No, 5, Jalan Tengah. KampungMelayuAsli. Kuala Belait. Negara Brunei Darussalam.

Kepada, Pengarah, JabatanKerja Raya, Kementerian Pembangunan, Kuala Belait. Negara Brunei Darussalam.Tarikh: Tuan PERKARA: ADUAN KEROSAKAN JALAN. SayamewakilipendudukKampungMelayuAsliinginmembuataduantentangkerosakanjalantersebut. 2.Untukpengetahuanpihaktua, keadaanjalantersebutberlubang, semakin lama lubangtersebutsemakinbesar, inibolehmembahayakanpengguna yang menggunakanjalanrayatersebut. 3.Jalanrayatersebutmerupakanlaluanutamauntukpekerja-pekerja yang menujukekawasanbandar, jadikesesakanseringberlakukeranapenggunajalanrayaterpaksamemperlahankankenderaanuntukmen ggelakkanterlanggarlubang. 4. Olehsebabitu kami amatberharap agar pihaktuandapatmengambiltindakansegarasupayamasalahinidapatdiselesaikan. Ataskerjasamadaripadapihaktuan, sayaucapkanjutaanterimakasih. Wassslam. Yang benar

......................................................... Nama (gunakanhurufbesar) WakilpendudukKampungMelayuAsli.