APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME DALAM REKA BENTUK PENGAJARAN

PENGENALAN
Di akhir modul ini, pelajar akan dapat: ‡ Menjelaskan asas teori pembelajaran behaviorisme dengan jelas ‡ Mengaitkan reka bentuk pengajaran dengan teori pembelajaran behaviorisme ‡ Memberikan contoh aplikasi teori pembelajaran behaviorisme dalam reka bentuk pengajaran dengan betul.

PENGENALAN
Reka bentuk bahan pengajaran melibatkan gabungjalin antara pedagogi, dan rekabentuk pengajaran disamping teknologi yang digunakan

APAKAH TEORI ?
Teori memberikan penerangan umum terhadap pemerhatian yang dilakukan selepas jangka waktu tertentu. Teori menerangkan dan meramal tingkahlaku. Teori boleh diubahsuai.

APAKAH TEORI ?
yTiada teori yang terhasil tanpa sebarang keraguan ( A
theory can never be established beyond all doubt)

yJarang berlaku sesebuah teori itu tidak diterima sepenuhnya selepas ujian menyeluruh, bagaimanapun ada teori yang telah diterima umum dalam jangkawaktu yang lama, namun kemudiannya didapati tidak boleh diterima pakai

APAKAH TEORI ?
Dalam Teori Pembelajaran, ahli teori cuba menjelaskan bagaimana manusia belajar ide dan konsep baru. Selalu juga dijelaskan hubungan antara maklumat yang sedia ada dengan maklumat baru yang ingin dipelajari

Model Rekabentuk Pengajaran Rekabentuk pengajaran menyediakan rangka prosedur untuk menghasilkan pengajaran secara sistematik. Model tersebut meliputi elemen asas proses rekabentuk pengajaran seperti analisis terhadap pengguna, penentuan matlamat dan objektif.

PENGENALAN TEORI BEHAVIORISME ‡ Nama-nama besar : Skinner, Pavlov, Watson, Thorndike dan Bandura ‡ Pembelajaran dikatakan berlaku apabila terdapat perubahan dalam tingkahlaku seseorang. ‡ Perubahan tingkahlaku boleh diukur & digunakan dalam penulisan objektif oleh guru.

Asas Teori Behaviorisme

‡ Behavorisme berasaskan

perubahan tingkahlaku yang dapat diperhatikan. Teori ini menumpukan kepada corak tingkahlaku baru yang berulang sehingga ia berlaku secara automatik. kepada kajian tingkahlaku yang dapat dilihat dan diukur.

‡ Teori behavorisme memfokus

PAVLOV (1849 ± 1936)

PAVLOV (1849 ± 1936)
‡Rangsangan dan Tindakbalas dalam Ujikaji Pavlov

Makanan Air liur

Rangsangan Tak lazim Tindakbalas tak lazim (semulajadi, tidak dipelajari)

Loceng Air liur

Rangsangan lazim Tindakbalas pelaziman (terhadap loceng)

THORNDIKE (1874 ± 1949)
Teorinya Connectionism: bahawa pembelajaran adalah pembentukan suatu hubungan (connection) di antara S-R (stimulusresponse). Tiga hukum: Hukum Kesan, Hukum Kesediaan (readiness), dan Hukum Latihan.

THORNDIKE (1874 ± 1949) Hukum Kesan Jika sesuatu hubungan S-R diberikan ganjaran +ve, ia akan diperkukuhkan dan sekiranya diberikan ganjaran ±ve ia akan menjadi lemah.

THORNDIKE (1874 ± 1949)
Hukum Latihan Jika lebih banyak latihan terhadap sesuatu S-R dilakukan, hubungan itu akan menjadi lebih kukuh.

Remember that practice makes permanent, not perfect unless the task is taught correctly.

THORNDIKE (1874 ± 1949)
Hukum Kesediaan Berkaitan dengan kesediaan diri untuk bertindak. He ± Seseorang itu akan boleh belajar sekiranya fizikal dan mentalnya bersedia untuk menerima rangsangan

THORNDIKE (1874 ± 1949)
Prinsip: ‡ Pembelajaran memerlukan praktik dan ganjaran. ‡ Suatu siri tindakbalas boleh digabungkan. ‡ Pemindahan pembelajaran berlaku disebabkan oleh situasi yang pernah dialami. ‡ Kepintaran adalah fungsi bilangan hubungan yang dilakukan.

THORNDIKE (1874 ± 1949)
‡ Contoh Terdapat seekor kucing yang belajar untuk melepaskan diri daripada kotak puzzle dengan menekan encol dalam kotak. Selepas beberapa kali mencubajaya, kucing tersebut telah pun belajar hubungan menekan encol dengan pembukaan pintu. Hubungan S-R terhasil kerana ganjaran melepaskan diri.

WATSON (1878 ± 1958)
Watson percaya bahawa manusia dilahirkan dengan refleks dan reaksi emosi sayang dan marah. Tingkah laku lain adalah terhasil dari perlaziman S-R.

WATSON (1878 ± 1958)

WATSON (1878 ± 1958)
Eksperimen Pelaziman Klasik : Albert dengan tikus putih Asalnya Albert tidak takut kepada tikus; Bunyi yang kuat dibuat apabila Albert sentuh tikus. Albert takut bunyi yang kuat, ketakutan menjadi lazim dan menjauhi tikus. Ketakutan digeneralisasi kepada binatang kecil yang lain.. Watson kemudian menghapuskan ketakutan dengan memberikan tikus tanpa bunyi bising.

SKINNER (1904 ± 1990)

SKINNER (1904 ± 1990)

SKINNER (1904 ± 1990)

SKINNER (1904 ± 1990)
Mekanisma pelaziman Skinner Peneguhan/ganjaran positif : Tindakbalas yang menghasilkan ganjaran besar kemungkinan akan diulangi
Peneguhan negatif : Tindakbalas yang boleh melepaskan diri dari kesakitan/kesukaran akan diulangi.

SKINNER (1904 ± 1990)
Mekanisma pelaziman Skinner Penghapusan atau Tanpa Peneguhan : Tindakbalas yang tidak diberi peneguhan kemungkinan akan diulangi
Hukuman: Tindakbalas yang menghasilkan hukuman akan dihindari tetapi akan muncul semula sekiranya peneguhan berubah.

SKINNER (1904 ± 1990)
Prinsip : Tingkah laku yang diperkukuhkan secara positif akan berulang, pengukuhan intermiten adalah sangat berkesan.
Maklumat diberikan sedikit demi sedikit supaya respons boleh diperkukuhkan (shaping). Pengukuhan boleh digeneralisasikan dan menghasilkan perlaziman sekunder.

SKINNER (1904 ± 1990)
Contoh ‡Pelajar diperlukan membuat respons dan menerima maklumbalas. ‡Pastikan pencapaian yang baik diberi pengukuhan seperti pujian, hadiah atau gred yang baik.

Sejarah Behaviorisme dalam Reka Bentuk Pengajaran ‡ Buku Paul Saettler (1990) ± menyatakan bahawa behaviorisme tidak mempengaruhi teknologi pendidikan sehingga ke tahun 1960-an. ‡ Tetapi beliau telah mengenalpasti 6 bidang yang mencerminkan pengaruh behaviorisme terhadap teknologi pendidikan di Amerika.

Analisis taksonomik tingkah laku pembelajaran
‡ 1956, Benjamin Bloom telah membina klasifikasi tingkah laku pemikiran yang penting dalam proses pembelajaran. 6 tahap tersebut adalah : Peringkat Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Penerangan Memerhati & mengingat kembali maklumat pengetahuan tertentu. Memahami maklumat, menterjemah maklumat ke konteks baru, membanding & meramal Menggunakan maklumat, kaedah, konsep dalam situasi baru & menyelesaikan masalah. Melihat corak, menyusun & mengenalpasti kompnen. Menggunakan ide lama untuk membentuk ide baru, generalisasi & membuat rumusan. Membanding antara ide, menilai, membuat pilihan & mengesahkan bukti.

Taksonomi Matlamat Pembelajaran Gagne (1972) Peringkat Maklumat Verbal Kemahiran intelek Penerangan Dikaitkan dengan pengetahuan yang memerlukan pelajar menghafal @ mengingat maklumat itu. Kemahiran intelek lebih tinggi berbanding maklumat verbal. Pelajar guna proses kognitif. Tiga tahap : 1. Kefahaman konsep 2. Penggunaan peraturan 3. Penyelesaian masalah Kemahiran pelajar untuk mengawal proses pembelajaran & pemikirannya sendiri. Perasaan @ kepercayaan terhadap diri sendiri yang menyebabkan seserang cenderung melakukan sesuatu. Sebarang aktiviti yang melibatkan sebahagian @ seluruh badan.

Strategi kognitif Sikap

Kemahiran motor

Kekuatan dan Kelemahan Teori Behaviorisme ‡ Kelemahan : Rangsangan yang tidak sesuai menyebabkan tiada maklum balas berlaku. Ini bermakna pelajar tidak akan
dapat memberikan maklum balas.punishment level 1,2,3: berikan pilihan untuk pelajar exit atau terus mencuba.

‡ Kekuatan : Terletak kepada asas bahawa pelajar terfokus kepada matlamat yang jelas dan boleh bertindak balas terhadap matlamat itu.