RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. untuk membuat sebutan yang betul. capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan. .

Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan. dapatkan ilmu. faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal. 3 . Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri.

Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan. bertutur. membaca dan menulis. semangat patriotism dan cinta akan negara. sikap positif. Hayati dan amalkan nilai murni. ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar. dapat kembangkan imaginasi. kreativiti. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati.

Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. penulisan. intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat. MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan. cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. .

kaedah.Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru . sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan .pilih kandungan.

sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n . Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa.Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid.

atau dialami 4. ayat. 2. lain.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila.1 Bercerita menggunakan kata.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 2.2 Menghuraikan maklumat 3. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian. 2. lebih .0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. istilah.1. terancang.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara.3 Menyampaikan maklumat 3. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4. menarik. dan berkesan meyakinkan.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci. atau 3.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata.3 Mengemukakan hujah 4. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian.0 kata.1 Kemukakan idea. kata sepakat.intonasi dan nada yang sesuai 1. Tujuan – Wujudkan kemesraan. sebutan dan intonasi yang baik. dibaca. 1. frasa.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. betul.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat. tajuk aktiviti yang mencabar. tepat dan rakan sebaya. 1. ditonton. sebutan. eratkan tersusun. sesuai secara sopan.0 Berbual dengan keluarga.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. frasa.

6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. intonasi. 7. 7. 7. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 9 .5 Membaca pantas 6.5.1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat. 7. menaakul. 5. 6. KEMAHIRAN MEMBACA 6.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera.bahan ilmu dalam 5.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.memahami maklumat yang faham maklumat. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. teks. dan gaya pembacaan yang sesuai. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar.0 Membaca.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca.

0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.6 Bina wacana 8.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran. karangan. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana.3 Membaca dan 6. lain.0 Mencatat dan susun maklumat.0 11. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11.2 prosa dan puisi bukan kreatif. 8. baca.4 10.2 Beri komen dan 11.6. menyeluruh. didengar. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks.3 Ulas karya 10. menarik dan .4 Bina dan tulis ayat 8. diperdengarkan.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan.2 Bina dan tulis 8. 6. KEMAHIRAN MENULIS 11. secara kohensif. mudah.1 Hasilkan 10.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan.yang ayat dan dapat keluarkan idea. mudah secara penulisan.1 Mengambil perkataan. 6.3 Membuat Murid penggunaan. karya. dan dibaca.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11. penulisan. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan.3 Susun maklumat 8. wacana. pelbagai genre iaitu 10. 9.5 Kenal pasti dan 9. majmuk.2 Kenal pasti 8.Mengedit dan ayat. catat dan 8.0 Menggunakan 9. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks.

Kaji struktur. struktur. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . kata pinjaman bahasa Melayu. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. bentuk kata dan penggolongan kata. kata asli bahasa Melayu. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna. dan binaan atau konstruksi ayat.

tanya. hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. perintah dan seruan. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. pembahagian subejek dan predikat. frasa. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. klausa. perbilangan. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. . mengutamakan falsafah. ayat pasif ayat songsang Malaysia. pembinaan. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. bidalan. Jenis ayat – ayat penyata.

bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. Penghayatan dan amalan nilai . warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Bidang – bidang lain seperti sains. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. .

jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. selesaikan masalah. Buat ramalan. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran.kini dan depan. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. . Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea.

dan lebih seronok untuk terus belajar. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. kinestetik. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. muzik.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. yakin. masyarakat dan alam pekerjaan. logik-matematik. interpersonal. 15 . visual-ruang. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. Merangkumi : verbal-linguistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful