P. 1
konsep asas kebakaran

konsep asas kebakaran

|Views: 1,717|Likes:
Published by MissAira Lee

More info:

Published by: MissAira Lee on Jul 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

Objektif am Mengetahuikonsepasaskebakaran Mengetahuibagaimanaapimerebakdankaedahuntukmemadamkebakaran Memahamikegunaanalatpemadamapi Mengetahuitentangpencegahankebakarandanalat -alatpencegahankebakaran Menyatakankaedahmembacapelantindakanakeselamatandan

lokasikebakaran Pengenalankebakaran: Apisemasakecilmenjadikawanapabilabesarmenjadilawanadalahpepatah yang amattepatdenganpeggunaanapidalamkehidupanseharian .biarpunapiadalahsuatusumber yang amatpentingdalamkehidupannamunjikatidakdikawalsecarabetuliaakanmenj disesuatu yang a merbahayakepadakehidupan. Puncakebakaran: Kebakaranhanyaakanberlakuapabilaterdapat 3 unsuriaitubahanapi yang membantusepertikayu,kertas,minyakdanudarauntukmembekalkanoksigendanhaba yang tinggiuntukmenghasilkannyalaanapi.rajah 1.1 menunjukkansegitigakebakarandimanatigaunsurtersebutakanberlakuuntukmenghasilkankebakaran. Kebakaranbukansahajamengakibatkankehilangannyawamalahmelibatkankerugianwangdanhartaben da yang melibatkanribuanringgit.antarapunca-puncaawalkebakaranialah: 1:percikanapikimpalan,bungaapidansebagainya. 2:apiubatnyamuk,puntingrokok,danmancis. 3:kebocoranataumampatan gas. 4:habamekanikal yang terjadiakibatgeseran. Keselamatanindustri Puncakebakaranyang disebabkanelektrik: 1:litarpintas 2:lebihanalirankuasa 3:pemanasansetempatpada terminal 4:pemasangan yang salahdalampenggunaansaizwayardansaiz 5:kebocoranaruselektrik

apabilabahanterbakarsalingbersentuhandengansatu sama lain.memindahkanbahanapiyang terbakarketempatlain.gasgas yang panasiniakannaikkeatasbersama asap melaluilubangtanggadanlubanglifdansebagainya.bolehbergerakmelaluikacatingkapdanap abilabahanapimendapathabasecarabahangan. 2:melemaskan: menghalangkemasukanudaradenganmenutuppermukaanbahanapi yang terbakarsupayatidakdapatmembantukebakaran.kepanasanakanb erkuranganapabilajarakdaripadapuncakebakaranberjauhan. suhu.suhunyaakannaikdanjikasampaisuhunyalaaniaakanter bakar.ataukesilapanma nusiatersebut 3:factorsengajadibakar:akibatperbuatanmanusiasepertikhianatataudengki Apibolehdikelaskankepadabeberapakelas: Cara kemerebakanapi: 1:olakan haba:pemindahan yang berlakudalambendamudahalihseperticecairataugas.memecahataumenghancurkanbahanapi yang mudahterbakarsupayamudahterpadam. 3:bahangan:pemindahanhabamelaluigelombangcahayadaripadakebakarantersebut. 2:pengaliran:hababergerakmelaluibahanbahanpengalirsepertilogam.kecuaian.simendindingdanlantai.jadikitaperlumemisahkanunsurunsurtersebut. Cara memadamkebakaran Nyalaanterdiridaripada 3 unsuriaitubahan.Sebabberlakunyakebakaran 1:faktorsemulajadi:kejadianbencanaalamsepertikemaraudanletusangunungberapi 2:faktorkemalangan:kejadiansepertikelalaian.batu. Istilah yang digunakanbagimemadamkebakaran: 1:melaparkan: memindahkanbahan yang belumterbakarketempatlain. 4:terusmenerus:iaadalahcara yang paling cepat.bahanpengaliriniakanmenjadipanasdanjikab ahanapi yang bersentuhandengannyamakasuhunyaakannaikdansampaikesuhunyalaandanterbakardengansendirin ya. udara.cecairatau gas akannaikkeatasdan gas yang sejukakanturunkebawahsecarapusingan. 3:menyejukkan: .jikakebakarandidalambangunan.

3 menunjukkangambarajahberlabelbagialatpemadamapi.2 AlatPemadamApi Ramai orang biasamelihatalatpemadamapitetapitidaksemua yang mengetahuicaraianyaberfungsi.BCFdanserbukkering.2. Setiapalatpemadamapiditandakansimbolkelasapidandinyatakanjenisapiyangbolehdipadamkan. Terbuktiselamat. UntukKelas A.B. 4.Diantaraalatpemadamapi yang selaludigunakanuntukmembantupemadaman di peringkatawalalah:i i) Jenis yang mengeluarkan air iaitu soda acid dan Water co2 ii) Jenis yang mengeluarkanbuih Memadamkebakaranminyak Kebakaranbahanalkohol (Pola) Tabungnyaberwarnakrim KeselamatanIndustri iii) Jenis yang mengeluarkandebukering (Jenis ABC) Debukeringmengandungibahan sodium bikarbonat. Rajah 4.1 KategoriAlatPemadamApiTerdapatbeberapakategorialatpemadamapi yang digunakandandiluluskanolehJabatanBombadanPenyelamat.Alatinimerupakansatualatpencegahankebakaranmudahalih yang penting. Tabungnyaberwarnabiru iv) Jenis yang mengeluarkan gas y Mengandungi gas karbondioksida . 4. 4:memutuskanrantaitindakbalas: memutuskanrantaikimiadenganmenggunakanalatpemadamapisepertiCoz.sifat air yang sejukdapatmempercepatkanpemindahanhabadenganmenurunkanhabadansuhukebakaransehinggak etahap yang paling rendahmakanyalaanakanterpadam. C.

com/doc/35499901/Unit-4-Keselamatan-Kebakaran .Sweep .4.S.scribd.Pull . P.Tarik pin di atasalatpemadamapi A.4.1Pengurusan risikokebakaran Pihakpengurusandanketuapenghunisesebuahbangunansamaada di tempatkerjaataukawasanperumahanperlulahmengambillangkahkeselamatansepertiberikutsebagaip ersediaanuntukmenghadapisebarangkemungkinanberlakunyakebakaran : http://www.Squeeze -Pusingatautekanpemegang C.Aim -Halakanmuncungalatpemadamkepuncaapi (bahan) B.3 PENCEGAHAN KEBAKARAN Pencegahankebakaranmerupakansatutindakanlangkahawal yang mestidiambilbagimengelakkanapikebakarandaripadaberlakudanjugalangkahawalbagimengelakkanke bakaran yang barubermula(infant stage) daripadamerebakkepadaperingkat yang bolehdikawallagi (uncontrollable stage ) .halakanpancutankearahpuncaapipadajarak 3 metersehinggaapipadam 4.3.2Cara MenggunaAlatPemadamApi Cara untukmenggunakankebanyakanalatpemadamapipermulaanadalahberdasarkansingkatanperk ataanPA SS dancaramenghalakanalatpemadamanadalahberdasarkan Rajah 4.y y y Agenpemadam yang bersih Tidakmerosakkankompenanelektrik Tabungnya yang berwarnahitam Keselamatanindustri 4.S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->