Tugasan

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Tajuk : Isu dan permasaalahan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah

Nama:

Nur Hidayah binti Mohammed Kamar Norain binti Zainuddin Robaizura binti Ramli Nurul Fatiyah binti Alias Nor Hayati binti Omar

Fakulti :

Seni dan Muzik

Jabatan:

Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Tempat:

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Semakan:

Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

SHV 4193 ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK SOALAN : ISU-ISU DAN PERMASALAHAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PERINGKAT PRASEKOLAH
KUMPULAN 5 KELAS : RABU MASA : 8 PM – 11 PM

DISEDIAKAN OLEH :
NUR HIDAYAH BT WAN MOHAMMED KAMAR NORAIN BIN ZAINUDDIN ROBAIZURA BT RAMLI NURUL FATIYAH BT ALIAS NOR HAYATI BT OMAR D20071029782 D20071029787 D20071029816 D20071029818 D20071029822 PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT 31) SEMESTER 2 SESI 2010/2011 KUMPULAN : A TARIKH HANTAR : 24/2/2010 DISEDIAKAN UNTUK : EN. KAMARUL AZMAN B. SALAM

2

Minat terhadap anak dapat dilihat dari situasi disekitar kehidupan kita. para pendidik dituntut belajar dengan lebih baik bagaimana cara untuk mendidik dan mengasuh anak. Daripada pandangan pihak lain. Khususnya pada ibu bapa yang semakin lama semakin menyedari betapa pentingnya hubungan mereka dengan anak-anak dan terus mewarnai hubungan anak dalam lingkungannya iaitu rakan sebaya. perhatian masyarakat terhadap anak di usia awal seringkali dikalahkan oleh peredaran masa politik dan ekonomi. Mereka selalu inginkan yang terbaik untuk anak mereka. masyarakat mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang. Ibu bapa yang masih muda memang telah memahami maksud stimulasi sejak usia awal perkembangan. Pelbagai majalah yang bertemakan pendidikan anak sudah banyak diterbitkan di mana-mana sahaja. dengan demikian para pendidik dapat meyakinkan para ibu bapa. Ceramah-ceramah atau kursus bagaimana mendidik anak dengan baik sering ditawarkan melalui media massa.1. Untuk hal tersebut. masyarakat dan orang disekeliling betapa pentingnya perhatian anak pada awal usia kerana merekalah yang menentukan kualiti bangsa pada masa yang akan datang.0 PENGENALAN Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa. guru dan sebagainya. Majalahmajalah tersebut semuanya berorientasikan pada pendidikan khususnya anak pada usia awal. 3 .

4 .2 DEFINISI PERMASALAHAN Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga permasalahan merupakan sesuatu atau segala-gala yang menjadi masalah. indoktrinasi dan pelaziman. demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.3 DEFINISI PENGAJARAN Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga pengajaran merupakan perihal mengajar. pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran juga melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau simbol kepada murid yang memudahkan proses pengajaran sering dikaitkan dengan pengajaran bercirikan unsur sains dan seni. Pengajaran hanya bermakna apabila ada pembelajaran yang melibatkan instruksi diikuti dengan latihan. murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber.1 DEFINISI ISU Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga isu merupakan perkara pokok atau persoalan sesuatu perkara. Ciri-ciri pengajaran berlaku apabila adanya guru dan murid. membimbing. 1. iaitu guru bertindak sebagai pengajar dan murid bertindak sebagai pembelajar melibatkan proses interaksi dua hala antara guru dan murid. menggalakkan dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar. Ia meliputi rancangan mengajar (KOPI). Menurut Sarina Baharuddin (2009).1. Proses pengajaran guru ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian yang boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru. segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar. 1. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai.

sosial dan personaliti kanak-kanak dan mempunyai dua kesan positif. bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran. sosial. iaitu jangka panjang dan pendek. afektif dan psikomotor selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak–kanak. mengalami kurang kegagalan dan dapat menjawat jawatan lebih baik berbanding dengan 5 .1. Pendidikan pra-sekolah adalah bertujuan menyediakan asas yang kukuh kepada pelajar sebelum memasuki peringkat pendidikan formal. Kurikulum Kebangsaan Prasekolah akan membolehkan kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas memperoleh asas yang kukuh dalam kemahiran berkomunikasi. dan kemahirankemahiran lain sebagai persediaan ke sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan. Pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu.4 DEFINISI PENDIDIKAN PRASEKOLAH Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003). Program ini juga merupakan asas kepada pembangunan dan perkembangan domain kognitif. Kanak-kanak yang menghadiri tadika mempunyai keyakinan lebih tinggi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Kajian mengenai kesan prasekolah membuktikan bahawa pendidikan prasekolah dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Pendidikan prasekolah juga bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. pendidikan pra-sekolah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah.

kaedah yang selalu digunakan untuk mentaksir pelajar adalah dengan menggunakan portfolio iaitu rekod proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak. Pelaburan dalam pendidikan prasekolah adalah bersifat pencegahan dan dapat membantu kanak-kanak berisiko. perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. 3. pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. Berikutan Akta Pendidikan 1996 . bersepadu dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Menurut Surayah 6 . Proses pembelajaran boleh direkod melalui portfolio kerana kandungan portfolio mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari bagaimana kanak-kanak mempelajarinya dan bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain dalam menyempurnakan tugasan mereka. 162. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dalam pendidikan prasekolah. Peruntukan ini menunjukkan penumpuan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah.kanak-kanak yang tidak menghadiri tadika. Menurut kajian Grace (1992) dalam Surayah Zaidon (2003). berkeperluan khas serta yang lemah dalam pembelajaran.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS BERKAITAN ISU-ISU YANG TIMBUL DALAM PENDIDIKAN PRASEKOLAH Pendidikan Prasekolah di Malaysia berkonsepkan program pendidikan tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berusia empat hingga enam tahun sebagai persediaan sebelum masuk ke Tahun Satu di sistem persekolahan formal.

kanak-kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad untuk ditafsir dan tidak dapat menggunakan bahasa dengan tepat untuk menerangkan pengalaman yang dialami. portfolio Kanak-kanak Prasekolah merupakan satu dokumentasi penting yang dapat menceritakan dan memerihalkan perkembangan kanak-kanak sepanjang mengikuti program prasekolah. Ini merupakan satu kerugian yang besar bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi juga keseluruhan pelaksanaan program prasekolah. Seseorang guru prasekolah tidak wajar memberikan soalan ujian berbentuk esei kepada pelajarnya kerana pinilaian berbentuk esei tidak boleh membantu dalam merangsang idea kana-kanak dan dikhuatiri akan memberi tekanan kepada mereka. senarai semak dan 7 . Satu kajian oleh Nor Hashimah dan Khadijah (2000) menunjukkan guru tidak mempunyai masa membuat penilaian formatif terhadap pelajar ketika perlaksanaan Pendidikan Islam dan Moral di peringkat prasekolah. Oleh kerana guru banyak memberi tumpuan pada persediaan dan perlaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah. pemerhatian. Pelaksanaan portfolio yang bertepatan adalah penting bagi menjamin perkembangan kanak-kanak dinilai dengan berkesan dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak Manakala menurut kajian Seefeldt (1990). Pendekatan seperti penggunaan portfolio lebih sesuai dan praktikal untuk pelajar prasekolah. didapati pelaksanaannya sekadar sebagai satu fail untuk mengumpul hasil kerja kanak-kanak.Zaidon (2003) lagi. Kaedah lain seperti rujukan norma atau penggredan melalui ujian bertulis tidak digunakan kerana tidak sesuai untuk pelajar prasekolah yang tidak berupaya menggunakan bahasa yang tepat untuk menerangkan pengalaman atau pembelajaran yang dialami dan repetior tingkah laku mereka terhad. Namun. Oleh sebab itu portfolio seharusnya digunakan sepenuhnya dalam menilai perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak. Perkara sebegini seharusnya dielakkan kerana ianya boleh merencatkan proses perkembangan idea dan bahasa kanak-kanak.

Isu yang sama timbul dalam kajian Rohaty (1996b) bertajuk Educational Assessment of Malaysian Preschoolers. emosi. Pendekatan rujukan norma seperti ujian untuk menentukan gred markah dan 8 . Aspek-aspek seperti jasmani. sahsiah. Menurut kajian Mohamad (1993) berjudul Tugas dan Masalah Guru Dalam Mengendalikan Kurikulum Prasekolah yang dijalankan ke atas 12 orang guru tadika dan 11 orang pembantu guru Tabika Perpaduan mendapati aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun guru menghadapi kesukaran mengendalikannya akibat kurang kemahiran. Kesemua aspek tersebut memerlukan pemantauan berterusan sepanjang sesi persekolahan.rekod individu jarang dilakukan. Keadaan ini juga menyebabkan aspek-aspek yang menunjukkan perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan sahsiah dan sikap pelajar tidak menyeluruh perlaksanaannya dan hanya dibincangkan bersama ibu bapa yang berminat terhadap perkembangan anak-anak mereka. para guru perlulah mempunyai kemahiran yang cukup dan cekap dalam pemerhatian terhadap pelajar. rohani dan intelektual (JERI) seharusnya dinilai menggunakan pendekatan berbeza oleh guru mengikut kaedah yang dipelajari semasa dalam pengajian mereka. Hal ini kerana para ibu bapa lebih menekankan pencapaian akademik dan kognitif pelajar seperti asas perkiraan dan bahasa. Menurut kajian Rohaty (2003) dalam Surayah Zaidon pula menunjukkan penilaian yang dijalankan cenderung kepada perkembangan akademik dan kognitif iaitu lebih menumpu kepada pelaporan kemajuan kanak-kanak kepada ibu bapa berbanding aspek lain yang juga penting dan perlu dititik beratkan seperti jasmani dan rohani. Kajian tersebut juga menunjukkan guru kurang berpengetahuan tentang kepelbagaian jenis kaedah penilaian perkembangan kanak-kanak walaupun aspek-aspek penilaian perkembangan kanak-kanak telah diketahui namun perlaksanaan penilaian perkembangan tersebut sukar dijalankan. komunikasi dan sosial kanak-kanak. Bagi melaksanakan penilaian ini juga.

Oleh disebabkan hal ini. Oleh hal yang demikian. ahli keluarga khususnya ibu bapa mempunyai peranan penting sebagai agen sosialis dalam kehidupan kanak-kanak dan mempunyai pengaruh paling besar ke atas semua aspek perkembangan kanak-kanak. fizikal atau kerohanian perlu lebih diterapkan dari kediaman kanak-kanak itu sendiri berbanding di prasekolah. para guru lebih mengutamakan penilaian kognitif pelajar walaupun mempunyai kesedaran tentang kepentingan perkembangan pelajar dalam aspek-aspek lain. 9 . Kebanyakan ibu bapa lebih mengharapkan kepada pihak prasekolah untuk memajukan anak-anak mereka dan meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik dan kognitif. Pengaruh baka dan persekitaran memberikan kanak-kanak kadar dan tahap perkembangan yang berbeza-beza. Perkara yang berlaku ini tidak sesuai untuk kanakkanak tersebut kerana perbuatan melabel menggunakan keputusan penilaian tersebut pada peringkat prasekolah akan membebankan kanak-kanak seterusnya akan mengganggu perkembangan emosi dan tingkah laku mereka. Menurut teori Ekologi Bronfenbrenner (1977). perkembangan kanak-kanak sama ada dalam aspek kognitif.kedudukan dijalankan kepada kanak-kanak. Para guru dan ibu bapa juga akan mengalami tekanan kerana harapan untuk memajukan kanak-kanak tersebut. Interaksi pengaruh-pengaruh tersebut membantu dalam menentukan pencapaian perkembangan ke satu tahap yang maksimum.

Mereka berasa berat untuk mengajarkan a-b-c kepada beberapa orang murid yang tidak berpeluang mengikuti kelas prasekolah. Muridmurid ini menokok jumlah murid yang perlu dicelikhurufkan oleh guru Bahasa Melayu tahun satu. mereka mengeluh. memang ada program khas. menulis dan mengira (3M) ketika melangkah ke tahun empat sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Dahulu. Ada juga murid yang sudah mengikuti prasekolah tetapi masih belum celik huruf. Datin Asariah binti Mior Shaharuddin berkata. KPM menetapkan agar semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Ada guru Bahasa Melayu beranggapan bahawa semua murid yang diterima masuk ke kelas tahun satu sudah celik huruf. 3.1 Celik Huruf Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPM). Apabila anggapannya itu meleset. Mulai tahun 2006 KPM memperkenalkan pula program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M). Tujuan ini tidak tercapai apabila pada akhir Ogos 2006 hampir 100 ribu murid tahun 10 .0 ISU DAN PERMASALAHAN YANG TERDAPAT KETIKA MENGAJAR DI PERINGKAT PRASEKOLAH. antara lain. pada semester pertama. KIA2M bertujuan untuk memastikan murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah. Sukatan pelajaran prasekolah. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) Zon Sabah di Kota Kinabalu pada awal Oktober 2009.3. bertujuan untuk mencelikhurufkan murid. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010 menyatakan.

Nombor memainkan peranan yang penting dalam menguasai pembelajaran Matematik prasekolah. didapati segelintir guru tidak memahami perkembangan kanak-kanak dan asas dalam perkembangan Matematik dengan terus mengajar kanak-kanak simbol nombor 1. 11 . Malah. 3. Pada akhir September 2009 pula sebanyak 85. Al.2 Kesukaran Menguasai Konsep Nombor Konsep nombor merupakan salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah. penetapan sasaran 85 hingga 87 peratus kanak-kanak berpeluang mengikuti prasekolah pada tahun 2012 itu rendah.000 murid tahun satu belum menguasai 2M. 2. pada tahun hadapan dan tahun 2011 jumlah murid tahun satu yang belum celik huruf pada akhir tahun dijangka masih dalam lingkungan 50. Kenyataan bahawa semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran 3M selepas melangkah ke tahun empat pula bagaikan mengesahkan kehampaan pendukung PIPP. Ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengaitkan nombor dengan keadaan sebenar. 3 dan seterusnya tanpa mengaitkan nombor-nombor ini dengan objek di sekeliling (Rohani et. Berdasarkan sasaran yang diuar-uarkan oleh Menteri Pelajaran dan timbalannya dalam BHO.000 orang. apabila kita mengambil kira jumlah kelahiran yang semakin meningkat. jumlah ini tidak banyak berubah pada akhir tahun 2012. Penetapan sasaran yang rendah ini pasti menghampakan pendukung PIPP yang ingin melihat murid-murid tahun satu menguasai kemahiran 2M selepas enam bulan belajar di sekolah.satu belum celik huruf. Jadi. Namun begitu. 2004).

Penyemakan pula adalah secara langsung atau spontan di mana guru memberi komen secara lisan tentang kesalahan hasil kerja terus kepada kanakkanak. kaedah semakan yang paling menonjol adalah secara memberi ganjaran. fail. Kajian Umi Kalsom Takriff (2003) dalam Surayah Zaidon (2004). Cara menyimpan hasil kerja banyak bergantung kepada pengalaman guru menyelenggara portfolio pada tahun-tahun sebelumnya. Kandungan portfolio terutamanya hasil seni dipamerkan di kelas. sikap guru yang tidak selektif. Antaranya menggunakan kotak. Penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang 12 . Terdapat berbagai bentuk portfolio yang boleh diselenggara. Kajian tersebut mendapati pengesanan perkembangan keseluruhan kanak-kanak memerlukan pemerhatian ke atas aktiviti kanak-kanak dan interaksi bersama kanak-kanak selain dari maklumat dari hasil kerja. Hasil kerja yang dikumpul terbatas kepada yang berasaskan kertas yang berbentuk lembaran kerja dan hasil tulisan yang merupakan salinan atau adaptasi dari buku-buku rujukan di pasaran.3 Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Tempat penyimpanan hasil kerja adalah juga satu masalah penggunaan portfolio. Ini menjadikan bahan yang dikumpul terlalu banyak dan menjejaskan bentuk fizikal portfolio. guru sering kali memasukkan kesemua hasil kerja tanpa dianalisis. berjudul Persepsi Guru Terhadap Pelaksaan Penilaian Di Prasekolah JAWI mendapati guru melibatkan kanak-kanak semasa mengumpul hasil kerja walaupun kesemua hasil kerja disimpan ke dalam portfolio tanpa melalui proses pemilihan. Dari segi tatacara menilai kandungan portfolio.3. folder atau disket. Akibat ketidakcekapan guru mengumpul hasil kerja. Pengumpulan kandungan portfolio tidak dijalankan mengikut prosedur tertentu dengan penglibatan kanak-kanak yang terhad.

dapat menjamin bakal guru benar-benar faham bentuk penilaian yang perlu dijalankan di peringkat prasekolah dan tidak mengambil jalan mudah dengan menggunakan ujian-ujian yang hanya menguji perkembangan kognitif kanak–kanak. Bakal guru perlu diberi pendedahan kepada input yang dapat merealisasikan matlamat pelaksanaan penilaian. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Menurut Surayah Zaidon (2004). bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. guru perlu didedahkan kepada pelbagai alat pentaksiran pemerhatian daripada segi teori dan pratikal seperti rekod anekdot. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Banyak kajian menunjukkan guru tadika mempunyai pengetahuan yang terhad dalam aspek penilaian perkembangan kanak–kanak akibat pendekatan latihan pra perkhidmatan yang berunsurkan teori dan mengetepikan ataupun memperlekehkan pengaplikasian teori. Penganalisaan kandungan portfolio adalah berdasarkan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan. Justeru.terdahulu. Kanak–kanak mempunyai repertoir tingkah laku yang terhad bagi dinilai. Kajian beliau telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas. penyemakan yang dijalankan adalah lebih berbentuk perbandingan di antara hasil kerja yang terkini dengan yang terdahulu. 13 .

3. Manakala hampir 40% pula berpendapat mereka menghadapi kesukaran untuk memahami sains dan beranggapan pengajaran sains awal mengambil masa yang panjang. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan amat menekankan pengajaran sains awal kepada kanak-kanak prasekolah. Perubahan ini menyebabkan guru-guru prasekolah kurang pengetahuan dalam pengajaran sains awal. Di Malaysia.5 Kesukaran Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Kaedah Belajar Melalui Bermain . Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan asas yang penting dan ia telah mendapat perhatian di semua peringkat masyarakat kerana ia merupakan pendidikan awal dalam perkembangan hidup seseorang individu selain daripada pendidikan yang diterimanya di rumah. Selain itu terdapat juga guru yang belum mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran sains. walaupun umumnya menunjukkkan respon positif terhadap pengajaran sains awal tetapi masih terhadap guru sebanyak (7.4%) yang menyatakan mereka merasakan pengajaran sains awal tidak begitu menarik. 3. program pendidikan prasekolah adalah satu program pendidikan untuk golongan kanak-kanak 14 . Hal tersebut juga memberi kesan terhadap sikap dan keyakinan guru-guru prasekolah dalam pengajaran sains awal.4 Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Perubahan kurikulum prasekolah yang sering berlaku di Malaysia banyak menyusahkan proses pembelajaran dan pengajaran guru di peringkat prasekolah. Pengetahuan dan sikap yang positif penting dalam pengajaran sains awal di prasekolah. Menurut kajian Zurida Ismail dan Hashimah Yunus (2004). dalam mengkaji sikap dan pengetahuan dalam pengajaran sains awal di peringkat sekolah.

“Pertama. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara.berusia antara 4 hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan secara Tahun Satu sekolah rendah. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan tokoh-tokoh lain dimana dalam membincangkan ciri-ciri main mereka menyebut. main adalah motivasi dalaman. Semasa bermain. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. mereka. kad-kad nombor. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta”. kestabilan emosi. daya cipta. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Almy (1984. Main adalah sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. Lenyap dengan sendiri. bebas dari segala peraturan. formal di Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Kedua. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Kanak – kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. 15 . kad-kad bergambar. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. catur dan sebagainya. teka silang kata. Melalui permainan. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.

bentuk rancangan pelajaran yang disediakan dan interaksi guru-murid dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. masalah ini berpunca daripada perkembangan yang pesat dalam pendidikan prasekolah. Strategi pengajaran dan pembelajaran masih bertumpu kepada aktiviti menyebut. Bersabit dengan tugas-tugas melaksanakan pengajaran melalui aktiviti bermain. terdapat faktor . PERPADUAN . Perbezaan strategi pengajaran guru KEMAS. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat.Mengikut Vygotsky (1962) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain”. (Spodek et al. DAN SWASTA terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. KPM. melukis dan mewarna. p.1983) menganggap “imaginative play” sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. 1987. Antara faktor – faktor tersebut adalah mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran untuk menyampaikan aktiviti belajar melalui bermain. JAIM. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawalsituasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. membaca.faktor masalah guru-guru dalam menjalankan aktiviti belajar melalui bermain. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan. menulis. ia juga membantu dalam pembentukan ini. 181). Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Jerome Singer (Spodek. mengeja. masih terdapat isu iaitu guru sukar untuk melaksanakan kaedah belajar melalui bermain kepada kanak – kanak. Namun begitu. Menurut mereka lagi. Kebanyakan guru juga tiada atau pun kurang kefahaman serta tidak memahami perkembangan dan minat kanakkanak disamping keperluan mereka. Guru-guru yang ditemubual mengatakan mereka berkeyakinan bahawa masalah yang dihadapi ini boleh diatasi jika mereka 16 . kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif.

dan guru mengalami kesukaran membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kanak-kanak. Menyentuh hal tersebut. Perkembangan Fizikal. botol plastik. Walau bagaimanapun usaha ini menjadi sia-sia sahaja jika tiada strategi yang tepat dan betul. guru juga kurang memahami psikologi kanakkanak.diberi peluang mengadakan perbincangan pendidikan dengan pakar-pakar. Perkembangan Kognitif. tin susu. daun kering dan lain-lain lagi boleh digunakan sebagi bahan bantu mengajar yang menjadi pemangkin dalam kaedah belajar melalui bermain. Mereka menghadapi kesukaran untuk menentukan kebolehan mental dan 17 . guru kurang mahir membuat alat bantu mengajar. Perkembangan Perkembangan Kerohanian Sosioemosi. pentadbir dan penyelidik pendidikan prasekolah. Bahan bantu mengajar yang dibekalkan mestilah selari dan bersesuaian dengan permainan dan konsep yang perlu melibatkan keenam-enam komponen iaitu komponen Perkembangan Bahasa dan Komunikasi. Bahan-bahan seperti kotak tisu. guru kurang yakin dengan pengajaran yang ingin disampaikan. Masalah yang paling ketara dalam melaksanakan aktiviti belajar melalui bermain ialah bahan bantu mengajar. dan Moral. cawan plastik. Kebanyakan guru juga masih kurang faham tentang Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. kotak mancis. kebanyakan guru-guru mengatakan terdapat beberapa perkara penting berkaitan dengan masalah kekurangan pengetahuan dan kemahiran iaitu seperti guru kurang faham dengan pendekatan dan cara-cara penyampaian aktiviti. tetapi bahan bantu mengajar tidak mencukupi. bekas telur. Perkembangan guru-guru Kreativiti dan Estetika dan dan Boleh dikatakan prasekolah memahami berpengalaman dalam pengurusan dan pengendalian tadika. Mereka boleh menggunakan bahan terbuang tetapi ia bergantung kepada kreativiti guru sendiri dalam mengolah bahan tersebut. guru kurang faham dengan kurikulum prasekolah kebangsaan.

Ini penting kerana seseorang guru prasekolah seharusnya mempunyai kemahiran mengendalikan kelas di samping menjadi pembimbing.fizikal murid. Penggunaan boneka. menilai dan membuat ‘dendaan’. masalah yang ditimbulkan berkisar kepada penggunaan bahan bantu mengajar. Perkara yang menjadi punca masalah adalah disebabkan kurang kemahiran. tandas yang tidak sesuai dan tiada pagar yang sesuai untuk keselamatan kanak –kanak. Pada amnya mereka masih kekurangan kemahiran menyoal. Turut dikenalpasti ialah masalah yang berkaitan dengan penyediaan bahan pengajaran. Ini pula menyebabkan kesukaran guru mengenal pasti tahap-tahap pencapaian kanak-kanak seperti menentukan hasil pembelajaran tersebut. Ini mengakibatkan keceriaan sekolah tidak dapat dibentuk mengikut matlamat tadika yang sebenarnya. pentadbir dan lain-lain lagi kepada kanak-kanak ini. Ini dikuatkan lagi dengan faktor sikap yang negatif di sesetengah kalangan guru tersebut. pengajar. Mereka juga sukar menentukan apakah jenis aktiviti tahap pelajaran yang hendak dijalankan supaya menjadi lebih berkesan. penasihat. Berkaitan dengan penilaian. Contohnya. Terdapat banyak kelas atau bangunan di mana kelas ini dijalankan tidak begitu selesa dan kurang menggalakkan dari segi pembelajaran kanak-kanak tabika. doh serta bahan lakonan kurang dititik beratkan. model-model. Didapati isi kandungan buku aktiviti oleh panel tadika masing-masing perlu disesuaikan dengan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dengan tahap umur dan pencapaian kanak-kanak. Masalah juga timbul untuk menyediakan peralatan dan keselesaan kanak-kanak beraktiviti belajar melalui bermain. mengarah. Mengenai proses penyampaian aktiviti. terdapat sebahagian tadika yang begitu sempit. jelas terbukti bahawa kemahiran pengukuran dan penilaian di 18 . Masalah ini berpunca daripada tempat belajar yang sering digunakan untuk majlis dan upacara kemasyarakatan. kurang peruntukan membiayai pembuatan bahan dan peralatan.

4 Isu Celik Huruf Berdasarkan pendapat Abdul Rahman Abdul Rashid (1995). 19 . pelajar akan menjadi lebih berminat mengikuti p&p berkaitan kemahiran asas membaca. Umumnya kemahiran pengurusan mikro di kalangan guru-guru masih ditahap yang minima. Konsep penilaian yang melibatkan pemerhatian. oleh kerana guru pemulihan ditugaskan untuk membantu murid lambat dalam penguasaan 3M. ujian dan persepsi masih belum difahami sepenuhnya oleh sesetengah guru-guru.kalangan guru-guru masih di tahap asas. maka adalah lebih baik jika mereka didedahkan kepada konsep dan amalan yang terbaru dalam pemulihan kesukaran asas membaca melalui penggunaan teknologi pendidikan yang terkini bersesuaian dengan tahap perkembangan murid prasekolah. Didapati bahawa apabila aktiviti bermain diselitkan. 4. Selain itu. turut membantu meningkatkan kemahiran membaca. lebih-lebih lagi untuk pengajaran Bahasa Melayu. aktiviti bermain yang diselitkan dalam pelaksanaan Rancangn Pengajaran Harian (RPH).0 CARA-CARA MENGATASI 4. temuduga. Aktiviti bermain ini mampu menambah minat serta mendapati pengajaran guru amat menyeronokkan. Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) menyatakan bahawa. bahawa penggunaan BBM yang sesuai dan menarik dalam proses pengajaran asas bacaan dalam kelas adalah penting kerana ia dapat mempertingkatkan kejayaan pembelajaran.

(1984) menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Jean Piaget (1952) menyatakan bahawa aktiviti dan permainan yang menarik. Penyelesaian bagi beberapa masalah dalam Matematik boleh ditunjukkan melalui aktiviti permainan dan simulasi. Aktivit bermain membenarkan mereka memenuhi keperluan perasaan ingin tahu. menulis atau bermain bola keranjang. di samping meningkatkan pengetahuan. pengalaman dan kemahiran mereka (Rohani. Flansburg (1994) telah menyatakan bahawa pembelajaran Matematik bukanlah dengan mengingat tetapi merupakan aktiviti yang kreatif seperti melukis. al. mereka bebas dari segala peraturan. Simulasi juga sering digunakan untuk menerangkan jawapan atau penyelesaian dalam rekreasi Matematik.4. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Semasa bermain. khususnya masalah yang melibatkan aplikasi kehidupan dalam seharian. Melalui permainan. mampu memberi pemahaman Matematik yang lebih berkesan kepada kanak-kanak normal. 20 . Almy et. Penggunaan aktiviti permainan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar. Definisi terbaik yang pernah didengari oleh beliau ialah keratif adalah permainan. 2004). Main merupakan expresi kendiri yang kreatif dan perkembangannya paling jelas pada peringkat kanak-kanak. Menurut Vygotsky (1962).5 Isu Kesukaran Menguasai Konsep Nombor Bagi mengatasi masalah kesukaran menguasai konsep nombor bagi murid-murid prasekolah adalah melalui pendekatan permainan dan melalui penggunaan komputer. permainan pilihan kanak-kanak sendiri disokong oleh seorang guru ataupun orang dewasa melalui perbincangan dan sesi soal jawab menggalakkan pencapaian kognitif yang lebih tinggi.

Hanya dengan cara demikian kita dapat memastikan mereka memilih sesuatu aktiviti yang menarik dan menggembirakan. Pada masa yang sama. 4. ketika memilih aktivit bermain. kanak-kanak dibenarkan memilih aktiviti permainannya sendiri dapat memilih aktiviti yang tepat dengan keperluan perkembangannya. Aktiviti bermain bersifat meransang perkembangan dan merupakan bahagian utama (integral) dalam kurikulum perkembangan. 21 . sosioemosi dan fizikal kanak-kanak.6 Isu Penggunaan Portfolio Bagi Penilaian Kanak-Kanak Prasekolah Penggunaan portfolio membawa kesan positif dalam kurikulum dan pengajaran walaupun penggunaannya berhadapan dengan beberapa masalah. disebabkan portfolio sebagai alat penilaian adalah untuk mengumpul bukti tentang bagaimana pelajar mengolah. Dengan perkataan lain. Kanak-kanak biasanya akan menumpu kepada keperluan perkembangan mereka. Konsep bermain sambil belajar dapat memenuhi keperluan dan perkembangan mental. Piaget mengesyorkan supaya kanak-kanak diberi kebebasan memilih aktiviti permainan mereka sendiri. mereka dapat memilih sesuatu yang bukan menumpu kepada kemahiran atau pengetahuan yang telah lama dikuasai dan tidak terlalu sukar atau jauh daripada tahap perkembangan semasa. Hal yang demikian.Dalam mengendalikan aktiviti pembelajaran kanak-kanak. Dalam penilaian berasaskan portfolio pelajar menunjukkan apa yang mereka boleh buat dan pelajar dinilai berdasarkan apa yang mereka sepadukan dalam membina portfolio dan bukan apa yang mereka dapat ingat kembali. memproses dan menyempurnakan tugasan dalam sesuatu domain.

permasalahan seperti yang dinyatakan perlu mendapat pertimbangan sewajarnya agar pelaksanaannya memenuhi matlamat.7 Isu Kurang Pengetahuan Dalam Pengajaran Sains Awal Guru prasekolah hendaklah mengetahui peranan mereka dalam mempelbagaikan aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat kepada kanak-kanak prasekolah. Guru yang berpengetahuan akan berusaha untuk menyediakan aktiviti pembelajaran yang mengembirakan dengan melibatkan kanak-kanak secara aktif. Portfolio berpotensi sebagai salah satu alat penilaian alternatif dalam menilai perkembangan kanak-kanak masa kini. Namun. bilangan kanak-kanak yang terlalu ramai. Secara tidak langsung kanak-kanak akan memerhati dan seterusnya meniru kelakuan guru tersebut. Hal ini disebabkan kanak-kanak belajar melalui permainan atau aktiviti yang tidak formal. Sikap dan sahsiah yang dimiliki oleh guru tersebut akan menjadi contoh kepada kanak-kanak prasekolah. guru prasekolah yang berpengetahuan dalam pengajaran sains awal juga mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian. Antara peranan guru prasekolah adalah sebagai pendorong yang menggalakkan pembelajaran kanak-kanak. telah mengenal pasti antara masalah yang dihadapai guru dalam menggunakan portfolio secara berkesan adalah latihan yang terbatas. 4. Aktiviti yang dirancang tersebut membolehkan kanak-kanak mencapai kejayaan di peringkat kebolehan mereka. guru prasekolah hendaklah menggunakan peluang dengan menunjukkan contoh serta teladan yang baik dan menerapkan nilai-nilai yang positif kepada kanak-kanak 22 .Kajian Surayah Zaidon (2004). Selain itu. peruntukan masa yang banyak diperlukan untuk menilai hasil kerja kanak-kanak dan limitasi portfolio dalam menggambarkan perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan.

prasekolah. Contoh bagi alat bantu mengajar yang biasa digunakan ialah pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan komputer amat digalakkan pada peringkat prasekolah. Ia juga harus menentukan bahanbahan itu sesuai dengan minat. aktiviti itu haruslah selaras dengan falsafah. Ia berfungsi untuk menambahkan kelancaran perhubungan antara guru dengan murid. Bagi merangsang pemikiran sedemikian. Bagaimanapun apa jua perancangan yang dibuat. Gaya dan kaedah pengajaran di dalam kelas amat penting dalam memastikan perancangan program yang lebih berkesan untuk perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. 23 . 2003). guru-guru perlulah merangka persekitaran pembelajaran dan memahami tahap kebolehan kanak-kanak supaya ia bersesuaian dengan topik dan aktiviti sains. dan murid dengan murid. Menurut Kamarudin & Siti Hajar (2004). murid dengan guru. Ia memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan dan keupayaan murid. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan murid-murid dalam mengendalikan perisian komputer malahan cara pengajaran ini boleh membuatkan murid-murid lebih berminat untuk belajar serta menjadikan mereka lebih maju dalam menerajui kecanggihan teknologi dari semasa ke semasa. Pelbagai gaya dan kaedah pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) sains awal di peringkat prasekolah yang memerlukan guru berperanan dalam merangsang pemikiran aktif dan kreatif kanak-kanak. Antaranya adalah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat bantu mengajar (ABM) yang berbantukan komputer. matlamat dan objektif pengalaman yang sesuai (Rohaty. seseorang guru seharusnya dapat menentukan jenis dan bentuk bahan atau media yang akan digunakan.

Melalui bermain. Pendekatan belajar sambil bermain ini adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam suasana yang mengembirakan dan bermakna.8 Isu Kesukaran Guru Dalam Menjalankan Aktiviti Kaedah Belajar Melalui Bermain. Selain itu juga. kaedah pengajaran yang paling berkesan bagi pendidikan prasekolah adalah melalui teknik belajar dalam bermain. Latihan yang perlu ialah mengenai 24 . di persekitaran mereka terdapat pelbagai jenis haiwan yang mereka biasa lihat dan secara tidak langsung akan menambah pengetahuan sedia ada. audio. Guru memainkan peranan dalam mencetak atau melahirkan individu yang baik. Beberapa kursus dan bengkel dicadangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. Tambahan pula. berjalan. 4. berguna dan bersepadu. Dengan animasi ataupun video. murid sekolah dapat mengenal dan membuat perbezaan dalam mengklasifikasi jenis haiwan seperti haiwan bersayap. grafik.Oleh itu. mereka akan berasa gembira dan senang hati untuk membuat penerokaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penggunaan elemen-elemen mutimedia seperti teks. Sebagai contoh burung dan ayam dapat dikelaskan dalam kategori haiwan bersayap manakala lembu dan kambing adalah haiwan yang berkaki empat. video dan animasi bagi tujuan proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih efektif dan menarik perhatian pelajar. Mereka merupakan jambatan atau agen langsung yang mendidik kanak-kanak. Pendekatan ini memberi penekanan kepada proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah semulajadi kanakkanak. Oleh itu guru memerlukan latihan seperti kursus atau bengkel yang sesuai dengan falsafah dan matlamat pendidikan prasekolah amnya. berkaki dua dan sebagainya.

pengurusan tingkah laku kanak-kanak dan membina dan menggunakan bahan bantu mengajar. Justeru itu akan terbentuk hubungan harmonis yang dilimpahi dengan ciri hormat. Mereka kaya dengan kasih sayang. Guru Tadika perlu menampilkan diri sebagai keibubapaan (parenting) kepada murid muridnya. taat. Selain itu guru-guru tadika perlu mahir dalam pengajaran mikro termasuk menentu dan memilih objektif. Ini dimanifestasikan pada budi bahasa. tindak balas kanak-kanak dan kawalan bilik darjah. pengukuran dan penilaian. menjaga dan prihatin terhadap perkembangan kanak-kanak. Guru menjadi suri teladan yang baik kepada mereka. Guru Tadika juga perlu memahami dengan secukupnya Falsafah Pendidikan Negara iaitu hasrat yang dikandunginya dan matlamat yang ditujuinya. kasih sayang dan keberkatan. rajin dan cekap bekerja. Tambahan pula harapan ibu bapa dan masyarakat sekitar terhadap tadika begitu tinggi bagi mendapatkan pendidikan yang sempurna. pengurusan pengajaran mikro. kaedah pengajaran dan pembelajaran. 25 .pemahaman kurikulum. bahanbahan pengajaran. Mereka harus mendokong penuh paksi pendidikan iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan. kesesuaian pakaian. Guru Tabika adalah model yang hampir dengan anak didik. Di samping itu mereka berperanan menerapkan nilai-nilai murni dan bersepadu semasa di dalam bilik darjah. Di sini jelas menunjukkan bahawa seseorang guru tadika perlu mempunyai persediaan perasaan dan sikap yang positif. kaedah mengajar.kanak. amalan dan penghayatan. ukuran-ukuran pencapaian dan penilaian. psikologi perkembagan kanak . Ini penting bagi mempengaruhi pembentukan dan pengembangan anak-anak muridnya. kesempurnaan kerja. Kefahaman perlu diiringi dengan kesedaran serta keinsafan. rupa diri. penguasaan bahasa yang baku. amanah.

sihat dan gembira. guru perlu membuat persediaan awal dalam membuat perancangan aktiviti. Selain itu. Mereka juga mesti melibatkan diri bersama-sama dengan kanak-kanak. Guru boleh menggunakan bahan terbuang dalam membuat bahan bantu mengajar yang mudah didapati dipersekitaran. kanak-kanak dapat menyiasat benda-benda. Konsep pendidikan secara tradisional dapat digantikan dengan konsep belajar melalui bermain jika sekranya kaedah tersebut dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada guru. Guru perlu lebih aktif dan kreatif. mencipta. Selain itu. Ini bermaksud. Guru juga perlu menyertai kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. guru bukan sahaja berfungsi sebagai pengarah tetapi lebih kepada pembimbing. Menerusi permainan. 26 . meruntuh dan membina. Ianya menjimatkan kos dan kanak-kanak lebih biasa dengan bahan tersebut. secara tidak langsung mereka mempelajari berbagai-bagai kemahiran seperti kemahiran sosial. Aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak mestilah mendapat perhatian dari guru. supaya pemilihan bahan bantu mengajar untuk sesuatu aktiviti dapat membantu kanak-kanak untuk mencapai tahap perkembangan mereka. bahasa dan berfikir disamping menggalakkan pertumbuhan rohani dan jasmani. Mereka mesti ada bersama-sama kanak-kanak dalam semua aktiviti yang dijalankan untuk memastikan kanakkanak membuat aktiviti belajar melalui bermain mencapai objektif yang diharapkan. Bagi memastikan guru lebih memahami konsep belajar melalui bermain . Guru-guru prasekolah hendaklah merancangkan aktiviti supaya kanakkanak dapat belajar dalam suasana yang selesa.Guru Tabika juga perlu mempertingkatkan penguasaan dan menjiwai Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu. guru perlu didedahkan dengan pelbagai kursus yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak.

Sememangnya kita perlu mengetahui keadaan kanak-kanak di peringkat prasekolah.0 KESIMPULAN Melalui kajian-kajian lepas yang telah dibuat. Akhir kata.5. kerjasama semua pihak terutamanya pihak kerajaan harus diwujudkan dengan pihak-pihak kementerian pendidikan supaya segala perancangan yang akan dilakukan bagi kanak-kanak prasekolah akan lebih terjamin keberkesanannya. Pihak kerajaan harus mewujudkan lebih banyak sekolah-sekolah pendidikan yang berteraskan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi kanak-kanak prasekolah yang bakal menerajui Negara kita suatu hari nanti. terdapat beberapa isu dan permasalahan yang sering menyukarkan pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. bagaimana tahap pemikiran dan tingkahlaku mereka supaya segala apa yang kita lakukan akan meningkatkan lagi kepercayaan dan keyakinan mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Para guru dan pihak pentadbiran seharusnya bekerjasama dalam mengawal dan menyelesaikan segala masalah yang akan dan bakal dilalui apabila berada ditahap pendidikan prasekolah. 27 .