• Yang termahal adalah pemuda bukannya kapas, minyak dan terusan Suez.

Mereka adalah kekayaan masyarakat dan tabung masa depan. Maka seharusnyalah kita memberi perhatian kepada mereka
Yusuf al Qardawi ( 1998 )

• Remaja adalah satu tahap transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. • Remaja mengalami kematangan seksual dan perkembangan kognitif apabila operasi formal berlaku. • Pembentukan identiti merupakan satu tugas yang paling penting. Remaja mula meminta kebebasan daripada ibu bapa dan menjalin hubungan dengan rakan sebaya.

• Pertumbuhan dan perkembangan manusia bersifat kompleks. Setelah melalui proses perkembangan di peringkat kanak-kanak, manusia seterusnya akan melalui zaman remaja. • Proses mendewasakan seseorang individu ini dikenali sebagai proses kematangan. • Zaman remaja dikatakan merupakan zaman yang paling manis dalam hidup manusia di samping cabaran-cabaran yang datang dari pelbagai penjuru.

• Pada umumnya berusia antara 12 hingga 18 tahun • Beransur-ansur berkembang menjadi dewasa • Proses pemantapan fizikal, intelek , rohani dan emosi dan mulai matang, beza baik buruk, betul salah • Dihubungkaitkan dengan “akil baligh”dan cukup umur untuk berkahwin apabila ada rasa cinta
Marshall & Turner ( 1974 ), Logan ( 1980 ), Malina ( 1990 ), Weitan & Lloyd ( 1994 ) dalam Noor Adiah (1998 )

• Lebih merujuk kepada zaman peralihan sementara yang dilalui oleh setiap individu daripada zaman kanak-kanak hingga dewasa. • Pada masa ini dikatakan mereka mampu mengambil tanggungjawab orang dewasa seperti berkahwin, bekerja, atau menyertai apa-apa fungsi orang dewasa
Mahmood Nazar ( 1990 )

• Remaja membawa maksud mulai dewasa, sudah akil baligh atau cukup umur untuk berkahwin.
Menurut kamus Dewan edisi ketiga (2002)

• Usia akil baligh adalah berbeza mengikut masyarakat tertentu.
Mahmood Nazar (2001) dalam Mohammad Aziz Shah (2004)

• Alam remaja diukur pada jangka umur antara 12 hingga 18 tahun, di mana perubahan yang begitu pesat sekali terjadi pada seseorang. • Perubahan ini melibatkan fizikal, mental dan fisiologinya.
Muhd. Mansur (1988)

PERSPEKTIF PSIKOLOGI
Umur • WHO ( Organisasi Kesihatan Sedunia ) • – 10 hingga 20 tahun • PBB ( Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu ) – 15 hingga 24 tahun • Ahli Psikologi Erik Erikson – 12 hingga 20 tahun • Powell ( 1963 ) – 10 hingga 21 tahun • Jas Laile Suzana Jaafar – 12 hingga 19 tahun

• Anak muda yang belum matang ( mentah ) atau budak-budak
Kamus Dewan Edisi Ketiga ( 2000:551)

• Mengikut Akta Mahkamah Juvana 1947 – seorang yang telah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 82 Kanun Keseksaan iaitu mencapai umur 10 tahun dan di bawah umur 18 tahun • Golongan ini boleh diadili oleh Mahkamah Juvana jika melakukan kesalahan jenayah atau melanggar undang-undang di bawah seksyen 12 (1) Akta Mahkamah Juvana 1947 .

• Budak-budak yang melanggar undangundang jenayah di bawah Bab 12 (1)(f) undang-undang 90, Mahkamah Juvana 1947 ( pindaan 1975 ) • Budak-budak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan penjagaan dan pemeliharaan dan perlindungan di bawah Bab 36 (1) (a)

• Daripada bahasa Inggeris – adolescence • Berasal dari kata latin – “ adolescere” • Kamus Dewan : Mulai dewasa, sudah akil baligh atau cukup umur untuk berkahwin • Bermaksud tumbuh ke arah kematangan ( Muss, 1968: 4 ) – bukan hanya kematangan fizik tetapi juga psikologis.

• • • •

PERINGKAT REMAJA Pra remaja 9 - 12 tahun Remaja 12 - 17 tahun Belia 17 – 21tahun
Muhamad Mansur ( 1988 )

Sepakat kebanyakkan ahli psikologi remaja adalah usia antara 13 – 21 tahun
Zakiah ( 1977 )

• Masa remaja itu ditentukan oleh faktor biologi dan akhirnya ditentukan oleh budaya masyarakat setempatnya • Perkembangan fizikal remaja terbahagi dua : Awal remaja 13 – 18 tahun Akhir remaja 18 - 24 tahun
( Noraini 1977 )

• Remaja adalah lingkungan usia 12 – 23 tahun dan ianya dipenuhi dengan gelora dan tekanan ( storm and stress ) • Sering dikaitkan dengan konsep juvana yang membawa makna remaja
Granville Stanley Hall ( 1846 – 1924 )

Remaja bukan lagi kanak-kanak tetapi pada masa yang sama bukan pula orang dewasa
Newman & Newman ( 1991 )

Dewasa
• Awal Dewasa – 22 – 34 tahun • Pertengahan Dewasa – 34 - 60 tahun • Akhir Dewasa – 60 - 75 tahun

Definisi antropology
• Mengkaji asal usul manusia dari sudut i- kemajuan ii- adat istiadat iii-sistem kepercayaan iv-budaya kehidupan

• Susan Davis dan Douglas Davis ( 1989 ), Universiti Havard telah membuat kajian sebenar tentang orang Moroko dan mendapati bahawa i-Tahap remaja bagi ahli antropology ialah 13 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk lelaki . Pada umumnya mereka meletakkan antara 15 hingga 20 tahun ii-tahap kematangan remaja itu amat dipengaruhi oleh akal iii-perkahwinan adalah punca kepada remaja itu matang

KONSEP ANTROPOLOGI
Keadaan di mana manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun pengetahuan perasaan, dan sebagainya sudah ada. Namun isi-isi tersebut belum saling berkait dengan baik dan belum mampu berfungsi secara maksima.

sambungan • Kedudukan entropology ini secara bertahap disusun, diarah, distruktur kembali, sehingga lambat laun terjadi kedudukan “negatif entropy”atau negentropy

Negantropologi Keadaan di mana isi kesedaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang saling berkait dan mempunyai hubungan perasaan atau sikap. Individu dalam keadaan ini berasa dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dan boleh bertindak dengan tujuan yang jelas, yakin, dan bertanggungjawab serta mempunyai semangat kerja yang tinggi.

PERSPEKTIF AGAMA
• Banyak istilah dalam Al Quran yang menyatakan manusia itu dijadikan secara berperingkatperingkat . • Antaranya ialah dalam surah Nuh :14 Al Qiyamah :37 Al Mukminun : 13 Al Hajji : 5 Abasa : 17-19 Al Sajadah : 8 An Nahl : 4 At Thariq : 5-7 Al Infithar : 7-8

Tahap perkembangan manusia
• Dalam kandungan ibu ( Al Mukminun:12-14 ) • Kelahiran/bayi ( Al Mukminun : 67 )

• Remaja ( An Nur : 59 )
• • • • Dewasa Umur Lanjut /tua ( Al Hajji : 5 ) Kematian ( Al Mukminun : 13 ) Kehidupan Akhirat ( Al : Mukminun : 16 )
Dr. Abdul Manan Mulia Bar (1986 )

Sambungan

• Tahap 3 : Remaja • Berkait rapat dengan seksual manusia • Maksud “ Dan apabila anak-anak telah sampai umur baligh,
maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang yang sebelum mereka meminta izin “ surah An Nur : 59 Menurut kamus Al Marbawi (1931) baligh bermaksud “telah cukup umur “ Hamka menjelaskan bahawa adalah sama seperti orang yang telah mula memikul tanggungjawab dirinya sendiri. Minta izin dahulu untuk masuk ke bilik ibubapa mereka . Dr. Abdul Manan Mulia Bar (1986 )

• Sebagai golongan yang belum baligh. Kanak-kanak ( al-sabiy atau al-ghulam ) dan tidak diletakkan tanggungjawab jenayah • Hadis riwayat Ali bin Abi Talib dan Aishah r.a , bermaksud: • “ Tiga orang yang tidak dikira sebagai
bertanggungjawab ke atas perbuatannya iaitu seorang yang tidur sehingga ia sedar daripada tidurnya, seorang kanak-kanak sehingga dia bermimpi ( baligh ) dan seorang yang gila sehingga dia siuman “

• Kanak-kanak lelaki biasanya akan mencapai umur baligh semasa berumur antara 12 hingga 15 tahun iaitu setelah mereka mengeluarkan air mani yang pertama. Kanak-kanak perempuan pula dikira baligh setelah keluar haid yang pertama semasa berumur antara 9 hingga 15 tahun.
Al Bajuri Ms 134 ( berakal ) Al Iqnak syarah Matan Abi Sujak Matan Attakribun (Syeikh Bujairomi Mesir )

• Tiada tahap perantaraan terhadap remaja • Seseorang yang melepasi tahap zaman kanak-kanak iaitu 15 tahun ( lelaki ) dan 12 tahun ( perempuan ) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatannya. • Memikul kesalahan sepenuhnya terhadap semua perbuatan yang dilakukan tanpa boleh mengambil peluang daripada kelebihan atau alasan masih diperingkat remaja untuk melakukan pelbagai kesalahan atau melanggar undangundang ( had taklif syarak )

Tafsir • Janin ( dlm perut ) • Sabiy/zurriat ( bayi ) • Saabun/fataa ( selepas baliqh ) • Kahloon ( 30-40 ) • Sheikh ( 40 atas )

Dari segi istilah fekah/syarak
• As-Syeikh – capai tahap ilmu /pakar walaupun belum umur 40 tahun ( Imam Syafie 7 tahun )
Al Bajuri juzuk 1 Allamah As Syeikh Ibrahim Al Bajuri ms 3 cetakan Mustaffa Al Baby Al Halabi Mesir 1343 H

• As Syeikh adalah usia 50-80 tahun
Kamus Arab Mukjam Madrosi Kementerian Pendidikan Syria keluaran 1985 M/1406H ( ms 577 )

• Remaja dari segi bahasa bermaksud segar bugar/kekuatan / minda sedang berkembang / mula matang
Kamus Arab Mukjam Madrosi Kementerian Pendidikan Syria keluaran 1985 M/1406H ( ms 541 )

Perpektif Multibudaya
• Perkataan Culture datang dari perkataan bahasa latin colore yang bermakna mendiami, menanam, menghormati. • Secara amnya, budaya merupakan cara hidup manusia

• Merangkumi nilai kepercayaan, tingkahlaku dan objek-objek material yang meliputi cara hidup sesebuah kelompok manusia tertentu
Sharifah Md Noor ( 2000 )

• Satu keseluruhan yang kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni lukis moral dan akhlak dan lain-lain kemahiran yang diperolehi oleh manusia sebagai ahli masyarakat
Edward B. Taylor ( 1871 )

• Kebanyakkan budaya di dunia menterjemahkan bahawa budaya yang dibawa adalah rentetan dari budaya tradisional yang telah lama ada sejak dahulu lagi tapi berbeza dengan tafsiran remaja kepada perempuan yang lebih ditentukan oleh masa kedatangan haid mengikut kesuburan seseorang perempuan itu.
Sehlegal and Barry ( 1991 )

• Di sebelah Asia Pasifik yang berdekatan dengan New Zealand remaja dikategorikan antara 14 – 16 tahun disamping itu berbezaan budaya, fizikal dan pemakanan amat mempengaruhi tahap keremajaan dan kedewasaan. • Pemikiran tentang alam perkahwinan atau cenderung untuk nafsu seks adalah juga tanda kepada awal remaja • Mempunyai kecenderungan kearah melakukan delinkuan

Peribumi Sabah, Sarawak dan Orang Asli Semenanjung
• Mentafsirkan remaja dan dewasa bagi masyarakat mereka adalah golongan yang sudah boleh berdikari dan layak untuk berumahtangga dalam masyarakat rumah panjang mereka yang antara 10 hingga 25 keluarga. • Perubahan keadaan kehidupan kepada budaya kehidupan banyak merubahkan tafsiran tahap keremajaan kepada lebih mirip kepada tafsiran perspektif Islam

• Remaja Melayu masa kini lebih kepada bercirikan kebebasan dalam hidup yang lebih kepada penyalahgunaan dadah, seks bebas, melepak , jenayah , buli, gengsterisme , lari dari rumah dan berpoya-poya. • Ini berbeza dengan budaya remaja di Malaysia pada zaman dahulu yang juga ada kecenderungan kearah delinkuan tapi cuma dikalangan mereka sahaja.

• Dari segi bahasa remaja masa kini lebih kepada penggunaan bahasa yang bercampur aduk antara Melayu, Cina mahupun India. • Dalam aspek ekonomi remaja Melayu dan India lebih kepada tanpa arah pekerjaan yang dimatlamatkan berbanding dengan remaja Cina yang lebih cenderung kepada pembentukkan kerjaya yang berpotensi dan sudah boleh berdikari dengan kerjayanya.

• Perubahan dalam bidang kerjaya yang lebih kepada industri yang dahulunya bidang pertanian. Ini mengikut dasar yang dibentuk oleh kerajaan • Remaja juga lebih terpengaruh dengan budaya barat. • Remaja juga sangat terpengaruh dengan hiburan yang moden dan lebih kepada kebaratan .

• Remaja India lebih dipengaruhi oleh filemfilem tamil yang ganas dan membentuk remaja India • Budaya gengterisme sangat menular dengan cepat dikalangan remaja India terutama semasa di alam persekolahan dan makin menjadi-jadi apabila masuk ke akhir remaja dan dewasa.

• Remaja dikawasan pedalaman adalah lebih berakhlak dan bersopan berbanding dengan remaja yang tinggal ke bandar atau yang telah berhijrah ke bandar kerana pengaruh budaya kehidupan remaja di bandar • Faktor utama adalah kerana jauh meninggalkan pegangan agama dan suasana kehidupan yang lebih bebas.