Reka bentuk Pengajaran (Instructional Design

)
NURUL AIN BINTI OBAIDILLAH SITI MUNIRAH BINTI MURAT

‡ Menghuraikan konsep reka bentuk pengajaran ‡ Menyenaraikan peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran ‡ Menganalisis model ASSURE atau model ADDIE ‡ Mengaplikasikan model ASSURE atau model ADDIE dalam pengajaran.

penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran tidak kira kecil atau besar dalam sesuatu mata pelajaran. melaksana dan menilai pengajaran.Konsep reka bentuk pengajaran: Apakah RP? . . membangun.Menurut Richey (1986): Sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan.Menurut Dick dan Reiser (1989): Suatu proses sistematik untuk merekabentuk. .

bertumpu bagi satu masa pembelajaran.cth model ASSURE 2. Model berorientasikan bilik darjah -Berskala kecil.cth Dick & Carey (1979) . Model berorientasikan sistem .Berskala besar dan melibatkan perancangan jangka panjang.` Gustafon (1991) telah membahagikan model-model itu kepada 3 tumpuan: 1.cth Reigeluth (1990) 3. Model berorientasikan produk .

REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) RENUNGAN ` ` Kenapa guru perlu merancang pengajaran? Bagaimana untuk merancang pengajaran? .

Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik. seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran. ` Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran yang boleh menjadi panduan menghasilkan proses atau bahan pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi perkara asas berikut: ` .

(b) menentukan matlamat dan objektif. (e) mencuba sistem pengajaran. . (c) membina prosedur penilaian. (d) mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian. dan (f) menilai keseluruhan sistem.Enam perkara asas: ` ` ` ` ` ` (a) menentukan keperluan pelajar.

PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN RENUNGAN ` Apakah tujuan reka bentuk pengajaran? ` Bagaimana reka bentuk pengajaran membantu proses P&P? .

. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan.` ` ` Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar. pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh pelajar. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik. sekaligus membina disiplin yang positif.

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN ` Model ASSURE dan ADDIE merupakan model reka bentuk pengajaran yang biasa digunakan dalam proses pemilihan dan penghasilan media. Berikut adalah perbandingan langkah-langkah dalam kedua-dua model tersebut: ` .

Model Assure (analisis pelajar) ciri-ciri umum kebolehan tertentu kaedah pembelajaran information-processing habits faktor motivasi faktor psikologi .

pendengar Behavior.situasi Degree ² tahap Klasifikasi objektif domain kognitif domain afektif domain kemahiran domain interpersonal Objektifdan perbezaan individu .tingkah laku Conditions .Nyatakan objektif: ` Berdasarkan ABCD ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` Audience .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Memilih format media Mendapatkan bahan-bahan yang spesifik Memilih bahan yang sedia ada Meninjau sumber Pemilihan kriteria Mengubah bahan sedia ada Mereka bahan yang baru .

Guna media dan bahan: ` Pribiu (preview) bahan ` Sediakan bahan ` Sediakan persekitaran ` Sediakan pelajar ` Sediakan pengalaman pembelajaran .

Memerlukan penglibatan pelajar ` Opportunities for learners to practice ` maximum participation .

Nilai dan semak » Evaluation of learner achievement Evaluation of media & methods Evaluation of the instructional process Revision » » » .

develop.Model Addie ` Dalam Model reka bentuk instruksional ADDIE terdapat lima komponen utama yang boleh digunakan untuk merancang pengajaran yang sistematik. ` Komponen utama dalam Model ADDIE ialah analisis. implement dan evaluation. design. .

. in which an individual completes an ordered set of activities in order to develop instructional system. ` Three basic models: the cognitive model the instructional systems design model the constructivist model.` 1992 labeled instructional design as instructional system development.

evaluate the plan from all levels for next implementation . formative evaluation.put the plan into action Evaluate .` ` ` ` ` Analyze . assessment and choose methods and media Develop .begin production.specify learning activities.define the needs and constraints Design . and revise Implement .

` Pedoman ` Struktur ` Sistematik ` Mudah ` Keyakinan ` Kualiti .

` ` ` ` ` ` Motivasi Variasi Sistematik Mudah Berfikir Kondusif .

MODEL ASSURE Model ASSURE mengandungi 6 langkah iaitu: A²Analyse learner (Analisis pelajar) S²State objective (Nyatakan objektif) S²Select method. media. media dan bahan) U²Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) R²Require learner participation (Memerlukan penglibatan pelajar) E²Evaluate and revise (Nilai dan semak) MODEL ADDIE Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu: A ² Analyse (Analisis) D ² Design (Reka bentuk) D ² Develop (Bina) I ² Implement (Laksana) E ² Evaluate (Nilai) Revison . and materials (Pilih kaedah.

1993 . 1991) Pola-pola simbol yang akan mempengaruhi perilaku kognitif. efektif dan psikomotor (Fleming dan Levie.Reka bentuk mesej Cara pendidik menyalurkan maklumat melalui mesej berbentuk audio visual untuk menarik perhatian murid Bermaksud cara dan format apa yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar (Grabowski.

urutan pelajaran. dinamik atau kombinasi (video/ paparan komputer) tugasan pembelajaran . sikap. medium .statik.pembentukan konsep.Rekabentuk mesej memberi tumpuan kepada: ` ` ` perkara yang sangat kecil seperti visual. pembinaan kemahiran atau penghafalan. . halaman dan rekabentuk skrin komputer yang terdapat pada sesuatu unit pelajaran.

Terima kasih« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful