KAEDAH BERCERITA

Posted on March 23, 2011 by admin

KAEDAH BERCERITA
DEFINISI  Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. 

TUJUAN TEKNIK 1. Menarik Minat murid 2. Mengekalkan perhatian 3. Membangkitkan ras ingin tahu

TEKNIK BERCERITA Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata. 

 

    

Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah : Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa. Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspekaspek bahasa yang hendak disampaikan.

Teknik Bercerita dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Bercerita merupakan suatu seni yang menggunakan bahasa, pergerakan dan mimik muka untuk melontarkan idea dan merangsang daya imaginasi audiens. Bercerita juga boleh dianggap sebagai seni sastera dan seni teater yang dapat memberikan nyawa kepada perkataan bertulis dalam sesebuah buku (E.Greene : 1976). Anne Pellowski (1990) menjelaskan bahawa bercerita ialah keseluruhan pengalaman sejenak daripada penceritaan lisan dalam bentuk berirama atau prosa yang dipersembahkan atau dipimpin oleh seseorang di hadapan khalayak. Penceritaannya boleh disampaikan secara lisan atau dilagukan dengan iringan muzik, menggunakan gambar, sumber-sumber bercetak atau direkodkan secara mekanikal. Asal usul kegiatan bercerita tidak dapat dikesan kerana tidak ada dokumentasi yang formal. Namun demikian, cerita pertama yang pernah dikesan adalah di Mesir, iaitu cerita yang ditulis Papyrus 5500 tahun yang lampau dengan ungkapan ³ Hari ini saya bercerita kepada anak lelaki saya«´. Di Eropah pula lakaran idea ditemukan di atas daun nipah, dan cerita dikisahkan untuk mengembangkan agama. Di Greek pula, penulisan puisi dengan menggunakan muzik dikesan pada kulit belulang, manakala di India, cerita disampaikan dengan menggunakan kain yang mempunyai plot cerita Mahabarata dan Ramayana. Dalam suasana gelap, pencerita berdiri di hadapan kain yang dilakarkan dengan cerita dan dia bercerita berpandukan siri gambar dengan menggunakan lilin. Di Rantau Pasifik dan Afrika pula, cerita disampaikan dengan menggunakan tali dan di Australia pula, cerita menggunakan pasir. Dalam tradisi lisan masyarakat Melayu, bercerita sering disampaikan dalam bentuk bersahaja secara berlagu atau dengan bahasa berirama serta diiringi dengan permainan alat muzik seperti rebab, serunai atau gendang (ada kalanya menggunakan batil atau belanga). Pencerita atau penglipur lara dalam seni bercerita Melayu silam dipanggil mengikut tajuk cerita yang disampaikan seperti Selampit atau Tok Selampit (selalunya bercerita menggunakan rebab). Ada juga digelar Awang Batil (bercerita menggunakan 

penulisan dan kosa kata      memahami dan menghayati cerita meningkatkan kemahiran mendengar mencerna minda dan daya imaginasi serta menggalakkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menambah pengalaman dan pengetahuan menanam sikap cinta akan warisan budaya menerapkan unsur nilai murni memupuk rasa peka dan prihatin terhadap masyarakat sekeliling mencungkil dan mengasuh bakat membentuk insan yang harmoni dan seimbang menggalakkan sumber rekreasi dan pembelajaran sepanjang hayat.10 KAEDAH BERCERITA Definisi Cerita adalah satu susunan kejasian atau peristiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan Bercerita dianggap sebagai satu cabang seni dan ia memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat .batil) atau Awang Belanga (bercerita menggunakan belanga).  3. Sebagai suatu seni. bacaan. bercerita merupakan satu cabang seni yang tertua dan telah berkembang secara lisan serta diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Bercerita juga telah menjadi satu cara yang berkesan untuk berkomunikasai sambil berhibur. bercerita menepati kehendak objektif pengajaran dan pembelajaran. Ada kalanya pencerita digelar berdasarkan watak dalam cerita seperti Tok Jebang atau digelar tukang cerita sahaja. iaitu dapat: meningkatkan kemahiran dan kecekapan berbahasa khususnya lisan. Sebagai kaedah pengajaran dalam bilik darjah. Selain itu. bercerita juga menjadi alat untuk memberikan:   pengajaran pengetahuan perkongsian pengalaman. Satu lagi bentuk penceritaan dalam masyarakat Melayu tradisi ialah Wayang Kulit dan penceritanya dipanggil Tok Dalang (yang bercerita menggunakan patung wayang kulit).

Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita . Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian 5. Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar 2. Melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (mendengar dan bertutur) 3. Menggalakan pelajar mendengar cerita secara kritis supaya lebih berfikiran matang dan berketrampilan Kemahiran bercerita 1.Ciri-ciri Penting 1. Prinsip-prinsip Panduan Penguasaan Kemahiran Bercerita       memilih cerita yang sesuai menghafal isi-isi penting sediakan alat bantu mengajar kesediaan pelajar murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru mulakan cerita dengan suara yang menarik dan penuh emosi pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir pastikan suara jelas dan lantang kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas mengemukakan soalan semasa sesi bercerita kepada murid ayat dan perkataan mudah difahami murid disampaikan dengan gerak-geri secara semulajadi aktiviti susulan 2. intonasi dan ekspresi/mimik muka 4. nada. Menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan.

orang tua.     Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan. kelajuan sesuai Nada dan intonasi ± sesuai dengan watak dan situasi . lantang. orang dewasa. kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang Suara ± jelas. bervariasi (suara kanak-kanak. Aktiviti penutup   Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar Kemahiran Lisan:   Bahasa ± mudah ke abstrak. gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita 4. tepat. Penutup Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu 5. Sesi Bercerita   Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik Menggunakan suara.haiwan) Sebutan ± jelas. Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. kad gambar atau topengtopeng Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita 3. Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan.

Mempunyai mesej. Mudah dihafaz dan disampaikan dalam jangka masa pendek 10. Melibatkan watak kanak-kanak 7. kronology & µhappy ending¶ 4. Plot yang mudah. di Pondok Prasekolah/Cerita . menarik & sesuai dgn minat kanak-kanak 3. Bersifat universal TEKNIK BERCERITA Sesuai dengan:     Kebolehan kanak-kanak Masa (tidak terlalu panjang) Ruang dan tempat Suasana Persekitaran (tiada gangguan bising) Peralatan cerita Bentuk dan jenis cerita Kemampuan pencerita PERSEKITARAN BERCERITA  Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita Luar bilik darjah: di bawah pokok. Menonjolkan watak yang boleh dicontohi 8. Dapat meransangkan minda untuk idea kreatif (KBKK) 9. Bahasa yang mudah.Kemahiran bukan lisan   Mimik muka ± sesuai dengan emosi Hubungan mata ± untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan Bahasa Badan ± gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan KRITERIA PEMILIHAN CERITA 1. di taman. Tema yang mudah. Kosa kata baru dapat ditambah / dikembangkan 6. pengajaran & nilai-nilai murni 2. pengulangan kata & ayat mudah / pendek 5.

menarik & merangsang indera 4.CONTOH TEKNIK BERCERITA 1. 6. 5. Prosedur Menyediakan Peralatan Bercerita 1. Kostum 7. Sesuai dengan cerita dan objektif P&P 2. Boneka CADANGAN PERALATAN BERCERITA 1. Bercerita tanpa alat 2. Buku besar 2. Warna yang terang. Tidak membahayakan kanak-kanak 6. Melibatkan pelbagai deria 5. Beg bercerita Gambar bersiri Boneka Kad Cantuman 6. tahan lama 3. Mudah digunakan dan disimpan Aktiviti Bercerita Kemahiran Lisan: . Penggunaan bahan maujud dan sumber alam 7. 3. Dibina daripada bahan yang mudah. 4. Alat muzik/audio/vcd dll. Boleh dipelbagaikan kegunaan 8. Topeng 9. 5. Bercerita berdasarkan gambar bersiri Bercerita menggunakan bahan maujud Teka-teki Teater bercerita 7. Poster 8. Bercerita berpandu 3. murah. 4.

kelajuan sesuai Nada dan intonasi ± sesuai dengan watak dan situasi Kemahiran bukan lisan   Mimik muka ± sesuai dengan emosi Hubungan mata ± untuk menarik perhatian dan mengekalkan tumpuan Bahasa Badan ± gerak anggota untuk menjelaskan cerita dan tidak keterlaluan Peka dengan reaksi pendengar dan gangguan Perancangan dan Pengurusan Sesi Bercerita     Guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni Cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid Panjang atau pendek cerita hendaklah bergantung kepada masa yang diperuntukkan Guru hendaklah menghafaz dan bercerita secara sendiri sekurang-kurangnya sekali Menyediakan alat bantu mengajar seperti kad perkataan. gaya dan alat bantu mengajar yang menarik perhatian dan membantu murid-murid memahami cerita Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya Gunakan soalan bimbing murid mengikuti perkembangan cerita Penutup Menbantu murid-murid mengukuhkan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita itu . lantang.  Bahasa ± mudah ke abstrak. bervariasi (suara kanak-kanak. orang tua.haiwan) Sebutan ± jelas. tepat. kosa kata baru/ungkapan diulang-ulang Suara ± jelas. kad gambar atau topengtopeng Soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid Menyusun tempat duduk murid supaya memastikan semua murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita Sesi Bercerita   Dimulakan dengan suatu set induksi yang menarik Menggunakan suara. orang dewasa.

2011 by admin Posted in Semua Kategori | Leave a comment KEMAHIRAN MENCATAT NOTA Posted on February 25.Aktiviti penutup   Menyoal murid tentang isi cerita yang disampaikan. di Pondok Prasekolah/Cerita Masa (tidak terlalu panjang) Persekitaran (tiada gangguan bising) Posted in Kaedah P&P | Leave a comment KEMAHIRAN Posted on March 1. di taman. 2011 by admin . Berbincang dengan murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Menyuruh murid-murid mengulung isi cerita dengan menggunakan perkataan sendiri. Menyuruh murid-murid menulis karangan berdasarkan isi cerita yang telan didengar Ruang dan tempat (PERSEKITARAN BERCERITA)  Dalam bilik prasekolah di Sudut Bercerita Luar bilik darjah: di bawah pokok.

meningkatkan daya ingatan dan penguasaan sehingga akhirnya dapat membantu pelajar menjawab soalan peperiksaan. menjadi bahan ulang kaji dan sebagai bahan rujukan yang berkesan semasa menyiapkan .1 MAKSUD NOTA Nota ialah bahan pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri berikut: (i) RINGKAS: PADAT: BERKAITAN: SISTEMATIK: format. Fakta penting diambil kata kuncinya sahaja. Fakta disusun rapi mengikut urutan dan diolah dalam pelbagai (ii) (iii) Menarik. berkaitan dan sistematik. Kemahiran mengambil nota berkesan untuk pembelajaran maklumat yang memerlukan pelajar mengesan dan melakukan proses mental ke atas idea-idea utama. padat. Kemahiran ini digunakan sama ada dalam pembacaan atau belajar melalui kuliah. (iv) Memudahkan kefahaman. Ringkas. 1. PENGENALAN Mencatat nota merupakan satu kemahiran yang dapat meningkatkan pembelajaran pelajar. mudah dibaca dan mudah difahami.2 FUNGSI NOTA Nota dapat membantu pelajar mengingat kembali fakta pada masa-masa yang diperlukan. 1.KEMAHIRAN MENCATAT NOTA 1. Membantu pelajar dalam mengingati fakta bagi tujuan mengolah jawapan. Hanya fakta penting sahaja dimasukkan. task pembelajaran yang kompleks dan bahan-bahan konseptual. Kata kunci mempunyai hubungan antara satu sama lain.

kerja projek.individu). Nota juga dapat membantu pelajar merancang jawapan dalam peperiksaan. Nota rajah ialah nota ringkas yang dipindahkan ke dalam bentuk keduanya sama ada dalam bentuk yang lebih besar (kertas sebak ± kumpulan) atau kepingan kertas yang lebih kecil (kad ingatan.3. 1.1 1. diolah dalam pelbagai format dan bentuk rajah. Bentuk kata kunci (KK) dalam nota rajah adalah pelbagai. laporan dan sebagainya. Nota rajah pula ialah kumpulan kata kunci (KK) yang bersumberkan nota ringkas.4 FALSAFAH NOTA .tugasan seperti kerja rumah.2 Nota ringkaas Nota rajah Nota ringkas (NR) ialah kumpulan fakta yang bersumberkan rujukan buku atau maklumat guru yang dipindahkan dalam bentuk pertama. Contohnya: Carta aliran Carta blok Carta edaran Carta aliran Carta bebas Peta konsep Peta minda Graf : kk dari atas ke bawah : kk dari kiri ke kanan atau sebaliknya : kk dalam bentuk bulatan bersambung : kk dalam bentuk hieraki : kk dalam bentuk bebas : kk gabungan carta : kk gabungan carta : kk dalam pelbagai bentuk graf     1.3.3 JENIS NOTA Nota boleh dibahagikan kepada dua jenis: 1. Nota ringkas yang dipindahkan dalam bentuk pertamanya iaitu helaian kertas biasa yang berlainan dengan sumber rujukannya. Contohnya lipatan kertas kajang atau kepingan kertas yang lebih kecil (kad ingatan).

Tanpa melihat bahan asas. 1. Gariskan kata/frasa penting. MENGGARIS: ( Underlining) MEMBUAT RINGKASAN: (Summarizing) Membuat catatan ringkas idea-idea penting bahan yang dibaca. keluarkan daripada bahan asas dan catatkan di atas kertas. buat ayat baru (ini dapat meningkatkan kefahaman).5 PROSES MENGAMBIL NOTA MEMBACA: Bacaan kali pertama untuk mendapatkan gambaran keseluiruhan. Menggariskan maklumat penting bahan yang dibaca. Keyakinan kepada nota menjadi asas kepada kejayaan. pemetaan bermaksud membina diagram idea utama dan perkaitan antara idea berkenaan. Pelajar yang mempunyai nota akan lebih yakin untuk menduduki peperiksaan. Bacaan kali kedua untuk memahami. . mendapatkan fakta dan kata kunci. Adanya nota bermakna proses pembelajaran telah berlaku. PENYUSUNAN & PEMETAAN: Penyusunan ialah menyusun maklumat dalam format berhieraki . Catatan mestilah disusun mengikut sistem nombor. Persediaan dirasakan sudah hampir sempurna dengan nota yang tersusun rapi.Nota mempunyai falsafah tertentu.

. Penyampaian dilakukan dengan cara melihat nota.6 KEPENTINGAN NOTA Di manakah peranan nota dalam pembelajaran pelajar? Kepentingan nota bergantung kepada bagaimana nota itu digunakan. Jirim boleh wujud dalam tiga bentuk. LATIHAN AMALI : 1. 1. (b) Secara Individu ± Nota Kemasukan maklumat ke dalam stor ingatan jangka panjang melalui proses latih tubi tanpa nota ± pelajar menyatakan kandungan nota secara lisan atau tulisan tanpa melihat nota. pilih bentuk nota yang sesuai dan digemari.1 Kaedah penggunaan nota. kertas sebak atau kad ingatan. (c) Secara Kumpulan + Nota Nota yang sudah siap perlu disampaikan kepada rakan dalam kumpulan studi dengan cara mempersembahkannya di papan hitam secara lisan dan tulisan. pepejal.6. menghubungkan secara munasabah kata kunci tersebut. lakarkan secara ringkaas di kertas biasa dan lakarkan semula nota yang sudah siap ke dalam buku.(Outlining & Mapping) Prosesnya bermula dengan meneliti semula kata kunci. 1. (a) Secara Individu + Nota Nota yang sudah siap perlu dilakukan proses µ kemasukan ke dalam stor ingatan jangka pendek (working memory)¶ dengan cara: (i) latih tubi secara lisan individu (ii) latih tubi secara tulisan individu (iii) menjawab solan yang berkaitan secara lisan atau bertulis. Bina satu carta ³stream´ berdasarkan maklumat di bawah: Semua bahan di dalam dunia ini boleh dikategorikan sebagai jirim dan bukan jirim. cecair dan gas. Jirim ialah bahan yang mengandungi jisim dan memenuhi ruang.

botol plastik dan sisa makanan boleh dikitar semula. Kaca yang lebur itu dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan untuk menghasilkan botol baru. ibu bapa berpendapatan rendah murid tidak lulus peperiksaan murid ponteng daripada sekolah murid kurang mendapat perhatian ibu bapa ibu bapa bercerai kemudahan fizikal di sekolah kurang selesa keluarga selalu berpindah rumah kurang kemudahan kecerdasan otak murid rendah pengajaran guru kurang memberangsangkan Cuba anda kumpulkan sebab-sebab ini dalam bentuk rajah tulang ikan atau peta minda. Sisa buangan daripada rumah seperti botol kaca. Senarai di bawah mengandungi beberapa sebab segelintir murid tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah.1. Bahan buangan tadi diasingkan. 1. Bahan sisa makanan pula diproses menjadi baja untuk digunakan di ladang-ladang. Botol dibersihkan dan kemudian dileburkan. Botol-botol dan bahan plastik dibersihkan. dilebur dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk botol plastik baru. . Baca petikan yang diberikan di bawah dan bina satu carta aliran untuk menunjukkan bagaimana bahan buangan boleh dikitar semula.

Mengikut ahli-ahli teori. Aktiviti kumpulan: Sediakan nota anda mengenai bahan bacaan berikut: Bahan Rangsangan 3 Ingatan adalah kebolehan individu menyimpan maklumat yang dipelajari dan mengeluarkannya kembali apabila diperlukan. maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka panjang tidak akan hilang. Di peringkat ini. Maklumat yang diterima oleh panca indera dan diberi perhatian kepadanya akan dipindahkan kepada komponen kedua sistem ingatan iaitu ingatan jangka pendek. Posted in Kemahiran Generik.1. Komponen ketiga dalam sistem ingatan ialah ingatan jangka panjang. tidak sampai 2 saat. Ingatan boleh dikategorikan kepada ingatan deria. Cara untuk mengekalkan maklumat ini dalam ingatan jangka pendek ialah memikirkan maklumat berkenaan dan menyebutnya berulang kali. Maklumat dalam ingatan jangka pendek mungkin diterima daripada panca indera atau pun daripada ingatan jangka panjang. Semua Kategori | Leave a comment KEMAHIRAN BELAJAR Posted on February 25. Selalunya kedua-dua keadaan ini berlaku serentak. memproses dan merumus maklumat secara kendiri dan seterusnya menuju ke arah pembelajaran seumur hidup. . 2011 by admin 1. Ingatan deria merupakan komponen pertama dalam sisitem ingatan. kemungkinannnya kita hanya gagal mengesan maklumat yang tersimpan dalam ingatan kita. ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. KONSEP KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar ditakrifkan sebagai keupayaan atau kecekapan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk membolehkannya mengumpul. Maklumat dalam ingatan jangka pendek ini akan disimpan sekiranya maklumat itu dikatifkan. Panca indera menerima banyak maklumat atau rangsangan daripada persekitaran dan menyimpannya dalam satu jangka masa yang amat singkat. maklumat disimpan dalam jangka masa panjang dan mempunyai keupayaan menyimpan maklumat dalam jumlah yang besar. Kalau tidak ada apa-apa dilakukan ke atas maklumat yang didaftarkan di panca indera ini ia akan segera hilang. Komponen ingatan ini boleh menyimpan maklumat dalam jumlah yang kecil dalam tempoh masa beberapa saat.

2. Melatih pelajar memproses maklumat dengan berkesan. Meningkatkan daya ingatan pelajar. Mencungkil serta mengasah bakat serta potensi seseorang.2 Memupuk minat dan amalan suka belajar dan sentiasa meningkatkan pengetahuan dan daya intelek sepanjang hayat. Melatih pelajar membaca dengan cepat dan tepat.7 2. TEKNIK MEMBACA BERKESAN .Cara belajar yang berkesan sebenarnya merupakan satu kombinasi berbagai strategi dan kemahiran belajar. masa dan tempat yang tertentu.4 2.8 2. 2. Antaranya ialah: 2. Memupuk didplin kendiri pelajara. 2.12 Melatih dan membantu pelajar supaya dapat menguruskan masa dengan sebaiknya. suasana.11 Melatih individu menghadapi cabaran pembelajaran dan seterusnya bermotivasi menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Melatih pelajar mengumpul maklumat dengan cekap.10 Membantu pelajar memperolehi kemahiran membuat rujukan kepada pelbagai sumber media. 2. 2. 3.5 2.3 2.6 2.1 Memudahkan seseorang pelajar untuk mendapatkan ilmu secara sistematik dan bermakna. 2. KEPENTINGAN KEMAHIRAN BELAJAR Banyak kepentingan dan faeedah yang diperolehi oleh pelajar yang dapat menguasai kemahiran belajar. Setiap cara dan kemahiran adalah berguna dan sesuai dengan konteks.9 Mengaplikasikan kemahiran belajar yang dikuasai dalam pelbagai situasi.

Hubungkan maklumat dengan sesuatu tajuk. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting sesuatu perenggan untuk mendapatkan fahaman umum.Baca. Teknik ini diakui berkesan untuk membantu pembelajaran dan ingatan pelajar. Dalam membaca sesebuah buku. Gunakan tajuk sebagai panduanBina soalan mengenai bahan bacaan. Belajar semula maklumat yang sukar. prakata. Teknik ini dibangunkan oleh Thomas & Robinson (1972) berasaskan sistem SQ3R yang dibina oleh Robinson (1961). SCANNING: Pembacaan cepat untuk mendapatkan maklumat yang khusus sesuatu bahan bacaan. daftar isi kandungan dan kenal pasti apa yang hendak anda baca atau pelajari.1 KEMAHIRAN MEMBACA PANTAS SKIMMING: membaca secara pantas bahan bacaan untuk tujuan memahami idea utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Susun maklumat. daftar isi kandungan. Gunakan soalan sebagai panduan. Dalam membaca sesuatu petikan. tajuk utama. Ketika membaca kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah petikan muka surat yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. rumusan pada akhir bab dan rujukan indek untuk mendapatkan gambaran umum tentang buku yang dibaca.2 KEMAHIRAN MEMBACA KRITIS SQ4R: Merupakan satu teknik membaca yang dapat membantu pelajar memahami dan mengingat maklumat yang dibaca melalui satu siri tindakan yang berurutan. fokus kita ialah kepada bahagian tertentu buku berkenaan seperti bahagian pengenalan. sinopsis. Pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. Beri perhatian kepada tajuk/sub-tajuk. 3.3. Jawab soalan. Langkah-langkah penggunaan SQ4R: SQR R SURVEYQUESTIONREAD REFLECT Skim bahan bacaan. Hubungkan idea dengan apa yang telah diketahui. . R R RECITE REVIEW Survey (Tinjauan): Skim bahan bacaan secara cepat untuk mendapatkan idea secara keseluruhan. Fikirkan apa yang dibaca.

perkataan yang ditonjolkan / kata kunci dan nota untuk membina soalan kepada diri anda sendiri. mengemukakan dan menjawab soalan sendiri ± gunakan tajuk. Teknik ini bertujuan memberikan pelajar (i) peluang membaca secara kritis(ii)mengaitkan pengalaman sedia ada dengan perkara yang dibaca (iii) pertingkatkan minat untuk membaca perkara-perkara yang hendak diketahui (iv) mengenal pasti perkara-perkara . Read (Baca): Baca bahan. Cuba jawab soalan-soalan yang telah dibina. Reflect (Refleksi): Cuba fahami secara bermakna maklumat yang dibaca dengan (i) menghubungkannya dengan apa yang telah anda ketahui (ii) menghubungkan sub-topik dengan konsep dan prinsip sebelumnya (iii) cuba menyelesaikan maklumat yang berkongflik dalam teks (iv) cuba gunakan maklumat yang dibaca untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam bahan bacaan (sekiranya ada).Question (Bina Soalan): Bina soalan kepada diri sendiri mengenai bahan yang hendak dibaca. Nota atau catatan ringkas anda juga boleh dirujuk. KWLH: Teknik ini memberi penekanan kepada pengetahuan sedia ada pelajar. Tidak perlu mengambil nota secara ekstensif. Baca semula bahan berkenaan sekiranya anda tidak pasti dengan ketepatan jawapan yang anda berikan kepada soalan-soalan yang anda kemukakan. Gunakan kata tanya siapa. Review (Bacaan Semula): Secara aktif semak semula pembacaan anda dengan berfokus kepada soalan-soalan yang ditujukan kepada diri anda sendiri bagi mengesahkan ingatan dan kefahaman anda. apa. ± Apa yang telah diketahui ± Apa yang ingin diketahui ± Apa yang didapati selepas membaca ± Bagaimana maklumat tambahan berkenaan tajuk. Gunakan tajuk / sub-topik sebagai panduan. Recite (Mengimbas kembali): Praktiskan ingatan anda mengenai apa yang dibaca dengan cara menyatakan idea-idea utama bahan bacaan. tujuan pelajar membaca dan sumber lain pembelajaran. Taknik KWLH adalah kata singkatan perkataan Bahasa Inggeris yang memberi maksud: K (know) W (want) L (learned) H (how) boleh diperolehi. mengapa dan di mana. Tambah soalan-soalan baru sekiranya perlu.

bagaimanakah cara untuk anda dapatkan meklumat tambahan itu. cuba cadang dan sebutkan. Semua Kategori | Leave a comment MENCATAT NOTA Posted on February 25. 3. Cuba binaan soalan-soalan yang ingin anda dapatkan maklumat daripada teks berkenaan. Mengandungi rangka kasar Terdiri daripada isi penting Ditulis ringkas dan padat Catatan yang jelas Penyusunan maklumat yang jelas Terdapat tanda penonjolan kepentingan PENYUSUNAN MAKLUMAT KATA TANYA Peta Minda KRONOLOGI GRAFIK Rajah Tulang Ikan . Baca teks berkenaan dan catatkan maklumat-maklumat yang anda dapati. Langkah-langkah membaca menggunakan Teknik KWLH 1. Kenal pasti bahan yang hendak dibaca. petikan. Lihat sepintas lalu bahan itu.perkara tambahan yang perlu diketahui lagi (v) peningkatan pemahaman membaca sesuatu bahan yang dibaca. Posted in Kemahiran Generik. MENCATAT NOTA Ciri nota yang baik:    2. 2. 2011 by admin MENCATAT NOTA DAN MEMPROSES MAKLUMAT 1.yang telah dipelajari dan perkara. Adakah bahan itu artikel. 4. Cuba catatkan maklumat yang telah diketahui berkenaan tajuk itu. Atau cuba sebutkan perkara-perkara yang telah diketahui tentang tajuk. rencana. apa yang baru anda dapati daripada teks dan jika anda memerlukan maklumat tambahan yang lain. Semak kembali apa yang telah anda ketahui. buku atau sebagainya. cuba buat jangkaan isi bahan itu.

2. cecair dan gas.  ibu bapa berpendapatan rendah murid tidak lulus peperiksaan . Bina satu carta ³stream´ berdasarkan maklumat di bawah: Semua bahan di dalam dunia ini boleh dikategorikan sebagai jirim dan bukan jirim. aliran. Jirim boleh wujud dalam tiga bentuk. pepejal. Botol-botol dan bahan plastik dibersihkan. 3. Kaca yang lebur itu dimasukkan ke dalam acuan dan disejukkan untuk menghasilkan botol baru. KEUTAMAAN Jadual KATEGORI Graf Carta ± organisasi.´stream´ Rajah Lakaran LATIH AMAL 1: 1. Sisa buangan daripada rumah seperti botol kaca. Baca petikan yang diberikan di bawah dan bina satu carta aliran untuk menunjukkan bagaimana bahan buangan boleh dikitar semula. botol plastik dan sisa makanan boleh dikitar semula. Bahan buangan tadi diasingkan. Bahan sisa makanan pula diproses menjadi baja untuk digunakan di ladang-ladang. dilebur dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk botol plastik baru. Senarai di bawah mengandungi beberapa sebab segelintir murid tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah. Jirim ialah bahan yang mengandungi jisim dan memenuhi ruang. Botol dibersihkan dan kemudian dileburkan.

Skinner Kognitivisme Piaget. TEORI Behaviorisme FOKUS Tingkah laku Pemikiran KONSEP UTAMA R-G & Ganjaran/peneguhan Kesedaran dan kefahaman TOKOH Pavlov. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan peta minda? Posted in Kemahiran Generik. 2011 by admin Rumusan Teori Pembelajaran.Thorndike.Vygotsky. Jelaskan maksud carta ³stream´.     murid ponteng daripada sekolah murid kurang mendapat perhatian ibu bapa ibu bapa bercerai kemudahan fizikal di sekolah kurang selesa keluarga selalu berpindah rumah kurang kemudahan kecerdasan otak murid rendah pengajaran guru kurang merangsangkan Cuba anda kumpulkan sebab-sebab ini dalam bentuk rajah tulang ikan atau peta minda LATIHAMAL 2: 1. .Gagne. Semua Kategori | Leave a comment RUMUSAN TEORI PEMBELAJARAN Posted on February 25. 2. Kohler.

Konstruktivisme Ilmu atas inisiatif sendiri. Bugental. 4. Melalui pancaindera Mekanisme &pasif Kesedaran Individu Manusia adalah aktif & mampu tafsir Kebolehan menilai dan meramal Reaksi secara formal & informal Kesedaran-ilmu & iman. Dibina dalam minda berdasar kan pengalaman. haram dan halal.meramal. Reaksi formal-informal rasa Pengabdian. Perbandingan Teori Pembelajaran Barat dengan Islam Bil. 6.Bruner. Hasil pembelajaran drp hubungan R-G Tugas Mental Wahyu dan akal/emosi/rohani/ Jasmani 2.Von Glaserfeld.hak diri.Ausubel Sosial Humanisme Tiruan Diri Ingat KesempurnaanKendiri. Manusia adalah aktif sebagai khalifah. Menilai.motivasi. Rogers. Neil. Experiment ke atas haiwan Dirancang @ disengaja @ dimanipulasi-kan 5. dan bertawakkal. Piaget. R-G KOGNITIF/Gestalt ISLAM 1. 3. Vygotsky. Ada perkaitan input dan Out put (G) Ganjaran-hedonisme Kesesuaian dengan alam sekitar-sekular. Ganjaran-kepuasan Kaitan diri-Tuhan dan dirimakhluk sbg Ayatullah. Bandura & Walters Maslow. 7 . Haq-bathil.

7. 3. 8. Kelenyapan fungsi manusia sebagai khalifah. Keagungan Tuhan. 6. 9. Kesan ke atas umat manusia. Kearah kemusnahan beragama. .khususnya agama Islam dan penganutnya ±melalui penjajahan fikiran.memimpin manusia kepada rasa pengabdian kepada Tuhan. 4. Melahirkan generasi yang durhaka kepada Allah dan rasul bahkan kpd kedua ibu bapa. Umat Islam terpukau dengan kajian yang objektif dan saintifik terhadap sesuatu yang dianggap mutlak kebenarannya. Dominasi golongan elit berpendidikan barat ke atas umat Islam ± membawa elemen-elemen sekularisme. 5. 10. 8 Mulhid-sekular Keutamaan persekitaran Mulhid-sekular Keagungan akal. Kelunturan akidah/keyakinan terhadap Islam sebagai satu sistem hidup. Kemerosotan Ilmu Islam dan penyerapan serta penyebatian Ilmu sekular. Kepinggiran Ilmu Islam dan falsafahnya. Kedurjanaan dan kemusnahan tamaddun insan kepada taraf yang lebih rendah daripada haiwan. 2. Teori Pembelajaran Barat dan kesan terhadap Islam.hedonisme Ganjaran dunia-akhirat. Malapetaka dan kemusnahan alam sejagat ± Mereka tidak dapat membeza haq ± bathil. 1.

Sejauhmana teori konstruktivisme dapat diaplikasikan dalam bilik darjah yang terdapat pelbagai tahap kecerdasan. Dalam menentukan garis panduan kehidupan manusia khususnya pelajar-pelajar.Sejauhamana anda bersetuju dengan kenyataan ini. Posted in Semua Kategori. akan tetapi phenomena yang wujud di dunia barat telah menujukkan nilai-nilai kemanusiaan telah semakin luntur. Teori-teori pembelajaran behaviourisme dan kognitivisme adalah suatu teori yang meletakkan kepercayaan manusia kepada kebenaran berasaskan saintifik. 4. Kemukakan contoh khusus untuk menyokong pendapat anda. Teori Pembelajaran | Leave a comment TEORI PEMBELAJARAN Posted on February 24. boleh memberi kesan yang negatif kepada ketamaddunan manusia. 2. sejauhmana Teori Behaviouris dapat mempertingkatkan kesedaran insan atau para pelajar dalam dunia pendidikan hari ini. Sejauhmana teori pembelajaran konstruktivisme dapat membina dan membantu pelajarpelajar bagi mengatasi masalah globalisasi dan cabaran Negara pada masa hadapan. 6. 1. Kemunculan Teori Pembelajaran Humanis pada pertengahan abad ke-20 adalah menunjukan kekecewaan para pendidik barat terhadap pengaruh teori pembelajaran behaviouris dan kognitif dalam membina insan yang sempurna.SOALAN PERBINCANGAN. Beri penjelasan mengapa phenomena ini wujud ? 5. 2011 by admin MAZHAB TEORI PEMBELAJARAN   BEHAVIORIS KONGITIVIS KONSTRUKTIVIS SOSIAL HUMANIS . Sejauhamana benar kenyataan ini. Walaupun di dunia barat terdapat ramai pakar-pakar psikologi pendidikan. 3.

2011 by admin Dalam kehidupan. Kemahiran Interpersonal ? « Merujuk kepada kemahiran yang perlu untuk meneruskan suatu hubungan antara individu dengan individu lain.. mentafsir pendedahan kendiri pemparafrasaan memberi nasihat konfrontasi kesenyapan kekinian ( immediacy ) Tingkah laku Memberi Perhatian Untuk memahami sesuatu kenyataan. mungkinkah manusia dapat hidup berseorangan tanpa berinteraksi dengan individu lain ?.. memberi perhatian memahami berempati refleksi bersemuka ( konfrontasi ) menyoal mendengar + kem. Bimbingan.Kecerdasan pelbagai     Linguistik (Verbal/Linguistics) Muzik (Musical/Rhythmic) Kinestetik (Bodily-kinesthetic) Interpersonal Intrapersonal Ruang (Visual-Spatial) Logik (Logical/Mathematical) Kerohanian (Spiritual) Naturalistik (Naturalitic)              KEMAHIRAN INTERPERSONAL Posted on February 18. Kemahiran. seharusnya memberi perhatian yang teliti. Pernyataan umum« Guru yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik digemari pelajarpelajarnya. .

  Memberi perhatian Memahami Menimbulkan rasa hormat Perasaan selamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful