RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

untuk membuat sebutan yang betul. capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan. .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah.

Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal. dapatkan ilmu. hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan. Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri. 3 .

OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. membaca dan menulis. sikap positif. bertutur. kreativiti. Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan. ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . dapat kembangkan imaginasi. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. Hayati dan amalkan nilai murni. semangat patriotism dan cinta akan negara.

cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. penulisan. MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan. .Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat.

Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru . kaedah. sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan .pilih kandungan.

Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n . Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa.Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. sistem bahasa dan pengisian kurikulum.

intonasi dan nada yang sesuai 1.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4. atau 3.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat. ayat. sesuai secara sopan. atau dialami 4. tepat dan rakan sebaya. frasa. lain. menarik. dibaca. 2. terancang. betul. dan berkesan meyakinkan. kata sepakat.3 Mengemukakan hujah 4.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. 1. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara. 2.1 Kemukakan idea.3 Menyampaikan maklumat 3. sebutan. Tujuan – Wujudkan kemesraan. ditonton.0 kata.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci.2 Menghuraikan maklumat 3.0 Berbual dengan keluarga.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4.1.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. 2. sebutan dan intonasi yang baik. istilah.1 Bercerita menggunakan kata. tajuk aktiviti yang mencabar. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. lebih . frasa. eratkan tersusun. 1.

5.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera. KEMAHIRAN MEMBACA 6.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. 7.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan menghayati kandungan teks yang dibaca.5 Membaca pantas 6. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. 6.memahami maklumat yang faham maklumat.bahan ilmu dalam 5. intonasi. menaakul. 7.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 9 .1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca. 7.5.0 Membaca. dan gaya pembacaan yang sesuai. teks. 7.

yang ayat dan dapat keluarkan idea. diperdengarkan. karya. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji.6 Bina wacana 8. 8.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks.0 11.4 10. KEMAHIRAN MENULIS 11.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. wacana.1 Mengambil perkataan. 9.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11.Mengedit dan ayat. 6.3 Susun maklumat 8. mudah. pelbagai genre iaitu 10. karangan. dan dibaca.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan.3 Membuat Murid penggunaan. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat.5 Kenal pasti dan 9.2 Bina dan tulis 8. didengar. baca.2 Kenal pasti 8. menarik dan . sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran.6. penulisan.1 Hasilkan 10.3 Ulas karya 10. secara kohensif.0 Mencatat dan susun maklumat. majmuk. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan.0 Menggunakan 9.4 Bina dan tulis ayat 8.2 prosa dan puisi bukan kreatif. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan.2 Beri komen dan 11. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan. menyeluruh. mudah secara penulisan. catat dan 8. lain.3 Membaca dan 6. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana. 6.

Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. struktur. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 .SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. bentuk kata dan penggolongan kata. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk. kata asli bahasa Melayu. kata pinjaman bahasa Melayu. Kaji struktur. dan binaan atau konstruksi ayat.

PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. perintah dan seruan. mengutamakan falsafah. pembinaan. ayat pasif ayat songsang Malaysia. klausa. . hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. pembahagian subejek dan predikat. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. bidalan. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. frasa. perbilangan. Jenis ayat – ayat penyata. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. tanya. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan.

ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. . warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia. geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. Penghayatan dan amalan nilai . Bidang – bidang lain seperti sains.bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia.

guna aplikasi perisian dan akses maklumat. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel. Buat ramalan. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. . Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. selesaikan masalah.kini dan depan.

yakin. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. muzik. masyarakat dan alam pekerjaan. 15 . Merangkumi : verbal-linguistik. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. interpersonal.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. kinestetik. visual-ruang. dan lebih seronok untuk terus belajar. logik-matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful