PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

2010 - 2014

SMK BALAI RINGIN (YEB 8204)

Bilangan Kandungan Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan 1 - 4 BAHAGIAN 1

1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5 2.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 5 3.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 5 4.0 Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 5 5.0 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 6.0 Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 7.0 Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 8.0 Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 7-10 9.0 Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia 10

BAHAGIAN 2 1.0 Kurikulum Kebangsaan 10 2.0 Perancangan Strategik SMK Balai Ringin 11 3.0 Pemakaian SKPM 12 4.0 Visi SMK Balai Ringin 12 5.0 Misi SMK Balai Ringin 12 6.0 Matlamat SMK Balai Ringin 12 7.0 Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah 13 8.0 Motto Sekolah 13 9.0 Falsafah Sekolah 14 10.0 Matlamat Sekolah 14 11.0 Budaya Sekolah 14 12.0 Ikrar Sekolah 14 13.0 Slogan Sekolah 14 14.0 Huraian Elemen Logo Sekolah 14 - 15

15.0 Carta Organisasi Sekolah 17

BAHAGIAN 3

1.0 Falsafah, Visi dan Misi 18 2.0 Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum 19 - 2 2 3.0 Struktur Organisasi Kokurikulum 23 4.0 Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 24 26

BAHAGIAN 4

1.0 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 27 - 28

2.0 UNIT BERUNIFORM

PBSM 29

37

3.0 UNIT BERUNIFORM

PENGAKAP 38

44

4.0 UNIT BERUNIFORM

PANDU PUTERI 45

52

5.0 UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM 53

58

6.0 UNIT BERUNIFORM

KADET REMAJA SEKOLAH 59

70

7.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA 71

77

8.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BOMBA 78 84

BAHAGIAN 5

1.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA 85

91

2.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA TAMPAR 92

95

Bilangan Kandungan Muka Surat

3.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK 96

100

4.0. SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA JARING 101

107

5.0 SUKAN DAN PERMAINAN

SEPAKTAKRAW 108

115

6.0 SUKAN DAN PERMAINAN

HOKI 116

120

BAHAGIAN 6 1.0 KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU 121 130

2.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA INGGERIS 131

136

3.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA CINA 137

144

4.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA IBAN 145

150

5.0 KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA 151

157

6.0 KELAB DAN PERSATUAN - SAINS 158

164

7.0 KELAB DAN PERSATUAN

SENI VISUAL 165

169

8.0 KELAB DAN PERSATUAN

SEJARAH 170

176

9.0 KELAB DAN PERSATUAN

GEOGRAFI 177 - 183

10.0 PENGHARGAAN 184

.

3. Justeru. r ohani. 2. 4.1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. sat u etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur. 3.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia.2 Melahirkan insan yang beriman. berketerampilan. dan negara. dan 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3. berilmu. berakhlak mulia. berketerampilan. da n sejahtera.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. berakhlak mulia.BAHAGIAN 1 1. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pus at kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. bertanggungjawab. . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganeg ara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat. 3. bertanggu ngjawab. dan berkeupayaan mencapai ke sejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi.

.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. 6.5. Di samping itu.0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6. di samping memperbaiki imej organisasi. dan 6. berdaya saing . warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. 7. pertuturan.3 Penggerak ke arah kebaikan . Justeru.Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kement erian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Di samping itu.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kep ada pelanggan dan organisasi. Oleh itu . warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri.1 Niat yang betul . dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. matlamat. Selain itu. maju. warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja da n amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan.Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penti ng dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. warga KPM hendaklah sentiasa memp erbaharu niat untuk kebaikan. dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. 7. serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. misi. Selain itu.Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawa b warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti.2 Perlakuan yang baik . 7. memberik an kepuasan kepada pelanggan.0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan t ugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja. 6.

setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga a dab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. warga KPM hendaklah s entiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Antara amalan amanah adalah: 8. 8. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.Aktiviti yang berperaturan. 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan da lam tanggapan. Selain itu. mulia. da n beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.1.1 Amanah . berdisiplin.1. Warga KPM juga hendakl ah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. . sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.5 Berdisiplin dan beradab .7.1.1. 8.5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.1. 8. pengucapan dan tindakan.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengh ilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunak an kuasa dan kedudukan.3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh y ang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. 7. tanp a menyeleweng dan cuai. dan 8. Justeru. Justeru.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .

2. . 8. kepakaran. dan profesionalisme. 8.3.2. dan 8. 8.2 Benar .3.4. 8.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan d an tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.2.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengeliru kan. 8. rela berkongsi pengalaman.3 Bijaksana . 8.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyel esaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.2.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak b ersikap sombong atau angkuh. dan kepakaran untuk menjayakan ses uatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.4 Sentiasa meningkatkan ilmu.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.3. tidak bercakap bohong dan mungkir janji .1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. dan 8. tanp a niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.1 Menggunakan seluruh potensi.8.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kej ayaan sebagai hak. keupayaan.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.3.2 Bercakap benar dan menepati janji.4 Bersyukur .2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.

2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisa si. teliti dan ceria.4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima d an kemudahan yang disediakan. tidak cuai atau merungut. 8.4. 8. 8.5.4.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerj a yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. 8.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas deng an tidak mencari helah. 8.5.6 Ikhlas . . dan 8. atau mendapat perhatian orang lain. berdendam.5. kegagalan. kedudukan.6. atau menaburkan fitnah.2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebaran g prasangka.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. bukan ke rana pangkat.8. 8.5 Dedikasi . dan 8.4.5. 8.6.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.5. dan ujia n serta tidak boleh berputus asa.3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memast ikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab.

sombong serta meninggi dir i. 8.7. 8. unsur kebudayaan. BAHAGIAN 2 1.6.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.7. nilai.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas .5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. dan 8. 8.1 Bersifat pemaaf dan penyayang.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa se barang prasangka buruk.6. dan mengambil berat seperti: 8.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuk a. 8.7. dan kepercayaan un tuk membantu perkembangan seseorang murid .5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.7. tanpa mengira pangkat. dan 8. atau keduduka n dan tidak bersikap pilih kasih. mengharg ai.4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan. 8. Mud ah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.6.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diteraju i oleh pihak pemimpin.7 Penyayang . tidak berdendam. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. norma. status.8. kemahiran.3 Memberikan layanan yang baik.7. 9.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.

0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Ke bangsaan. 2.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpand ukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. 2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani.7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan p rogram-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. kaedah pengajaran berkesan.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid d alam bidang akademik. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteras kan teori pembelajaran.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. rohani. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkuali ti tinggi. kokurikulum. 2. 2. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. 2. 2. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. 2. mental. .3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.

melaksanakan.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. .8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.0 PEMAKAIAN SKPM . meny elia.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengik ut tatacara dan prosedur yang ditentukan.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. dan 3. 6.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan. 5. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.2. 3. ko kurikulum dan sahsiah diri.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memb erikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. 3. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik. 4.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan ke rajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. da n 2.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi da n berdedikasi. memantau.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapka n oleh Jemaah Nazir Sekolah.

dan Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. 7.1.1.1. 7.1.1. Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. berkesan.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. lengkap dan mencuk upi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. murid.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperlu an pelanggan. Maju .1.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. Tekun. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. 8. 7. pihak sekolah telah menggubal piagamny a seperti tersebut di bawah: 7.1.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. 7.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.6 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang dit etapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. 7. berdisiplin. komited. 7.8 Menguruskan kerja dengan cekap.2 6. Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. pantas dan bijaksana.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.6. 7.1.3 6.4 6. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan produktif. canggih.5 6. 7.

2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.0 BUDAYA SEKOLAH 11.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna. 12. 13.5 Produktif dan berkualiti 12.4 Bersatu dan bekerjasama 11.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran unt uk kebaikan bersama. 12.3 Inovatif dan kreatif 11.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10. 12.9.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasa na pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudaha n-kemudahan yang telah disediakan. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. 12.1 Bersikap prihatin 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10. berdisiplin.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.3 Belajar bersungguh-sungguh.3 Melahirkan murid yang sihat.0 SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku .1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10. 10. bermoral dan berakhlak mulia 10.

0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN DISIPLIN TEKUN MAJU The badge carries the national and state colours.s name.14. The Otter (locally named Ringin.) is the school symbol and also carries the school. .

Maju is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. WHITE BACKGROUND COGWHEEL The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. THE EYE. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. The blue pupil represents unity among all in the school. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. The school motto: Disiplin.BLUE SASH The blue sash represents the symbol of unity. YELLOW BOOK The yellow book represents the book knowledge. The eye. (in the centre). Tekun. . leadership and authority.

MAIMUNAH HJ. Kesihatan & Keselamatan (3K) Kantin SekolahJK Perancangan Strategik SekolahPenolong Kanan(Hal Ehwal Murid) SARI AJIJK Data & DokumentasiTukang Masak Pentadbiran AmKetua KelasLembaga Disiplin MuridBadan Pengawas SekolahGuru TingkatanPenyelaras PMRPenyelaras SPM* Geografi* Pendidikan Seni Vis ual* Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan* Pendidikan MoralPenolong Kanan(Pentadbiran & Kurikulum) * Pendidikan Islam* Pendidikan Sivik & KewarganegaraanPangkalan Data Sekolah* SejarahKetua Panitia* SainsKetua Bidang KemanusiaanKetua PanitiaGuru SPBTWaden AsramaJK Jadual Waktu* Bahasa Iban* Bahas a CinaPIBGPENGETUAJK Kebajikan Staf & Bilik GuruKetua Bidang Sains & MatematikGuru Pengurus Sahsiah MuridKetua Penyelia Asrama Penyelia Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & KaunselingGuru Penyelaras TingkatanGuru Biasiswa/ Bantuan KhasKetua Waden AsramaPengurusan AsramaPengurusan Sahsiah MuridPengurusan Kebajikan/ Kemudahan MuridHJH.Kurikulum) PETRUS SIMON AWANJK Pembangunan FizikalPusat Sumber SekolahKurikulumLEONG MING M ENGKetua Bidang BahasaKetua Bidang Teknik & VokasionalPenyelaras Pentaksiran & Penilaian SekolahKetua PanitiaKetua Panitia* Bahasa Melayu* Bahasa Inggeris* M atematikGuru Perpustakaan & MediaPenyelaras Pasukan BerunifornPenyelaras Kelab/PersatuanPenyelaras Sukan/Permainan* Bahasa Melayu SPM* Teknologi MaklumatDisiplin* Matematik PMRJaw atankuasa Pembangunan SukanPsikososial/Kesejahteraan MentalKeibubapaanKerjayaAkademikGuru Pasukan SekolahGuru Rumah SukanGuru Khidmat Balai Maklumat* Matematik SPMSetiausaha KokurikulumSetiausaha SukanPembangunan DiriPencegahan Dadah/Rokok* Kemahiran Hidup* EkonomiGuru Cemerl angSetiausaha PeperiksaanGuru Khidmat Pusat AksesGuru Khidmat MediaGuru Khidmat Makmal KomputerGuru Khidmat Bilik BBMGuru Khidmat PerpustakaanGuru Khidmat Bilik Bahasa .15. Serian Bhd AJK Kebersihan. BUJANGJK Perkembangan StafPenolong Kanan(Ko .0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN Pembestraian SekolahPerhimpunanMajalah SekolahDiari SekolahJK PPSMIInventori & H arta ModalPembantu TadbirPejabat AmPentadbiran AmPekerja Rendah AwamKewangan & A kaunKetua Pembantu TadbirPembantu TadbirPembantu Am RendahGuru Penasihat Badan PengawasKoperasi SMK Balai Ringin.

.

disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. fizikal dan emosi yang tinggi aga r dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum . berketrampilan. mempunyai daya sa ing.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin.

Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah un tuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. taat setia. integras i dan persefahaman di kalangan pelajar.2 Mengilap. bertanggungjaw ab. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. jujur dan bersih. intelek dan jasmani yang seimbang. berdisiplin. persatuan dan badan beruniform. . dan jumlah bilangan murid seramai 1.1.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. mengukuhkan minat. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktivi ti kokurikulum yang diceburi. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan mela tih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pe ncapaian melalui daya saing yang sihat.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. 1. beradab. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. permainan. gre d A. 2. 1. kelab. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psi komotor. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menera pkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti suka n.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan ber faedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.

3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokuri kulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri

sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah

Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan so sial, jasmani, minat dan bakat pelajar

kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pel an Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan s uasana sekolah yang lebih menarik dan

menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar de ngan pelajar, pelajar dengan guru dan

kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaan nya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persat uan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kump ulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri da ri semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dike hendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringka t sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.

5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokuriku lum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan

MOHD FIDAUS RIZWAN 3. ZAIDAN SAPIAN SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. HELANG 4. KENYALANG ZULL ALFFIAN 2. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH GURU PEN.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. PUNAI NGIEN HOCK WUONG NOOR ASRUL ANUAR . KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. TEKUKUR . SMK BALAI RINGIN.

JOGATHON BSMM BOLA SEPAK/ FUTSAL KELAB MATEMATIK PANDU PUTERI SEPAK TAKRAW KELAB BAHASA CINA ST JOHN AMBULAN TENIS KELAB BAHASA IBAN PUTERI ISLAM PING PONG KELAB GEOGRAFI SOO BAKH DOO BOLA LISUT KELAB ERT . RENTAS DESA 3. SUKAN OLAHRAGA 2. NURI MEDIK SANGIN MOHD FIRDAUS ABDULLAH PENYELARAS PENYLARAS PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA OLAHRAGA KELAB BAHASA INGGERIS PKBM BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU KRS HOKI KELAB SEJARAH PENGAKAP BOLA TAMPAR KELAB SAINS GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1.5. CAMAR 6.

ASAHI KARATE DO BADMINTON KELAB SENI VISUAL .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) .

SASARAN PENCAPAIAN DALAM. BADAN BERUNIFORM. PERMAINAN. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 1 Olahraga MSSS .

MSSS Bahagian

60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 12 wakil 15 wakil 20 wakil

25 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil 2 Rentas Desa MSSS

MSSD Johan Johan Johan

Johan Johan MSS Negeri

6 wakil

7wakil 8 wakil 9 wakil 10 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil

3

Bolasepak MSSS

MSSD Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan MSSS Bahagian 3 Wakil 4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw MSSS

MSSD Naib Johan Johan

Johan Johan Johan

MSSS Negeri

4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil 7 Wakil 8 Wakil 5

Bola Tampar MSSS

MSSD Ketiga Naib Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri 4 Wakil 5 wakil 7 wakil 10 wakil 13 wakil 6

Hoki MSSS MSSD Penyertaan Top 5 Top 3 Naib Johan Johan 7 PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan Johan Johan Johan Johan KEBANGSAAN Top 5 Top 4 Top 3 Naib Johan Johan 8

Kadet Bomba

MSSD Tempat ketiga

Naib Johan Naib Johan Johan Johan

9

Kadet Remaja Sekolah

MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan

10

Choral Speaking Competition

MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11

Pertandingan Drama

MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan

Johan

12

Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSD Johan Johan Johan Johan Johan MSSS Negeri .

Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil 14 Pertandingan Forum MSSD Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD Naib Johan Johan .

Johan Johan Johan MSSS Negeri Top 3 Naib Johan Johan Johan Johan .

Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan .BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] .

SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength S) S1 S2 S3 S4 S5 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness W) W1 W2 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 W4 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 Kekurangan alatan bantu mengajar . 3.ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM.

O) O1 O2 O3 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah Sokongan padu daripada pihak PIBG Sokongan dari BSMM Cabang Serian ANCAMAN (Threat .PELUANG (Opportunities .T) T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 T3 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka .

Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti . Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3.PELAN STRATEGIK BSMM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan 1. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2.

Peratus kehadiran ahli. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan 1.persatuan 1. Menggalakkan ahli-ahli jawatankuasa mengikuti kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 1. Menggalakkan guru penasihat mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 3. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Mempelbagaikan aktiviti semasa perjumpaan 2.ahli semasa perjumpaan .

meningkat 2. Kepimpinan dan kebolehan meningkat. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan meningkat 3. 4. mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan . Kemahiran dan pengetahuan guru bertambah.

Menarik lebih ramai penyertaan Guru Penasihat : Cikgu Constant Ngadan Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM150/Tabung BSMM Peratus kehadiran ahli- . Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3.SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Pertolongan Cemas 1.

Penolong Kanan . Mendedahkan ahli-ahli kepada asas kawad kaki 2. Memberi peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.ahli semasa perjumpaan 2 Kawad Kaki 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam kawad kaki Guru Penasihat : Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.

Menarik lebih ramai penyertaan . Guru Penasihat Sepember 2010 RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 5 Malam Anugerah BSMM 1. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang selebih sepanjang tahun. 2. Menilai pengetahuan ahli-ahli tentang teori dan pratikal pertolongan cemas asas 2. Menarik lebih ramai penyertaan 1. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Guru Penasihat Hari Sukan Sekolah 2010 Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 4 Pertandingan antara platun 1.KK 2.

1. Penolong Kanan KK 3. Guru Penasihat Oktoner 2010 RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan . Pengetua 2.

2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertolongan Cemas Objektif 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegaha nnya 3. Taklimat Program 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Menarik lebih ramai penyertaan murid Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat: 1. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1. Cikgu Constant Ngadan 2. Kenal pasti tempat yang sesuai .

Masa yang sesuai 3. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Kekurangan alat bantu mengajar 4.3. Perlaksanaan aktiviti 5. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya .

Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahir an kawad kaki yang asas 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Taklimat Program 1. Perlaksanaan Program 2. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.3 Perlantikan penyelaras program 2. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpula n Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru penasihat BSMM : 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Kenal pasti Bakat .2 Penerangan tentang program 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Kawad Kaki Objektif 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan ba ntuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pak aian seragam 4.

Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Kesuntukan masa 2.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad Kekangan 1.4. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keb erkesanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya .

Penolong Kanan KK 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas Objektif 1. setiausah a dan ketua guru penasihat 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Mulai bulan Febuari . Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas .Oktober Kumpulan sasaran Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang Guru terlibat 1. Guru-guru Penasihat Proses kerja 1. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 2.

2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas Kekangan 1.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memind ahkan pesakit 4. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya .1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Kekurangan ahli untuk bertugas 2.3. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.

1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2. Perancangan program 1.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Perlaksanaan program 2.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Bulan Ogos Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat Proses kerja 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertandingan antara platun Objektif 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 3.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah Kekangan .2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya . Bilangan ahli yang ramai 2.1.

Pengetua 2. Guru Penasihat Proses kerja 1. 4. Menarik lebih ramai penyertaan Tempoh Bulan Oktober Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat 1. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Penolong Kanan Kokurikulum 3.2 Penerangan tentang program 1. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan . Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Majlis Anugerah BSMM Objektif 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.

Masa yang sesuai 2.5. Perlaksanaan aktiviti 5. Kekurangan bajet Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya .3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.2 Atur cara majlis 5.

PERSATUAN PENGAKAP .

Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG. O2 . . komited dan terlatih S3 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 W3 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Pengetua yang komited dan berpengalaman. S2 . S4 .

O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat T ) T1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 T4 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan .

. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada .PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang setiap tahun 1.

Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. .Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan.minat. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3.

.

Guru penasihat 2.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap . Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: .perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Penolong Kanan 3. Pengetua 2.PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru Penasihat April Oktober RM5000 .

Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap .2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org 3. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.PenyelarasUnit Beruniform 4. Pengetua 2. Penolong Kanan 3.

menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org .

3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Penolong Kanan KoKurikulum 3.masa dan tempat 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti .2 pengisian program 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 Tempoh April/Mei 2010 Kumpulan Sasaran 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) Guru Terlibat 1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.Penyelaras Unit Beruniform 4. Pengetua 2. Perlaksanaan Program 3.3 perlaksaanaan program 2.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.1 tarikh.

Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Kekangan 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Masalah kewangan ( modal ) 2. penambahbaikan akan dilakukan .

Guru Penasihat Proses Kerja 1.1 Objektif program 1.Penyelaras Unit Beruniform 4. Perlaksanaan Program 4. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1.3 Perlantikan AJK 2.2 Pengisian program 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Masalah kewangan .PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1. Pengetua 2. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Penolong Kanan KK 3.

2. penambahbaikan akan dijalankan . Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Penolong Kanan KK.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1. .2 Lantik AJK 1.4 Jalankan Latihan 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.

.

PERGERAKAN PANDU PUTERI .

W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W2 Peralatan kurang sempurna. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. S9 Sekolah satu sesi. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. . W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. S2 Sokongan daripada ibu bapa. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. iaitu hari Rabu.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik .PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. . T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO.

Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. 1.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 2. iaitu perempuan sahaja. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian .Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.

Pemimpin berwaran 1.Mewajibkan kehadiran ahli.Pemimpin memohon waran. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. Semua pemimpin berwaran . 3.secara aktif.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 2. 100 % ahli hadir. 2.

.Cik Linda Hon Siew Jan Okt. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Pn.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. 2. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 3.Roseline R.Normala J.Pn.

RM200 KK Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan Seminggu sekali 100% ahli menguasai ilmu kepanduan.Pn. 3. Perkhemahan Ahli mempraktikan ilmu-ilmu kepanduan. 1.Pn.Roseline R.Normala J. 2.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 . 2.

1.Pn. Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru.KK Tiada perkhemahan Setahun sekali 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 3.Roseline R. 2.Normala J. 3.Cik Linda Hon Siew Oktober RM200 KK .Pn.

Normala J.Pn. 3. RM800 KK .Tiada lawatan Setahun sekali.Cik Linda Hon Siew Jan. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. 4. Okt. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Roseline R. 2. 1.Pn.

100% pemimpin berwaran. .Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.

5. Mengambil kedatangan/ Row Call Aktiviti bulanan Permainan kecil Nyanyian Lagu Dunia dan Taps Kekangan Kehadiran pelajar tidak 100% Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahbaikan Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu akti viti bagi meningkatkan keberkesanannya.Pn. 3.Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.Normala Jahiri 3. 4. . 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perjumpaan Mingguan Objektif Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Tempoh Januari .Roseline Runggai 2.Pn.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1.

.

6 Tetap tarikh & tempat . Mesyuarat AJK: 2.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perkhemahan Kecil Objektif Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.4 Bincang kos 2. Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan .2 Lantikan AJK 2.Roseline Runggai 2.5 Bincang aktiviti 2.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.1 Agihan tugas . Tempoh Jun Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.Normala Jahiri 3.3.Pn. Penyediaan Kertas Kerja 2.3 Perincian tugas 2.

Penilaian 6.Masalah kewangan 2.Pelaksanaan perkhemahan 5.Laporan & Refleksi Kekangan 1.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Penambahbaikan Perkhemahan bermalam .Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.3.

Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Laporan perkhemahan Penambahbaikan . 2. 4.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. 5. 3.Pn. Pemilihan tempat Permohonan kelulusan Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa Taklimat lawatan Pelaksanaan lawatan Kekangan 1.Roseline Runggai 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Objektif Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.Pn.Normala Jahiri 3.

Tempat lawatan yang lebih menarik .

menaikkan bendera .bersurai Kekangan 1.pelaporan .Roseline Runggai Proses Kerja 1. Penilaian kawad ladam kuda .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Pemimpin Berwaran Objektif Semua pemimpin mempunyai waran Tempoh Januari Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1. Penyediaan buku log dan bahan 2. Pemantauan . Permohonan untuk penilaian 3.Kepelbagaian tugas pemimpin.Pn.Tempoh masa yang terhad 2.

Pesuruhjaya Daerah Serian 3. 2.Pegawai Berwaran Pandu Puteri. .1. Penilaian Pemimpin lulus berwaran Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.Penolong Kanan Kokurikulum.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM .

Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness W ) W1 Kawasan sekolah yang terhad W2 Ada guru kurang pengalaman W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength S ) S1 . S3 .Sekolah satu sesi S5.

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 Bantuan kewangan yang terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan . Ancaman ( Threat T ) T1 .Sokongan dari PIBG. O2 .Peluang ( Opportunities O ) O1 .Hubungan baik dengan agensi luar.

. 1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. 1. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.2. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.

Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat . Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 3.Mempelajari asas agama asas 3.2.

Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan.zon atau daerah 1. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1. .

PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil.3. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang . Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator Pencapaian 1 Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI 1.

2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI 2 Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Penolong Kanan KK 2. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober .

80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap .

.

. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1.

Penolong Kanan KK 3. Pengetua 2. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Guru penasihat April Penganjur 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain .4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1.

.

4. .1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.

1 Ucapan Guru Penasihat 1.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Peruntukan dan logistik Pemantauan: Pengetua.2 Lantik AJK 1.4 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK.Nama Projek: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Jun hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Perancangan : 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut .

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH .

Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses. S5.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. perpustakaan. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. mengenali dan memahami masalah semua ahli.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGI N Kekuatan (Strength S) S1.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. S6. W4.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W3. . S7. S2.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Guru penasihat mengajar . W2. Kelemahan (Weakness W) W1.

Sokongan padu daripada PIBG menyumbang apabila diperlukan. Peluang (Opportunities O) O1. Turun untuk perjumpaan dari T2.Banyak tempat persinggahan pelajar rumah tetapi tidak sampai di sekolah.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Selepas bulan jun tg.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. W6.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. T4. 3. W7. O2. T3.W5. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) sedia Ancaman (Threat T) T1. dan 5.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS .

.

Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. 1. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 BIDANG KOKURIKULUM 2014) KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian KRS kurang memuaskan 1. Taraf keahlian KRS kurang daripada 150 orang 1. modul latihan serta pakaian oleh pelajar . 2.

1. 1. 2012 175 orang . 3. Mewajibkan pemakaian . 2010 125 orang . Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap kepada 100% menjelang tahun 2013. 2011 150 orang . Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun: .senior. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan 2. 2013 195 orang . 2014 200 orang 2.

Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun: .pakaian seragam KRS No. 2011 60% .4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2014 100% . 2013 80% . 1. 2010 50% . 2012 70% . 2.

Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. 5. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. 2. 4. Semua ketua kompeni. platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik.3. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. . Mengadakan ujian kenaikan pangkat 1. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah 6.

. . . Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. . Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. . . Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat: . Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. Diadakan sekali setahun. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. 1. . Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun: . . 2010 2011 2012 2013 2014 60% hadir 70% hadir 80% hadir 90% hadir 100% hadir 4.5. 2010 2011 2012 2013 2014 60% pelajar terlibat 70% pelajar terlibat 80% pelajar terlibat 90% pelajar terlibat 100% pelajar terlibat . 6.

.

KOMPENI 1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010.2014 .PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 OPS.

OPS. 2. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010. JPN serta KPM. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD.Keanggotaan dalam KRS 2. PAKAIAN SERAGAM 1.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan . Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS.

Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Jan Okt. berteraskan pelajar. OPS.3. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS . Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. TUGAS 1.

PANGKAT 1.4. Pengetua Guru Penasihat . OPS. Meningkatkan pengetahuan.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . OPS. KULIAH 1. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS.

Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan .Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki .Pegawai KRS Jun Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. OPS. 2. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.

.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. 2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar sen ior. 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : 1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun

Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM Objektif : 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta K PM. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpun an hari Rabu kerana tidak memakai uniform.) Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. TUGAS Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. KULIAH Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

. PANGKAT Objektif : 1. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Diadakan sekali setahun 2. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang be rkelayakan. Meningkatkan pengetahuan.Nama Program : OPS. Pengetua 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. Kekangan : 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Tempoh : Jun Ogos Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1.

.

Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perju mpaan. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Tempoh : Jan Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Kekangan : 1. Pengetua 2. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. KAWAD KAKI Objektif : 1. . Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. 2.Nama Program : OPS. 2. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.

.

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] .

W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera . S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai PKBM (Darat). S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PELUANG ( OPPORTUNITIES ANCAMAN ( THREAT T ) O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera).ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH KELEMAHAN ( WEAKNESS S ) W) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.

apabila tamat persekolahan. . Latihan dan pertandingan menembak berisiko. T1. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. T2. Pengangkutan trak tentera T3.

PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan.2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. Hanya 3 orang . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D).

2014) Bil. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan.mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) . PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 .

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Nov ATM Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. . Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).

menghadiri perjumpaan PKBM(D). Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).2 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 3 Latihan Berjadual Bersama ATM. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid . Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D).

pandu arah dan ilmu medan.dalam aktiviti kawat. 70% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan meningkat. menembak. Peratus murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. menembak. pandu arah dan ilmu medan. pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari September ATM 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. .

5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Kekangan Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan gur u-guru ada komitmen lain. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Tempoh November Kumpulan Sasaran Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Proses Kerja 1. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan .PELAN OPERASI Nama Projek Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Pemantauan Pengetua .

Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktivit i yang akan dijalankan. Objektif Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kade t Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain Tempoh April Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain Proses Kerja 1. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Guru-guru penasihat ada komitmen lain.Nama Projek Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peri ngkat Sekolah. .

Pemantauan Pengetua . . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruni form lain. Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.

a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan . 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Proses Kerja 1. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. .Nama Projek Latihan Berjadual Bersama ATM. pan du arah dan ilmu medan. Tempoh Januari hingga September Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. menembak.

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .Pemantauan Pengetua .

PERSATUAN KADET BOMBA .

.

Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. S3 . dan komited . W5 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S4 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S2 .

Hubungan baik dengan agensi luar.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan .kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .Sokongan dari PIBG. O3 Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Ancaman ( Threat T ) T1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . O2 .

Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun 1.PELAN STRATEGIK 2010 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada . . Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang 2.

.minat. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. . Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.

.

PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Guru penasihat 2.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 85% .

sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi . Guru Penasihat April Oktober RM3000 .Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Pengetua 2.

ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Pengetua 2. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM2000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam . Penolong Kanan 3.

bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang .

pengisian program 6. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti Kekangan 1. Pengetua 2.masa dan tempat 5. perlaksaanaan program 2. Perlaksanaan Program 7.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan 3.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Tempoh Mac / April 2010 Kumpulan Sasaran 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) Guru Terlibat 1. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. Masalah kewangan ( modal ) . Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. tarikh.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4.Guru Penasihat Proses Kerja 1. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.

penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] . Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.

objektif program 11. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. perlantikan AJK 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Perlaksanaan Program 13. Penolong Kanan 3. Masalah kewangan . pengisian program 12.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pengetua 2.

Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. penambahbaikan akan dijalankan .

Penolong Kanan KK.2 Lantik AJK 1.5 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes .6 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1.

anan program. .

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN .

OLAHRAGA / RENTAS DESA .

. S4 .SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W3 Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. W4 Jurulatih kerap bertukar . S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur.

PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. T2 Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan . O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.

PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan .

Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar .1. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 2. 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. 2.

100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai .berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 3.

95 org Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga .2010 2011 2012 2013 60 org 70org 80 org 90 org 2014 .

PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Meningkatkan bilangan dan . Klinik Olahraga/Rentas Desa 1.

SU Kokurikulum. Guru Penyelaras Januari hingga November RM 100.peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi .

55 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. .

PK KoKurikulum.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan . SU. Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.Karnival Olahraga/Rentas Desa 1.

100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Nama Projek Klinik Olahraga/Rentas Desa. Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latih an ansur maju.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Tempoh Januari hingga Julai.1 Ucapan Ketua Jurilatih. 1. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat. Kenal pasti kumpulan sasaran . Proses Kerja 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/pada ng.dua dan empat. 1. 1. 2.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa.

SU Kokurikulum. Kebajikan atlit dan jurulatih. Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . .2. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. potens i dan minat Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. 3. 4. bukan atas dasar bakat.

kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan .3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. Proses Kerja 1.1 Pendaftaran pasukan 3. Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Nama Projek Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 1.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat. 3.2 Jadual pertandingan 3. Format Pertandingan . Kekangan Kekurangan Pengadil.dua dan empat.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. 2.3 Teknikal Pertandingan 4. 1. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.

Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karniva l. . Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan.Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. Setiausaha Kokurikulum.

BOLA TAMPAR .

.

S3 . W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS S) W) S1 Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. .Sambutan yang baik daripada murid. S4 .

PELUANG (OPPORTUNITIES ANCAMAN (THREAT T) O) O1 02 Sokongan yang padu daripada ibubapa Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. . T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten, khasnya untuk pasukan perempuan

1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan

1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan

1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Latihan Dalaman

1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental 1. Pengetua 2. PKKK 3. Guru Penasihat

Sepanjang tahun

Pasukan sekolah, khasnya perempuan, yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

NAMA PROJEK Meningkat kekuatan mental OBJEKTIF Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab, khasnya perempuan GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. En Patrick Bong 2. En Lim Tsing Teck

PROSES KERJA 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar

KEKANGAN 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Kekurangan sumber kewangan 3. Susah mendapat pasukan luar

PEMANTAUAN 1. PKKK 2. Guru Penasihat

BOLA SEPAK

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN(STRENGTH S) KELEMAHAN(WEAKNESS-W) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG(OPPORTUNITIES) ANCAMAN(THREAT-T) O1- Sokongan daripada PIBG T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

.Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar.O2. .

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang Ahli kelab terlalu ramai 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian 1) Menambah bilangan jurulatih Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri. 2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran KELAB BOLA SEPAK .

.dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAP TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Penbahagian kumpulan Menimbangkan jumlah kejohanan dan nisbah ahli kelab dengan guru/jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Sepanjang tahun .

3 Saya Boleh Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar dalam menghadapi kejohan sepanjang tahun.Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang 2 Latihan dalaman Meningkatkan kemahiran guru penasihat /jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Ogos dan Oktober Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal. .

1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Februari dan Oktober RM600 sumbang dari PIBG Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat .

Pembahagian kumpulan a. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Objektif Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kej ohanan dan peringkat umur Tempoh Bulan April-Julai Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/juru latih Proses kerja 1. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. Sumber kewangan terbatas 3. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan . setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasi hat Kekangan 1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2.

PKKK 2. Guru penasihat Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih .Pemantauan 1.

BOLA JARING .

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting W4 . S3. . W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu T ) ANCAMAN ( Treat T1 Punca kewangan agak terbatas .

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan . Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. 1.PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.

Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1.3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3.

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .40% 2011 2012 2013 2014 45% 50% 55% 60% .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar .

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % .

Karnival Bola Jaring .Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan . PK KoKurikulum.

aktiviti dan keadiran ahli kelab .

1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. bukan atas dasar bakat. Kewangan Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. 4.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1.Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. potens i dan minat Pemantauan . Program dijalankan pada hujung minggu.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Klinik Bola Jaring Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Tempoh Februari .

Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.2 Jadual pertandingan 3. Tempoh Bulan Julai Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kewangan Kekangan Kekurangan Pengadil.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Karnival Bola Jaring Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. 3. Format Pertandingan .1 Pendaftaran pasukan 3. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan . Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

SEPAKTAKRAW .

.

W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. S3 . S2. S4 Sambutan yang baik daripada murid.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman. W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.S) KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) S1 . . W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang..ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH .Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.

O2 Hubungan baik dengan agensi luar.O) ANCAMAN ( THREAT T ) O1 Sokongan daripada PIBG. T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.PELUANG ( OPPORTUNITIES. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. . O3.

1. Guru penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 1.Meningkatkan kemahiran guru penasihat kelab . 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 2.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.Menambah bilangan guru penasihat. 1. 1. Ahli kelab terlalu ramai.

1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 2.Sepaktakraw. 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. 3.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. .

2.Permainan kurang cemerlang.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. . Kurang pendedahan pemain. 1. 2.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. 1. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. Menyertai perrlawanan . Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. 3.

Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.persahabatan antara sekolah. . 1.

.Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pengetua 2.2014 ) KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pembahagian Kumpulan. Guru Penasihat. 1. 1. PKKK 3.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .

2. Pengetua 2. Guru Jemputan Ogos dan Oktober . Guru Penasihat.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Saya Boleh . PKKK 3. - .Sepanjang tahun. Latihan Dalaman 1. 1.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. 3.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. 4.

PKKK 3.1. Februari dan Oktober . Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 1. Pengetua 2. Guru Penasihat. .Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.

2. 2. Gelanggang Sepaktakraw terhad. KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili seko lah ) 2.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru pena sihat.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. 2. 2. En. GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. KEKANGAN 1. 2. 3. Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. TEMPOH Sepanjang tahun.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK Pembahagian Kumpulan KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Pengumpulan semua ahli. Pembahagian kumpulan. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 15 orang ahli. . Kekurangan sumber kewangan. 2.

Perlawanan antara kumpulan PENAMBAHBAIKAN 1. PEMANTAUAN 1. Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpa an.3. PKKK 2. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. . Guru Penasihat PENILAIAN 1.

Penentuan program. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. 3. 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK Latihan Dalaman OBJEKTIF Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw TEMPOH Bulan Ogos dan Oktober KUMPULAN SASARAN Guru penasihat GURU TERLIBAT 1. 3. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. KEKANGAN 1.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . 5. . Kesuntukan masa. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. .Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. Perbincangan sesama guru penasihat. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.2 Tunjuk cara 4.1 Taklimat 3.

Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan . Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Pengetua 2. Guru Jemputan PENILAIAN 1.PEMANTAUAN 1. PENAMBAHBAIKAN 1. PKKK 3.

Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK . Kekangan gelanggang Sepaktakraw.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan 2. KEKANGAN 1. 3. kumpulan. . kepada PKKK. Kekangan masa 2. PROSES KERJA 1. PKKK 3. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. sekolah.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab TEMPOH Februari dan Oktober KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab Sepaktakraw GURU TERLIBAT 1. Pengetua 2. MSSM yang diadakan setiap tahun. 2.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara 2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam 2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. 2. Semua guru penasihat kelab.Saya Boleh.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.

Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi da ripada post.PEMANTAUAN 1. . Guru penasihat PENILAIAN 1. PENAMBAHBAIKAN 1. Pengetua 2. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pa sukan dalam perlawanan. PKKK 3.motem.

HOKI .

W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain . S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi.

Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. melaksanakan aktiviti kelab . O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. T1 Kos peralatan agak mahal T2.Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. PIBG dan agensi luar.

1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan .

3. . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.

30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.40% 2011 2012 2013 45% 50% 55% . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .

Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .2014 60% 3.60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS .2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % Bilangan pelajar mendaftar . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.

PK KoKurikulum. . Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Klinik Hoki Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Tempoh Februari & Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki Guru terlibat Semua guru kelab hoki Proses Kerja 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. bukan atas dasar bakat.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. potens i dan minat Pemantauan .2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Taklimat Program Klinik hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu.

Penolong Kanan Ko-kurikulum. Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek . Guru Penyelaras.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN .

KELAB BAHASA MELAYU .

tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pidato.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersajak. bersyair. perbahasan dijalankan. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. PELUANG (OPPORTUNITIES O) .

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan .SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan .

bersajak. bersyair. . perbahasan dijalankan. pidato.W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab .

Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang 1. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai . Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2.Bahasa Melayu kurang memuaskan 1. 2. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 1. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang.

2014 100% . 2011 85% . Kehadiran pelajar: . Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 1.aktiviti kelab. 2010 38 orang . 3. 2014 60 orang 2. 2012 50 orang . 2010 80% . 2013 55 orang . 2013 95% . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2012 90% . 2011 45 orang .

Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M dilaksanakan 2M.4. 2012 15 % . 3. 2011 10 % . 2014 25 % PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR . Penglibatan pelajar secara aktif: . 2013 20 % . 2010 5 % .

INDIKATOR PENCAPAIAN 1.RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. . Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG . Januari . Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Melayu setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu .

Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Hanya 32 % pelajar menguasai 2M 50% pelajar menguasai 2M Kemahiran pelajar membaca dan menulis. 3. Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab Sepanjang PCG Kurang Penglibatan Pelajar terlibat .

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. .Rakan Sebaya penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Bahasa Melayu tahun Kokurikulum RM 100 daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

a. c. Penambahbaikan . Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. b.PELAN OPERASI I Nama projek Promosi Kelab Bahasa Melayu Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program.Berdasarkan hasil penilaian . .

Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian . Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. c.PELAN OPERASI II Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerj asama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. 5.

Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per jumpaan diadakan.

c. Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Kekangan Pelajar ponteng perjumpaan Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . 2.PELAN OPERASI III Nama projek Kelas Bimbingan Objektif Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Prestasi ahli direkodkan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . b.

jumpaan diadakan. .

KELAB BAHASA INGGERIS .

.

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum S2 Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain W2 Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang S4 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli W4 Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris S5 Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak .ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

Sokongan daripada ibu-bapa .membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W5 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah W6 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) ANCAMAN (T) T1.Sokongan padu daripada PIBG diperlukan sedia menyumbang apabila 02. PELUANG ( O ) O1.Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah .

Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.T2.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang .

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 Meningkatkan penglibatan pelajar 1 Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 2010 25 orang 30 orang 2 Kehadiran pelajar pada .

setiap kali perjumpaan kurang dari 80% 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. 2011 2012 2013 35 orang 40 orang 50 orang 3 Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa 3 Meningkatkan penglibatan guru 2 Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 2010 2011 70% 75% 80% .

2012 90% 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 2013 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 3 aktiviti 2010 2011 2012 2013 4 aktiviti 5 aktiviti 6 aktiviti 7 aktiviti .

4 Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 2010 2011 2012 2013 10% 15% 20% 25% 30% .

PELAN TAKTIKAL Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat .

Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang tahun RM 100/PCG Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli .

terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah .

Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum berm ula c. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Objektif Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Tempoh Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Melalui perhimpunan sekolah b. Lily Roland Pn. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris .

Kekangan Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang mem inati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahu n Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program .

Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 2 Nama Projek Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang bermina t Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri .

penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk menin gkatkan keberkesanan setiap aktiviti .3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lag i bakat yang ada pada diri mereka Kekangan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA .

Masalah pengangkutan PELUANG ( Opportunities O) .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 . W3.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.

Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 12 orang .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar kurang 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.

Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2013 = 25 orang 2.

Guru Kelab Jan RM 100.00 Kehadiran pelajar .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Ceramah Motivasi 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.

Meningkatkan pengetahuan . Meningkatkan pengetahuan tentang Bahasa Cina 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.meningkat di setiap perjumpaan kelab 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Kelab Julai RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00.

pelajar tentang Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar 1. Guru Kelab 3. Semua guru Ogos RM 100.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 4 Lawatan Sambil Belajar 1.Guru Kelab Nov RM .

00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini .100.

3 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1. kebudayaan & kesusasteraan China Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.4 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.2 . Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah.1 .

Pemantauan: Guru Kelab Bahasa Cina Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

4. Lai Chun Kin 2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% .3.1 . 3. 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Ceramah Motivasi Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Jan Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan pada bulan Jan Pelaksanaan aktiviti 5.3. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Taklimat program Ceramah Motivasi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Bong Lee Phin 3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5.

Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .Kekangan : 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

Program dijalankan dalam 1 fasa 5.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .3.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.2.5 .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Kuiz Bahasa Cina Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.4.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.

Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .Kekangan : 1. Guru Bahasa Cina Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras .

peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat da ripada guru pengiring 5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1.Pelaksanaan aktiviti 5.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5. Lai Chun Kin 2.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.Program dijalankan pada bulan Nov 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Objektif : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Tempoh : Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.4. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.3.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa p erhimpunan .Taklimat program Lawatan Sambil Belajar Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Bong Lee Phin 3.

Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pemantauan: Pengetua .Kekangan : 1.

KELAB BAHASA IBAN .

.

SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . komited dan terlatih KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan .Guru berpengalaman. S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

.

Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan 5. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 4. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 . 6.

Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2014 100% 6.6. 2013 20 % . 2012 90% . Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 4. 2013 95% . Kehadiran pelajar: . 2014 60 orang 5. 2014 25 % . Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 2010 38 orang . 2012 50 orang . 2010 5 % . 2013 55 orang . 2011 10 % . 4. Penglibatan pelajar secara aktif: . 2011 85% . 2011 45 orang . 2010 80% . Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. 2012 15 % .

.

Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Iban .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan . Januari .

Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap .

aktiviti yang dijalankan. .

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program. c. b.PELAN OPERASI Nama projek Promosi Kelab Bahasa Iban Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. . Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 2. a. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian .

.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan ker jasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan.PELAN OPERASI Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 6. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . 10. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. c. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod.

.jumpaan diadakan.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA .

PELUANG ( Opportunities O) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . PIBG dan agensi luar .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Penglibatan pelajar kurang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang 3. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang .

2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang 4.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat .Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.

Guru Penolong Kanan KK 2. Guru Kelab Jan September RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri 1.00. Meningkatkan kesedaran murid tentang isu-isu kesihatan 1. .

Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.Duit Kelab Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Demonstrasi membuat kek dan biskut 2. Guru Kelab Ogos RM 100. 3 Perkembangan Kendiri (Badan .00 Duit Kelab Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Guru Penolong Kanan KK 2. 1.

1.Sihat Otak Cerdas) 3. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.2 .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan . 2.Taklimat program Buku Skrap 1.1 .4 .3 .1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2.1 Mengenalpasti murid 3. Kekangan : 1.

Pemantauan: Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Ketua Penyelaras . .Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Kelab ERT.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Pemantauan: Pengetua .Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.

Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Objektif : Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pe ntingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Pelaksanaan aktiviti 5. 5.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.2 Pelantikan Penyelaras program 2.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.

Kekangan : Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

KELAB SAINS .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . W3 tidak minat belajar tentang sains PELUANG ( Opportunities O) .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Masalah pengangkutan bagi murid harian .

Penglibatan pelajar kurang 1. Meningkatkan kualitI aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang .PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang 5.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 1.

Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat .2013 = 35 orang 2014 = 40 orang 6.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.

Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Guru Kelab Jan- September . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Membuat replika menggunakan suratkhabar. 1.

Guru Kelab 3. Semua guru Ogos Pelajar menguasai pengetahuan sains 3 Buku Skrap 1. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains.Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti 2 Kuiz Sains 2.Meningkatkan .

1.kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Kekangan : .1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 7.2 Pelantikan Penyelaras program 8.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.1 Mengenalpasti murid 9.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. Proses Kerja : 7. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Tempoh : Januari .4 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10. Objektif : Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. 5.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki.1 .2 . Taklimat program 7.September Kumpulan Sasaran : Semua pelajar menengah atas Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelaksanaan aktiviti 5.3 .

Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Sains Penilaian : Memantau penerimaan replika yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan .3. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.

6.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 2.3. Guru Panasihat Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program Program dijalankan dalam 1 fasa Pelaksanaan aktiviti 5.1 Penerangan Program 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Kuiz Sains Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains Proses Kerja : 3.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Taklimat program 10.1.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. 5.2 . Pelajar tidak peka tentang iklan . 7.

Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram . Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pemantauan: Pengetua .

Tempoh : Januari. . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Pelaksanaan aktiviti 4.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.2 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 5. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Projek Buku Skrap Objektif : .1. Taklimat program 10. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.September Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Proses Kerja : 1.2 Penerangan Program Guru Panasihat 2.

Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram .Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras .

KELAB SENI VISUAL .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni O) PELUANG ( Opportunities O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

.

Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat . Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.1. Mempelbagaikan aktiviti 1.

.

PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Folio [ isu-isu seni dan budaya] 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu .

Guru Kelab 3. Semua guru Ogos .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan September Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti 2 Membuat hasil karya 2.seni dan budaya 1.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 3 - Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.RM 100.Guru Kelab Sepanjang tahun .

Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 .2 . Pelaksanaan aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti . Taklimat program Folio / Karya Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.1 .Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Folio / Karya Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Terlibat : Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Proses Kerja : 1.

4 .Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Penilaian : Memantau penerimaan folio yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.

KELAB SEJARAH .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . S3 .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 . S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.

makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.. W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .dijalankan.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat . PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.

ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 1. Penglibatan pelajar kurang 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang . Meningkatkan kualiti aktiviti 1.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang 11.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.2012 = 40 orang 2013 = 50 orang 12.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.

Guru Kelab Jan- September RM 100 . Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti .PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Kenegaraan ] 1.00.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Semua guru Julai RM 100.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3.2 Kuiz Sejarah 2.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat .

Guru Kelab Sepanjang tahun Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.

.

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.4 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 Mengenalpasti murid 3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.3 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah Proses Kerja : 1.1 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 1.2 . Pelaksanaan aktiviti 5.2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap 1.

Pemantauan: Guru Kelab Sejarah Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.1 asa AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya sem perjumpaan kelab. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.1 1.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab .AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. 5.5 .2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.4.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Kuiz Sejarah Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Tempoh : Julai / Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah.2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Proses Kerja : 1. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. 5.

5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pemantauan: Pengetua . Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras .6.

3 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1. McKinley Proses Kerja : 1.2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Andrew Teram 2. Program dijalankan sepanjang tahun 5.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : 1. Vincent Lim 3. En. En.1 . En. Pelaksanaan aktiviti 5.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda .4 Pelantikan Penyelaras program 2.

Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

KELAB GEOGRAFI .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KELAB GEOGRAFI 2014 ) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang 1.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat . Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.2013 = 85 orang 2014 = 100 orang 2.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Alam Sekitar ] 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar 1. Guru Kelab Jan September .

Semua guru Ogos RM 100.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan geografi 3 . Guru Kelab 3.RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Geografi 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.00.

Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.

Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.3 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10.4 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 8.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi Proses Kerja : 6.2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Geografi Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.1.

2. Taklimat program Kuiz Geografi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.6. Program dijalankan dalam 1 fasa 10.5 . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.3.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Kuiz Geografi Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan Proses Kerja : 6.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Ketua Penyelaras . Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Kekangan : 3.

14.2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan sepanjang tahun Pelaksanaan aktiviti 5.Alfizah Putit Proses Kerja : 11. 13. 15.Raiyah Akip Ibrahim 2. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 12.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : .1 .3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : 1.

4. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua . Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. semua guru kanan. SMK BALAI RINGIN .BERDISIPLIN. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. semua penolong kanan. =SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN . TEKUN. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. MAJU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful