PRINSIP, DASAR DAN , TATACARA PEROLEHAN

1

1. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN UNDANG UNDANG
a) AKTA TATACARA KEWANGAN 1957 ) (Disemak 1972)
“Suatu Akta yang diperuntukan bagi pengawalan Suatu dan pengelolaan wang awam Malaysia, dan bagi acara pengakaunan serta kewangan, termasuk acara bagi pemungutan, penjagaan dan pembayaran wang awam Persekutuan dan Negeri-negeri dan pembelian, penjagaan dan g g p , p j g pelupusan harta awam dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya”.
2

Seksyen 6(1) Akta Tatacara Kewangan 1957
“ Pengelolaan dan Kumpulanwang p y penyeliaan, y g yang Disatukan dan

Persekutuan kewangan g undang g

p g pengawalan tidak tertakluk

arahan semua perkara berhubung dengan hal ehwal Persekutuan, , lain diserahkan kepada p khususnya kepada sesiapa oleh sebarang undanghendaklah Perlembagaan Persekutuan dan Akta ini, diletakhak p pada Menteri ”
3

b) PERINTAH MENTERI-MENTERI KERAJAAN PERSEKUTUAN
(P.U.(A) 206 bertarikh 24 Jun 2004) Tanggungjawab Bahagian Perolehan Kerajaan - Menggubal dasar-dasar perolehan Kerajaan - Menimbang dan meluluskan tender yang dirujuk ke Kementerian Kewangan - Menimbang dan memutuskan permohonan pengecualian daripada peraturan perolehan Kerajaan - Memberi khidmat nasihat mengenai perolehan Kerajaan - Pendaftaran kontraktor bagi bekalan/perkhidmatan dan perunding Kerajaan
4

5 - .c) AKTA PEWAKILAN KUASA 1956 (Disemak 1988) ) - memberi kuasa untuk mewakilkan/menurunkan kuasa d) AKTA KONTRAK KERAJAAN 1949 (Akta 120) - memberi kuasa/membolehkan Menterimenteri yang berkaitan mengikat kontrak memberi kuasa/membolehkan Menterimenteri menurunkan kuasa kepada Pegawai j g g Kerajaan mengikat/menandatangani kontrak.

menjelaskan dan meminda d d i d dasar. memaklumkan. peraturan d t dan t t tatacara pengurusan kewangan dan tatacara perakaunan 6 .e) ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) ( ) (AP 166 HINGGA 206 DAN AP 229 HINGGA 300) .menjelaskan d j l k dengan t terperinci t t i i tatacara k kewangan d dan perakaunan dalam menguruskan wang awam/kerajaan f) SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (SPP) . melaksana.dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk memperbaiki.

g) PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (PKP) - dikeluarkan untuk mengumumkan barangan gunasama yang boleh diperolehi melalui kontrak pusat h) SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN - dikeluarkan dari semasa ke semasa untuk menjelaskan dan memperingatkan mengenai peraturan dan tatacara perolehan Kerajaan 7 .

PRINSIP-PRINSIP 2 PRINSIP PRINSIP PEROLEHAN a) Aka ntabiliti a am (p blic acco ntabilit ) Akauntabiliti awam (public accountability) b) Diuruskan secara telus (transparent) c) Nilai faedah terbaik (best value for money) ) ( y) d) Saingan terbuka (open competition) e) Adil dan saksama (fair dealing) 8 .2.

OBJEKTIF PEROLEHAN i) menguruskan perolehan secara cekap. berkesan d paling menguntungkan b i b k dan li t k bagi mencapai matlamat perolehan tersebut mendapatkan harga yang paling menguntungkan dan berpatutan dengan mengambil ki k li i k bil kira kualiti.3. kuantiti d tempoh i i dan h penyerahan / siap yang ditetapkan menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan penggunaan bahan / barangan / perkhidmatan tempatan 9 ii) iii) .

iv) menggalakkan pemindahan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa sektor industri negara. sebagai alat untuk mencapai dasar-dasar nasional. v) 10 .

4. DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN i) menggalakkan pertumbuhan industri tempatan melalui penggunaan bahan / barangan tempatan dan penggunaan sektor perkhidmatan tempatan mempertingkatkan keupayaan industri tempatan melalui pemindahan teknologi menggalakkan penglibatan usahawan Bumiputera memelihara dan mempertahankan kepentingan dasar perolehan kerajaan bagi mencapai objektif nasional dalam menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi 11 ii) iii) iv) .

STRATEGI DAN KAEDAH PELAKSANAAN DASAR PEROLEHAN KERAJAAN 12 .

IKRAM QA Services Sdn. Agensi wajib menggunakan bahan/barangan/perkhidmatan keluaran tempatan yang dinyatakan di d l di t k dalam senarai:i bahan binaan tempatan (kerja) . Bhd. 13 b) ) c) . Bhd. t Bahan/barangan keluaran tempatan hendaklah memenuhi g p Standard Malaysia (MS) atau standard antarabangsa yang diiktiraf.PENGGUNAAN BAHAN/BARANGAN/ PERKHIDMATAN TEMPATAN (SPP 7/2002) a) Semua perolehan bekalan dan perkhidmatan hendaklah diperolehi secara t di l hi tempatan. barangan keluaran tempatan (bekalan) .SIRIM QAS Sdn.

ii) ) iii) iv) 14 . Perlindungan insurans melalui KWIBK.000 perlu mendapat kelulusan MITI d tk l l MITI.000 g yang bagi satu kontrak hendaklah dilaksanakan secara Free On Board (FOB). Menggunakan syarikat perkhidmatan pengangkutan tempatan.PEROLEHAN BARANG-BARANG IMPORT i) Bahan/barangan import melebihi RM50. Bahan/barangan y g bernilai melebihi RM200.

PEMINDAHAN TEKNOLOGI UNTUK INDUSTRI TEMPATAN (S S (SPP 5/2007) / ) i) Membantu institusi dan industri tempatan dalam mempertingkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang terutamanya yang berteknologi canggih dan terkini Lazimnya dilaksanakan melalui program offset dengan kerjasama industri tempatan terutama sekali bagi b i perolehan strategik d b t k l i ti l h t t ik dan berteknologi tinggi i ii) 15 .

kerja ii) ) 16 . 4/95) Bil i) Syarikat yang diiktiraf sebagai syarikat Bumiputera: sekurang-kurangnya 51% dikuasai Bumiputera (Saham. (Saham Lembaga Pengarah dan Pengurusan) Sijil dikeluarkan oleh j • • Kementerian Kewangan .bekalan/perkhidmatan Pusat Khidmat Kontraktor .KEUTAMAAN SYARIKAT BUMIPUTERA DALAM PEROLEHAN KERAJAAN (SPP Bil.

b) Keutamaan Pembuat/Pengilang Bumiputera i) Memberi keutamaan kepada syarikat yang bertaraf pembuat/pengilang Bumiputera ii) Sekiranya perolehan bekalan dilaksanakan secara terbuka di kalangan pembuat tempatan. keutamaan harga hendaklah diberi kepada pembuat Bumiputera Nilai Perolehan sehingga RM10 juta melebihi RM10 juta – RM100 juta melebihi RM100 juta % Keutamaan 10% 5% 3% ( euta aa a ga (Keutamaan harga ini ada a be dasa a kepada nilai ta a a adalah berdasarkan epada a tawaran terendah dan boleh diterima dari pembuat Bukan Bumiputera) 17 .

dikhaskan kepada Bumiputera (tidak termasuk kerja-kerja kurang RM200.000 dikhaskan kepada Bumiputera.c) Keutamaan Bumiputera Untuk Kontrak Kerja i) Kerja-kerja bernilai kurang RM200.000) ii) ) iii) 18 .000 dikhaskan untuk ditandingi di kalangan Bumiputera. Sekurang-kurangnya 50% bagi p j bernilai g g y g projek RM100. 30% dari peruntukan tahunan untuk kerja.000 hingga RM350.

000 – RM1.5% Tiada (Keutamaan harga ini adalah berdasarkan kepada nilai tawaran terendah dan boleh diterima dari syarikat Bukan Bumiputera) 19 .d) Keutamaan Kerja Prime Cost Sum Keutamaan kepada syarikat Bumiputera bagi kerja Prime Cost Sum / Mekanikal / Elektrikal / Pakar: Nilai Perolehan melebihi RM100 ribu – RM500 ribu l bihi ib ib melebihi RM500.5 juta melebihi RM1 5 juta – RM5 juta RM1.5 melebihi RM5 juta – RM10 juta melebihi RM10 juta – RM15 juta melebihi RM15 juta % Keutamaan 10% 7% 5% 3% 2.

KATEGORI PEROLEHAN Bekalan Perkhidmatan Kerja 20 .

KAEDAH PEROLEHAN Panjar Wang Runcit P j W R it Kontrak Pusat Pembelian Terus Requisition (untuk perolehan kerja) Sebut Harga Tender Perolehan Darurat Pelaksanaan Projek Kecil Secara Gotong Royong Perolehan melalui Jabatan Teknik (JKR & JPS) Perolehan Perkhidmatan Perunding 21 .

2 Tahun 2002) ) Untuk kegunaan segera Tidak melebihi RM500.00 Tiada dokumen pembelian diperlukan (cukup dengan resit sahaja) 22 .PEROLEHAN MELALUI PANJAR WANG RUNCIT ( (SPP Bil.

PEROLEHAN MELALUI KONTRAK PUSAT (AP 178.1) Barang-barang gunasama Perlu rujuk kepada Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) Guna pesanan Kerajaan sebagai dokumen pembelian 23 .

Contoh item Kontrak Pusat: Kabinet. rak. gerobok besi Perabut pejabat (kerusi berasaskan kain) Wardrobe Alatulis Sampul surat Bas 40 penumpang berhawa dingin Alatganti jentera berat 24 .

PENGGUNAAN KONTRAK JABATAN LAIN (AP 178.2) mendapat persetujuan daripada agensi yang mengikat kontrak dan kelulusan g Perbendaharaan kontrak masih berkuatkuasa tiada tambahan kuantiti kepada kontrak asal tertakluk kepada baki kuantiti yang masih ada dan belum di d b l digunakan oleh agensi utama k l h i t 25 .

000 setahun bagi setiap jenis item pembelian terus daripada pembekal/syarikat Bumiputera y g berdaftar dengan p yang g Kementerian Kewangan 26 .PEMBELIAN TERUS (SPP Bil.000 hingga RM50.000 jenis item pembelian terus dari mana-mana pembekal/syarikat (ii) Melebihi RM10. 8 Tahun 2004) • Bekalan/Perkhidmatan (i) Sehingga RM10 000 setahun bagi setiap RM10.

• Pembelian Terus bagi PTJ yang telah e-Perolehan enabled Proses pembelian bagi RM10.000 hendaklah melalui sistem ePerolehan Daripada pembekal/syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di negeri berkenaan yang telah eP enabled Sekiranya tiada. B i t b d ft d K t i K Proses pembelian secara offline. Pegawai Pelulus boleh membenarkan pembelian dibuat daripada pembekal/syarikat Bumiputera yang eP enabled dari negeri-negeri berdekatan Bagi perolehan tertentu yang tiada pembekal/syarikat eP enabled pembelian daripada pembekal/syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.000 – RM50. 27 .

• Pembelian Terus bagi PTJ yang belum ePerolehan Enabled Daripada pembekal/syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di dalam negeri berkenaan Sekiranya tiada. Ketua PTJ/Pemegang Waran diberi kuasa meluluskan pembelian dibuat daripada pembekal/syarikat Bumiputera dari negeri-negeri berdekatan Pesanan Pembelian Tempatan hendaklah ditandatangani oleh Ketua PTJ/Pemegang Waran atau pegawai-pegawai pegawai pegawai yang telah diberi kuasa secara bertulis 28 .

• Kerja Tidak melebihi RM20.000 boleh dibuat secara lantikan terus di kalangan kontraktor kelas F tempatan yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah kepala dan sub-kepala berkaitan Gunakan pesanan Kerajaan atau inden sebagai dokumen pembelian/perolehan mengikut mana yang berkaitan 29 .

000 menggunakan Jadual Kadar Kejuruteraan Awam dan Bangunan pelawaan kontraktor kelas F di bawah kepala dan sub kepala berkaitan secara undian atau pusingan atau sebut harga gunakan Inden Kerajaan 30 .2 Tahun 2001) kerja-kerja kerja kerja kecil dan pembaikan yang tidak mengubah struktur asal nilai k j melebihi RM20 000 hi il i kerja l bihi RM20.000 hingga RM100 000 RM100.REQUISITION Q (AP 180 dan SPP Bil.

000 terbuka kepada pembekal Bumiputera/Bukan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.000 hingga RM100. • Bekalan/Perkhidmatan Melebihi RM50 000 hingga RM200 000 setahun RM50.000 dipelawa di kalangan pembekal b t f B i t k l b k l bertaraf Bumiputera yang b d ft berdaftar dengan Kementerian Kewangan Melebihi RM100.000 i) Melebihi RM50.PEROLEHAN MELALUI SEBUT HARGA (AP 170 1 dan SPP Bil 2 Tahun 2001) 170.1 Bil.000 hingga RM200 000 t b k M l bihi RM100 000 hi RM200. ii) • Kerja Melebihi RM20.000 RM200.000 hingga RM200.000 setahun yang tidak menggunakan Jadual Kadar Kejuruteraan Awam dan Bangunan 31 .

Pelawaan dibuat kepada sekurang-kurangnya kepada 5 pembekal/syarikat Dokumen seperti di Lampiran Q (AP) digunakan Diproses seperti tender Setuju terima Jawatankuasa Sebut Harga 32 .

1. 5 Tahun 2007) Bekalan/Perkhidmatan/Kerja Melebihi RM200. dan SPP Bil. 56 hari 33 . 1 akhbar berbahasa Melayu min. min 1 akhbar berbahasa Melayu dan 1 akhbar berbahasa Inggeris Tempoh Iklan .Tender tempatan p - : Tender antarabangsa : min.000 setahun Iklan .Tender tempatan - : Tender antarabangsa : min. 21 hari min.PEROLEHAN MELALUI TENDER (AP 171.

diterima dalam sampul surat berlakri peti tender yang berkunci disediakan dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Tender dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian Tender ditimbang dan diluluskan oleh Lembaga Perolehan Surat Setuju terima tender 34 .

2) tidak melebihi keperluan semasa prosidur bi id biasa perolehan dik l h dikecualikan lik kemukakan laporan terperinci kepada Pegawai Pengawal dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh perolehan untuk dihantar kepada Perbendaharaan bagi tujuan penyiasatan dan audit 35 .PEROLEHAN DARURAT (AP 173.

PELAKSANAAN PROJEK KECIL SECARA GOTONG ROYONG (SPP Bil 4 Tahun 2004) Bil. Kriteria bagi menentukan projek secara gotong royong: had maksimum kewangan atau peruntukan sebanyak RM100.000 tidak memerlukan kepakaran khusus seperti mekanikal dan elektrikal boleh dilaksanakan sendiri oleh Pihak Peneraju Projek Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Jawatankuasa Kemajuan Mukim Badan/Pertubuhan/Persatuan atau Badan badan Bukan Badan-badan Kerajaan (NGO) yang melibatkan masyarakat setempat 36 .

bebas daripada semua halangan seperti pemilikan tapak projek dan sebagainya melibatkan tenaga penduduk tempatan dan bercorak kemasyarakatan k k t tempoh pelaksanaan tidak melebihi 14 hari kerja berturut-turut atau 14 hari dalam tempoh maksimum 3 bulan 37 .

Semua projek kerja yang bernilai tidak melebihi RM5 juta boleh dilaksanakan sendiri oleh Agensi tanpa merujuk terlebih dahulu kepada Jabatan Teknik. Jabatan Perdana Menteri • bangunan sewa : kebenaran tuan p y bangunan g punya g 38 . 3 Tahun 2006 pindaan kepada AP 182) semua Jabatan bukan teknik hendaklah merujuk kepada jabatan teknik bagi perolehan kerja bernilai RM5 juta ke atas. sekiranya jabatan teknik tidak berkemampuan. perolehan melalui perkhidmatan perunding hendaklah dilaksanakan sesalinan ‘as built drawing’ hendaklah dikemukakan kepada jabatan teknik kerja kerja kerja-kerja yang melibatkan tambahan atau pengubahsuaian • bangunan Kerajaan Persekutuan: kelulusan Bahagian Pengurusan Hartanah.PEROLEHAN MELALUI JABATAN TEKNIK (SPP Bil.

8 Tahun 2006) rujuk projek yang bernilai melebihi RM5 juta kepada Jabatan Teknik terlebih dahulu Sekiranya Jabatan dahulu. agensi bo e boleh melantik pe u d g mengikut tatacara ya g ea perunding e g u a aca a yang berkuat kuasa hendaklah mendapat kelulusan dari Perbendaharaan atau Lembaga Perolehan Agensi ‘A’ mengikut mana yang berkenaan kelulusan bayaran perkhidmatan perunding hendaklah diperolehi dari Perbendaharaan atau Lembaga Perolehan Agensi ‘A’ mengikut mana yang berkenaan 39 . Teknik mengesahkan tidak berkemampuan.PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING (SPP Bil.

Perunding dilantik hendaklah menguruskan perolehan bagi pihak Jabatan berkenaan mengikut tatacara perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa Laporan p p prestasi p perunding kendaklah dikemukakan g kepada Perbendaharaan 40 .

mengikut mana yang berkenaan 41 .PEMATUHAN KEPADA PERATURAN KEWANGAN YANG DITETAPKAN Agensi hendaklah mematuhi semua peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan termasuk: Arahan Perbendaharaan (AP) ( ) Pekeliling Perbendaharaan (PP) Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) Pengecualian daripada mana-mana peraturan g p p kewangan yang ditetapkan hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri.

TERIMA KASIH 42 .