PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

1.

Kertas 2 mengandungi bahagian A dan B.Bahagian A mengandungi 5soalan dan mesti menjawab 3 daripada 4 soalan tersebut.Manakala Bahagian B adalah soalan kajian kes yang wajib dijawab oleh calon.

2. Calon mesti menjawab dengan padat,tepat dan ringkas. 3. 4. 5. 6. Jawapan mestilah mengikut konsep dan istilah ekonomi. Jawapan yang meleret-leret tidak diterima. Markah berdasarkan fakta,huraian atau contoh dan graf yang dipaparkan. Jawapan juga berdasarkan agihan markah.1 markah untuk fakta,huraian atau contoh.

.Pinjaman luar negara terdedah kepada risiko perubahan kadar pertukaran asing.Jika pinjaman luar dilakukan akan menyebabkan pengaliran wang keluar negara. II) Tidak melibatkan pengaliran keluar wang duit beredar dalam negeri.TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2. Contoh: Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam (5markah) Jawapan: Lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ialah: I) Perubahan harga daging ayam itu sendiri II) Perubahan kepada harga barang lain III) Perubahan teknologi pengeluaran IV) Kos Pengeluaran V ) Cuaca BENTUK SOALAN (b) Jelaskan KEHENDAK JAWAPAN Menerangkan secara terperinci sesuatu isu Contoh: Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding sumber luar negara (8 markah) Jawapan : Kelebihan pinjaman dalam negeri: I) Tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing. BENTUK SOALAN (a) Nyatakan KEHENDAK JAWAPAN Calon hanya memerlukan kepada pernyataan atau senaraikan.

dan Huraikan Calon mesti membuat penerangan terhadap fakta. . ( 8 markah) Jawapan : Tidak.apabila harga the meningkat.dan kematian. I) Harga barang itu sendiri.Apabila harga sesuatu barang itu meningkat. II) Faktor-faktor lain: Kenaikan harga barang lain.BENTUK SOALAN ( c ) Mengapakah KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti memberikan sebab.Bagaimanakah. Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Barang pengganti.permintaan akan meningkat. Contoh: Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan. II) Membiayai pendidikan terutama di peringkat yang lebih tinggi. (7 markah) Contoh : Mengapakah individu membuat pinjaman? Jawapan : Individu membuat pinjaman disebabkan : I) Berlakunya waktu kecemasan seperti kereta rosak.permintaan terhadap barang itu akan berkurang dan sebaliknya apabila harga jatuh. Jawapan: I) Isi rumah • • Kekurangan sumber pendapatan membuat pilihan barangan yang mendatang kepuasan yang maksimum.jika harga kereta meningkat. III) Membeli barangan tahan lama seperti kereta dan rumah.permintaan terhadap petrol akan berkurangan. Contoh: Benarkah faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang? Bincangkan. BENTUK SOALAN (d) Bincangkan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti membincangkan secara terperinci setiap faktor.permintaan terhadap kopi akan meningkat BENTUK SOALAN KEHENDAK JAWAPAN (e) Terangkan. Barang Penggenap.selain faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang terdapat juga faktor-faktor lain yang penting.sakit.

(RM 60 + RM 200 + RM 120) =RM 2370 – RM 380 = RM 1990. Jawapan : Perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan: Bank perdagangan Menyediakan akaun tabungan.Pilihan kepada teknik pengeluaran yang mendatangkan keuntungan yang maksimum. Jawapan: Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan. Contoh: Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Faiz. dan akaun semasa Menyediakan pinjaman dan overdraf kepada pelanggan Syarikat kewangan Menyediakan akaun tabungan dan akaun tetap.Jumlah potongan wajib =(Gaji + Elaun + Sewa) – (Cukai pendapatan + Caruman KWSP + Bayaran zakat) =(RM 2 000 + RM 170 + RM 200). 5 markah. • Kos lepas ialah teknik yang hanya mendatangkan keuntungan yang minimum BENTUK SOALAN f) Bezakan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti dapat tunjukkan perbezaan keduaduanya.dan pemfaktoran. Menyediakan perkhidmatan sewa beli. .II) Firma • Kekurangan faktor-faktor pengeluaran.. Contoh: Bezakan antara fungsi bank perdagangan dengan syarikat kewangan.akaun tetap. BENTUK SOALAN (g) Hitungkan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki menunjukkan rumus dan membuat pengiraan.pemajakan.

lukiskan keluk penawaran di atas. Harga (RM) 1 2 3 Kuantiti(Bungkus) 30 60 90 Dengan menggunakan skala 1 cm : RM1 pada paksi harga dan 1cm : 30 bungkus pada paksi kuantiti. (VI) Tuliskan tajuk rajah. Harga (RM) S S Kuantiti(bungkus) . Langkah: (I) (II) (III) (IV) Labelkan paksi-x Labelkan paksi-y Labelkan titik origin Lukis rajah mengikut skala (kalau skala diberi) (V) Labelkan keluk atau graf. Contoh: Jadual di bawah menunjukkan penawaran biskut oleh Firma .BENTUK SOALAN (h) Lukiskan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki melukiskan rajah dengan betul dan tepat.

2.Tidak memahami kehendak soalan.Tidak memahami konsep dan istilah ekonomi.Menganggap mata pelajaran Ekonomi Asas senang 7.KELEMAHAN CALON: 1. 4. 3. 6.Tiada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif(KBKK) 5. 8.Tidak mahir dalam teknik menjawab.Malas membaca dan mengulang kaji.Tidak menjawab mengikut agihan markah.Jawapan meleret-leret kerana terpengaruh dengan nada soalan. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.