RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. untuk membuat sebutan yang betul. capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan. .

Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri. 3 . hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan.Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. dapatkan ilmu. faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal.

OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. Hayati dan amalkan nilai murni. kreativiti. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. membaca dan menulis. semangat patriotism dan cinta akan negara. pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. sikap positif. bertutur. dapat kembangkan imaginasi. ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan.

Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. . MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan. cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. penulisan. intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat.

sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan . kaedah.pilih kandungan.Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru .

Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n . sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa.

intonasi dan nada yang sesuai 1. sesuai secara sopan. frasa. atau dialami 4. 1. sebutan. 2. betul.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. eratkan tersusun. dibaca.1 Kemukakan idea. lain.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara.0 kata. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat. atau 3. kata sepakat.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian. menarik. frasa.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. ayat. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian.1. tepat dan rakan sebaya.0 Berbual dengan keluarga. istilah.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4. 1. 1. dan berkesan meyakinkan. ditonton.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1. lebih . sebutan dan intonasi yang baik.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. 2. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Tujuan – Wujudkan kemesraan.2 Menghuraikan maklumat 3.3 Mengemukakan hujah 4.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci.3 Menyampaikan maklumat 3. 2.1 Bercerita menggunakan kata. terancang.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata. tajuk aktiviti yang mencabar.

2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar. intonasi.5 Membaca pantas 6. 7. dan gaya pembacaan yang sesuai. 9 .1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat. KEMAHIRAN MEMBACA 6. 6. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. 7. dan menghayati kandungan teks yang dibaca.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. teks. 7.5. menaakul.0 Membaca.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.bahan ilmu dalam 5.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus. 5.memahami maklumat yang faham maklumat.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca. 7.

5 Kenal pasti dan 9.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan. 8.2 prosa dan puisi bukan kreatif. ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. dan dibaca. karangan.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji. KEMAHIRAN MENULIS 11. diperdengarkan.2 Beri komen dan 11. mudah. menyeluruh.0 11.1 Hasilkan 10. menarik dan . wacana. baca.6 Bina wacana 8. 6.0 Menggunakan 9. 9. catat dan 8. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan.4 10. didengar. lain.3 Membuat Murid penggunaan. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11.Mengedit dan ayat. mudah secara penulisan.3 Membaca dan 6. pelbagai genre iaitu 10.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.3 Ulas karya 10.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9. karya.2 Bina dan tulis 8.3 Susun maklumat 8.4 Bina dan tulis ayat 8.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11. penulisan. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks. majmuk.1 Mengambil perkataan. 6. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran.yang ayat dan dapat keluarkan idea.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas.2 Kenal pasti 8. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat. secara kohensif.6. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan.0 Mencatat dan susun maklumat.

kata asli bahasa Melayu. Kaji struktur. kata pinjaman bahasa Melayu. dan binaan atau konstruksi ayat. penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. struktur. bentuk kata dan penggolongan kata. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna.

ayat pasif ayat songsang Malaysia. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah. klausa. frasa. pembinaan. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar.Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. perbilangan. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. mengutamakan falsafah. istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. perintah dan seruan. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. Jenis ayat – ayat penyata. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. tanya. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan. pembahagian subejek dan predikat. bidalan. .

geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. Penghayatan dan amalan nilai . . ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air. Bidang – bidang lain seperti sains.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia.

kini dan depan. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. Buat ramalan. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau. cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. selesaikan masalah. . Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum.

Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. logik-matematik. muzik. dan lebih seronok untuk terus belajar. yakin. masyarakat dan alam pekerjaan. interpersonal. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham. kinestetik. visual-ruang. Merangkumi : verbal-linguistik. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. 15 .