P. 1
konsep asas kebakaran

konsep asas kebakaran

|Views: 1,716|Likes:
Published by MissAira Lee

More info:

Published by: MissAira Lee on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

Objektif am Mengetahuikonsepasaskebakaran Mengetahuibagaimanaapimerebakdankaedahuntukmemadamkebakaran Memahamikegunaanalatpemadamapi Mengetahuitentangpencegahankebakarandanalat -alatpencegahankebakaran Menyatakankaedahmembacapelantindakanakeselamatandan

lokasikebakaran Pengenalankebakaran: Apisemasakecilmenjadikawanapabilabesarmenjadilawanadalahpepatah yang amattepatdenganpeggunaanapidalamkehidupanseharian .biarpunapiadalahsuatusumber yang amatpentingdalamkehidupannamunjikatidakdikawalsecarabetuliaakanmenj disesuatu yang a merbahayakepadakehidupan. Puncakebakaran: Kebakaranhanyaakanberlakuapabilaterdapat 3 unsuriaitubahanapi yang membantusepertikayu,kertas,minyakdanudarauntukmembekalkanoksigendanhaba yang tinggiuntukmenghasilkannyalaanapi.rajah 1.1 menunjukkansegitigakebakarandimanatigaunsurtersebutakanberlakuuntukmenghasilkankebakaran. Kebakaranbukansahajamengakibatkankehilangannyawamalahmelibatkankerugianwangdanhartaben da yang melibatkanribuanringgit.antarapunca-puncaawalkebakaranialah: 1:percikanapikimpalan,bungaapidansebagainya. 2:apiubatnyamuk,puntingrokok,danmancis. 3:kebocoranataumampatan gas. 4:habamekanikal yang terjadiakibatgeseran. Keselamatanindustri Puncakebakaranyang disebabkanelektrik: 1:litarpintas 2:lebihanalirankuasa 3:pemanasansetempatpada terminal 4:pemasangan yang salahdalampenggunaansaizwayardansaiz 5:kebocoranaruselektrik

suhu.ataukesilapanma nusiatersebut 3:factorsengajadibakar:akibatperbuatanmanusiasepertikhianatataudengki Apibolehdikelaskankepadabeberapakelas: Cara kemerebakanapi: 1:olakan haba:pemindahan yang berlakudalambendamudahalihseperticecairataugas. 4:terusmenerus:iaadalahcara yang paling cepat. 2:pengaliran:hababergerakmelaluibahanbahanpengalirsepertilogam.apabilabahanterbakarsalingbersentuhandengansatu sama lain.jadikitaperlumemisahkanunsurunsurtersebut.gasgas yang panasiniakannaikkeatasbersama asap melaluilubangtanggadanlubanglifdansebagainya.suhunyaakannaikdanjikasampaisuhunyalaaniaakanter bakar.kepanasanakanb erkuranganapabilajarakdaripadapuncakebakaranberjauhan.memindahkanbahanapiyang terbakarketempatlain.cecairatau gas akannaikkeatasdan gas yang sejukakanturunkebawahsecarapusingan. udara. 3:bahangan:pemindahanhabamelaluigelombangcahayadaripadakebakarantersebut.jikakebakarandidalambangunan. 3:menyejukkan: .batu.kecuaian. 2:melemaskan: menghalangkemasukanudaradenganmenutuppermukaanbahanapi yang terbakarsupayatidakdapatmembantukebakaran.bahanpengaliriniakanmenjadipanasdanjikab ahanapi yang bersentuhandengannyamakasuhunyaakannaikdansampaikesuhunyalaandanterbakardengansendirin ya.Sebabberlakunyakebakaran 1:faktorsemulajadi:kejadianbencanaalamsepertikemaraudanletusangunungberapi 2:faktorkemalangan:kejadiansepertikelalaian. Cara memadamkebakaran Nyalaanterdiridaripada 3 unsuriaitubahan.bolehbergerakmelaluikacatingkapdanap abilabahanapimendapathabasecarabahangan. Istilah yang digunakanbagimemadamkebakaran: 1:melaparkan: memindahkanbahan yang belumterbakarketempatlain.simendindingdanlantai.memecahataumenghancurkanbahanapi yang mudahterbakarsupayamudahterpadam.

2.Diantaraalatpemadamapi yang selaludigunakanuntukmembantupemadaman di peringkatawalalah:i i) Jenis yang mengeluarkan air iaitu soda acid dan Water co2 ii) Jenis yang mengeluarkanbuih Memadamkebakaranminyak Kebakaranbahanalkohol (Pola) Tabungnyaberwarnakrim KeselamatanIndustri iii) Jenis yang mengeluarkandebukering (Jenis ABC) Debukeringmengandungibahan sodium bikarbonat.2 AlatPemadamApi Ramai orang biasamelihatalatpemadamapitetapitidaksemua yang mengetahuicaraianyaberfungsi.BCFdanserbukkering. C. Rajah 4. Tabungnyaberwarnabiru iv) Jenis yang mengeluarkan gas y Mengandungi gas karbondioksida .3 menunjukkangambarajahberlabelbagialatpemadamapi.Alatinimerupakansatualatpencegahankebakaranmudahalih yang penting. UntukKelas A.B. 4. Terbuktiselamat. 4.sifat air yang sejukdapatmempercepatkanpemindahanhabadenganmenurunkanhabadansuhukebakaransehinggak etahap yang paling rendahmakanyalaanakanterpadam.1 KategoriAlatPemadamApiTerdapatbeberapakategorialatpemadamapi yang digunakandandiluluskanolehJabatanBombadanPenyelamat. 4:memutuskanrantaitindakbalas: memutuskanrantaikimiadenganmenggunakanalatpemadamapisepertiCoz. Setiapalatpemadamapiditandakansimbolkelasapidandinyatakanjenisapiyangbolehdipadamkan.

3 PENCEGAHAN KEBAKARAN Pencegahankebakaranmerupakansatutindakanlangkahawal yang mestidiambilbagimengelakkanapikebakarandaripadaberlakudanjugalangkahawalbagimengelakkanke bakaran yang barubermula(infant stage) daripadamerebakkepadaperingkat yang bolehdikawallagi (uncontrollable stage ) .S.S.Aim -Halakanmuncungalatpemadamkepuncaapi (bahan) B.1Pengurusan risikokebakaran Pihakpengurusandanketuapenghunisesebuahbangunansamaada di tempatkerjaataukawasanperumahanperlulahmengambillangkahkeselamatansepertiberikutsebagaip ersediaanuntukmenghadapisebarangkemungkinanberlakunyakebakaran : http://www.2Cara MenggunaAlatPemadamApi Cara untukmenggunakankebanyakanalatpemadamapipermulaanadalahberdasarkansingkatanperk ataanPA SS dancaramenghalakanalatpemadamanadalahberdasarkan Rajah 4.Pull .y y y Agenpemadam yang bersih Tidakmerosakkankompenanelektrik Tabungnya yang berwarnahitam Keselamatanindustri 4.halakanpancutankearahpuncaapipadajarak 3 metersehinggaapipadam 4.com/doc/35499901/Unit-4-Keselamatan-Kebakaran . P.4.scribd.Tarik pin di atasalatpemadamapi A.3.4.Sweep .Squeeze -Pusingatautekanpemegang C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->