RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. untuk membuat sebutan yang betul. .

Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. 3 . hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan. Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri. faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal. dapatkan ilmu.

ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. dapat kembangkan imaginasi.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. sikap positif. Hayati dan amalkan nilai murni. membaca dan menulis. semangat patriotism dan cinta akan negara. OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar. kreativiti. bertutur.

penulisan.Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. . intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat. MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan.

Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru . kaedah. sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan .pilih kandungan.

Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n . Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa. sistem bahasa dan pengisian kurikulum.

terancang. istilah.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4.0 Berbual dengan keluarga.intonasi dan nada yang sesuai 1. frasa. 2.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat.3 Mengemukakan hujah 4.1. 1.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. sebutan dan intonasi yang baik. sebutan.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. eratkan tersusun.3 Menyampaikan maklumat 3. dibaca. atau 3. 1.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3. 2.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. Tujuan – Wujudkan kemesraan. sesuai secara sopan.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1. atau dialami 4. 1. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. betul. kata sepakat.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian. frasa.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci. menarik. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian.0 kata.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara. ayat. tepat dan rakan sebaya. lebih .0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. lain. tajuk aktiviti yang mencabar.2 Menghuraikan maklumat 3. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4. ditonton. 2. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul.1 Kemukakan idea.1 Bercerita menggunakan kata.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila. dan berkesan meyakinkan.

teks.0 Membaca.bahan ilmu dalam 5.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus. 5. 9 .1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.5 Membaca pantas 6. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat. 7. 7. 7.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks.5.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca. menaakul.1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat. 7. KEMAHIRAN MEMBACA 6.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar.memahami maklumat yang faham maklumat. dan gaya pembacaan yang sesuai. 6. dan menghayati kandungan teks yang dibaca.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera. intonasi.

3 Susun maklumat 8. mudah secara penulisan.6 Bina wacana 8. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana.6. karangan.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. lain. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan. 6.4 10.3 Membuat Murid penggunaan.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks. KEMAHIRAN MENULIS 11.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan. mudah.0 Menggunakan 9.2 Beri komen dan 11. 6. wacana.2 Bina dan tulis 8.yang ayat dan dapat keluarkan idea. 9. secara kohensif. 8. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara.2 Kenal pasti 8.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9. penulisan. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat. menarik dan .3 Membaca dan 6.1 Hasilkan 10. baca.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan.4 Bina dan tulis ayat 8.0 11. didengar. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11.1 Mengambil perkataan. majmuk.0 Mencatat dan susun maklumat. pelbagai genre iaitu 10. dan dibaca. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks.2 prosa dan puisi bukan kreatif. menyeluruh. catat dan 8.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji. karya.Mengedit dan ayat.3 Ulas karya 10.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11. diperdengarkan. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran.5 Kenal pasti dan 9.

dan binaan atau konstruksi ayat. Kaji struktur. struktur. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk. kata pinjaman bahasa Melayu. kata asli bahasa Melayu. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . bentuk kata dan penggolongan kata. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa.

pembinaan. mengutamakan falsafah. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. perbilangan. klausa. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. pembahagian subejek dan predikat. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. tanya. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. perintah dan seruan. hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. ayat pasif ayat songsang Malaysia. . kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. frasa. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. Jenis ayat – ayat penyata. bidalan.

geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. . Penghayatan dan amalan nilai . warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air.bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Bidang – bidang lain seperti sains.

Buat ramalan. selesaikan masalah.kini dan depan. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup. . Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.

visual-ruang. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. interpersonal. dan lebih seronok untuk terus belajar. logik-matematik. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. yakin.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. muzik. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. masyarakat dan alam pekerjaan. kinestetik. 15 . Merangkumi : verbal-linguistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful