P. 1
Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

|Views: 144|Likes:
Published by Urrasyidin Addnan

More info:

Published by: Urrasyidin Addnan on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM

2010 - 2014

SMK BALAI RINGIN (YEB 8204)

Bilangan Kandungan Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan 1 - 4 BAHAGIAN 1

1.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 5 2.0 Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 5 3.0 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 5 4.0 Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia 5 5.0 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 6.0 Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 7.0 Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 6 8.0 Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 7-10 9.0 Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia 10

BAHAGIAN 2 1.0 Kurikulum Kebangsaan 10 2.0 Perancangan Strategik SMK Balai Ringin 11 3.0 Pemakaian SKPM 12 4.0 Visi SMK Balai Ringin 12 5.0 Misi SMK Balai Ringin 12 6.0 Matlamat SMK Balai Ringin 12 7.0 Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah 13 8.0 Motto Sekolah 13 9.0 Falsafah Sekolah 14 10.0 Matlamat Sekolah 14 11.0 Budaya Sekolah 14 12.0 Ikrar Sekolah 14 13.0 Slogan Sekolah 14 14.0 Huraian Elemen Logo Sekolah 14 - 15

15.0 Carta Organisasi Sekolah 17

BAHAGIAN 3

1.0 Falsafah, Visi dan Misi 18 2.0 Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum 19 - 2 2 3.0 Struktur Organisasi Kokurikulum 23 4.0 Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 24 26

BAHAGIAN 4

1.0 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM 27 - 28

2.0 UNIT BERUNIFORM

PBSM 29

37

3.0 UNIT BERUNIFORM

PENGAKAP 38

44

4.0 UNIT BERUNIFORM

PANDU PUTERI 45

52

5.0 UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM 53

58

6.0 UNIT BERUNIFORM

KADET REMAJA SEKOLAH 59

70

7.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA 71

77

8.0 UNIT BERUNIFORM

PERSATUAN KADET BOMBA 78 84

BAHAGIAN 5

1.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA 85

91

2.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA TAMPAR 92

95

Bilangan Kandungan Muka Surat

3.0 SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA SEPAK 96

100

4.0. SUKAN DAN PERMAINAN

BOLA JARING 101

107

5.0 SUKAN DAN PERMAINAN

SEPAKTAKRAW 108

115

6.0 SUKAN DAN PERMAINAN

HOKI 116

120

BAHAGIAN 6 1.0 KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU 121 130

2.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA INGGERIS 131

136

3.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA CINA 137

144

4.0 KELAB DAN PERSATUAN

BAHASA IBAN 145

150

5.0 KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA 151

157

6.0 KELAB DAN PERSATUAN - SAINS 158

164

7.0 KELAB DAN PERSATUAN

SENI VISUAL 165

169

8.0 KELAB DAN PERSATUAN

SEJARAH 170

176

9.0 KELAB DAN PERSATUAN

GEOGRAFI 177 - 183

10.0 PENGHARGAAN 184

.

0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. berilmu. berakhlak mulia. 3. da n sejahtera. bertanggu ngjawab.BAHAGIAN 1 1. berketerampilan. dan berkeupayaan mencapai ke sejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. . dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. r ohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. dan negara.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pus at kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Justeru. sat u etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur. masyarakat. 3.2 Melahirkan insan yang beriman.1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 3.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganeg ara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab. 2. 4. dan 3. emosi.

Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penti ng dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.3 Penggerak ke arah kebaikan .Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. 7. Di samping itu. dan 6. serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Di samping itu. warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri. maju.1 Niat yang betul .2 Perlakuan yang baik . dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa.5. memberik an kepuasan kepada pelanggan. misi. 6.Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawa b warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti.0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kement erian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. berdaya saing . warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik. seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. matlamat.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. .2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kep ada pelanggan dan organisasi.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan t ugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja. Selain itu. Oleh itu .0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7. pertuturan. warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu.0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6. 7. warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja da n amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. 7. 6. di samping memperbaiki imej organisasi. warga KPM hendaklah sentiasa memp erbaharu niat untuk kebaikan. Justeru.

Warga KPM juga hendakl ah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga a dab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. Selain itu.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunak an kuasa dan kedudukan. 8.1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.5 Berdisiplin dan beradab . .1.Aktiviti yang berperaturan.1. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .1 Amanah . Antara amalan amanah adalah: 8. warga KPM hendaklah s entiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. pengucapan dan tindakan.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.1.5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh y ang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. dan 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan da lam tanggapan. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. 7. mulia. 8. 8.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengh ilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. tanp a menyeleweng dan cuai.1. berdisiplin. Justeru. Justeru. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.1. da n beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. 8.7.

dan kepakaran untuk menjayakan ses uatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. dan 8. 8. 8.2 Benar .2.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan d an tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.2. dan profesionalisme. dan 8.2. tanp a niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. 8.8. rela berkongsi pengalaman.2. 8.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak b ersikap sombong atau angkuh.2 Bercakap benar dan menepati janji.1 Menggunakan seluruh potensi.3.3.3.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyel esaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.4 Bersyukur . kepakaran. . 8.3.4 Sentiasa meningkatkan ilmu. keupayaan.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kej ayaan sebagai hak.3 Bijaksana . tidak bercakap bohong dan mungkir janji .4.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengeliru kan. 8.

6.6. kegagalan. 8. atau menaburkan fitnah. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. kedudukan. 8.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisa si.5. 8. 8.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. atau mendapat perhatian orang lain. dan ujia n serta tidak boleh berputus asa. dan 8.5 Dedikasi .5. 8.4.4.8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebaran g prasangka.5. teliti dan ceria. 8. 8. bukan ke rana pangkat.5.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci.2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima d an kemudahan yang disediakan.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas deng an tidak mencari helah.2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. berdendam.4.5. .3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memast ikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.6 Ikhlas . tidak cuai atau merungut. dan 8.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerj a yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.

7.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. norma. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuk a.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas .6.8. tanpa mengira pangkat.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa se barang prasangka buruk. kemahiran. nilai. 8. dan kepercayaan un tuk membantu perkembangan seseorang murid .5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. dan mengambil berat seperti: 8. 8. status. dan 8.5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.7. mengharg ai. 8.6. unsur kebudayaan. dan 8. atau keduduka n dan tidak bersikap pilih kasih. BAHAGIAN 2 1.7.7. tidak berdendam.3 Memberikan layanan yang baik.7 Penyayang . Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.6. Mud ah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.7.1 Bersifat pemaaf dan penyayang.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diteraju i oleh pihak pemimpin.4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. sombong serta meninggi dir i. 8. 8. 9.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.

SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 2.3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. . 2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada.7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan p rogram-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. 2.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteras kan teori pembelajaran. mental. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. 2. kokurikulum.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpand ukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. kaedah pengajaran berkesan. rohani.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Ke bangsaan.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid d alam bidang akademik. 2. 2. 2.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkuali ti tinggi.

8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memb erikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. dan 3.2.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapka n oleh Jemaah Nazir Sekolah. ko kurikulum dan sahsiah diri.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi da n berdedikasi.0 PEMAKAIAN SKPM . SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. memantau.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengik ut tatacara dan prosedur yang ditentukan.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. da n 2.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan ke rajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. 3. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik. meny elia. 6. 3. 4. 5. melaksanakan. . Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6.

2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang dit etapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.1.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.1. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. 7. Tekun. 7. 7. Maju .1. 7.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. 7. bertanggungjawab dan produktif. 8. 7. pantas dan bijaksana. komited.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin.1.4 6. Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. dan Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.1.1.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. murid.2 6. canggih.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara. masyarakat dan negara. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. 7.3 6.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperlu an pelanggan.1. berdisiplin. pihak sekolah telah menggubal piagamny a seperti tersebut di bawah: 7.8 Menguruskan kerja dengan cekap.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. berkesan. lengkap dan mencuk upi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.6 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri. 7.6.5 6.1.

12.2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.9.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10. bermoral dan berakhlak mulia 10.0 SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku .5 Produktif dan berkualiti 12. 12.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.1 Bersikap prihatin 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10. 13.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasa na pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10. 12.4 Bersatu dan bekerjasama 11. 12.0 BUDAYA SEKOLAH 11.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudaha n-kemudahan yang telah disediakan.2 Berusaha ke arah kejayaan 11. 10. berdisiplin.3 Belajar bersungguh-sungguh.3 Melahirkan murid yang sihat.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran unt uk kebaikan bersama.3 Inovatif dan kreatif 11.

0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN DISIPLIN TEKUN MAJU The badge carries the national and state colours. .) is the school symbol and also carries the school.s name. The Otter (locally named Ringin.14.

looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. WHITE BACKGROUND COGWHEEL The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. (in the centre). The eye. The school motto: Disiplin. Tekun. Maju is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. THE EYE. . The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. The blue pupil represents unity among all in the school.BLUE SASH The blue sash represents the symbol of unity. leadership and authority. YELLOW BOOK The yellow book represents the book knowledge.

BUJANGJK Perkembangan StafPenolong Kanan(Ko .15. MAIMUNAH HJ.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN Pembestraian SekolahPerhimpunanMajalah SekolahDiari SekolahJK PPSMIInventori & H arta ModalPembantu TadbirPejabat AmPentadbiran AmPekerja Rendah AwamKewangan & A kaunKetua Pembantu TadbirPembantu TadbirPembantu Am RendahGuru Penasihat Badan PengawasKoperasi SMK Balai Ringin.Kurikulum) PETRUS SIMON AWANJK Pembangunan FizikalPusat Sumber SekolahKurikulumLEONG MING M ENGKetua Bidang BahasaKetua Bidang Teknik & VokasionalPenyelaras Pentaksiran & Penilaian SekolahKetua PanitiaKetua Panitia* Bahasa Melayu* Bahasa Inggeris* M atematikGuru Perpustakaan & MediaPenyelaras Pasukan BerunifornPenyelaras Kelab/PersatuanPenyelaras Sukan/Permainan* Bahasa Melayu SPM* Teknologi MaklumatDisiplin* Matematik PMRJaw atankuasa Pembangunan SukanPsikososial/Kesejahteraan MentalKeibubapaanKerjayaAkademikGuru Pasukan SekolahGuru Rumah SukanGuru Khidmat Balai Maklumat* Matematik SPMSetiausaha KokurikulumSetiausaha SukanPembangunan DiriPencegahan Dadah/Rokok* Kemahiran Hidup* EkonomiGuru Cemerl angSetiausaha PeperiksaanGuru Khidmat Pusat AksesGuru Khidmat MediaGuru Khidmat Makmal KomputerGuru Khidmat Bilik BBMGuru Khidmat PerpustakaanGuru Khidmat Bilik Bahasa . Kesihatan & Keselamatan (3K) Kantin SekolahJK Perancangan Strategik SekolahPenolong Kanan(Hal Ehwal Murid) SARI AJIJK Data & DokumentasiTukang Masak Pentadbiran AmKetua KelasLembaga Disiplin MuridBadan Pengawas SekolahGuru TingkatanPenyelaras PMRPenyelaras SPM* Geografi* Pendidikan Seni Vis ual* Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan* Pendidikan MoralPenolong Kanan(Pentadbiran & Kurikulum) * Pendidikan Islam* Pendidikan Sivik & KewarganegaraanPangkalan Data Sekolah* SejarahKetua Panitia* SainsKetua Bidang KemanusiaanKetua PanitiaGuru SPBTWaden AsramaJK Jadual Waktu* Bahasa Iban* Bahas a CinaPIBGPENGETUAJK Kebajikan Staf & Bilik GuruKetua Bidang Sains & MatematikGuru Pengurus Sahsiah MuridKetua Penyelia Asrama Penyelia Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & KaunselingGuru Penyelaras TingkatanGuru Biasiswa/ Bantuan KhasKetua Waden AsramaPengurusan AsramaPengurusan Sahsiah MuridPengurusan Kebajikan/ Kemudahan MuridHJH. Serian Bhd AJK Kebersihan.

.

berketrampilan.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. fizikal dan emosi yang tinggi aga r dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum . disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. mempunyai daya sa ing.

1. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. bertanggungjaw ab. beradab.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. .0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah un tuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. intelek dan jasmani yang seimbang.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. taat setia. persatuan dan badan beruniform. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktivi ti kokurikulum yang diceburi. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. kelab.1. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psi komotor. jujur dan bersih. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. 2. permainan. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menera pkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan mela tih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pe ncapaian melalui daya saing yang sihat. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti suka n. 1. mengukuhkan minat. dan jumlah bilangan murid seramai 1. gre d A.2 Mengilap. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. berdisiplin. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. integras i dan persefahaman di kalangan pelajar.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan ber faedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.

3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokuri kulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri

sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah

Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan so sial, jasmani, minat dan bakat pelajar

kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pel an Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan s uasana sekolah yang lebih menarik dan

menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar de ngan pelajar, pelajar dengan guru dan

kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaan nya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persat uan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kump ulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri da ri semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dike hendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringka t sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.

5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokuriku lum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan

KENYALANG ZULL ALFFIAN 2. SMK BALAI RINGIN. PUNAI NGIEN HOCK WUONG NOOR ASRUL ANUAR . TEKUKUR . ZAIDAN SAPIAN SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1.MOHD FIDAUS RIZWAN 3.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH GURU PEN. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. HELANG 4.

RENTAS DESA 3. CAMAR 6.5. JOGATHON BSMM BOLA SEPAK/ FUTSAL KELAB MATEMATIK PANDU PUTERI SEPAK TAKRAW KELAB BAHASA CINA ST JOHN AMBULAN TENIS KELAB BAHASA IBAN PUTERI ISLAM PING PONG KELAB GEOGRAFI SOO BAKH DOO BOLA LISUT KELAB ERT . SUKAN OLAHRAGA 2. NURI MEDIK SANGIN MOHD FIRDAUS ABDULLAH PENYELARAS PENYLARAS PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM SUKAN DAN PERMAINAN KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA OLAHRAGA KELAB BAHASA INGGERIS PKBM BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU KRS HOKI KELAB SEJARAH PENGAKAP BOLA TAMPAR KELAB SAINS GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1.

ASAHI KARATE DO BADMINTON KELAB SENI VISUAL .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) .

SASARAN PENCAPAIAN DALAM. BADAN BERUNIFORM. PERMAINAN. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 1 Olahraga MSSS .

MSSS Bahagian

60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 12 wakil 15 wakil 20 wakil

25 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil 2 Rentas Desa MSSS

MSSD Johan Johan Johan

Johan Johan MSS Negeri

6 wakil

7wakil 8 wakil 9 wakil 10 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil 3 wakil 4 wakil 5 wakil 6 wakil

3

Bolasepak MSSS

MSSD Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan MSSS Bahagian 3 Wakil 4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw MSSS

MSSD Naib Johan Johan

Johan Johan Johan

MSSS Negeri

4 Wakil 5 Wakil 6 Wakil 7 Wakil 8 Wakil 5

Bola Tampar MSSS

MSSD Ketiga Naib Johan Johan Johan Johan

MSSS Negeri 4 Wakil 5 wakil 7 wakil 10 wakil 13 wakil 6

Hoki MSSS MSSD Penyertaan Top 5 Top 3 Naib Johan Johan 7 PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan Johan Johan Johan Johan KEBANGSAAN Top 5 Top 4 Top 3 Naib Johan Johan 8

Kadet Bomba

MSSD Tempat ketiga

Naib Johan Naib Johan Johan Johan

9

Kadet Remaja Sekolah

MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan

10

Choral Speaking Competition

MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11

Pertandingan Drama

MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan

Johan

12

Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSD Johan Johan Johan Johan Johan MSSS Negeri .

Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil 14 Pertandingan Forum MSSD Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD Naib Johan Johan .

Johan Johan Johan MSSS Negeri Top 3 Naib Johan Johan Johan Johan .

Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] .

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength S) S1 S2 S3 S4 S5 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness W) W1 W2 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 W4 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 3. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 Kekurangan alatan bantu mengajar .

PELUANG (Opportunities .O) O1 O2 O3 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah Sokongan padu daripada pihak PIBG Sokongan dari BSMM Cabang Serian ANCAMAN (Threat .T) T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 T3 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka .

Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti . Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2.PELAN STRATEGIK BSMM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan 1.

Menggalakkan guru penasihat mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 3. Peratus kehadiran ahli. Mempelbagaikan aktiviti semasa perjumpaan 2. Menggalakkan ahli-ahli jawatankuasa mengikuti kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya 1. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan 1.persatuan 1.ahli semasa perjumpaan . Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2.

4. mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan . Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan meningkat 3.meningkat 2. Kemahiran dan pengetahuan guru bertambah. Kepimpinan dan kebolehan meningkat.

Menarik lebih ramai penyertaan Guru Penasihat : Cikgu Constant Ngadan Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM150/Tabung BSMM Peratus kehadiran ahli- . Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Pertolongan Cemas 1.

Penolong Kanan . Memberi peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan 1.ahli semasa perjumpaan 2 Kawad Kaki 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam kawad kaki Guru Penasihat : Cikgu Joseph Ak Samson Januari hingga Oktober 2010 RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Mendedahkan ahli-ahli kepada asas kawad kaki 2.

Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang selebih sepanjang tahun. Guru Penasihat Sepember 2010 RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 5 Malam Anugerah BSMM 1. Menilai pengetahuan ahli-ahli tentang teori dan pratikal pertolongan cemas asas 2. Menarik lebih ramai penyertaan 1. Guru Penasihat Hari Sukan Sekolah 2010 Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan 4 Pertandingan antara platun 1. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3.KK 2. 2. Menarik lebih ramai penyertaan .

Penolong Kanan KK 3.1. Pengetua 2. Guru Penasihat Oktoner 2010 RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan .

Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegaha nnya 3. Cikgu Constant Ngadan 2. Kenal pasti tempat yang sesuai . Taklimat Program 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertolongan Cemas Objektif 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat: 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.2 Penerangan tentang program 1. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1.

Masa yang sesuai 3.2 Pratikal pertolongan cemas 5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Kekurangan alat bantu mengajar 4. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya .3. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Perlaksanaan aktiviti 5.

Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pak aian seragam 4. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2. Perlaksanaan Program 2. Cikgu Joseph Ak Samson Proses kerja 1.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahir an kawad kaki yang asas 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpula n Tempoh Januari hingga Oktober 2010 Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru penasihat BSMM : 1. Kenal pasti Bakat .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Kawad Kaki Objektif 1.2 Penerangan tentang program 1. Taklimat Program 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan ba ntuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3.

Bilangan ahli yang kurang Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keb erkesanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya . Masalah tempat untuk latihan kawad 4.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Kesuntukan masa 2.4. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad Kekangan 1.

Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas Objektif 1. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3.Oktober Kumpulan sasaran Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang Guru terlibat 1. setiausah a dan ketua guru penasihat 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 2. Penolong Kanan KK 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Mulai bulan Febuari . Guru-guru Penasihat Proses kerja 1. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas .

Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya . Kekurangan ahli untuk bertugas 2.3. Perlaksanaan aktiviti 5.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas Kekangan 1.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memind ahkan pesakit 4.

PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Pertandingan antara platun Objektif 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolong an cemas yang telah dipelajari 3.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah Kekangan . Perancangan program 1. Perlaksanaan program 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Tempoh Bulan Ogos Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat Guru-guru Penasihat Proses kerja 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya . Bilangan ahli yang ramai 2.1.

Penolong Kanan Kokurikulum 3.2 Penerangan tentang program 1. Menarik lebih ramai penyertaan Tempoh Bulan Oktober Kumpulan sasaran Semua ahli BSMM Guru terlibat 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Majlis Anugerah BSMM Objektif 3. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan . Pengetua 2. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. 4. Taklimat Program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Guru Penasihat Proses kerja 1. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.3 Perlantikan penyelaras program 2.

Kekurangan bajet Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberk esanan program Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya .3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat Kekangan 1. Perlaksanaan aktiviti 5.2 Atur cara majlis 5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Masa yang sesuai 2.5.

PERSATUAN PENGAKAP .

Pengetua yang komited dan berpengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar. .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Sebahagian guru mempunyai pengalaman. O2 . S2 . S4 . komited dan terlatih S3 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .Sokongan dari PIBG.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 W3 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat T ) T1 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 T4 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan .

Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang 2. .PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang setiap tahun 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada .

minat. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. . Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.

.

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap . Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. Guru penasihat 2.

PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru Penasihat April Oktober RM5000 . Pengetua 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Penolong Kanan 3.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: .perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.

Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap . Pengetua 2. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.PenyelarasUnit Beruniform 4. Penolong Kanan 3.2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org 3.

menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org .

Perlaksanaan Program 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.masa dan tempat 1. Penolong Kanan KoKurikulum 3.3 perlaksaanaan program 2. Pengetua 2.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.2 pengisian program 1.Penyelaras Unit Beruniform 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti .3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 Tempoh April/Mei 2010 Kumpulan Sasaran 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) Guru Terlibat 1.Guru Penasihat Proses Kerja 1.1 tarikh.

penambahbaikan akan dilakukan . Masalah kewangan ( modal ) 2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.Kekangan 1.

Penolong Kanan KK 3.3 Perlantikan AJK 2. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1. Masalah kewangan . Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Pengetua 2.2 Pengisian program 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1.Penyelaras Unit Beruniform 4.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Perlaksanaan Program 4.1 Objektif program 1. Pelajar diberi penerangan mengenai 1.

2. penambahbaikan akan dijalankan . Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

4 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program. Penolong Kanan KK.2 Lantik AJK 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua. .PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.

.

PERGERAKAN PANDU PUTERI .

S2 Sokongan daripada ibu bapa. S9 Sekolah satu sesi. . S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. iaitu hari Rabu. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. W2 Peralatan kurang sempurna. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari.

.PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad.

1.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 2. iaitu perempuan sahaja.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian .

Pemimpin berwaran 1. Semua pemimpin berwaran .Mewajibkan kehadiran ahli.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. 2.Pemimpin memohon waran. 100 % ahli hadir. 3. 2.secara aktif.

Cik Linda Hon Siew Jan Okt. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 2.Pn. 3.Roseline R. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. .Normala J.Pn.

Roseline R.Pn.Pn.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 . Perkhemahan Ahli mempraktikan ilmu-ilmu kepanduan. 2.RM200 KK Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan Seminggu sekali 100% ahli menguasai ilmu kepanduan.Normala J. 3. 1. 2.

KK Tiada perkhemahan Setahun sekali 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 3. 3.Pn.Roseline R.Normala J.Pn. 1. 2.Cik Linda Hon Siew Oktober RM200 KK . Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru.

4. 2. 3.Tiada lawatan Setahun sekali.Pn.Roseline R. 1. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran. RM800 KK . Okt.Normala J.Pn.Cik Linda Hon Siew Jan. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.

. 100% pemimpin berwaran.Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.

2.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. 5.Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1. . Mengambil kedatangan/ Row Call Aktiviti bulanan Permainan kecil Nyanyian Lagu Dunia dan Taps Kekangan Kehadiran pelajar tidak 100% Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahbaikan Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu akti viti bagi meningkatkan keberkesanannya.Roseline Runggai 2.Normala Jahiri 3.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perjumpaan Mingguan Objektif Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Tempoh Januari . 4.Pn. 3.

.

Roseline Runggai 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.4 Bincang kos 2.Pn.3 Perincian tugas 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Perkhemahan Kecil Objektif Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.6 Tetap tarikh & tempat . Mesyuarat AJK: 2.5 Bincang aktiviti 2.Pn.3.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1. Tempoh Jun Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1. Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.2 Lantikan AJK 2.1 Agihan tugas . Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan . Penyediaan Kertas Kerja 2.Normala Jahiri 3.

Penilaian 6.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Ujian Kemahiran Penambahbaikan Perkhemahan bermalam .3.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.Masalah kewangan 2.Laporan & Refleksi Kekangan 1.Pelaksanaan perkhemahan 5.

Roseline Runggai 2.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Laporan perkhemahan Penambahbaikan .Pn. Pemilihan tempat Permohonan kelulusan Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa Taklimat lawatan Pelaksanaan lawatan Kekangan 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Objektif Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1. 4.Normala Jahiri 3. 2.Pn. 5. 3.Cik Linda Hon Siew Proses Kerja 1.

Tempat lawatan yang lebih menarik .

Kepelbagaian tugas pemimpin.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Pemimpin Berwaran Objektif Semua pemimpin mempunyai waran Tempoh Januari Oktober Kumpulan Sasaran Semua ahli Guru Terlibat 1.bersurai Kekangan 1. Penyediaan buku log dan bahan 2.pelaporan . Permohonan untuk penilaian 3.Roseline Runggai Proses Kerja 1. Penilaian kawad ladam kuda .Tempoh masa yang terhad 2. Pemantauan .Pn.menaikkan bendera .

Penolong Kanan Kokurikulum. Penilaian Pemimpin lulus berwaran Penambahbaikan Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.1. 2. .Pegawai Berwaran Pandu Puteri.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM .

Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness W ) W1 Kawasan sekolah yang terhad W2 Ada guru kurang pengalaman W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 . S3 .Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Sekolah satu sesi S5.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength S ) S1 .

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 Bantuan kewangan yang terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan .Peluang ( Opportunities O ) O1 .Hubungan baik dengan agensi luar. O2 .Sokongan dari PIBG. Ancaman ( Threat T ) T1 .

1. . Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.2. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. 1.

Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1.2.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1.Mempelajari asas agama asas 3. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 3. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat .

Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. . Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. 1.zon atau daerah 1.

3. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indicator Pencapaian 1 Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang .

2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI 2 Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober . Penolong Kanan KK 2.

80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap .

.

Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. . Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1.

Pengetua 2. Guru penasihat April Penganjur 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain . Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Penolong Kanan KK 3.4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1.

.

Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes anan program.4. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1. .2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.5 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.

5 Buat Penilaian Kekangan: Peruntukan dan logistik Pemantauan: Pengetua.4 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut .1 Ucapan Guru Penasihat 1.2 Lantik AJK 1.Nama Projek: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Jun hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli PPI Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Perancangan : 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH .

dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.Guru penasihat mengajar . mengenali dan memahami masalah semua ahli. S5.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. Kelemahan (Weakness W) W1.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. . S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. W2.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang. W4. perpustakaan.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGI N Kekuatan (Strength S) S1.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . S7.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S2.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. S6. W3.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.

O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) sedia Ancaman (Threat T) T1.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. dan 5.Sokongan padu daripada PIBG menyumbang apabila diperlukan. Peluang (Opportunities O) O1. W7.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS .Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. T4.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Selepas bulan jun tg. O2.Banyak tempat persinggahan pelajar rumah tetapi tidak sampai di sekolah. 3.W5. Turun untuk perjumpaan dari T2.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. T3. W6.

.

Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. 2. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Taraf keahlian KRS kurang daripada 150 orang 1.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 BIDANG KOKURIKULUM 2014) KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian KRS kurang memuaskan 1. 1. modul latihan serta pakaian oleh pelajar .

3. 2014 200 orang 2. 2010 125 orang . Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap kepada 100% menjelang tahun 2013. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun: . Mewajibkan pemakaian . 1.senior. 2012 175 orang . 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan 2. 2013 195 orang . 2011 150 orang . Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 1.

Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. 2010 50% . 2011 60% . 2012 70% . 2013 80% .pakaian seragam KRS No. 2. 1. 2014 100% .4 semasa hari Rabu setiap minggu. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun: .

Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 4.3. platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Semua ketua kompeni. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah 6. Mengadakan ujian kenaikan pangkat 1. . 2. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 5. 3.

. 2010 2011 2012 2013 2014 60% hadir 70% hadir 80% hadir 90% hadir 100% hadir 4. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.5. 2. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 1. . 1. . Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun: . . . 6. . Diadakan sekali setahun. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat: . Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. . . 2010 2011 2012 2013 2014 60% pelajar terlibat 70% pelajar terlibat 80% pelajar terlibat 90% pelajar terlibat 100% pelajar terlibat . Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.

.

PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 OPS. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010.2014 . KOMPENI 1.

OPS.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan .Keanggotaan dalam KRS 2. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2010. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. JPN serta KPM. PAKAIAN SERAGAM 1. 2.

Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2.3. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS . Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Jan Okt. OPS. berteraskan pelajar. TUGAS 1.

KULIAH 1. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. Pengetua Guru Penasihat .4. Meningkatkan pengetahuan. OPS. PANGKAT 1. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . OPS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5.

Pegawai KRS Jun Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. KAWAD KAKI 1. 2. OPS. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki .

.

PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Program : OPS. KOMPENI Objektif : Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. 2. Membuat demonstrasi hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar sen ior. 3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : 1. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun

Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. PAKAIAN SERAGAM Objektif : 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta K PM. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 3. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpun an hari Rabu kerana tidak memakai uniform.) Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. TUGAS Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Nama Program : OPS. KULIAH Objektif : 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Tempoh : Jan Nov

Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan. Kekangan : 1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.

Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang be rkelayakan. Tempoh : Jun Ogos Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Kekangan : 1. PANGKAT Objektif : 1. Pengetua 2. Diadakan sekali setahun 2. . Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.Nama Program : OPS. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Meningkatkan pengetahuan.

.

. Guru Penasihat Proses Kerja : 1. 2. Pengetua 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Tempoh : Jan Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kadet Remaja Sekolah Guru Terlibat : 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. KAWAD KAKI Objektif : 1. Kekangan : 1. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatk an keberkesanan program.Nama Program : OPS. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Pemantauan : Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Penilaian : Kajian Akhir Tahun Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perju mpaan. 2.

.

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] .

W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai PKBM (Darat). RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH KELEMAHAN ( WEAKNESS S ) W) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera . Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PELUANG ( OPPORTUNITIES ANCAMAN ( THREAT T ) O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama.

Latihan dan pertandingan menembak berisiko. T1. . T2. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan.apabila tamat persekolahan. Pengangkutan trak tentera T3.

Hanya 3 orang .PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D).2014) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian 1. 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan.

2014) Bil. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah.mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) .

.Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Nov ATM Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan.

Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).2 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 3 Latihan Berjadual Bersama ATM. menghadiri perjumpaan PKBM(D). Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid . Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D).

menembak. menembak. menembak. Peratus murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. . Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari September ATM 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. pandu arah dan ilmu medan meningkat. menembak. pandu arah dan ilmu medan.dalam aktiviti kawat. 70% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan.

Pemantauan Pengetua .PELAN OPERASI Nama Projek Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. Kekangan Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan gur u-guru ada komitmen lain. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan . 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Tempoh November Kumpulan Sasaran Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Proses Kerja 1.

Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.Nama Projek Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktivit i yang akan dijalankan. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Objektif Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kade t Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain Tempoh April Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain Proses Kerja 1. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peri ngkat Sekolah. Guru-guru penasihat ada komitmen lain.

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruni form lain. Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.Pemantauan Pengetua . .

Nama Projek Latihan Berjadual Bersama ATM. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. menembak. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan . 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Kekangan Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. . Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. pan du arah dan ilmu medan. Proses Kerja 1. Tempoh Januari hingga September Kumpulan Sasaran Ahli-ahli PKBM Guru Terlibat Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat.

Pemantauan Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahsuaian Penambahbaikan dilakukan setahun sekali .

PERSATUAN KADET BOMBA .

.

dan komited .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S3 . S2 . W5 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness W ) W1 W2 Kawasan sekolah yang terhad Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. S4 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength S ) S1 .

Sokongan dari PIBG.kokurikulum Peluang ( Opportunities O ) O1 .Hubungan baik dengan agensi luar. O2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan . O3 Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Ancaman ( Threat T ) T1 .

Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang 2.PELAN STRATEGIK 2010 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR KEJAYAAN 1. .

Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % 3. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.minat.. .

.

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan Meningkatkan peratus kehadiran ahli 1.AJK Januari hingga Oktober 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 85% . Guru penasihat 2.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL.

Guru Penasihat April Oktober RM3000 . Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.Kehadiran ahli setiap perjumpaan Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Pengetua 2.sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi . Penolong Kanan 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.

Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM2000 -sekolah 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam . Penolong Kanan 3. Pengetua 2.

bidang kebombaan menjelang 2014 Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang .

Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Perlaksanaan Program 7.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. perlaksaanaan program 2. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti Kekangan 1. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. tarikh. Masalah kewangan ( modal ) . Pengetua 2.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Perkhemahan Tahunan Objektif Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Tempoh Mac / April 2010 Kumpulan Sasaran 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) Guru Terlibat 1.masa dan tempat 5.Guru Penasihat Proses Kerja 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Penolong Kanan 3. pengisian program 6. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.

Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunak an instrumen penilaian yang dibina khas Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.2. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] .

pengisian program 12. objektif program 11.Guru Penasihat Proses Kerja 1. Penolong Kanan 3. perlantikan AJK 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Pengetua 2. Masalah kewangan . Pelajar diberi penerangan mengenai 10. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka Kekangan 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Objektif Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Tempoh Bulan Julai atau Ogos Kumpulan Sasaran 45 orang ahli terpilih Guru Terlibat 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Perlaksanaan Program 13.

2. penambahbaikan akan dijalankan . Masa yang sesuai Pemantauan Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar sele pas itu Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian.

6 Buat Penilaian Kekangan: Kekurangan juru kawad Pemantauan: Pengetua.3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1. Guru Penasihat Penilaian: Guru penasihat Penambahbaikan: Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkes . Penolong Kanan KK.1 Ucapan Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Latihan Intensif Kawad Kaki Objektif: Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Tempoh: Januari hingga September Kumpulan Sasaran: Semua ahli Guru Terlibat: Semua guru penasihat Proses Kerja: Mesyuarat Pengurusan: 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.5 Jalankan Latihan 1.

.anan program.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN .

OLAHRAGA / RENTAS DESA .

W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. S4 . S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3 Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. W4 Jurulatih kerap bertukar . .

PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. T2 Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan .

PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan .

Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar . 2. 3. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 2. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1.1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan.

Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa.berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 3.

2010 2011 2012 2013 60 org 70org 80 org 90 org 2014 .95 org Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga .

Klinik Olahraga/Rentas Desa 1. Meningkatkan bilangan dan .PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.SU Kokurikulum. Guru Penyelaras Januari hingga November RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi .

.55 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

SU.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan . Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.Karnival Olahraga/Rentas Desa 1. PK KoKurikulum.

100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

2. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/pada ng.1 Ucapan Ketua Jurilatih.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Kenal pasti kumpulan sasaran . Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latih an ansur maju. Proses Kerja 1. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Nama Projek Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Tempoh Januari hingga Julai. 1. Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang.dua dan empat.

1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. 4. 3. potens i dan minat Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut.2. . Kebajikan atlit dan jurulatih. SU Kokurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. bukan atas dasar bakat.

3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. 3. 2. Nama Projek Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.dua dan empat. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Proses Kerja 1. Tempoh Oktober Kumpulan Sasaran Murid tingkatan satu.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.2 Jadual pertandingan 3. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit. 1.3 Teknikal Pertandingan 4. Format Pertandingan . 1.1 Pendaftaran pasukan 3.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. Kekangan Kekurangan Pengadil. Guru terlibat Semua jurulatih yang terlibat.

Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan.Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum. Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karniva l. . Setiausaha Kokurikulum.

BOLA TAMPAR .

.

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS S) W) S1 Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S4 . W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi.Sambutan yang baik daripada murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. S3 . . S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).

T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. .PELUANG (OPPORTUNITIES ANCAMAN (THREAT T) O) O1 02 Sokongan yang padu daripada ibubapa Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar.

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten, khasnya untuk pasukan perempuan

1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan

1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan

1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan

PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Latihan Dalaman

1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental 1. Pengetua 2. PKKK 3. Guru Penasihat

Sepanjang tahun

Pasukan sekolah, khasnya perempuan, yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR

NAMA PROJEK Meningkat kekuatan mental OBJEKTIF Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM TEMPOH Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab, khasnya perempuan GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1. En Patrick Bong 2. En Lim Tsing Teck

PROSES KERJA 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar

KEKANGAN 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Kekurangan sumber kewangan 3. Susah mendapat pasukan luar

PEMANTAUAN 1. PKKK 2. Guru Penasihat

BOLA SEPAK

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK

KEKUATAN(STRENGTH S) KELEMAHAN(WEAKNESS-W) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG(OPPORTUNITIES) ANCAMAN(THREAT-T) O1- Sokongan daripada PIBG T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . .O2.

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang Ahli kelab terlalu ramai 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian 1) Menambah bilangan jurulatih Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri. 2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran KELAB BOLA SEPAK .

.dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAP TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1 Penbahagian kumpulan Menimbangkan jumlah kejohanan dan nisbah ahli kelab dengan guru/jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Sepanjang tahun .

3 Saya Boleh Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pelajar dalam menghadapi kejohan sepanjang tahun.Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang 2 Latihan dalaman Meningkatkan kemahiran guru penasihat /jurulatih 1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Ogos dan Oktober Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal. .

1)Pengetua 2)PKKK 3)Guru penasihat/jurulatih Februari dan Oktober RM600 sumbang dari PIBG Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat .

PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Objektif Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kej ohanan dan peringkat umur Tempoh Bulan April-Julai Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Semua guru penasihat kelab/juru latih Proses kerja 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. Pembahagian kumpulan a. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasi hat Kekangan 1. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan . Sumber kewangan terbatas 3. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c.

PKKK 2.Pemantauan 1. Guru penasihat Penilaian Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih .

BOLA JARING .

W3 . S3.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan PELUANG ( Opportunities-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. .Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting W4 . KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu T ) ANCAMAN ( Treat T1 Punca kewangan agak terbatas .

PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan . 1.

Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring .3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2.

40% 2011 2012 2013 2014 45% 50% 55% 60% . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .

Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .3.

Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar .PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.

Karnival Bola Jaring .Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2.

PK KoKurikulum. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan .Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

aktiviti dan keadiran ahli kelab .

2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Klinik Bola Jaring Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Tempoh Februari . potens i dan minat Pemantauan .Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1. Program dijalankan pada hujung minggu.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1. bukan atas dasar bakat.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kewangan Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. 4.

Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .Penolong Kanan Kokurikulum.

Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pendaftaran pasukan 3.2 Jadual pertandingan 3. 3. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.3 Teknikal Pertandingan 4.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Karnival Bola Jaring Objektif Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Kewangan Kekangan Kekurangan Pengadil. Tempoh Bulan Julai Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring Guru terlibat Semua guru kelab bola jaring Proses Kerja 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1. Format Pertandingan .3 Pelantikan Penyelaras Program 2. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan .

Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Guru Penyelaras Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek .

SEPAKTAKRAW .

.

Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman. W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.. W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. S2.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. S4 Sambutan yang baik daripada murid. W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.S) KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) S1 . S3 . .

O2 Hubungan baik dengan agensi luar.PELUANG ( OPPORTUNITIES. T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. O3.O) ANCAMAN ( THREAT T ) O1 Sokongan daripada PIBG. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. .

Meningkatkan kemahiran guru penasihat kelab . Guru penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran. Ahli kelab terlalu ramai. 1.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 2. 1.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Menambah bilangan guru penasihat.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian. 1. 1.

1. 2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw.Sepaktakraw. 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 3. .

2. 2. 1. . 1. 3.Permainan kurang cemerlang.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KOKURIKULUM 2014) KELAB SEPAKTAKRAW ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 3. Kurang pendedahan pemain. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Menyertai perrlawanan .

persahabatan antara sekolah. . 1. Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.

PKKK 3.Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pembahagian Kumpulan. 1. Guru Penasihat. .2014 ) KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Pengetua 2. 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .

3. Guru Jemputan Ogos dan Oktober . PKKK 3. - .Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. 1.Sepanjang tahun. Pengetua 2. Guru Penasihat. Latihan Dalaman 1.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Saya Boleh . 4. 2.

. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 1. Februari dan Oktober .Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. PKKK 3. Pengetua 2. Guru Penasihat.1.

PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK Pembahagian Kumpulan KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. GURU TERLIBAT Semua guru penasihat kelab 1.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili seko lah ) 2. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2. En.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru pena sihat. KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab. 2. TEMPOH Sepanjang tahun. KEKANGAN 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. 3. . Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1. 2. 2. Pembahagian kumpulan. 2. Kekurangan sumber kewangan. 2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 15 orang ahli.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. Pengumpulan semua ahli.

Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpa an. Guru Penasihat PENILAIAN 1. PKKK 2. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan.3. PEMANTAUAN 1. . Perlawanan antara kumpulan PENAMBAHBAIKAN 1.

3. Perbincangan sesama guru penasihat. Kesuntukan masa. 5. . KEKANGAN 1.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. Penentuan program. 3. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. . Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA 1.PELAN OPERASI KOKURIKULUM KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK Latihan Dalaman OBJEKTIF Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw TEMPOH Bulan Ogos dan Oktober KUMPULAN SASARAN Guru penasihat GURU TERLIBAT 1.1 Taklimat 3.2 Tunjuk cara 4. 2.

PENAMBAHBAIKAN 1. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Guru Jemputan PENILAIAN 1.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan .PEMANTAUAN 1. PKKK 3. Pengetua 2.

1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan 2. PKKK 3. KEKANGAN 1. Kekangan gelanggang Sepaktakraw. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam 2. Pengetua 2.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. sekolah. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM NAMA PROJEK . 2. kumpulan.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara 2. .Saya Boleh. Semua guru penasihat kelab.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 3. MSSM yang diadakan setiap tahun. kepada PKKK. 2. PROSES KERJA 1. Kekangan masa 2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. KELAB SEPAKTAKRAW OBJEKTIF Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab TEMPOH Februari dan Oktober KUMPULAN SASARAN Semua ahli kelab Sepaktakraw GURU TERLIBAT 1. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain.

PENAMBAHBAIKAN 1. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pa sukan dalam perlawanan. PKKK 3.motem. Guru penasihat PENILAIAN 1. . Pengetua 2.PEMANTAUAN 1. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi da ripada post.

HOKI .

W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain . S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) Weakness ( W ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. melaksanakan aktiviti kelab .Opportunity ( O ) Threats ( T ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. T1 Kos peralatan agak mahal T2. PIBG dan agensi luar.

1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan .

3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 2. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 1.

30 org 2011 2012 2013 2014 40 org 50 org 60 org 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .40% 2011 2012 2013 45% 50% 55% .

Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .2014 60% 3.60% 2011 2012 2013 2014 70% 80% 90% 100% .

2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS .PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % Bilangan pelajar mendaftar .PK KoKurikulum.

PK KoKurikulum.sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai 2. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. .

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab .

PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Klinik Hoki Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Tempoh Februari & Jun Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki Guru terlibat Semua guru kelab hoki Proses Kerja 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. potens i dan minat Pemantauan . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Kekangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Taklimat Program Klinik hoki 1. bukan atas dasar bakat.

Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek . Guru Penyelaras.Penolong Kanan Ko-kurikulum.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN .

KELAB BAHASA MELAYU .

S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersajak. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pidato. PELUANG (OPPORTUNITIES O) . perbahasan dijalankan. bersyair.

O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .

W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. perbahasan dijalankan. pidato. bersajak. . bersyair.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab .

2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai . Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2.Bahasa Melayu kurang memuaskan 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang 1.

3. 2013 95% . 2011 45 orang . Kehadiran pelajar: . 2011 85% . Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 1. 2014 100% . 2012 90% .aktiviti kelab. 2010 38 orang . 2010 80% . 2013 55 orang . 2012 50 orang . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2014 60 orang 2.

2012 15 % . 2010 5 % . 2011 10 % .4. 3. 2013 20 % . 2014 25 % PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR . Penglibatan pelajar secara aktif: . Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M dilaksanakan 2M.

Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Melayu setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu . Januari .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2. Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG . .INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Hanya 32 % pelajar menguasai 2M 50% pelajar menguasai 2M Kemahiran pelajar membaca dan menulis. 3. Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab Sepanjang PCG Kurang Penglibatan Pelajar terlibat .

Rakan Sebaya penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Bahasa Melayu tahun Kokurikulum RM 100 daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. . pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

PELAN OPERASI I Nama projek Promosi Kelab Bahasa Melayu Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. a. c. Penambahbaikan . b. Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1.

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program. .Berdasarkan hasil penilaian .

Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian . 5.PELAN OPERASI II Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerj asama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. c. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3.

penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per jumpaan diadakan. .Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian .

2. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Kekangan Pelajar ponteng perjumpaan Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . b. Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu Proses kerja 1. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. c. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan.PELAN OPERASI III Nama projek Kelas Bimbingan Objektif Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Prestasi ahli direkodkan.

jumpaan diadakan. .

KELAB BAHASA INGGERIS .

.

W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum S2 Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain W2 Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang S4 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli W4 Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris S5 Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak .ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) ANCAMAN (T) T1.Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah .Sokongan padu daripada PIBG diperlukan sedia menyumbang apabila 02.Sokongan daripada ibu-bapa . PELUANG ( O ) O1.membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W5 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah W6 Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.

T2.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang .

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 Meningkatkan penglibatan pelajar 1 Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 2010 25 orang 30 orang 2 Kehadiran pelajar pada .

setiap kali perjumpaan kurang dari 80% 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. 2011 2012 2013 35 orang 40 orang 50 orang 3 Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa 3 Meningkatkan penglibatan guru 2 Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 2010 2011 70% 75% 80% .

2012 90% 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 2013 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 3 aktiviti 2010 2011 2012 2013 4 aktiviti 5 aktiviti 6 aktiviti 7 aktiviti .

4 Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 2010 2011 2012 2013 10% 15% 20% 25% 30% .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat .PELAN TAKTIKAL Bil.

Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang tahun RM 100/PCG Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli .

terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah .

PELAN OPERASI 1 Nama Projek Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Objektif Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Tempoh Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Kumpulan Sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Melalui perhimpunan sekolah b. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Lily Roland Pn. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris . Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum berm ula c.

Kekangan Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang mem inati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahu n Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program .

Lily Roland Pn. Mariatta Joshua Proses Kerja 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri .PELAN OPERASI 2 Nama Projek Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Objektif Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang bermina t Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn.

3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lag i bakat yang ada pada diri mereka Kekangan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Pemantauan Guru Penasihat Penilaian Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk menin gkatkan keberkesanan setiap aktiviti .

KELAB BAHASA CINA .

W3.Masalah pengangkutan PELUANG ( Opportunities O) .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 12 orang .

Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2. Kehadiran kurang memuaskan 2.2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2013 = 25 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat .

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.00 Kehadiran pelajar .Guru Kelab Jan RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Ceramah Motivasi 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan . Meningkatkan pengetahuan tentang Bahasa Cina 1.meningkat di setiap perjumpaan kelab 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Guru Kelab Julai RM 100 .00. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 3 Kuiz Bahasa Cina 1.

00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.pelajar tentang Bahasa Cina 1. Guru Kelab 3.Guru Kelab Nov RM .Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar 1. Semua guru Ogos RM 100.

00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini .100.

Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. kebudayaan & kesusasteraan China Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.3 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.4 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3.1 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.2 . Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah.

Pemantauan: Guru Kelab Bahasa Cina Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

3. 5. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan pada bulan Jan Pelaksanaan aktiviti 5.2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% .1 .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Taklimat program Ceramah Motivasi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.3.3.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Ceramah Motivasi Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Jan Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Bong Lee Phin 3. 4. Lai Chun Kin 2.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Kekangan : 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua .

Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.2.3.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.5 .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.4.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Kuiz Bahasa Cina Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Terlibat : Guru Kelab Bahasa Cina Proses Kerja : 1.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.

Kekangan : 1. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Guru Bahasa Cina Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa p erhimpunan .4.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.1.Pelaksanaan aktiviti 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Bong Lee Phin 3.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat da ripada guru pengiring 5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Lai Chun Kin 2.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Lawatan Sambil Belajar Objektif : Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Tempoh : Nov Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Terlibat : 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ng Sze Fui Proses Kerja : 1.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.3.Program dijalankan pada bulan Nov 5.

Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pemantauan: Pengetua . Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cin a Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Kekangan : 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

KELAB BAHASA IBAN .

.

Guru berpengalaman.SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . komited dan terlatih KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan . tidak mencapai 100% W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan . S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. PELUANG (OPPORTUNITIES O) O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT T) T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik .

.

Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 4.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 . Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. 6. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang.

2014 25 % . 2013 55 orang . 2010 80% . Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu : . 2010 38 orang . Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. 2014 100% 6. 2012 50 orang . Kehadiran pelajar: . 2012 90% . 2012 15 % . 2010 5 % .6. 4. 2011 10 % . Penglibatan pelajar secara aktif: . 2014 60 orang 5. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 4. 2013 95% . 2013 20 % . 2011 45 orang . 2011 85% . Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.

.

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Januari . Semasa Karnival Bulan Bahasa PCG .RM 100 Bilangan ahli kurang daripada 20 orang Bilangan . Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun Guru penasihat Kelab Bahasa Iban .

Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Sepanjang tahun PCG Kokurikulum RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.ahli melebihi 20 orang Bilangan ahli meingkat setiap tahunn 2.

aktiviti yang dijalankan. .

Tempoh Bulan Januari dan Bulan Bahasa Kumpulan sasaran Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 2. c. b. 1 Semasa Karnival Bulan Bahasa melalui aktiviti seperti kuiz Kekangan Pelajar kurang meminati kelab akademik Pemantauan Penolong Kanan Kokurikulum Penilaian Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutny a untuk memastikan keberkesanan program. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: Perhimpunan sekolah Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. a. . Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian .PELAN OPERASI Nama projek Promosi Kelab Bahasa Iban Objektif Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun.

.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan ker jasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk dis emak dan direkod. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti pe nglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Kekangan Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Pemantauan Guru penasihat kelab Penilaian Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian . Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. 10.PELAN OPERASI Nama projek Pembimbing Rakan Sebaya Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksa nakan Tempoh Sepanjang tahun Kumpulan sasaran Semua ahli kelab Guru terlibat Guru penasihat Kelab Bahasa Iban Proses kerja 6. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali per . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. c.

.jumpaan diadakan.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA .

PELUANG ( Opportunities O) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . PIBG dan agensi luar .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .

ANCAMAN ( Threat T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang . Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang 3. Meningkatkan kualiti aktiviti 1.

Kehadiran kurang memuaskan 2.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1.2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang 4.

Guru Penolong Kanan KK 2. .PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang isu-isu kesihatan 1. Guru Kelab Jan September RM 100 .00.

1.Duit Kelab Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Demonstrasi membuat kek dan biskut 2. Guru Kelab Ogos RM 100. Guru Penolong Kanan KK 2.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.00 Duit Kelab Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. 3 Perkembangan Kendiri (Badan .

Sihat Otak Cerdas) 3.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab . 1. Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.

2.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.2 .1 Mengenalpasti murid 3.1 .Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Taklimat program Buku Skrap 1.Pelaksanaan aktiviti 5.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.4 .Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2.3 .Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Kekangan : 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.

Pemantauan: Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif : Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Guru Kelab ERT. Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1. .Program dijalankan dalam 1 fasa 5.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Pemantauan: Pengetua .Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Ketua Penyelaras .Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.

Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Pelaksanaan aktiviti 5. 5. Program dijalankan sepanjang tahun 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Objektif : Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pe ntingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab ERT Guru Terlibat : Guru Kelab ERT Proses Kerja : 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pemantauan: Pengetua .Kekangan : Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

KELAB SAINS .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W3 tidak minat belajar tentang sains PELUANG ( Opportunities O) .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Masalah pengangkutan bagi murid harian . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kualitI aktiviti 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang 5. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang . Penglibatan pelajar kurang 1.

Kehadiran kurang memuaskan 2.2013 = 35 orang 2014 = 40 orang 6.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1.

1. Guru Kelab Jan- September . 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Membuat replika menggunakan suratkhabar. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.

Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. 1. Guru Kelab 3.Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti 2 Kuiz Sains 2. Semua guru Ogos Pelajar menguasai pengetahuan sains 3 Buku Skrap 1.Meningkatkan . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

5.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.3 . Taklimat program 7.1 Penerangan Program Ketua Penyelaras 7.1 . Pelaksanaan aktiviti 5.September Kumpulan Sasaran : Semua pelajar menengah atas Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10. Objektif : Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Kekangan : .2 Pelantikan Penyelaras program 8.1 Mengenalpasti murid 9.2 . Tempoh : Januari .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.4 .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Proses Kerja : 7.

3. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Sains Penilaian : Memantau penerimaan replika yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan .

PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Kuiz Sains Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains Proses Kerja : 3. Guru Panasihat Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program Program dijalankan dalam 1 fasa Pelaksanaan aktiviti 5. 5. Pelajar tidak peka tentang iklan .1 Penerangan Program 4.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. 6. Taklimat program 10. 7.2 .1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 2.3.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras . Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram .Pemantauan: Pengetua .

September Kumpulan Sasaran : Semua ahli kelab sains Guru Terlibat : Guru Kelab Sains Proses Kerja : 1. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4. Tempoh : Januari.1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Projek Buku Skrap Objektif : .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : 5.2 .2 Penerangan Program Guru Panasihat 2. Taklimat program 10. Pelaksanaan aktiviti 4.

Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Sains dan Gu ru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan pro gram . Ketua Penyelaras .

KELAB SENI VISUAL .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni O) PELUANG ( Opportunities O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .bekerjasama secara berpasukan O2 .

.

Penglibatan pelajar kurang 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat . Mempelbagaikan aktiviti 1.

.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu .PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Folio [ isu-isu seni dan budaya] 1.

Semua guru Ogos . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Guru Kelab 3.seni dan budaya 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan September Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti 2 Membuat hasil karya 2.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.RM 100.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 3 - Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru Kelab Sepanjang tahun .

Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti .1 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 3. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Folio / Karya Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Terlibat : Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Proses Kerja : 1. Taklimat program Folio / Karya Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.3 . Pelaksanaan aktiviti 5.2 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.

Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Penilaian : Memantau penerimaan folio yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .5.

KELAB SEJARAH .

Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang . S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .

dijalankan.. ANCAMAN ( Treat T ) T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.

ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 1. Penglibatan pelajar kurang 1. Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang .PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang 11.

Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat . Kehadiran kurang memuaskan 2.2012 = 40 orang 2013 = 50 orang 12.

PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Kenegaraan ] 1.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan 1. Guru Kelab Jan- September RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti .00.

2 Kuiz Sejarah 2. Semua guru Julai RM 100.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Kelab 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Guru Kelab Sepanjang tahun Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.

.

Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan .4 .2 .PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah Proses Kerja : 1. Pelaksanaan aktiviti 5.1 Mengenalpasti murid 3.aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan . Taklimat program Buku Skrap 1.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : 1.3 .2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2.1 1.1 .

Pemantauan: Guru Kelab Sejarah Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

5 . Pelaksanaan aktiviti 5.4.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Kuiz Sejarah Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Tempoh : Julai / Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : Guru Kelab Sejarah.2 Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 2. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. 5.1 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.3. Proses Kerja : 1.1 asa AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya sem perjumpaan kelab. 5.2.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

5. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Ketua Penyelaras .6. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pemantauan: Pengetua .

2.3 Penerangan Program Ketua Penyelaras 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan sepanjang tahun 5. En.4 Pelantikan Penyelaras program 2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. McKinley Proses Kerja : 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Sejarah Guru Terlibat : 1.1 . Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda . En. Pelaksanaan aktiviti 5. En. Andrew Teram 2. Vincent Lim 3.

Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .5.3.3.

KELAB GEOGRAFI .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan KELEMAHAN ( Weakness W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght S ) S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat T ) .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % PELUANG ( Opportunities O) O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting .

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 KELAB GEOGRAFI 2014 ) Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang . Meningkatkan kualiti aktiviti 1. Penglibatan pelajar kurang 1.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 2.2013 = 85 orang 2014 = 100 orang 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.

PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Buku Skrap [ Isu isu Alam Sekitar ] 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Jan September .

RM 100 . Duit Kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Geografi 2.00.00 Duit Kelab Pelajar menguasai pengetahuan geografi 3 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3. Semua guru Ogos RM 100.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab .

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Mengenalpasti murid 8. Pelaksanaan aktiviti 5.1 .2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.4 . Taklimat program Buku Skrap Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.3 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab Kekangan : .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Buku Skrap Objektif : Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tempoh : Januari / September Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi Proses Kerja : 6. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.

1.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Pemantauan: Guru Kelab Geografi Penilaian : Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.

4.1 AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Taklimat program Kuiz Geografi Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 7.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Kuiz Geografi Objektif : Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Tempoh : Ogos Kumpulan Sasaran : Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Terlibat : Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan Proses Kerja : 6.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.3.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.5 . Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 10.2.6. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.

Ketua Penyelaras .Kekangan : 3. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram . Pelajar tidak peka tentang iklan Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

13.3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan bada n dan mencerdaskan minda 5. 14.Raiyah Akip Ibrahim 2.3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program Program dijalankan sepanjang tahun Pelaksanaan aktiviti 5.Alfizah Putit Proses Kerja : 11.2. 15.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Badan Sihat Otak Cerdas Objektif : Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tempoh : Sepanjang tahun Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Geografi Guru Terlibat : 1. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas Penerangan Program Ketua Penyelaras Pelantikan Penyelaras program 12.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Kekangan : .1 .Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.

4. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pemantauan: Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Penilaian : Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Penambahbaikan : Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan pr ogram .

sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. semua penolong kanan. TEKUN. SMK BALAI RINGIN . semua guru kanan. =SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN . MAJU. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama.BERDISIPLIN.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->