PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

2010 - 2014

SMK BALAI RINGIN (YEB 8204)

Bilangan Kandungan Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan 1 - 4 BAHAGIAN 1

1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5 2.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 5 3.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 5 4.0 Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 5 5.0 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 6.0 Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 7.0 Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 8.0 Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 7-10 9.0 Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia 10

BAHAGIAN 2 1.0 Kurikulum Kebangsaan 10 2.0 Perancangan Strategik SMK Balai Ringin 11 3.0 Pemakaian SKPM 12 4.0 Visi SMK Balai Ringin 12 5.0 Misi SMK Balai Ringin 12 6.0 Matlamat SMK Balai Ringin 12 7.0 Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah 13 8.0 Motto Sekolah 13 9.0 Falsafah Sekolah 14 10.0 Matlamat Sekolah 14 11.0 Budaya Sekolah 14 12.0 Ikrar Sekolah 14 13.0 Slogan Sekolah 14 14.0 Huraian Elemen Logo Sekolah 14 - 15

15.0 Carta Organisasi Sekolah 17

BAHAGIAN 3

1.0 Falsafah, Visi dan Misi 18 2.0 Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum 19 - 2 2 3.0 Struktur Organisasi Kokurikulum 23 4.0 Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 24 26

BAHAGIAN 4

1.0 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 27 - 28

2.0 UNIT BERUNIFORM

PBSM 29

37

3.0 UNIT BERUNIFORM

PENGAKAP 38

44

4.0 UNIT BERUNIFORM

PANDU PUTERI 45

52

5.0 UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM 53

58

6.0 UNIT BERUNIFORM

KADET REMAJA SEKOLAH 59

70

7.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA 71

77

8.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BOMBA 78 84

BAHAGIAN 5

1.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA 85

91

2.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA TAMPAR 92

95

Bilangan Kandungan Muka Surat

3.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK 96

100

4.0. SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA JARING 101

107

5.0 SUKAN DAN PERMAINAN

SEPAKTAKRAW 108

115

6.0 SUKAN DAN PERMAINAN

HOKI 116

120

BAHAGIAN 6 1.0 KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU 121 130

2.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA INGGERIS 131

136

3.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA CINA 137

144

4.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA IBAN 145

150

5.0 KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA 151

157

6.0 KELAB DAN PERSATUAN - SAINS 158

164

7.0 KELAB DAN PERSATUAN

SENI VISUAL 165

169

8.0 KELAB DAN PERSATUAN

SEJARAH 170

176

9.0 KELAB DAN PERSATUAN

GEOGRAFI 177 - 183

10.0 PENGHARGAAN 184

.

BAHAGIAN 1 1. . berakhlak mulia.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. berketerampilan. masyarakat.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. bertanggungjawab. bertanggu ngjawab. berketerampilan. emosi. dan 3.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pus at kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia.2 Melahirkan insan yang beriman. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganeg ara Malaysia yang berilmu pengetahuan. 4. 2. dan berkeupayaan mencapai ke sejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3. dan negara. sat u etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Justeru. r ohani.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. berilmu.1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 3.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3. dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. da n sejahtera.

memberik an kepuasan kepada pelanggan. Di samping itu. pertuturan. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. 6. .5.1 Niat yang betul . seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. Justeru. 7. maju. di samping memperbaiki imej organisasi. dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan.Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawa b warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti. warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri. 7. 7. warga KPM hendaklah sentiasa memp erbaharu niat untuk kebaikan.Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan.2 Perlakuan yang baik . Oleh itu . dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kep ada pelanggan dan organisasi.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan t ugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja. warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja da n amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. matlamat.0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kement erian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7. 6. misi.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. dan 6. Selain itu.3 Penggerak ke arah kebaikan .Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penti ng dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6. warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik. Selain itu. berdaya saing . Di samping itu.

3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh y ang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. berdisiplin.1.5 Berdisiplin dan beradab . 8. Warga KPM juga hendakl ah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Antara amalan amanah adalah: 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga a dab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.7. Justeru. .1.5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. 8.1.1 Amanah . Selain itu. 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan da lam tanggapan.1. pengucapan dan tindakan. tanp a menyeleweng dan cuai. 8. dan 8.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.Aktiviti yang berperaturan. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunak an kuasa dan kedudukan. 7. Justeru.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengh ilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. warga KPM hendaklah s entiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.1. da n beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. mulia.

4.2 Benar . dan 8. dan 8. 8.4 Sentiasa meningkatkan ilmu.2 Bercakap benar dan menepati janji.3. 8.2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. dan profesionalisme. 8. 8. dan kepakaran untuk menjayakan ses uatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan d an tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.3.2.4 Bersyukur .2. . 8.2.3.2.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kej ayaan sebagai hak. rela berkongsi pengalaman.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.8.3 Bijaksana . tanp a niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyel esaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi. tidak bercakap bohong dan mungkir janji .3. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.1 Menggunakan seluruh potensi.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. kepakaran. keupayaan.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengeliru kan. 8.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak b ersikap sombong atau angkuh.

Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. teliti dan ceria.2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. tidak cuai atau merungut. atau menaburkan fitnah.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerj a yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. atau mendapat perhatian orang lain. kegagalan. dan 8. 8. 8. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas deng an tidak mencari helah. 8. bukan ke rana pangkat.3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memast ikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti. dan 8.5.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. 8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebaran g prasangka. kedudukan.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. 8.6 Ikhlas .4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima d an kemudahan yang disediakan. .2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.6.5.5.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisa si.4.5 Dedikasi .6.5. 8. 8.4.4.8.5. dan ujia n serta tidak boleh berputus asa. berdendam.

7 Penyayang . tidak berdendam. dan mengambil berat seperti: 8.6.6. tanpa mengira pangkat. BAHAGIAN 2 1. Mud ah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas .7.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diteraju i oleh pihak pemimpin. 9. unsur kebudayaan. 8. atau keduduka n dan tidak bersikap pilih kasih. nilai. 8.7. dan 8. 8.5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuk a. norma.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. status.8. mengharg ai. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.7. dan 8.3 Memberikan layanan yang baik. kemahiran.7. dan kepercayaan un tuk membantu perkembangan seseorang murid .6. 8. sombong serta meninggi dir i.1 Bersifat pemaaf dan penyayang.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa se barang prasangka buruk. 8.7.

kokurikulum. kaedah pengajaran berkesan. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkuali ti tinggi.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 2. rohani.3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. 2.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Ke bangsaan.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpand ukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan p rogram-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteras kan teori pembelajaran. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid d alam bidang akademik. 2. 2. . 2. mental. 2.

4.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. dan 3.0 PEMAKAIAN SKPM . KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. 3. melaksanakan. . Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. meny elia. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. ko kurikulum dan sahsiah diri.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. da n 2. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.2.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan ke rajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengik ut tatacara dan prosedur yang ditentukan.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapka n oleh Jemaah Nazir Sekolah. memantau.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memb erikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. 6. 3. 5.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi da n berdedikasi.

0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. murid.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperlu an pelanggan.1.5 6. 7. lengkap dan mencuk upi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 8. komited.5 Menyediakan staf yang berdedikasi. Tekun.8 Menguruskan kerja dengan cekap.1. Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi.1. Maju . dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.1. berdisiplin. dan Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. canggih.2 6. pihak sekolah telah menggubal piagamny a seperti tersebut di bawah: 7. 7.6. 7.1.6 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri. 7. berkesan.3 6.1. masyarakat dan negara. 7.4 6.1.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara. Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. bertanggungjawab dan produktif.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang dit etapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. 7.1. pantas dan bijaksana.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. 7. Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. 7.

2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran unt uk kebaikan bersama.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah. 10. 12. 12.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasa na pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.0 SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku .0 IKRAR SEKOLAH Maka kami. bermoral dan berakhlak mulia 10.3 Melahirkan murid yang sihat. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.3 Inovatif dan kreatif 11. 12.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudaha n-kemudahan yang telah disediakan.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.3 Belajar bersungguh-sungguh.2 Berusaha ke arah kejayaan 11. 12.5 Produktif dan berkualiti 12.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.1 Bersikap prihatin 11.0 BUDAYA SEKOLAH 11.9.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.4 Bersatu dan bekerjasama 11. berdisiplin. 13.

The Otter (locally named Ringin.s name. .0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN DISIPLIN TEKUN MAJU The badge carries the national and state colours.) is the school symbol and also carries the school.14.

YELLOW BOOK The yellow book represents the book knowledge. leadership and authority. Maju is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. . Tekun. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The blue pupil represents unity among all in the school. THE EYE. The school motto: Disiplin. WHITE BACKGROUND COGWHEEL The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. The eye. (in the centre). The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress.BLUE SASH The blue sash represents the symbol of unity.

MAIMUNAH HJ.15.Kurikulum) PETRUS SIMON AWANJK Pembangunan FizikalPusat Sumber SekolahKurikulumLEONG MING M ENGKetua Bidang BahasaKetua Bidang Teknik & VokasionalPenyelaras Pentaksiran & Penilaian SekolahKetua PanitiaKetua Panitia* Bahasa Melayu* Bahasa Inggeris* M atematikGuru Perpustakaan & MediaPenyelaras Pasukan BerunifornPenyelaras Kelab/PersatuanPenyelaras Sukan/Permainan* Bahasa Melayu SPM* Teknologi MaklumatDisiplin* Matematik PMRJaw atankuasa Pembangunan SukanPsikososial/Kesejahteraan MentalKeibubapaanKerjayaAkademikGuru Pasukan SekolahGuru Rumah SukanGuru Khidmat Balai Maklumat* Matematik SPMSetiausaha KokurikulumSetiausaha SukanPembangunan DiriPencegahan Dadah/Rokok* Kemahiran Hidup* EkonomiGuru Cemerl angSetiausaha PeperiksaanGuru Khidmat Pusat AksesGuru Khidmat MediaGuru Khidmat Makmal KomputerGuru Khidmat Bilik BBMGuru Khidmat PerpustakaanGuru Khidmat Bilik Bahasa .0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN Pembestraian SekolahPerhimpunanMajalah SekolahDiari SekolahJK PPSMIInventori & H arta ModalPembantu TadbirPejabat AmPentadbiran AmPekerja Rendah AwamKewangan & A kaunKetua Pembantu TadbirPembantu TadbirPembantu Am RendahGuru Penasihat Badan PengawasKoperasi SMK Balai Ringin. Serian Bhd AJK Kebersihan. BUJANGJK Perkembangan StafPenolong Kanan(Ko . Kesihatan & Keselamatan (3K) Kantin SekolahJK Perancangan Strategik SekolahPenolong Kanan(Hal Ehwal Murid) SARI AJIJK Data & DokumentasiTukang Masak Pentadbiran AmKetua KelasLembaga Disiplin MuridBadan Pengawas SekolahGuru TingkatanPenyelaras PMRPenyelaras SPM* Geografi* Pendidikan Seni Vis ual* Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan* Pendidikan MoralPenolong Kanan(Pentadbiran & Kurikulum) * Pendidikan Islam* Pendidikan Sivik & KewarganegaraanPangkalan Data Sekolah* SejarahKetua Panitia* SainsKetua Bidang KemanusiaanKetua PanitiaGuru SPBTWaden AsramaJK Jadual Waktu* Bahasa Iban* Bahas a CinaPIBGPENGETUAJK Kebajikan Staf & Bilik GuruKetua Bidang Sains & MatematikGuru Pengurus Sahsiah MuridKetua Penyelia Asrama Penyelia Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & KaunselingGuru Penyelaras TingkatanGuru Biasiswa/ Bantuan KhasKetua Waden AsramaPengurusan AsramaPengurusan Sahsiah MuridPengurusan Kebajikan/ Kemudahan MuridHJH.

.

fizikal dan emosi yang tinggi aga r dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum . disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. mempunyai daya sa ing. berketrampilan.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin.

2. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psi komotor. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. 1. persatuan dan badan beruniform. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. taat setia. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. beradab. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti suka n. mengukuhkan minat. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menera pkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. gre d A. permainan. . bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktivi ti kokurikulum yang diceburi. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. 1. berdisiplin. intelek dan jasmani yang seimbang. bertanggungjaw ab. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan mela tih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pe ncapaian melalui daya saing yang sihat. kelab.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama.2 Mengilap. jujur dan bersih. integras i dan persefahaman di kalangan pelajar.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah un tuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu.1.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. dan jumlah bilangan murid seramai 1.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan ber faedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.

3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokuri kulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri

sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah

Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan so sial, jasmani, minat dan bakat pelajar

kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pel an Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan s uasana sekolah yang lebih menarik dan

menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar de ngan pelajar, pelajar dengan guru dan

kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaan nya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persat uan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kump ulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri da ri semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dike hendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringka t sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.

5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokuriku lum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan

SMK BALAI RINGIN. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. HELANG 4. ZAIDAN SAPIAN SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. KENYALANG ZULL ALFFIAN 2. PUNAI NGIEN HOCK WUONG NOOR ASRUL ANUAR . TEKUKUR .MOHD FIDAUS RIZWAN 3. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH GURU PEN.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM.

SUKAN OLAHRAGA 2. RENTAS DESA 3. CAMAR 6. NURI MEDIK SANGIN MOHD FIRDAUS ABDULLAH PENYELARAS PENYLARAS PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA OLAHRAGA KELAB BAHASA INGGERIS PKBM BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU KRS HOKI KELAB SEJARAH PENGAKAP BOLA TAMPAR KELAB SAINS GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1.5. JOGATHON BSMM BOLA SEPAK/ FUTSAL KELAB MATEMATIK PANDU PUTERI SEPAK TAKRAW KELAB BAHASA CINA ST JOHN AMBULAN TENIS KELAB BAHASA IBAN PUTERI ISLAM PING PONG KELAB GEOGRAFI SOO BAKH DOO BOLA LISUT KELAB ERT .

ASAHI KARATE DO BADMINTON KELAB SENI VISUAL .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) .

SASARAN PENCAPAIAN DALAM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 1 Olahraga MSSS . PERMAINAN. BADAN BERUNIFORM.

MSSS Bahagian

60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 12 wakil 15 wakil 20 wakil

25 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil 2 Rentas Desa MSSS

MSSD Johan Johan Johan

Johan Johan MSS Negeri

6 wakil

7wakil 8 wakil 9 wakil 10 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil

3

Bolasepak MSSS

MSSD Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan MSSS Bahagian 3 Wakil 4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw MSSS

MSSD Naib Johan Johan

Johan Johan Johan

MSSS Negeri

4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil 7 Wakil 8 Wakil 5

Bola Tampar MSSS

MSSD Ketiga Naib Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri 4 Wakil 5 wakil 7 wakil 10 wakil 13 wakil 6

Hoki MSSS MSSD Penyertaan Top 5 Top 3 Naib Johan Johan 7 PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan Johan Johan Johan Johan KEBANGSAAN Top 5 Top 4 Top 3 Naib Johan Johan 8

Kadet Bomba

MSSD Tempat ketiga

Naib Johan Naib Johan Johan Johan

9

Kadet Remaja Sekolah

MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan

10

Choral Speaking Competition

MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11

Pertandingan Drama

MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan

Johan

12

Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSD Johan Johan Johan Johan Johan MSSS Negeri .

Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil 14 Pertandingan Forum MSSD Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD Naib Johan Johan .

Johan Johan Johan MSSS Negeri Top 3 Naib Johan Johan Johan Johan .

BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan .

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] .

SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength S) S1 S2 S3 S4 S5 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness W) W1 W2 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 W4 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 Kekurangan alatan bantu mengajar .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 3.

O) O1 O2 O3 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah Sokongan padu daripada pihak PIBG Sokongan dari BSMM Cabang Serian ANCAMAN (Threat .T) T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 T3 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka .PELUANG (Opportunities .

Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti .PELAN STRATEGIK BSMM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan 1. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3.

Peratus kehadiran ahli.persatuan 1. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Menggalakkan guru penasihat mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 3.ahli semasa perjumpaan . Mempelbagaikan aktiviti semasa perjumpaan 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan 1. Menggalakkan ahli-ahli jawatankuasa mengikuti kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 1.

mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan .meningkat 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan meningkat 3. Kepimpinan dan kebolehan meningkat. Kemahiran dan pengetahuan guru bertambah. 4.

Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3.SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Pertolongan Cemas 1. Menarik lebih ramai penyertaan Guru Penasihat : Cikgu Constant Ngadan Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM150/Tabung BSMM Peratus kehadiran ahli- . Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.

Penolong Kanan . Memberi peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.ahli semasa perjumpaan 2 Kawad Kaki 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam kawad kaki Guru Penasihat : Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan 1. Mendedahkan ahli-ahli kepada asas kawad kaki 2.

Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang selebih sepanjang tahun. Guru Penasihat Hari Sukan Sekolah 2010 Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 4 Pertandingan antara platun 1.KK 2. 2. Menarik lebih ramai penyertaan 1. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Guru Penasihat Sepember 2010 RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 5 Malam Anugerah BSMM 1. Menarik lebih ramai penyertaan . Menilai pengetahuan ahli-ahli tentang teori dan pratikal pertolongan cemas asas 2.

Pengetua 2. Penolong Kanan KK 3. Guru Penasihat Oktoner 2010 RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan .1.

Kenal pasti tempat yang sesuai .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertolongan Cemas Objektif 1. Cikgu Constant Ngadan 2. Taklimat Program 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat: 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegaha nnya 3.3 Perlantikan penyelaras program 2.2 Penerangan tentang program 1.

Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Masa yang sesuai 3.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Kekurangan alat bantu mengajar 4.3. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya . Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Perlaksanaan aktiviti 5.

1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pak aian seragam 4.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahir an kawad kaki yang asas 2. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpula n Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru penasihat BSMM : 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan ba ntuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3.3 Perlantikan penyelaras program 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Kawad Kaki Objektif 1.2 Penerangan tentang program 1. Kenal pasti Bakat . Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2. Taklimat Program 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Perlaksanaan Program 2.

Masalah tempat untuk latihan kawad 4.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keb erkesanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya . Kesuntukan masa 2.4.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad Kekangan 1.

setiausah a dan ketua guru penasihat 2. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Penolong Kanan KK 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Mulai bulan Febuari . Guru-guru Penasihat Proses kerja 1.Oktober Kumpulan sasaran Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang Guru terlibat 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas Objektif 1. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas .

Perlaksanaan aktiviti 5.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memind ahkan pesakit 4. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Kekurangan ahli untuk bertugas 2.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya . Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas Kekangan 1.3.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.

PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertandingan antara platun Objektif 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Bulan Ogos Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat Proses kerja 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2. Perlaksanaan program 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 3.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah Kekangan .2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Perancangan program 1.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya .1. Bilangan ahli yang ramai 2.

4. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan . Guru Penasihat Proses kerja 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Majlis Anugerah BSMM Objektif 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Taklimat Program 1. Menarik lebih ramai penyertaan Tempoh Bulan Oktober Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Pengetua 2.

Kekurangan bajet Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya .1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Perlaksanaan aktiviti 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1.5. Masa yang sesuai 2.2 Atur cara majlis 5.

PERSATUAN PENGAKAP .

Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Sokongan dari PIBG.Hubungan baik dengan agensi luar.ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 W3 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Pengetua yang komited dan berpengalaman. . S2 . S4 . komited dan terlatih S3 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 . O2 .

O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat T ) T1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 T4 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan .

Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada . .PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang setiap tahun 1.

minat. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. . Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3.

.

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap . Guru penasihat 2.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL.

perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Penolong Kanan 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru Penasihat April Oktober RM5000 . Pengetua 2.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: .

PenyelarasUnit Beruniform 4. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap . Pengetua 2.2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org 3. Penolong Kanan 3.

menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org .

3 perlaksaanaan program 2.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3. Penolong Kanan KoKurikulum 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 Tempoh April/Mei 2010 Kumpulan Sasaran 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) Guru Terlibat 1.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti .kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Penyelaras Unit Beruniform 4.1 tarikh.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Pengetua 2.masa dan tempat 1.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Perlaksanaan Program 3.2 pengisian program 1.

Masalah kewangan ( modal ) 2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan akan dilakukan .Kekangan 1.

Penyelaras Unit Beruniform 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Masalah kewangan .3 Perlantikan AJK 2.Guru Penasihat Proses Kerja 1.1 Objektif program 1. Penolong Kanan KK 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Perlaksanaan Program 4. Pengetua 2.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1.2 Pengisian program 1.

2. penambahbaikan akan dijalankan . Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1. .1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1.

.

PERGERAKAN PANDU PUTERI .

W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. S2 Sokongan daripada ibu bapa. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. iaitu hari Rabu. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. S9 Sekolah satu sesi. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. . W2 Peralatan kurang sempurna.

T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. . ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran.PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG.

2. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian .PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 1.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. iaitu perempuan sahaja.

Pemimpin berwaran 1. Semua pemimpin berwaran .Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan.Pemimpin memohon waran.secara aktif.Mewajibkan kehadiran ahli. 100 % ahli hadir. 2. 2. 3. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.

Normala J.Pn. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Roseline R. 2. 3.Cik Linda Hon Siew Jan Okt.Pn. .PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil.

Roseline R. 3. 2. 2.Pn. Perkhemahan Ahli mempraktikan ilmu-ilmu kepanduan.Pn.RM200 KK Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan Seminggu sekali 100% ahli menguasai ilmu kepanduan.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 . 1.Normala J.

Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 2. 1.Roseline R. 3.Cik Linda Hon Siew Oktober RM200 KK .KK Tiada perkhemahan Setahun sekali 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 3.Pn.Normala J.Pn.

3.Pn. 4. 2. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Tiada lawatan Setahun sekali. Okt. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran. 1.Normala J. RM800 KK .Cik Linda Hon Siew Jan.Pn.Roseline R.

100% pemimpin berwaran. .Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.

. 4. Mengambil kedatangan/ Row Call Aktiviti bulanan Permainan kecil Nyanyian Lagu Dunia dan Taps Kekangan Kehadiran pelajar tidak 100% Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahbaikan Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu akti viti bagi meningkatkan keberkesanannya.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perjumpaan Mingguan Objektif Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Tempoh Januari .Pn. 2.Pn.Roseline Runggai 2. 5.Normala Jahiri 3. 3.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1.Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.

.

4 Bincang kos 2.Pn.2 Lantikan AJK 2.Normala Jahiri 3. Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan .3 Perincian tugas 2.Roseline Runggai 2. Tempoh Jun Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.6 Tetap tarikh & tempat . Penyediaan Kertas Kerja 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.3.Pn. Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2. Mesyuarat AJK: 2.5 Bincang aktiviti 2.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1.1 Agihan tugas .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perkhemahan Kecil Objektif Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.

Masalah kewangan 2.Laporan & Refleksi Kekangan 1.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.3. Penilaian 6.Pelaksanaan perkhemahan 5.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Penambahbaikan Perkhemahan bermalam .

4. 2. 5. Pemilihan tempat Permohonan kelulusan Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa Taklimat lawatan Pelaksanaan lawatan Kekangan 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Objektif Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.Pn.Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. 3.Roseline Runggai 2.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Laporan perkhemahan Penambahbaikan .Pn.

Tempat lawatan yang lebih menarik .

Roseline Runggai Proses Kerja 1.Tempoh masa yang terhad 2.Pn.pelaporan . Pemantauan .menaikkan bendera .bersurai Kekangan 1. Permohonan untuk penilaian 3. Penyediaan buku log dan bahan 2.Kepelbagaian tugas pemimpin. Penilaian kawad ladam kuda .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Pemimpin Berwaran Objektif Semua pemimpin mempunyai waran Tempoh Januari Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.

Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Penolong Kanan Kokurikulum. Penilaian Pemimpin lulus berwaran Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.1.Pegawai Berwaran Pandu Puteri. 2. .

PERGERAKAN PUTERI ISLAM .

Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength S ) S1 . S3 .Sekolah satu sesi S5.Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness W ) W1 Kawasan sekolah yang terhad W2 Ada guru kurang pengalaman W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Hari perjumpaan diselaraskan S2 .

Ancaman ( Threat T ) T1 .Peluang ( Opportunities O ) O1 . O2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 Bantuan kewangan yang terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan .Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG.

1. 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. .2. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.

Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat .2.Mempelajari asas agama asas 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 3.

Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. . Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1.zon atau daerah 1. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. 1.

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator Pencapaian 1 Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang .3. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil.

Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober .2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI 2 Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Penolong Kanan KK 2.

80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap .

.

. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.

Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Guru penasihat April Penganjur 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain . Penolong Kanan KK 3.4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Pengetua 2.

.

Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.4.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.1 Ucapan Guru Penasihat 1.3 Agihan Tugas 1.4 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1. .

2 Lantik AJK 1.Nama Projek: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Jun hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Perancangan : 1. Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Kekangan: Peruntukan dan logistik Pemantauan: Pengetua.4 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut .1 Ucapan Guru Penasihat 1.3 Agihan Tugas 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH .

W4.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang. S7.Guru penasihat mengajar . S6.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. Kelemahan (Weakness W) W1. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. perpustakaan.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. . W3.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGI N Kekuatan (Strength S) S1. W2.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. S2. mengenali dan memahami masalah semua ahli. S5.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab .Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.

O2. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) sedia Ancaman (Threat T) T1. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. Peluang (Opportunities O) O1.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. 3.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS . W6. W7. T3.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. Turun untuk perjumpaan dari T2.Banyak tempat persinggahan pelajar rumah tetapi tidak sampai di sekolah.Sokongan padu daripada PIBG menyumbang apabila diperlukan. T4.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. dan 5.W5.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Selepas bulan jun tg.

.

1.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 BIDANG KOKURIKULUM 2014) KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian KRS kurang memuaskan 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. 2. Taraf keahlian KRS kurang daripada 150 orang 1. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. modul latihan serta pakaian oleh pelajar .

2014 200 orang 2. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun: . 2012 175 orang . Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap kepada 100% menjelang tahun 2013. Mewajibkan pemakaian . 2013 195 orang . 2010 125 orang . 3. 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan 2.senior. 1. 2011 150 orang .

2011 60% .4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2013 80% . 1. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.pakaian seragam KRS No. 2014 100% . 2012 70% . Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun: . 2. 2010 50% .

. 3. 5. Mengadakan ujian kenaikan pangkat 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. 2.3. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah 6. Semua ketua kompeni. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. 4. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

5. . . 6. . Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. 1. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun: . . Diadakan sekali setahun. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. . 2. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat: . . 2010 2011 2012 2013 2014 60% hadir 70% hadir 80% hadir 90% hadir 100% hadir 4. 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. . . 2010 2011 2012 2013 2014 60% pelajar terlibat 70% pelajar terlibat 80% pelajar terlibat 90% pelajar terlibat 100% pelajar terlibat .

.

Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010.2014 . KOMPENI 1.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 OPS.

Keanggotaan dalam KRS 2. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010. 2. PAKAIAN SERAGAM 1. OPS.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan . Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. JPN serta KPM.

TUGAS 1.3. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS . Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Jan Okt. OPS. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. berteraskan pelajar. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. PANGKAT 1.4. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . KULIAH 1. OPS. Pengetua Guru Penasihat . kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Meningkatkan pengetahuan. OPS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5.

2.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki .Pegawai KRS Jun Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . KAWAD KAKI 1. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. OPS. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.

.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. 2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar sen ior. 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : 1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun

Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM Objektif : 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta K PM. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpun an hari Rabu kerana tidak memakai uniform.) Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. TUGAS Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. KULIAH Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang be rkelayakan. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. . Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Diadakan sekali setahun 2. PANGKAT Objektif : 1. Kekangan : 1.Nama Program : OPS. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Tempoh : Jun Ogos Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Meningkatkan pengetahuan. Pengetua 2. Guru Penasihat Proses Kerja : 1.

.

Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian.Nama Program : OPS. Kekangan : 1. 2. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perju mpaan. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Tempoh : Jan Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. Pengetua 2. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Pelajar kurang berkeyakinan 2. . KAWAD KAKI Objektif : 1. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.

.

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] .

O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH KELEMAHAN ( WEAKNESS S ) W) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera . W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PELUANG ( OPPORTUNITIES ANCAMAN ( THREAT T ) O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai PKBM (Darat). W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala.

Pengangkutan trak tentera T3.apabila tamat persekolahan. T1. T2. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. .

2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Hanya 3 orang . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D).PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 .

2014) Bil. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) .mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan.

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Nov ATM Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. .Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.

menghadiri perjumpaan PKBM(D).2 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid . Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. 3 Latihan Berjadual Bersama ATM. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D).

menembak.dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari September ATM 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. 70% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. Peratus murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. . menembak. menembak. menembak. pandu arah dan ilmu medan meningkat.

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan . 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Pemantauan Pengetua . 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera.PELAN OPERASI Nama Projek Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Tempoh November Kumpulan Sasaran Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Proses Kerja 1. Kekangan Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan gur u-guru ada komitmen lain.

Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktivit i yang akan dijalankan.Nama Projek Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Objektif Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kade t Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain Tempoh April Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain Proses Kerja 1. . Guru-guru penasihat ada komitmen lain. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peri ngkat Sekolah.

. Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.Pemantauan Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruni form lain.

a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan . Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. . 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. pan du arah dan ilmu medan.Nama Projek Latihan Berjadual Bersama ATM. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. Tempoh Januari hingga September Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. menembak. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Proses Kerja 1.

Pemantauan Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

PERSATUAN KADET BOMBA .

.

W5 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 . S2 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S3 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. dan komited .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S4 .

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan .Sokongan dari PIBG.Hubungan baik dengan agensi luar. O3 Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Ancaman ( Threat T ) T1 .kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 . O2 .

.PELAN STRATEGIK 2010 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun 1.

Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan.minat.. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. .

.

Guru penasihat 2. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 85% .PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.

Pengetua 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1. Guru Penasihat April Oktober RM3000 .sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi .Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan 3.Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.

Penolong Kanan 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM2000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam . Pengetua 2. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang 3.

bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang .

Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. pengisian program 6. Penolong Kanan 3. Pengetua 2. tarikh. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti Kekangan 1. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8.Guru Penasihat Proses Kerja 1. perlaksaanaan program 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Tempoh Mac / April 2010 Kumpulan Sasaran 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) Guru Terlibat 1. Masalah kewangan ( modal ) .masa dan tempat 5. Perlaksanaan Program 7.

2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] . Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

objektif program 11. perlantikan AJK 2. Masalah kewangan . Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. Pengetua 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Perlaksanaan Program 13.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Guru Penasihat Proses Kerja 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1. pengisian program 12. Penolong Kanan 3.

Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. penambahbaikan akan dijalankan .

6 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.2 Lantik AJK 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes .4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.5 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1.

anan program. .

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN .

OLAHRAGA / RENTAS DESA .

W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. W4 Jurulatih kerap bertukar . S4 . . W3 Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. T2 Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan .

Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan .PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

2. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 2. 3. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru.1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1.

Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 3. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa.

2010 2011 2012 2013 60 org 70org 80 org 90 org 2014 .95 org Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga .

Meningkatkan bilangan dan .PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Olahraga/Rentas Desa 1.

peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.SU Kokurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi . Guru Penyelaras Januari hingga November RM 100.

.55 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

Karnival Olahraga/Rentas Desa 1. Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan . SU. PK KoKurikulum.

100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu. 1. Proses Kerja 1. Kenal pasti kumpulan sasaran .1 Ucapan Ketua Jurilatih.dua dan empat. 2. 1. Tempoh Januari hingga Julai. 1. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latih an ansur maju.PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Nama Projek Klinik Olahraga/Rentas Desa.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/pada ng.

Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan .1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. Kebajikan atlit dan jurulatih. Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. 4. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. SU Kokurikulum.2. 3. . bukan atas dasar bakat. potens i dan minat Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum.

Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit. Nama Projek Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.2 Jadual pertandingan 3. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan . 2.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Proses Kerja 1.3 Teknikal Pertandingan 4. 1. 3. Kekangan Kekurangan Pengadil. Format Pertandingan .2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu. 1.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.1 Pendaftaran pasukan 3. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.dua dan empat.PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA.

Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Setiausaha Kokurikulum.Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. . Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karniva l.

BOLA TAMPAR .

.

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS S) W) S1 Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama.Sambutan yang baik daripada murid. S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. S4 . W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). .Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. S3 .

PELUANG (OPPORTUNITIES ANCAMAN (THREAT T) O) O1 02 Sokongan yang padu daripada ibubapa Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. . T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten, khasnya untuk pasukan perempuan

1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan

1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan

1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Latihan Dalaman

1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental 1. Pengetua 2. PKKK 3. Guru Penasihat

Sepanjang tahun

Pasukan sekolah, khasnya perempuan, yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

NAMA PROJEK Meningkat kekuatan mental OBJEKTIF Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab, khasnya perempuan GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. En Patrick Bong 2. En Lim Tsing Teck

PROSES KERJA 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar

KEKANGAN 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Kekurangan sumber kewangan 3. Susah mendapat pasukan luar

PEMANTAUAN 1. PKKK 2. Guru Penasihat

BOLA SEPAK

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN(STRENGTH S) KELEMAHAN(WEAKNESS-W) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG(OPPORTUNITIES) ANCAMAN(THREAT-T) O1- Sokongan daripada PIBG T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

O2.Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . .

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang Ahli kelab terlalu ramai 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian 1) Menambah bilangan jurulatih Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri. 2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran KELAB BOLA SEPAK .

.dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAP TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Penbahagian kumpulan Menimbangkan jumlah kejohanan dan nisbah ahli kelab dengan guru/jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Sepanjang tahun .

. 3 Saya Boleh Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar dalam menghadapi kejohan sepanjang tahun.Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang 2 Latihan dalaman Meningkatkan kemahiran guru penasihat /jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Ogos dan Oktober Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Februari dan Oktober RM600 sumbang dari PIBG Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat .

Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasi hat Kekangan 1. Sumber kewangan terbatas 3. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. Pembahagian kumpulan a. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan . setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Objektif Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kej ohanan dan peringkat umur Tempoh Bulan April-Julai Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/juru latih Proses kerja 1.

PKKK 2. Guru penasihat Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih .Pemantauan 1.

BOLA JARING .

W3 .Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting W4 . .Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S3. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu T ) ANCAMAN ( Treat T1 Punca kewangan agak terbatas .

1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.

Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1.3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring .

40% 2011 2012 2013 2014 45% 50% 55% 60% . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

3.60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar .

melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.

Karnival Bola Jaring .Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan . PK KoKurikulum.

aktiviti dan keadiran ahli kelab .

potens i dan minat Pemantauan . Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kewangan Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Klinik Bola Jaring Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Tempoh Februari . Program dijalankan pada hujung minggu. 4.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. bukan atas dasar bakat.

Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Karnival Bola Jaring Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3. 3. Kewangan Kekangan Kekurangan Pengadil.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.2 Jadual pertandingan 3. Tempoh Bulan Julai Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1. Format Pertandingan .1 Pendaftaran pasukan 3. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan .

Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum.

SEPAKTAKRAW .

.

W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.S) KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) S1 . S2. .. S4 Sambutan yang baik daripada murid. W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. S3 .

Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.PELUANG ( OPPORTUNITIES. .O) ANCAMAN ( THREAT T ) O1 Sokongan daripada PIBG. O3. O2 Hubungan baik dengan agensi luar.

Ahli kelab terlalu ramai. Guru penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 1. 1. 1. 1.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 2. 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.Menambah bilangan guru penasihat.Meningkatkan kemahiran guru penasihat kelab .

1. . Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 2. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. 1.Sepaktakraw. 3.

3. . 3.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 1. Kurang pendedahan pemain. 1. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.Permainan kurang cemerlang. 2. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. 2. Menyertai perrlawanan .

1.persahabatan antara sekolah. . Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.

.Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pembahagian Kumpulan. 1. 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . PKKK 3. Guru Penasihat.2014 ) KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pengetua 2.

3. Guru Penasihat.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang.Sepanjang tahun. 1. Guru Jemputan Ogos dan Oktober . 2. - . PKKK 3. Latihan Dalaman 1.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. 4. Saya Boleh .Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Pengetua 2.

Guru Penasihat. Februari dan Oktober . Pengetua 2. . PKKK 3.1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 1.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.

En. Gelanggang Sepaktakraw terhad. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Pembahagian kumpulan. 2. 2. Pengumpulan semua ahli. Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 15 orang ahli. KEKANGAN 1. 2.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru pena sihat. TEMPOH Sepanjang tahun.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. . Kekurangan sumber kewangan.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK Pembahagian Kumpulan KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. 2. 2. KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab. GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. 3.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili seko lah ) 2. 2.

PKKK 2. . Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpa an. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. PEMANTAUAN 1. Perlawanan antara kumpulan PENAMBAHBAIKAN 1.3. Guru Penasihat PENILAIAN 1.

5. Penentuan program. . Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . . Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab.1 Taklimat 3.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. Kesuntukan masa. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. 3.2 Tunjuk cara 4. 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK Latihan Dalaman OBJEKTIF Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw TEMPOH Bulan Ogos dan Oktober KUMPULAN SASARAN Guru penasihat GURU TERLIBAT 1. KEKANGAN 1. 3. Perbincangan sesama guru penasihat. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.

Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan . Pengetua 2. PENAMBAHBAIKAN 1.PEMANTAUAN 1. PKKK 3. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Guru Jemputan PENILAIAN 1.

3. Kekangan gelanggang Sepaktakraw. PROSES KERJA 1. PKKK 3. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK .1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan 2. Semua guru penasihat kelab. 2. sekolah.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara 2. 2. MSSM yang diadakan setiap tahun. Pengetua 2. KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab TEMPOH Februari dan Oktober KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab Sepaktakraw GURU TERLIBAT 1. . Kekangan masa 2. KEKANGAN 1. kumpulan. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan 2.Saya Boleh.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. kepada PKKK.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain.

motem. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi da ripada post.PEMANTAUAN 1. PENAMBAHBAIKAN 1. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pa sukan dalam perlawanan. PKKK 3. . Guru penasihat PENILAIAN 1. Pengetua 2.

HOKI .

S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain . W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi.

Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. T1 Kos peralatan agak mahal T2. PIBG dan agensi luar.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. melaksanakan aktiviti kelab .

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan . 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2.

100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3.

40% 2011 2012 2013 45% 50% 55% .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .

60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .2014 60% 3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS .2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % Bilangan pelajar mendaftar . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.PK KoKurikulum.

Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. PK KoKurikulum. .

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

Program dijalankan pada hujung minggu.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. potens i dan minat Pemantauan .1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. bukan atas dasar bakat.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Klinik Hoki Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Tempoh Februari & Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki Guru terlibat Semua guru kelab hoki Proses Kerja 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Klinik hoki 1.

Penolong Kanan Ko-kurikulum. Guru Penyelaras. Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN .

KELAB BAHASA MELAYU .

ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. PELUANG (OPPORTUNITIES O) . perbahasan dijalankan. S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersyair. bersajak. pidato. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan .

W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pidato. bersyair. perbahasan dijalankan. . bersajak.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab .

Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. 2. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2.Bahasa Melayu kurang memuaskan 1. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 1. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai .

2012 50 orang . 2013 55 orang . 2014 60 orang 2. 2012 90% . 2014 100% . Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 1. 2013 95% . 2010 80% . 2011 45 orang . 2010 38 orang . 2011 85% . Kehadiran pelajar: . 3. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : .aktiviti kelab.

2010 5 % . 2011 10 % . 2012 15 % . 2013 20 % . 2014 25 % PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR .4. Penglibatan pelajar secara aktif: . Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M dilaksanakan 2M. 3.

RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. . Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Melayu setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu .INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Januari . Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG .

3. Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab Sepanjang PCG Kurang Penglibatan Pelajar terlibat .Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Hanya 32 % pelajar menguasai 2M 50% pelajar menguasai 2M Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Rakan Sebaya penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Bahasa Melayu tahun Kokurikulum RM 100 daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. .

Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Penambahbaikan . Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1.PELAN OPERASI I Nama projek Promosi Kelab Bahasa Melayu Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. b. c. a.

.Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program.

Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod.PELAN OPERASI II Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian . 5. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerj asama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab.

penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per jumpaan diadakan.Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . .

Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. b. Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1.PELAN OPERASI III Nama projek Kelas Bimbingan Objektif Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Prestasi ahli direkodkan. c. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Kekangan Pelajar ponteng perjumpaan Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . 2. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Taklimat program kepada semua ahli kelab a.

jumpaan diadakan. .

KELAB BAHASA INGGERIS .

.

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum S2 Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain W2 Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang S4 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli W4 Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris S5 Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak .ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

PELUANG ( O ) O1.membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W5 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah W6 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah .Sokongan padu daripada PIBG diperlukan sedia menyumbang apabila 02.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) ANCAMAN (T) T1.Sokongan daripada ibu-bapa .

Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang .Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.T2.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 Meningkatkan penglibatan pelajar 1 Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 2010 25 orang 30 orang 2 Kehadiran pelajar pada .

2011 2012 2013 35 orang 40 orang 50 orang 3 Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa 3 Meningkatkan penglibatan guru 2 Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 2010 2011 70% 75% 80% .setiap kali perjumpaan kurang dari 80% 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini.

2012 90% 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 2013 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 3 aktiviti 2010 2011 2012 2013 4 aktiviti 5 aktiviti 6 aktiviti 7 aktiviti .

4 Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 2010 2011 2012 2013 10% 15% 20% 25% 30% .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat .PELAN TAKTIKAL Bil.

Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang tahun RM 100/PCG Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli .

terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah .

PELAN OPERASI 1 Nama Projek Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Objektif Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Tempoh Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Lily Roland Pn. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum berm ula c. Melalui perhimpunan sekolah b. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris .

Kekangan Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang mem inati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahu n Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program .

Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri .PELAN OPERASI 2 Nama Projek Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang bermina t Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Lily Roland Pn.

penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk menin gkatkan keberkesanan setiap aktiviti .3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lag i bakat yang ada pada diri mereka Kekangan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA .

W3.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Masalah pengangkutan PELUANG ( Opportunities O) .

Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 12 orang .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar kurang 1.

Mempelbagaikan aktiviti 1.2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2013 = 25 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.00 Kehadiran pelajar .Guru Kelab Jan RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Ceramah Motivasi 1.

00. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.Meningkatkan pengetahuan .meningkat di setiap perjumpaan kelab 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Meningkatkan pengetahuan tentang Bahasa Cina 1. Guru Kelab Julai RM 100 . Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Guru Kelab 3.pelajar tentang Bahasa Cina 1.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Nov RM .00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Semua guru Ogos RM 100.

100.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini .

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. kebudayaan & kesusasteraan China Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.2 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.4 .3 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.1 . Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan . Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.

Pemantauan: Guru Kelab Bahasa Cina Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

2.3.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan pada bulan Jan Pelaksanaan aktiviti 5. Bong Lee Phin 3. 5.1 .Guru mengambil kehadiran pelajar 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Ceramah Motivasi Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Jan Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Taklimat program Ceramah Motivasi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. 3. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5. 4. Lai Chun Kin 2.

Kekangan : 1. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Kuiz Bahasa Cina Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.2.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .3.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.5 .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.4.

Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Guru Bahasa Cina Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Kekangan : 1.

4. Bong Lee Phin 3.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat da ripada guru pengiring 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelaksanaan aktiviti 5.1.3.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Lai Chun Kin 2.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa p erhimpunan .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Program dijalankan pada bulan Nov 5. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Objektif : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Tempoh : Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.

Kekangan : 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pemantauan: Pengetua .

KELAB BAHASA IBAN .

.

Guru berpengalaman. komited dan terlatih KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

.

Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 . Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 6. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 4.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan 5.

2014 60 orang 5. 2013 20 % . 2012 90% . Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 4. Penglibatan pelajar secara aktif: . 2012 15 % . 2010 38 orang . 2011 10 % . 2014 100% 6. 2013 55 orang . 2011 45 orang . 2012 50 orang . Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Kehadiran pelajar: . Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : .6. 2013 95% . 2010 80% . 4. 2014 25 % . 2010 5 % . 2011 85% .

.

RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan . Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG . Januari .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Iban .

Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap .ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2.

aktiviti yang dijalankan. .

c.PELAN OPERASI Nama projek Promosi Kelab Bahasa Iban Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. b. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . . a. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 2.

.

c.PELAN OPERASI Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 6. 10. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan ker jasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7.

.jumpaan diadakan.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA .

PIBG dan agensi luar . PELUANG ( Opportunities O) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang . Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar kurang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang 3.

2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang 4. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat .Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.

00. Guru Penolong Kanan KK 2. Guru Kelab Jan September RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang isu-isu kesihatan 1. .

Duit Kelab Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Demonstrasi membuat kek dan biskut 2. 3 Perkembangan Kendiri (Badan .00 Duit Kelab Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. 1. Guru Kelab Ogos RM 100. Guru Penolong Kanan KK 2.

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.Sihat Otak Cerdas) 3. 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.2 Pelantikan Penyelaras program 2.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Kekangan : 1.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah. 2.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.1 Mengenalpasti murid 3.1 .Pelaksanaan aktiviti 5.2 .3 .4 .Taklimat program Buku Skrap 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.

Pemantauan: Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Pemantauan: Pengetua .2 Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras .Program dijalankan dalam 1 fasa 5. .Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Guru Kelab ERT.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.

Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% . 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Objektif : Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pe ntingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Program dijalankan sepanjang tahun 5.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5.

Pemantauan: Pengetua .Kekangan : Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

KELAB SAINS .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. W3 tidak minat belajar tentang sains PELUANG ( Opportunities O) .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Masalah pengangkutan bagi murid harian .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang 5. Meningkatkan kualitI aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 1.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.2013 = 35 orang 2014 = 40 orang 6.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.

Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Membuat replika menggunakan suratkhabar. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan- September . 1.

1.Meningkatkan . Semua guru Ogos Pelajar menguasai pengetahuan sains 3 Buku Skrap 1.Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti 2 Kuiz Sains 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3.

Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. 1.

Proses Kerja : 7.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.2 . Objektif : Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Pelaksanaan aktiviti 5.4 .1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 7.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Tempoh : Januari . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10. Taklimat program 7.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.September Kumpulan Sasaran : Semua pelajar menengah atas Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas. Kekangan : .1 Mengenalpasti murid 9.1 .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki.2 Pelantikan Penyelaras program 8.

3. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Sains Penilaian : Memantau penerimaan replika yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.

PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Kuiz Sains Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains Proses Kerja : 3. 6.1. Guru Panasihat Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program Program dijalankan dalam 1 fasa Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. Taklimat program 10. Pelajar tidak peka tentang iklan . 5.2 .3.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 2.1 Penerangan Program 4. 7.

Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram .Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras .

Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.September Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Proses Kerja : 1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 5. Tempoh : Januari.2 . Taklimat program 10.1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Projek Buku Skrap Objektif : .2 Penerangan Program Guru Panasihat 2. Pelaksanaan aktiviti 4. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat. . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

Pemantauan: Pengetua . Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras .

KELAB SENI VISUAL .

ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni O) PELUANG ( Opportunities O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .bekerjasama secara berpasukan O2 .

.

Penglibatan pelajar kurang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 .PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang 1.

Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat .1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 2. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.

.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu .PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Folio [ isu-isu seni dan budaya] 1.

Guru Kelab Jan September Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti 2 Membuat hasil karya 2. Guru Kelab 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.seni dan budaya 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Semua guru Ogos . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 3 - Badan Sihat Otak Cerdas 1.RM 100.Guru Kelab Sepanjang tahun .

Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Pelaksanaan aktiviti 5.3 .Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Taklimat program Folio / Karya Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.1 .PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Folio / Karya Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Terlibat : Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Proses Kerja : 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti .

Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Penilaian : Memantau penerimaan folio yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.5.

KELAB SEJARAH .

W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah. S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 . KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 ..makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.dijalankan. ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat . PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.

ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH .

PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang 11. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang . Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar kurang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 1.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat .2012 = 40 orang 2013 = 50 orang 12. Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.

Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan 1. Guru Kelab Jan- September RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Kenegaraan ] 1.

Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3.2 Kuiz Sejarah 2. Semua guru Julai RM 100.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat .

Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Guru Kelab Sepanjang tahun Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

.

4 .1 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1. Taklimat program Buku Skrap 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.2 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah Proses Kerja : 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .1 1.1 Mengenalpasti murid 3. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.3 .aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelaksanaan aktiviti 5.

Pemantauan: Guru Kelab Sejarah Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab .1 asa AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya sem perjumpaan kelab.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5. 5.2.5 .AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Proses Kerja : 1. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.1 1.2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Kuiz Sejarah Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Tempoh : Julai / Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah.4.

Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pemantauan: Pengetua . Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .6.5. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

3 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.1 . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Andrew Teram 2. McKinley Proses Kerja : 1. Pelaksanaan aktiviti 5. Vincent Lim 3.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : 1.4 Pelantikan Penyelaras program 2. En.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. En. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda . Program dijalankan sepanjang tahun 5. En.

3. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

KELAB GEOGRAFI .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Meningkatkan kualiti aktiviti 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang . Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KELAB GEOGRAFI 2014 ) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang 1.

2013 = 85 orang 2014 = 100 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat . Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.

PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Alam Sekitar ] 1. Guru Kelab Jan September . Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan geografi 3 . Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Geografi 2. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.00. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.RM 100 . Semua guru Ogos RM 100.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

2 .3 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : . Program dijalankan dalam 2 fasa 10. Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.4 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 8.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi Proses Kerja : 6.1 .

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Geografi Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.1.

PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Kuiz Geografi Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan Proses Kerja : 6. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.4. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.2.3.5 . Program dijalankan dalam 1 fasa 10. Taklimat program Kuiz Geografi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.6.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.

Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .Kekangan : 3. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

Guru mengambil kehadiran pelajar 5. 15. 14.3. 13.Raiyah Akip Ibrahim 2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : .2.Alfizah Putit Proses Kerja : 11. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 12.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5.1 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan sepanjang tahun Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : 1.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.3.

Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .4.

SMK BALAI RINGIN .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. MAJU. TEKUN. =SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN . sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. semua guru kanan. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. semua penolong kanan.BERDISIPLIN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful