KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

1

KONSEP ETNIK & RAS
‡ Etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang. ‡ Menurut Kamus Dewan: berkenaan bangsa manusia. Etnik ialah

‡ Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keturunan iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama dan turuntemurun daripada nenek moyang itu.
SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 2

Sambungan«..

‡ Etnik dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kaum atau bangsa. ‡ Dari segi istilah pula etnik boleh didefinisikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. ‡ Ras ialah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri fizikal.
SAS/CTU 553 BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 3

Sambungan«.

‡ Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan mengenai kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan hiburan. ‡ Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau dll boleh dianggap sebagai etnik.

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

4

betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan ganjil serta berada di tahap rendah atau tidak bermoral. ‡ Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 5 . Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah. SAS/CTU 553 BAB 1. nilai. ‡ Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. sikap dan tingkahlaku yang sama.Sambungan«.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 6 . ‡ Di Malaysia. SAS/CTU 553 BAB 1. kedua-dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara bertukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. ‡ Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza.Sambungan«.

Sambungan«. etnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. ‡ Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza. SAS/CTU 553 BAB 1. melalui ‡ Selain itu. ‡ Etnik dapat dikelaskan perbezaan budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 7 .

1997) SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP MASYARAKAT ‡ Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama (dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu ) atau pergaulan hidup. (Kamus Dewan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 8 . ‡ Bangsa pula ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan atau kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan.

Sambungan«. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Malaysia terdiri daripada masyarakat yang µmultiracial¶ dan µmulticulture¶ yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. berilmu.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 9 .

Sambungan«. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 10 . nilai-nilai sosio-budaya. lambang-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. ‡ Melalui konsep negara bangsa ini. ‡ Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimanifestasikan oleh pemikiran.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 11 .Sambungan« ‡ Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu: ‡ pertama : aspek kenegaraan ‡ kedua : aspek kewarganegaraan ‡ ketiga : aspek kebangsaan SAS/CTU 553 BAB 1.

SAS/CTU 553 BAB 1. lagu kebangsaan. Rukun Negara dan sebagainya. ‡ Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol-simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia.‡ Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 12 .

SAS/CTU 553 BAB 1. India dan lain-lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia. Cina.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 13 .u1 Sambungan« ‡ Aspek kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu.

Slide 13 u1 user. 7/25/2006 .

Sambungan« ‡ Aspek kebangsaan dapat ditonjolkan melalui kebudayaan kebangsaan yang mana merupakan penggerak yang sangat hebat dalam mengisi semangat kebangsaan dan menjadi batu asas kepada pembentukan bangsa Malaysia. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Pada hakikatnya hubungan antara kebudayaan kebangsaan dengan semangat kebangsaan adalah bertimbalbalik kerana masing-masing saling menyokong dan menguatkan antara satu sama lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 14 .

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .RUKUN NEGARA/LAGU KEBANGSAAN ‡ Kepercayaan Tuhan Kepada Negaraku Tanah tumpahnya darahku Rakyat hidup bersatu dan maju Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertakhta Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertakhta 15 ‡ Kesetiaan Kepada Raja dan Negara ‡ Keluhuran Perlembagaan ‡ Kedaulatan undang ‡ Kesopanan Kesusilaan SAS/CTU 553 Undang- dan BAB 1.

SAS/CTU 553 BAB 1.CIRI-CIRI MASYARAKAT 1) Manusia yang hidup berkelompok ‡ Manusia ialah mereka yang hidup bersama dan membentuk kelompok. ‡ Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 16 . Kelompok inilah yang membentuk masyarakat. ‡ Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.

‡ Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 17 . SAS/CTU 553 BAB 1. sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. tiadalah budaya dan sebaliknya.2) Melahirkan kebudayaan ‡ Tiada masyarakat. ‡ Masyarakat akan melahirkan kebudayaan.

SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Suatu perubahan terjadi kerana faktorfaktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. masyarakat juga turut mengalami perubahan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 18 .3) Mengalami Perubahan ‡ Sebagaimana budaya. ‡ Contoh: suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

‡ Komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.4) Berinteraksi ‡ Salah satu syarat kewujudan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 19 . ‡ Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan. SAS/CTU 553 BAB 1.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 20 . ‡ Dalam masyarakat Melayu awal. SAS/CTU 553 BAB 1. kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. ketua negara dan sebagainya. ketua kampung.5) Terdapat Kepimpinan ‡ Pemimpin terdiri daripada ketua keluarga.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 21 . status dan kasta. ‡ Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin.6) Stratifikasi Sosial ‡ Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. kelas bawahan SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas.

dato' dan sebagainya. ‡ Kasta ialah kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. SAS/CTU 553 BAB 1.‡ Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 22 . lebai.

KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT 1) Manusia Hidup Bermasyarakat ‡ Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. ‡ Oleh itu. seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 23 . SAS/CTU 553 BAB 1.

2)Memahami cara hidup bermasyarakat ‡ Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 24 . ‡ Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya. SAS/CTU 553 BAB 1.

‡ Seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 25 .3)Memahami Budaya dan Masyarakat Lain ‡ Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud. SAS/CTU 553 BAB 1.

SAS/CTU 553 BAB 1.4) Memupuk Masyarakat Kerjasama di Antara ‡ Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. ‡ Kajian terhadap masyarakat membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat contohnya bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran. dan sebagainya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 26 .

KONSEP BUDAYA

‡ Budaya biasanya dikaitkan dengan aktivitiaktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya.

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

27

Budaya berasal dari perkataan Jawa, hasil cantuman ³budhi´ dan ³daya´. Perkataan ³budhi´ yang dipinjam dari bahasa Sanskrit bererti µkecergasan fikiran dan akal¶. ³daya´ ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh. Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini (budaya) akan membawa maksud tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa.
SAS/CTU 553

(Kajian Kebudayaan Melayu,1963)
BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

28

Budaya juga diertikan sebagai, µThe way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception, and habits of thought and activity. Cultural features of forms of life are learned but are often too persive to be readily noticed from within¶. (Dictionary Of Philosophy, 1996)

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

29

Menurut Kamus Dewan budaya ialah tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya) (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1997)

SAS/CTU 553

BAB 1- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

30

adat resam. nilai. 2001) SAS/CTU 553 BAB 1. (Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 31 . politik. sikap. agama. susunan organisasi ekonomi. peralatan budaya atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggota masyarakat. kepercayaan.Budaya juga didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial.

‡ Kesimpulannya. SAS/CTU 553 BAB 1. budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia. nilai kepercayaan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 32 . pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa. ‡ Manakala dari sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hidup orang ramai termasuk pemikiran.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 33 .‡ Budaya boleh dibahagikan kepada dua: ± budaya kebendaan ± budaya bukan kebendaan SAS/CTU 553 BAB 1.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 34 .Budaya kebendaan ‡ Peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah. ‡ Contohnya. senjata dan sebagainya. orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo . SAS/CTU 553 BAB 1. kereta. perahu.

SAS/CTU 553 BAB 1.Budaya Bukan Kebendaan ‡ Kepercayaan. setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu dan India. ‡ Contohnya. adat istiadat dan undangundang.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 35 .

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 36 . penting sebagai alat ‡ Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya untuk bermasyarakat dan berbudaya. faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal.‡ Dalam budaya Melayu. ‡ Bahasa juga komunikasi. SAS/CTU 553 BAB 1.

spiritual dan mental. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Kedua: pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. kemanusiaan.PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN SESUATU BUDAYA ‡ Pertama: membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. 1992). (Tamadun Melayu Dan Bangsa Melayu.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Pembinaan 37 .

SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 38 . ‡ Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. ‡ Budaya boleh dikatakan juga sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling.‡ Budaya memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya.

‡ Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah dari apa yang telah sedia ada. ‡ Boleh di katakan bahawa µmanusia itu sendiri membentuk budaya¶ dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. BAB 1.‡ Sesuatu kebudayaan berkembang dan terus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 39 .

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 40 .CIRI-CIRI BUDAYA SAS/CTU 553 BAB 1.

adaptasi. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu dan mencipta sesuatu. akulturasi dan integrasi.Dipelajari ‡ Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi. ‡ Dalam proses mempelajari.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 41 .

SAS/CTU 553 BAB 1. Tahap pendidikan. sekolah. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. Umur seseorang. Nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. institusi latihan dan sebagainya. jiran.‡ Bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: Agen-agen sosialisasi seperti keluarga.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 42 .

‡ Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 43 . SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia.Dikongsi ‡ Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat.

SAS/CTU 553 BAB 1. yang tidak ‡ Walau bagaimanapun. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota . ‡ Tidak ada masyarakat memiliki kebudayaan.Sejagat ‡ Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 44 .

iv.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 45 . Kesenian vi. SAS/CTU 553 BAB 1. vii. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. ii. iii.‡ Clyde Kluckhohn berpendapat ada tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. Sistem sosial. Sistem pengetahuan. Bahasa v. Peralatan dan kelengkapan hidup manusia. Agama dan kepercayaan.

Diwarisi ‡ Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. ‡ Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. ‡ Budaya yg diwarisi juga membawa maksud bersambung. SAS/CTU 553 BAB 1. Cina dan India yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu. budaya Melayu.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 46 . ‡ Ini bermakna.

‡ Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 47 . SAS/CTU 553 BAB 1. ciri dan proses yang berlaku.Berubah ‡ Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang yang tidak mengalami perubahan. ‡ Perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas namun perubahan budaya kebendaan lebih cepat .

 konflik yang berlaku. penemuan dan penciptaan teknologi baru. SAS/CTU 553 BAB 1. perubahan alam sekitar.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 48 . pertambahan keperluan dan keinginan manusia. pertembungan budaya.‡ Faktor-faktor perubahan ini ialah: pertambahan bilangan anggota masyarakat.

Perlambangan ‡ Iaitu satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera. SAS/CTU 553 BAB 1. logo. ‡ Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 49 . warna. lambaian tangan dan sebagainya.

‡ Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 50 . SAS/CTU 553 BAB 1.Pandangan Semesta ‡ Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. ‡ Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 51 .FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN SAS/CTU 553 BAB 1.

kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya.1) Memenuhi dan menyediakan keperluan ‡ Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat. BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 52 ‡ ‡ SAS/CTU 553 . Manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian.

 perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 53 . perlakuan yang patut dan tidak patut. ‡ Panduan yg diberi meliputi: perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan. SAS/CTU 553 BAB 1.2) Sebagai panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku ‡ Budaya berperanan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku.

kebudayaan memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 54 . tetamu dan sahabat.3) Mengatur manusia hubungan sesama ‡ Dalam masyarakat Malaysia.

ia mendorong kepada penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 55 . SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Dengan adanya budaya.4) Sebagai penggalak kepada manusia untuk mencipta ‡ Alam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza.

5)Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Identiti ‡ Sesuatu bangsa dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya tetapi juga dari budayanya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 56 SAS/CTU 553 . ‡ Manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu. ‡ Contohnya: Kita mengenali orang Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya tetapi mereka juga sebagai bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian. BAB 1.

TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 57 .

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 58 . ‡ Pemisahan berlaku dari beberapa aspek antaranya kawasan tempat tinggal. sistem persekolahan. pengangkutan dan kemudahan awam.SEGREGASI ‡ Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. ‡ Ia wujud sama ada didasari oleh undangundang atau tidak. SAS/CTU 553 BAB 1.

BAB 1. setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. mereka saling bergantungan. ‡ Mereka hidup secara harmoni menghormati antara satu sama lain.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 59 .AKOMODASI ‡ Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain. dan SAS/CTU 553 ‡ Di peringkat pemerintahan pusat.

Sambungan« ‡ Switzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik-etnik Jerman. SAS/CTU 553 BAB 1. Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara mereka. Peranchis dan Romansh. ‡ Bahasa pengantarnya Jerman. Itali.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 60 .

AKULTURASI ‡ Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari suatu kebudayaan lain yang berlainan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 61 . ‡ Ia terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. SAS/CTU 553 BAB 1.

‡ Kejayaan akulturasi bergantung kepada: Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan.‡ Berbeza dengan proses asimilasi. SAS/CTU 553 BAB 1. Kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar. proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi. pemikiran dan sebagainya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 62 .

SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 63 .ASIMILASI ‡ Teori asimilasi formula: A+B+C=A dinyatakan dengan ‡ A mewakili golongan dominan sementara B dan C mewakili etnik minoriti yang lain. ‡ Idea asas dalam teori ini ialah semua kumpulan lama-kelamaan akan mematuhi pola-pola kebudayaan golongan dominan dan melupakan kebudayaan dan identiti masing-masing.

‡ Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain.‡ Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 64 .

Baba dan Nyonya. Cina Kelantan. adalah hasil dari proses asimilasi.Di Malaysia.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 65 . SAS/CTU 553 BAB 1. apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa.

Etnik yang berbeza budaya. 2.BAGAIMANA BERLAKUNYA PROSES ASIMILASI????? WUJUDNYA: 1. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 66 . 3.

2.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 67 SAS/CTU 553 .Kejayaan asimilasi bergantung kepada: 1. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi. 5. 4. BAB 1. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. 3.

Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain. SAS/CTU 553 BAB 1. 2.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 68 . 3.Faktor penghalang asimilasi: 1. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.

SAS/CTU 553 BAB 1.TEORI AMALGAMASI ‡ Teori amalgamasi dinyatakan dalam formula: A+B+C=D ‡ A.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 69 . C mewakili kumpulan etnik yang berlainan dan D mewakili amalgami. B. B dan C. ‡ Teori ini menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu. iaitu satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 70 . SAS/CTU 553 BAB 1.‡ Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. ‡ Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik.

(A. B dan C merujuk kepada budaya) ‡ Contoh: Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara tetapi dalam masa yang sama kaum lain dibenar kekalkan ciri budaya masing-masing.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 71 SAS/CTU 553 . ‡ Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C. BAB 1.PLURALITI BUDAYA ‡ Pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.

SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 72 . sesuai dengan matlamat Kebudayaan Kebangsaan.‡ Di Malaysia. pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai satu penyelesaian masalah hubungan ras. setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakilwakil kaum bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial.

Sedikit sebanyak ia dapat mengelak disorganisasi sosial dan peribadi yang mungkin timbul akibat kejutan budaya.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 73 . 2.KELEBIHAN PLURALITI BUDAYA 1. Pengekalan ciri-ciri kebudayaan kaum pendatang boleh menjadi satu µpenghubung penstabil¶ antara cara hidup lama dengan cara hidup baru. SAS/CTU 553 BAB 1.

SAS/CTU 553 BAB 1. ‡ Masyarakat pluraliti baru ini wujud hasil dari pluraliti budaya yang terdapat dalam sesebuah negara.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 74 .MASYARAKAT PLURALITI BARU ‡ Masyarakat pluraliti baru ialah gabungan dua atau lebih masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik atau dalam satu kerajaan.

Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan bangsa dan hidup dalam komuniti yang berasingan.CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 75 . India dll. Contoh: di Kelantan. kebanyakan pemimpin terdiri daripada bangsa Melayu tetapi penduduknya terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Cina. ‡ SAS/CTU 553 BAB 1.

‡ Kandungan kontrak sosialnya: dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 Perkara 152 menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.2. Satu set nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 76 . SAS/CTU 553 BAB 1.

Dato¶ Dr.3. Komo. Prof. konflik ‡ Di negara kita banyak kajian. perbincangan dan penulisan buku berkenaan keadaan serta pencapaian ekonomi dilakukan mengikut pecahan kaum seperti kajian berkenaan Kedudukan Ekonomi Masyarakat Cina di Malaysia dan Ekonomi Masyarakat Melayu Luar Bandar oleh pakar-pakar ekonomi negara kita seperti J.Kecenderungan untuk meramal ekonomi dalam konteks bangsa. SAS/CTU 553 BAB 1.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 77 .S. Ismail Bin Saleh dll.

KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 78 . Walaupun kita mempunyai pelbagai bangsa di Malaysia.4. Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama contoh : semua pihak inginkan keamanan dan kesejahteraan. namun semua bangsa ini mempunyai keinginan yang sama iaitu keamanan dan kesejahteraan serta tidak suka kepada peperangan. ‡ SAS/CTU 553 BAB 1.

kita mungkin memerlukan satu badan antarabangsa atau negara luar untuk menjadi orang tengah bagi menyelesaikan masalah tersebut.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 79 . Sedikit campur tangan pihak luar kadangkala mungkin diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini. Contoh: sekiranya kejadian seperti Peristiwa 13 Mei atau pergaduhan yang melibatkan kaum berlaku di negara ini.5. ‡ SAS/CTU 553 BAB 1.

SAS/CTU 553 BAB 1.MASYARAKAT PLURALITI BARU DAPAT DIKENALI MELALUI: 1. Kepelbagaian budaya yang terdapat dalam satu kelompok besar manusia.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 80 .

SAS/CTU 553 BAB 1. Lebih banyak keutamaan bangsa dalam politik.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 81 . ‡ Di negara kita banyak permintaan untuk kepentingan bangsa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa masingmasing.2.

‡ Keadaan ini jelas ditunjukkan di negara kita melalui parti-parti politik seperti UMNO untuk bangsa Melayu. Kewujudan unit politik yang dibentuk oleh budaya-budaya masyarakat. SAS/CTU 553 BAB 1.3.KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 82 . MIC untuk bangsa India dan MCA untuk bangsa Cina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful