RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. untuk membuat sebutan yang betul. . capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan.

3 .Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan. dapatkan ilmu. Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri. faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal.

Hayati dan amalkan nilai murni. ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . membaca dan menulis.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. bertutur. Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. dapat kembangkan imaginasi. semangat patriotism dan cinta akan negara. OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar. kreativiti. sikap positif.

intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat.Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan. penulisan. .

sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan .Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru .pilih kandungan. kaedah.

Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n .Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. sistem bahasa dan pengisian kurikulum.

menarik. dan berkesan meyakinkan.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila. 2. tepat dan rakan sebaya. istilah. dibaca. frasa.0 Berbual dengan keluarga. atau dialami 4.1 Bercerita menggunakan kata. sebutan dan intonasi yang baik.1 Kemukakan idea.1.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3. kata sepakat. sesuai secara sopan. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. 1.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat. lebih . ditonton.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.3 Menyampaikan maklumat 3.2 Menghuraikan maklumat 3. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. 2.3 Mengemukakan hujah 4.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian. 1.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara. terancang.intonasi dan nada yang sesuai 1. eratkan tersusun. frasa. tajuk aktiviti yang mencabar. betul.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. sebutan. lain. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul. 2.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4. 1. Tujuan – Wujudkan kemesraan.0 kata. atau 3.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian. ayat.

1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat.memahami maklumat yang faham maklumat.bahan ilmu dalam 5. intonasi.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus. 6. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 7. 7. teks.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat.5. KEMAHIRAN MEMBACA 6.5 Membaca pantas 6.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca. 9 . 7. 7.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan gaya pembacaan yang sesuai.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar. menaakul. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan.0 Membaca. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks.

8.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. mudah. 9.yang ayat dan dapat keluarkan idea. 6.Mengedit dan ayat.4 Bina dan tulis ayat 8. menyeluruh. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran. penulisan.5 Kenal pasti dan 9.2 Bina dan tulis 8.6.4 10. menarik dan . perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11. diperdengarkan.2 Kenal pasti 8. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas. mudah secara penulisan.0 Mencatat dan susun maklumat. pelbagai genre iaitu 10.0 Menggunakan 9.2 prosa dan puisi bukan kreatif.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana. KEMAHIRAN MENULIS 11. lain. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan.3 Susun maklumat 8.3 Membuat Murid penggunaan. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks. catat dan 8. secara kohensif.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.6 Bina wacana 8.0 11.1 Hasilkan 10.3 Ulas karya 10. dan dibaca. karangan.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11. 6. didengar. karya. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara. wacana.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9.1 Mengambil perkataan. majmuk.2 Beri komen dan 11. baca.3 Membaca dan 6.

kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . kata pinjaman bahasa Melayu. bentuk kata dan penggolongan kata. Kaji struktur. dan binaan atau konstruksi ayat. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna. struktur. kata asli bahasa Melayu.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk.

istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. frasa. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. ayat pasif ayat songsang Malaysia. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan. perintah dan seruan. perbilangan. . mengutamakan falsafah. klausa. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. pembahagian subejek dan predikat. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. Jenis ayat – ayat penyata. bidalan. tanya. pembinaan.

. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air. Penghayatan dan amalan nilai . Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia. warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P.bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. Bidang – bidang lain seperti sains.

kini dan depan. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup. . Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. selesaikan masalah. Buat ramalan. Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya.

interpersonal. dan lebih seronok untuk terus belajar. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. masyarakat dan alam pekerjaan. Merangkumi : verbal-linguistik. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. visual-ruang. yakin. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. muzik. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. kinestetik. logik-matematik. 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful