P. 1
peta minda assgnmnt

peta minda assgnmnt

|Views: 1,641|Likes:
Published by shamimif

More info:

Published by: shamimif on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENGISIAN KURIKULUM MATLAMAT

SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SISTEM BAHASA

OBJEKTIF

ORGANISASI KANDUNGAN

Kepercayaan kepada tuhan

RUKUN NEGARA

Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang – undang Kesopanan dan kesusilaan
1

.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia merupakan usaha kerajaan untuk : memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERI Untuk lahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan berketrampilan berakhlak mulia bertanggungjawab MATLAMAT 2 OBJEKTIF Murid berbincang dan bertukar-tukar pendapat untuk Murid dapat berkomunikasi dengan petah menyelesaikan masalah. capai persetujuan dan juga menggunakan intonasi dan keputusan. untuk membuat sebutan yang betul.

faham dan menghayati pengucapan dalam interaksi harian dan situasi formal. 3 . Murid dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk penuhi keperluan diri.Membentuk murid dengan menggunakan bahasa yang betul Murid dapat dengar. hubungan sosial dan dalam urusan harian Membaca pelbagai bahan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan supaya ilmu yang diperolehi dan maklumat diproses secara kritis Memupuk minat membaca sebagai amalan. dapatkan ilmu.

Mengenali dan membina pelbagai jenis penulisan sama ada kreatif dan atau yang berunsur pengetahuan.Melalui aktiviti keempat-empat kemahiran. Keindahan karya – karya seperti sastera dan berunsur ilmu dapat dihargai dan dihayati. Hayati dan amalkan nilai murni. semangat patriotism dan cinta akan negara. bertutur. sikap positif. dapat kembangkan imaginasi. OBJEKTIF Guna bahasa baku yang sesuai dalam aktiviti mendengar. kreativiti. ORGANISASI KANDUNGAN FOKUS BERTERASKAN KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MEMBACA HASIL PEMBELAJARAN MENGGABUNGKA DISOKONG PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA N 4 . pemikiran kritis dan hayati milai – nilai murni. membaca dan menulis.

MENULIS KEMAHIRAN Membaca ayat BERTUTUR dengan Tekankan aspek lancar menggunakan pemahaman dan KEMAHIRAN sebutan. cantik dan ejaan yang dan imaginatif KEMAHIRAN Ayat gramatis dan betul kemas perkataan dan ayat. penulisan. intonasi dan jeda penaakulan MEMBACA yang tepat.Beri maklum balas Faham perkara yang didengar Pengucapan menggunakan tatabahasa yang sesuai Mendengar dengan teliti Berbual dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan sopan KEMAHIRAN KEMAHIRAN 5 Galakkan guna kreativiti BAHASA MENDENGAR untuk hasilkan bahan Mengeluarkan idea Tanda baca berunsur pengetahuan melalui Keupayaan untuk tulis pelbagai jenis Tulisan jelas. .

Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa Petunjuk jelas tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid Tafsiran daripada objektif kurikulum bahasa 6 HASIL PEMBELAJARAN Membantu guru .pilih kandungan. sumber dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan . kaedah.

Membatu membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Pembelajaran kontraktivisme dan kontekstual Kecerdasan pelbagai Aspek kosa kata Tatabahasa Ejaan Sebutan Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kemahiran belajar Kemahiran cara Kemahiran PENGISIAN KURIKULUM belajar bernilai tambah Nilai Ilmu berfikir Kemahiran masa depan Pendekatan – gaya pembelajaran yang pelbagai Kosa kata umum Istilah SISTEM BAHASA Intonasi Kosa kata 7 Aspek tatabahasa Morfologi Sintaksis Peribahasa Peraturan Kewarganegaraa sosiobudaya n . Dapai dicapai dengan gabungjalinkan keempat – empat kemahiran bahasa. sistem bahasa dan pengisian kurikulum.

frasa.1 Berbual berkaitan dengan kehidupan harian dengan kata.2 Bersoal jawab sesuatu perkara dengan bertatasusila.4 Nyatakan permintaan secara berterus-terang dan yakin dengan intonasi yang sesuai 1. kata sepakat. atau dialami 4.intonasi dan nada yang sesuai 1. sesuai secara sopan.2 sokong atau tentang sesuatu perkara sebaliknya pandangam secara terperinci. ayat.0 Berbual dengan keluarga. atau 3.dan pendapat dalam dengan Menyampaikan maklumat 3. ditonton.4 Menyatakan pilihan KEMAHIRAN MENDENGAR 4.1 Bercerita menggunakan kata. frasa. istilah.0 kata. DAN BERTUTUR untuk Kemukakan komen yang dan pendapat 8 4. 1.3 Mengemukakan hujah 4. tajuk aktiviti yang mencabar.5 Beri penjelasan tentang perkara tersurat dan tersirat.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar.0 Berbincang tentang bagi capai pengalaman yang maklumat struktur ayat dan laras bahasa kepada pihak lain perundingan tajuk – dalam pengucapan yang mudah. dibaca. 2.3 Beri dan faham arahan serta pesanan sesuatu perkara. sebutan dan intonasi yang baik.1 Penyampaian maklumat pandanganuntuk terima 1. lain.1 Kemukakan idea. eratkan tersusun. menarik. betul. lebih .3 Menyampaikan maklumat 3. terancang. Tujuan – Wujudkan kemesraan. 2. dengan alas an yang dapat bincangkan topik persahabatan dan dalam formal daripada pihak relevan secara bertatasusila yang betul. 2.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa jalankan traksaksi salam urusan harian.2 Menghuraikan maklumat 3. 1. dan berkesan meyakinkan. tepat dan rakan sebaya.1. dalam situasi formal dan tidak dengan beri alasandan4.2 Sesuatu perkara di laporkan dengan bahasa yang sesuai dan tepat. dan pihak lain menentang sesuatu pendirian sesuai dariapda pemerhatian. sebutan. 1.

5. Kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Baca kuat dan faham perkataan serta ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 5.5 Membaca pantas 6. 7.0 Membaca dan Hasil pembelajaran – membaca kuat. dan gaya pembacaan yang sesuai.memahami maklumat yang faham maklumat. menaakul terdapat dalam pelbagai dan hayati teks. 9 .bahan ilmu dalam 5.1 Membaca dan terangkan maksud kandungan teks yang tersirat dan tersurat.2 Baca kuat dan fahami teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang lancar. menaakul. intonasi.2 Membaca dan kenalpasti pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada karya sastera dan bukan sastera. 7. 6. 7.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. teks. KEMAHIRAN MEMBACA 6.0 Membaca.3 Membaca dan hayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti agar dapat tingkatkan dan kukuhkan minat membaca. 7.6 Membuat ramalan secaradaripada cerita atau imbasan untuk dapatkan maklumat diberi maklumat yang khusus.

penulisan. lain.0 11. secara kohensif.3 Membuat Murid penggunaan. pelbagai genre iaitu 10. 8. sastera yang bahan yang didengar memurnikan hasil termasuk e-mel yang pengajaran.oleh pihak nilai dan dalam sesebuah dibaca. mudah. KEMAHIRAN MENULIS 11. catat dan 8.3 Susun maklumat 8. disampaikan idea melalui pelbagai jenis tulisan. karangan.3 Tulis perkataan gunakan penanda daripada nota atau ayat tunggal dan ayat dan ayat dengan maklumat dan catat wacana yang sesuai catatam hasil majmuk tentang tulisan berangkai nota daripada bahan dalam satu perenggan.2 Kenlapasti pelbagai genre penulisan.5 Kenal pasti dan 9.4 Bina dan tulis ayat 8.1 Merujuk pelbagai sumber termasuk daripada internet bagi tajuk yang dikaji.2 Kenal pasti 8.1 Nyatakan Membuat ulasanUlas karya bukan 11.3 Ulas karya 10. menarik dan . ayat berdasarkan sesuatu bagi keseluruhan imlak bahan yang tunggal dan ayat perkara. diperdengarkan.0 Mencatat dan susun maklumat. 6.0 Menggunakan 9. dan dibaca. 6.2 Beri komen dan 11. daripada bahan yang sesuatu tajuk dalam yang kemas.2 prosa dan puisi bukan kreatif. kreatif dan bukan kreatif serta membuat wacana dalam ulasan.2 Bina dan tulis 8. menyeluruh.3 Membaca dan 6. wacana. mudah secara penulisan. karya.6 Bina wacana 8. 9.6.1 Hasilkan 10.0 Menghasilkan 10 sastera dari segi penulisan kreatif dan tentang pandangan tentang bahan yang pandangan tentangberupaya tulis perkataan.yang ayat dan dapat keluarkan idea. majmuk. didengar. hasilkan penulisan pelbagai jenis ayat dan menyusun maklumat. yang didengar atau didengar atau dibaca penulisan teks.1 Mengambil perkataan. perkara yang menarik ditonton atau pendapat bina ringkasan daripada 11.1 Bina dan tulis topik dan ayat huraian yang sempurna 9.4 Baca pantas secara kenalpasti isi utama dan luncuran untuk dapatkan isi sampingan daripada maklumat yang teks. baca. Hasil pembelajaran – Berupaya guna pelbagai jenis ayat dan wacana.Mengedit dan ayat.4 10.

struktur. Bentuk kata – rupa unit tatabahasa. kata tunggal kata terbitan kata majmuk kata ganda 11 . penggandaan dan pemajmukan SINTAKSIS Mengkaji bentuk. Struktur kata – susunan bentuk ujaran/lambang yang jadi unit bahasa yang bermakna. Kaji struktur. kata asli bahasa Melayu. dan binaan atau konstruksi ayat. Hukum / rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan/kelompok perkataan bagi membentuk ayat. bentuk kata dan penggolongan kata.SISTEM BAHASA TATABAHASA MORFOLOGI Proses pembentukan pengimbuhan. kata pinjaman bahasa Melayu.

frasa. ASPEK Susunan ayat – biasa dan songsang Binaan dan proses penerbitan ayat : ayat dasar. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas SISTEM EJAAN Unsur utama – kata. pembahagian subejek dan predikat. tunggal terbitan/majmuk Tanda baca SEBUTAN DAN INTONASI SISTEM BAHASA Perkara yang diberi penekanan : pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata dasar dan kata terbitan SEBUTAN Diajar supaya murid dapat sebut perkataan dengan betul Sebutan Bahasa Melayu baku diajar di sekolah. perbilangan. hendaklah Ragam ayat: Susunan ayat: 12 pepatah. klausa. bidalan. perintah dan seruan. PERIBAHASA ayat seruan Merangkumi: simpulan bahasa. Ragam ayat – ayat aktif dan pasif. .Penggolongan kata – klasifikasikan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi. tanya. ayat pasif ayat songsang Malaysia. Jenis ayat – ayat penyata. pembinaan. istilah penguasaan kosa kata perlu dipertingkatkan. ayat Pemilihan tatabahasa perintah perumpamaan. mengutamakan falsafah. kata – keperibadian dan nilai ayat aktif ayat biasa kata hikmat dan murini masyarakat bahasa kiasan. Jenis ayat: INTONASI Diajar mengikut pola berikut: ayat penyata ayat Tanya KOSA KATA Selaras dengan Terdiri daripada: pertambahab ilmu dalam mata pelajaran kosa kata umum di sekolah.

Penghayatan dan amalan nilai .bentuk generasi muda yang berhemag dan peribadi mulia. Keprihatinan dan pemahaman Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk Pengetahuan perlu dipertimbangkan guru dalam P&P. ILMU NILAI KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Utamakan pengalaman di bilik darjah selaras dengan kehidupan sebenar murid. Melahirkan insan yang baik dan berakhlak mulia. Bidang – bidang lain seperti sains. geografi dan lain – lain dapat membantu untuk kembangkan bahasa dan kemahiran bahasa. warganegara yang baik dan tingkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. . berfikir Kemahiran Kemahiran teknologi maklumat dan berkomunikasi Kurikulum menyatukan Kemahiran belajar cara belajar kemahiran lain untuk penuhi Kajian masa depan keperluan semasa P&P Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstruktivisme Pembelajaran kontekstual PENGISIAN KURIKULUM KEWARGANEGARAAN PERATURAN SOSIOBUDAYA kesantunan bahasa 13 laras bahasa peribahasa Diserapkan dalam P&P yang utamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Pemupukan – lahirkan tanah air.Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin.

Tujuan : komunikasi seperti : hantar dan terima e-mel.kini dan depan. Penting kepada murid sama ada: konsepsikan idea. . cekap bertindak untuk hadapi dunia yang sering berubah dan amalkan pembelajaran seumur hidup.Kemahiran berfikir Diajar melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti setiap kemahiran. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi Murid dapat menggunakan komputer. Kemahiran belajar cara belajar Diajar – supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. jangkaan akibat dan kendali perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. guna aplikasi perisian dan akses maklumat. Penguasaan kemahiran – murid tingkatkan pengetahuan. Buat ramalan. membuat keputusan yang penting dalam kehidupan harian dan kerjaya. selesaikan masalah. Pendekatan pembelajaran untuk 14 mendidik murid agar lebih prihatin tentang masalah dan isu yang berlaku pada masa lampau.

dan lebih seronok untuk terus belajar. masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku – murid dapat menghubungkait pengetahuan baru dan hayati kerelevanan pembelajaran dalam hidup mereka. Merangkumi : verbal-linguistik. Membina pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. visual-ruang. muzik. Disampaikan dalam persekitaran pelbagai. interpersonal. Kaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. 15 . logik-matematik. yakin. intrapersonal dan naturalis Menjadikan murid lebih faham.Kemahiran masa depan Guru menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan. kinestetik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->