GEJALA PONTENG DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

KHAIRUL IRWAN BIN RUSTAM EFFENDI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2006

GEJALA PONTENG DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

KHAIRUL IRWAN BIN RUSTAM EFFENDi

LATIHAN ILMIAH INI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM 2006

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri melainkan nukilan nukilan dan ringkasan-ringkasan yang mana tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

23 Oktober 2006

KHAIRUL IRWAN BIN RUSTAM EFFENDI D20031016647

dapatlah pengkaji menyiapkan latihan ilmiah ini dengan jayanya. Semoga Allah S. Begitu juga jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr Abdul Malek dan Encik Mohamad Bazlan Bin Mustafa yang turut memberikan tunjuk ajar kepada pengkaji dalam menjalankan kajian ilmiah ini. Tidak lupa juga kepada pihak sekolah serta pelajar yang terlibat dalam kajian ini. saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu saya sepanjang proses menyiapkan penulisan ilmiah ini. bersabar dan memahami serta doa yang dipohon. nasihat serta dorongan yang telah diberikan menjadi panduan kepada pengkaji. Pensyarah serta kakitangan Fakulti Sains Kognitif & Pembangunan Manusia dan sekolah yang terlibat iaitu SMK Segambut Jaya.PENGHARGAAN Terlebih dahulu syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya jua.W. Di antaranya pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. hasil tunjuk ajar dan bantuan daripada pelbagai pihak. Teristimewa buat isteri dan kedua-dua keluarga saya yang telah banyak berkorban. Namun tidak ketinggalan juga kepada pensyarah-pensyarah di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan masalah analisis data. Terima kasih diucapkan kerana memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pengkaji bagi menghasilkan sebuah latihan ilmiah yang baik. Segala teguran. Keperihatinan dan pengorbanan kalian amat dihargai. Terima kasih yang tidak terhingga di atas segala bantuan yang diberikan. Di kesempatan ini pengkaji juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Nazariah Bt Ab Samad iaitu selaku penyelia pengkaji. KHAIRUL IRWAN BIN RUSTAM EFFENDI D20031016647 Fakulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris 2006 . Kuala Lumpur kerana memberi kebenaran menggunakan sampel kajian di sekolah tersebut.T jua yang dapat membalas budi baik kalian semua. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih buat teman-teman yang turut sama membantu dalam proses menyiapkan latihan ilmiah ini serta semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Di kesempatan ini juga. Jabatan Pelajaran Wilayah Kuala Lumpur.

0100 dengan kegiatan ponteng sekolah. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kajian perbandingan Sebab-Akibat atau Ex-Post Facto. faktor sosioekonomi.4120 seterusnya faktor sosioekonomi min = 2. Kuala Lumpur. . Faktor sikap guru adalah dilihat faktor yang lebih dominan dimana min = 2.4560. faktor rakan sebaya dan faktor diri sendiri yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. Kajian ini telah dijalankan ke atas 50 orang pelajar Tingkatan 4 (35 pelajar lelaki dan 15 pelajar perempuan) yang telah mempunyai rekod ponteng.ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah di SMK Segambut Jaya. ini diikuti oleh faktor diri sendiri min = 2.2340 dan akhir sekali faktor rakan sebaya 2. Faktor-faktor yang ingin dilihat ialah faktor sikap guru.

Besides that. The means were used to measure an average of all the factors before get the most dominants factors which is influence students to playing truant. The T-test was used to analysed the differences among playing truant and gender. the most dominant factors that causes palying truant among students is teachers factor. There were the attitude of teacher’s factor. Kuala Lumpur which is including 35 male and 15 female students. The researcher using a set of questionnares which is based on item that influence students to play truant. The respondents consist 50 students from SMK Segambut Jaya. colleague factors and oneself factors. At the same time. Statistical analyses used to analyse the data were T-test and Means. . socioeconomic factors. The results of this study showed that there is no significant differences between palying truang and gender. The Statistical Package for Social Sciences is used to analyse the data. Factors that influence playing truant among student have been study. this study also would like to find out the most dominant factors which is causes playing truant among students.FACTORS THAT INFLUENCE PLAYING TRUANT AMONG STUDENT ABSTRACT This study was carried out to assess the factors that influence playing truant among secondary school students.

2 1.3.3 1.SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK BAHASA MELAYU ABSTRAK BAHASA INGGERIS SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI ISTILAH SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v viii xi x BAB 1 1.7.4 1.2 Teori pembelajaran sosial 7 9 13 20 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 1 4 1.7 Pelajar Ponteng Sekolah Sikap guru Sosioekonomi Rakan sebaya Diri sendiri 1.7.4 1.2 1.1 1.7.1 Teori tingkah laku 1.3 PENDAHULUAN Pengenalan Latar belakang kajian Pendekatan teori 1.8 Persoalan kajian .6 1.6 1.7 Pernyataan masalah Objektif kajian Kepentingan kajian Definisi konsep dan operasional 1.7.7.7.5 1.7.1 1.5 1.3.

2 2.2 Sampel kajian 37 38 38 39 39 40 40 Bahagian A : Maklumat peribadi Bahagian B : Faktor sikap guru Bahagian C : Faktor sosioekonomi Bahagian D : Faktor rakan sebaya Bahagian E : Faktor diri sendiri 41 41 41 42 42 43 44 44 45 47 3.5.4.5.1.5.5.9 3.1 Populasi kajian 3.4.6 3.10 Limitasi kajian Rumusan 26 26 BAB 2 2.5 Alat kajian 3.5 3.1 2.4 3.4 TINJAUAN LITERATUR Pengenalan Kajian dalam negara Kajian luar negara Rumusan 27 28 33 36 BAB 3 3.8 3.2 3.3 2.10 Kesahan dan kebolehpercayaan alat kajian Prosedur kajian Penganalisaan data Kaedah pemarkatan Rumusan BAB 4 4.2 3.1 3.1 3.5.3 3.7 3.3 3.1 DAPATAN KAJIAN Pengenalan 48 .9 1.4 METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Rekabentuk kajian Tempat kajian Subjek kajian 3.

4.2 Apakah perbezaan dalam faktor ponteng mengikut jantina 4.4 KESIMPULAN DAN CADANGAN Pengenalan Perbincangan Implikasi kajian Cadangan 57 57 62 64 BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 65 .4.4 Analisis sampel kajian Ciri-ciri demografi sampel Analisis dapatan (Persoalan Kajian) 49 49 52 4.3 5.3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam dimensi faktor ponteng berdasarkan jantina 4.2 4.3 4.4.5 Kesimpulan 52 53 54 55 BAB 5 5.1 5.1 Apakah faktor yang paling tinggi atau dominan yang Menyebabkan pelajar terlibat dengan gejala ponteng 4.4.2 5.

7 Item-item positif dan negatif bagi faktor sikap guru Item-item positif dan negatif bagi faktor sosioekonomi Item-item positif dan negatif bagi faktor diri sendiri Pemarkatan jumlah skor Pemarkatan tahap sosioekonomi Pemarkatan jarak rumah ke sekolah Peratusan faktor demografi ketegori jantina Peratusan faktor demografi kategori tahap sosioekonomi Peratusan faktor demografi kategori bilangan adik beradik Peratusan faktor demografi kategori cara ke sekolah Keputusan analisis min bagi faktor yang paling dominan Keputusan analisis min bagi faktor ponteng berdasarkan jantina Keputusan ujian T bagi melihat perbezaan dimensi faktor ponteng berdasarkan jantina 41 42 42 45 46 46 49 50 51 52 52 53 55 .SENARAI JADUAL Jadual Muka surat 3.4 4.3 3.5 3.1 3.6 4.2 4.5 4.4 3.3 4.2 3.6 4.1 4.

SENARAI ISTILAH F N SP T % > KPM SMK UPSI JPWPKL SPSS Kekerapan Jumlah Bilangan Responden Sisihan Piawai Nilai Ujian Peratusan Lebih Besar Daripada Kementerian Pendidikan Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpu Statistical Package for Social Sciences .

LAMPIRAN A B C D Soal selidik ponteng Surat pengesahan sebagai pelajar Surat kebenaran menjalankan kajian luar Surat Kebenaran menjalankan Penyelidikan Daripada Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia E Surat Kebenaran Menjalankan Penyelidikan Di Sekolah .Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. F Analisis Alat Kajian F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 Skala Kekerapan Jantina Skala Kekerapan Pendapatan Penjaga Skala Kekerapan Bilangan Adik beradik Skala Kekerapan Cara Ke Sekolah Skala Deskriptif Min Skala Means Ujian T Alat Kajian .

Jadi. pernyataan masalah. pendekatan teori. . objektif kajian. persoalan kajian. definisi operasional. Secara amnya sekolah adalah sebuah tempat untuk pelajar-pelajar menerima pembelajaran daripada orang yang signifikan dengan pelajar di sekolah seperti guru. kepentingan kajian dan batasan kajian.1 Pengenalan Bab pengenalan ini membincangkan tentang latar belakang kajian. Masyarakat umum pula menganggap sekolah adalah sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan yang bercorak akademik khususnya seperti kemahiran asas serta latihan yang sesuai untuk masa depan mereka.BAB 1 PENDAHULUAN 1. jelaslah disini bahawa tujuan yang paling utama sekolah adalah untuk membentuk manusia yang terdidik. Kesemua sub tajuk ini akan menghuraikan dengan terperinci di bawah bab ini.

harapan masyarakat terhadap pelajar sekolah adalah tinggi apabila mereka sudah tamat persekolahan kelak agar berguna kepada masyarakat umumnya dan khasnya kepada diri mereka dan orang yang signifikan dengan mereka iaitu ibu bapa mereka. Unit Bimbingan dan Kaunseling juga merupakan satu unit yang berfungsi dan peranannya adalah tertumpu kepada perkhidmatan kebajikan kepada pelajar. apa yang terjadi kini adalah disebaliknya di mana para ibu bapa dan masyarakat umumnya. Jadi. Ia mempunyai matlamat. Namun. Jadi. Unit Bimbingan dan Kaunseling di sesebuah sekolah merupakan satu komponen yang sangat penting dalam organisasi dan pengurusan sesebuah sekolah. Pelajar-pelajar di sekolah boleh diibaratkan sebagai rebung yang masih boleh dilentur ke arah mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Proses pembangunan dan perkembangan Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah merupakan sebahagian daripada aspek pengurusan dan proses pembelajaran dan pengajaran. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah satu perkhidmatan menolong yang terancang dan sistematik untuk semua pelajar daripada peringkat pra-sekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi.Sebagai sebuah organisasi yang bercorak formal. Perlaksanaan perkhidmatan kaunseling di sekolah menjadi satu perkara yang berguna dan merupakan sebahagian daripada urusan pentadbiran sekolah. belum pun . Iklim di sekolah yang kondusif adalah bertujuan untuk mencapai keberkesanan dari segi kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum. sekolah mempunyai ciri-ciri organisasi yang lengkap dan teratur yang lazimnya wujud hari ini. Pelajar-pelajar yang mentah adalah merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat. khususnya untuk menghasilkan manusia yang terdidik dan seterusnya berguna kepada negara kerana ada antara mereka merupakan bakal di kalangan pemimpin negara kelak.

kecemasan dan sebagainya. Gejala ponteng diberi tanggapan sebagai jenis kelumpuhan penyesuain diri oleh individu-individu dan kerana itu mereka membentuk kelakuan anti penyesuaian. Jadi. Kes ponteng sekolah telah menjadi suatu isu dan mencatatkan peningkatan tinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain dan ia secara langsung membebankan pelbagai pihak mengenai apakah punca sebenar terjadinya fenomena seperti ini. Mereka yang ponteng malangnya akan mengalami kejutan suasana.. Sejak akhir-akhir ini permasalahan ini didapati semakin menjadi-jadi dan telah sampai ke tahap yang agak serius. Gejala ponteng ke sekolah dan ke kelas adalah merupakan sebahagian yang cuba dikupas dalam penyelidikan ini. Dan . seperti sakit. Pihak media juga sering kali meyiarkan berita tentang permasalahan ini sehinggakan pada masa ini pihak guru serta ibu bapa perlu sama bekerja keras dengan memikirkan apakah tindakan yang terbaik bagi menghalang gejala negatif ini sampai ke peringkat yang lebih kronik lagi. Seseorang pelajar yang dikatakan memonteng sekiranya ia tidak hadir ke sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari-hari persekolahan seperti biasa. mempunyai kemampuan penyesuaian yang rendah serta langkah kognitif yang kabur. 2004). Perbuatan ponteng juga merupakan satu perlakuan salah laku dan melanggar disiplin sesebuah sekolah. kita akan menilai dan mengukur apakah faktorfaktor yang menyebabkan masalah ponteng ke sekolah dan ke kelas ini terjadi. Dan akhirnya mereka yang melanggar disiplin ini akan mengundurkan diri dari pembelajaran secara separa atau sepenuhnya. di dalam penyelidikan ini. 28 Februari 1997: 1. (Ishak Harun et al.habis mereka belajar sudah ada sebahagiannya yang menunjukkan tanda-tanda yang negatif dan adanya gejala sosial di kalangan pelajar pada hari ini sudah sampai ke tahap yang boleh mengancam keselamatan negara dipetik dalam Berita Harian.

Malah masalah disiplin seperti ini sudah tersebar luas menerusi media massa. majalah. pihak Kerajaan khususnya Kementerian yang bertanggungjawab seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang kini diterajui oleh Yang Berhormat Dato’ Hishammudin Tun Hussein Onn. telah dan sedang dilaksanakan: antaranya dengan memberi penekanan kepada kegiatan KoKurikulum seperti sukan. Dalam hal ini. 1. dengan harapan intervensi yang dibuat itu akan membuahkan hasil dengan mengubah tingkah laku negatif ponteng sekolah ini kepada tingkah laku yang positif. radio malah ia juga turut bergema dalam persidangan di Dewan Parlimen (Awang Had Salleh.2 Latar Belakang Kajian Tidak dinafikan bahawa masalah perlanggaran disiplin seperti ponteng ke sekolah dan ke kelas ini adalah satu daripada masalah yang tidak ada kesudahannya dan tidak berhenti-henti dibincangkan. akhbar. persatuan termasuklah kem-kem motivasi dan bina semangat telah dilaksanakan di sekolah. bukan tidak peka dengan gejala sosial seperti ponteng ke sekolah dan ke kelas ini. masalah disiplin seperti ponteng sekolah dan ke kelas ini berlaku sejak adanya kecenderungan sekolah mengurangkan waktu . Terdapat beberapa langkah. sosio ekonomi.langkah seterusnya adalah tertumpu kepada guru-guru Bimbingan dan Kaunseling dan Guru sekolah amnya bagaimana intervensi yang difikirkan sesuai kepada permasalahan ini. 1991). Kenyataan ini disokong oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara (MSN) Datuk Mazlan Ahmad dalam akhbar Utusan Malaysia bertarikh 26 februari 1997. Tidak dapat tidak bahawa masalah ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara yang ingin di kaji dalam penyelidikan ini adalah faktor diri sendiri. rakan sebaya dan guru. unit beruniform.

ii. persatuan. Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru (1983). Mencegah Salahgunu Dadah Melalui Kaunseling (1982). Kes ponteng sekolah telah menjadi isu dan mencatat peningkatan tinggi berbanding dengan kes-kes disiplin yang lain. para pelajar juga perlu diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mereka berpeluang beriadah. Olah yang demikian maka terbitnya langkah yang drastik telah diusahakan seperti . Gejala-gejala negatif seperti ponteng ke sekolah dan ke kelas ini adalah suatu perkara yang sukar untuk dikawal. Ini disebabkan sesebuah institusi pendidikan itu merupakan penggerak utama pembentukan awal minda murni ahli masyarakat. katanya. Antara lain pihak KPM juga telah melakukan intervensi agar masalah disiplin seperti ponteng ke sekolah dan kelas ini dapat diatasi secara beransur-ansur.pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) daripada tiga waktu seminggu kepada satu waktu sahaja. Panduan Bagi Ibu Bapa Menangani Disiplin Murid Sekolah (1982). v. Surat Pekeliling Ikhtisas 1979-1983 (1984). Panduan Am Disiplin Sekolah (1981). melakukan aktiviti pendidikan jasmani dan bersukan jelasnya. iv. unit beruniform dan lain-lain. Ketua Pengarah MSN itu menambah bahawa usaha yang serius mesti di buat bagi mewujudkan suasana pelajar suka ke sekolah dan ketagih dengan sesuatu jenis permainan. malahan pelajar diasuh mengenai tingkah laku yang sempurna dan diajar mengenai disiplin diri. Secara fizikalnya. iii. kanak-kanak dan remaja mempunyai tenaga yang melimpah ketika usia remaja (Abundence) yang mesti disalurkan melalui aktiviti seperti sukan. Seperti yang kita ketahui sekolah adalah merupakan sebuah institusi yang mendidik para pelajar bukan sahaja dari segi akademik. dengan ini KPM telah menerbitkan lima buah buku panduan disiplin di sekolah-sekolah untuk panduan Guru-guru dan pentadbiran sekolah iaitu: i.

. mala ianya akan boleh membawa kepada kesan yang negatif terhadap diri pelajar sendiri. keluarganya dan juga sekolah. 2002). Pelajar yang ponteng juga gemar menghabiskan waktu persekolahan mereka di pusat-pusat membeli belah. pelajar yang ponteng sekolah tidak menukar pakaian mereka apabila ponteng dan ini bermakna mereka melepak di tempat-tempat yang dinyatakan tadi dalam keadaan masih berpakaian sekolah. Berikutan itu. Masalah disiplin ponteng sekolah adalah yang paling banyak berlaku di sekolah berhampiran bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur dan kawasan yang menjadi tumpuan pelajar untuk melepak pada waktu persekolahan ialah sekitar tamantaman rekreasi seperti Taman Tasik Perdana.menguatkuasakan akta Juvana 1972 dan memberikan kuasa polis tambahan kepada guru-guru disiplin adalah dialukan. Taman Tasik Permaisuri dan Taman Tasik Titiwangsa (Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPWKL). Gejala ponteng sekolah dan ponteng kelas merupakan suatu perlakuan yang menyalahi peraturan sekolah dan jika pelajar dibiarkan ponteng sekolah dan ponteng kelas menjadi amalan dan tabiat pelajar. Menurut Yaakob Wan Ibrahim (2002). Seterusnya perlakuan tersebut memungkinkan seseorang pelajar hilang sifat tanggungjawab. telah mencadangkan penubuhan skuad ponteng bagi menangani permasalahan pelajar ponteng sekolah yang disertai oleh ahli pertubuhan bukan kerajaan serta kerjasama dari pihak polis khususnya dalam membendung permasalahan ini terus menular. JPWKL (2002). ketinggalan dalam pelajaran dan yang paling dikhuatiri mereka akan melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan negatif kesan daripada ponteng tersebut.

teori tingkahlaku merupakan satu jenis kaunseling yang berorientasikan tingkahlaku. Sebagai contoh tingkah laku yang menyimpang seperti ponteng adalah disebabkan hasil daripada pembelajaran melalui pemerhatian.3 Pendekatan Teori 1. Diantara tokoh yang mempelopori teori ini antaranya B. menyatakan bahawa pendekatan teori tingkahlaku kepada kaunseling adalah semata-mata ubahsuaian gerak balas yang melibatkan penggunaan teori pembelajaran. Dalam kajian ini teori tingkah laku dilihat amat sesuai dan dilihat selari dengan masalah yang hendak dikaji.F. Teori ini juga berpendapat tabiat dan tingkah laku menusia terbentuk daripada proses pembelajaran dan perubahan persekitaran. Sebagai contoh pembentukan sikap negatif seperti ponteng adalah hasil . Tabiat manusia yang menjadi masalah adalah apabila mereka menerima pembelajaran dan persekitaran yang salah.1 Teori Tingkah Laku Menurut Amir Hassan Dawi (2002). Teori tingkah laku ini menerangkan bahawa personaliti adalah hasil daripada pembelajaran melalui interaksi dengan individu lain. Menurut Ramlah Jantan & Mahani Razali (2002).B.1. Ia mendefinisikan kaunseling tingkahlaku sebagai pengubahsuaian tingkahlaku bersesuaian dengan dengan prinsip individu. menurutnya pembelajaran adalah satu perubahan yang berlaku dalam diri seseorang individu disebabkan oleh pengalaman.3. J.Watson dan Thorndike. walaupun boleh dikatakan yang semua kaunselor percaya akan prinsip umum pembelajaran.Skinner. dalam Mohammad Aziz Shah (2004). Ia bertujuan untuk membasmi tingkahlaku yang tidak betul dan membantu klien untuk menguasai tingkahlaku baru. Tidak ada satu teori pembelajaran khusus yang dinyatakan dan diterima oleh semua kaunselor tingkahlaku. Franks (1969).

Dan teori ini juga mengatakan seseorang manusia itu adalah berkonsepkan Tabula Rasa atau kosong. Sebarang tingkah laku mahupun buruk atau sebaliknya ia adalah dipelajari sepanjang hidup melalui rangsangan. Dan perlu diingatkan juga setiap perlakuan ada mempunyai sebab dan kesan ia bertingkah laku.daripada pembelajaran dan tindak balasnya terhadap rangsangan yang diterima daripada persekitaran seperti rakan sebaya. Maksudnya tingkah laku pelajar ada mempunyai kaitan erat dengan persekitaran di mana ia dibesarkan. Sebarang tingkah laku yang diperteguhkan ada mempunyai kecenderungan tinggi untuk dilakukan oleh seseorang berbanding tingkah laku yang tidak diperteguhkan iaitu seorang pelajar ponteng lalu ia semakin terkenal lalu diterima oleh kawannya. peneguhan dan gerak balas. Sikap ponteng yang pelajar tunjukkan merupakan suatu pembelajaran yang diperoleh daripada rangsangan dan peneguhan dan akhirnya ia akan membentuk gerak balas iaitu: a) Rangsangan – Malas belajar. Akhirnya ia akan menyebabkan pelajar tersebut ponteng dan seterusnya membuat suatu gerak balas yang berupa generalisasi dan ia mengarah kepada proses pembentukan sikap atau dikenali sebagai shaping (kerap ponteng sekolah). bosan dengan cara guru mengajar dan tidak minat mata pelajaran tertentu. b) Peneguhan – Diterima oleh rakan-rakan yang turut ponteng. lalu ia merasa puas dengan apa tindakan yang dilakukannya dan dianggap hebat oleh segelintir pelajar yang tertentu. c) Gerak Balas – Ponteng ke sekolah atau ke kelas. .

Ketiga faktor-faktor tersebut adalah saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran.1. di mana manusia berupaya untuk membuat pilihan dan menggunakan proses-proses perkembangan untuk memperihalkan peristiwa serta komunikasi dengan orang lain. Dan teori ini juga telah dinamakan sebagai ‘Teori Kognitif sosial’ oleh Bandura sendiri (Amanda Moore. pertama sekali dia akan perhatikan model tersebut dan cuba mengingat langkah-langkah yang dilaksanaka oleh model tersebut.3. i. Terdapat beberapa langkah yang penting dalam melakukan peniruan iaitu: i. individu (kognitif) dan persekitaran. Menurut Bandura ia menganggap manusia adalah merupakan sesuatu mahluk yang aktif. 2000). Teori ini juga telah memperkenalkan ‘Model reciprocal determinism’ dan ‘Teori pembelajaran peniruan’ atau ‘pembelajaran model. Menurut teori ini terdapat beberapa cara peniruan boleh dilakukan. . 2002). Pemerhatian – apabila seseorang ingin meniru perlakuan model. Proses peniruan yang mudah atau meniru secara langsung Proses peniruan melalui ‘sekatlakuan’ dan takselatlakuan Proses peniruan melalui elisitasi dimana proses peniruan ini timbul apabila kita melihat perlakuan orang lain.2 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial adalah diasaskan oleh Albert Bandura (1986. Teori ini juga mempercayai bahawa kebanyakkan tingkah laku adalah terhasil daripada pembelajaran seseorang ke atas tingkah laku orang lain yang disimpannya dalam ingatan dan akan dikeluarkan apabila menghadapi situasi yang sesuai. Menurut Bandura lagi setiap perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri (kognitif) dan persekitaran. iii. Terdapat tiga faktor utama iaitu perlakuan. 1998. ii. 1977.

Motivasi – Sekiranya tingkah laku mendapat motivasi. Satu teknologi kaedah menilai tingkahlaku yang kukuh perlu bagi kaunseling tingkah laku. iaitu apa juga perubahan yang berlaku pada klien. Adalah penting bagi kaunselor untuk memahami proses yang melaluinya klien telah mempelajari tingkahlakunya. kaunselor lebih mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap apa yang dilakukan oleh klien dalam kaunseling dan mungkin juga dalam kehidupan di luar kaunseling. Kaunselor dan klien membentuk satu program ubahsuaian tingkahlaku yang melaluinya klien boleh mempelajari cara baru dan lebih berkesan untuk berfungsi. Individu yang telah mempelajari tingkah laku salahsuaian atau salah laku datang berjumpa dengan kaunselor dengan masalah ini. Kaunseling tingkahlaku berasaskan teori personaliti. kaunselor adalah lebih bertanggungjawab terhadap hasil rawatan. Pengeluaran – tingkah laku yang perlu ditiru diperlihatkan dalam situasi yang sesuai iv. Teori pembelajaran yang menerangkan kaunseling tingkahlaku telah dikenalpasti pada satu masa dahulu sebagai proses pelaziman. Oleh itu. Penyimpanan – langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. . Ia telah ditemui atas kepercayaan bahawa pola personaliti dipelajari dan boleh difahami melalui pengetahuan tentang teori pembelajaran. peniruan akan diulang.ii. memahami peristiwa sebelumnya yang penting dalam perkembangannya dan mengenalpasti atau memahami kekuatan yang telah mengekalkannya. iii. Jika dibandingkan dengan kaunseling yang berorientasikan wawasan dalam pendekatan tingkahlaku kaunselor.

Kehidupan terdiri daripada satu siri tugas untuk dipelajari dan dikuasai. telah memperkenalkan tugas-tugas perkembangan yang perlu dikuasai oleh individu dalam proses perkembangannya. Segala perubahan yang berlaku dalam tingkahlaku klien yang dihasilkan dalam proses undang-undang pembelajaran iaitu undang-undang pembelajaran yang sama seperti yang berlaku di luar sesi kaunseling. tumpuan diberikan kepada . dalam proses kaunseling. Setiap individu berpotensi untuk menjadi baik atau jahat tanpa dorongan semulajadi untuk menuju ke mana-mana arah.Andaian asas pendekatan teori tingkahlaku ini berkaitan dengan personaliti ialah tingkahlaku dipelajari dan personaliti individu berkembang melalui kematangan dan pembelajaran. Dari sudut pembelajaran. Manusia belajar melalui liku-liku dalam hidupnya. 2002 ). tugas perkembangan yang perlu dikuasai oleh individu dalam proses perkembangannya adalah tugas pembelajaran. Cara personaliti itu berkembang bergantung kepada interaksinya dengan persekitarannya. Oleh itu. seseorang itu mestilah memahami pembelajaran. Untuk memahami perkembangan manusia. seseorang itu akan mendapat kepuasan tetapi jika pembelajarannya tidak lengkap. pola tingkahlaku terbentuk dan pola inilah yang akhirnya membentuk personaliti. kaunseling yang menggunakan teori pendekatan tingkahlaku dilihat sebagai suatu situasi pembelajaran oleh teori tingkahlaku. lemah dan tidak sempurna mereka akan mengalami kesusahan. Menurut beliau lagi. Manusia bertindakbalas terhadap rangsangan yang merangsangnya dan apabila mereka bertindakbalas. Ahli teori pembelajaran percaya bahawa sesetengah tingkahlaku adalah hasil daripada sifat-sifat semulajadi dan interaksi sifat-sifat ini dengan persekitaran ( Amir Hassan Dawi. Havinghurts (1952). Sekiranya manusia mempelajarinya dengan baik atau dengan sepenuhnya. Kesimpulannya. manusia dilihat sebagai makhluk reaktif. kedukaan dan tidak diterima dari segi sosial.

Di sekolah. (Amir Hassan Dawi. Sekolah merupakan institusi yang berstruktur yang mengandungi dimensi interaksi tiga kumpulan yang dominan iaitu pihak pengurusan. kadang-kadang pelajar-pelajar mungkin tidak setuju dengan gaya atau tingkah laku guru-guru mereka. Namun. Cabaran bagi guru ialah bagaimana untuk menginternalisasikan norma dan nilai dalam diri pelajar-pelajarnya supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan kemahuan budaya masyarakat. Guru perlu memikirkan pelbagai cara untuk berinteraksi yang membentuk kawalan dalaman para pelajar. 2002). guru-guru dan para pelajar. Di sinilah peranan kaunselor sekolah dan unit Bimbingan Kaunseling dalam menangani masalah ponteng sekolah di kalangan pelajar ini. 2002 ). guru mempunyai autoriti kekuasaan yang signifikan terhadap pelajar-pelajar. maka berlakulah konflik dan konflik ini menyebabkan berlakunya tingkah laku devian seperti ponteng sekolah ini ( Amir Hassan Dawi. Dalam usaha mendisiplinkan pelajar. Apabila mereka tidak setuju. guru mungkin menggunakan kaedah penguatkuasaan dengan mengetatkan peraturan dan hukuman. Namun disiplin yang baik sebenarnya datang daripada kawalan dalam diri melalui internalisasi norma dan nilai.pengenaan undang-undang pembelajaran untuk mencapai tingkah laku yang dikehendaki. Berbanding dengan kawalan luaran. . 2002 ). ( Amir Hassan Dawi. Oleh itu satu suasana yang mengatasi konflik pelajar-guru perlu dibina dalam iklim persekolahan.

iaitu sebelum negara merdeka lagi. khususnya mengenai langkah-langkah yang patut diambil oleh pihak yang berkenaan. ponteng didefinisikan sebagai tingkah laku menipu ataupun dalam kata lain ialah melarikan diri daripada tanggungjawab. dan pastinya akan membangkitkan kebimbangan di kalangan ahli masyarakat terutama ibu bapa tentang masa depan anak-anak dan negara amnya. ia boleh membawa kesan yang negatif terhadap diri pelajar sendiri. Perlakuan ponteng sekolah dan kelas memungkinkan seorang pelajar itu hilang sifat bertanggungjawab. malah ia telah lama wujud iaitu semenjak konsep persekolahan dimulakan di nagara ini. Terdapat pelbagai persoalan dikemukakan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). Pelajar yang ponteng juga akan mengakibatakan mereka akan ketinggalan dalam pelajaran dan mungkin akan terlibat dengan kegiatan negatif dan berakhir dengan keciciran. Masalah ponteng ini boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada tingkah laku delinkuen kerana ia merupakan tingkah laku yang menyalahi norma masyarakat ataupun peraturan dan undangundang yang telah ditetapkan. keluarga dan juga sekolah.4 Pernyataan Masalah Usaha untuk mengurangkan kejadian ponteng sekolah amat penting demi kebaikan generasi akan datang. Tingkah laku ponteng di kalangan pelajar sekolah boleh dilihat sebagai tingkah laku melarikan diri dari . Sebenarnya masalah ponteng sekolah ini bukanlah suatu masalah baru. Hal ini pada sesetengah pihak seolah-oleh menunjukkan bahawa keadaan disiplin di sekolah sudah tidak terkawal lagi.1. suka bohong dan menentang. tempat bertugas dan sebagainya. Perlakuan seperti ponteng ini merupakan perlakuan yang menyalahi peraturan sekolah dan jika dijadikan sebagai satu tabiat dan amalan. Media massa banyak memperkatakan dan menyiarkan berita-berita berkaitan disiplin sekolah seperti ponteng sekolah.

Mohamed Che Hamid mendedahkan masalah ponteng di sebuah sekolah menengah di Felda di negeri itu yang mencatatkan hanya 50 peratus pelajar sahaja yang ke kelas terutamanya pada hari Ahad dan Khamis. Adakah ia berlaku hanya kepada pelajar yang tamat menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang berakhir baru-baru ini. Fakta bila tarikh gejala ponteng berlaku juga perlu diteliti. Adalah tidak wajar tuduh-menuduh dilemparkan antara satu sama lain. Timbalan Menteri Pelajaran. Pemimpin kesatuan guru pula berasa tersinggung dengan kenyataan Mahadzir itu.sekolah atau kelas yang boleh dikatakan melarikan diri daripada tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Apa yang perlu dilakukan segera oleh Kementerian Pelajaran dan sekolah terbabit ialah mengambil inisiatif membendung gejala itu daripada berleluasa. Kita tertanya-tanya mengapa masalah ponteng sekolah di luar bandar boleh berlaku. Utusan Malaysia yang bertarikh 18 Oktober 2004. Isu itu menjadi gempar hanya selepas Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu. Datuk Mahadzir Mohd. . Di sinilah harus dilihat semula tarikh mula dan akhir peperiksaan awam dengan sistem persekolahan yang masih berjalan hingga pertengahan November depan. Benarkah sebab guru tidak pandai mengajar atau memang segelintir murid mempunyai telinga tebal yang tidak boleh diajar atau ditegur lalu memilih ponteng daripada berada di dalam kelas. menyatakan gejala ponteng sekolah kini menghangatkan hubungan keluarga dalam Kementerian Pelajaran. Khir mendakwa segelintir guru yang tidak kreatif menyebabkan sesi pengajaran membosankan sehingga mendorong pelajar ponteng kelas.

Melaka kerana ponteng sekolah. Tindakan lebih efektif perlu diambil segera bagi menangani masalah ponteng sekolah hingga ke peringkat akar umbi termasuk membabitkan kerjasama kerajaan. punca pelajar luar bandar enggan atau tidak berminat ke sekolah perlu dicari segera sebelum ia menjadi sebati dan sukar untuk dipulihkan keyakinan mereka.Ataupun disebabkan pengaruh di luar kelas lebih menarik. apakah kaedah yang sama perlu dilakukan ke sekolah luar bandar?. tidak menyelesaikan masalah. Utusan Malaysia yang bertarikh 26 Ogos 1998. Jika sekolah di kawasan membangun seperti bandar atau bandar baru. Adalah merugikan negara apabila trend ponteng sekolah berjangkit kepada pelajar luar bandar yang majoritinya adalah Melayu. sekolah dan ibu bapa. Kalau beberapa bulan lalu rondaan polis Kuala Lumpur bagi mencegah kegiatan ponteng di kalangan pelajar sekolah menunjukkan kesan menggalakkan. Sebab itu. Tetapi mengapa. melaporkan mengenai sepuluh orang pelajar yang ditahan dalam serbuan polis di sebuah rumah pangsa di Bukit Baru. Tidak dinafikan bahawa persekitaran sekolah dan . Ia perlu diikuti tindakan bagi membendung daripada ia terus berlaku. dan apa punca gejala ponteng pelajar sekolah di luar bandar jadi begitu teruk?. kemunculan siber atau internet cafe dan pusat membeli-belah boleh memukau pelajar untuk terpaku di tempat berkenaan. Tiada bezanya kesalahan ponteng sekolah dan melepak di pusat membeli-belah dengan kesalahan sama yang dilakukan di ladang kelapa sawit atau getah. Malah kebanyakan pelajar yang tidak menghadiri kelas tambahan yang disediakan oleh kerajaan pun adalah di kalangan mereka yang tinggal di luar bandar. Sekadar menghebahkan gejala ponteng tanpa disusuli siasatan terperinci. Barangkali sekali lagi bantuan polis dituntut untuk menahan pelajar sekolah yang ponteng.

masalah akan timbul jika kemerosotan berlaku dalam perhubungan di antara guru dan murid. apa aktiviti mereka. pemberontakan batin dan rasa tidak puas hati pelajar terhadap undang-undang dan dasar pendidikan akan menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Rakan-rakan dapat mencorak personaliti individu tertentu. terdapat juga pelajar yang ponteng kerana bekerja secara sambilan. Malah masih ramai di kalangan pelajar yang bekerja secara sambilan di pasar raya dan mereka terlalu keletihan sehingga tidak berdaya untuk bangun awal terutamanya yang bekerja pada waktu malam. dan tidak kurang pula yang bekerja sebagai buruh di tapak binaan. di mana mereka berjumpa dan lain-lain persoalan lagi. Peranan rakan sebaya turut menyumbang kepada berlakunya gejala sosial ini terutama kepada pelajar-pelajar yang tercicir dalam pelajaran dan yang mengalami masalah keluarga. . di samping mengajar juga adalah sebagai 'role model' yang utama bagi para pelajar. terdapat pelajar yang bekerja secara sambilan sebagai jurujual. Selain itu. Justeru itu. Cara penyampaian guru yang membosankan dan tidak menarik juga menyebabkan mereka ponteng kelas. Para pelajar juga hendaklah dilatih dan diasuh dalam suasana budaya berbilang kaum supaya mereka tidak keterlaluan dalam kaum sendiri. Oleh sebab taraf ekonomi keluarga yang rendah. pelajar hari ini kurang berminat terhadap pelajaran yang diajar kerana menganggap pelajaran tersebut terlalu padat dan membebankan. Persekitaran sekolah seperti struktur bilik darjah. Konflik jiwa.sikap guru-guru menjadi salah satu faktor penyumbang kepada tingkah laku ponteng di kalangan pelajar sekolah. Selain itu. Tugas guru. interaksi antara guru dengan pelajar. Menurut Reynold (1976) dalam Vijayan Ramakutir (2000). pelajar dengan pelajar dan juga pelajar dengan persekitaran. ibu bapa patut tahu siapa rakan-rakan anak mereka.

Taman Tasik Permaisuri dan Taman Tasik Titiwangsa. Antara punca pelajar ponteng yang telah dikenal pasti ialah kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah. Alasan ini . Selain itu. Terdapat juga pelajar yang datang lewat lalu mengambil keputusan untuk ponteng kerana takut didenda kerana kesalahan mereka itu. Kumpulan pelajar ini juga menyalahkan pihak sekolah yang mengamalkan peraturan yang terlalu ketat dan mengenakan hukuman yang pada pendapat mereka terlalu berat bagi kesalahan yang kecil. Maklumat yang diterima daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPWKL) menunjukkan kawasan yang menjadi tumpuan pelajar untuk melepak pada waktu sekolah ialah sekitar taman-taman rekreasi seperti Taman Tasik Perdana. Pelajar yang berasa malu sekiranya didenda dan dimarahi guru itu biasanya akan ponteng dan bersembunyi atau melepak di kawasan-kawasan yang sukar dikesan. guru yang garang. Keadaan ini mungkin berpunca daripada isi kandungan sukatan pelajaran kita yang banyak memberikan tumpuan kepada mata pelajaran yang memerlukan pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah.Terdapat juga para pelajar yang memberikan alasan yang tidak munasabah seperti takut didenda. Di samping itu. malu. Pelajar yang berkenaan mengambil keputusan untuk ponteng kerana mereka takut didenda kerana tidak sempat menyiapkan kerja sekolah mereka yang diberikan oleh guru. pelajar juga gemar menghabiskan waktu sekolah di pusat-pusat membeli belah. pelajar juga kurang berminat kerana mereka mungkin tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahan diri mereka sendiri. menyatakan kes yang paling banyak berlaku melibatkan masalah disiplin pelajar di Kuala Lumpur ialah ponteng sekolah. dan sebagainya. pendidikan Islam dan sebagainya. geografi. Utusan Malaysia yang bertarikh 17 Oktober 2003.

Antara punca pelajar ponteng yang telah dikenal pasti ialah kurang berminat terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah. pelajar juga kurang berminat kerana mereka mungkin tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahan diri mereka sendiri. Dapat dinyatakan di sini bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah ponteng sekolah iaitu sikap guru. di mana ia melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah khususnya dan Kementerian Pendidikan amnya. Keadaan ini mungkin berpunca daripada isi kandungan sukatan pelajaran kita yang banyak memberikan tumpuan kepada mata pelajaran yang memerlukan pelajar menghafal seperti mata pelajaran sejarah. Di samping itu. Alasan ini juga yang menyebabkan berlakunya kes ponteng yang banyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan pelajar yang cerdas. Pelajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. Pelajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. geografi. pendidikan Islam dan sebagainya. Mereka . rakan sebaya. Justeru itu perlakuan delinkuen ini perlu di banteras bagi mengatasi kesan-kesan negatif yang bakal muncul ekoran daripada perlakuan ponteng. status sosio ekonomi. Mereka kebanyakannya datang ke sekolah semata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa. Oleh itu mereka kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk belajar akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih cerdas. dan diri sendiri Secara keseluruhannya ponteng sekolah ditakrifkan sebagai tingkah laku remaja atau golongan pelajar sekolah yang melarikan diri daripada tanggungjawab sekolah yang merupakan tempat mereka menuntut ilmu pengetahuan. Ini tergolong sebagai tingkah laku delinkuen.juga yang menyebabkan berlakunya kes ponteng yang banyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan pelajar yang cerdas.

Status sosioekonomi yang dikaji ialah tingkat pendapatan ibu bapa sama ada dapat mempengaruhi cara dan gaya didikan terhadap anak-anak. Oleh itu mereka kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk belajar akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan-rakan pelajar yang lebih cerdas. 1.kebanyakannya datang ke sekolah semata-mata kerana menurut kehendak ibu bapa. terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah ponteng sekolah iaitu sikap guru. Kebiasaannya ibu bapa dari status sosiekonomi yang tinggi lebih mengambil berat tentang pelajaran anak-anak. pelajar lebih mudah mendekati rakan sebaya dan cuba mencari identiti melalui pengaruh rakan sebaya. . status sosioekonomi.5. 1. 1.5.3 Tujuan kajian ini juga untuk melihat sejauh mana faktor rakan sebaya memainkan peranan sebagai pendorong kepada pelajar untuk ponteng sekolah.5.5 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah daripada sudut sikap guru.1 Pertama ialah untuk melihat faktor sikap guru sama ada mempunyai hubungan dengan tingkah laku pelajar ponteng sekolah. 1. kesimpulannya.2 Kajian ini juga bertujuan untuk melihat sama ada terdapatnya perbezaan status sosioekonomi keluarga di kalangan pelajar yang bertingkah laku ponteng sekolah. Faktor sikap guru yang dikaji dalam kajian ini ialah sama ada guru bersikap bias atau pun garang semasa sesi pengajaran berlangsung. rakan sebaya dan diri sendiri. status sosio ekonomi. rakan sebaya dan diri sendiri. Di zaman persekolahan.

6 Kepentingan kajian 1. 1. 1.4 Kajian ini juga bertujuan untuk melihat faktor diri pelajar itu sendiri.3 Kajian ini dapat membantu pihak sekolah dalam membuat perancangan bagi mengatasi masalah ponteng sekolah. Ini kerana terdapat sesetengah pelajar ponteng sekolah bukan disebabkan oleh orang lain tetapi kerana dirinya sendiri yang tidak berminat terhadap pelajaran. diharapkan kajian ini dapat membantu masyarakat dalam memainkan peranan dalam mencegah daripada berleluasanya gejala ponteng sekolah ini. 1.1 Kajian ini dapat membantu mengenal pasti faktor yang paling dominan yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah.6.4 Kajian ini sebagai panduan kepada kaunselor supaya memberi perhatian terhadap pelajar yang ponteng sekolah.6.5. 1.6.5 Akhir sekali. .1.2 Kajian ini sebagai panduan kepada ibu bapa dalam mengawal dan mendidik anak-anak.6. 1.6.

tipu atau lari daripada tugas dan tanggungjawab. Pelajar atau murid juga merujuk kepada seseorang anak di bawah seliaan seorang instruktur atau tutor. ponteng yang dimaksudkan oleh pengkaji ialah pelajar yang tidak hadir ke sekolah tiga hari berturut-turut dalam sebulan tanpa notis. Pelajar yang dimaksudkan oleh pengkaji dalam kajian ini ialah pelajar Tingkatan 4 yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya Kuala Lumpur. mendefinisikan pelajar sebagai anak yang sedang belajar atau sedang berguru. Dalam kajian ini. mendefinisikan ponteng sebagai kecoh. memberi pengertian pelajar sebagai sesiapa sahaja yang sedang belajar di institusi pendidikan seperti sekolah tinggi dan kolej.1. Kamus Webster pula (1974) dalam Masitah Mohd Yusof (2003).7 Definisi konsep dan operasional 1. penuntut di maktab dan sebagainya atau orang yang mengaji iaitu menyelidiki ilmu.2 Ponteng Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). pelajar ialah orang yang belajar seperti murid sekolah.7. Menurut Tengku Iskandar (1970) dalam Masitah Mohd Yusof (2003). . Pelajar-pelajar ini ialah yang telah dikenal pasti sering ponteng sekolah yang diperolehi melalui Buku Kedatangan Harian daripada guru tingkatan. 1.7.1 Pelajar Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000).

berpakai. mendefinisikan sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang membekalkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan. sosialisasi dan kanak-kanak mendapat perlindungan. dan lain-lain). Dalam kajian ini.3 Sekolah Kementerian Belia dan Sukan (1995). sikap guru ialah gaya yang ditunjukkan semasa proses pengajaran berlangsung. Manakala lokasi sekolah pula merujuk kepada jarak antara sekolah dan rumah. Faktor dalaman sekolah merujuk kepada keadaan mata pelajaran yang terlalu padat dan membebankan.1. Sistem persekolahan juga menyediakan golongan muda dengan segala persediaan untuk menghadapi alam dewasa dan pekerjaan serta menjadi insan yang berguna dalam masyarakat.4 Sikap guru Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000).7. sikap merujuk kepada gaya berdiri (bergerak. sekolah ialah tempat untuk belajar dan mengajar atau tempat menerima dan memberi pelajaran. 1. ketrampilan dan kecerdasan serta nilai dan interaksi sosial. pengasuh. pengajar. pendidik. sekolah merujuk kepada faktor dalaman sekolah dan lokasi sekolah yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. . Oleh itu. kemahiran.7. penilaian. Guru pula merujuk kepada orang yang mengajar. sekolah sekurang-kurangnya mempunyai empat fungsi iaitu sebagai tempat pendidikan. guru disiplin yang terlalu tegas dan penyampaian guru yang membosankan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Menurut Foster (1984).

Rakan sebaya dikaitkan dengan sahabat di mana remaja bertindak balas dan mendapat hubungan serta kerjasama yang rapat antara satu sama lain. sosioekonomi melibatkan unsur-unsur atau faktorfaktor kemasyarakatan dan ekonomi. rakan sebaya ialah mereka yang tergolong dalam kumpulan yang sama dan mempunyai persamaan dari segi minat.5 Sosioekonomi Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Perkara positif ialah rakan yang menjadi pendorong dalam belajar.Sikap guru yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah sikap guru semasa pengajaran sama ada garang atau pun bias terhadap pelajarnya yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah.7. Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang penting terutama di peringkat akhir kanak-kanak dan remaja. . 1. 1. sosioekonomi merujuk kepada tingkat pendapatan ibu bapa sama ada rendah atau pun tinggi yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. Dalam kajian ini. nilai dan aktiviti yang dilakukan.7. manakala rakan negatif ialah rakan yang mendorong ke arah ponteng sekolah.6 Rakan sebaya Cole dan Hall (1970). rakan sebaya sebagai unit sosial bagi golongan remaja. Dalam kajian ini rakan sebaya merujuk kepada rakan yang mendorong ke arah perkara-perkara positif atau pun negatif. Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub (2002).

1. .8. temubual juga dijalankan ke atas beberapa orang guru kelas di sekolah tersebut untuk mendapatkan maklumat tentang kes pelajar ponteng.9 Limitasi Kajian Kajian ini terhad kepada pelajar-pelajar Tingkatan 4 (umur 16 tahun) di Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya.7 Diri sendiri Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). orang seorang. Kajian juga dijalankan untuk mengetahui apakah faktor utama yang menyebabkan pelajar ponteng sekolah. Sendiri pula tubuh diri yang sebenarnya (bukan wakil dan lain-lain). Oleh itu.3 Apakah perbezaan dalam dalam faktor ponteng mengikut jantina? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam dimensi faktor ponteng sekolah berdasarkan jantina? 1. Faktor ini dilihat sama ada pelajar tersebut ponteng sekolah disebabkan oleh dirinya sendiri. empunya badan.8.8. Dalam kajian ini.8 1. diri sendiri merujuk kepada diri pelajar itu sendiri sama ada berminat untuk belajar atau pun tidak bukannya dipengaruhi oleh orang lain. Selain itu. Kajian ini terhad kepada 100 orang pelajar sahaja dan akan dijalankan dalam 3 atau 4 buah kelas sahaja. 1. diri ialah batang tubuh. diri.7. diri sendiri ialah diri pelajar itu sendiri.2 1.1 Persoalan Kajian Apakah faktor yang paling tinggi atau dominan yang menyebabkan pelajar terlibat dengan gejala ponteng? 1. Kuala Lumpur.

Pelajar juga adalah pemangkin negara di masa hadapan. Kajian ini hanyalah tinjauan pendapat tentang tajuk kajian sahaja bukanlah kajian menyeluruh yang umum.Bilangan responden yang tidak ramai menyebabkan kajian ini tidak dapat memberi gambaran sebenar atau membuat generalisasi dengan tepat tentang masalah ponteng di kalangan pelajar sekolah ini. Matlamat utama Wawasan 2020 adalah untuk membina sebuah negara maju tanpa mengabaikan nilai agama dan moral. masalah ponteng perlu ditangani segera kerana ia akan melibatkan jenayah lain lagi yang semakin berleluasa. . 1.10 Rumusan Secara keseluruhannya.

Ini adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang pelajar itu terlibat dengan tingkah laku ponteng di sesebuah sekolah.2 Kajian dalam negara Kajian yang dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Terengganu sepanjang tahun 1987 mengenai salah laku pelajar yang didedahkan dalam Berita Harian pada 25 Ogos . 2. Kajian-kajian lepas ini dikatakan sebagai sumber idea penyelidikan yang sama pentingnya dengan teori.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan Dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai kajian-kajian sama ada dari dalam negara mahupun luar negara. yang mempunyai kaitan dengan kajian yang dijalankan.

(Norwani Daud. Kajian oleh Nabil Abdul Latif (1994). ponteng kelas (9. sikap guru yang tidak disenangi dan pengaruh rakan-rakan. tidak mengambil berat tentang pencapaian anak-anak. Guru hanya dapat meluangkan masa selama lima atau tujuh jam seminggu. ibu bapa yang tidak sehaluan atau sefahaman dan pendapatan ibu bapa yang rendah menyebabkan para pelajar bertingkah laku ponteng.0%).6%). beliau mendapati ibu bapa yang tidak menunjukkan teladan yang baik. merokok (8. Dari segi faktor keluarga.1988. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ialah berambut panjang (22. Faktor sekolah pula merangkumi mata pelajaran yang membebankan dan gaya penyampaian guru yang membosankan menyebabkan mereka ponteng sekolah. Mohd Tajudin (1995) dalam Mardzelah Makhsin dan Mohamad Fadhli Ilias (2004). Kajian ini mendapati 13 452 kes berlaku di Terengganu. Wan Ahmad Ismail (1980) dalam Vijayan Ramakutir (2000). mengatakan bahawa faktor utama wujudnya masalah ponteng sekolah ialah kecuaian ibu bapa pelajar sendiri dalam menjalankan kewajipan mereka sebagai tenaga pengaruh yang paling hampir dengan anak-anak. Kelantan mendapati faktor keluarga dan faktor sekolah mendorong pelajar melakukan ponteng sekolah. Mereka juga terpaksa mengawasi sebuah bilik darjah yang . 2001).1%) dan ponteng sekolah (8. yang berkaitan dengan faktor keluarga menyimpulkan beberapa perkara yang tidak dititikberatkan oleh ibu bapa iaitu ibu bapa adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencorakkan anak mereka.3%). Kajian juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang ponteng mempunyai alasan seperti beban kerja rumah yang diberikan oleh guru. ke atas pelajar-pelajar tingkatan empat dan lima di Sekolah Menengah Vokasional Tanah Merah.5%). berpakaian tidak mengikut peraturan (13.

Kajian ini menyatakan perasaan tidak puas hati dengan sistem persekolahan mengundang rasa tidak seronok ke sekolah dan benci pada sekolah.sesak yang mana kadangkala terdapat 40 hingga 50 pelajar dalam sebuah kelas. Remaja yang terdedah terlalu awal kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan akhlak mereka. Kajian yang dijalankan oleh Mokhtar Ismail dan Khadijah Zon (2003) dalam Rohana Man (2003). . Selain itu. di dua buah sekolah di Johor Bahru yang mempunyai masalah disiplin tertinggi. tindakan sekolah yang mengeluarkan surat putih menyebabkan pelajar merasa telah disenarai hitamkan dan rekod mereka menjadi buruk walaupun kesalahan pelajar tidaklah serius. Di samping itu. Ini menyebabkan guru tidak dapat membuat perhubungan interpersonal dengan setiap pelajar di dalam kelas itu. perlabelan ‘jahat’ secara tidak langsung akan memusnahkan harapan pelajar dan memesongkan pendirian mereka sehingga ada yang melabel diri sendiri sebagai ‘tidak berguna dan tidak akan berjaya’. Sikap ibu bapa yang juga tidak mengambil berat tentang kelakuan dan pergaulan anak remaja mendorong mereka kepada akhlak yang rosak. Dalam kajian tersebut. Dengan sendirinya keadaan ini akan mematikan semangat pelajar bermasalah disiplin untuk mengubah sikap. terdapat juga faktor-faktor lain yang mendorong pelajar terlibat dalam masalah salah laku dan disiplin. Kesan pergaulan bebas dan pengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. seramai 60 orang pelajar tingkatan 4 yang terlibat. Berikutan daripada itu. Dass (1992) dalam Maisarah Taufik (2000). menyatakan keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan disiplin anak remaja.

Lebih lapan bulan kumpulan penyelidik itu berada dalam kumpulan pelajar terlibat di sekolah itu untuk memerhati dan menyelidik punca berlakunya masalah disiplin di sekolah berkenaan. Ia meliputi ponteng sekolah, bertumbuk, pergaduhan ala gangster, pergaduhan beramai-ramai antara kaum, mencuri wang, melepak. Mengikut laporan kajian itu, kesalahan disiplin di sekolah yang dilaporkan ialah seperti melanggar peraturan sekolah, datang lewat, ponteng kelas, tidak membuat kerja rumah, melawan guru dan biadap terhadap guru. Kajian di kedua-dua buah sekolah itu mendapati ramai di kalangan pelajarnya yang didapati tidak sembahyang atau tidak mendalami hal ajaran agama (baik Islam atau agama lain). Mohd Jakarni (1981) dalam A. Rani @ Ghani (1988), mendapati remaja dari taraf sosioekonomi rendah adalah lebih tinggi purata mereka dalam melanggar perlakuan tingkah laku berbanding dengan remaja dari taraf sosioekonomi keluarga yang tinggi. Kajian yang dijalankan oleh Hussein Mahmud (1980) dalam Salleh Abd. Hamed (1987), mendapati masalah besar yang dihadapi oleh para pelajar adalah masalah yang berkaitan di rumah. Kebanyakan pelajar-pelajar yang bertingkah laku devian dan ponteng sekolah adalah terdiri daripada keluarga yang berpendapatan rendah ditambah pula dengan jumlah anak yang ramai. Ruhayati (1978) dalam Vijayan Ramakutir (2000), mendapati latarbelakang pelajar yang purata miskin sebagai penyebab pelajar melakukan kegiatan ponteng sekolah. Ibu bapa tidak berupaya menyediakan kemudahan pelajaran untuk anak-anak, makanan berzat, pakaian dan juga berkemampuan menghantar anak-anak untuk mengikuti kelas bimbingan yang mengenakan bayaran. Beliau juga mendapati pelajarpelajar yang memiliki pandangan yang negatif terhadap masa depan dan pelajar akan cenderung untuk melakukan ponteng sekolah.

Amin Husin (1972), menyatakan bahawa ponteng sekolah mempunyai beberapa peringkat iaitu dari peringkat bawah hingga peringkat tertinggi. Ada ponteng yang tidak dihiraukan dan ada yang sangat diambil berat oleh ibu bapa dan guru. Mengikut pengakuan pelajar-pelajar yang disoal selidik oleh beliau, didapati perkara yang menyebabkan ponteng sekolah ialah sengaja tidak mahu pergi ke sekolah, disiplin yang terlalu ketat, jemu, benci pada guru, tidak ada duit belanja, rendah diri, malas, ingin bebas, takut dan keretakan rumahtangga. Wan Mohd Zaid (1973) dalam Munirah Abdul Aziz (2001), dalam kajiannya menyatakan bahawa keadaan sosioekonomi dan latar belakang keluarga sebagai punca bagi masalah ponteng di kalangan pelajar di Kelantan. Ini kerana keluarga yang tidak berkemampuan tetap ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Kesannya timbul banyak masalah di kalangan pelajar tersebut. Pengangkutan dan perjalanan yang jauh ke sekolah menjadi masalah utama kepada pelajar-pelajar di kawasan pedalaman Kelantan. Kelewatan mereka untuk tiba di sekolah mungkin mendorong mereka untuk terus ponteng daripada dimarahi oleh guru kerana lewat. Kajian yang dijalankan oleh Jawatankuasa Panduan Tatacara Disiplin (1990), mendapati wujudnya beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin murid di sekolah yang diantaranya menyebabkan berlakunya ponteng sekolah. Perubahan dan perkembangan masyarakat akibat daripada proses modenisasi perbandaran berlakulah gejala-gejala yang negatif di sekolah khususnya. Berdasarkan laporan salah laku pelajar sekolah di Malaysia dari tahun (19851992), salah laku ponteng menunjukkan mengatasi jenis salah laku lain dikalangan pelajar. Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Mohd Nordin (kini Tan Sri) dalam kata aluannya pada buku panduan bagi mengatasi masalah ponteng sekolah (1994), mengatakan bahawa ponteng sekolah atau kelas merupakan satu perlakuan yang tidak

diingini berlaku dalam sistem persekolahan kita hri ini. Perlakuan ini pasti akan membawa kepada masalah disiplin yang lain jika tidak dibendung dan di kawal. Masalah ini jika dibiarkan terus berlaku ia akan mengganggu pelaksanaan rancangan program pendidikan negara. Sumber daripada laporan disiplin pelajar sekolah di Malaysia (1985-1992), menunjukkan ponteng sekolah atau kelas agak serius dan perlu dibendung segera. Misalnya pada tahun 1992 bilangan pelajar yang terlibat dengan ponteng sekolah atau kelas ialah seramai 32,092 orang (daripada 2,004,979 sampel) manakala ponteng kelas seramai 20,378 orang daripada bilangan sampel yang sama.

2.3

Kajian luar negara

Axentoth (1979) dalam Norwani Daud (2001), telah membuat kajian ke atas remaja lelaki di Korea yang berumur 17 hingga 18 tahun. Hasil dapatan kajian tersebut menyatakan remaja dari keluarga yang mempunyai status sosioekonomi yang rendah, lebih tinggi kadar kenakalannya dan kesalahan yang paling tinggi dilakukan ialah berdusta, bertumbuk, lari dari rumah, ponteng sekolah, mencuri harta sekolah, mencuri yang serius dan peras ugut. Cloward dan Chin (1960) dalam Dewi Juliana (1998), mengaitkan ponteng sekolah dengan faktor sosioekonomi. Dalam kajian yang dijalankan oleh mereka mendapati ponteng sekolah tinggi di kalangan golongan berependapatan rendah adalah berpunca daripada kekurangan kemudahan pendidikan yang diterima. Dapatan ini disokong oleh Elliot (1974), yang menunjukkan pelajar tercicir dan berasal dari status sosioekonomi rendah didapati kadar pelanggaran disiplin dan ponteng yang tinggi berbanding dengan pelajar dari status sosioekonomi tinggi.

menjalankan kajian ke atas dua kumpulan murid daripada kelas menengah yang mempunyai tingkat pencapaian akademik. Mereka menyerahkan hal-hal ini semata-mata kepada guru ataupun pembantu rumah untuk diuruskan. kerana ibu bapa tidak ada masa untuk menasihat anak-anak supaya mengulangkaji pelajaran. Remaja lebih senang mendampingi rakan sebaya daripada keluarga sendiri. ponteng sekolah. remaja merasa kesunyian dan kurang motivasi diri. jarang melihat prestasi anak-anak. remaja lebih cenderung untuk mengikut rakan-rakan mereka walaupun cadangan mereka adalah antisosial. Walsh (1956) dalam Nabil Abdul Latif (1994). Satu kumpulan memperolehi akademik yang tinggi manakala satu kumpulan lagi memperolehi pencapaian akademik yang rendah. menyatakan kajian yang dibuat oleh Universiti Chicago mendapati purata masa yang dikongsi oleh remaja dengan ibu bapa mereka hanya 12 jam seminggu. Krosnick dan Judd (1982) dalam Maisarah Taufik (2000). pergerakan anak-anak dan sebagainya. Apabila berlaku konflik antara pertimbangan rakan sedarjah dengan guru. meneliti siapakah teman-teman anak mereka. menyatakan dalam hal yang berkaitan dengan antisosial seperti merokok. Nilai kawan-kawan banyak mempengaruhi tingkah laku remaja. Dalam kajian . Gold (1970) dalam Jas Laile Suzana (2002). Akibatnya. menyatakan bahawa teman sebaya dapat mempengaruhi tingkah laku remaja. nilai rakan sebaya kerap kali mengatasi nilai peribadi dan nilai ibu bapa. Beliau mendapati bahawa pelajar yang devian lebih berkecenderungan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan sekolah bersama rakan sebaya berbanding bila berseorangan. mencederakan orang lain atau melakukan jenayah. yang mana kebanyakan daripada masa itu ialah ketika waktu malam dan menonton televisyen.Mardzelah Makhsin dan Mohamad Fadhli Ilias (2004).

Itu semua mendorong pelajar untuk ponteng sekolah. keputusan kajian menunjukkan ciri-ciri guru yang baik ialah mereka mempunyai sifat imaginatif. guru yang dibenci ialah mereka yang ‘peramah. tidak pernah senyum. keputusan kajian awal yang pernah dijalankan di Amerika Syarikat pada tahun tiga puluhan dahulu menunjukkan ciri-ciri personaliti guru mempengaruhi sikap pelajar terhadap mereka dan sekolah sama ada ponteng atau tidak. sentiasa menggunakan strategi pengajaran. Rosenshine. melalui kajiannya mendapati masalah persekolahan seperti tiada minat dalam hal-hal sekolah dan kesulitan pembelajaran merupakan sebab utama pelajar-pelajar tidak hadir ke sekolah dan tercicir. beliau mendapati bahagian kanak-kanak yang rendah pencapaian akademiknya menggambarkan ‘anak patung’ mereka tidak boleh mengeluarkan perasaan. Bachman dan Green (1971). Sebaliknya pula.tersebut. bahan dan aktiviti pembelajaran yang baru. Manakala Hart (1934) dalam Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub (2002). tidak dikehendaki dan diasingkan. suka menyindir dan tidak mesra dengan pelajar’. Roman (1978) dalam Vijayan (2000). Guru yang disayangi dan murid berminat untuk hadir ke sekolah dilihat sebagai ‘berminat dan sukakan’ pelajar dan ‘berperikemanusiaan dan baik hati’. Centra & Potter. 1971 dalam Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub (2002). mereka mempunyai disiplin diri yang rendah. guru yang baik juga dapat menguasai bahan pengajaran mereka dan berorientasikan tugas. dalam kajiannya mendapati sepertiga daripada pelajar benci untuk pergi ke sekolah tetapi lebih suka bekerja. 1980. Kebanyakan pelajar kurang mempunyai semangat untuk belajar dan hanya mementingkan keseronokan waktu remajanya dengan berpoya-poya. Selain itu. suka berleter. merangsang pelajar. Separuh daripada pelajar-pelajar yang dikajinya merasakan sebahagian daripada mata pelajaran .

dalam bab ini telah membincangkan mengenai kajian-kajian yang lepas iaitu mengenai kajian lepas yang dijalankan di dalam negara dan luar negara. dalam kajiannya mendapati faktor jarak rumah ke sekolah serta pengangkutan berperanan dalam menentukan kehadiran di sekolah di kalangan pelajar sekolah menengah.di sekolah menjemukan atau tidak berfaedah. Beliau berpendapat masalah tidak puas hati terhadap sekolah di kalangan pelajar menyebabkan pelajar-pelajar tersebut melakukan kegiatan ponteng sekolah. Mereka adalah berumur antara 11 hingga 16 tahun dan belajar di dua buah sekolah di South East England. Michael Cooper (1984) dalam Vijayan (2000). 2. agresif dan sentiasa ingin menarik perhatian orang lain. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa pelajar yang kerap ponteng sentiasa merasakan mereka adalah malas. Reavis (1972). faktor jarak yang jauh menyebabkan pelajar ramai yang ponteng sekolah. Dalam kajiannya.4 Rumusan Secara keseluruhannya. . Manakala masalah pengangkutan menyebabkan pelajar-pelajar yang terlewat takut dimarahi dan didenda. tidak jujur. membuat satu kajian perbandingan ke atas 22 orang pelajar yang tidak gemar ke sekolah dan 45 orang pelajar yang ponteng sekolah.

Metodologi yang terperinci dan sistematik akan memberi makna yang berkesan terhadap kajian yang dijalankan. metodologi kajian adalah yang paling penting untuk mendapat keputusan yang sah dan boleh dipercayai. pengkaji akan menghuraikan kaedah-kaedah yang akan digunakan semasa menjalankan kajian nanti. . Oleh itu.1 Pengenalan Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah.BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. Metodologi menerangkan bagaimana sesuatu kajian itu dijalankan. Dalam bab ini.

Pengkaji memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya. Selain itu juga. India dan sekumpulan pelajar yang mempunyai taraf waraganegara tetapi ibu bapa mereka merupakan penduduk tetap di negara ini.3. faktor rakan sebaya. 3. Menurut Sidek Mohd Noah (2002). Dalam kajian ini. kawasan tempat tinggal penyelidik yang berhampiran . faktor status sosioekonomi. SMKSJ ini teletak di dalam kawasan bandar yang mana jarak antara sekolah dengan pusat bandar adalah kira-kira empat kilometer sahaja. Cina. Kuala Lumpur sebagai tempat untuk menjalankan kajian terhadap penyelidikan ini. sekolah jenis harian biasa yang mempunyai asrama ini mempunyai pelbagai bangsa yang mana ia terdiri daripada Melayu.3 Tempat kajian Dalam penyelidikan ini pengkaji telah memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya (SMKSJ). Selain itu. tujuan kajian ex-post facto ialah untuk mengkaji perkaitan-perkaitan yang mungkin antara sebab dan akibat dengan cara memerhati beberapa kesan yang wujud serta menyemak semula data-data sedia ada bagi mencari faktor-faktor sebab akibat.2 Rekabentuk kajian Kajian ini merupakan kajian berbentuk ex-post facto iaitu pengkaji ingin melihat sebab dan akibat ponteng sekolah berlaku. faktor-faktor yang ingin dilihat oleh pengkaji ialah faktor sikap guru. faktor diri sendiri dan faktor jarak di antara sekolah dengan rumah. Kuala Lumpur sebagai lokasi menjalankan kajian kerana penulis mengandaikan bahawa tajuk kajian yang dijalankan adalah bersesuaian dengan persekitaran sekolah dan aspek-aspek yang ingin dikaji dapat dipenuhi oleh sampel daripada sekolah berkenaan.

3. Subjek kajian dipilih atas beberapa sebab yang menarik perhatian penyelidik untuk menerokai isu ponteng sekolah ini. dan semua responden adalah terdiri daripada berbagai bangsa iaitu Melayu.1 Populasi Kajian Populasi kajian yang dipilih bagi menyempurnakan kajian ini ialah pelajar-pelajar yang berada di tingkatan 4 sahaja.4 Subjek Kajian Subjek kajian yang dipilih ialah pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya. Jadi amat sesuailah kajian ini dijalankan kerana sedikit sebanyak dapat mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bertingkah laku ponteng. Pemilihan ini dibuat memandangkan pada waktu ini mereka tidak mempunyai peperiksaan yang penting seperti SPM. . Cina. Kerana dalam fikiran mereka masa ini adalah merupakan masa untuk mereka bergembira sebelum menempuh peperiksaan yang lebih besar pada tahun berikutnya.dengan sekolah tersebut memudahkan penyelidik untuk berurusan dengan pihak sekolah 3. India dan lain-lain. Kebanyakkan pelajar tingkatan 4 sebahagiannya mempinyai tabiat suka ponteng ke sekolah.4. hal ini mungkin disebabkan mereka dalam masa ini iaitu semasa berada di tingkatan 4 yang tidak mempunyai peperiksaan yang besar seperti tingkatan 3 dan 5 lalui.

5 Alat kajian Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik yang diambil oleh pengkaji daripada Vijayan Ramakutir (2000) yang telah diubahsuai oleh pengkaji. Menurut Sidek Mohd Noah (2002). Pengkaji mendapat kerjasama guru tingkatan dalam pemilihan pelajar ponteng ini. dalam kajian ini pengkaji memilih menggunakan persampelan berkelompok bagi pemilihan sampel. Pelajar yang ponteng sekurang-kurangnya tiga hari dalam bulan pertama dan seterusnya pada bulan kedua dan ketiga berikutnya dikategorikan sebagai pelajar ponteng. teknik persampelan ini menjadi pilihan terbaik berbanding teknik persampelan. Pelajarpelajar ini berumur 16 tahun dan terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat.3. pemilihan sampel adalah secara persempelan bertujuan. Dalam kajian ini. terutama persampelan rawak mudah kerana ia membolehkan penyelidik menemui responden kajian kerana responden berkumpul di satu tempat.2 Sampel kajian Kajian ini melibatkan subjek kajian yang terdiri daripada 50 orang pelajar. 3. Oleh itu. Pemilihan sampel untuk kumpulan ponteng adalah disemak daripada Buku Daftar Kedatangan Harian untuk melihat sejauh manakah tahap ponteng mereka. Bahagian-bahagian dalam borang soal selidik tersebut adalah mengandungi : .4. Borang soal selidik ini mengandungi lima bahagian dan item-item soalan yang perlu dijawab oleh subjek.

1 Item-Item Positif dan Negatif bagi Faktor Sikap Guru _____________________________________________________________________ Item Positif Item Negatif _____________________________________________________________________ 1. 3.5. Terdapat soalan-soalan yang berbentuk positif dan juga negatif iaitu : Jadual 3. bilangan adik-beradik dalam keluarga. 10 3. 7.1 Bahagian A : Maklumat peribadi Bahagian A mengandungi soalan yang berkaitan dengan maklumat diri responden. Item-item bagi soalan ini juga berbentuk positif dan juga negatif iaitu : . pendapatan bapa atau penjaga. 6. 9. Terdapat 5 soalan dalam bahagian A ini. 5. Antara item yang ditanya dalam bahagian ini ialah jantina. 8 3.3. cara ke sekolah dan juga jarak dari rumah ke sekolah. Item-item soalan ini menggunakan skala Likert. 2.3 Bahagian C : Faktor Sosioekonomi Bahagian ini juga mengandungi 10 soalan yang mengandungi faktor sosioekonomi yang mengukur pelajar ponteng sekolah.2 Bahagian B : Faktor sikap guru Bahagian B mengandungi 10 soalan yang meliputi soalan yang berkaitan dengan faktor sikap guru yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. 4.5.5.

6. 9. Semua item dalam soalan ini adalah berbentuk positif. 8 1. 7.4 Bahagian D : Faktor rakan sebaya Bahagian D juga mengandungi 10 soalan mengenai faktor rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. 4. 9. 5.5. 3. 2.5. 6. Jadual 3.5 Bahagian E : Faktor Diri Sendiri Bahagian ini mengandungi 10 soalan mengenai faktor diri sendiri yang mempengaruhi pelajar ponteng.2 Item-Item Positif dan Negatif bagi Faktor Sosioekonomi Item Positif Item Negatif 1. 3. Bahagian ini juga diukur menggunakan skala Likert iaitu Sangat Tidak Benar (STB).3 Item-Item Positif dan Negatif bagi Faktor Diri Sendiri _____________________________________________________________________ Item Positif Item Negatif _____________________________________________________________________ 2. Tidak Benar (TB). 10 . 10 3. 8 3.Jadual 3. Item-item yang digunakan bagi mengukur bahagian ini adalah berbentuk positif dan juga negatif. 7. 5. Benar (B) dan Sangat Benar (SB). 4.

jitu.6 Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Kajian Menurut Cronbach (1951). . Item-item ini dianggap sebagai item yang baik dan berjaya mengukur dimensi yang membentuk alat kajian tersebut. boleh dipercayai. kesahan menunjukkan sejauh manakah sesuatu alat ukuran itu sah mengukur. Nilai reliabiliti sesuatu alat kajian yang baik diperolehi bila nilai ralatnya adalah minima atau dengan kata lain.3. kestabilan. ujian yang sah ialah apabila ujian itu dapat mengukur apa yang sepatutnya didakwa diukur oleh ujian itu. Pengkaji telah menjalankan ujian rintis terhadap alat kajian yang telah diubahsuai mengikut persoalan kajian Keputusan nilai kebolehpercayaan dalam kajian ini adalah pada alpha 0. nilai reliabiliti yang baik adalah di antara 0.8 hingga 1.0. Menurut Kaplan & Saccuzzo (1982). 1954). boleh diramal dan saksama. Manakala menurut Kerlinger (1973). nilai variannya adalah sama dengan sifar (Guilford. Didapati 50 item yang dibina adalah sah.05 dan 0. Item-item tersebut dapat berkorelasi secara keseluruhannya pada aras signifikan 0. relialibiliti sesuatu alat kajian bergantung kepada ketekalan dalam memberi keputusan yang tepat.01. stabil. Menurut Anastasia (1986). Ini menunjukkan nilai pekali kebolehpercayaan bagi alat kajian ini adalah tinggi dan boleh dipercayai penggunaannya. reliabiliti adalah merujuk kepada ketekalan.910. Allen dan Yen (1979). kesaksamaan dan ketepatan skor-skor atau markat yang diperolehi individu yang sama apabila diuji semua dengan ujian yang sama dalam keadaaan yang berbeza atau dengan set alat kajian yang berbeza tetapi menggunakan item-item yang sama menguji pembolehubah yang berlainan dalam satu keadaan. Nilai kesahan bagi soal selidik yang telah pengkaji bentuk sendiri adalah tinggi dan menggunakan statistik korelasi pearson.

Responden diberi masa selama 30 minit untuk menjawab soalan yang diberikan. 3.7 Prosedur kajian Sebelum menjalankan kajian. pengkaji mendapatkan surat kebenaran dan pengesahan daripada Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur dan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya. maka pengkaji telah mendapatkan bantuan sepenuhnya daripada kaunselor. Kuala Lumpur. Kaunselor secara sukarela telah mentadbir soal selidik bagi 50 orang responden. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Oleh kerana pengkaji tidak dapat menjalankan kajian sendiri. 40 orang responden lelaki telah dipilih. Seterusnya. Pengkaji telah mendapat kerjasama dan pertolongan daripada pihak sekolah terutamanya kaunselor dan juga guru kelas. Tanjung Malim. pengkaji telah memohon kebenaran menjalankan kajian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia di Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Seterusnya. Sebelum responden menjawab soal-selidik.3. Cara penganalisaan data ialah menggunakan kaedah perbandingan .8 Penganalisaan data Data yang diperolehi melalui soal selidik dianalisis dengan menggunakan kaedah software SPSS. terlebih dahulu pengkaji telah memohon kebenaran dan pengesahan menjalankan kajian daripada Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. pengkaji terlebih dahulu memperkenalkan diri dan memberi penerangan yang ringkas mengenai tujuan kajian. kandungan soal selidik dan juga arahan untuk menjawab soal-selidik. Begitu juga dengan responden perempuan iaitu seramai 10 orang. Permohonan ini disertakan bersama satu salinan cadangan penyelidikan.

min dan peratusan. Jumlah keseluruhan item 45 soalan.9 Soal Kaedah pemarkatan selidik ini terbahagi kepada 5 bahagian iaitu A. 3. Manakala sikap pelajar pula diukur melalui diri pelajar itu sendiri.B.C. Yang mana setiap bahagian mewakili 10 item soalan kecuali bahagian A.4 _________________________________________________________________ Respon Jawapan Item positif Item negatif _________________________________________________________________ Sangat Tidak Setuju 4 1 Tidak Setuju 3 2 Setuju 2 3 Sangat Setuju 1 4 _________________________________________________________________ Skor Maksimum = 200 Skor rendah = 50 Skor sederhana = 125 Cara penilaian sikap guru dalam mempengaruhi pelajar ponteng sekolah ialah adakah guru tersebut bersikap bias atau pun garang semasa pengajaran dalam bilik darjah. Melalui penganalisaan ini juga pengkaji dapat menentukan nilai sebenar dan adakah faktor-faktor yang dikemukakan mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana cara pemarkatan diberi: Jadual 3.D dan E. Peratusan pula adalah untuk analisis biodata responden kajian. Sikap ini .

6. Jadual 3. Jadual 3. Pengaruh rakan sebaya pula dilihat sama ada rakan itu positif atau pun negatif dalam mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. Ini ditunjukkan berdasarkan jadual di bawah.diukur adakah pelajar itu tidak berminat datang ke sekolah atau pun pelajar itu bermotivasi rendah untuk hadir ke sekolah.6 Pemarkatan Jarak Rumah ke Sekolah Jarak rumah ke sekolah Kilometer (km) Dekat < 1 km 1 km – 5 km 5 km – 10 km > dari 10 km Jauh .5 Pemarkatan Tahap Sosioekonomi Tahap Ekonomi Rendah Tingkat Pendapatan < RM 1000 RM 1000 – RM 2000 RM 2000 – RM3000 > RM3000 Tinggi Cara penilaian dari rumah ke sekolah pula ialah dengan melihat jarak rumah sampel kajian dengan sekolah samada jauh ataupun dekat dengan melihat jadual 3. Bagi kaedah penilaian tahap sosioekonomi bapa ata penjaga bagi keluarga sampel kajian iaitu tahap ekonomi rendah ataupun tinggi.

10 Rumusan Secara keseluruhannya. Oleh itu. kesempurnaan sesuatu penyelidikan dipengaruhi oleh metodologi kajian. . menjadi tanggungjawab pengkaji untuk memastikan ketepatan dalam penggunaan rekabentuk kajian. menjalankan kajian seperti yang dirancang. pemilihan sampel yang bersesuaian dengan kajian dan yang akhir sekali adalah penganalisisan data secara tepat.3.

pengkaji menggunakan kaedah peratusan untuk melihat faktor demografi. perbincangan dalam bab ini adalah berdasarkan kepada empat faktor yang mendorong pelajar ponteng sekolah. Penganalisaan dibuat ke atas jawapan responden.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai dapatan kajian. pengkaji ingin melihat faktor manakah yang paling dominan sekali yang mendorong seseorang pelajar bertingkah laku ponteng.BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. Pengkaji juga menggunakan min untuk melihat adakah terdapat perbezaan faktor ponteng mengikut jantina dan . pengkaji juga menggunakan kaedah statistik deskriptif perbandingan min bagi melihat faktor yang paling dominan di antara keempat-empat faktor terhadap gejala ponteng. Di samping itu juga. Selain itu. Pengkaji merumuskan data yang diperolehi daripada soal selidik ke dalam bentuk jadual dan menginterpretasi dalam bentuk huraian. Secara keseluruhannya. Dalam kajian ini.

tingkat pendapatan bapa atau penjaga. data yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan demografi sampel. Pelajar-pelajar ini adalah berumur 16 tahun iaitu berada di tingkatan empat. 4. Bahagian yang dikaji dalam bahagian ini adalah seperti jantina. Jadual 4.akhir sekali kaedah T-test juga digunakan dalam melihat adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor ponteng dengan jantina. bilangan adik-beradik dan cara mereka ke sekolah. Pemilihan sampel untuk kumpulan pelajar yang ponteng adalah disemak daripada Buku Daftar Kedatangan Harian yang diperolehi daripada guru tingkatan untuk melihat sejauh manakah tahap ponteng.3 Ciri-ciri demografi sampel Dalam bahagian A soal selidik.2 Analisis sampel kajian Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri seramai 50 orang pelajar.1 Jadual Kekerapan dan Peratusan Faktor Demografi Sampel Mengikut Jantina Jantina Kekerapan Peratus (%) Lelaki Perempuan Jumlah 35 15 50 70 30 100 . 4.

2 di atas menunjukkan tahap sosioekonomi atau pendapatan keluarga bagi pelajar yang melakukan kegiatan ponteng. Manakala Pelajar perempuan adalah seramai 15 orang bersamaan 30%.Berdasarkan kepada jadual 4. . Berdasarkan data yang diperolehi. Ini menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih tinggi melakukan kegiatan ponteng berbanding pelajar perempuan. Pelajar yang paling tinggi melakukan kegiatan ponteng adalah terdiri daripada pelajar lelaki iaitu seramai 35 orang bersamaan dengan 70%. Manakala pelajar yang terdiri daripada keluarga yang berpendapatan tinggi adalah rendah dalam melakukan kegiatan ponteng sekolah iaitu sebanyak 15 orang bersamaan 30%. Ini menunjukkan pelajar dari golongan yang berpendapatan rendah adalah tinggi dalam melakukan kegiatan ponteng sekolah ini.2 Jadual Kekerapan dan Peratusan Faktor Demografi Sampel Mengikut Tahap Sosioekonomi Keluarga Pendapatan Kekerapan Peratusan (%) Di bawah RM 1000 RM 1000 – RM 2000 RM 2000 – RM 3000 RM 3000 ke atas Jumlah 9 20 15 6 50 18 40 30 12 100 Berdasarkan jadual 4. Jadual 4. pelajar yang melakukan kegiatan ponteng terdiri daripada keluarga yang tahap sosioekonominya kedua rendah iaitu sebanyak 20 orang bersamaan 40%. iaitu pendapatan RM2000 ke bawah adalah golongan yang berpendapatan rendah. Ini berdasarkan pemarkatan yang telah ditunjukkan oleh pengkaji dalam bab sebelum ini.1 menunjukkan kategori jantina yang paling mempengaruhi pelajar yang melakukan kegiatan ponteng sekolah.

bilangan adik-beradik seramai 4 orang yang mempengaruhi tahap sosioekonomi ibu bapa iaitu sebanyak 23 orang bersamaan 46%. Jadual 4.Jadual 4. ini sedikit sebanyak boleh mempengaruhi pelajar melakukan kegiatan ponteng. Apabila ibu bapa berpendapatan rendah dan bilangan adik-beradik pula ramai. Bilangan adik-beradik ini mempengaruhi pendapatan ibu bapa.3 Jadual Kekerapan dan Peratusan Faktor Demografi Sampel Mengikut Kategori Bilangan Adik-Beradik Bilangan Adik-Beradik Kekerapan Peratus (%) Seorang Dua orang Tiga orang Empat Orang Lain-lain Jumlah 0 10 8 23 9 50 0 20 16 46 18 100 Berdasarkan jadual 4. Kebanyakan tahap pendapatan ibu bapa pelajar ini adalah rendah dan bilangan adik-beradik pula ramai iaitu melebihi daripada 2 orang.3 di atas menunjukkan bilangan adik-beradik yang mempengaruhi faktor sosioekonomi yang menyebabkan pelajar ponteng.4 Jadual Kekerapan dan Peratusan Faktor Demografi Sampel Kategori Cara ke Sekolah Cara Kekerapan Peratus (%) Jalan kaki Basikal Motosikal Kereta Bas Jumlah 22 12 8 4 4 50 44 24 16 8 8 100 . Secara umumnya.

4560 2.4 di atas menunjukkan cara pelajar yang ponteng sekolah datang ke sekolah.2340 2. Ini menunjukkan bahawa majoriti rumah pelajar yang ponteng sekolah adalah berhampiran dengan sekolah.1 Apakah faktor yang paling tinggi atau dominan yang menyebabkan pelajar terlibat dengan gejala ponteng? Jadual 4.4120 Berdasarkan jadual 4. ia menunjukkan keputusan analisis min atau purata terhadap keempat-empat faktor iaitu faktor sikap guru. faktor rakan sebaya dan akhir sekali faktor diri sendiri.4 Analisis dapatan Persoalan Kajian 4.0100 2. 4. pengkaji dapat rumuskan berdasarkan data yang diperolehi bahawa lagi dekat rumah sampel dengan sekolah. Daripada keputusan di atas ini menunjukkan bahawa persoalan untuk melihat apakah faktor yang paling dominan antara faktor-faktor tersebut telah terjawab. Terdapat seramai 22 orang bersamaan 44% yang datang ke sekolah dengan cara berjalan kaki. semakin tinggi faktor untuk pelajar tersebut ponteng bagi sampel yang dikaji oleh pengkaji. faktor sosioekonomi. dimana faktor sikap guru adalah .5 di atas. Oleh itu.Berdasarkan jadual 4.5 Keputusan Analisis Min Bagi Melihat Faktor Yang Paling Dominan Faktor Sikap guru Sosioekonomi Rakan sebaya Diri sendiri Min 2.4.

Jika dilihat daripada faktor sikap guru .49663 .0429 1. Faktor yang seterusnya adalah faktor sosioekonomi dimana min bagi faktor tersebut adalah 2.2400 2. Keseluruhan responden adalah seramai 50 responden yang mana 35 sampel adalah terdiri daripada responden lelaki manakala yang selebihnya adalah responden perempuan. Dan akhir sekali faktor yang paling sedikit sekali yang menyumbang berlakunya gejala ponteng adalah faktor diri responden itu sendiri iaitu min bagi faktor ini adalah 2.24608 .4171 2.4000 Sosioekonomi Rakan sebaya Diri sendiri Berdasarkan jadual 4. jadual diatas menunjukkan analisis min bagi faktor ponteng berdasarkan jantina.penyumbang terbesar kepada terjadinya gejala ponteng di sekolah tersebut iaitu min bagi faktor sikap guru adalah 2.4657 2.4333 2.9333 2.23543 .6 di atas.4560.6 Jadual Analisis Min Bagi Faktor Ponteng Berdasarkan Jantina Faktor Jantina N SP Min Sikap guru L P L P L P L P 35 15 35 15 35 15 35 15 .2340.51083 .2 Apakah perbezaan dalam faktor ponteng mengikut jantina? Jadual 4.4.31733 .28052 .2314 2. Ini diikuti oleh faktor kedua terbesar yang menyumbang kepada timbulnya gejala ponteng ini iaitu faktor diri sendiri iaitu min bagi faktor ini adalah 2.26726 2.0100.21072 . 4.4120.

3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dalam dimensi faktor ponteng berdasarkan jantina? Jadual 4.33 22.461 3.4000 adalah dari responden perempuan.354 4. seterusnya faktor rakan sebaya min 2.162 P > 0.4171 adalah responden lelaki dan 2.4657 adalah lelaki manakala perempuan 2.66 24.40 20. ia menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara faktor ponteng berdasarkan jantina di dalam .05 Berdasarkan jadual 4.966 5.min 2.09 24.31 22. 4.704 .092 2.33 24. faktor sosioekonomi min 2.104 Rakan Sebaya .390 Sosioekonomi .4.805 2. yang mana semua faktor adalah didominasi oleh responden lelaki.108 2. Oleh yang demikian ini menunjukkan terdapat perbezaan yang nyata diantara responden lelaki dan perempuan dari aspek min.43 19.20 2.7 di atas.9333 adalah min bagi perempuan.0429 adalah min bagi lelaki dan 1.4333.7 Keputusan Ujian t Bagi Melihat Perbezaan Dimensi Faktor Ponteng Berdasarkan Jantina Dimensi Jantina N Min SP t Sikap Guru L P L P L P L P 35 15 35 15 35 15 35 15 24. dan akhir sekali faktor diri sendiri min 2.2314 adalah lelaki dan 2.2400.177 2.709 Diri Sendiri .

390 .05. . 4.709 . pengkaji dapat menyimpulkan bahawa pelajar yang ponteng sekolah di Sekolah Kebangsaan Segambut Jaya adalah disebabkan oleh pertama sekali faktor sikap guru.05. p > 0.semua dimensi kebimbangan iaitu faktor sikap guru t (48) = . faktor sosioekonomi t (48) = -.104 .5 Kesimpulan Berdasarkan dapatan kajian. dapat dirumuskan bahawa persoalan kajian yang dibuat telah di jawab dimana tidak wujud perbezaan yang signifikan di antara keempat-empat dimensi faktor ponteng tersebut mengikut jantina. diikuti oleh faktor diri sendiri.05 dan akhir sekali faktor diri sendiri t (48) = -. semua faktor adalah mempengaruhi pelajar melakukan kegiatan ponteng sekolah bagi sekolah tersebut.162 . Oleh yang demikian. p > 0. p > 0. sosioekonomi dan rakan sebaya. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa faktor sikap guru adalah yang paling mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. faktor rakan sebaya t (48) = . p > 0. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan oleh pengkaji.05.

Selain itu. Pengkaji juga akan melihat kepada aspek yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kajian yang telah dijalankan.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan hasil daripada dapatan kajian dan mengaitkan dengan pendapat dan dapatan-dapatan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji yang terdahulul. 5.2 Perbincangan Berdasarkan dapatan kajian. implikasi dan cadangan tesis ini pada masa akan datang turut juga dibincangkan dalam bab ini. faktor sikap guru adalah dilihat lebih dominan mempengaruhi pelajar ponteng sekolah dalam kajian ini iaitu dengan min sebanyak .BAB 5 PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.

Melalui sifatsifat ini. Ini menunjukkan bahawa peranan yang dimainkan oleh guru semasa proses pengajaran adalah penting untuk menarik minat pelajar supaya datang ke sekolah.4560. akibatnya pelajar tersebut akan mula menyimpan perasaan benci kepada guru berkenaan dan secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk ponteng sekolah. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Rafiah dalam artikel Tajudin (1995). keputusan kajian menunjukkan ciri-ciri guru yang baik ialah dari kalangan mereka yang mempunyai sifat imaginatif. mendapati bahawa salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak adalah berpunca dari guru disiplin yang terlalu bersikap tegas dan keterlaluan dalam menjatuhkan hukuman ke atas pelajar tanpa melihat sebab pelajar melakukan perkara tersebut. Kenyataan ini di sokong oleh kajian yang telah dijalankan oleh Hart (1934) dalam Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub (2002).2. Faktor ini juga merupakan faktor yang paling tinggi sekali yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. Faktor kedua yang menyumbang kepada berlakunya gejala ponteng ini adalah Faktor diri pelajar itu sendiri dengan min sebanyak 2. selain boleh menarik perhatian pelajar seperti mempunyai watak humor. Ini bersesuain dengan . Guru yang baik dan tidak garang akan mempengaruhi pelajar untuk datang ke sekolah. bahawa ciri-ciri personaliti guru mempengaruhi sikap pelajar terhadap mereka dan sekolah sama ada ponteng atau tidak.4120. ia secara tidak langsung akan meningkatkan rangsangan pelajar untuk pergi ke sekolah. Dapatan ini juga disokong oleh Centre & Potter (1980) dan Rosenshine (1971) dalam Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub (2002). sentiasa menggunakan strategi pengajaran dan mampu untuk menggunakan bahan da aktiviti pembelajaran yang baru. Jika guru garang dan tidak berperikemanusiaan akan menyebabkan pelajar akan merasa takut dan lebih suka ponteng daripada datang ke sekolah.

beliau menyatakan faktor diri sendiri juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelajar . yang menyatakan bahawa pelajar yang suka ponteng ini adalah terdiri daripada kalangan mereka yang memiliki pandangan yang negatif terhadap masa hadapan mereka. Dalam kajian yang dijalankan oleh Ruhayati (1978) dalam Vijayan Ramakutir (2000). berasa jemu dan malas serta ingin bebas daripada peraturan sekolah. di dua buah sekolah di Jahor Bahru yang mempunyai masalah disiplin yan tinggi. yang menyatakan bahawa pelajar ini sengaja tidak mahu pergi ke sekolah. Faktor ini juga adalah bersamaan dengan kajian yang telah dilakukan Bachman dan Green (1971).kajian yang telah dijalankan oleh Amin Husin (1972). Menurut Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip (2004). Di mana rata-rata daripada mereka menyatakan bahawa mereka benci untuk ke sekolah akibat daripada perlabelan ‘jahat’ yang diberi kepada mereka dan secara tidak langsung pelajar terbabit akan telah memesongkan pendirian mereka sehingga ada yang melabel diri mereka sendiri sebagai seorang pelajar ‘tidak berguna dan tidak akan berjaya’. yang menyatakan bahawa masalah persekolahan seperti tiada minat dalam hal-hal sekolah dan kesulitan pembelajaran merupakan sebab utama pelajarpelajar tidak hadir ke sekolah dan tercicir. contohnya dalam fikiran mereka apabila tamat persekolahan mereka sudah menanamkan dalam diri mereka bahawa kalau pandai pun tidak akan menjamin pekerjaan yang baik untuknya. Selain itu kajian yang dijalankan oleh Mokhtar Ismail dan Khadijah Zon (2003) dalam Rohana Man (2003). Faktor ini kurangnya motivasi pencapaian yang berkaitan dengan kecemerlangan iaitu aras prestasi yang ingin dicapai oleh seseorang yang gigih bekerja atau berusaha untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa pelajar tidak mempunyai semangat untuk belajar dan hanya mementingkan keseronokan waktu remajanya dengan berpoya-poya.

mendapati remaja dari taraf sosioekonomi yang rendah adalah lebih tinggi purata mereka dalam melanggar disiplin sekolah seperti ponteng berbanding dengan remaja yang datang dari taraf sosioekonomi keluarga yang tinggi.ponteng contohnya sikap pelajar itu sendiri yang agak sukar untuk mengatakan ‘tidak’ apabila dipengaruhi oleh rakan sebaya selain tidak mempunyai minat atau motivasi untuk ke sekolah. Ruhayati (1978) dalam Vijayan Ramakutir (2000).Rani @ Ghani. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang ponteng sekolah adalah rendah motivasi pencapaiannya dan tidak bersemangat ke sekolah disebabkan motivasi dalaman yang rendah. menyatakan kajian lalu menunjukkan bahawa motivasi pencapaian berkaitan dengan prestasi dalam sesuatu tugas penyelesaian masalah. Hal demikian banyak . Ini disokong oleh Mohd Jakarni (1981). Kenyataan ini di sokong oleh kajian yang dijalankan Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub (2002). yang mendapati kebanyakkan pelajar-pelajar yang bertingkah laku devian dan ponteng sekolah adalah terdiri daripada kalangan keluarga yang berpendapatan rendah dan ditambah pula dengan bilangan anak yang ramai. dalam A. mendapati pelajar yang mempunyai latar belakang yang miskin dilihat penyebab kepada pelajar tersebut melakukan kegiatan ponteng sekolah. Faktor sosioekonomi juga turut menyumbang kepada terjadinya gejala ponteng sekolah berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi. Di mana ibu bapa mereka tidak berupaya untuk mnyediakan kemudahan pelajaran anak-anak dan sebagainya.2340. Subjek yang mempunyai motivasi pencapaian yang tinggi lebih berjaya menyelesaikan masalah yang diberi sementara subjek dalam motivasi pencapaian yang rendah lebih ramai yang tidak berjaya menyelesaikan masalah yang diberi. Skor min yang diperolehi bagi faktor tersebut ialah 2. Ini bersesuaian dengan kajian yang telah dijalankan oleh Hussein Mahmud (1980) dalam Salleh Abd. Hamed (1987).

menyatakan bahawa keadaan sosioekonomi dan latar belakang keluarga dilihat sebagai punca bagi masalah ponteng di kalangan pelajar di Kelantan. tetap ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Remaja yang terdedah terlalu awal kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan akhlak mereka. Terutama sekali . Akibatnya kelewatan mereka untuk tiba di sekolah mungkin mendorong mereka untuk mengambil keputusan untuk ponteng daripada dimarahi oleh guru kerana lewat. peranan rakan sebaya turut menyumbang kepada berlakunya gejala sosial seperti ponteng. Ini kerana keluarga yang tidak berkemampuan. Sistem pengangkutan dan perjalanan yang jauh ke sekolah adalah menjadi masalah utama kepada pelajar-pelajar di kawasan pendalaman di Kelantan. Keputusan min yang diperolehi bagi faktor rakan sebaya adalah 2.terjadi di kalangan pelajar yang duduk di kawasan pendalaman. menyatakan bahawa kesan pergaulan bebas dan pengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan mempengaruhi pelajar untuk ponteng sekolah. Ini adalah bersamaan dengan kajian lepas yang dijalankan oleh Dass (1992) dalam Maisarah Taufik (2000). Faktor ini juga adalah mempunyai persamaan dengan kajian lepas yang telah dijalankan oleh Cloward dan Chin (1960). yang menyatakan bahawa faktor sosioekonomi yang rendah menyebabkan ponteng sekolah yang tinggi adalah berpunca daripada kekurangan kemudahan pendidikan yang diterima.0100. Dan kesannya timbul banyak masalah di kalangan pelajar tersebut. Dan akhir sekali faktor yang paling sedikit yang menyumbang kepada gejala ponteng dalam dapatan kajian adalah faktor rakan sebaya. Menurut Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip (2004). Kenyataan ini di sokong oleh kajian yang dijalankan oleh Wan Mohd Zaid (1973) dalam Munirah Abdul Aziz (2001).

Hasil daripada dapatan kajian ini hanya boleh digunakan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Segambut Jaya sahaja kerana kajian dijalankan di sekolah tersebut sahaja. rakan sebaya dan sosiekonomi dengan pelajar yang ponteng sekolah. pelajar harus lebih bermotivasi dan bersaing dangan rakan-rakan yang lebih cemerlang supaya dapat mencapai kejayaan seperti kawan-kawan yang lain.kepada pelajar-pelajar yang rendah status sosioekonomi. diri sendiri.3 Implikasi kajian Berdasarkan hasil dapatan kajian ini menunjukkan terdapat perkaitan di antara faktor sikap guru. tercicir dalam pelajaran dan yang mengalami masalah keluarga. Implikasi yang akan timbul adalah kepada diri pelajar itu sendiri. sosioekonomi dan rakan sebaya. diri sendiri. Kelemahan keluarga dan persekitaran menyebabkan remaja sebegini mempunyai pengaruh rakan sebaya yang kuat dalam mencorakkan personalitinya dan akibatnya mereka ini akan membentuk kumpulan mereka sendiri dan mengadakan peraturan tertentu. Dan di sinilah mula timbul masalah disiplin seperti ponteng sekolah. Bagi mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pengkaji menunjukkan bahawa pelajar yang melakukan kegiatan ponteng sekolah adalah disebabkan oleh kelima-lima faktor yang telah dibincangkan di atas iaitu faktor sikap guru. Faktor diri sendiri yang mendorong pelajar ponteng sekolah patut dilihat dengan lebih jelas lagi bagi memberi semangat dan motivasi kepada pelajar tersebut supaya rajin dan berminat untuk datang ke sekolah. Pelajar yang ponteng . Semua faktor ini adalah mempengaruhi pelajar dalam ponteng sekolah. 5.

guru perlulah lebih bersikap baik dengan pelajar supaya pelajar lebih berminat untuk datang ke sekolah tanpa ada perasaan malas dan jemu. Setelah mengenal pasti faktor tersebut mempunyai hubungan dengan ponteng sekolah. Dengan itu. Berdasarkan dapatan kajian ini. Oleh itu. Pengetua dan juga pihak pentadbir sekolah perlu sama-sama turun padang dalam memberi kerjasama kepada guru kelas dan juga kaunselor bagi menangani isu ini. Guru juga perlu lebih peka terhadap pelajar yang suka ponteng sekolah ini. maka KPM boleh mengambil beberapa inisiatif yang terbaik bagi mengatasi permasalahan ponteng tersebut. Selain itu. Di sini. faktor yang paling tinggi yang menyebabkan ponteng sekolah dalam kajian ini ialah sikap guru. Di samping itu juga.juga tidak harus mengikut jejak kawan-kawan yang sudah tidak bersekolah lagi kerana ini akan mempengaruhi pelajar untuk tidak datang ke sekolah. KPM dapat melihat faktor-faktor yang mendorong pelajar ponteng sekolah. faktor sikap guru adalah lebih menonjol. Daripada ingin mengambil perhatian. Guru perlu memberi lebih perhatian kepada mereka ini kerana kadang kala pelajar yang ponteng ini hanya ingin mengambil perhatian daripada orang lain. Pihak sekolah juga perlu ada kerjasama dalam menangani pelajar yang ponteng ini. pihak sekolah dapat melihat faktor yang mana lebih dominan dalam mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. guru perlu memberi perhatian dan mengambil tindakan susulan kenapa pelajar tersebut ponteng. lama-kelamaan terus menjadi habit dan tabiat dalam diri pelajar tersebut. dapatan kajian ini juga memberi implikasi atau kesan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. oleh itu pihak sekolah harus mengambil inisiatif bagi melahirkan guru penyayang yang disukai oleh ramai pelajar dan mempengaruhi pelajar untuk datang ke sekolah. Dalam kajian ini. .

4. pelbagai usaha telah dilakukan bagi mengatasi masalah ini. untuk kajian yang akan datang pengkaji mencadangkan responden tidak harus tertumpu kepada satu tingkatan sahaja. Jadi.4 Cadangan Ponteng sekolah merupakan isu yang telah lama diperkatakan sejak dahulu lagi. Di sini.4. 5.4. 5.5. maka dicadangkan untuk kajian di masa hadapan diperluaskan lagi sampel kajian bagi memperolehi keputusan yang lebih jitu dan tepat. Oleh yang demikian pengkaji mencadangkan di masa hadapan dikaji lebih banyak lagi faktor yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. alat kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik. Diharap pada masa hadapan. Oleh itu. semua pihak perlu bekerjasama bagi membanteras gejala ini kerana pelajar adalah aset negara di masa hadapan. kaedah temubual atau eksperimental juga digunakan supaya dapat mengetahui dengan lebih .3 Dalam kajian ini hanya terhad kepada empat faktor sahaja yang mempengaruhi pelajar ponteng sekolah. Jadi. 5.5 Dalam kajian ini. Dengan mengetahui sebab dan langkah mengatasi diharapkan pihak tertentu dapat mengurangi dan mengatasi permasalahan ini dengan lebih berhemah dan berkesan. diharap pengkaji lain akan mengkaji langkahlangkah bagi mengatasi permasalahan ponteng ini.1 Kajian ini hanya melibatkan pelajar Tingkatan Empat sahaja. pengkaji ingin mengemukakan beberapa cadangan iaitu : 5.2 Kajian ini hanya melibatkan satu sekolah sahaja dan tidak dapat mewakili populasi. 5.4 Pada masa hadapan.4.4.

jelas lagi apakah yang mendorong seseorang pelajar itu ponteng sekolah. Sesungguhnya aspek yang dikaji dalam kajian ini masih lagi terhad dan banyak kekurangannya. Banyak lagi aspek yang perlu diselidiki untuk menyempurnakan kajian ini. .

& Hall. Montery California : Brooks/Cole Publications. Gangster Tangani Hingga Ke Akar Umbi. (1970). Psikologi Kanak-Kanak dan Remaja. Amin Husin. Hicks. (1979). Bendung Masalah Ponteng. Psychological Testing. Green.BIBLIOGRAFI ________________ (2000). 97 – 100. Bangi : UKM. S. J & Yen. (2004). Pelanggaran Disiplin Kendiri Pelajar-Pelajar Dalam Persekolahan dan Hubungan Dengan Prestasi Pencapaian Akademik. Diperoleh Disember 22. Introduction to Measurement Theory. Diperoleh Disember 26.utusan. A. Elliot. Rinehart & Winston Inc. Rani @ Ghani Othman. 2004 daripada http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.com.gov. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Kamus Dewan Edisi Ketiga. 2004 daripada http://www. Masalah Disiplin Pelajar dan Penyelesaiannya dari Perspektif Pengetua Sekolah. 2004 daripada http://www2. (1971).com. Psikologi Personaliti. Youth In Transition : Dropping Out – Problem On Symptom? New York : University of Michigan Press. Gejala Ponteng – Budaya Hujung Tahun.utusan. (2002).my/~mpbl/Research/98_Azizah. (1972). 2004 daripada http://www. W. Diperoleh Disember 22. S. I. D. D. Ahmad Asri Ahmad Pudzi. Diperoleh Disember 22. Anastasia. Dalam Konvensyen Nasional Pertama Mengenai Pendidikan. (1998). L. A. Psychology of Adolescence. Jas Laile Suzana Jaafar. Ponteng. M.my Allen. D. J. 2.my/ Habibah Elias dan Noran Fauziah Yaakub. (1986). (2004). Azizah Lebai Nordin.moe. Delinquency and Dropout. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional.com. (1965). (1974). (2002).my/ Cole. (1988). Ponteng.yes2ns. Imitation and Retention of Film-Mediated Aggressive Peer and Adult Models. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka. .html Bachman. J. G. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. N. New York: Mc Millan Publishing. (2004). Lexington : MA Health Publishing. Great Britain: Holt. Journal of Personality and Social Psychology.

com. (2005).com/ Disember 22. N. Diperoleh Disember 22.my/ Mengesan Ciri-Ciri Pelajar Ponteng. D. (2000). Johor: Perniagaan Jahabersa. Mardzelah Makhsin & Mohamad Fadhli Ilias. Masalah Ponteng Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004 daripada http://wawanone. Diperoleh Disember 22. Diperoleh Disember 22. & Saccuzzo.Kamaruzaman Ujang. Rakan Muda. Psychological Testing: Principle.yadim.geocities.com/pendidikmy/fokus49. 117 – 152. (2003). (1973). Wajarkah Murid Ponteng Guru Dipersalahkan. (2002).geocities. (2004). Tesis Master yang tidak diterbitkan.my/ Kaplan. Rinehart & Winston. Mahmood Nazar Mohamed. 2004 daripada http://www.bravepages. Kerlinger. 2004 daripada http://www. (2004). Profil Gaya Didikan Ibu Bapa.utusan. California : Brooks / Cole Publishing. Menangani Masalah Ponteng Sekolah. 2004 daripada Masitah Mohd Yusof. Status Konsep Kendiri Pelajar serta Hubungan Antara Gaya Didikan Ibu Bapa Dengan Konsep Kendiri Pelajar-Pelajar di Sekolah Menengah di Kuala Langat. Application and Issues. P. Kementerian Arah Bertindak Tegas Atasi Masalah Disiplin Pelajar.com. Diperoleh Disember 22. Diperoleh Disember 22.tripod. (2004). Pengantar Psikologi Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia. Permasalahan Sosial Masa Kini Kenakalan Remaja. (1995). Selangor. 2004 daripada http://mykaunselor. Foundation of Bahavioral Research. (1982).com/salahlaku.com/sosiologi2. R.html Maisarah Taufik. F. 2004 daripada http://www. Diperoleh http://www. Kertas Kerja Kajian Sistem Pendidikan Sistem Kebangsaan (MT2353) Keruntuhan Akhlak dan Salah Laku Pelajar. Serdang: UPM. New York : Holt. Anak Nakal Kaedah Mengatasinya.htm Kementerian Belia dan Sukan. Pemikir Julai – September. M.html . Kuala Lumpur.

Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar Sekolah Menengah Ponteng Sekolah. Norwani Daud.tutor. (2003). Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Serdang Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.5 For Windows. (2004). Pelajar Lemah Suka Ponteng. (1972). Othman Mohamed. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. (1987).angelfire. (2002). Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan.utusan.my/utusan/ Reavis. Analisis Data Berkomputer SPSS 11. Perak : UPSI. Syakir Nawawi. Pemulihan dan Isu Kontemporari. Factor Controlling Attendance In Rural School. (1994).com. Kadar Ponteng Sekolah Di Kuala Lumpur Tinggi. 2004 daripada http://www. 2004 daripada http://www. Sidek Mohd Noah. Perak : UPSI. Johor : UTM. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan. Nabil Abdul Latif. (2001). (2001). . Bangi: UKM. Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip. Delinkuen Juvenil dan Sosial Pencegahan. Persepsi Kendiri dan Sikap Negatif Mempengaruhi Tingkahlaku Kenakalan. Penulisan Tesis Dalam Bidang Sains Sosial Terapan.com. Teori dan Praktis. Pengaruh Persekitaran Terhadap Tingkahlaku Ponteng di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah. Diperoleh Disember 22. Reka Bentuk Penyelidikan Falsafah. Kelantan. (2004).com. Perak : UPSI. (2000).my Vijayan Ramakutir. G. Diperoleh Disember 22.Munirah Abdul Aziz. (2003). Kuala Lumpur: Venton Publishing. H. Hamed. New York : University of Michigan Press. Rohana Man. 2004 daripada http://www.my Salleh Abd. Tanjong Malim. 2004 daripada http://www. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan.utusan. Corak Tingkahlaku Bermasalah di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan. Latihan ilmiah yang tidak diterbitkan.com/ Syukri Abdullah. Mohd Salleh Abu. (2003). Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia. (2001). Diperoleh Disember 22. (2004) Wujudkan Suasana Seronok Ke Sekolah. Diperoleh Disember 22. Ciri-Ciri yang Mendorong Pelajar Melanggar Disiplin : Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Vakasional Tanah Merah. Zaidatun Tasir. Masalah Ponteng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful