PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

2010 - 2014

SMK BALAI RINGIN (YEB 8204)

Bilangan Kandungan Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan 1 - 4 BAHAGIAN 1

1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5 2.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 5 3.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 5 4.0 Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 5 5.0 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 6.0 Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 7.0 Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 8.0 Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 7-10 9.0 Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia 10

BAHAGIAN 2 1.0 Kurikulum Kebangsaan 10 2.0 Perancangan Strategik SMK Balai Ringin 11 3.0 Pemakaian SKPM 12 4.0 Visi SMK Balai Ringin 12 5.0 Misi SMK Balai Ringin 12 6.0 Matlamat SMK Balai Ringin 12 7.0 Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah 13 8.0 Motto Sekolah 13 9.0 Falsafah Sekolah 14 10.0 Matlamat Sekolah 14 11.0 Budaya Sekolah 14 12.0 Ikrar Sekolah 14 13.0 Slogan Sekolah 14 14.0 Huraian Elemen Logo Sekolah 14 - 15

15.0 Carta Organisasi Sekolah 17

BAHAGIAN 3

1.0 Falsafah, Visi dan Misi 18 2.0 Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum 19 - 2 2 3.0 Struktur Organisasi Kokurikulum 23 4.0 Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 24 26

BAHAGIAN 4

1.0 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 27 - 28

2.0 UNIT BERUNIFORM

PBSM 29

37

3.0 UNIT BERUNIFORM

PENGAKAP 38

44

4.0 UNIT BERUNIFORM

PANDU PUTERI 45

52

5.0 UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM 53

58

6.0 UNIT BERUNIFORM

KADET REMAJA SEKOLAH 59

70

7.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA 71

77

8.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BOMBA 78 84

BAHAGIAN 5

1.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA 85

91

2.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA TAMPAR 92

95

Bilangan Kandungan Muka Surat

3.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK 96

100

4.0. SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA JARING 101

107

5.0 SUKAN DAN PERMAINAN

SEPAKTAKRAW 108

115

6.0 SUKAN DAN PERMAINAN

HOKI 116

120

BAHAGIAN 6 1.0 KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU 121 130

2.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA INGGERIS 131

136

3.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA CINA 137

144

4.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA IBAN 145

150

5.0 KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA 151

157

6.0 KELAB DAN PERSATUAN - SAINS 158

164

7.0 KELAB DAN PERSATUAN

SENI VISUAL 165

169

8.0 KELAB DAN PERSATUAN

SEJARAH 170

176

9.0 KELAB DAN PERSATUAN

GEOGRAFI 177 - 183

10.0 PENGHARGAAN 184

.

3. r ohani. 2. dan negara.1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 3. Justeru.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3. da n sejahtera. dan berkeupayaan mencapai ke sejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. .2 Melahirkan insan yang beriman.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. dan 3. 3. dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. 4. emosi. masyarakat. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggu ngjawab.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. bertanggungjawab. sat u etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur.BAHAGIAN 1 1. berilmu. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganeg ara Malaysia yang berilmu pengetahuan.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. berakhlak mulia. berketerampilan.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pus at kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia.

maju. dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. 7. Di samping itu. dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu. misi. . matlamat. warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kement erian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. 6.Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawa b warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti. warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja da n amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan.5. Selain itu. Di samping itu.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan t ugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja. berdaya saing . di samping memperbaiki imej organisasi. 7. Oleh itu .Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan.0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7. warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri. warga KPM hendaklah sentiasa memp erbaharu niat untuk kebaikan. serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.3 Penggerak ke arah kebaikan .0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6. Justeru.2 Perlakuan yang baik . memberik an kepuasan kepada pelanggan.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kep ada pelanggan dan organisasi. seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik.1 Niat yang betul . 6. 7.Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penti ng dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. dan 6. pertuturan.

1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. 7. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Justeru. Selain itu. pengucapan dan tindakan. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. 8. 8.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengh ilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.1.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunak an kuasa dan kedudukan. Antara amalan amanah adalah: 8. warga KPM hendaklah s entiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. 8.1. Justeru. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga a dab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. tanp a menyeleweng dan cuai. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan da lam tanggapan.1.5 Berdisiplin dan beradab . 8.5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.1 Amanah . sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.1.1.3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh y ang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.7. mulia. dan 8.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. da n beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. Warga KPM juga hendakl ah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. .Aktiviti yang berperaturan. berdisiplin.

ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8. dan profesionalisme.2 Benar .2.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyel esaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi. kepakaran. 8.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan d an tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.2 Bercakap benar dan menepati janji. dan kepakaran untuk menjayakan ses uatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah. 8. dan 8.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kej ayaan sebagai hak. tidak bercakap bohong dan mungkir janji .3 Bijaksana .3. tanp a niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2. 8.1 Menggunakan seluruh potensi. . rela berkongsi pengalaman.2. 8. dan 8.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. 8.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak b ersikap sombong atau angkuh.3.4 Sentiasa meningkatkan ilmu.4 Bersyukur .3. 8.4.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengeliru kan.3.8.2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. keupayaan.2.

6 Ikhlas .6.5.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisa si. dan ujia n serta tidak boleh berputus asa.5. . tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. kedudukan. 8. kegagalan.4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima d an kemudahan yang disediakan.2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. dan 8.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerj a yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. 8.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas deng an tidak mencari helah. 8.5.6.3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memast ikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. 8. berdendam. atau mendapat perhatian orang lain. atau menaburkan fitnah.4.4. 8.5 Dedikasi . dan 8. bukan ke rana pangkat.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. 8.4. tidak cuai atau merungut.5.8. teliti dan ceria.5.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebaran g prasangka.2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. 8.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.

5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. 8.7. 8. unsur kebudayaan. kemahiran. BAHAGIAN 2 1. Mud ah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. dan 8. dan 8.3 Memberikan layanan yang baik.7. atau keduduka n dan tidak bersikap pilih kasih. 8.1 Bersifat pemaaf dan penyayang. nilai.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diteraju i oleh pihak pemimpin. dan mengambil berat seperti: 8.7 Penyayang . norma. 9. tanpa mengira pangkat. sombong serta meninggi dir i.8. dan kepercayaan un tuk membantu perkembangan seseorang murid .7.5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.7.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.6.6.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuk a.6.7. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. 8.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa se barang prasangka buruk. mengharg ai. status. 8. tidak berdendam.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas .

rohani. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkuali ti tinggi. 2. kaedah pengajaran berkesan. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. 2. 2. 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Ke bangsaan. 2.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid d alam bidang akademik.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. mental. 2. kokurikulum. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.dengan sepenuhnya dari segi jasmani.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteras kan teori pembelajaran.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpand ukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. .7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan p rogram-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. 2.

6. .SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapka n oleh Jemaah Nazir Sekolah. 3.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.0 PEMAKAIAN SKPM . ko kurikulum dan sahsiah diri. 3. dan 3. 5.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengik ut tatacara dan prosedur yang ditentukan. memantau. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.2. meny elia. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memb erikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan. da n 2.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM. melaksanakan. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi da n berdedikasi. 4.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan ke rajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6.

7.1. Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang dit etapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.5 6. Maju .1.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara. komited. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.1. dan Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. 7.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. lengkap dan mencuk upi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.6 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.3 6. 7. berdisiplin. 7. 7. 7. Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. canggih. pantas dan bijaksana.1.1.1. Tekun.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa.4 6. 7.1. murid. berkesan. 8. 7.2 6. masyarakat dan negara.8 Menguruskan kerja dengan cekap. pihak sekolah telah menggubal piagamny a seperti tersebut di bawah: 7. Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. bertanggungjawab dan produktif.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.1.6.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperlu an pelanggan.

1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11. 12.4 Bersatu dan bekerjasama 11.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. 13.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.3 Melahirkan murid yang sihat.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran unt uk kebaikan bersama.3 Belajar bersungguh-sungguh.0 SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku .2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah. bermoral dan berakhlak mulia 10.0 MATLAMAT SEKOLAH 10. berdisiplin.5 Produktif dan berkualiti 12. 12.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasa na pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. 10.3 Inovatif dan kreatif 11.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.9.0 BUDAYA SEKOLAH 11. 12.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudaha n-kemudahan yang telah disediakan.1 Bersikap prihatin 11. 12.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.

14. The Otter (locally named Ringin.s name. .0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN DISIPLIN TEKUN MAJU The badge carries the national and state colours.) is the school symbol and also carries the school.

The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. WHITE BACKGROUND COGWHEEL The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The school motto: Disiplin. . Tekun. The eye. Maju is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. leadership and authority.BLUE SASH The blue sash represents the symbol of unity. THE EYE. The blue pupil represents unity among all in the school. YELLOW BOOK The yellow book represents the book knowledge. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. (in the centre).

Serian Bhd AJK Kebersihan. BUJANGJK Perkembangan StafPenolong Kanan(Ko .15.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN Pembestraian SekolahPerhimpunanMajalah SekolahDiari SekolahJK PPSMIInventori & H arta ModalPembantu TadbirPejabat AmPentadbiran AmPekerja Rendah AwamKewangan & A kaunKetua Pembantu TadbirPembantu TadbirPembantu Am RendahGuru Penasihat Badan PengawasKoperasi SMK Balai Ringin.Kurikulum) PETRUS SIMON AWANJK Pembangunan FizikalPusat Sumber SekolahKurikulumLEONG MING M ENGKetua Bidang BahasaKetua Bidang Teknik & VokasionalPenyelaras Pentaksiran & Penilaian SekolahKetua PanitiaKetua Panitia* Bahasa Melayu* Bahasa Inggeris* M atematikGuru Perpustakaan & MediaPenyelaras Pasukan BerunifornPenyelaras Kelab/PersatuanPenyelaras Sukan/Permainan* Bahasa Melayu SPM* Teknologi MaklumatDisiplin* Matematik PMRJaw atankuasa Pembangunan SukanPsikososial/Kesejahteraan MentalKeibubapaanKerjayaAkademikGuru Pasukan SekolahGuru Rumah SukanGuru Khidmat Balai Maklumat* Matematik SPMSetiausaha KokurikulumSetiausaha SukanPembangunan DiriPencegahan Dadah/Rokok* Kemahiran Hidup* EkonomiGuru Cemerl angSetiausaha PeperiksaanGuru Khidmat Pusat AksesGuru Khidmat MediaGuru Khidmat Makmal KomputerGuru Khidmat Bilik BBMGuru Khidmat PerpustakaanGuru Khidmat Bilik Bahasa . Kesihatan & Keselamatan (3K) Kantin SekolahJK Perancangan Strategik SekolahPenolong Kanan(Hal Ehwal Murid) SARI AJIJK Data & DokumentasiTukang Masak Pentadbiran AmKetua KelasLembaga Disiplin MuridBadan Pengawas SekolahGuru TingkatanPenyelaras PMRPenyelaras SPM* Geografi* Pendidikan Seni Vis ual* Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan* Pendidikan MoralPenolong Kanan(Pentadbiran & Kurikulum) * Pendidikan Islam* Pendidikan Sivik & KewarganegaraanPangkalan Data Sekolah* SejarahKetua Panitia* SainsKetua Bidang KemanusiaanKetua PanitiaGuru SPBTWaden AsramaJK Jadual Waktu* Bahasa Iban* Bahas a CinaPIBGPENGETUAJK Kebajikan Staf & Bilik GuruKetua Bidang Sains & MatematikGuru Pengurus Sahsiah MuridKetua Penyelia Asrama Penyelia Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & KaunselingGuru Penyelaras TingkatanGuru Biasiswa/ Bantuan KhasKetua Waden AsramaPengurusan AsramaPengurusan Sahsiah MuridPengurusan Kebajikan/ Kemudahan MuridHJH. MAIMUNAH HJ.

.

fizikal dan emosi yang tinggi aga r dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum . mempunyai daya sa ing.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. berketrampilan.

beradab. gre d A. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. integras i dan persefahaman di kalangan pelajar. 2. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan mela tih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pe ncapaian melalui daya saing yang sihat. . bertanggungjaw ab. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. mengukuhkan minat. kelab. taat setia. jujur dan bersih.1. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psi komotor. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti suka n.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. permainan.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. dan jumlah bilangan murid seramai 1. berdisiplin. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktivi ti kokurikulum yang diceburi. disamping mempunyai ciri-ciri emosi.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. persatuan dan badan beruniform. intelek dan jasmani yang seimbang.2 Mengilap. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah un tuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. 1. 1. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menera pkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan ber faedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.

3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokuri kulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri

sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah

Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan so sial, jasmani, minat dan bakat pelajar

kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pel an Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan s uasana sekolah yang lebih menarik dan

menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar de ngan pelajar, pelajar dengan guru dan

kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaan nya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persat uan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kump ulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri da ri semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dike hendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringka t sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.

5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokuriku lum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM.MOHD FIDAUS RIZWAN 3. SMK BALAI RINGIN. ZAIDAN SAPIAN SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH GURU PEN. PUNAI NGIEN HOCK WUONG NOOR ASRUL ANUAR . KENYALANG ZULL ALFFIAN 2. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. HELANG 4. TEKUKUR .

5. NURI MEDIK SANGIN MOHD FIRDAUS ABDULLAH PENYELARAS PENYLARAS PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA OLAHRAGA KELAB BAHASA INGGERIS PKBM BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU KRS HOKI KELAB SEJARAH PENGAKAP BOLA TAMPAR KELAB SAINS GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. RENTAS DESA 3. JOGATHON BSMM BOLA SEPAK/ FUTSAL KELAB MATEMATIK PANDU PUTERI SEPAK TAKRAW KELAB BAHASA CINA ST JOHN AMBULAN TENIS KELAB BAHASA IBAN PUTERI ISLAM PING PONG KELAB GEOGRAFI SOO BAKH DOO BOLA LISUT KELAB ERT . SUKAN OLAHRAGA 2. CAMAR 6.

ASAHI KARATE DO BADMINTON KELAB SENI VISUAL .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) .

BADAN BERUNIFORM.SASARAN PENCAPAIAN DALAM. PERMAINAN. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 1 Olahraga MSSS .

MSSS Bahagian

60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 12 wakil 15 wakil 20 wakil

25 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil 2 Rentas Desa MSSS

MSSD Johan Johan Johan

Johan Johan MSS Negeri

6 wakil

7wakil 8 wakil 9 wakil 10 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil

3

Bolasepak MSSS

MSSD Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan MSSS Bahagian 3 Wakil 4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw MSSS

MSSD Naib Johan Johan

Johan Johan Johan

MSSS Negeri

4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil 7 Wakil 8 Wakil 5

Bola Tampar MSSS

MSSD Ketiga Naib Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri 4 Wakil 5 wakil 7 wakil 10 wakil 13 wakil 6

Hoki MSSS MSSD Penyertaan Top 5 Top 3 Naib Johan Johan 7 PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan Johan Johan Johan Johan KEBANGSAAN Top 5 Top 4 Top 3 Naib Johan Johan 8

Kadet Bomba

MSSD Tempat ketiga

Naib Johan Naib Johan Johan Johan

9

Kadet Remaja Sekolah

MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan

10

Choral Speaking Competition

MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11

Pertandingan Drama

MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan

Johan

12

Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSD Johan Johan Johan Johan Johan MSSS Negeri .

Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil 14 Pertandingan Forum MSSD Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD Naib Johan Johan .

Johan Johan Johan MSSS Negeri Top 3 Naib Johan Johan Johan Johan .

Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan .BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] .

3.ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength S) S1 S2 S3 S4 S5 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness W) W1 W2 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 W4 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 Kekurangan alatan bantu mengajar .

PELUANG (Opportunities .O) O1 O2 O3 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah Sokongan padu daripada pihak PIBG Sokongan dari BSMM Cabang Serian ANCAMAN (Threat .T) T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 T3 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka .

Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti . Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3.PELAN STRATEGIK BSMM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan 1.

Menggalakkan ahli-ahli jawatankuasa mengikuti kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 1.ahli semasa perjumpaan . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan 1. Peratus kehadiran ahli. Menggalakkan guru penasihat mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 3.persatuan 1. Mempelbagaikan aktiviti semasa perjumpaan 2. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2.

Kepimpinan dan kebolehan meningkat. Kemahiran dan pengetahuan guru bertambah. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan meningkat 3. mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan .meningkat 2. 4.

Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Pertolongan Cemas 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Menarik lebih ramai penyertaan Guru Penasihat : Cikgu Constant Ngadan Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM150/Tabung BSMM Peratus kehadiran ahli- .

Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan 1. Mendedahkan ahli-ahli kepada asas kawad kaki 2.ahli semasa perjumpaan 2 Kawad Kaki 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam kawad kaki Guru Penasihat : Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Memberi peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Penolong Kanan .

Menarik lebih ramai penyertaan . Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang selebih sepanjang tahun. Menilai pengetahuan ahli-ahli tentang teori dan pratikal pertolongan cemas asas 2. Guru Penasihat Sepember 2010 RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 5 Malam Anugerah BSMM 1. Guru Penasihat Hari Sukan Sekolah 2010 Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 4 Pertandingan antara platun 1. Menarik lebih ramai penyertaan 1.KK 2. 2.

Guru Penasihat Oktoner 2010 RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan . Pengetua 2.1. Penolong Kanan KK 3.

Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegaha nnya 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertolongan Cemas Objektif 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Menarik lebih ramai penyertaan murid Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat: 1. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1. Kenal pasti tempat yang sesuai . Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.2 Penerangan tentang program 1. Taklimat Program 1. Cikgu Constant Ngadan 2.

2 Pratikal pertolongan cemas 5. Perlaksanaan aktiviti 5. Masa yang sesuai 3.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1.3. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya . Kekurangan alat bantu mengajar 4. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2.

Kenal pasti Bakat . Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pak aian seragam 4. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpula n Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru penasihat BSMM : 1. Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan ba ntuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3.2 Penerangan tentang program 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Kawad Kaki Objektif 1. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahir an kawad kaki yang asas 2.3 Perlantikan penyelaras program 2. Perlaksanaan Program 2.

Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.4. Kesuntukan masa 2. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keb erkesanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya . Masalah tempat untuk latihan kawad 4.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad Kekangan 1.

Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.Oktober Kumpulan sasaran Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang Guru terlibat 1. Guru-guru Penasihat Proses kerja 1. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas . Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 2. setiausah a dan ketua guru penasihat 2. Penolong Kanan KK 2. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Mulai bulan Febuari .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas Objektif 1.

Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya .1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memind ahkan pesakit 4.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. Perlaksanaan aktiviti 5.3.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas Kekangan 1. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.

1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertandingan antara platun Objektif 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 3.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah Kekangan .2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Perlaksanaan program 2. Perancangan program 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Bulan Ogos Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat Proses kerja 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya .1. Bilangan ahli yang ramai 2.

Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan . Taklimat Program 1. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Guru Penasihat Proses kerja 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Pengetua 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Majlis Anugerah BSMM Objektif 3. Menarik lebih ramai penyertaan Tempoh Bulan Oktober Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat 1.2 Penerangan tentang program 1. 4.3 Perlantikan penyelaras program 2. Penolong Kanan Kokurikulum 3.

Masa yang sesuai 2.5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1. Kekurangan bajet Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya . Perlaksanaan aktiviti 5.2 Atur cara majlis 5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.

PERSATUAN PENGAKAP .

ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .Hubungan baik dengan agensi luar. S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .Sokongan dari PIBG. O2 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S2 . .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 W3 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 . komited dan terlatih S3 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 T4 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan .O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat T ) T1 .

Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada .PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang setiap tahun 1. .

Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah.minat. .

.

Guru penasihat 2. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap .

Guru Penasihat April Oktober RM5000 . Pengetua 2.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: . Penolong Kanan 3.PenyelarasUnit Beruniform 4.perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.

2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org 3. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. Penolong Kanan 3.PenyelarasUnit Beruniform 4.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap . Pengetua 2.

menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org .

2 pengisian program 1.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Pengetua 2.Penyelaras Unit Beruniform 4.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 Tempoh April/Mei 2010 Kumpulan Sasaran 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) Guru Terlibat 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3. Penolong Kanan KoKurikulum 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.1 tarikh. Perlaksanaan Program 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti .2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.masa dan tempat 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.3 perlaksaanaan program 2.

Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.Kekangan 1. Masalah kewangan ( modal ) 2. penambahbaikan akan dilakukan . Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.2 Pengisian program 1.1 Objektif program 1. Penolong Kanan KK 3. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1. Masalah kewangan .Penyelaras Unit Beruniform 4.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Perlaksanaan Program 4. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Pelajar diberi penerangan mengenai 1.3 Perlantikan AJK 2. Pengetua 2.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1.

2. Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan akan dijalankan .

5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1. Penolong Kanan KK. .3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.2 Lantik AJK 1.

.

PERGERAKAN PANDU PUTERI .

iaitu hari Rabu. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. S2 Sokongan daripada ibu bapa. S9 Sekolah satu sesi. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. W2 Peralatan kurang sempurna. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. .

ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. . O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO.PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan.

PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. iaitu perempuan sahaja. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian . 1. 2.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.

3.secara aktif. 2.Mewajibkan kehadiran ahli.Pemimpin memohon waran. 100 % ahli hadir.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 2.Pemimpin berwaran 1. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. Semua pemimpin berwaran .

Pn. .Cik Linda Hon Siew Jan Okt. 3. 2.Roseline R. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1.Normala J.Pn.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

Pn.RM200 KK Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan Seminggu sekali 100% ahli menguasai ilmu kepanduan. 2. 3.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 .Normala J.Pn. 1. 2.Roseline R. Perkhemahan Ahli mempraktikan ilmu-ilmu kepanduan.

Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru.KK Tiada perkhemahan Setahun sekali 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Pn. 2. 3.Pn.Cik Linda Hon Siew Oktober RM200 KK .Normala J. 3. 1.Roseline R.

Cik Linda Hon Siew Jan. 2. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. 1.Roseline R. Okt. 4.Pn.Tiada lawatan Setahun sekali. RM800 KK . 3.Normala J.Pn. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.

100% pemimpin berwaran.Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. .

Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1. Mengambil kedatangan/ Row Call Aktiviti bulanan Permainan kecil Nyanyian Lagu Dunia dan Taps Kekangan Kehadiran pelajar tidak 100% Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahbaikan Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu akti viti bagi meningkatkan keberkesanannya. 4.Pn.Roseline Runggai 2. 5. 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perjumpaan Mingguan Objektif Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Tempoh Januari .Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. .Pn.Normala Jahiri 3. 3.

.

Pn.Normala Jahiri 3. Penyediaan Kertas Kerja 2.1 Agihan tugas .1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.3. Tempoh Jun Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.5 Bincang aktiviti 2. Mesyuarat AJK: 2.Pn.2 Lantikan AJK 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perkhemahan Kecil Objektif Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan. Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan .6 Tetap tarikh & tempat .Roseline Runggai 2.4 Bincang kos 2.3 Perincian tugas 2.

Penilaian 6.3.Masalah kewangan 2.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Penambahbaikan Perkhemahan bermalam .Pelaksanaan perkhemahan 5.Laporan & Refleksi Kekangan 1.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.

Pemilihan tempat Permohonan kelulusan Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa Taklimat lawatan Pelaksanaan lawatan Kekangan 1.Pn.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Laporan perkhemahan Penambahbaikan . 4. 2.Pn.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. 5.Roseline Runggai 2.Normala Jahiri 3. 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Objektif Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.

Tempat lawatan yang lebih menarik .

Pemantauan .pelaporan .Pn. Penyediaan buku log dan bahan 2.menaikkan bendera .Roseline Runggai Proses Kerja 1. Penilaian kawad ladam kuda .Tempoh masa yang terhad 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Pemimpin Berwaran Objektif Semua pemimpin mempunyai waran Tempoh Januari Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.Kepelbagaian tugas pemimpin.bersurai Kekangan 1. Permohonan untuk penilaian 3.

1. 2. Penilaian Pemimpin lulus berwaran Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Penolong Kanan Kokurikulum. .

PERGERAKAN PUTERI ISLAM .

Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness W ) W1 Kawasan sekolah yang terhad W2 Ada guru kurang pengalaman W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 . S3 .Sekolah satu sesi S5.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength S ) S1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Hari perjumpaan diselaraskan S2 .

Ancaman ( Threat T ) T1 .Peluang ( Opportunities O ) O1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 Bantuan kewangan yang terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan . O2 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG.

Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.2. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. 1. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. 1. . Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1.

Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat . Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1.2.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1.Mempelajari asas agama asas 3. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.

Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1. 1. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. . Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom.zon atau daerah 1.

3. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang . Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator Pencapaian 1 Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI 1.

Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober .2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI 2 Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Penolong Kanan KK 2.

80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap .

.

. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2.

4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Guru penasihat April Penganjur 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain . Penolong Kanan KK 3. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Pengetua 2.

.

4 Jalankan Latihan 1. .1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.4. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.

2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut .3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Peruntukan dan logistik Pemantauan: Pengetua. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.Nama Projek: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Jun hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Perancangan : 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH .

S7.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGI N Kekuatan (Strength S) S1.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . S5. W3.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. S6.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Guru penasihat mengajar .Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. Kelemahan (Weakness W) W1. . S2. W2. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. W4. perpustakaan.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. mengenali dan memahami masalah semua ahli.

Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. O2.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG menyumbang apabila diperlukan. 3. dan 5.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS . sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. T3.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. Turun untuk perjumpaan dari T2. W7.W5. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) sedia Ancaman (Threat T) T1. W6.Selepas bulan jun tg.Banyak tempat persinggahan pelajar rumah tetapi tidak sampai di sekolah.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. T4. Peluang (Opportunities O) O1.

.

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 BIDANG KOKURIKULUM 2014) KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian KRS kurang memuaskan 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. 2. modul latihan serta pakaian oleh pelajar . Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. 1. Taraf keahlian KRS kurang daripada 150 orang 1.

Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 2014 200 orang 2. 1. 2012 175 orang . 2010 125 orang .senior. 2011 150 orang . 2013 195 orang . 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan 2. Mewajibkan pemakaian . Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap kepada 100% menjelang tahun 2013. 3. 1. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun: .

2013 80% .pakaian seragam KRS No. 2. 2012 70% . 2014 100% . 2011 60% . Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun: . 1. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2010 50% .

5. 4. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri.3. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah 6. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. 3. Mengadakan ujian kenaikan pangkat 1. 2. . Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. Semua ketua kompeni. platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun.

.5. . . Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. . Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat: . Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. 1. 2. . Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. 1. . 2010 2011 2012 2013 2014 60% hadir 70% hadir 80% hadir 90% hadir 100% hadir 4. . Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. . Diadakan sekali setahun. 2010 2011 2012 2013 2014 60% pelajar terlibat 70% pelajar terlibat 80% pelajar terlibat 90% pelajar terlibat 100% pelajar terlibat . Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun: . 6.

.

2014 . KOMPENI 1.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 OPS. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010.

PAKAIAN SERAGAM 1. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. JPN serta KPM.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan . 2. OPS.Keanggotaan dalam KRS 2. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010.

Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Jan Okt. TUGAS 1. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2.3. berteraskan pelajar. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS . OPS.

KULIAH 1. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. PANGKAT 1. OPS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Pengetua Guru Penasihat . Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Meningkatkan pengetahuan. OPS.4.

Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.Pegawai KRS Jun Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. 2.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki .

.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. 2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar sen ior. 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : 1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun

Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM Objektif : 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta K PM. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpun an hari Rabu kerana tidak memakai uniform.) Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. TUGAS Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. KULIAH Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Diadakan sekali setahun 2. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang be rkelayakan. Tempoh : Jun Ogos Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. PANGKAT Objektif : 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. . Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Pengetua 2. Meningkatkan pengetahuan.Nama Program : OPS. Kekangan : 1.

.

Pengetua 2. .Nama Program : OPS. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perju mpaan. 2. Tempoh : Jan Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. KAWAD KAKI Objektif : 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. Kekangan : 1. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. 2. Guru Penasihat Proses Kerja : 1.

.

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] .

W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PELUANG ( OPPORTUNITIES ANCAMAN ( THREAT T ) O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai PKBM (Darat).ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH KELEMAHAN ( WEAKNESS S ) W) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera . Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2.

Pengangkutan trak tentera T3.apabila tamat persekolahan. . Latihan dan pertandingan menembak berisiko. T1. T2. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan.

Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan.2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Hanya 3 orang . 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan.

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) . PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 .2014) Bil. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan.mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan.

. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Nov ATM Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan.Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.

Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid . 3 Latihan Berjadual Bersama ATM. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. menghadiri perjumpaan PKBM(D).2 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D).

pandu arah dan ilmu medan. menembak. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari September ATM 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. pandu arah dan ilmu medan. Peratus murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. . 70% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. menembak. pandu arah dan ilmu medan meningkat.dalam aktiviti kawat.

Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Proses Kerja 1.PELAN OPERASI Nama Projek Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Pemantauan Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan . 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Tempoh November Kumpulan Sasaran Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Kekangan Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan gur u-guru ada komitmen lain.

Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

Nama Projek Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktivit i yang akan dijalankan. Objektif Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kade t Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain Tempoh April Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain Proses Kerja 1. . 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peri ngkat Sekolah.

Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruni form lain. .Pemantauan Pengetua .

pan du arah dan ilmu medan.Nama Projek Latihan Berjadual Bersama ATM. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. Tempoh Januari hingga September Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. Proses Kerja 1. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan . Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. menembak. .

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .Pemantauan Pengetua .

PERSATUAN KADET BOMBA .

.

ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam . S2 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. W5 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S4 . S3 . dan komited .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.Pengetua yang komited dan berpengalaman.

Sokongan dari PIBG.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan .kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 . O3 Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Ancaman ( Threat T ) T1 . O2 .Hubungan baik dengan agensi luar.

PELAN STRATEGIK 2010 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang 2. . Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun 1.

minat. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. .Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan..

.

Guru penasihat 2.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 85% . Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Penolong Kanan 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi .Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1. Guru Penasihat April Oktober RM3000 . Pengetua 2.

Pengetua 2. Penolong Kanan 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM2000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam .ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang 3. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.

bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang .

segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. perlaksaanaan program 2. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti Kekangan 1. tarikh. Pengetua 2. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Tempoh Mac / April 2010 Kumpulan Sasaran 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) Guru Terlibat 1. Penolong Kanan 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Masalah kewangan ( modal ) . Perlaksanaan Program 7.masa dan tempat 5. pengisian program 6.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] .2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Pengetua 2.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. pengisian program 12. objektif program 11. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1.Perlaksanaan Program 13.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. perlantikan AJK 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1. Masalah kewangan . Penolong Kanan 3.

2. penambahbaikan akan dijalankan . Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

3 Agihan Tugas 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.2 Lantik AJK 1.6 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.5 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes .

.anan program.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN .

OLAHRAGA / RENTAS DESA .

W3 Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. .SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. W4 Jurulatih kerap bertukar .Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. S4 . S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. T2 Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan .PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan .PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar .1. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. 3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 2. 2.

Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa.berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 3.

95 org Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga .2010 2011 2012 2013 60 org 70org 80 org 90 org 2014 .

Klinik Olahraga/Rentas Desa 1. Meningkatkan bilangan dan .PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi . Guru Penyelaras Januari hingga November RM 100. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.SU Kokurikulum.

55 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. .

Karnival Olahraga/Rentas Desa 1. Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. PK KoKurikulum.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan . SU.

100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

1. 1.1 Ucapan Ketua Jurilatih. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/pada ng. Proses Kerja 1.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latih an ansur maju. 1. 2. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu. Tempoh Januari hingga Julai.dua dan empat.PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Nama Projek Klinik Olahraga/Rentas Desa. Kenal pasti kumpulan sasaran .2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.

. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . 4. Kebajikan atlit dan jurulatih. Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. 3. bukan atas dasar bakat.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan.2. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. SU Kokurikulum. potens i dan minat Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut.

Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Nama Projek Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 2.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. Format Pertandingan .dua dan empat. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Proses Kerja 1. 1. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Kekangan Kekurangan Pengadil.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. 1. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan . 3. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.2 Jadual pertandingan 3.1 Pendaftaran pasukan 3. Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu.

Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karniva l. Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. . Setiausaha Kokurikulum.Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum.

BOLA TAMPAR .

.

S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. S3 .ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS S) W) S1 Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S4 .Sambutan yang baik daripada murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). .

PELUANG (OPPORTUNITIES ANCAMAN (THREAT T) O) O1 02 Sokongan yang padu daripada ibubapa Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. . T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten, khasnya untuk pasukan perempuan

1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan

1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan

1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Latihan Dalaman

1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental 1. Pengetua 2. PKKK 3. Guru Penasihat

Sepanjang tahun

Pasukan sekolah, khasnya perempuan, yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

NAMA PROJEK Meningkat kekuatan mental OBJEKTIF Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab, khasnya perempuan GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. En Patrick Bong 2. En Lim Tsing Teck

PROSES KERJA 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar

KEKANGAN 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Kekurangan sumber kewangan 3. Susah mendapat pasukan luar

PEMANTAUAN 1. PKKK 2. Guru Penasihat

BOLA SEPAK

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN(STRENGTH S) KELEMAHAN(WEAKNESS-W) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG(OPPORTUNITIES) ANCAMAN(THREAT-T) O1- Sokongan daripada PIBG T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

O2.Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . .

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang Ahli kelab terlalu ramai 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian 1) Menambah bilangan jurulatih Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri. 2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran KELAB BOLA SEPAK .

dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan. .

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAP TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Penbahagian kumpulan Menimbangkan jumlah kejohanan dan nisbah ahli kelab dengan guru/jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Sepanjang tahun .

3 Saya Boleh Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar dalam menghadapi kejohan sepanjang tahun.Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang 2 Latihan dalaman Meningkatkan kemahiran guru penasihat /jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Ogos dan Oktober Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal. .

1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Februari dan Oktober RM600 sumbang dari PIBG Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat .

Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Objektif Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kej ohanan dan peringkat umur Tempoh Bulan April-Julai Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/juru latih Proses kerja 1. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan . Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasi hat Kekangan 1. Pembahagian kumpulan a. Sumber kewangan terbatas 3. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3.

Guru penasihat Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih . PKKK 2.Pemantauan 1.

BOLA JARING .

Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S3. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. W3 . .Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting W4 . W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu T ) ANCAMAN ( Treat T1 Punca kewangan agak terbatas .

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2.

Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3.3.

30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .40% 2011 2012 2013 2014 45% 50% 55% 60% .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .3.

Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar .PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.

Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. Karnival Bola Jaring .

Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan . PK KoKurikulum.

aktiviti dan keadiran ahli kelab .

2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Klinik Bola Jaring Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Tempoh Februari .1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Kewangan Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. potens i dan minat Pemantauan . 4. bukan atas dasar bakat. Program dijalankan pada hujung minggu. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.

Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1. Tempoh Bulan Julai Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3. Kewangan Kekangan Kekurangan Pengadil. 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.3 Teknikal Pertandingan 4.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.2 Jadual pertandingan 3. Format Pertandingan .1 Pendaftaran pasukan 3. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Karnival Bola Jaring Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan .

Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

SEPAKTAKRAW .

.

Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.. S4 Sambutan yang baik daripada murid. W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. . W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman. W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang. S3 . W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. S2.S) KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) S1 .ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH .Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.

Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. O2 Hubungan baik dengan agensi luar. O3.PELUANG ( OPPORTUNITIES.O) ANCAMAN ( THREAT T ) O1 Sokongan daripada PIBG. .

Ahli kelab terlalu ramai.Meningkatkan kemahiran guru penasihat kelab .Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 2. 1.Menambah bilangan guru penasihat.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. 1. Guru penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran. 1. 1.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 1.

1. 3. . Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. 1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 2. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw.Sepaktakraw.

2.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Kurang pendedahan pemain.Permainan kurang cemerlang. Menyertai perrlawanan . Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. 2. 3. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 1. 3. . 1. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.

1. . Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.persahabatan antara sekolah.

1.2014 ) KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pembahagian Kumpulan. Pengetua 2. 1. .PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. PKKK 3. Guru Penasihat.

Sepanjang tahun. Guru Jemputan Ogos dan Oktober . 1. 3. Saya Boleh . 2. PKKK 3. Guru Penasihat. - .Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Latihan Dalaman 1. 4. Pengetua 2.

PKKK 3. Pengetua 2.1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 1. Februari dan Oktober .Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. . Guru Penasihat.

Pembahagian kumpulan. KEKANGAN 1. Kekurangan sumber kewangan.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru pena sihat. 3.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. 2. Pengumpulan semua ahli. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. TEMPOH Sepanjang tahun. 2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Gelanggang Sepaktakraw terhad. GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 15 orang ahli. 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK Pembahagian Kumpulan KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili seko lah ) 2. 2. KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab. . 2. 2. En.

PKKK 2. PEMANTAUAN 1. . Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Perlawanan antara kumpulan PENAMBAHBAIKAN 1.3. Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpa an. Guru Penasihat PENILAIAN 1.

3. KEKANGAN 1. Kesuntukan masa. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. Penentuan program.PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK Latihan Dalaman OBJEKTIF Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw TEMPOH Bulan Ogos dan Oktober KUMPULAN SASARAN Guru penasihat GURU TERLIBAT 1.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . . Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.2 Tunjuk cara 4. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. 2. 5. . Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. Perbincangan sesama guru penasihat.1 Taklimat 3. 3.

PKKK 3.PEMANTAUAN 1. Pengetua 2. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Guru Jemputan PENILAIAN 1. PENAMBAHBAIKAN 1.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan .

1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan 2. 3. kepada PKKK.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. PROSES KERJA 1.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara 2. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan 2. KEKANGAN 1. 2. Semua guru penasihat kelab. kumpulan. MSSM yang diadakan setiap tahun. Kekangan gelanggang Sepaktakraw. sekolah. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab TEMPOH Februari dan Oktober KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab Sepaktakraw GURU TERLIBAT 1.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam 2. Kekangan masa 2. 2.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK . PKKK 3. . Pengetua 2.Saya Boleh.

Guru penasihat PENILAIAN 1. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi da ripada post. PENAMBAHBAIKAN 1. . Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pa sukan dalam perlawanan.PEMANTAUAN 1. PKKK 3.motem. Pengetua 2.

HOKI .

ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain . W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

melaksanakan aktiviti kelab . PIBG dan agensi luar.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. T1 Kos peralatan agak mahal T2. O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. 1.

Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2.3. .

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.40% 2011 2012 2013 45% 50% 55% .

60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .2014 60% 3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .

2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS .

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % Bilangan pelajar mendaftar .

PK KoKurikulum. .sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. potens i dan minat Pemantauan . Taklimat Program Klinik hoki 1.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Klinik Hoki Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Tempoh Februari & Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki Guru terlibat Semua guru kelab hoki Proses Kerja 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Program dijalankan pada hujung minggu. bukan atas dasar bakat.

Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek . Guru Penyelaras.Penolong Kanan Ko-kurikulum.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN .

KELAB BAHASA MELAYU .

pidato. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. PELUANG (OPPORTUNITIES O) . perbahasan dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersajak. bersyair.

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. . pidato. bersyair. bersajak. perbahasan dijalankan.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab .

Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2.Bahasa Melayu kurang memuaskan 1. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang 1. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai . Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 1. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3.

2012 50 orang . 2011 85% . 2014 60 orang 2. 2013 55 orang . 2014 100% . Kehadiran pelajar: . 3. 2012 90% . 2013 95% . 2010 80% . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2011 45 orang . Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 1.aktiviti kelab. 2010 38 orang .

2012 15 % . 2014 25 % PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR . Penglibatan pelajar secara aktif: . 2013 20 % .4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M dilaksanakan 2M. 2010 5 % . 3. 2011 10 % .

. Januari . Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG .INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Melayu setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M.

3. Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab Sepanjang PCG Kurang Penglibatan Pelajar terlibat .Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Hanya 32 % pelajar menguasai 2M 50% pelajar menguasai 2M Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Rakan Sebaya penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Bahasa Melayu tahun Kokurikulum RM 100 daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. .

Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. a. c.PELAN OPERASI I Nama projek Promosi Kelab Bahasa Melayu Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Penambahbaikan . b.

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program.Berdasarkan hasil penilaian . .

PELAN OPERASI II Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. 5. c. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerj asama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan.

Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per jumpaan diadakan. .

2. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Kekangan Pelajar ponteng perjumpaan Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan.PELAN OPERASI III Nama projek Kelas Bimbingan Objektif Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . Prestasi ahli direkodkan. c. b.

jumpaan diadakan. .

KELAB BAHASA INGGERIS .

.

ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum S2 Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain W2 Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang S4 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli W4 Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris S5 Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak .

Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah .ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) ANCAMAN (T) T1. PELUANG ( O ) O1.Sokongan daripada ibu-bapa .membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W5 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah W6 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG diperlukan sedia menyumbang apabila 02.

Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang .T2.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 Meningkatkan penglibatan pelajar 1 Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 2010 25 orang 30 orang 2 Kehadiran pelajar pada .

2011 2012 2013 35 orang 40 orang 50 orang 3 Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa 3 Meningkatkan penglibatan guru 2 Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 2010 2011 70% 75% 80% .setiap kali perjumpaan kurang dari 80% 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini.

2012 90% 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 2013 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 3 aktiviti 2010 2011 2012 2013 4 aktiviti 5 aktiviti 6 aktiviti 7 aktiviti .

4 Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 2010 2011 2012 2013 10% 15% 20% 25% 30% .

PELAN TAKTIKAL Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat .

Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang tahun RM 100/PCG Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli .

terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah .

Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum berm ula c. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris . Lily Roland Pn. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Melalui perhimpunan sekolah b.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Objektif Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Tempoh Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn.

Kekangan Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang mem inati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahu n Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program .

Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 2 Nama Projek Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang bermina t Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri .

penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk menin gkatkan keberkesanan setiap aktiviti .3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lag i bakat yang ada pada diri mereka Kekangan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Masalah pengangkutan PELUANG ( Opportunities O) .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai. W3.

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 12 orang .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar kurang 1.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2013 = 25 orang 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.

00 Kehadiran pelajar .Guru Kelab Jan RM 100.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Ceramah Motivasi 1.

kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Kelab Julai RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.meningkat di setiap perjumpaan kelab 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah.00.Meningkatkan pengetahuan . Meningkatkan pengetahuan tentang Bahasa Cina 1.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.pelajar tentang Bahasa Cina 1. Semua guru Ogos RM 100.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar 1.Guru Kelab Nov RM . Guru Kelab 3.

100.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini .

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.2 . kebudayaan & kesusasteraan China Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.1 .4 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.3 .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.

Pemantauan: Guru Kelab Bahasa Cina Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% .1 .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5. 4. 5. Bong Lee Phin 3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.3. Taklimat program Ceramah Motivasi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.3. 3. Lai Chun Kin 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan pada bulan Jan Pelaksanaan aktiviti 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Ceramah Motivasi Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Jan Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.

Kekangan : 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

2.Pelaksanaan aktiviti 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Kuiz Bahasa Cina Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.4. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.5 .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.3.

Ketua Penyelaras . Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Guru Bahasa Cina Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Kekangan : 1.

3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Objektif : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Tempoh : Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.1.Pelaksanaan aktiviti 5. Lai Chun Kin 2.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa p erhimpunan . Bong Lee Phin 3.Program dijalankan pada bulan Nov 5.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat da ripada guru pengiring 5.4.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.

Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Kekangan : 1.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pemantauan: Pengetua .

KELAB BAHASA IBAN .

.

SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .Guru berpengalaman. S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan . komited dan terlatih KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.

.

Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. 6. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 . Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 4.

2013 95% . 4. 2011 45 orang . 2012 15 % . 2013 55 orang . 2013 20 % . 2011 10 % . 2012 90% . 2010 38 orang .6. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 2014 60 orang 5. 2014 100% 6. 2010 80% . Kehadiran pelajar: . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2010 5 % . Penglibatan pelajar secara aktif: . 2011 85% . 2014 25 % . Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 4. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. 2012 50 orang .

.

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan . Januari . Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Iban .

Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2.

.aktiviti yang dijalankan.

Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. a. b. c. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . . 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program.PELAN OPERASI Nama projek Promosi Kelab Bahasa Iban Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 2.

.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan ker jasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . 10. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. c. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9.PELAN OPERASI Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 6. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab.

.jumpaan diadakan.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 . PIBG dan agensi luar .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi. PELUANG ( Opportunities O) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang 3.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar kurang 1. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang . Meningkatkan kualiti aktiviti 1.

Kehadiran kurang memuaskan 2.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat .2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang 4. Mempelbagaikan aktiviti 1.

00. Guru Penolong Kanan KK 2. . Meningkatkan kesedaran murid tentang isu-isu kesihatan 1. Guru Kelab Jan September RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri 1.

Guru Kelab Ogos RM 100. Guru Penolong Kanan KK 2.00 Duit Kelab Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. 3 Perkembangan Kendiri (Badan . 1.Duit Kelab Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Demonstrasi membuat kek dan biskut 2.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.

Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab . 1.Sihat Otak Cerdas) 3.

2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah. Kekangan : 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.1 Mengenalpasti murid 3.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Taklimat program Buku Skrap 1.4 .Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 .Pelaksanaan aktiviti 5.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.1 .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.2 .2 Pelantikan Penyelaras program 2.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.

Pemantauan: Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. .Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Ketua Penyelaras .2 Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Kelab ERT.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Pemantauan: Pengetua .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.

Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Objektif : Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pe ntingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% .2 Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Program dijalankan sepanjang tahun 5.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5.

Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pemantauan: Pengetua .Kekangan : Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

KELAB SAINS .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. W3 tidak minat belajar tentang sains PELUANG ( Opportunities O) .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Masalah pengangkutan bagi murid harian .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Penglibatan pelajar kurang 1. Meningkatkan kualitI aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang .PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang 5.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 1.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1.2013 = 35 orang 2014 = 40 orang 6.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2. Kehadiran kurang memuaskan 2.

Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Guru Kelab Jan- September .PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Membuat replika menggunakan suratkhabar. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1. 1.

Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1.Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti 2 Kuiz Sains 2.Meningkatkan . Guru Kelab 3. Semua guru Ogos Pelajar menguasai pengetahuan sains 3 Buku Skrap 1.

Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab . 1.kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.

Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 7.3 . Objektif : Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.2 Pelantikan Penyelaras program 8.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.September Kumpulan Sasaran : Semua pelajar menengah atas Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas. Kekangan : . Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program 7.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 Mengenalpasti murid 9. Tempoh : Januari . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.4 .2 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.1 . Proses Kerja : 7.

Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.3. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Sains Penilaian : Memantau penerimaan replika yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan .

Guru Panasihat Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program Program dijalankan dalam 1 fasa Pelaksanaan aktiviti 5.1 Penerangan Program 4. 7.3. 5.1. Taklimat program 10.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Pelajar tidak peka tentang iklan . 6.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Kuiz Sains Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains Proses Kerja : 3.2 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 2.

Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras . Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram .

1.2 Penerangan Program Guru Panasihat 2.2 . Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Projek Buku Skrap Objektif : . . Taklimat program 10.September Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Pelaksanaan aktiviti 4. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 5. Tempoh : Januari.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.

Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram . Ketua Penyelaras .

KELAB SENI VISUAL .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni O) PELUANG ( Opportunities O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan .

bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

.

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 .PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar kurang 1.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat . Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.1. Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.

.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu .PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Folio [ isu-isu seni dan budaya] 1.

Guru Kelab 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru Ogos . Guru Kelab Jan September Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti 2 Membuat hasil karya 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.seni dan budaya 1.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 3 - Badan Sihat Otak Cerdas 1.RM 100.Guru Kelab Sepanjang tahun .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.

Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Taklimat program Folio / Karya Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti . Pelaksanaan aktiviti 5.1 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.2 .PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Folio / Karya Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Terlibat : Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Proses Kerja : 1.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.

5.4 .Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Penilaian : Memantau penerimaan folio yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

KELAB SEJARAH .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah. S3 . KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 . S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .

PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat ..dijalankan.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang. W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH .

Meningkatkan kualiti aktiviti 1.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang 11. Penglibatan pelajar kurang 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 1.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat . Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.2012 = 40 orang 2013 = 50 orang 12.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan- September RM 100 . Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti .PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Kenegaraan ] 1.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan 1.00.

Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1.2 Kuiz Sejarah 2.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru Julai RM 100.

Guru Kelab Sepanjang tahun Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.

.

1 Mengenalpasti murid 3. Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 .1 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah Proses Kerja : 1.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .2 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.4 .1 1. Taklimat program Buku Skrap 1.

Pemantauan: Guru Kelab Sejarah Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

1 asa AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya sem perjumpaan kelab. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5. 5.1 1. 5.2. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.3. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.5 . Proses Kerja : 1.4. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab .PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Kuiz Sejarah Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Tempoh : Julai / Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pemantauan: Pengetua . Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras .6. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5.

3 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. En. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Andrew Teram 2.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : 1. McKinley Proses Kerja : 1.1 .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. En.4 Pelantikan Penyelaras program 2. Vincent Lim 3. Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1. En.2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.

Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .3.5.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .

KELAB GEOGRAFI .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KELAB GEOGRAFI 2014 ) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar kurang 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.

2013 = 85 orang 2014 = 100 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat .

Guru Kelab Jan September .PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Alam Sekitar ] 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar 1.

RM 100 .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.00. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Geografi 2. Guru Kelab 3. Semua guru Ogos RM 100.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan geografi 3 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.4 . Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 8.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.1 .2 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi Proses Kerja : 6.3 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10.

1.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Geografi Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.6.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 10. Taklimat program Kuiz Geografi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.4.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Kuiz Geografi Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan Proses Kerja : 6. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.5 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .2. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5.3.

Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras . Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Kekangan : 3.

3.Raiyah Akip Ibrahim 2.3. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 12.Alfizah Putit Proses Kerja : 11. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan sepanjang tahun Pelaksanaan aktiviti 5. 13.2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : 1.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5. 15.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : . 14.1 .Guru mengambil kehadiran pelajar 5.

Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .4.

BERDISIPLIN. MAJU.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. TEKUN. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. semua guru kanan. semua penolong kanan. =SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN . SMK BALAI RINGIN . semua guru serta kakitangan diatas kerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful