Tajuk

~INGATAN & LUPAAN~
PSIKOLOGI PENDIDIKAN (DBE 2112)

INGATAN & LUPAAN

Manusi a dici pta dengan pel bagai keupayaan Manusi a harus berusaha mem bangunkan keupay aan tersebut supaya di manf aatkan kepada di ri sendir i dan masyarakat yang mana bersesuai dengan firm an A llah s. w. t. yang ber maksud ‘A llah ti dak akan merubah sesuatu kaum itu mel ai nkan mereka sendi ri yang merubahnya’. Keperl uan manusi a bol eh di susun mengi kut hi erarki keperl uan yang tententu. Sel ai n dar ipada keperl uan semul a jadi, faktor- fakt or yang lai n seper ti moti vasi t urut mem ai nkan peranannya

MO DEL MEM PRO SES MAK LU MAT 1. Ingatan Jangka Pendek atau memori kerja (working memory) 2. Ingatan Deria (sensor memory) 3. Ingatan Jangka panjang (long term memory)

INGATAN DERI A (SENS OR MEM ORY )

• Di kenal i j uga sebagai sen so ry regi ster atau sen sor y inf or mat ion store. Ingatan sensori kapa siti besar , menyi mpan banyak makl uma t. Masa sim panan makl uma t (1 hin gga 3 saat). Ji ka makl umat tidak di proses, maklum at akan hi lang.

1. INGATAN JA NGKA PENDE K/WORKING MEMORY
• Kapasiti i ngata n ja ngka p endek adala h k ecil . Tempoh simp anan maklu mat pendek (5 h in gga 2 0 saat). • Ma kluma t d ipro ses, ditapis , dis usun a tau d isin tesis u ntuk dih anta r k e st or in gata n ja ngka panja ng u ntuk d isimp an. • Satu cara untu k simp anan b aru (u lang sebut b erkali -k ali).

1. INGA TAN J AN GK A PANJ ANG
• Ingatan jangka panjang mempunyai kapasiti besar - menyimpan maklumat lebih lama iaitu lebih dari beberapa minit hingga ke beberapa tahun. Terbahagi kepada tiga:


• •

Memori episodik : mengandungi peristiwa yang dialami seseorang sepanjang hayat. Lengkap dengan masa dan tempat. Memori ini tersusun mengikut masa. Memori semantik : adalah memori untuk ’ makna ’ iaitu menyimpan konsep, fakta, hukum, skema, imej yang diperlukan untuk proses. Memori prosedural : memori tentang bagaimana melakukan sesuatu terutamanya yang melibatkan aktiviti fizikal yang berurutan.

MO DEL ME MP ROS ES MA KL UMA T YANG L AIN
• Model Atkinson-Shiffrin dikategorikan sebagai Parallel distributed processing model ( PDP )
 maklumat dipr os es ser entak dalam ketiga-t iga bahagian memori .  Model ini menggunakan jaringan neur on da la m ot ak se bag ai met afora jar ingan ingatan.

 ’Model Connectionist’ oleh Rumelhart & McClelland,1986

 menegaskan maklumat disimp an da la m minda dalam bent uk ja ringan yang berhubungan dan bukan dalam bentuk sat u s ist em pe ratur an atau terpisah antar a s atu dengan yang lain.

INGATAN

DEFINISI
• • •
• • •

Ingatan bermaksud maklumat yang dapat kita simpan dalam ingatan jangka panjang. Boleh keluarkan semula apabila dikehendaki. Proses yang terlibat dalam membentuk ingatan ialah:
Encoding merujuk kepada proses mendapat maklumat Storage merujuk kepada menyimpan maklumat di mana perubahan berlaku pada system saraf yang membolehkan terbentuknya kesan ingatan. Retrieval ialah proses mengeluarkan dan mengguna maklumat.

LUP AAN

DEFINISI
• Lupaan bermaksud suatu kegagalan individu mengingati sesuatu fakta yang pernah diketahui sebelum ini. • Kegagalan ini mungkin disebabkan maklumat dalam ingatan jangka pendek boleh hilang sebelum sempat diperoses dan disimpan dalam ingatan jangka panjang atau gagal memanggil semula maklumat itu daripada ingatan jangka panjang (Slavin, 1997).

PROSES MEMORI MANUSIA
Dapatkan Maklumat
Simpan Makluma t

Guna Maklumat

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN LUPAAN
• KEUSANGAN Maklumat hilang peredaran masa disebabkan oleh

4. GANGGUAN Bermaksud suatu proses yang terjadi apabila percubaan ingat semula dihalang oleh maklumat lain dalam memori. Terdapat dua jenis gangguan iaitu:  Gangguan Retroaktif  Gangguan Proaktif

1.

BAHAN YANG SUDAH LAMA DIGUNAKAN Contohnya: selepas lama bekerja sebagai setiausaha, Mohthar berasa sukar untuk mengingati pelajaran Biologi yang dipelajarinya semasa tingkatan 5. TEKANAN Bilamana seseorang sengaja menolak memori yang menyakitkan atau menyedihkan daripada muncul ke paras kesedaran. KEBIMBANGAN ( ANXIETY ) Kebimbangan yang tinggi semasa di dalam dewan peperiksaan atau semasa hendak menghadapi temuduga boleh menyebabkan lupaan.

4.

7.

1.

MINAT Perkara yang kurang diminati lebih mudah dilupakan. PERUBAHAN ALAM SEKITAR memori episodic banyak bergantung kepada alam sekitar. Sekiranya akibat peredaran masa, nama jalan atau bangunan telah bertukar, menyulitkan untuk seseorang mengingat sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan tempat itu.

MASA YANG TIDAK MENCUKUPI Contohnya pelajar yang tidak mempunyai cukup masa untuk membuat ulangkaji akan melupakan banyak fakta-fakta semasa peperiksaan.

ARAS KEYAKINAN YANG RENDAH Jika kenyakinan rendah, ini dapat melemahkan daya ingatan individu

4. MAKLUMAT YANG TIDAK LENGKAP • Sesuatu fakta juga boleh menyebabkan Maklumat hilang atau dilupakan.

CARA GURU MEMBAN TU MEN IN GKATK AN INGATAN MU RI D
1. • 4.

Bahan Pembelajar an Bermakna dan Ber kaitan Bermakna dan berkaitan dengan kehidupan murid-murid. Meningkatkan I si P embelajaran Senang kepada susah. Maujud kepada abstrak Dekat kepada jauh. Kecil kepada besar. Mem eringkatkan Kaedah P emb elaj aran Interaksi guru murid dua hala. Pelajar bebas bertanya dan mengeluarkan pendapat Merancang aktiviti pembelajaran yang menarik dan inovatif

• • • •

1.

Susunan Jadual Waktu. Subjek yang susah seperti matematik, kimia dan fizik di sebelah pagi Subjek seperti seni di sebelah tengah hari atau petang. Menggunakan Mne monik dan S ingkat an. Bagi mengingat jenis memori dalam ingatan jangka panjang

5. •

• • •

E = EPISODIK S = SEMANTIK P = PROSEDURAL.

Mnemonik ini juga dinamakan strategi huruf pertama – di mana huruf pertama daripada satu senarai diambil dan dibina perkataaan atau frasa yang mudah diingat. Contoh lain adalah mengingat empat proses peniruan bandura:
Pemerhatian. Penyimpanan Pengeluaran semula Motivasi

1.

Menggunakan Ber bagai -bag ai A lat Bantu Mengajar Gambar, carta, rakaman kaset dan video dan lain-lain lagi. Mem bimbi ng Pel ajar Car a Belaja r yang Betul at au Kemahiran Meta K ognitif Teknik membuat rumusan atau ringkasan nota Teknik pengurusan masa. Membuat peta minda atau peta konsep dan rajah pengurusan grafik Belajar arahan kendiri. Motivasi diri.

4.

11. Lat ih T ub i.

Hafazan atau overlearning bagi formula, sifir dan fakta penting.

• • •

Pembelajaran

Lisan

Pembelajaran Paired-associate atau pasangan berkaitan. Pembelajaran Serial
Melibatkan murid belajar sesuatu istilah dalam suatu urutan yang betul.

Pembelajaran Free Recall Metod Loci

Pembelajaran yang memerlukan murid mengingat semula sesuatu senarau perkara tapi tidak semestinya dalam aturan tertentu. Digunakan dalam pembelajaran serial untuk mengungkat sesuatu

Metod Pegword

Bayangan bagi mengingat senarai berurutan.

Pegword berirama

Membantu meningkatkan ingatan,

1.

Chunking
Merujuk kepada aktiviti mengumpul atau membentuk kumpulan maklumat kepada lima atau tujuh set.

8, 6, 70, 40, 200, 300, 88

86, 7040 (bagi memisahkan ingat sa, sa, pu, pu) 200, 300, 88 (bagi memisahkan ingat ratus, ribu,
puluh)

RUMUSAN
• Pengetahuan mengenai proses pembelajaran dapat membantu guru-guru meningkatkan kapasiti atau keupayaan belajar para pelajar. • Pemahaman mengenai proses pembelajaran juga menolong ibu bapa atau penjaga meransang pembelajaran anak-anak mereka.

DARIPADA KAMI UNTUK SEMUA