PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

1.

Kertas 2 mengandungi bahagian A dan B.Bahagian A mengandungi 5soalan dan mesti menjawab 3 daripada 4 soalan tersebut.Manakala Bahagian B adalah soalan kajian kes yang wajib dijawab oleh calon.

2. Calon mesti menjawab dengan padat,tepat dan ringkas. 3. 4. 5. 6. Jawapan mestilah mengikut konsep dan istilah ekonomi. Jawapan yang meleret-leret tidak diterima. Markah berdasarkan fakta,huraian atau contoh dan graf yang dipaparkan. Jawapan juga berdasarkan agihan markah.1 markah untuk fakta,huraian atau contoh.

Contoh: Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam (5markah) Jawapan: Lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ialah: I) Perubahan harga daging ayam itu sendiri II) Perubahan kepada harga barang lain III) Perubahan teknologi pengeluaran IV) Kos Pengeluaran V ) Cuaca BENTUK SOALAN (b) Jelaskan KEHENDAK JAWAPAN Menerangkan secara terperinci sesuatu isu Contoh: Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding sumber luar negara (8 markah) Jawapan : Kelebihan pinjaman dalam negeri: I) Tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing.TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2. BENTUK SOALAN (a) Nyatakan KEHENDAK JAWAPAN Calon hanya memerlukan kepada pernyataan atau senaraikan.Jika pinjaman luar dilakukan akan menyebabkan pengaliran wang keluar negara. . II) Tidak melibatkan pengaliran keluar wang duit beredar dalam negeri.Pinjaman luar negara terdedah kepada risiko perubahan kadar pertukaran asing.

Jawapan: I) Isi rumah • • Kekurangan sumber pendapatan membuat pilihan barangan yang mendatang kepuasan yang maksimum.Apabila harga sesuatu barang itu meningkat.permintaan terhadap barang itu akan berkurang dan sebaliknya apabila harga jatuh. ( 8 markah) Jawapan : Tidak.permintaan terhadap petrol akan berkurangan. Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. (7 markah) Contoh : Mengapakah individu membuat pinjaman? Jawapan : Individu membuat pinjaman disebabkan : I) Berlakunya waktu kecemasan seperti kereta rosak. I) Harga barang itu sendiri. II) Membiayai pendidikan terutama di peringkat yang lebih tinggi.BENTUK SOALAN ( c ) Mengapakah KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti memberikan sebab. Barang Penggenap. BENTUK SOALAN (d) Bincangkan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti membincangkan secara terperinci setiap faktor.Bagaimanakah.permintaan terhadap kopi akan meningkat BENTUK SOALAN KEHENDAK JAWAPAN (e) Terangkan.jika harga kereta meningkat. Contoh: Benarkah faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang? Bincangkan. Barang pengganti.dan kematian.selain faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang terdapat juga faktor-faktor lain yang penting.apabila harga the meningkat. II) Faktor-faktor lain: Kenaikan harga barang lain. .permintaan akan meningkat. dan Huraikan Calon mesti membuat penerangan terhadap fakta. III) Membeli barangan tahan lama seperti kereta dan rumah.sakit. Contoh: Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan.

Pilihan kepada teknik pengeluaran yang mendatangkan keuntungan yang maksimum. Contoh: Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Faiz. BENTUK SOALAN (g) Hitungkan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki menunjukkan rumus dan membuat pengiraan. Jawapan : Perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan: Bank perdagangan Menyediakan akaun tabungan. 5 markah. .dan pemfaktoran.akaun tetap.Jumlah potongan wajib =(Gaji + Elaun + Sewa) – (Cukai pendapatan + Caruman KWSP + Bayaran zakat) =(RM 2 000 + RM 170 + RM 200).II) Firma • Kekurangan faktor-faktor pengeluaran.pemajakan. Contoh: Bezakan antara fungsi bank perdagangan dengan syarikat kewangan.. dan akaun semasa Menyediakan pinjaman dan overdraf kepada pelanggan Syarikat kewangan Menyediakan akaun tabungan dan akaun tetap. Menyediakan perkhidmatan sewa beli. • Kos lepas ialah teknik yang hanya mendatangkan keuntungan yang minimum BENTUK SOALAN f) Bezakan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti dapat tunjukkan perbezaan keduaduanya. Jawapan: Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan.(RM 60 + RM 200 + RM 120) =RM 2370 – RM 380 = RM 1990.

lukiskan keluk penawaran di atas.BENTUK SOALAN (h) Lukiskan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki melukiskan rajah dengan betul dan tepat. Langkah: (I) (II) (III) (IV) Labelkan paksi-x Labelkan paksi-y Labelkan titik origin Lukis rajah mengikut skala (kalau skala diberi) (V) Labelkan keluk atau graf. (VI) Tuliskan tajuk rajah. Harga (RM) S S Kuantiti(bungkus) . Harga (RM) 1 2 3 Kuantiti(Bungkus) 30 60 90 Dengan menggunakan skala 1 cm : RM1 pada paksi harga dan 1cm : 30 bungkus pada paksi kuantiti. Contoh: Jadual di bawah menunjukkan penawaran biskut oleh Firma .

8. 2. . 6. 3.Tiada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif(KBKK) 5.Jawapan meleret-leret kerana terpengaruh dengan nada soalan.Menganggap mata pelajaran Ekonomi Asas senang 7.Tidak menjawab mengikut agihan markah.Tidak mahir dalam teknik menjawab.Malas membaca dan mengulang kaji.Tidak memahami konsep dan istilah ekonomi.Tidak memahami kehendak soalan. 4.KELEMAHAN CALON: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful