Cara Memantapkan Iman Individu

LAXBRAH

PEXIEBAHAX
RERBSARAX
ARIBAH(IXBIYIBI)
Memellhara dlrl
darlpada melakukan
svlrlk kepada Allah
sŦwŦL
!all (1erana) khafl (Sembunvl)
MenunLuL
llmu
uunla AkhlraL
MenLaaLl perlnLah Allah
sŦwŦL
Amalan wa[lb
Amalan sunaL
Men[auhl MakslaL
Menlaaalkan dan men[auhl
seaala sesuaLu vana dllaranaŦ
1aaL dan menunalkan seaala
perlnLah Allah sŦwŦL
Men[aaa adab dan akhlak
MemanLapkan
llmu aaama
uenaar
ceramah
8aca buku
aaama
Memperbalkl
solaL

 .

 .

 .

 0 .

 1 .

. ¯ ff f½f f ¯ ff° ¾ ½f f f ¾ f %@ f°–% f€ % ¯ °% .

°° ¯ f .°f .

¯ff° f© . °ff ½ °f f ¾ ¯ff° ¾°f .

°––ff° f° ¯ °©f ¾ –ff ¾ ¾f f°– ff°– @ff f° ¯ °°ff° ¾ –ff ½ °f f¾  . °©f . °©f–f f f f° ff ..f¾f .

¯f°f½f° ¯ f–f¯f °–f n f¯f fnf f–f¯f .. ¯½ f ¾f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful