PANDUAN MENJAWAB PEPERIKSAAN

1.

Kertas 2 mengandungi bahagian A dan B.Bahagian A mengandungi 5soalan dan mesti menjawab 3 daripada 4 soalan tersebut.Manakala Bahagian B adalah soalan kajian kes yang wajib dijawab oleh calon.

2. Calon mesti menjawab dengan padat,tepat dan ringkas. 3. 4. 5. 6. Jawapan mestilah mengikut konsep dan istilah ekonomi. Jawapan yang meleret-leret tidak diterima. Markah berdasarkan fakta,huraian atau contoh dan graf yang dipaparkan. Jawapan juga berdasarkan agihan markah.1 markah untuk fakta,huraian atau contoh.

. Contoh: Nyatakan lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam (5markah) Jawapan: Lima faktor yang mempengaruhi penawaran daging ayam ialah: I) Perubahan harga daging ayam itu sendiri II) Perubahan kepada harga barang lain III) Perubahan teknologi pengeluaran IV) Kos Pengeluaran V ) Cuaca BENTUK SOALAN (b) Jelaskan KEHENDAK JAWAPAN Menerangkan secara terperinci sesuatu isu Contoh: Jelaskan kelebihannya jika kerajaan meminjam dari sumber dalam negeri berbanding sumber luar negara (8 markah) Jawapan : Kelebihan pinjaman dalam negeri: I) Tidak dipengaruhi oleh kadar pertukaran asing. BENTUK SOALAN (a) Nyatakan KEHENDAK JAWAPAN Calon hanya memerlukan kepada pernyataan atau senaraikan. II) Tidak melibatkan pengaliran keluar wang duit beredar dalam negeri.Jika pinjaman luar dilakukan akan menyebabkan pengaliran wang keluar negara.Pinjaman luar negara terdedah kepada risiko perubahan kadar pertukaran asing.TEKNIK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2.

BENTUK SOALAN (d) Bincangkan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti membincangkan secara terperinci setiap faktor.permintaan terhadap kopi akan meningkat BENTUK SOALAN KEHENDAK JAWAPAN (e) Terangkan.permintaan terhadap petrol akan berkurangan. II) Membiayai pendidikan terutama di peringkat yang lebih tinggi. Contoh: Benarkah faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang? Bincangkan.apabila harga the meningkat. Kos lepas ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan.sakit.Bagaimanakah. I) Harga barang itu sendiri. III) Membeli barangan tahan lama seperti kereta dan rumah. .jika harga kereta meningkat.dan kematian. Barang pengganti. (7 markah) Contoh : Mengapakah individu membuat pinjaman? Jawapan : Individu membuat pinjaman disebabkan : I) Berlakunya waktu kecemasan seperti kereta rosak. ( 8 markah) Jawapan : Tidak.Apabila harga sesuatu barang itu meningkat. II) Faktor-faktor lain: Kenaikan harga barang lain.permintaan akan meningkat.BENTUK SOALAN ( c ) Mengapakah KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti memberikan sebab. Jawapan: I) Isi rumah • • Kekurangan sumber pendapatan membuat pilihan barangan yang mendatang kepuasan yang maksimum. dan Huraikan Calon mesti membuat penerangan terhadap fakta.permintaan terhadap barang itu akan berkurang dan sebaliknya apabila harga jatuh. Barang Penggenap. Contoh: Terangkan bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan.selain faktor harga barang itu sendiri yang menentukan permintaan sesuatu barang terdapat juga faktor-faktor lain yang penting.

II) Firma • Kekurangan faktor-faktor pengeluaran. 5 markah.Pilihan kepada teknik pengeluaran yang mendatangkan keuntungan yang maksimum.Jumlah potongan wajib =(Gaji + Elaun + Sewa) – (Cukai pendapatan + Caruman KWSP + Bayaran zakat) =(RM 2 000 + RM 170 + RM 200).. Contoh: Bezakan antara fungsi bank perdagangan dengan syarikat kewangan. Jawapan : Perbezaan antara bank perdagangan dengan syarikat kewangan: Bank perdagangan Menyediakan akaun tabungan. • Kos lepas ialah teknik yang hanya mendatangkan keuntungan yang minimum BENTUK SOALAN f) Bezakan KEHENDAK JAWAPAN Calon mesti dapat tunjukkan perbezaan keduaduanya.dan pemfaktoran.pemajakan. Jawapan: Pendapatan boleh guna = Jumlah pendapatan.(RM 60 + RM 200 + RM 120) =RM 2370 – RM 380 = RM 1990. BENTUK SOALAN (g) Hitungkan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki menunjukkan rumus dan membuat pengiraan.akaun tetap. . Contoh: Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Faiz. Menyediakan perkhidmatan sewa beli. dan akaun semasa Menyediakan pinjaman dan overdraf kepada pelanggan Syarikat kewangan Menyediakan akaun tabungan dan akaun tetap.

BENTUK SOALAN (h) Lukiskan KEHENDAK JAWAPAN Calon dikehendaki melukiskan rajah dengan betul dan tepat. Langkah: (I) (II) (III) (IV) Labelkan paksi-x Labelkan paksi-y Labelkan titik origin Lukis rajah mengikut skala (kalau skala diberi) (V) Labelkan keluk atau graf. Harga (RM) 1 2 3 Kuantiti(Bungkus) 30 60 90 Dengan menggunakan skala 1 cm : RM1 pada paksi harga dan 1cm : 30 bungkus pada paksi kuantiti. Harga (RM) S S Kuantiti(bungkus) .lukiskan keluk penawaran di atas. (VI) Tuliskan tajuk rajah. Contoh: Jadual di bawah menunjukkan penawaran biskut oleh Firma .

Tiada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif(KBKK) 5. 6. 8.KELEMAHAN CALON: 1.Tidak mahir dalam teknik menjawab.Jawapan meleret-leret kerana terpengaruh dengan nada soalan.Tidak menjawab mengikut agihan markah.Tidak memahami konsep dan istilah ekonomi. 4.Tidak memahami kehendak soalan.Menganggap mata pelajaran Ekonomi Asas senang 7.Malas membaca dan mengulang kaji. . 2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful