PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK (KKP

)

TAJUK PROGRAM: PISMP

NAMA GURU PELATIH:

TAJUK KURSUS: WAJ 3107 SENI DALAM PENDIDIKAN TARIKH MULA: 4 Julai 2011

SEMESTER : SEMESTER 4

TARIKH HANTAR: 1 Ogos 2011

HASIL PEMBELAJARAN : 1. Menjelaskan konsep asas dalam Seni Visual, Muzik dan Pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. 3. Mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain.

OBJEKTIF KERJA KURSUS :

1. Mengumpul dan menghuraikan maklumat bagi konsep dalam Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan ( 1.1)

2. Mengumpul dan memproses maklumat bagi unsur-unsur Seni Visual, Muzik dan
Pergerakan mengikut Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah ( 1.5 ) 3. Mengaplikasikan hubungkait Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dalam aktiviti secara kolaboratif ( 2.4 ) 4. Menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menginterasikan unsur Seni Visual, Muzik dan Pergerakan ( 4.4 )

1

Muzik dan Pergerakan peringkat sekolah rendah dari internet. majalah dan lainlain sumber.Tugasan Kerja Kursus Pendek Menghasilkan folio dengan membuat pembacaan. 2. mengumpul dan menghuraikan maklumat tentang Seni Dalam Pendidikan (SDP) dengan mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintergrasikan muzik. Tugasan KKP: o Tugasan individu o Tugasan kumpulan : Penghasilan dokumentasi. 2. Menyediakan story board bagi persembahan aktiviti yang dilaksanakan. Tugasan ini hendaklah dibuat dalam kumpulan bertiga. keratan akhbar. Nota hendaklah di sediakan dalam bentuk peta minda atau pengurusan grafik. Menyediakan folio dengan mengumpul dan memproses maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran asas dalam Seni Visual. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: o Font Arial o Saiz huruf ialah 12 o Langkau satu setengah baris 2 . Menghasilkan satu persembahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran 60 minit bagi salah satu topik dalam mana-mana mata pelajaran sekolah rendah dengan menginterasikan elemen Seni Visual. : Penghasilan story board dan persembahan aktiviti. Sub Tugasan Bagi melaksanakan tugasan ini anda diminta: 1. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Muzik dan Pergerakan mengikut format yang ditetapkan.

Pembahagian markah keseluruhan: a. Penghasilan dokumentasi . isi kandungan dan rujukan dengan maklumat pelajar seperti berikut: o Nama pelajar o Nombor Kad Pengenalan / Nombor Matriks o Kumpulan ( contoh PISMP 4. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 60%.20 % Persembahan aktiviti – 20% 7. Tugasan kumpulan dan individu hendaklah di buat secara berasingan 3 .20 % Penulisan Story Board . Tugasan perlu disertai kulit muka depan. b. Minimum tugasan dokumentasi tidak kurang daripada 10 muka surat (TIDAK TERMASUK PENULISAN STORY BOARD) 6.o Rujukan mengikut format APA o Lampiran 3. Sumber bahan rujukan perlu dinyatakan dengan menulis rujukan mengikut format APA. c. 4.2 – Pendidikan Seni Visual ) o Tajuk Tugasan o Kod dan Mata Pelajaran o Nama pensyarah Pembimbing o Tarikh penyerahan tugasan 5.Pengumpulan maklumat dan penyediaan peta minda .

Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong penulisan dan persembahan anda hendaklah dikemukakan. 2. konsisten dan terperinci. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil maklumat dan sokongan ilmiah. Plagiarisme dalam apa jua bentuk dilarang sama sekali. Pelajar yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima. Kriteria Pemarkahan Tugasan ini akan dinilai berdasarkan templet garis panduan pemarkahan (templet 3: Grid Kriteria Pemarkahan) Tugasan di sediakan oleh ______________________ ( ) ( Disahkan oleh ______________________ ) 4 .Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut: 1. 3. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful