RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. untuk membuat sebutan yang betul. . capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan.

Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri. faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal. 3 . dapatkan ilmu. hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan.Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar.

ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar. membaca dan menulis. sikap positif.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan. semangat patriotism dan cinta akan negara. pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. dapat kembangkan imaginasi. kreativiti. bertutur. Hayati dan amalkan nilai murni.

. cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat.Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat. penulisan. MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan.

sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan . kaedah.pilih kandungan.Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru .

Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa. sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n .

0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. lain. terancang. tajuk aktiviti yang mencabar. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul. 1.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci. ayat. 2.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. dan berkesan meyakinkan. 1.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4. atau dialami 4.1.3 Menyampaikan maklumat 3.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1.1 Bercerita menggunakan kata.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4. 2. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. frasa. eratkan tersusun. sesuai secara sopan.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila. betul. tepat dan rakan sebaya.1 Kemukakan idea.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara. Tujuan – Wujudkan kemesraan. sebutan dan intonasi yang baik. lebih . kata sepakat. sebutan.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3. atau 3.0 kata. ditonton.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata. frasa. menarik. dibaca.3 Mengemukakan hujah 4.0 Berbual dengan keluarga. 1.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. istilah.intonasi dan nada yang sesuai 1. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian.2 Menghuraikan maklumat 3. 2.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat.

7.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus. dan gaya pembacaan yang sesuai. 7.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. menaakul. 9 .memahami maklumat yang faham maklumat.bahan ilmu dalam 5.5 Membaca pantas 6. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera. KEMAHIRAN MEMBACA 6.5.1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat. 6.0 Membaca. teks. intonasi. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. 7.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. 7.

disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan.5 Kenal pasti dan 9. majmuk. mudah secara penulisan. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas. menyeluruh. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana.Mengedit dan ayat. menarik dan .2 Kenal pasti 8.6 Bina wacana 8. karangan. pelbagai genre iaitu 10.2 prosa dan puisi bukan kreatif.4 10. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks. 6. baca.6. wacana. karya.3 Susun maklumat 8. lain. penulisan.1 Mengambil perkataan.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan. secara kohensif. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran. KEMAHIRAN MENULIS 11.yang ayat dan dapat keluarkan idea.0 11.1 Hasilkan 10.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara.3 Ulas karya 10. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks.2 Bina dan tulis 8.2 Beri komen dan 11.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11.0 Menggunakan 9.3 Membaca dan 6. mudah.0 Mencatat dan susun maklumat. dan dibaca.4 Bina dan tulis ayat 8.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji. diperdengarkan.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11. catat dan 8. 6. 9. 8.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9. didengar.3 Membuat Murid penggunaan.

bentuk kata dan penggolongan kata. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. Kaji struktur. dan binaan atau konstruksi ayat. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . kata asli bahasa Melayu. struktur. kata pinjaman bahasa Melayu. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna.

istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. bidalan. tanya. ayat pasif ayat songsang Malaysia. Jenis ayat – ayat penyata. perintah dan seruan. frasa. perbilangan. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. . ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. klausa. pembinaan. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. mengutamakan falsafah. pembahagian subejek dan predikat. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa.

berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air. Bidang – bidang lain seperti sains. Penghayatan dan amalan nilai . Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia. warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. . Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa.

jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. Buat ramalan. . selesaikan masalah.kini dan depan. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup.

15 . logik-matematik.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. Merangkumi : verbal-linguistik. dan lebih seronok untuk terus belajar. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. visual-ruang. muzik. yakin. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. interpersonal. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. masyarakat dan alam pekerjaan. kinestetik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful