PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP

)

TAJUK PROGRAM: PISMP

NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: WAJ 3107 SENI DALAM PENDIDIKAN TARIKH MULA: 4 Julai 2011

SEMESTER : SEMESTER 4

TARIKH HANTAR: 1 Ogos 2011

HASIL PEMBELAJARAN : 1. Menjelaskan konsep asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. 3. Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain.

OBJEKTIF KERJA KURSUS :

1. Mengumpul dan menghuraikan maklumat bagi konsep dalam Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan ( 1.1)

2. Mengumpul dan memproses maklumat bagi unsur-unsur Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan mengikut Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah ( 1.5 ) 3. Mengaplikasikan hubungkait Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam aktiviti secara kolaboratif ( 2.4 ) 4. Menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menginterasikan unsur Seni Visual, Muzik dan Pergerakan ( 4.4 )

1

keratan akhbar. : Penghasilan story board dan persembahan aktiviti. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: o Font Arial o Saiz huruf ialah 12 o Langkau satu setengah baris 2 . Menghasilkan satu persembahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 60 minit bagi salah satu topik dalam mana-mana mata pelajaran sekolah rendah dengan menginterasikan elemen Seni Visual. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Muzik dan Pergerakan mengikut format yang ditetapkan. majalah dan lainlain sumber. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Sub Tugasan Bagi melaksanakan tugasan ini anda diminta: 1. mengumpul dan menghuraikan maklumat tentang Seni Dalam Pendidikan (SDP) dengan mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintergrasikan muzik. Menyediakan story board bagi persembahan aktiviti yang dilaksanakan. Nota hendaklah di sediakan dalam bentuk peta minda atau pengurusan grafik. Tugasan KKP: o Tugasan individu o Tugasan kumpulan : Penghasilan dokumentasi. Muzik dan Pergerakan peringkat sekolah rendah dari internet.Tugasan Kerja Kursus Pendek Menghasilkan folio dengan membuat pembacaan. 2. Tugasan ini hendaklah dibuat dalam kumpulan bertiga. Menyediakan folio dengan mengumpul dan memproses maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam Seni Visual. 2.

Tugasan kumpulan dan individu hendaklah di buat secara berasingan 3 . Pembahagian markah keseluruhan: a. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 60%. isi kandungan dan rujukan dengan maklumat pelajar seperti berikut: o Nama pelajar o Nombor Kad Pengenalan / Nombor Matriks o Kumpulan ( contoh PISMP 4. Penghasilan dokumentasi .20 % Persembahan aktiviti – 20% 7. Minimum tugasan dokumentasi tidak kurang daripada 10 muka surat (TIDAK TERMASUK PENULISAN STORY BOARD) 6. 4. b. Tugasan perlu disertai kulit muka depan.Pengumpulan maklumat dan penyediaan peta minda .20 % Penulisan Story Board .o Rujukan mengikut format APA o Lampiran 3. c. Sumber bahan rujukan perlu dinyatakan dengan menulis rujukan mengikut format APA.2 – Pendidikan Seni Visual ) o Tajuk Tugasan o Kod dan Mata Pelajaran o Nama pensyarah Pembimbing o Tarikh penyerahan tugasan 5.

3. Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan templet garis panduan pemarkahan (templet 3: Grid Kriteria Pemarkahan) Tugasan di sediakan oleh ______________________ ( ) ( Disahkan oleh ______________________ ) 4 . 4. konsisten dan terperinci. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong penulisan dan persembahan anda hendaklah dikemukakan.Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. Plagiarisme dalam apa jua bentuk dilarang sama sekali. 2. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil maklumat dan sokongan ilmiah. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima.