SEKAPUR SIREH

Salam sejahtera dalm salam Satu Malaysia ,saya dapat menyempurnakan tugasan ini mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Pensyarah Penasihat Kursus saya iaitu Puan Yasmin Bailey yang telah banyak memberikan panduan dan tunjuk ajar kapada saya dalam menyempurnakan tugasan ini. Sokongan daripada rakan-rakan sekuliah turut dihargai , segala bahan -bahan rujukan yang disumbangkan cukup bermakna bagi diri saya kerana tanpa kerjasama rakan -rakan sudah tentu tugasan saya tidak seperti ini.

Sebagai seorang pelajar yang baru , banyak perkara yang masih perlu dipelajari bimbingan dan sokongan daripada pensyarah kepada saya dalam kursus ini amat -amat saya harapkan.Segala kelemahan yang terdapat dalam tugasan saya ini adalah datangnya daripada kelemahan saya. Tunjuk ajar daripada tuan sudah tentunya dapat mempertingkatkan lagi mutu tugasan ini

Harapan saya agar tugasan ini , sedapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada semua pihak.

Sekian, terima kasih.

PARIMALAM RAJAMANICKAM I/C 721110075434

TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: BAHASA MELAYU TAHUN/ TINGKATAN : TAHUN 5 Barathi

1.

Ciri-Ciri Kelas

a) Tingkatan / Tahun

Tahun lima

b) Pengetahuan Sedia Ada  Murid-murid telah mengetahui bahawa makanan ringan adalah tidak baik untuk kesihatan kita. Murid pernah melayari internet.

2.

Peruntukan Masa

60 minit

3.

Tema Pelajaran / Topik

Badan Sihat Minda Cergas

4.

a) Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 

 

Memahami makanan yang seimbang untuk kesihatn diri. Murid berbual mengenai sesuatu yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Murid dapat menyusun perkataan menjadi satu ayat yang lengkap dan menbaca ayat tersebut dengan intonasi yang betul. 

 

Dapat mempertingkatkan minat untuk menggunakan TMK dalam P&P. Melalui penggunaan TMK dapat memantau dan menilai sejauh mana pemahaman murid menggunakan TMK. memahami bahawa potensi TMK untuk membuat persediaan dan pembelajaran lebih menarik. 

Menerapkan nilai menjaga kesihatan diri sendiri. Bekerjasama, tolong menolong dan hormat menghormati. Menghargai kemudahan komputer yang telah disediakan 

Menjana idea

b) Nilai Murni

c) KBKK

Pada akhir pelajaran, murid dapat : Pada akhir pelajaran, murid dapat:: 

 5. Objektif Pembelajaran 

 

memahami apa itu makanan seimbang Membezakan makanan yang baik untuk kesihatan dan makanan yang membahayakan kesihatan. Senaraikan makanan mengikut kumpulan makanan yang berprotein, berkarbohidrat, berlemak dan berzat galian. Menbaca dengan intonasi yang betul dan serta berbual mengenai sesuatu yand ditonton. Dapat menggunakan persembahan slaid dalam kaedah belajar sendiri. Dapat melengkapkan ayat berdasarkan perkataan dan gambar yang diberi. Dapat melayari laman web yang ditentukan. 

 6. Persediaan TMK 

Guru membuat tempahan makmal computer Guru memastikan komputer mencukupi untuk murid Guru menyediakan laluan internet Guru menyediakan slaid MS Power Point dan MS Word

7.

Penerapan TMK  Melayari internet Memuat turun data

8.

Persediaan Guru Bukan TMK

1. Buku teks 2. poster 3. replika makanan 

 

9. Aktiviti Pelajaran 

 

Menonton klip iklan yang dimuat turun dari internet sebagai set induksi. Murid memberi idea mengenai iklan yang ditonton. Guru mengarahkan murid melihat buku teks, poster dan contoh replika makanan sebagai rujukan. Guru memaparkan slaid MS Power Point mengenai makanan seimbang. Murid-murid membezakan makanan-makanan yang ditayangkan sama ada berkhasiat atau berbahaya untuk kesihatan. Murid melayari laman web yang diberikan oleh guru mengenai makanan seimbang. Guru menunjukkan cara membuat latihan melengkapkan ayat di MS Excel. Murid-murid mencari perkataan tersembunyi di MS Word. 

 10. Aktiviti Guru  

Guru memberi penerangan cara menggunakan Komputer. Guru menunjukkan klip iklan kepada murid. Guru menggunakan slaid MS Power Point berkenaan makanan seimbang kepada murid. Guru menunjukkan poster,replika makanan dan buku teks untuk rujukan. Guru menunjukkan alamat laman web serta membuat demonstrasi melayari Internet. Guru menayang latihan melengkapkan ayat kepada murid do MS Excel. Guru menunjukkan MS Word untuk murid mencari perkataan tersembunyi. 

 

11. Aktiviti pelajar 

 

Murid berbincang dengan guru mengenai klip video yang ditunjukkan. Memerhatikan gambar-gambar dalam MS PowerPoint yang dipaparkan dan memahami slaid yang ditunjukkan. Murid-murid melayari laman web yang ditentukan oleh guru untuk mengenai makanan seimbang. 1) berbincang dalam kumpulan kecil mengenai isi yang diperolehi. Memahami, menerangkan dan boleh membanding beza apa itu makanan seimbang secara lisan kepada guru. Murid cuba Menghubungkait hubungan antara makanan seimbang dan kesihatan diri. Murid-murid menjawab soalan dengan melengkapkan ayat di MS Excel. Murid ± murid mencari perkataan tersembunyi di MS Word. 

12. Liputan kurikulum

Pelajaran ini meliputi 3 objektif P&P dan 3 hasil pembelajaran TMK bagi melaksanakan kemahiran membaca, menulis dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan melengkapkann ayat dari gambar dan perkataan yang diberi.

13. Keperluan khusus

Tidak berkenaan

14. Literasi 

Murid membaca, mengenai makanan seimbang dari laman web yang diberikan.

Tidak berkenaan 15. Numerasi

16. a) Penilaian

Penilaian dijalankan secara sumatif dan formatif berdasarkan pemerhatian dan tugasan menggunakan

komputer dan secara lisan melalui aktiviti-aktiviti yang berikut: 

 CIPS

Menjawab soalan guru. Memahami apa itu makanan seimbang. Menyelesaikan latihan yang diberi..

1. Kapasiti dan Julat Mengekses internet 2. Interaktiviti murid menggunakan pelbagai kemahiran TMK bagi menyelesaikan tugasan. 

 b) Refleksi  

adakah perancangan yang melibatkan pengintegrasian TMK telah dibina dengan baik? adakah pembantangan MS Power Point memudahkan murid memahami topik. adakah murid dan guru berpuas hati dengan pangajaran dan pembelajaran melalui penginterasian TMK? Adakah aktiviti yang saya jalankan dengan menggunakan TMK bersesuaian dengan tahap murid ? adakah murid merasa lebih mudah untuk menyiapkan latihan yang diberikan dengan menggunakan MS Word. Dan MS Excel.

17. bahan rujukan TMK dan bukan TMK 

  

Buku teks Poster Replika makanan Bahan Bantu Mengajar berbentuk slaid Persembahan MS Power Point dan MS Word. Laluan Internet

18. Laman Web

http://mmu.edu.my

http://myschoolnet.ppk.kpm.my

http://www.moh.gov.my

http://www.sznews.com/szdaily/20040224/ca790120.htm

http://www.pep.com.cn/200410/ca593589.htm

http://www.scyuli.com/healthandyou.htm#

seimbang - menjadikan - kuat - Makanan - dan -sihat - badan.

Sumber - membantu - badan - protein - pembesaran - tubuh.

segera - lemak - mengandungi - Makanan - tidak -baik - yang.

membantu - Zat galian - penyakit - menjauhi - jangkitan - tubuh.

pemberi - karbohidrat - Makanan - tenaga - manusia - kepada.

Instructional Brief Explaination Model Model Robert Glaser Menekankan maklum balas pelajar sebagai aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beliau membahagikan proses pengajaran kepada empat kompenan utama iaitu: 1. Objektif 2. Pengetahuan sedia ada murid 3. Kaedah mengajar 4. Penilaian.

Author Names

Classroom Example

Robert Gaser Menyokong pengajaran tentang Badan Sihat (1962) Otak Cergas. Mengemukakan 1. Objektif. Konsep Model i) Murid mengetahui apakah Pengajaran jenis makanan seimbang untuk Glaser yang kesihatan diri. sering diguna ii) Murid dapat membezakan pakkai dalam makanan berkhasiat dan tidak Pengajaran di berkhasiat. bilik darjah. 2. Pengetahuan Sedia Ada. i) Murid pernah melihat atau mendengar tentang makanan yang tidak berkhasiat dan akibatnya memakan makanan itu. 3. Kaedah Mengajar. i) Mencari maklumat di internet dengan bimbingan guru. ii) Menyenaraikan makanan mengikut jenisnya di dalam kumpulan. iii) Buku Skrap. iv) Kuiz. 4. Penilaian. i) Laporan Kumpulan. ii) Penilaian Lembaran Kerja.

Model Sim

Model ini lebih menekankan bidang komunikasi sebagai landasan pengajaran. Interaksi antara guru dengan murid dengan objektif dan isi pelajaran dalam sesuatu persekitaran tertentu. Dengan semua elemen tersebut, interaksi di antara gur, pelajar, objektif, isi pelajaran dan persekitaran yang kondusif sesuai dengan sosio-ekonomi dan budaya pelajar,

Menyokong pengajaran tentang Badan Sihat Otak Cergas. 1. Objektif i) Menceritakan di hadapan kelas tentang makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat mengikut jenisnya 2. Isi Pelajaran. i) Murid Melihat gambargambar di internet. ii) Bercerita tentang gambar. iii) Menyebut nama-nama jeis makanan dengan betul.

pengajaran dapat dijalankan dengan berkesan dan seterusnya mencapai tahap optima.

Menyanyi lagu tentang makanan. 3. Kaedah mengajar i) Menyanyi lagu tentang makanan. ii) Menonton klip iklan makanan tidak berkhasiat. iii) Menonton slaid yang disediakan oleh guru. iv) Melayari internet untuk mencari maklumat. v) Bercerita di depan kelas tentang salah satu makanan yang dijumpai di internet. 4. Interaksi guru murid. i) Guru member bimbingan untuk melayari internet. ii) Memberi idea dan motivasi supaya murid boleh mencari bahan di internet. iii) Melatih murid bertutur dengan baik di depan kelas. iv) Memberi pujian kepada murid yang boleh melakukan tugasan dengan baik. 5. Persekitaran yang kondusif. i) Murid mengasingkan gambar-gambar makanan mengikut kumpulan makanan pada carta yang di tampal di papan putih. ii) Meletakkan gambargambar makanan mengikut pyramid makanan.

iv)

Model Taba

Menekankan Penyusunan bahanbahan pengajaran dalam satu sistem yang sesuai dapat meningkatkan

Hilda Taba Menyokong pengajaran tentang tajuk (1902 ± 1967) Badan Sihat Otak Cergas. Menegemukakan Konsep 1. Penyusunan Data. Pengajaran Taba i) Memerhatikan berbagai

kemahiran berfikir pelajar. Pemilihan konsep dilakukan melaui empat peringkat iaitu: 1. Menyusun data melalui pemerhatian. 2. Menggolong dan mnegelas fakta mengikut kategori dan melabel. 3. Membuat generalisasi. 4. Mengaplikasi penggunaan,

iaitu Kaedah Pembentukan Konsep.

jenis gambar makanan dan melihat persamaan atau perbezaannya. Contohnya: Vitamin ± Sayur berdaun hijau dan berwarna putih. 2. Membentuk konsep. i) Mengkelaskan makanan yang terdapat dalam gambar mengikut kategori berdasarkan cirri yang diberi. Contohnya Makanan berkhasiatkurang lemak, gula dan kurang Masin. Makanan yang kurang berkhasiat-banyak lemak, gula dan masin. 3. Membentuk Hukum. i) Kesimpulannya, makanan yang berkhasiat baik untuk kesihatan dan kecergasan badan. Manakala makanan yang tidak berkhasiat merosakkan badan dan mendatangkan penyakit. 4. Peringkat Aplikasi. i) Bercerita tentang penyakit berbahaya disebabkan oleh makanan seperti kencing manis, darah tinggi dan lemah jantung.

Model Arahan Terus

merupakan satu model pengajaran yang bertujuan untuk membantu pelajar mempelajari ilmu pengetahuan atau kemahiran asas yang boleh diajar dengan cara langkah demi langkah. Model ini juga dikenali sebagai µModel Latihan¶ dan µModel Pengajaran Aktif¶. Model ini dibentuk khas untuk merangsang pembelajaran pelajar berkaitan pengetahuan berprosedur (procedural knowledge) yang memerlukan sama ada kemahiran asas atau komprensif dan juga berkaitan ilmu pengetahuan yang memerlukan pengajaran langkah demi langkah. Model ini menekankan aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang ditunjukkan oleh guru sebelum pelajar melakukannya semula.

Menyokong pembelajaran tentang tajuk Badan Sihat Otak Cergas 1. Kaedah sumbang saran. 2. Kaedah tunjuk cara 3. Simulasi atau kaedah pengajaran berkumpulan. 4. Kaedah perbincangan atau penyelesaian masalah. 5. Kaedah projek.

Model Inkuiri

Merangkumi segala Richard proses soal selidik untuk Suchman mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan atau daripada masalah yang dikemukakan. Aktiviti ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah, membentuk hipotesis, merancang aktiviti kajian, menjalankan kajian dan siasatan.

Menyokong pengajaran tentang Badan Sihat Otak Cergas. 1. Guru mengemukakan masalah dan menerangkan aturcara inkuiri. 2. Mengumpul semua jenis makanan, memeriksa objek atau gambar, atau situasi bermasalah dalam gambar atau internet. 3. Melihat di internet gambar tentang penyakit berbahaya yang disebabkan oleh makanan. Hipotesis; semakin

1. Mengenal pasti masalah 2. Mencari maklumat rumusan. 3. Membuat hipotesis. 4. Menguji hipotesis. 5. Menilai dan membuat rumusan.

banyak pengambilan gula semakin meningkat risiko penyakit diabetis. 4. Murid dapat mengetahui jenisjenis penyakit berbahaya disebabkan oleh makanan. 5. Murid menyedari kepentingan menjaga amalan pemakanan dengan memakan makanan yang sihat dan seimbang untuk kesihatan yang berterusan sepanjang hayat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.