalam mana-mana syarikat yang Kontraktor Kerja Elektrik dalam kepala yang 7. bersesuaian dengan kelas pendaftaran yang diluluskan seperti berikut:- AKTA FEE 1951 PERINTAH FEE (PENDAFTARAN KONTRAKTOR) 1984 KELAS I II FEE PENDAFTARAN (RM)· KELAS FEE PENDAFTARAN (RM) III 1. 4 tahun 1995. PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR. Di dalam surat ini dinyatakan Kelas Pendaftaran. Bayaran dengan wang tunai atau lain-lain cara tidak akan diterima. Kepala dan Sub-Kepala yang diluluskan.500 500 250 IV 150 Fee ini hendaklah dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dibuat melalui braf Bank. Syarikat hendaklah memenuhi syarat-syarat yang Perbendaharaan Bil. tempoh masa yang ditetapkan dengan sendirinya 8. Permohonan pembaharuan pendaftaran yang diterima selepas tarikh luput pendaftaran tidak akan dipertimbangkan dan jika syarikat masih berminat untuk berdaftar dengan Pusat ini maka hendaklah mengemukakan permohonan baru pendaftaran. TEMPOH SAHLAKU PENDAFTARAN Permohonan pembaharuan Tempoh sahlaku pendaftaran ialah selama dua (2) tahun sahaja.(iii) Ahli Pengurusan dan Kakitangan pertimbangan sekiranya mana-mana yang memohon memegang apa-apa telah berdaftar dengan PKK sebagai sarna seperti dipohon. FEE PENDAFTARAN Syarikat yang permohonannya diluluskan akan dimaklumkan melalui surat tawaran pendaftaran. 9. Kegagalan menjelaskan fee ini dalam membatalkan kelulusan yang diberi.

1 Semua Pemohon (a) DIKEMUKAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN Nombor Kad Pengenalan (Nombor Pasport bagi Warganegara Asing) serta tarikh lahir semua ahli Lembaga Pengarah. majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. DOKUMEN-DOKUMEN PERMOHONAN 10. YANG MESTI dan menunjukkan penguasaan syarikat hendaklah 10. Salinan Penyata Caruman KWSP (Borang A) terakhir dengan salinan resit bayaran caruman yang berkenaan. pegawai dan kakitangan syarikat. (ii) majoriti atau sekurang-kurangnya Bumiputera. Surat pengesahan kemudahan-kemudahan bank atau institusi kewangan yang diperolehi pemegang saham. carta organisasi dan fungsi pengurusan sepenuhnya oleh Bumiputera. pegawai dan kakitangan syarikat yang disahkan oleh Pesuruhjaya Sumpah. Salinan Sijil kelulusan ahli Lembaga Pengarah. ahli pengurusan. pemegang saham. Pengarah Urusan atau Pengurus Besar dan jawatan-jawatan penting lain (key post) hendaklah dipegang oleh Bumiputera. ahli (b) (c) (d) (e) (f) kewangan mengenai (g) (h) Salinan penyata bank bagi Akaun Semasa untuk 3 bulan terakhir Salinan yang disahkan resit pembelian alatjloji dan surat pendaftaran kepunyaan syarikat Surat pengesahan sewaan alat/loji/ kenderaan kenderaan (i) U) Surat pengesahan kemudahan kredit bahan-bahan . Salinan Permit Kerja dari Jabatan Tenaga Manusia atau Jabatan Imigresen (yang telah disahkan) bagi ahli pengurusan syarikat yang terdiri dari Warganegara Asing. Bumiputera hendaklah melebihi saham 51% daripada Ahli Lembaga Pengarah dipegang oleh (iii) jawatan Ketua Eksekutif. 51% daripada pekerja-pekerja terdiri daripada (iv) (v) (v) Pengurusan kewangan hendaklah dikuasai olehBumiputera. pemegang saham. ahli pengurusan. Surat pengesahan pengalaman ahli Lembaga Pengarah pengurusan. pegawai pekerja kompeten dan kakitangansyarikat. Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.Bumiputera dimana pemilikan saham individu individu bukan Bumiputera.

Pegawai Kerajaan atau Penghulu. Salinan Borang B Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. Managers and Secretaries and Changes of Particulars' yang terakhir. sertakan salinan borang 'Annual Return Of A Company Having A Share Capital' dan salina Borang 24 syarikat tersebut (untuk tambahan saham selepas 'Annual Return' berkenaan.2 Syarikat (a) Salinan Borang Association (b) Salinan yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) : 0) Borang 'Annual Return Of Company Having A Share Capital' yang terakhir dan Borang 24 'Return of Allotment of Shares' bagi tambahan saham selepas 'Annual Return' yang berkenaan. Pesuruhjaya Sumpah. 10. sekiranya ada perubahan (b) disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) (c) Salinan Borang D Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku yang disahkan oleh Pendaftar Perniagaan. ATAU Kesemua borang 24 'Return of Allotment of Shares' DAN kesemua salinan Borang 32A 'Plndah Milik Saham' yang disetem oleh Pejabat Setem. Pesuruhjaya Sumpah. Salinan yang bersetem dan disahkan perjanjian sub kontrak dengan kontraktor utama (main contractor) bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan cara sub-kontrak. Works Order dan sebagainya serta salinan Sijil Siap Kerja atau Baucer Bayaran Akhir bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan.3 Perniagaan (a) Perseoranq dan Perkongsian disahkan oleh Pendaftar Kumpulan A (Pengurusan) Salinan Borang A Pendaftaran Perniagaan yang Perniagaan. (c) Jika saham syarikat pemohon dipegang oleh syarikat lain.4 Lain-lain dokumen (a) Salinan surat tawaran pendaftaran/ pernbaharuan kontraktor Pendawaian yang . Pegawai Kerajaan atau Penghulu.(k) Salinan yang disahkan Surat Penerimaan Tawaran Tender (Letter of Acceptance).. jika ada) yang telah disahkan oleh Suruhanjaya syarikat Malaysia(SSM) dan nombor Kad Pengenalan mereka-mereka yang namanya tercatat di dalam borang tersebut. 10. (ii) (iii) Borang 49 'Return Giving Particulars in Registration of Directors. berserta dencan salinan yang disahkan surat Penerimaan Tawara n Tender kontraktor utama. Pesuruhjaya Sumpah. Pegawai Kerajaan Kumpulan A '(Penqurusan) atau Penghulu. jika ada berlaku pindah milik saham. dan Memorandum and Articles of (I) 10. Sendirian Berhad 9 Perakuan Perbadanan.

1 Senarai bahan-bahan dan alat pengujian elektrik yang dimiliki. dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga (SSM) (b) yang terakhir.2 Mempunyai modal yang sesuai dengan kelas yang dipohon. sekurang-kurangnya satu projek dalam kelas sedia (iii) (lv) 11. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik yang terbar. Mendapatkan Kebenaran Khas 11. Mempunyai semua Sub-Kepala yang diperlukan seperti di dalam tawaran Tambah Sub-KepaJa (i) Syarikat mempunyai berkaitan. disahkan Pegawai (D 11. Salinan fotostat (depan belakang) kad pengenalan yang berumur lebih dari 55 tahun. Saliran sijil pendawal / penjaga jentera (wireman/chargeman) kakitangan syarikat yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu. PANDUAN ELEKTRIK 11. pekerja kompeten yang sesuai dalam kerja 11.2 Kriteria 11.3 Dokumen-dokurnen yang diperlukan (i) Surat permohonan Kebenaran Khas.2.2. Salinan Sijil Pendaftaran yang masih sah. DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KEBENARAN KHAS KONTRAKTOR Jenis Kebenaran (i) (ii) Khas yang Dibenarkan Naik satu kelas lebih tinggi Tambah kepala dalam kelas pendaftarannya. disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.u dan masih berkuatkuasa.1 Naik Satu Kelas Lebih Tinggi (i) Telah menyiapkan ada. Salinan Sijil Taraf Bumiputera (jika perlu): . (ii) (iii) (iv) Keratan Iklan Tawaran.·. Pendawai / Penjaga Jentera (c) (d) (e) Salinan Surat Pendaftaran Orang Kompeten yang telah Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan) atau Penghulu.

permohonan selanjutnya ditolak sehingga projek tersebut siap dan syarikat dikehendaki memohon Naik Kelas atau Tambah Sub-Kepala secara tetap bagi Kelas atau Sub-Kepala yang berjaya terse but. 2 hari (vi) (vii) . Syarikat sentiasa aktif menyertai tawaran. dan Senarai kerja yang telah dan sedang dilaksanakan berserta Salinan . Jika syarikat telah berjaya dalam tender yang menggunakan Kebenaran Khas. 11.4 Syarat-syarat (i) An. Semua permohonan hendaklah dihantar awal dan tidak lewat daripada sebelum tarikh tutup membeli dokumen atau tarikh tutup tender. tatatertib (ii) . Rekod kerja yang baik dan tiada cadangan atau tindakan atas syarikat.(v) (iii) Salinan Borang A KWSPberserta resit bayaran. tidak yang layak telah Syarikat yang baru berdaftar dan belum ada pengalaman kerja memohon. (iv) diambil ke (iv) masa sehingga keputusan (v) Syarikat hendaklah memaklumkan keputusan / kedudukan tender lepas yang dimasuki melalui Kebenaran Khas (kemukakan surat pengesahan daripada Agensi berkenaa n). Kebenaran Khas diberikan sekali sahaja pada suatu tender diputuskan oleh Lembaga Tender. Pertimbangan hanya akan diberikan kepada syarikat berdaftar tidak kuranq daripada 6 bulan.Surat Setujuterima Tawaran atau Sijil Siap Kerja.

. Siok A. Jalan Dato' Seri Ahmad Said.3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tingkat 3. Sangunan Persekutuan Jpoh. Cawangan Negeri Perak. Cawangan Negeri Selangor. 75300 MELAKA Tel. Cawangan Negeri Melaka. PERAK Tel Fax 05-2539529 05-2540367 Pusat Khidmat Kontraktor. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks Email 03-8880 5000 03-8880 5472 pkk@mecd. Tingkat 3. Fax 06-2848244 06-2823075 WlLAYAH PERSEKUTUAN Pusat Khidmat Kontraktor. NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Tingkat 9. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras G. Wisma Persekutuan. Presint 2. Aras 5 Blok Menara dan Podium. Cawangan Negeri Periis. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Anak Bukit 06550 BANDAR MUADZAM SHAH. Tingkat 3. Fasa III. Kompleks PKNS. Aras 5 Siok Podium. Lot 2G6. PERLIS Tel Fax 04-9769029 04-9768790 NEGERI SEMBlLAN Pusat Khidmat Kontraktor. Cawangan Wilayah Persekutuan. Cawa_nganNegeri Kedah. Tingkat. KEDAH . 01000 KANGAR. 70503 SEREMBAN. Cawangan Negeri Sembi lan. Jalan Hang Tuah. 30450 IPOH.qov. SELANGOR Tel Fax 03-55102959 03-55190097 PERLIS Pusat Khidmat Kontraktor.my MELAKA Pusat Khidmat Kontraktor. 62100 PUTRAJAYA Tel Faks 03-8880 5373 03-8880 5339 SElANGOR Pusat Khidmat Kontraktor. Presint 2. Zon C. Persiaran JubJi Emas. Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi. Lot 2G6.Lampiran ALAMAT DAN NOMBOR TELEFON PKK CAWANGAN NEGERI-NEGERI A IBU PEJABAI Pusat Khidmat Kontraktor. Bangunan Persekutuan. Wisma Persekutuan. 40000 SHAH ALAM. Sangunan UMNO.

Cawangan Negeri Johor. 25000 KUANTAN. 88000 KOTA KINABAlU. Plaza Gambut. Tlngkat 5. PAHANG Tel Fax 04-2264600 04-2272500 Fax KELANTAN Pusat Khidmat Kontraktor. Menara MM. Jalan Banggol. PULAU PINANG Tel PAHANG Pusat Khidmat Kontraktor. TERENGGANU Tel Pusat Khidmat Kontraktor. 15200 KOTA BHARU. Suite 5-04. Peti Surat 41. Wisma Majlis Agama Islam. Wisma Persekutuan. Cawangan Negeri Pulau Pinang. Tingkat 2. Tingkat Mezzanine. Tingkat 5. Bangunan Guna Sama Persekutuan Jalan Anson. Tingkat 3.Tel Fax 06-7651616 06-7651618 Tel Fax 04-7001425/1426 04-7306861 PULAU PINANG Pusat Khidmat Kontraktor. Blok B. 93592 KUCHING. Tel SABAH Fax 088-267791 088-267792 . Off Jalan Bayam. Jalan Dusun Muda. Cawangan Negeri Terengganu. Cawangan Negeri Pahang. Cawangan Negeri Sarawak. 80000 JOHOR BAHRU. 10400 GEORGETOWN. Tingkat 8. Cawangan Negeri Sabah. JOHOR Tel Fax 09-7449223 09-7487353 Fax 07-2238012 07-2233839 TERENGGANU SARAWAK Pusat Khidmat Kontraktor. Jalan Air Molek. Bangunan Sultan Iskandar. 20100 KUALA TERENGGANU. Tingkat 9. Cawangan Negeri Kelantan. Jalan Gambut. Jalan Simpang Tiga. Bangunan Sutera Inn. SARAWAK Tel Fax SABAH 09-6232911 09-6225651 Fax 082-424850 082-421080 Pusat Khidmat Kontraktor. KELANTAN Tel 09-5132207 09-5131614 Pusat Khidmat Kontraktor.

pengalaman kerja pengalaman kerja - 5 6 7* 8* pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman kerja pengalaman - 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - 9* 10(a)* lOeb )* 11 12 -- 13 14 15* 16* 3 Fasa mana-mana satu Penjaga Jentera 3Fasa . A3. M. A2.. BO. 81 ATAU 84 A1. M. A3. B2 ATAU B4 mana-mana satu Penjaga Jentera - perlu perlu tidak perlu tidak perlu perlu perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu . B2 ATAU B4 AD. 82. A2. pemohon hanya dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya kompeten atau yang berpengalaman sahaja daripada yang disyaratkan. 80. 83 ATAU 84 82. B2 ATAU B4 A1. BO. BO. M. A2. pengalaman kerja pengalaman kerja tidak perlu tidak perlu * bagi sub-kepala ini./ ' Lampiran B SEBAGAI KEPERLUAN PEKERJA KOMPETEN DAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR PENDAWAIAN DENGAN SURUHANJAYA (JABATAN BEKALAN ELEKTRIK) TENAGA SUB JURUELEKTRIK/ KEPALA PENDAWAI JBE (JJPE) 1 2 3* 4* 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa 3 Fasa - PEKERJA PENDAFTARAN KOMPETEN PENJAGA JENTERA PENGALAMAN mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A2. 83 ATAU 84 mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera mana-mana satu Penjaga Jentera A1. A2. seorang pekerja . B1. B1. B1. A1. M. M.

Harta ini hendaklah ditaksir oleh pentaksir yang bertauliah. ASB. Nilai yang diambilkira ialah harga jualan terpaksa (forced sale value). peralatan atau loji. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Pendaftar Syarikat seperti Syarikat Sendirian Berhad atau Syarikat Berhad maka modal yang diambilkira adalah modal berbayar ~'jarikat. - 2. Semua saharn-saham ini hendaklah bebas daripada cagaran. Harta ini mungkin berupa rumah.ampiran DEFINISI MODAL UNTUK TUJUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR KERJA DENGAN C 1. 2. yang bebas daripada cagaran. .1 Purata baki terakhir untuk 3 bulan berturut-turut akaun semasa pemohon termasuk akaun ahli kongsi ( mengikut peratus syer masing-masing) jika pemohon sebuah perniagaan perkongsian.2 2.5 ~ -. Kemudahan overdraf yang tidak bercagar tidak diambilkira. Koperasi dan syarikat yang disenaraikan dalam BSKL. Kemudahan overdraf yang bercagar kepunyaan pemohon (termasuk kemudahan overdraf ahli kongsi).t.3 2. Tabung Haji dan Badan Kewangan yang lain yang dilesen oleh Kerajaan.Atau penyata akaun simpanan pemohon. Saham-saham pemohon (termasuk saham ahli kongsi) dalam ASN. Dalam keadaan-keadaan inf hanya baki overdraf yang belum digunakan iaitu baki purata 3 bulan penyata akaun overdraf sahaja diambilkira. Saham yang dicagar tidak diambilkira. Simpanan tetap pemohon (termasuk simpanan tetap ahli kongsi) seperti simpanan dalam BSN.4 2. Harta-harta tetap kepunyaan pemohon (termasuk harta tetap ahli kongsi). Bagi perniagaan-perniagan yang berdaftar dengan Pendaftar Perniagaan sama ada perniagaan perseorangan (Perniagaan Tunggal) atau perniagaan perkongsian maka modal yang diambilkira adalah modal terkumpul perniagaan iaitu salah satu atau jumlah unsur-unsur berikut:2. Simpanan tetap yang dicagar tidak diambilkira. tanah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful