KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

1

KONSEP ETNIK & RAS
‡ Etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang. ‡ Menurut Kamus Dewan: berkenaan bangsa manusia. Etnik ialah

‡ Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keturunan iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama dan turuntemurun daripada nenek moyang itu.
SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 2

Sambungan«..

‡ Etnik dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kaum atau bangsa. ‡ Dari segi istilah pula etnik boleh didefinisikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. ‡ Ras ialah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri fizikal.
SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 3

Sambungan«.

‡ Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan mengenai kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan hiburan. ‡ Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau dll boleh dianggap sebagai etnik.

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

4

betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan ganjil serta berada di tahap rendah atau tidak bermoral.Sambungan«. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 5 . Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah. ‡ Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. nilai. sikap dan tingkahlaku yang sama.

SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 6 . ‡ Di Malaysia. kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara bertukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama.Sambungan«. ‡ Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza.

Sambungan«. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Etnik dapat dikelaskan perbezaan budaya. melalui ‡ Selain itu. etnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 7 . ‡ Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza.

‡ Bangsa pula ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan atau kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 8 . 1997) SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP MASYARAKAT ‡ Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama (dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu ) atau pergaulan hidup. (Kamus Dewan.

SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Malaysia terdiri daripada masyarakat yang µmultiracial¶ dan µmulticulture¶ yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya.Sambungan«.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 9 . bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. berilmu.

Sambungan«.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 10 . nilai-nilai sosio-budaya. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimanifestasikan oleh pemikiran. lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Melalui konsep negara bangsa ini. ‡ Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri.

Sambungan« ‡ Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu: ‡ pertama : aspek kenegaraan ‡ kedua : aspek kewarganegaraan ‡ ketiga : aspek kebangsaan SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 11 .

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 12 . SAS/CTU 553 BAB 1. Rukun Negara dan sebagainya.‡ Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. lagu kebangsaan. ‡ Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 13 . SAS/CTU 553 BAB 1. Cina.u1 Sambungan« ‡ Aspek kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu. India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia.

Slide 13 u1 user. 7/25/2006 .

SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Pada hakikatnya hubungan antara kebudayaan kebangsaan dengan semangat kebangsaan adalah bertimbalbalik kerana masing-masing saling menyokong dan menguatkan antara satu sama lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 14 .Sambungan« ‡ Aspek kebangsaan dapat ditonjolkan melalui kebudayaan kebangsaan yang mana merupakan penggerak yang sangat hebat dalam mengisi semangat kebangsaan dan menjadi batu asas kepada pembentukan bangsa Malaysia.

RUKUN NEGARA/LAGU KEBANGSAAN ‡ Kepercayaan Tuhan Kepada Negaraku Tanah tumpahnya darahku Rakyat hidup bersatu dan maju Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertakhta Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertakhta 15 ‡ Kesetiaan Kepada Raja dan Negara ‡ Keluhuran Perlembagaan ‡ Kedaulatan undang ‡ Kesopanan Kesusilaan SAS/CTU 553 Undang- dan BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .

Kelompok inilah yang membentuk masyarakat. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan.CIRI-CIRI MASYARAKAT 1) Manusia yang hidup berkelompok ‡ Manusia ialah mereka yang hidup bersama dan membentuk kelompok. ‡ Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 16 .

‡ Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 17 . ‡ Masyarakat akan melahirkan kebudayaan. sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. tiadalah budaya dan sebaliknya.2) Melahirkan kebudayaan ‡ Tiada masyarakat.

SAS/CTU 553 BAB 1.3) Mengalami Perubahan ‡ Sebagaimana budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 18 . ‡ Contoh: suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. ‡ Suatu perubahan terjadi kerana faktorfaktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. masyarakat juga turut mengalami perubahan.

‡ Komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. SAS/CTU 553 BAB 1.4) Berinteraksi ‡ Salah satu syarat kewujudan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 19 . ‡ Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.

‡ Dalam masyarakat Melayu awal.5) Terdapat Kepimpinan ‡ Pemimpin terdiri daripada ketua keluarga. kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. ketua negara dan sebagainya. SAS/CTU 553 BAB 1. ketua kampung.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 20 .

‡ Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas. kelas bawahan SAS/CTU 553 BAB 1.6) Stratifikasi Sosial ‡ Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. status dan kasta. ‡ Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 21 .

SAS/CTU 553 BAB 1. lebai. dato' dan sebagainya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 22 .‡ Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji. ‡ Kasta ialah kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 23 . seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT 1) Manusia Hidup Bermasyarakat ‡ Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. ‡ Oleh itu. SAS/CTU 553 BAB 1.

2)Memahami cara hidup bermasyarakat ‡ Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 24 . SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya.

‡ Seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut. SAS/CTU 553 BAB 1.3)Memahami Budaya dan Masyarakat Lain ‡ Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 25 .

SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Kajian terhadap masyarakat membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat contohnya bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 26 . dan sebagainya.4) Memupuk Masyarakat Kerjasama di Antara ‡ Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya.

KONSEP BUDAYA

‡ Budaya biasanya dikaitkan dengan aktivitiaktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya.

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

27

Budaya berasal dari perkataan Jawa, hasil cantuman ³budhi´ dan ³daya´. Perkataan ³budhi´ yang dipinjam dari bahasa Sanskrit bererti µkecergasan fikiran dan akal¶. ³daya´ ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini (budaya) akan membawa maksud tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa.
SAS/CTU 553

(Kajian Kebudayaan Melayu,1963)
BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

28

Budaya juga diertikan sebagai, µThe way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception, and habits of thought and activity. Cultural features of forms of life are learned but are often too persive to be readily noticed from within¶. (Dictionary Of Philosophy, 1996)

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

29

Menurut Kamus Dewan budaya ialah tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya) (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1997)

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

30

Budaya juga didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. 2001) SAS/CTU 553 BAB 1. susunan organisasi ekonomi. sikap. politik.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 31 . peralatan budaya atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggota masyarakat. agama. adat resam. kepercayaan. nilai. (Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 32 . SAS/CTU 553 BAB 1. pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. nilai kepercayaan.‡ Kesimpulannya. ‡ Manakala dari sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hidup orang ramai termasuk pemikiran. budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia.

‡ Budaya boleh dibahagikan kepada dua: ± budaya kebendaan ± budaya bukan kebendaan SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 33 .

‡ Contohnya. perahu.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 34 . kereta.Budaya kebendaan ‡ Peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah. SAS/CTU 553 BAB 1. orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo . senjata dan sebagainya.

SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 35 . adat istiadat dan undangundang. setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu dan India. ‡ Contohnya.Budaya Bukan Kebendaan ‡ Kepercayaan.

penting sebagai alat ‡ Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya untuk bermasyarakat dan berbudaya.‡ Dalam budaya Melayu. SAS/CTU 553 BAB 1. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. ‡ Bahasa juga komunikasi.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 36 .

‡ Kedua: pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Pembinaan 37 . 1992). SAS/CTU 553 BAB 1. spiritual dan mental.PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN SESUATU BUDAYA ‡ Pertama: membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. kemanusiaan. (Tamadun Melayu Dan Bangsa Melayu.

‡ Budaya boleh dikatakan juga sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. ‡ Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 38 . SAS/CTU 553 BAB 1.‡ Budaya memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya.

‡ Boleh di katakan bahawa µmanusia itu sendiri membentuk budaya¶ dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 39 .‡ Sesuatu kebudayaan berkembang dan terus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. ‡ Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah dari apa yang telah sedia ada.

CIRI-CIRI BUDAYA SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 40 .

adaptasi. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Dalam proses mempelajari. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. ‡ Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu dan mencipta sesuatu.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 41 .Dipelajari ‡ Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. akulturasi dan integrasi.

 Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. Nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 42 . Umur seseorang. institusi latihan dan sebagainya. jiran.‡ Bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: Agen-agen sosialisasi seperti keluarga. SAS/CTU 553 BAB 1. sekolah. Tahap pendidikan.

Dikongsi ‡ Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. ‡ Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 43 .

SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 44 . ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam. ‡ Tidak ada masyarakat memiliki kebudayaan.Sejagat ‡ Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota . yang tidak ‡ Walau bagaimanapun.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 45 . Kesenian vi. vii. Bahasa v. Sistem sosial. Agama dan kepercayaan. iii.‡ Clyde Kluckhohn berpendapat ada tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. Peralatan dan kelengkapan hidup manusia. ii. iv. Sistem pengetahuan. SAS/CTU 553 BAB 1. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.

Diwarisi ‡ Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 46 . Cina dan India yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Budaya yg diwarisi juga membawa maksud bersambung. ‡ Ini bermakna. budaya Melayu. ‡ Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini.

‡ Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk. ‡ Perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas namun perubahan budaya kebendaan lebih cepat .Berubah ‡ Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang yang tidak mengalami perubahan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 47 . SAS/CTU 553 BAB 1. ciri dan proses yang berlaku.

‡ Faktor-faktor perubahan ini ialah: pertambahan bilangan anggota masyarakat. perubahan alam sekitar. pertembungan budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 48 . pertambahan keperluan dan keinginan manusia. konflik yang berlaku. penemuan dan penciptaan teknologi baru. SAS/CTU 553 BAB 1.

lambaian tangan dan sebagainya. logo. SAS/CTU 553 BAB 1.Perlambangan ‡ Iaitu satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera. warna. ‡ Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 49 .

‡ Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 50 . ‡ Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa.Pandangan Semesta ‡ Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. SAS/CTU 553 BAB 1.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 51 .FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN SAS/CTU 553 BAB 1.

kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat.1) Memenuhi dan menyediakan keperluan ‡ Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 52 ‡ ‡ SAS/CTU 553 . BAB 1. Manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 53 . ‡ Panduan yg diberi meliputi: perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan. perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. perlakuan yang patut dan tidak patut.2) Sebagai panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku ‡ Budaya berperanan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku. SAS/CTU 553 BAB 1.

kebudayaan memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia.3) Mengatur manusia hubungan sesama ‡ Dalam masyarakat Malaysia. tetamu dan sahabat. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 54 . ‡ Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. budaya mendidik kita agar menghormati jiran.

SAS/CTU 553 BAB 1.4) Sebagai penggalak kepada manusia untuk mencipta ‡ Alam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza. ‡ Dengan adanya budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 55 . ia mendorong kepada penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan.

‡ Manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu. BAB 1. ‡ Contohnya: Kita mengenali orang Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya tetapi mereka juga sebagai bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian.5)Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Identiti ‡ Sesuatu bangsa dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya tetapi juga dari budayanya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 56 SAS/CTU 553 .

TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 57 .

‡ Pemisahan berlaku dari beberapa aspek antaranya kawasan tempat tinggal.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 58 . ‡ Ia wujud sama ada didasari oleh undangundang atau tidak.SEGREGASI ‡ Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. pengangkutan dan kemudahan awam. SAS/CTU 553 BAB 1. sistem persekolahan.

setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.AKOMODASI ‡ Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain. dan SAS/CTU 553 ‡ Di peringkat pemerintahan pusat. ‡ Mereka hidup secara harmoni menghormati antara satu sama lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 59 . mereka saling bergantungan. BAB 1. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing.

Itali. ‡ Bahasa pengantarnya Jerman. SAS/CTU 553 BAB 1. Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka. Peranchis dan Romansh.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 60 .Sambungan« ‡ Switzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik-etnik Jerman.

‡ Ia terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 61 .AKULTURASI ‡ Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari suatu kebudayaan lain yang berlainan.

‡ Kejayaan akulturasi bergantung kepada: Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan.‡ Berbeza dengan proses asimilasi. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi. pemikiran dan sebagainya. proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. Kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 62 . SAS/CTU 553 BAB 1.

ASIMILASI ‡ Teori asimilasi formula: A+B+C=A dinyatakan dengan ‡ A mewakili golongan dominan sementara B dan C mewakili etnik minoriti yang lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 63 . SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Idea asas dalam teori ini ialah semua kumpulan lama-kelamaan akan mematuhi pola-pola kebudayaan golongan dominan dan melupakan kebudayaan dan identiti masing-masing.

‡ Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. ‡ Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. ‡ Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 64 .

Di Malaysia. Baba dan Nyonya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 65 . apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa. adalah hasil dari proses asimilasi. SAS/CTU 553 BAB 1. Cina Kelantan.

SAS/CTU 553 BAB 1. 2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 66 . Etnik yang berbeza budaya. 3.BAGAIMANA BERLAKUNYA PROSES ASIMILASI????? WUJUDNYA: 1.

2. BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 67 SAS/CTU 553 . Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain.Kejayaan asimilasi bergantung kepada: 1. 3. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil. 4. 5. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.

Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. SAS/CTU 553 BAB 1. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain. 3. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 68 .Faktor penghalang asimilasi: 1. 2.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 69 . B dan C. B. ‡ Teori ini menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu. iaitu satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A. C mewakili kumpulan etnik yang berlainan dan D mewakili amalgami. SAS/CTU 553 BAB 1.TEORI AMALGAMASI ‡ Teori amalgamasi dinyatakan dalam formula: A+B+C=D ‡ A.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 70 . ‡ Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik.‡ Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. SAS/CTU 553 BAB 1.

(A. BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 71 SAS/CTU 553 . B dan C merujuk kepada budaya) ‡ Contoh: Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara tetapi dalam masa yang sama kaum lain dibenar kekalkan ciri budaya masing-masing. ‡ Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C.PLURALITI BUDAYA ‡ Pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.

‡ Di Malaysia. setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakilwakil kaum bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 72 . SAS/CTU 553 BAB 1. sesuai dengan matlamat Kebudayaan Kebangsaan. pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai satu penyelesaian masalah hubungan ras.

SAS/CTU 553 BAB 1. Pengekalan ciri-ciri kebudayaan kaum pendatang boleh menjadi satu µpenghubung penstabil¶ antara cara hidup lama dengan cara hidup baru.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 73 . 2.KELEBIHAN PLURALITI BUDAYA 1. Sedikit sebanyak ia dapat mengelak disorganisasi sosial dan peribadi yang mungkin timbul akibat kejutan budaya.

‡ Masyarakat pluraliti baru ini wujud hasil dari pluraliti budaya yang terdapat dalam sesebuah negara.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 74 .MASYARAKAT PLURALITI BARU ‡ Masyarakat pluraliti baru ialah gabungan dua atau lebih masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik atau dalam satu kerajaan. SAS/CTU 553 BAB 1.

kebanyakan pemimpin terdiri daripada bangsa Melayu tetapi penduduknya terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Cina. ‡ SAS/CTU 553 BAB 1.CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU 1. Contoh: di Kelantan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 75 . Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan bangsa dan hidup dalam komuniti yang berasingan. India dll.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 76 . Satu set nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan. SAS/CTU 553 BAB 1.2. ‡ Kandungan kontrak sosialnya: dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

Komo. konflik ‡ Di negara kita banyak kajian. Prof. SAS/CTU 553 BAB 1. Ismail Bin Saleh dll. perbincangan dan penulisan buku berkenaan keadaan serta pencapaian ekonomi dilakukan mengikut pecahan kaum seperti kajian berkenaan Kedudukan Ekonomi Masyarakat Cina di Malaysia dan Ekonomi Masyarakat Melayu Luar Bandar oleh pakar-pakar ekonomi negara kita seperti J.Kecenderungan untuk meramal ekonomi dalam konteks bangsa.3.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 77 .S. Dato¶ Dr.

namun semua bangsa ini mempunyai keinginan yang sama iaitu keamanan dan kesejahteraan serta tidak suka kepada peperangan.4.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 78 . Walaupun kita mempunyai pelbagai bangsa di Malaysia. Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama contoh : semua pihak inginkan keamanan dan kesejahteraan. ‡ SAS/CTU 553 BAB 1.

‡ SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 79 . Sedikit campur tangan pihak luar kadangkala mungkin diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini.5. Contoh: sekiranya kejadian seperti Peristiwa 13 Mei atau pergaduhan yang melibatkan kaum berlaku di negara ini. kita mungkin memerlukan satu badan antarabangsa atau negara luar untuk menjadi orang tengah bagi menyelesaikan masalah tersebut.

SAS/CTU 553 BAB 1.MASYARAKAT PLURALITI BARU DAPAT DIKENALI MELALUI: 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 80 . Kepelbagaian budaya yang terdapat dalam satu kelompok besar manusia.

SAS/CTU 553 BAB 1.2.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 81 . ‡ Di negara kita banyak permintaan untuk kepentingan bangsa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa masingmasing. Lebih banyak keutamaan bangsa dalam politik.

‡ Keadaan ini jelas ditunjukkan di negara kita melalui parti-parti politik seperti UMNO untuk bangsa Melayu. MIC untuk bangsa India dan MCA untuk bangsa Cina. SAS/CTU 553 BAB 1. Kewujudan unit politik yang dibentuk oleh budaya-budaya masyarakat.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 82 .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful