MAKALAH AKHLAK TERPUJI TERHADAP LINGKUNGAN SESAMA

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU TUGAS MATA KULIAH TELAAH AKIDAH AKHLAK MTS/MA DOSEN : DRA. HAMDANAH M.AG

DISUSUN OLEH : SRI WAHYUNI 10.42.12260

N I M :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS AGAMA ISLAM PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM KELAS KHUSUS TAHUN 2010

PENDAHULUAN
Bahwa sesuai dengan bahan yang telah dipersiapkan dan selanjutnya dijadikan tugas bagi mahasiswa tentang materi kuliah telaah materi aqiadah akhlak MTs/MA dengan materi akhlak terpuji terhadap lingkungan dan sesama. Bahan materi ini menarik untuk ditelaah karena menjadi pembelajaran pada MTs/MA sebagai pengayaan atas ilmu pembentuk kepribadiaan dan menambah pengetahuan. Penelaahan ini juga penting sebagai evaluasi atas kesesuaian antara materi pembelajaran dengan silabus serta memberi masukan dan jalan keluar serta kritikan seperlunya terhadap hal-hal yang dipandang belum mencapai tingkat memadai. Penelaahan atas materi pembelajaran seperti ini sebagi bentuk penajaman analisis akademik atas sebuah pembelajaran sehingga mempunyai peran ganda disamping sebagai kegiatan pendalaman ilmu juga diharapkan menjadi masukan terhadap evaluasi peningkatan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang ditelaah adalah akhlak terpuji ternyata ruang lingkup dan aspek-aspek pembelajarannya tidaklah sederhana, muncul pertanyaan apakah ada kesesuaian cara, metoda, dalam mencapai pemahaman yang lengkap dari pengertian dan ruang lingkup pokok bahasan tersebut dengan ketersediaan waktu dan media yang ada. Hal tersebut menjadi menarik untuk ditelaah guna mencapai menelaahan sebagimana diuraikan di atas.

jika membiasakan kehendak untuk memberi.Misalnya.akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah serta tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. akhlak adalah nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga seseorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk. ilmu akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama.Pengertian Akhlak. nilai serta norma yang terdapatdalam masyarakat. Menurut Imam al-Gazali. Jadi ilmu akhlak ialah ilmu yang berusaha untuk mengenal tingkah laku manusia. bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut Ahmad Amin. dan ilmu tentang kejahatan dan cara menghindarinya.Ini berarti jika kehendak itu dibiasakan.dapat membentuk akhlak.Akhlak terpuji terhadap lingkungan dan sesama A. kata khuluq atau al khuluk berarti budi pekerti. . kemudian memberi hukum/nilai kepada perbuatan itu bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan norma-norma akhlak dan tata susila. Sedangkan ilmu akhlak dalam The Encyclopedia of Islam dirumuskan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu tentang kebaikan dan cara mengikutinya. Jamaknya adalah khuluq atau al-khuluq.akan melahirkan akhlak dermawan Baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna. Menurut Abdul Karim Zaidan. kemudian memilih melakukan atau meninggalkan perbuatan itu. jadi menurut bahasa. perangai. akhlaq. tingkah laku atau tabiat. Adapun yang menentukan baik buruk suatu sikap ( akhlak ) yang melahirkan perilaku atau manusia perbuatan manusia adalah Al-Qur¶an yang dijelaskan dan dikembangkan oleh Rasulullah saw dengan sunahnya. Perkataan akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. yang sesuai dengan nilai dan norma agama. Didalam kamus Al-Kautsar.akhlak ialah membiasakan kehendak.

karena itu mohonlah ampunan padaNya. allah berfirman sebagai berikut: Artinya: ³ Dia telah menciptakan kamu dari Bumi ( tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Ketidak ramahan manusia menyebabkan rusaknya lingkungan yang menimbulkan bencana seperti banjir. api tumbuh-tumbuhan. tampak jelas bahwa ruang lingkup akhlak sangat luas. B. Jika ia tidak bersikap ramah terhadap lingkungan. sesungguhnya tuhanku sangat dekat (rahmatNya) dan memperkenankan (doa hambaNya)´ Q. Jadi akhlak pengertiannya mencakup seluruh aspek kehidupan. Timbul dengan sendirinya. hasil dari suatu perbuatan merupakan pencerminan akhlak. manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu.S al Hud 61. Akan tetapi semua itu juga dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. udara. . baik berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama makhluk ciptaanya. Manusia diharapkan dapat menciptakan kemakmuran di bumi. binatang ternak dan sinar matahari telah memberikan sumbangan yang besar dalam menopang kebutuhan hidup manusia. Dan syarat syarat itu adalah sebagai berikut : 1. kekeringan dan wabah penyakit. alam semesta menjadi bagian dari manusia. Jika dilakukan sekali saja atau jarang. Akhlak Terpuji terhadap Lingkungan Sebagai salah satu unsur yang membentuk dirinya. Air. Perbuatan tanpa dipikir pikir atau ditimbang ulang akan menjadi suatu kebiasaan yang membentuk diri sebagai perangai akhlak. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas.Akhlak islamiah adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia. jika memenuhi beberapa syarat. kebakaran. misalnya memberikan uang dengan alasan tertentu 2. tidak dapat dikatakan akhlak. kemudian bertobatlah kepadanya. Alam atau lingkungan hidup yang ditempati manusia memberi manfaat kepadanya. Dilakukan secara terus menerus dan berulang ulang.

c.C. . dan ta¶awun. a.Mengembangkan sikap baik dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Husnuzan 1. Adapun perilaku yang mencerminkan sikap husnuzan antara lain . Dengan demikian. antara lain husnuzan. Lawan kata husnuzan ialah suuzan. Orang yang mengaku beragama Islam wajib melaksanakan ajaran Islam dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. tawaduk. e. tasamuh. Jika tidak demikian. husnuzan berarti prasangka. mutlak memerlukan hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat. Akhlak Terpuji Terhadap Sesama Manusia. Salah satu cara untuk menjalin hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat ialah husnuzan. d. tidaklah berarti keislaman orang tersebut.Meyakini bahwa semua larangan agama demi kebaikanmanusia sendiri.Menjauhi terhadap prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada bukti ± bukti nyata. Akhlak terpuji terhadap sesama manusia amat banyak macamnya.Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah agama untuk kebaikan manusia sendiri(jika diataati) b. 2.Memberi kepercayaan kepadasesama manusia tentang suatu urusan dengan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakan tugasnya. Sudah tentu suuzan berakibat buruk terhadap hubungan persaudaraan dalam bermasyarakat.Pengertian dan Pentingnya Husnuzan Kata husnuzan berasal dari lafal (Baik) dan (Prasangka). perkiraan. yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hubungan baik dengan sesama anggota masyarakat menjada syarat bagi terwujudnya gotong royong agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.Bentuk -bentuk Husnuzan. dugaan baik. Dalam kehidupan masyarakat.

dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. sifat yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya.Rasulullah mendefinisikan sombong dengan sabdanya : ³Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain.Tawadhu¶ adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya baik ketika suka atau dalam keadaan marah.Tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber serta kebenarannya. Muslim no.Pengertian dan Pentingnya Tawadhu Sikap merendah tanpa menghinakan diri.´ ( Shahih. Setiap orang mencintai sifat ini sebagaimana Allah dan RasulNya mencintainya. Sifat terpuji ini mencakup dan mengandung banyak sifat terpuji lainnya. Tawadhu 1. b. 91 dari hadits Abdullah bin Mas¶udz ) Jika anda mengangkat kepala di hadapan kebenaran baik dalam rangka menolaknya.Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat .Dengan sering bertemu. Lawan dari sifat tawadhu¶ adalah takabbur (sombong). Atau engkau menganggap semua orang membutuhkan dirimu. Artinya. Sudahka h kita memilikinya? Merendahkan diri (tawadhu¶) adalah sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan juga di hadapan seluruh makhluk-Nya.3.Membiasakan Berperilaku Hunuzan. a. c. janganlah kamu memandang dirimu berada di atas semua orang. HR. atau mengingkarinya berarti anda belum tawadhu¶ dan anda memiliki benih sifat .merupakan sifat yang sangat terpuji di hadapan Allah dan seluruh makhluk-Nya.

ucapannya haq. . 556 dari shahabat Abu Hurairah z) Ibnul Qayyim t dalam kitab Madarijus Salikin (2/333) berkata: ³Barangsiapa yang angkuh untuk tunduk kepada kebenaran walaupun datang dari anak kecil atau orang yang dimarahinya atau yang dimusuhinya maka kesombongan orang tersebut hanyalah kesombongan kepada Allah karena Allah adalah Al-Haq. beliau menjawab: ³Ketundukan kepada kebenaran dan memasrahkan diri kepadanya serta menerima dari siapapun yang mengucapkannya. Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda: ³Tidak akan berkurang harta yang dishadaqahkan dan Allah tidak akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan akan Allah angkat derajatnya. agamanya haq. 2. HR. Muslim no. Tawadhu¶ di Hadapan Kebenaran Menerima dan tunduk di hadapan kebenaran sebagai perwujudan tawadhu¶ adalah sifat terpuji yang akan mengangkat derajat seseorang bahkan mengangkat derajat suatu kaum dan akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. 2/329). Al-Haq datangnya dari Allah dan kepada-Nya akan kembali.sombong.´ (Shahih.´ (Madarijus Salikin. Allah subhanahu wa ta¶ala berfirman: ³Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa.´ (Al-Qashash: 83) Fudhail bin Iyadh t (seorang ulama generasi tabiin) ditanya tentang tawadhu¶. Tahukah anda apa yang diperbuat Allah subhanahu wa ta¶ala terhadap Iblis yang terkutuk? Dan apa yang diperbuat Allah kepada Fir¶aun dan tentara-tentaranya? Kepada Qarun dengan semua anak buah dan hartanya? Dan kepada seluruh penentang para Rasul Allah? Mereka semua dibinasakan Allah subhanahu wa ta¶ala karena tidak memiliki sikap tawadhu¶ dan sebaliknya justru menyombongkan dirinya.

2588).´ (Al-Ahzab: 21) Dalam hal ini banyak ayat yang memerintahkan kepada beliau untuk tawadhu¶. Macam-macam Tawadhu¶ Telah dibahas oleh para ulama sifat tawadhu¶ ini dalam karya-karya mereka. Allah subhanahu wa ta¶ala berfirman: ³Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu orangorang yang beriman. HR Muslim no. . Perintah untuk Tawadhu¶ Dalam pembahasan masalah akhlak. kita selalu terkait dan bersandar kepada firman Allah subhanahu wa ta¶ala: ³Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul teladan yang baik. keadilan dan kebaikan di tengah-tengah manusia sebagaimana sifat sombong akan melahirkan keangkuhan yang mengakibatkan memperlakukan orang lain dengan kesombongan.´ (Shahih. 4.Barangsiapa menyombongkan diri untuk menerima kebenaran berarti dia menolak segala yang datang dari Allah dan menyombongkan diri di hadapan-Nya.´ (Asy-Syu¶ara: 215). Di antara mereka ada yang membagi tawadhu¶ menjadi dua: 1. tentu juga perintah tersebut untuk umatnya dalam rangka meneladani beliau. baik dalam bentuk penggabungan dengan pembahasan yang lain atau menyendirikan pembahasannya. Demikianlah Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tawadhu¶ itu sebagai sebab tersebarnya persatuan dan persamaan derajat.´ 3. Tawadhu¶ yang terpuji yaitu ke-tawadhu¶-an seseorang kepada Allah dan tidak mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah. Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda: ³Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri sehingga seseorang tidak menyombongkan diri atas yang lain dan tidak berbuat zhalim atas yang lain.

maka panggillah aku dengan sebutan: hamba Alloh dan Rasul-Nya. Padahal Alloh Subhannahu wa Ta¶ala telah menyanggah keyakinan seperti itu. .´ (HR: Abu Daud) Dari Anas bin Malik Radhiallaahu anhu ia berkata. Tawadhu¶ yang dibenci yaitu tawadhu¶-nya seseorang kepada pemilik dunia karena menginginkan dunia yang ada di sisinya. Aku tidak sudi kamu angkat di atas kedudukan yang dianugrahkan Alloh Subhannahu wa Ta¶ala kepadaku. yang artinya: ³Janganlah kamu sanjung aku (secara berlebihan) sebagaimana kaum Nasrani menyanjung µIsa bin Maryam alaihis Salam secara berlebihan. yang artinya: ³Katakanlah: ³Aku tidak berkuasa menarik keman-fa¶atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. 1/657). Beliau juga pernah bersabda.2. wahai junjungan kami dan anak dari junju ngan kami. bahwa beliau dapat mengabulkan segala permintaan dan menyembuhkan segala penyakit.´ (HR. Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam adalah seorang yang sangat elok akhlaknya dan sangat agung wibawanya. yang artinya: ³Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ahmad) Salah satu bentuk ketawadhu¶an Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam adalah beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Aku adalah Muhammad hamba Alloh dan rasul-Nya.´ (HR: AnNasai) Sebagian orang ada yang menyanjung Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam secara berlebihan. yang artinya: ³Akhlak Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam adalah Al-Qur¶an.´ Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam segera menyanggah seraya berkata: ³Wahai sekalian manusia. ia berkata. Alloh Subhannahu wa Ta¶ala berfirman. Akhlak beliau adalah Al-Qur¶an sebagaimana yang dituturkan µAisyah Radhiallahu¶anha. Dari Umar bin Kaththab Radhiallaahu anhu ia berkata: Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam pernah bersabda. Aku hanyalah seorang hamba Alloh. (Bahjatun Nazhirin.´ (HR: Muslim). katakanlah sewajarnya saja! Jangan sampai kamu digelincirkan setan. wahai orang yang terbaik dan anak orang yang terbaik di antara kami. yang artinya: ³Ada beberapa orang memanggil Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam sambil berkata: ³Wahai Rasululloh. Sampai-sampai ia meyakini bahwa Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam mengetahui ilmu ghaib atau meyakini bahwa beliau memiliki hak untuk memberikan manfaat dan menurunkan mudharat.

Menjulang tinggi ke tempat yang terpuji dengannya. tunggulah aku di sana. Bila disingkap kesturi dari cincinnya kepada jagad raya niscaya setiap orang akan merasakan harumnya baik yang di gunung maupun di lembah. yang artinya: ³Tidak ada seorangpun yang lebih mereka cintai daripada Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam . karena mereka mengetahui bahwa beliau Shalallaahu alaihi wasalam tidak menyukai cara seperti itu. padahal waktu beliau penuh dengan amal ibadah! Dari Anas bin Malik Radhiallaahu anhu ia berkata. Beliau senan-tiasa tunduk patuh dan bertaubat kepada Rabbnya. Beliau tetap bersikap tawadhu¶ terhadap seorang wanita miskin. tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. yang artinya: ³Suatu hari seorang wanita datang menemui Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam ia mengadu kepada beliau sambil berkata: ³Wahai Rasululloh.Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib. Beliau luangkan waktu untuk melayaninya.´ (HR: Ahmad) Layangkanlah pandanganmu kepada Nabi umat ini Shalallaahu alaihi wasalam. sebaik-baik manusia di muka bumi dan seutama-utama makhluk di kolong langit. Saksikan sikap tawadhu¶ beliau yang sangat mengagumkan dan keelokan akhlak yang langka ditemukan.´ Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam berkata kepadanya: ³Pilihlah di jalan mana yang kamu kehendaki di kota Madinah ini. niscaya aku akan menemuimu (melayani keperluan-mu). Anas bin Malik Radhiallaahu anhu mengungkapkan. saya membutuhkan sesuatu dari Anda. Beliau tidak menyukai kesombongan. mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau. bahkan beliau adalah pemimpin kaum yang tawadhu¶ dan penghulu kaum yang tunduk patuh kepada Rabb Subhannahu wa Ta¶ala. .´ (QS: Al-Araf: 188) Demikianlah akhlak Nabi yang mulia. apabila mereka melihat beliau. Walaupun begitu.´ (HR: Abu Daud) Beliau hadir dengan segenap jiwa yang terpuji lagi elok. seorang utusan Alloh Subhannahu wa Ta¶ala.

yang artinya: ³Andaikata aku diundang makan paha atau kaki binatang. meskipun hanya sebesar biji zarrah. niscaya aku kabulkan undangannya. Dan betapa pedih siksa yang dideritanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu dari Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam beliau bersabda.Pengertian Tasamuh .´ (HR: AlBukhari) Semoga hadits Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam tadi menjadi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-orang yang takabbur dari sifat sombong dan angkuh. Cobalah lihat hukuman yang ditimpakan terhadap orang yang sombong dan angkuh cara berjalannya. Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu dari Rasululloh Shalallaahu alaihi wasalam beliau bersabda. Namun tiba -tiba Alloh Ta¶ala menenggelamkannya. Betapa besar kemurkaan dan kemarahan yang diturunkan Alloh Ta¶ala atasnya.´ (HR: Muslim) Sifat sombong merupakan jalan menuju Neraka.Sungguh. Andaikata kepadaku hanya dihadiahkan kaki atau paha binatang. rambutnya tersisir rapi. yang artinya: ³Ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaiannya. Dia terus terbenam ke dasar bumi sampai hari Kiamat. Abdullah bin Mas¶ud Radhiallaahu anhu meriwayatkan bahwa beliau Shallallahu¶alaihi wasallam bersabda. wal µiyaadzubillah. beliau adalah pemimpin segenap ahli tawadhu¶ baik dalam ilmu ataupun amal. berjalan dengan angkuh.´ (Muttafaq µalaih) (Sumber Rujukan: Sehari Di Kediaman Rasululloh Shallallahu¶alaihi Wasallam. Asy-Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim) Tasamuh 1. takjub dengan kehebatan dirinya sendiri. yang artinya: Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah kesombongan. tentu akan aku terima hadiah itu.

Kita wajib menghormati. Dengan akal dan budinya. karena manusia dapat merasakan bahagia apabila ia hidup bersama manusia lainnya. Tasamuh hanya sebatas hubungan manusia dan tidak boleh melebihi aturan-aturan agama. serta memiliki akaldan budi mulia. Manusia tidak dapat hidu sendiri di masyarakat tanpa bantuan dan kerjasama dengan manusia lain. agama Islam telah mengajarkan jaminan kebebasan beragama. Setiap manusia dikaruniai hak-hak asasi yang harus dihormati leh orang lain sehinga toleransi berfungsi sebagai pengikat persatuan dan kerukunan. Kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT memiliki dua dimensi. Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar bagi keragaman hidup antar ummat agama diantara warga negara yang berlainan agama. tapi juga terbukti dalam praktek. Melalui "Piagam Madinah" tahun 622 Masehi. Fungsi Tasamuh Norma agama mengajarkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan kepada sesama karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW sendiri memberi contoh betapa toleransi merupakan keharusan. Ajaran Islam tentang toleransi ini bukan hanya merupakan teori belaka. serta mengakui eksistensi kaum non muslim dan menghormati peribadatan mereka. misalnya memakai jilbab dan baju lengan panjang bagi peserta senam dianggao tidak toleran karena yang lain memakai celana pendek dan kaos oblong mini yang dianggap ngetren tetapi bertentangan dengan aturan agama karena membuka aurat 2.Tasamuh atau toleransi adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. 3. Sejak agama Islam berkembang. Jauh sebelum PBB mencanangkan Declaration of Human Rights. yaitu sebagai mahkluk individu dan sebagai mahkluk sosial. sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam dan diakui oleh para ahli non-muslim. .manusia wajib menjalin hubungan yang baikdengan lingkungan sekitarnya dan bersikap saling menghorati dan saling mengasihi sesamanya. Praktek Toleransi Islam.

S. Bukankah Islam mengajarkan ummatnya agar menolak kejahatan dengan cara yang baik? "Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. kita dilarang menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan." (Q. melainkan "luntur iman. Batas Toleransi Sudah tentu sikap toleransi ini pun bukannya tanpa batas. Tolaklah (kejahatan) dengan cara . 4. Kesultanan Humayun Kabir. melainkan lebih dulu menghadapinya dengan pendekatan untuk "memanggil" atau menyadarkan. Firman Allah SWT. baik yang beragama Nasrani maupun Yahudi. Kalau sudah sampai "batas" ini. terutama pada masa Sultan Akbar. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan. pertama : apabila toleransi kita tidak lagi disambut baik atau ibarat "bertepuk sebelah tangan. maka mereka itulah orang-orang zhalim. Toleransi Islam ini juga nyata di India." di mana pihak lain itu tetap memusuhi apalagi memerangi Islam. Al-Mumtahanah : 9). "Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian.Ketika ummat Islam berkuasa di Spanyol selama hampir 700 tahun. sebab toleransi yang tanpa batas bukanlah toleransi namanya. waktu Islam memerintah India." Batas toleransi itu ialah. soal toleransi ini pun menjadi acuan dalam memperlakukan penduduk asli. Akan tetapi hal ini tidak lantas berarti bahwa kita boleh langsung membalas. di mana kaum Hindu juga mendapat keleluasaan.

bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain. maka penolakannya harus dengan cara yang lebih baik lagi dengan cara yang lembut . Al-mu¶in wal Musta¶in. Ia seperti orang yang berutang ketika sangat butuh. dan mengutangi orang lain ketika sedang dalam kecukupan.Allah Ta¶ala telah berfirman.´Dan tolong-menoolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran´ (QS. Al-Maidah: 2). Ia ibarat orang yang hidup sendirian dan terasing. Ini menunjukkan. Yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga minta tolong. yaitu: 1. Kenyataan membuktikan. Yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. 2. Dia tidak dicela karena tidak pernah mengganggu. Ada empat klasifikasi manusia di dalam tolong-menolong. Ia laksanakan kewajibannya dan ia juga mengambil apa yang menjadi haknya. Klasifikasi Manusia dalam Ta¶awun.S. Apalagi kalau yang "memusuhi" aqidah kita adalah orang tua kita sendiri. Orang ini memiliki sikap timbal balik dan inshaf (seimbang). hati hati dan pelan pelan dan tidak boleh dengan kata kata kasar apalagi membentak. pasti tidak akan dapat dilakukan sendirian oleh seseorang meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. bahwa tolong-menolong dan saling membantu adalah keharusan dalam hidup manusia. Al-Fushshilat : 34)." (Q. namun tidak pernah mendapatkan kebaikan dan ucapan terima kasih karena tidak melakukan . tidak mendapatkan kebaikan.yang lebih baik. Pengetian dan Pentingnya Ta¶awun Tolong menolong atau ta¶awun adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Ta¶awun 1. namun juga tidak mendapat kejelekan orang. sehingga orang yang antaramu dengannya ada permusuhan itu seolah-olah menjadi teman yang setia. La Yu¶in wa la Yasta¶in. 2.

Dengan tolong-menolong. 3. Namun posisinya lebih dekat pada posisi tercela.sesuatu untuk orang lain. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang bertipe ini. 3. Ia adalah orang yang paling tercela. 4. 2. Yu¶in wa la Yasta¶in Yaitu orang yang selalu menolong orang lain. ia bahkan sering menjadi penyakit dan racun yang mengganggu. Yaitu orang yang maunya minta tolong saja. maka cukuplah seseorang dianggap hina jika ketidakberadaannya membuat orang lain lega dan merdeka. 3. namun dia tidak meminta balasan pertolongan mereka. yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang. Dengan tolong-menolong. Sehingga jika di satu sisi ada kekurangan. Ia sama sekali tidak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. maka yang lain dapat menutupinya.Beberapa Faedah Ta¶awun Dalam ta¶awun ada banyak sekali manfaat yang dapat diambil. terhina dan terendah. Dengan ta¶awun dakwah akan lebih sempurna dan tersebar. pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna. maka telah terealisasi salah satu pokok ajaran Islam. Dengan saling menolong dan kerja sama.Yasta¶in wa la Yu¶in. Ta¶awun dan berpegang teguh kepada al-jama¶ah adalah perkara ushul (pokok) dalam ahlus sunnah wal jama¶ah. Dan di masyarakat. 4. Ini merupakan orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Ia tidak mendapatkan loyalitas dan ukhuwah. Tidak pernah merasa berat di dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika ada orang lain butuh pertolongan. Dia telah melakukan dua kebaikan dalam hal ini. di antaranya : 1. maka akan memperlancar pelaksanaan . namun tidak pernah mau menolong.

membantu terlaksananya amar ma¶ruf dan nahi munkar. yaitu perbedaan tanawwu¶(variatif) dan perbedaan tadhad (kontradiktif). Orang yang tidak faham masalah ini akan menganggap. Ta¶awun mempercepat tercapainya target pekerjaan. Masuk dalam perbedaan tanawwu¶ yaitu perbedaan bidang kerja dan spesialisasi orang perorang. maka harus diperhatikan kiat-kiat berikut ini: 1. Perbedaan pendapat itu ada dua macam. 6. seseorang tidak boleh mencela yang lainnya. menampakkan persatuan dan saling membantu. Maka dalam hal ini. Ada yang memiliki kemampuan dalam bidang tulis-menulis. . Sebab waktu amat berharga bagi kehidupan seorang muslim.Ta¶awun akan memudahkan pekerjaan. Saling merangkul dan bergandeng tangan akan menguatkan antara satu dengan yang lain. ada yang pandai berorasi. Jika dibiasakan. saling mengejek dan menganggap apa yang ia kerjakan adalah yang paling baik. sehingga siapa saja yang tidak sama dengannya dianggap sebagai lawan atau musuh. sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu µalahi wasallam. Ta¶awun melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling menolong dan menepis berbagai macam fitnah. dengannya pula waktu dapat dihemat. bahwa setiap perbedaan adalah berlawanan (tadhad) dan bertentangan. 4. 5.perintah Allah. memperbanyak orang yang berbuat baik. ada yang mampu berinfaq membangun masjid atau sekolah dan ada yang menangani bidang sosial kemanusiaan dst. maka itu akan menjadi modal kehidupan sebuah ummat. 7.Bagaimana Mewujudkan Ta¶awun Agar ta¶awun dapat terwujud dengan baik. Perbedaan tanawwu¶ adalah perbedaan yang hanya menyangkut jenis dan macam amalan dan bukan masalah yang prinsip sehingga tidak diperbolehkan mengingkari pelakunya. Mengerti Masalah Khilaf.

4. maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Baik dengan anggota keluarga. seperti hasad (dengki). dan merasa senang dengannya. Dengan anjuran agar saling mempererat hubungan dan tolong-menolong serta menjauhi perpecahan umat. Menyatukan Barisan dan Meminimalisir Perbedaan. Menjauhi Penyakit Hati. benci dan dendam. Jika satu anggota sakit. maka kapan seseorang merasa bahwa ta¶awun adalah sebuah keharusan. 6. bahwa di antara tipu daya orang-orang kafir dan munafik adalah dengan mencerai beraikan persatuan dan melemahkan semangat ta¶awun. dan enggan jika dimintai bantuan. akan mencegah permusuhan dan menyambung tali ta¶awun dan ukhuwah. Kita sadar. jika masing-masing elemen terkena penyakit hati.2. seperti satu tubuh. 3. Memperbaiki Hubungan Sesama Muslim. ³Sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara saudaramu. Membudayakan Sikap Ringan Tangan. maka persatuan sangat mungkin diraih. Membiasakan Tepat Waktu. bahwa orang-orang mukmin di dalam saling cinta. sesama muslim dan tetangga. bergandengan dan berkasih sayang. Disiplin dan tepat waktu ketika melakukan pekerjaan bersama akan menumbuhkan . yang menjelaskan. 7. Dengan hubungan yang baik.Yaitu membiasakan diri agar mudah memberi bantuan kepada sesamamuslim. Merasa berat.´ (al-Hujurat:10). Allah Ta¶ala berfirman. Kerja sama dan saling menolong tidak akan terealisasi. Menyadari Bahwa Ta¶awun adalah Sebuah Keharusan di Setiap Tempat. maka dengan sendirinya ia akan cepat terealisasi. Mensosialisasikan Hadits Nabi Sallallahu µalahi wasallam. 5. Memperbaiki hubungan sesama muslim sangat mendukung terlaksananya ta¶awun. 8. Semua itu akan menyebabkan perpecahan serta menjadi penghalang dari terjalinnya ta¶awun. amarah dan saling buang muka.

Karena ini menunjukkan adanya perhatian dan anggapan penting akan pekerjaan tersebut. Sebab seseorang yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya akan merasa senang dan menjadikan kerja sama lebih kuat dan membuahkan hasil yang efisien dan optimal . Sebab seorang da¶i pasti membutuhkan pihak-pihak yang membantu dan mendukungnya. . 10. Sumber: Kutaib ³At-Ta¶awun wa Atsaruhu fi at-Taghyir´ Abdullah bin Sulaim alQurasyi.semangat ta¶awun. Membagi pekerjaan sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing . Menyadari bahwa salah satu sebab kemunduran dan lemahnya umat Islam adalah karena sikap saling menjauh antara mereka. maka akan mempererat jalinan ta¶awun. Menyadari Pentingnya Da¶wah. 11. sangat membantu proses ta¶awun. 9. Pembagian Kerja. Dengan mengetahui pentingnya da¶wah dan tujuan yang akan dicapai.

( M Ts). Menjelaskan pentingnya husnuzan dan tawadu¶ Menjelaskan pentingnya Tasamuh dan Ta´awun. tawadu¶.TELAAH MATERI AKIDAH AKHLAK MTS / MA SILABUS Materi Pokok : Akhlak Terpuji terhadap lingkungan dan Sesama ( M Ts dan MA ) Standar Kompetensi : Menerapkan akhlak terpuji kepada sesama manusia ( M Ts). tasamuh. dan ta¶awun. Menjelaskan pengertian akhlak. Memahami masalah akhlak ( M A ) Kompetensi Dasar : Menjelaskan pengertian dan pentingnya husnuzan. ( M A ) Indikator : Untuk Madrasah Tsanawiyah : Menjelaskan pengertian husnuzan dan tawadu¶. . Menjelaskan pengertian Tasamuh dan Ta¶awwun.

-Ruang lingkup dari pada akhlak terpuji adalah sangatlah luas. etika. Menunjukkan contoh orang yang memiliki akhlak terpuji. karena hakekat dari akhlak terpuji adalah aplikasi dan perwujudan dari sifat-sifat orang bertakwa. Telaah Materi MTs Setelah dilakukan penelaahan atas materi pembelajaran aqidah akhlak dengan pokok materi akhlak terpuji dengen memperhatikan silabus untuk tingkat MTs maka dapat disampaikan beberapa telaahan sebagai berikut : -Terdapatnya kesesuaian antara materi dengan silabus yang telah direncakan -Pokok materi yang di urai dalam pembelajaran telah memberi pengertian yang cukup sekalipun terkadang menggunakan istilah yang sering kurang dipahami. tetapi lebih kepada pemahaman teori untuk pemahaman bagi seusia MTs tentu lah tidak mudah untuk memahaminya.Untuk Madrasah µAliyah adalah : Mengidentifikasi pengertian akhlak Menjelaskan ruang lingkup akhlak Menunjukkan persamaan antara akhlak. moral. dan budi pekerti serta contoh orang yang memilki akhlak terpuji merupakan materi yang luas dan kaya dengan ilmu. Tinggal bagaimana pengembangan dan mentransformasikannya kepada siswa. Telaah Materi MA -Telaah pertama menyangkut materi pembelajaran yang ruang lingkup nya meliputi pengertian akhlak persamaannya dengan etika. . Sehingga materi pembelajaran pada tingkatan ini haruslah lebih banyak pada contohcontoh perilaku manusia yang berakhlak terpuji. -Pada uraian dalam arti penting dalam penjelasannya sering tidak menggambarkan terapan yang mudah dipahami. dan pada akhirnya anak didik mampu memperoleh makna penting dari pelaksanaan akhlak terpuji yang dikembangankan terhadap sesama dan lingkungan. moral dan budi pekerti. karenanya materi seperti ini sangat memenuhi buat pembelajaran setingkat madrasah aliyah. contohnya pada pengertian antara akhlak mulia dengan macam-macam perilaku mulia kurang menjelaskan hubungan antara keduanya sehingga menggukan istilah seolah-olah akhlak mulia adalah empat hal tersebut saja.

maka akan menjadi sekedar dimengerti belum sampai kepada taraf berperilaku. karena bisa dibayangkan bagaimana seorang siswa akan bisa meraih sedemikian luas target yang ingin dicapai dari sejak memahamkan sampai mampu mempresentasikannya. tidak didukung tentang pemahaman tentang identifikasinya serta pemahaman pengertian akhlak dengan etika. etika. Pembelajaran materi seperti ini diberi alokasi waktu dua jam tentu saja pengaolkasian yang kurang memadai. -Belum lagi sampai kepada tingkat kriteria orang yang berakhlak dengan ciri sebagai perilaku yang terus menerus dan muncul sebagai perilaku spontan. Serta dituntun bagaimana anak mampu mempresentasikan penguasaan pamahamannya terhadap pengertian akhlak.-Terhadap telaahan kegiatan pembelajaran juga telah memberi pembelajaran yang luas dan memadai. . Akan memungkinkan muncul dari konsekuensi tidak sesuai dengan alokasi waktu dengan materi adalah justru target utama dari kegiatan pembelajaran tidak tercapai kecuali hanya sebatas pengertian-pengertian belaka dari akhlak terpuji. karena telah di ajarkan pada kegiatan ini bagaimana mendiskusikan pengertian akhlak melalui buku-buku referensi yang beragam.moral dan budi pekerti. moral. dan budi pekerti dengan menyertakan cerita-cerita sebagai contoh orang yang berperilaku akhlak terpuji.

B. Kesimpulan Setelah melakukan penelaahan objek materi pembelajaran aqidah akhlak dengan pokok bahasan akhlak terpuji. bahwa antara bahan pengajaran dengan alokasi waktu masih kurang memadai minimal 3 jam pelajaran untuk bisa tercapainya tujuan target yang direncanakan tersebut. Daftar Pustaka Al-Qur¶an dan Hadis Buku Aqidah Akhlak kelas VIII Mts Buku paket 3 serangkai Buku Aqidah Akhlak kelas X MA Silabus Mts 2007 Google.com . b. Ternyata. maka dapat disariakan kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa materi pembelajaran akhlak terpuji baik yang diajarkan pada MTs maupun MA adalah materi penting dalam kerangka membentuk dan mewujudkan siswa ajar yang pengetahuan yang memadai.PENUTUP A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful