PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

2010 - 2014

SMK BALAI RINGIN (YEB 8204)

Bilangan Kandungan Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan 1 - 4 BAHAGIAN 1

1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5 2.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 5 3.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 5 4.0 Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 5 5.0 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 6.0 Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 7.0 Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 8.0 Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 7-10 9.0 Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia 10

BAHAGIAN 2 1.0 Kurikulum Kebangsaan 10 2.0 Perancangan Strategik SMK Balai Ringin 11 3.0 Pemakaian SKPM 12 4.0 Visi SMK Balai Ringin 12 5.0 Misi SMK Balai Ringin 12 6.0 Matlamat SMK Balai Ringin 12 7.0 Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah 13 8.0 Motto Sekolah 13 9.0 Falsafah Sekolah 14 10.0 Matlamat Sekolah 14 11.0 Budaya Sekolah 14 12.0 Ikrar Sekolah 14 13.0 Slogan Sekolah 14 14.0 Huraian Elemen Logo Sekolah 14 - 15

15.0 Carta Organisasi Sekolah 17

BAHAGIAN 3

1.0 Falsafah, Visi dan Misi 18 2.0 Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum 19 - 2 2 3.0 Struktur Organisasi Kokurikulum 23 4.0 Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 24 26

BAHAGIAN 4

1.0 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 27 - 28

2.0 UNIT BERUNIFORM

PBSM 29

37

3.0 UNIT BERUNIFORM

PENGAKAP 38

44

4.0 UNIT BERUNIFORM

PANDU PUTERI 45

52

5.0 UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM 53

58

6.0 UNIT BERUNIFORM

KADET REMAJA SEKOLAH 59

70

7.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA 71

77

8.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BOMBA 78 84

BAHAGIAN 5

1.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA 85

91

2.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA TAMPAR 92

95

Bilangan Kandungan Muka Surat

3.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK 96

100

4.0. SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA JARING 101

107

5.0 SUKAN DAN PERMAINAN

SEPAKTAKRAW 108

115

6.0 SUKAN DAN PERMAINAN

HOKI 116

120

BAHAGIAN 6 1.0 KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU 121 130

2.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA INGGERIS 131

136

3.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA CINA 137

144

4.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA IBAN 145

150

5.0 KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA 151

157

6.0 KELAB DAN PERSATUAN - SAINS 158

164

7.0 KELAB DAN PERSATUAN

SENI VISUAL 165

169

8.0 KELAB DAN PERSATUAN

SEJARAH 170

176

9.0 KELAB DAN PERSATUAN

GEOGRAFI 177 - 183

10.0 PENGHARGAAN 184

.

3. berketerampilan. berilmu. Justeru. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganeg ara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggu ngjawab.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pus at kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia.2 Melahirkan insan yang beriman.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3. emosi. dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. masyarakat. sat u etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. da n sejahtera.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3. r ohani. bertanggungjawab.BAHAGIAN 1 1. 3. 2. dan negara. .1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 4. berakhlak mulia. berakhlak mulia.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. dan 3.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. berketerampilan. dan berkeupayaan mencapai ke sejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

5. misi.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kep ada pelanggan dan organisasi. serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. 6. matlamat.Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penti ng dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu. 7. dan 6.1 Niat yang betul .0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kement erian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. pertuturan.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan t ugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja. Justeru. warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik. 7. warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri. Selain itu.2 Perlakuan yang baik . . 7.3 Penggerak ke arah kebaikan .3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja da n amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. di samping memperbaiki imej organisasi.0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6. Di samping itu. Oleh itu .Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. 6. warga KPM hendaklah sentiasa memp erbaharu niat untuk kebaikan. maju. Di samping itu. berdaya saing . dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7. memberik an kepuasan kepada pelanggan. dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan.Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawa b warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti. seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik.

da n beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. 8.3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh y ang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan da lam tanggapan. mulia. Justeru. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan. Justeru.1.1.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.5 Berdisiplin dan beradab . 8.7.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunak an kuasa dan kedudukan.1.1.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.1 Amanah . setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga a dab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. 8. 7.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengh ilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Selain itu.Aktiviti yang berperaturan. pengucapan dan tindakan. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Warga KPM juga hendakl ah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.1. berdisiplin. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Antara amalan amanah adalah: 8. .Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. warga KPM hendaklah s entiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. tanp a menyeleweng dan cuai. 8. dan 8.

8.2.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyel esaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.3 Bijaksana .3.1 Menggunakan seluruh potensi.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan d an tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. dan kepakaran untuk menjayakan ses uatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah. dan 8. dan 8.3.2. tidak bercakap bohong dan mungkir janji . kepakaran.2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. keupayaan. tanp a niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kej ayaan sebagai hak.4.4 Sentiasa meningkatkan ilmu. 8. . dan profesionalisme.2 Benar .8. 8.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. 8.4 Bersyukur . 8.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak b ersikap sombong atau angkuh.2.3.3. 8.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengeliru kan.2 Bercakap benar dan menepati janji. rela berkongsi pengalaman.2.

2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebaran g prasangka.5. kedudukan. 8. 8.2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.5. 8. 8.5. 8.2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas deng an tidak mencari helah.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.4. 8.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.5 Dedikasi . tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisa si. .4. atau menaburkan fitnah.6 Ikhlas .6. bukan ke rana pangkat. berdendam.4. 8.4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima d an kemudahan yang disediakan. tidak cuai atau merungut.8.3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memast ikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci.5. dan 8. kegagalan.6.5. teliti dan ceria.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerj a yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. dan 8. dan ujia n serta tidak boleh berputus asa. atau mendapat perhatian orang lain.

4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.6.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas . atau keduduka n dan tidak bersikap pilih kasih.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. 8. 8.6.7. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. 8.6. unsur kebudayaan.5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. 9.1 Bersifat pemaaf dan penyayang.7 Penyayang .5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. dan 8.7.3 Memberikan layanan yang baik.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuk a. status. dan 8.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diteraju i oleh pihak pemimpin. nilai. tanpa mengira pangkat. tidak berdendam.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa se barang prasangka buruk. dan mengambil berat seperti: 8. 8. sombong serta meninggi dir i.7. BAHAGIAN 2 1. dan kepercayaan un tuk membantu perkembangan seseorang murid .8.7. 8.7. Mud ah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt. norma.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. mengharg ai. kemahiran.

1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. kaedah pengajaran berkesan. 2. 2.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid d alam bidang akademik.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteras kan teori pembelajaran. 2.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan p rogram-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. . rohani. 2. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. 2. 2. 2. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Ke bangsaan.3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkuali ti tinggi.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpand ukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. kokurikulum. mental. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani.

3. 6. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.2.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan ke rajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. dan menilai Perancangan Strategik sekolah. meny elia. 5.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan. . 3.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memb erikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. dan 3. ko kurikulum dan sahsiah diri. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. da n 2.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi da n berdedikasi.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapka n oleh Jemaah Nazir Sekolah. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengik ut tatacara dan prosedur yang ditentukan.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik. 4.0 PEMAKAIAN SKPM . melaksanakan.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. memantau.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.

1.6.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 7.1. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. 8. Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara. berkesan. 7.1.6 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri. pantas dan bijaksana. 7.2 6. masyarakat dan negara.4 6. murid. Tekun.8 Menguruskan kerja dengan cekap. 7. dan Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. 7. Disiplin dan sahsiah murid membanggakan.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. bertanggungjawab dan produktif.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. Maju . dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. berdisiplin.1. pihak sekolah telah menggubal piagamny a seperti tersebut di bawah: 7. lengkap dan mencuk upi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.5 6.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang dit etapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.1. komited. 7. canggih.1.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.3 6. Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. 7.1. 7.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.1.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperlu an pelanggan.

12.3 Inovatif dan kreatif 11. 12.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.1 Bersikap prihatin 11.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran unt uk kebaikan bersama.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudaha n-kemudahan yang telah disediakan. berdisiplin. bermoral dan berakhlak mulia 10.3 Melahirkan murid yang sihat. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. 12.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.9.2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.0 BUDAYA SEKOLAH 11.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasa na pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. 10.2 Berusaha ke arah kejayaan 11. 13. 12.5 Produktif dan berkualiti 12.3 Belajar bersungguh-sungguh.4 Bersatu dan bekerjasama 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.0 SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku .2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.

0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN DISIPLIN TEKUN MAJU The badge carries the national and state colours.s name.) is the school symbol and also carries the school. . The Otter (locally named Ringin.14.

(in the centre). YELLOW BOOK The yellow book represents the book knowledge. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. WHITE BACKGROUND COGWHEEL The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. The blue pupil represents unity among all in the school. . Maju is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. The school motto: Disiplin. The eye.BLUE SASH The blue sash represents the symbol of unity. leadership and authority. Tekun. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. THE EYE. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge.

BUJANGJK Perkembangan StafPenolong Kanan(Ko . Serian Bhd AJK Kebersihan. MAIMUNAH HJ.15.Kurikulum) PETRUS SIMON AWANJK Pembangunan FizikalPusat Sumber SekolahKurikulumLEONG MING M ENGKetua Bidang BahasaKetua Bidang Teknik & VokasionalPenyelaras Pentaksiran & Penilaian SekolahKetua PanitiaKetua Panitia* Bahasa Melayu* Bahasa Inggeris* M atematikGuru Perpustakaan & MediaPenyelaras Pasukan BerunifornPenyelaras Kelab/PersatuanPenyelaras Sukan/Permainan* Bahasa Melayu SPM* Teknologi MaklumatDisiplin* Matematik PMRJaw atankuasa Pembangunan SukanPsikososial/Kesejahteraan MentalKeibubapaanKerjayaAkademikGuru Pasukan SekolahGuru Rumah SukanGuru Khidmat Balai Maklumat* Matematik SPMSetiausaha KokurikulumSetiausaha SukanPembangunan DiriPencegahan Dadah/Rokok* Kemahiran Hidup* EkonomiGuru Cemerl angSetiausaha PeperiksaanGuru Khidmat Pusat AksesGuru Khidmat MediaGuru Khidmat Makmal KomputerGuru Khidmat Bilik BBMGuru Khidmat PerpustakaanGuru Khidmat Bilik Bahasa . Kesihatan & Keselamatan (3K) Kantin SekolahJK Perancangan Strategik SekolahPenolong Kanan(Hal Ehwal Murid) SARI AJIJK Data & DokumentasiTukang Masak Pentadbiran AmKetua KelasLembaga Disiplin MuridBadan Pengawas SekolahGuru TingkatanPenyelaras PMRPenyelaras SPM* Geografi* Pendidikan Seni Vis ual* Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan* Pendidikan MoralPenolong Kanan(Pentadbiran & Kurikulum) * Pendidikan Islam* Pendidikan Sivik & KewarganegaraanPangkalan Data Sekolah* SejarahKetua Panitia* SainsKetua Bidang KemanusiaanKetua PanitiaGuru SPBTWaden AsramaJK Jadual Waktu* Bahasa Iban* Bahas a CinaPIBGPENGETUAJK Kebajikan Staf & Bilik GuruKetua Bidang Sains & MatematikGuru Pengurus Sahsiah MuridKetua Penyelia Asrama Penyelia Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & KaunselingGuru Penyelaras TingkatanGuru Biasiswa/ Bantuan KhasKetua Waden AsramaPengurusan AsramaPengurusan Sahsiah MuridPengurusan Kebajikan/ Kemudahan MuridHJH.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN Pembestraian SekolahPerhimpunanMajalah SekolahDiari SekolahJK PPSMIInventori & H arta ModalPembantu TadbirPejabat AmPentadbiran AmPekerja Rendah AwamKewangan & A kaunKetua Pembantu TadbirPembantu TadbirPembantu Am RendahGuru Penasihat Badan PengawasKoperasi SMK Balai Ringin.

.

BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. berketrampilan. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. fizikal dan emosi yang tinggi aga r dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum . mempunyai daya sa ing.

0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah un tuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. permainan. gre d A. taat setia. persatuan dan badan beruniform. 1. integras i dan persefahaman di kalangan pelajar. berdisiplin. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktivi ti kokurikulum yang diceburi. beradab.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. 1. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psi komotor. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. jujur dan bersih. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. . mengukuhkan minat. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. intelek dan jasmani yang seimbang. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menera pkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. dan jumlah bilangan murid seramai 1.2 Mengilap. kelab.1. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan mela tih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pe ncapaian melalui daya saing yang sihat.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti suka n. bertanggungjaw ab. 2.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan ber faedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.

3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokuri kulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri

sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah

Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan so sial, jasmani, minat dan bakat pelajar

kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pel an Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan s uasana sekolah yang lebih menarik dan

menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar de ngan pelajar, pelajar dengan guru dan

kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaan nya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persat uan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kump ulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri da ri semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dike hendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringka t sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.

5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokuriku lum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. KENYALANG ZULL ALFFIAN 2. TEKUKUR . PUNAI NGIEN HOCK WUONG NOOR ASRUL ANUAR . SMK BALAI RINGIN. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. ZAIDAN SAPIAN SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH GURU PEN. HELANG 4.MOHD FIDAUS RIZWAN 3.

NURI MEDIK SANGIN MOHD FIRDAUS ABDULLAH PENYELARAS PENYLARAS PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA OLAHRAGA KELAB BAHASA INGGERIS PKBM BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU KRS HOKI KELAB SEJARAH PENGAKAP BOLA TAMPAR KELAB SAINS GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. JOGATHON BSMM BOLA SEPAK/ FUTSAL KELAB MATEMATIK PANDU PUTERI SEPAK TAKRAW KELAB BAHASA CINA ST JOHN AMBULAN TENIS KELAB BAHASA IBAN PUTERI ISLAM PING PONG KELAB GEOGRAFI SOO BAKH DOO BOLA LISUT KELAB ERT . CAMAR 6.5. SUKAN OLAHRAGA 2. RENTAS DESA 3.

ASAHI KARATE DO BADMINTON KELAB SENI VISUAL .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) .

SASARAN PENCAPAIAN DALAM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 1 Olahraga MSSS . BADAN BERUNIFORM. PERMAINAN.

MSSS Bahagian

60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 12 wakil 15 wakil 20 wakil

25 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil 2 Rentas Desa MSSS

MSSD Johan Johan Johan

Johan Johan MSS Negeri

6 wakil

7wakil 8 wakil 9 wakil 10 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil

3

Bolasepak MSSS

MSSD Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan MSSS Bahagian 3 Wakil 4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw MSSS

MSSD Naib Johan Johan

Johan Johan Johan

MSSS Negeri

4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil 7 Wakil 8 Wakil 5

Bola Tampar MSSS

MSSD Ketiga Naib Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri 4 Wakil 5 wakil 7 wakil 10 wakil 13 wakil 6

Hoki MSSS MSSD Penyertaan Top 5 Top 3 Naib Johan Johan 7 PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan Johan Johan Johan Johan KEBANGSAAN Top 5 Top 4 Top 3 Naib Johan Johan 8

Kadet Bomba

MSSD Tempat ketiga

Naib Johan Naib Johan Johan Johan

9

Kadet Remaja Sekolah

MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan

10

Choral Speaking Competition

MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11

Pertandingan Drama

MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan

Johan

12

Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSD Johan Johan Johan Johan Johan MSSS Negeri .

Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil 14 Pertandingan Forum MSSD Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD Naib Johan Johan .

Johan Johan Johan MSSS Negeri Top 3 Naib Johan Johan Johan Johan .

Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan .BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] .

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 Kekurangan alatan bantu mengajar . SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength S) S1 S2 S3 S4 S5 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness W) W1 W2 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 W4 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 3.

T) T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 T3 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka .O) O1 O2 O3 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah Sokongan padu daripada pihak PIBG Sokongan dari BSMM Cabang Serian ANCAMAN (Threat .PELUANG (Opportunities .

Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2.PELAN STRATEGIK BSMM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan 1. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti .

ahli semasa perjumpaan .persatuan 1. Menggalakkan ahli-ahli jawatankuasa mengikuti kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 1. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Peratus kehadiran ahli. Menggalakkan guru penasihat mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 3. Mempelbagaikan aktiviti semasa perjumpaan 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan 1.

4.meningkat 2. Kepimpinan dan kebolehan meningkat. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan meningkat 3. Kemahiran dan pengetahuan guru bertambah. mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan .

Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Pertolongan Cemas 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Menarik lebih ramai penyertaan Guru Penasihat : Cikgu Constant Ngadan Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM150/Tabung BSMM Peratus kehadiran ahli- .

Penolong Kanan . Memberi peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam kawad kaki Guru Penasihat : Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.ahli semasa perjumpaan 2 Kawad Kaki 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan 1. Mendedahkan ahli-ahli kepada asas kawad kaki 2.

Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang selebih sepanjang tahun. Guru Penasihat Sepember 2010 RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 5 Malam Anugerah BSMM 1. 2.KK 2. Menilai pengetahuan ahli-ahli tentang teori dan pratikal pertolongan cemas asas 2. Guru Penasihat Hari Sukan Sekolah 2010 Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 4 Pertandingan antara platun 1. Menarik lebih ramai penyertaan 1. Menarik lebih ramai penyertaan . Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3.

1. Penolong Kanan KK 3. Guru Penasihat Oktoner 2010 RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan . Pengetua 2.

Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Menarik lebih ramai penyertaan murid Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat: 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertolongan Cemas Objektif 1.2 Penerangan tentang program 1. Kenal pasti tempat yang sesuai . Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegaha nnya 3. Cikgu Constant Ngadan 2. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1.

Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya . Kekurangan alat bantu mengajar 4.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2.3.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Masa yang sesuai 3.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Perlaksanaan aktiviti 5.

PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Kawad Kaki Objektif 1.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahir an kawad kaki yang asas 2.2 Penerangan tentang program 1. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pak aian seragam 4. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Kenal pasti Bakat . Perlaksanaan Program 2.3 Perlantikan penyelaras program 2. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpula n Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru penasihat BSMM : 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan ba ntuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.

4. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keb erkesanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya . Kesuntukan masa 2. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Masalah tempat untuk latihan kawad 4.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad Kekangan 1.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.

Guru-guru Penasihat Proses kerja 1. setiausah a dan ketua guru penasihat 2.Oktober Kumpulan sasaran Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang Guru terlibat 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Mulai bulan Febuari .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas Objektif 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 2. Penolong Kanan KK 2. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas .

Perlaksanaan aktiviti 5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas Kekangan 1. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya .2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memind ahkan pesakit 4. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.3.

PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertandingan antara platun Objektif 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Bulan Ogos Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat Proses kerja 1. Perancangan program 1. Perlaksanaan program 2.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 3.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah Kekangan .4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.

Bilangan ahli yang ramai 2.1. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya .

Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Pengetua 2. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan .3 Perlantikan penyelaras program 2.2 Penerangan tentang program 1. Menarik lebih ramai penyertaan Tempoh Bulan Oktober Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat 1. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Guru Penasihat Proses kerja 1. Taklimat Program 1. 4. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Penolong Kanan Kokurikulum 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Majlis Anugerah BSMM Objektif 3.

5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Perlaksanaan aktiviti 5.2 Atur cara majlis 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1. Kekurangan bajet Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya . Masa yang sesuai 2.

PERSATUAN PENGAKAP .

Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 W3 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. O2 .Hubungan baik dengan agensi luar. S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .Sokongan dari PIBG.Pengetua yang komited dan berpengalaman. . komited dan terlatih S3 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 . S2 .

Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 T4 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat T ) T1 .

. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang 2.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang setiap tahun 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada .

Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3. . Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah.minat.

.

PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. Guru penasihat 2. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap .

Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Penolong Kanan 3.PenyelarasUnit Beruniform 4.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: . Pengetua 2. Guru Penasihat April Oktober RM5000 .

Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap . Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org 3.PenyelarasUnit Beruniform 4. Penolong Kanan 3. Pengetua 2.

menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org .

Pengetua 2.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.masa dan tempat 1.Guru Penasihat Proses Kerja 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti . Perlaksanaan Program 3. Penolong Kanan KoKurikulum 3.3 perlaksaanaan program 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 Tempoh April/Mei 2010 Kumpulan Sasaran 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) Guru Terlibat 1.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.2 pengisian program 1.1 tarikh. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.Penyelaras Unit Beruniform 4.

Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Masalah kewangan ( modal ) 2.Kekangan 1. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan akan dilakukan .

Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Pengetua 2. Penolong Kanan KK 3. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Masalah kewangan .2 Pengisian program 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1. Perlaksanaan Program 4.Penyelaras Unit Beruniform 4.3 Perlantikan AJK 2.Guru Penasihat Proses Kerja 1.1 Objektif program 1.

penambahbaikan akan dijalankan . Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2.

Penolong Kanan KK.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1. . Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.

.

PERGERAKAN PANDU PUTERI .

KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. S9 Sekolah satu sesi. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. . W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. W2 Peralatan kurang sempurna. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. S2 Sokongan daripada ibu bapa. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. iaitu hari Rabu. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan.

T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. . O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad.PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran.

1.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian . 2.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. iaitu perempuan sahaja.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina.

Mewajibkan kehadiran ahli. 100 % ahli hadir.Pemimpin berwaran 1.secara aktif. 2. Semua pemimpin berwaran .Pemimpin memohon waran.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 3. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. 2.

3. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Cik Linda Hon Siew Jan Okt.Normala J. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 2.Pn.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. .Pn.Roseline R.

Pn. 2.Normala J.Roseline R.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 . Perkhemahan Ahli mempraktikan ilmu-ilmu kepanduan. 2.RM200 KK Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan Seminggu sekali 100% ahli menguasai ilmu kepanduan. 3.Pn. 1.

Pn. 3. 3.Normala J.Roseline R. Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 1.KK Tiada perkhemahan Setahun sekali 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 2.Cik Linda Hon Siew Oktober RM200 KK .Pn.

4.Cik Linda Hon Siew Jan.Tiada lawatan Setahun sekali. RM800 KK .Normala J.Pn.Pn. 1.Roseline R. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran. 2. Okt. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. 3.

Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. 100% pemimpin berwaran. .

3.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perjumpaan Mingguan Objektif Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Tempoh Januari .Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. . 2. 4.Roseline Runggai 2.Pn.Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1. Mengambil kedatangan/ Row Call Aktiviti bulanan Permainan kecil Nyanyian Lagu Dunia dan Taps Kekangan Kehadiran pelajar tidak 100% Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahbaikan Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu akti viti bagi meningkatkan keberkesanannya. 5.

.

Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan . Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perkhemahan Kecil Objektif Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.1 Agihan tugas .2 Lantikan AJK 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.Roseline Runggai 2.3 Perincian tugas 2.4 Bincang kos 2.Normala Jahiri 3. Tempoh Jun Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.Pn.6 Tetap tarikh & tempat . Mesyuarat AJK: 2. Penyediaan Kertas Kerja 2.5 Bincang aktiviti 2.3.

Pelaksanaan perkhemahan 5.Masalah kewangan 2.3.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Penambahbaikan Perkhemahan bermalam .Laporan & Refleksi Kekangan 1. Penilaian 6.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.

Pemilihan tempat Permohonan kelulusan Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa Taklimat lawatan Pelaksanaan lawatan Kekangan 1. 2.Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Laporan perkhemahan Penambahbaikan . 4. 5.Pn.Roseline Runggai 2. 3.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Objektif Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.

Tempat lawatan yang lebih menarik .

Roseline Runggai Proses Kerja 1.pelaporan . Pemantauan .Kepelbagaian tugas pemimpin.menaikkan bendera .Tempoh masa yang terhad 2. Penilaian kawad ladam kuda .bersurai Kekangan 1.Pn. Penyediaan buku log dan bahan 2. Permohonan untuk penilaian 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Pemimpin Berwaran Objektif Semua pemimpin mempunyai waran Tempoh Januari Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.

Penolong Kanan Kokurikulum.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.1. . Penilaian Pemimpin lulus berwaran Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan. 2.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM .

Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness W ) W1 Kawasan sekolah yang terhad W2 Ada guru kurang pengalaman W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Hari perjumpaan diselaraskan S2 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength S ) S1 .Sekolah satu sesi S5. S3 .

Ancaman ( Threat T ) T1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 Bantuan kewangan yang terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan .Sokongan dari PIBG. O2 .Peluang ( Opportunities O ) O1 .Hubungan baik dengan agensi luar.

PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. 1.2. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 1. . Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI.

2.Mempelajari asas agama asas 3.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat . Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 3. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.

zon atau daerah 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1. . Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. 1.

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator Pencapaian 1 Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI 1. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil.3. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang .

Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober .2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI 2 Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Penolong Kanan KK 2.

80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap .

.

Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. .3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.

4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Pengetua 2. Guru penasihat April Penganjur 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain . Penolong Kanan KK 3.

.

3 Agihan Tugas 1. .5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.4. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.

2 Lantik AJK 1.3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut . Penolong Kanan KK.Nama Projek: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Jun hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Perancangan : 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Peruntukan dan logistik Pemantauan: Pengetua.4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH .

Guru penasihat mengajar . mengenali dan memahami masalah semua ahli. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. W2.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGI N Kekuatan (Strength S) S1.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab .S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. Kelemahan (Weakness W) W1. perpustakaan. S2. S6. S7. S5. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. . W3. W4.

sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.W5.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) sedia Ancaman (Threat T) T1. T3. W6. 3.Selepas bulan jun tg. W7. Turun untuk perjumpaan dari T2.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. Peluang (Opportunities O) O1.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.Banyak tempat persinggahan pelajar rumah tetapi tidak sampai di sekolah. dan 5.Sokongan padu daripada PIBG menyumbang apabila diperlukan.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS . O2. T4.

.

Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 BIDANG KOKURIKULUM 2014) KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian KRS kurang memuaskan 1. modul latihan serta pakaian oleh pelajar . Taraf keahlian KRS kurang daripada 150 orang 1. 2. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun.

Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap kepada 100% menjelang tahun 2013. 1. 2014 200 orang 2. 2010 125 orang . 2013 195 orang . 2011 150 orang .senior. 2012 175 orang . 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan 2. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun: . 3. 1. Mewajibkan pemakaian . Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.

2014 100% . 2011 60% . 1.pakaian seragam KRS No. 2010 50% . 2013 80% . 2. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.4 semasa hari Rabu setiap minggu. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun: . 2012 70% .

Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah 6.3. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 5. 4. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 2. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Mengadakan ujian kenaikan pangkat 1. platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Semua ketua kompeni. .

1. .5. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2010 2011 2012 2013 2014 60% pelajar terlibat 70% pelajar terlibat 80% pelajar terlibat 90% pelajar terlibat 100% pelajar terlibat . Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. . 2. 6. 2010 2011 2012 2013 2014 60% hadir 70% hadir 80% hadir 90% hadir 100% hadir 4. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat: . . Diadakan sekali setahun. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. . Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. . Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 1. . Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun: . . .

.

Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010.2014 . KOMPENI 1.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 OPS.

2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan . Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010. 2. PAKAIAN SERAGAM 1. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. JPN serta KPM. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD.Keanggotaan dalam KRS 2. OPS.

Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS . Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. OPS. berteraskan pelajar. TUGAS 1. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Jan Okt.3.

Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Pengetua Guru Penasihat .Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Meningkatkan pengetahuan. OPS. KULIAH 1. OPS. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . PANGKAT 1.4.

Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.Pegawai KRS Jun Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. OPS. KAWAD KAKI 1. 2.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki .

.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. 2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar sen ior. 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : 1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun

Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM Objektif : 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta K PM. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpun an hari Rabu kerana tidak memakai uniform.) Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. TUGAS Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. KULIAH Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Pelajar kurang berkeyakinan 2. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang be rkelayakan. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Tempoh : Jun Ogos Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Diadakan sekali setahun 2. Meningkatkan pengetahuan. . PANGKAT Objektif : 1. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.Nama Program : OPS. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Kekangan : 1. Pengetua 2.

.

Pelajar kurang berkeyakinan 2. KAWAD KAKI Objektif : 1. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perju mpaan.Nama Program : OPS. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. 2. Pengetua 2. 2. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Tempoh : Jan Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Kekangan : 1. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. .

.

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] .

W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PELUANG ( OPPORTUNITIES ANCAMAN ( THREAT T ) O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai PKBM (Darat). RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera .ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH KELEMAHAN ( WEAKNESS S ) W) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2.

Pengangkutan trak tentera T3. . Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan.apabila tamat persekolahan. T1. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. T2.

1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Hanya 3 orang .2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D).PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan.

2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 .2014) Bil. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) .mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan.

. Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Nov ATM Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan.Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid .2 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. menghadiri perjumpaan PKBM(D). Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). 3 Latihan Berjadual Bersama ATM. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat.

Peratus murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. pandu arah dan ilmu medan. menembak. pandu arah dan ilmu medan meningkat. pandu arah dan ilmu medan. 70% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari September ATM 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. menembak. .dalam aktiviti kawat. menembak. pandu arah dan ilmu medan.

Kekangan Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan gur u-guru ada komitmen lain. 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Proses Kerja 1. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Tempoh November Kumpulan Sasaran Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan . Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah.PELAN OPERASI Nama Projek Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Pemantauan Pengetua . 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera.

Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktivit i yang akan dijalankan. Objektif Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kade t Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain Tempoh April Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain Proses Kerja 1. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.Nama Projek Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peri ngkat Sekolah.

.Pemantauan Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruni form lain. Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.

Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. pan du arah dan ilmu medan. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan . Proses Kerja 1. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri.Nama Projek Latihan Berjadual Bersama ATM. Tempoh Januari hingga September Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. menembak. . Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi.

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .Pemantauan Pengetua .

PERSATUAN KADET BOMBA .

.

Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S3 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam . S4 . dan komited .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S2 . W5 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . O3 Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Ancaman ( Threat T ) T1 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan . O2 .kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .

PELAN STRATEGIK 2010 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada . Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang 2. . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun 1.

. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3.. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.minat.

.

AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 85% . Guru penasihat 2.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1. PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Guru Penasihat April Oktober RM3000 . Penolong Kanan 3. Pengetua 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi .Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.

Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM2000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam .ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang 3. Pengetua 2.

bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang .

pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. tarikh.masa dan tempat 5. Penolong Kanan 3. Pengetua 2.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Tempoh Mac / April 2010 Kumpulan Sasaran 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) Guru Terlibat 1. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti Kekangan 1. Perlaksanaan Program 7.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. pengisian program 6. perlaksaanaan program 2. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Masalah kewangan ( modal ) . Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.Guru Penasihat Proses Kerja 1.

Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.2. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] . Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.

objektif program 11. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1. Penolong Kanan 3. Masalah kewangan . pengisian program 12. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.Perlaksanaan Program 13. perlantikan AJK 2.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1. Pengetua 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Guru Penasihat Proses Kerja 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

penambahbaikan akan dijalankan .2. Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

Penolong Kanan KK.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1.6 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes .5 Jalankan Latihan 1.

.anan program.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN .

OLAHRAGA / RENTAS DESA .

. W4 Jurulatih kerap bertukar . KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W3 Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. S4 .SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

T2 Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan .PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.

PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan .

Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 2. 2. 3. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan.1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1.

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 3.

95 org Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga .2010 2011 2012 2013 60 org 70org 80 org 90 org 2014 .

Klinik Olahraga/Rentas Desa 1. Meningkatkan bilangan dan .PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi .peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. Guru Penyelaras Januari hingga November RM 100.SU Kokurikulum. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.

.55 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

Karnival Olahraga/Rentas Desa 1.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan . SU. Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. PK KoKurikulum.

100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu. Proses Kerja 1.PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Nama Projek Klinik Olahraga/Rentas Desa. Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latih an ansur maju. Tempoh Januari hingga Julai. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/pada ng. Kenal pasti kumpulan sasaran . Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.dua dan empat. 1.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang.1 Ucapan Ketua Jurilatih. 2. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1.

. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. 4. potens i dan minat Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. 3. Kebajikan atlit dan jurulatih.2. bukan atas dasar bakat. SU Kokurikulum.

Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Proses Kerja 1.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.dua dan empat. 3.1 Pendaftaran pasukan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Format Pertandingan .2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Kekangan Kekurangan Pengadil. Nama Projek Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.3 Teknikal Pertandingan 4. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan .PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA.2 Jadual pertandingan 3. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit. 2. 1. Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu. 1.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3.

Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karniva l. Setiausaha Kokurikulum. . Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan.

BOLA TAMPAR .

.

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS S) W) S1 Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S3 .Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. .Sambutan yang baik daripada murid. S4 .

T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.PELUANG (OPPORTUNITIES ANCAMAN (THREAT T) O) O1 02 Sokongan yang padu daripada ibubapa Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. .

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten, khasnya untuk pasukan perempuan

1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan

1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan

1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Latihan Dalaman

1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental 1. Pengetua 2. PKKK 3. Guru Penasihat

Sepanjang tahun

Pasukan sekolah, khasnya perempuan, yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

NAMA PROJEK Meningkat kekuatan mental OBJEKTIF Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab, khasnya perempuan GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. En Patrick Bong 2. En Lim Tsing Teck

PROSES KERJA 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar

KEKANGAN 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Kekurangan sumber kewangan 3. Susah mendapat pasukan luar

PEMANTAUAN 1. PKKK 2. Guru Penasihat

BOLA SEPAK

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN(STRENGTH S) KELEMAHAN(WEAKNESS-W) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG(OPPORTUNITIES) ANCAMAN(THREAT-T) O1- Sokongan daripada PIBG T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

O2. . .Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar.

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang Ahli kelab terlalu ramai 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian 1) Menambah bilangan jurulatih Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri. 2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran KELAB BOLA SEPAK .

.dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAP TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Penbahagian kumpulan Menimbangkan jumlah kejohanan dan nisbah ahli kelab dengan guru/jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Sepanjang tahun .

.Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang 2 Latihan dalaman Meningkatkan kemahiran guru penasihat /jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Ogos dan Oktober Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal. 3 Saya Boleh Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar dalam menghadapi kejohan sepanjang tahun.

1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Februari dan Oktober RM600 sumbang dari PIBG Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat .

setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. Sumber kewangan terbatas 3. Pembahagian kumpulan a. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan .PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Objektif Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kej ohanan dan peringkat umur Tempoh Bulan April-Julai Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/juru latih Proses kerja 1. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasi hat Kekangan 1.

PKKK 2.Pemantauan 1. Guru penasihat Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih .

BOLA JARING .

W3 . .ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting W4 .Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S3. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%. W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu T ) ANCAMAN ( Treat T1 Punca kewangan agak terbatas .

1.PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan .

Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2.3. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring .

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .40% 2011 2012 2013 2014 45% 50% 55% 60% .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .

60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .

Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar .PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.

Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. Karnival Bola Jaring .

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan .Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. PK KoKurikulum.

aktiviti dan keadiran ahli kelab .

3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Program dijalankan pada hujung minggu. Kewangan Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. bukan atas dasar bakat. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Klinik Bola Jaring Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Tempoh Februari .2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. 4.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. potens i dan minat Pemantauan .Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1.

Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .Penolong Kanan Kokurikulum.

2 Jadual pertandingan 3.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Karnival Bola Jaring Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 3. Kewangan Kekangan Kekurangan Pengadil. Format Pertandingan .1 Pendaftaran pasukan 3. Tempoh Bulan Julai Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan . Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.3 Teknikal Pertandingan 4.

Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum.

SEPAKTAKRAW .

.

S) KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) S1 .. W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . S2.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang. . S4 Sambutan yang baik daripada murid. S3 . W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.

O) ANCAMAN ( THREAT T ) O1 Sokongan daripada PIBG. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. . O2 Hubungan baik dengan agensi luar. O3. T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.PELUANG ( OPPORTUNITIES.

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 2. 1. 1. 1.Meningkatkan kemahiran guru penasihat kelab . Guru penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran. 1. 1.Menambah bilangan guru penasihat.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. Ahli kelab terlalu ramai.

1. 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. . Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.Sepaktakraw. 3. 2.

Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. 2. .Permainan kurang cemerlang. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. 1. 3. 2. 3. Kurang pendedahan pemain. Menyertai perrlawanan . 1. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2.

Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. 1. .persahabatan antara sekolah.

.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .2014 ) KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. PKKK 3. 1. Pembahagian Kumpulan.Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pengetua 2. 1. Guru Penasihat.

Latihan Dalaman 1.Sepanjang tahun.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. 3.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. Pengetua 2.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. 1. Saya Boleh . Guru Penasihat. - . Guru Jemputan Ogos dan Oktober . 4. 2. PKKK 3.

Pengetua 2.1. PKKK 3. Guru Penasihat. Februari dan Oktober .Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. . Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 1.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK Pembahagian Kumpulan KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. Pembahagian kumpulan. Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. 2. 3. TEMPOH Sepanjang tahun. KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab. 2. 2. KEKANGAN 1. GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. 2.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili seko lah ) 2. En.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. Pengumpulan semua ahli. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 15 orang ahli. . En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2. 2.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru pena sihat.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Kekurangan sumber kewangan.

Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpa an. .3. PEMANTAUAN 1. Perlawanan antara kumpulan PENAMBAHBAIKAN 1. PKKK 2. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Guru Penasihat PENILAIAN 1.

. 3. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. Kesuntukan masa.PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK Latihan Dalaman OBJEKTIF Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw TEMPOH Bulan Ogos dan Oktober KUMPULAN SASARAN Guru penasihat GURU TERLIBAT 1. KEKANGAN 1. 2. . Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . Guru penasihat kelab Sepaktakraw.2 Tunjuk cara 4. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab.1 Taklimat 3. Penentuan program. 5. 3. Perbincangan sesama guru penasihat.

PKKK 3. Pengetua 2. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan .PEMANTAUAN 1. Guru Jemputan PENILAIAN 1. PENAMBAHBAIKAN 1.

PROSES KERJA 1. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. Pengetua 2. Semua guru penasihat kelab. 2. . 3.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan 2. sekolah.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. Kekangan gelanggang Sepaktakraw. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam 2.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan 2. Kekangan masa 2.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara 2. kumpulan. 2. KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab TEMPOH Februari dan Oktober KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab Sepaktakraw GURU TERLIBAT 1.Saya Boleh. PKKK 3. KEKANGAN 1.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK . kepada PKKK.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. MSSM yang diadakan setiap tahun.

PKKK 3.PEMANTAUAN 1. PENAMBAHBAIKAN 1. Pengetua 2. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pa sukan dalam perlawanan.motem. Guru penasihat PENILAIAN 1. . Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi da ripada post.

HOKI .

S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%. S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain .

Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. PIBG dan agensi luar. melaksanakan aktiviti kelab . T1 Kos peralatan agak mahal T2.

1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan.

Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3.3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.

40% 2011 2012 2013 45% 50% 55% .30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .

60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .2014 60% 3.

PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS .

PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % Bilangan pelajar mendaftar .

. PK KoKurikulum. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. potens i dan minat Pemantauan .PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Klinik Hoki Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Tempoh Februari & Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki Guru terlibat Semua guru kelab hoki Proses Kerja 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Taklimat Program Klinik hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu. bukan atas dasar bakat.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1.

Penolong Kanan Ko-kurikulum. Guru Penyelaras. Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN .

KELAB BAHASA MELAYU .

bersajak.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . perbahasan dijalankan. tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . PELUANG (OPPORTUNITIES O) . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. bersyair. pidato.

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan .SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan .

W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. . perbahasan dijalankan. bersajak. pidato. bersyair.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab .

2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3.Bahasa Melayu kurang memuaskan 1. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai . Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang 1.

2012 90% . 2013 95% .aktiviti kelab. 3. 2014 60 orang 2. 2011 85% . 2012 50 orang . 2010 38 orang . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 1. 2013 55 orang . 2010 80% . 2011 45 orang . Kehadiran pelajar: . 2014 100% .

3. 2010 5 % . 2014 25 % PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR . 2013 20 % . 2012 15 % . 2011 10 % . Penglibatan pelajar secara aktif: . Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M dilaksanakan 2M.4.

Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG . Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Melayu setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. Januari . .INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab Sepanjang PCG Kurang Penglibatan Pelajar terlibat .Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Hanya 32 % pelajar menguasai 2M 50% pelajar menguasai 2M Kemahiran pelajar membaca dan menulis. 3.

Rakan Sebaya penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Bahasa Melayu tahun Kokurikulum RM 100 daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. .

Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. c. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. a. Penambahbaikan . b.PELAN OPERASI I Nama projek Promosi Kelab Bahasa Melayu Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun.

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program. .Berdasarkan hasil penilaian .

Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian . Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerj asama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. c.PELAN OPERASI II Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. 5.

.Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per jumpaan diadakan.

Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . 2. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan.PELAN OPERASI III Nama projek Kelas Bimbingan Objektif Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. b. Prestasi ahli direkodkan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Kekangan Pelajar ponteng perjumpaan Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . c. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1.

jumpaan diadakan. .

KELAB BAHASA INGGERIS .

.

ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum S2 Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain W2 Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang S4 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli W4 Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris S5 Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak .

Sokongan padu daripada PIBG diperlukan sedia menyumbang apabila 02.membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W5 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah W6 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Sokongan daripada ibu-bapa . PELUANG ( O ) O1.Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah .ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) ANCAMAN (T) T1.

T2.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang .Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 Meningkatkan penglibatan pelajar 1 Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 2010 25 orang 30 orang 2 Kehadiran pelajar pada .

setiap kali perjumpaan kurang dari 80% 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. 2011 2012 2013 35 orang 40 orang 50 orang 3 Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa 3 Meningkatkan penglibatan guru 2 Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 2010 2011 70% 75% 80% .

2012 90% 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 2013 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 3 aktiviti 2010 2011 2012 2013 4 aktiviti 5 aktiviti 6 aktiviti 7 aktiviti .

4 Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 2010 2011 2012 2013 10% 15% 20% 25% 30% .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat .PELAN TAKTIKAL Bil.

Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang tahun RM 100/PCG Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli .

terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah .

Melalui perhimpunan sekolah b. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum berm ula c. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris . Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Objektif Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Tempoh Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn.

Kekangan Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang mem inati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahu n Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program .

Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 2 Nama Projek Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang bermina t Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri .

penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk menin gkatkan keberkesanan setiap aktiviti .3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lag i bakat yang ada pada diri mereka Kekangan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W3.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Masalah pengangkutan PELUANG ( Opportunities O) .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.

Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 12 orang .

Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1.2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2013 = 25 orang 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2. Kehadiran kurang memuaskan 2.

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Ceramah Motivasi 1.Guru Kelab Jan RM 100.00 Kehadiran pelajar .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.

00.Meningkatkan pengetahuan . Guru Kelab Julai RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan pengetahuan tentang Bahasa Cina 1.meningkat di setiap perjumpaan kelab 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 3 Kuiz Bahasa Cina 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar 1.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Semua guru Ogos RM 100.Guru Kelab Nov RM .pelajar tentang Bahasa Cina 1. Guru Kelab 3.

100.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini .

Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .4 .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 . kebudayaan & kesusasteraan China Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.1 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.2 .

Pemantauan: Guru Kelab Bahasa Cina Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Guru mengambil kehadiran pelajar 5.3. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1. 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan pada bulan Jan Pelaksanaan aktiviti 5. 3.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Ceramah Motivasi Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Jan Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5. 5.1 .Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% .Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Bong Lee Phin 3. Lai Chun Kin 2.3. Taklimat program Ceramah Motivasi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.2.

Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .Kekangan : 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

5 .1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.3.Pelaksanaan aktiviti 5.2.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.4.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Kuiz Bahasa Cina Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .

Kekangan : 1. Guru Bahasa Cina Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Ketua Penyelaras .

5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa p erhimpunan .2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Bong Lee Phin 3.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.4.Program dijalankan pada bulan Nov 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Objektif : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Tempoh : Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1. Lai Chun Kin 2.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3.1.Pelaksanaan aktiviti 5.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat da ripada guru pengiring 5.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Kekangan : 1.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pemantauan: Pengetua .

KELAB BAHASA IBAN .

.

SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . komited dan terlatih KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan .Guru berpengalaman. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 .

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.

.

Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 4. 6. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan 5. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang.

2012 50 orang . 2013 20 % . 2011 45 orang . 2014 100% 6. 2013 55 orang . Kehadiran pelajar: . 2011 10 % . 2011 85% . Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 4. 2012 15 % . 2013 95% . 2010 38 orang . 4. Penglibatan pelajar secara aktif: . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2010 80% . 2014 25 % . 2010 5 % . 2012 90% . Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5.6. 2014 60 orang 5. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.

.

Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Iban . Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG . Januari .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap .

.aktiviti yang dijalankan.

c. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program. Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. a.PELAN OPERASI Nama projek Promosi Kelab Bahasa Iban Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. b. Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 2. .

.

10. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. c. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7.PELAN OPERASI Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 6. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan ker jasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab.

.jumpaan diadakan.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA .

ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . PIBG dan agensi luar .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . PELUANG ( Opportunities O) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .

ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang 3. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.

2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang 4. Kehadiran kurang memuaskan 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat .Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.

Guru Kelab Jan September RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang isu-isu kesihatan 1.00. Guru Penolong Kanan KK 2. .

3 Perkembangan Kendiri (Badan .Duit Kelab Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Demonstrasi membuat kek dan biskut 2. Guru Penolong Kanan KK 2.00 Duit Kelab Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. 1. Guru Kelab Ogos RM 100.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.

1.Sihat Otak Cerdas) 3.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab . Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.

Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .2 .1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2.3 .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2. 2.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.1 Mengenalpasti murid 3.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.1 .Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.Taklimat program Buku Skrap 1.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Kekangan : 1.4 .Pelaksanaan aktiviti 5.

Pemantauan: Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. .1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Pemantauan: Pengetua .Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Kelab ERT. Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1. Ketua Penyelaras .

Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Pelaksanaan aktiviti 5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% . 5. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Objektif : Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pe ntingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.

Kekangan : Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pemantauan: Pengetua .

KELAB SAINS .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . W3 tidak minat belajar tentang sains PELUANG ( Opportunities O) .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .

O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Masalah pengangkutan bagi murid harian . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang .PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang 5. Meningkatkan kualitI aktiviti 1. Penglibatan pelajar kurang 1.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat . Kehadiran kurang memuaskan 2.2013 = 35 orang 2014 = 40 orang 6. Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.

1. Guru Kelab Jan- September . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Membuat replika menggunakan suratkhabar.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1.Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti 2 Kuiz Sains 2. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. Semua guru Ogos Pelajar menguasai pengetahuan sains 3 Buku Skrap 1.Meningkatkan .

1.kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

1 Mengenalpasti murid 9. 5. Tempoh : Januari .1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 7. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Pelaksanaan aktiviti 5.1 .3 .September Kumpulan Sasaran : Semua pelajar menengah atas Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.2 Pelantikan Penyelaras program 8. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.4 . Kekangan : . Taklimat program 7. Proses Kerja : 7. Objektif : Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.2 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.

Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Sains Penilaian : Memantau penerimaan replika yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan .3.

1 Penerangan Program 4. Guru Panasihat Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program Program dijalankan dalam 1 fasa Pelaksanaan aktiviti 5.3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. Pelajar tidak peka tentang iklan . 7.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. 6. 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 2. Taklimat program 10.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Kuiz Sains Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains Proses Kerja : 3.1.2 .

Ketua Penyelaras . Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram .Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

September Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Proses Kerja : 1. . Tempoh : Januari.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Pelaksanaan aktiviti 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Projek Buku Skrap Objektif : . Taklimat program 10.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 5.2 Penerangan Program Guru Panasihat 2. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.2 .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras . Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram .

KELAB SENI VISUAL .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni O) PELUANG ( Opportunities O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .bekerjasama secara berpasukan O2 .

.

Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 .

1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2. Kehadiran kurang memuaskan 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat .

.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu .PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Folio [ isu-isu seni dan budaya] 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan September Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti 2 Membuat hasil karya 2.seni dan budaya 1. Semua guru Ogos .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Guru Kelab 3.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 3 - Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru Kelab Sepanjang tahun .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.RM 100.

Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3. Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 . Taklimat program Folio / Karya Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Folio / Karya Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Terlibat : Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Proses Kerja : 1.1 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.

4 .5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Penilaian : Memantau penerimaan folio yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

KELAB SEJARAH .

S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun. S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan. W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang .KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

dijalankan.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal. W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat .

ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH .

Meningkatkan kualiti aktiviti 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang .PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang 11. Penglibatan pelajar kurang 1.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.2012 = 40 orang 2013 = 50 orang 12.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Kenegaraan ] 1.00. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti . Guru Kelab Jan- September RM 100 .Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan 1.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat . Guru Kelab 3.2 Kuiz Sejarah 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Semua guru Julai RM 100.

Guru Kelab Sepanjang tahun Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Otak Cerdas 1.

.

Program dijalankan dalam 2 fasa 5.4 .2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.1 Mengenalpasti murid 3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah Proses Kerja : 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.1 1. Taklimat program Buku Skrap 1.2 .3 .aktiviti 5.1 . Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.

Pemantauan: Guru Kelab Sejarah Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.5 . Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Proses Kerja : 1. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.1 asa AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya sem perjumpaan kelab.1 1. Pelaksanaan aktiviti 5. 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.2.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Kuiz Sejarah Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Tempoh : Julai / Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah.2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.3.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab .4.

5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pemantauan: Pengetua .6.

Andrew Teram 2. En.1 .4 Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda .2. Pelaksanaan aktiviti 5. En. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Vincent Lim 3.3 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. En. Program dijalankan sepanjang tahun 5.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : 1. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. McKinley Proses Kerja : 1.

Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .3.3. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5.

KELAB GEOGRAFI .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KELAB GEOGRAFI 2014 ) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang . Penglibatan pelajar kurang 1.

Kehadiran kurang memuaskan 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.2013 = 85 orang 2014 = 100 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan September .PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Alam Sekitar ] 1.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan geografi 3 . Guru Kelab 3.RM 100 .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1. Semua guru Ogos RM 100.00. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Geografi 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 8. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelaksanaan aktiviti 5.1 .3 . Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.4 .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi Proses Kerja : 6.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : .

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Geografi Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .1.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.2. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Taklimat program Kuiz Geografi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5.3.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.4.5 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .6. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Kuiz Geografi Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan Proses Kerja : 6. Program dijalankan dalam 1 fasa 10.

Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Kekangan : 3. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua .

Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : . 14.3.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : 1.Raiyah Akip Ibrahim 2. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 12.1 . 15. 13. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan sepanjang tahun Pelaksanaan aktiviti 5.2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Alfizah Putit Proses Kerja : 11.

Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

TEKUN. semua penolong kanan.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. MAJU. semua guru kanan. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. =SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN . SMK BALAI RINGIN .BERDISIPLIN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful